pripreme septembar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pripreme iz matematike i fizike (srednja škola) za septembar 2013. godine.

Citation preview

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  1/258

  1

  Matematikaprvi razred strune kole

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  2/258

  2

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  3/258

  3

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: Matematika

  Predmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: I strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 1.Nastavna jedinica: Upoznavanje sa Nastavnim planom i programom

  Tip asa: Uvodni as

  Nastavne metode: MonolokaOblici rada: Frontalni

  Cilj asa: Upoznati uenikesa planom i programom Matematike i nainom rada naasovima

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Upoznati uenike sa nastavnim sadrajima koji ese obraivati u nastavi fizike

  prvog razreda

  Odgojni zadatak: Izgraditi kod uenika nauni pogled na svijetFunkcionalni zadatak: Pripremiti uenike za budui nain rada na asovima fizike

  Literatura:

  Matematika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje kole, Meliha Ali, Lejla Krili,IP Svjetlost d.d. zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  4/258

  4

  TOK ASA

  Uvodni dio(3 min.)

  Predstavljam se uenicima,upoznajem ih ukratko sa predmetom matematike i znaajem nastavnogpredmeta u okviru srednjokolskog obrazovanja, a posebno znaajem za struku.

  Glavni dio (40 min.)

  Ukratko uenike upoznajem sa nastavnim sadrajima koji e se obraivati u nastavi matematike u prvomrazredu strune kole. Uenicima predlaem da sa table prepiu kratki pregled oblasti koje su predviene

  Nastavnim planom i programom za prvi razred strune kole, kako bi kasnije mogli (pri kupovanjuudbenika i zbirke) provjeriti da li im udbenikodgovara.

  Prva oblast koja e se raditi je Skupovi brojeva. U okviru ove oblasti radiemo sljedee:

  Skup prirodnih brojeva , osobine i operacije u tom skuputu emo govoriti o Peanovim aksiomama,operacijama u skupu prirodnih brojeva i osobinama operacija sabiranja, oduzimanja, mnoenja i dijeljenja.

  Skup cijelih brojeva Ovdje govoriti i cijelom broju, razlozima za uvoenje cijelih brojeva, operacijamasa cijelim brojevima i njihovim osobinama.

  Skup racionalnih brojeva Govoriemo razlozima za uvoenje racionalnih brojeva, pojmu rasionalnogbroja i osnovnim raunskim operacijama sa racionalnim brojevima.

  Skup realnih brojeva Govoriemo o razlozima za uvoenje realnih brojeva, definisati iracionalne irealne brojeve i razmotriti operacije sa realnim brojevima i njihove osobine..

  Druga oblast koja e se obraivati u prvom razredu Algebarski izrazi. U okviru ove oblasti radiemo

  sljedee:StepeniGovoriemo o pojmu stepena, osobinama stepena i nauiemo kako se izvode osnovne operacijesa stepenima (sabiranje, oduzimanje, mnoenje i dijeljenje). Pri tome emo provjeriti kada se mogu, a kadane mogu, izvoditi pojedine operacije sa stepenima.

  Monomita su monomi, koje su njihove osnovne osobine, kad se mogu sabirati i oduzimati i kako se toradi, kako se monomi mnoe i dijele..

  Polinomita su polinomi, koje su im osnovne osobine i kako se izvode raunske operacije sa polinomima.

  Trea oblast je Geometrija u ravni. U okviru ove oblasti radiemo sljedee:

  Osnovni i izvedeni pojmovi u geometrijikoji su pojmovi osnovni, a koji izvedeni, kako se deduktivnommetodom izvodi geometrija u ravni, ta je euklidska geometrija. Definisaemo najvanije geometrijskefigure u ravni.

  etvrta oblast je Izometrije u ravni. Tu emo prouiti osnovne izometrije u ravni (translaciju, rotaciju,centralnu i osno simetriju) i njihove osobine.

  Peta oblast je Pravougli koordinatni sistem u ravni, gdje emo nauiti metodu koordinata, funkcije

  direktne i obrnute proporcije i njihove grafike i osobine, kao i linearnu funkciju.

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  5/258

  5

  esta oblast je Linearne jednaine, nejednaine i sistemi, gdje emo definisati i nauiti rjeavati linearnejednaine sa jednom nepoznatom, linearne nejednaine sa jednom nepoznatom i sistem od dvije linearnejednaine sa dvije nepoznate.

  Zavrnidio (2 min.)

  Zakljuiemo da nam, s obzirom na Nastavni plan i program matematike za prvi razred strune kole,najbolje odgovara Matematika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje kole, Meliha Ali, Lejla

  Krili, IP Svjetlost d.d. zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo

  Napominjem uenicima da, kada kupuju udbenik, obavezno pogledaju da li on sadri sve oblasti koje sunapisane na tabli.

  Plan table

  MATEMATIKA

  SKUPOVI BROJEVA

  ALGEBARSKI IZRAZIGEOMETRIJA U RAVNI

  IZOMETRIJA U RAVNIPRAVUOGLI KOORDINATNI SISTEM U RAVNI

  LINEARNE JEDNAINE, NEJEDNAINE I SISTEMI

  Matematika sa zbirkomzadataka za prvi razredsrednje kole

  Meliha Ali, Lejla Krili,

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  6/258

  6

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  7/258

  7

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: Matematika

  Predmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: I strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 2.Nastavna jedinica: Osnovni pojmovi u matematici, definicija, aksioma, teorema, dokaz

  Tip asa: Obrada novog gradiva

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Upoznati uenike sadeduktivnim nainom zasnivanja matematuike teorije

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Shvatiti daje matematika deduktivna nauka i razumjeti ta to znai.Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje kole, Meliha Ali, Lejla Krili,IP Svjetlost d.d. zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  8/258

  8

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Pitam uenike ta odranije znaju o pojmovima u matematici kao to su npr. Taka, prava, ravan, prostor,poluprava, trougao, krug itd.

  Najavljujem novu nastavnu jedinicu i cilj asa. Na vrh table piem naslov

  Osnovni i izvedeni pojmovi u matematici

  Glavni dio (35 min.)

  U zasnivanju neke naune teorije mogue je primijeniti jedan od dva osnovna pristupa:

  - Induktivni pristupod posebnog ka optem na osnovu nekoliko pojedinanih sluajeva u kojimaje neto tano zakljuujemo da je to uvijek tano. Na primjer, mjerenjem temperature tokomnekoliko dana u mjesecu julu mogli bi zakljuiti da se temperatura u nekoj oblasti kree u rasponuod 25C do 35C. Problem je u tome to bi se mjerenjem temperature u istoj oblasti u decembrudobile znatno nie temperature. Dakle, problem induktivne metode je u tome to nije pouzdana.

  Dobra strana je u tome to je lake doi do zakljuka.- Deduktivni pristupod opteg ka posebnomprvo se izvodi pravilo/zakon koji treba da vrijediuvijek, tj. u optem sluaju, a zatim se izvedeno pravilo primjenjuje na pojedinane sluajeve.Prednost je u tome to je ova metoda pouzdanija, a nedostatak u tome to je mnogo tee doi donekog tvrenja.

  Matematika je deduktivna nauka, to znai da se prvo izvode i dokazuju opti zakoni i principi, koji sezatim primjenjuju na pojedinane sluajeve.

  Pri uspostavljanju matematike teorije moramo raditi sa nekim matematikim pojmovima, kao to su broj,skup, prava, krug, trougao, taka, itd. Sve ove pojmove bi u principu trebali da definiemo, da bi znali ta

  predstavljaju ti pojmovi, koje su im osobine i kako raditi sa njima.

  Definicija bi trebala da sadri opte obiljeje (koje ukazuje na zajednike osobine tog pojma sa slinimpojmovima u klasi) i specifino obiljeje (po kojima se pojam koji definiemo razlikuje od ostalih pojmovaiz klase). Kad npr. definiemo jednakokraki trougao kao trougao ije su dvije susjedne stranice jednake,ondaje opte obiljeje to da jednakokraki trougao pripada skupu (klasi) trouglova, a specifino obiljeje jeto da su mu dvije susjedne stranice jednake.

  Definicija treba da bude to jednostavnija, da opte obiljeje bude to ue, a da specifino obiljeje sadrito manje osobina.

  Na primjer, ako definiemo kvadrat, neemo rei da je to etverougao (preiroko opte obiljeje) kome susve etiri stranice jednake i meusobno okomite,a dijagonale okomit i polove se (previe osobina uspecifinom obiljeju). Kvadrat emo definisati kao pravougaonik kome su susjedne stranice jednake. To

  je najue mogue opte obiljeje sa najmanjim skupom osobina u specifinom obiljeju. Na taj nain jenajlake prepoznati ta je kvadrat, a dodatne osobine kvadrata se lako izvodeiz navedenih.

  Definicija ne smije da koristi pojmove koji nisu poznati tj. definisani ranije, niti smije biti u suprotnosti sa

  nekim od definisanih pojmova. Ovdje se oito javlja problem u tim to je oito da ne moemo ba svedefinisati. Zato neke pojmove uzimamo kao osnovne pojmove.

  Osnovni pojmovi su pojmovi koji se ne definiu, ve se uzimaju kao unaprijed (intuitivno) poznati. To sunpr. taka, prava, ravan, broj, skup itd.

  Izvedeni pojmovi se definiu pomou osnovnih, kao i ve definisanih pojmova. To su npr. poluprava, ugao,podskup itd.

  Zavrnidio (5 min.)

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  9/258

  9

  Ponavljam osnovne i izvedene pojmove u matematici, u emu se razlikuju osnovni i izvedeni pojmovi, tasu aksioma i teorema, navodim primjere osnovnih i izvedenih pojmova, aksioma i teorema.

  Plan table

  Osnovni i izvedeni pojmovi u matematici

  - Induktivni pristup- Deduktivni pristup- Osnovni pojmovi- Izvedeni pojmovi- Aksiome

  - Teoreme

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  10/258

  10

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  11/258

  11

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: Matematika

  Predmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: I strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 3.Nastavna jedinica: Skupovi brojeva, skup i definicija i operacije u njimaTip asa: Obrada novog gradiva

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Upoznati uenike sa skupovima brojeva i osobinama raunskih operacija

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Shvatiti kako se uvode skupovi brojeva, kako se ispituju osobine tih skupova,

  podsjetiti seosnovnih raunskih operacija sa brojevima, kako se izvode i kojeosobine imaju.

  Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje kole, Meliha Ali, Lejla Krili,

  IP Svjetlost d.d. zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  12/258

  12

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Ponavljam gradivo o kojem smo priali na pretodnom asu. Uenicima postavljam pitanja za ponavljanje:

  Pitanje: ta je induktivnipristup?

  Odgovor: Induktivni pristup je pristup odposebnog ka optem.

  Pitanje: ta je deduktivni pristup?

  Odgovor: Deduktivni pristup je pristup od opteg ka posebnom.

  Pitanje: ta je osnovni pojam?

  Odgovor: Osnovni pojam je pojam koji se ne definie, ve se uzima kao unaprijed poznat.

  Pitanje: ta je izvedeni pojam?

  Odgovor: Izvedeni pojam je pojam koji se definie preko osnovnog i ve izvedenog pojma.

  Pitanje: ta je aksioma?Odgovor: Aksioma je tvrenje koje se ne dokazuje, ve se uzima kao unaprijed tano.

  Pitanje: ta je teorema?

  Odgovor: Teorema je tvrenje koje se dokazuje preko aksioma i ve dokazanih teorema.

  Pitanje: ta znai dokazati tvrdnju?

  Odgovor: Dokazati tvrdnju znai primjenom matematike logike tu tvrdnju svesti na aksiome i vedokazana tvrenja, ili na oigledno tano tvrenje.

  Pitanje: ta jecirculus vitiosus?

  Odgovor: Circulus vitiosus (kruna logika greka) je greka pri dokazivanju, kada se tvrdnja dokazujepreko neega to tek treba dokazati.

  Najavljujem novu nastavnu jedinicu i cilj asa. Na vrh table piem naslov:

  Skupovibrojeva, skup i

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  13/258

  13

  Glavni dio (35 min.)

  Ve nam je poznato da je skup prirodnih brojeva skup 1,2,3,4,5,6,7,...

  . Meutim, taj nain ne

  definie nedvosmisleno skup prirodnih brojeva.

  Italijanski matematiar Giuseppe Peano (1858 1932)je skup pri rodnih brojeva defi nisao preko pet

  aksioma, koje su danas poznate kao Peanove aksiome:

  (1) Jedinica je pri rodan broj 1

  (2) Svaki pri rodan broj ima neposrednog sl jedbenika ' : 'n n n n

  (3) Jedinica ni je slj edbenik ni jednog pri rodnog broja ' 1n

  (4) Ako dva prirodna broja imaju jednake neposredne sljedbenike, onda su oni jednaki

  , ' 'm n m n m n

  (5) Ako neki podskup skupa pri rodnih brojeva sadri broj 1 i uz to sadri sljedbenih svakog svojegelementa, onda je taj skup jednak skupu pr ir odnih brojeva

  : 1 'M M n M n M M

  U skupun prirodnih brojeva definiu se etiri osnovne raunske operacije: sabiranje, oduzimanje,mnoenje i dijeljenje. Ove raunske operacije mogu imate neke od sljedeih osobina:

  1. Zatvorenost ,a b a b

  2. Komutativnost a b b a

  3. Asocijativnost a b c a b c

  4. Li jeva distributivnost a b c a b a c

  5. Desna distributivnost a b c a c b c

  6. Neutraln i element a n a

  7. I nverzni element a a n

  Osobine sabiranja:

  1. Sabiranje je zatvoreno u skupu prirodnih brojeva ,a b a b

  2. Sabiranje je komutativno a b b a

  3. Sabiranje je asocijativno a b c a b c

  4. Sabiranje nema neutralnog elementa u skupu prirodnih brojeva :n a n a

  5. Sabiranje nema inverznog elementa u skupu prirodnih brojeva :a a a n

  Na primjer:

  2 5 7

  2 5 5 2

  7 7

  2 5 3 2 5 3

  2 8 7 3

  10 10

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  14/258

  14

  Osobine oduzimanja:

  1. Oduzimanje nije zatvoreno ,a b a b (npr. 2 5 )

  2. Oduzimanje nije komutativno a b b a

  npr. 5 2 2 5 jer 5 2 3 a 2 5 33

  3. Oduzimanje nije asocijativno a b c a b c

  15 8 3 15 8 3

  15 5 7 3

  10 4

  4. Oduzimanje nema neutralnog elementa u skupu prirodnih brojeva :n a n a

  5. Oduzimanje nema inverznog elementa u skupu prirodnih brojeva :a a a n

  Osobine mnoenja:

  1. Mnoenje je zatvoreno u ,a b a b 2. Mnoenje je komutativno a b b a

  3. Mnoenjeje asocijativno a b c a b c

  4. Mnoenje je lijevo distributivno prema sabiranju a b c a b a c

  5. Mnoenje je lijevo distributivno prema oduzimanju a b c a b a c

  6. Mnoenje je desno distributivno prema sabiranju a b c a c b c

  7. Mnoenje je desno distributivno prema oduzimanju a b c a c b c

  8. Neutralni element za mnoenje je broj 1 1a a a

  9. Mnoenje nema inverznog elementa a a a n

  Osobine dijeljenja:

  1. Dijeljenje nije zatvoreno u , :a b a b

  2. Dijeljenje nije komutativno : :a b b a

  3. Dijeljenje nije asocijativno : : : :a b c a b c

  4. Dijeljenje nije lijevo distributivno prema sabiranju : : :a b c a b a c

  5. Dijeljenje nije lijevo distributivno prema oduzimanju : : :a b c a b a c

  6. Dijeljenje je desno distributivno prema sabiranju : : :a b c a c b c

  7. Dijeljenje je desno distributivno prema oduzimanju : : :a b c a c b c

  8. Neutralni element za dijeljenje je broj 1 :1 ali 1:a a a a a

  9. Dijeljenje nema inverznog elementa :a a a n

  Da bi oduzimanje brojeva bilo zatvoreno, odnosno da bi mogli da oduzimamo bilo koji prirodan broj,

  uvodimo skup cijelih brojeva . Negativno cijeli brojevi nanose se na brojnu osu na suprotnu stranu od

  pozitivnih cijelih brojeva.

  U skupu cijelih brojeva sabiranje ima neutralni element (broj 0) i inverzni element (broj a , suprotan od

  broja a ). Neutralni element za oduzimanje je broj 0, dok je inverzni element broja aisti taj broj a.

  Napominjem uenike da se podsjete pravila izvravanja raunskih operacija sa cijelim brojevima iz osnovnekole:

  Sabiranje:

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  15/258

  15

  - Dva broja jednakih predznaka sabiramo tako to prepiemo zajedniki predznak i saberemoapsolutne vrijeednosti brojeva

  - Dva broja suprotnih predznaka sabiramo tako to prepiemo predznak broja sa veom apsolutnomvrijednou i od vee apsolutne vrijednosti oduzmemo manju.

  Oduzimanje:

  Broj boduzimamo od broja atako to broj asaberemo sa brojem suprotnim od broja b a b a b

  Mnoenje i dijeljenje:- Dva broja jednakih predznaka mnoimo/dijelimo tako to im mnoimo/dijelimo apsolutne

  vrijednosti

  - Dva broja suprotnih predznaka mnoimo/dijelimo tako to piemo predznak i mnoimoapsolutne vrijednosti.

  Primjeri:

  5 7 5 7 12

  5 7 7 5 2

  5 7 7 5 2

  5 4 5 4 20

  3 8 3 8 24

  5 7 5 7 35

  24 : 6 24 : 6 4

  18 : 3 18 : 3 6

  Zavrnidio (5 min.)

  Ponavljam definisanje skupa prirodnih brojeva, operacije sa prirodnim i cijelim brojevima i osobine tih

  operacija.

  Plan table

  Skupovi brojeva, skup i

  1. 1

  2. ' : '

  3. ' 1

  4. , ' '

  5. : 1 '

  n n n n

  n

  m n m n m n

  M M n M n M M

  1. ,

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  a b a b

  a b b a

  a b c a b c

  a b c a b a c

  a b c a c b c

  a n a

  a a n

  Osobine sabiranja:

  1. ,

  2.

  3.

  4.

  a b a b

  a b b a

  a b c a b c

  :

  5.

  n a n a

  :a a a n

  2 5 7

  2 5 5 2

  7 7

  2 5 3 2 5 3

  2 8 7 3

  10 10

  Osobine oduzimanja:

  1. ,

  2.

  3.4.

  a b a b

  a b b a

  a b c a b c

  :

  5.

  n a n a

  :

  15 8 3 15 8 3

  15 5 7 3

  10 4

  a a a n

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  16/258

  16

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  17/258

  17

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: MatematikaPredmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: I strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 4.Nastavna jedinica: Skup definicija, osobine, prikaz racionalnog brojaTip asa: Obrada novog gradiva

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Upoznati uenike sa skupovima brojeva i osobinama raunskih operacija

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Shvatiti kako se uvode skupovi brojeva, kako se ispituju osobine tih skupova,

  podsjetiti seosnovnih raunskih operacija sa brojevima, kako se izvode i kojeosobine imaju.

  Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje kole, Meliha Ali, Lejla Krili,IP Svjetlost d.d. zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo

  TOK ASA

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  18/258

  18

  Uvodni dio(5 min.)

  Ponavljam gradivo o kojem smo priali na pretodnom asu. Uenicima postavljam pitanja za ponavljanje:

  Pitanje: Koji su to prirodni brojevi?

  Odgovor: Prirodni brojevi su 1,2,3,4,5,...

  Pitanje: Kako glasi prva Peanova aksioma?

  Odgovor: Prva Peanova aksioma glasi: Broj 1 je prirodan broj.Pitanje: Kako glasi druga Peanova aksioma?

  Odgovor: Druga Peanova aksioma glasi: Svaki prirodan broj ima svog neposrednog sljedbenika

  Pitanje: Kako glasi treaPeanova aksioma?

  Odgovor: Trea Peanova aksioma glasi: Jedinica nije neposredni sljedbenik nijednog prirodnog broja.

  Pitanje: Kako glasi etvrtaPeanova aksioma?

  Odgovor: etvrtaPeanova aksioma glasi: Ako dva prirodna broja imaju jednake neposrednesljedbenike, onda su oni jednaki.

  Pitanje: Kako glasi peta Peanova aksioma?

  Odgovor: Peta Peanova aksioma glasi: ako neki podskup skupa prirodnih brojeva sadri jedinicu ineposrednog sljedbenika svakog svog elementa, onda je taj skup jednak skupu prirodnih

  brojeva.

  Pitanje: Da li je sabiranje komutativno u skupu prirodnih brojeva i ta to znai?

  Odgovor: Sabiranje u skupu prirodnih brojeva je komutatovno, to znai da vrijedi a b b a , tj. daredoslijed sabiranja dva prirodna broja moemo zamijeniti.

  Pitanje: Koje operacije su asocijativne u skupu prirodnih brojeva?

  Odgovor: U skupu prirodnih brojeva su asocijativne operacije sabiranja i mnoenja.

  Najavljujem novu nastavnu jedinicu i cilj asa. Na vrh table piem naslov:

  Skup

  Glavni dio (35 min.)

  Skup racionalnih brojeva uvodimo zato to u skupu cijelih brojeva ne moemo uvijek izvriti dijeljenje,odnosno dijeljenje nije zatvoreno u skupu cijelih brojeva. Racionaljan broj uvodimo tako to, u sluaju dase dijeljenje ne moe izvriti, znak dijeljenja zamijenimo razlomakom linijom.

  brojnik:

  nazivnik

  aa b

  b

  Racionalan broj je kolinik cijelog i prirodnog broja:

  ,a

  q a bb

  Skup racionalnih brojeva je skup

  | ,a

  q a bb

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  19/258

  19

  Racionalan broj se moe definisati i kao kolinik dva cijela broja, samo u tom sluaju moramo napomenutida broj u nazivniku ne smije biti jednak nuli.

  , , 0a

  q a b bb

  | , , 0a

  q a b bb

  Na taj nain smo rijeili zatvorenost sve etiri osnovne raunske operacije. Dakle, u skupu racionalnihbrojeva operacije sabiranja, oduzimanja, mnoenja i dijeljenja su zatvorene.

  Moemo definisati reciprone brojeve. To su brojevi iji je proizvod jednak jedinici.

  1 2 1q q

  Reciproan broj brojaa

  b dobijamo zamjenom mjesta brojnuku i nazivniku, ime dobijemo broj

  b

  a. Dakle,

  brojevia

  b i

  b

  a su reciproni, jer vrijedi

  1a b

  b a

  Ovo ujedno znai da je broj reciproan brojuxinverzni element za mnoenje.

  Reciproan broj broja aje broj1

  a

  , a isto tako je reciproan broj broja1

  a

  broj a. Kaemo da su brojevi ai

  1

  a

  uzajamno (meusobno) reciproni.

  Sad i dijeljenje racionalnih brojeva moemo svesti na mnoenje:

  1

  :p q p q

  Odnosno

  :

  a c a d

  b d b c

  Operacije sa racionalnim brojevima:

  Sabiranje i oduzimanje

  a c ad bc

  b d bd

  (mada u praksi traimo najmanju zajedniki sadrioc za nazivnike, tj. najmanji zajedniki nazivnik zarazlomke koji se sabiraju/oduzimaju)

  Mnoenje

  a c a c

  b d b d

  Dijeljenje

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  20/258

  20

  :

  a c a d a d

  b d b c b c

  Primjeri:

  5 7 5 4 7 3 20 21 20 21 41

  6 8 6 4 8 3 24 24 24 24

  11 1 11 2 1 3 22 3 199 6 18 18 18

  4

  15

  25

  6

  2 5 2 5 10

  3 3 3 3 9

  5 4 5:

  6 9 6

  9

  5 3 5 3 15

  4 2 4 2 4 8

  Zavrnidio (5 min.)

  Ponavljam definisanje skupa racionalnih brojeva, operacije sa racionalnim brojevima i osobine tih

  operacija.

  Plan table

  Skup

  1 2

  brojnik:

  nazivnik

  ,

  | ,

  , , 0

  | , , 0

  1

  aa b

  b

  aq a b

  b

  aq a b

  b

  aq a b b

  b

  aq a b b

  b

  q q

  1

  1:

  :

  :

  a b

  b a

  p q pq

  a c a d a

  c ad bcb d b cb d bd

  a c a c

  b d b d

  a c a d a d

  b d b c b c

  Primjeri:

  5 7 5 4 7 3 20 21 20 21 41

  6 8 6 4 8 3 24 24 24 24

  11 1 11 2 1 3 22 3 19

  9 6 18 18 18

  4

  15

  25

  6

  2 5 2 5 10

  3 3 3 3 9

  5 4 5:

  6 9 6

  9

  5 3 5 3 15

  4 2 4 2 4 8

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  21/258

  21

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: Matematika

  Predmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: I strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 5.Nastavna jedinica: Skupovi I i , realna brojana osa

  Tip asa: Obrada novog gradiva

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Upoznati uenike sa skupovima brojeva i osobinama raunskih operacija

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Shvatiti kako se uvode skupovi brojeva, kako se ispituju osobine tih skupova,

  podsjetiti seosnovnih raunskih operacija sa brojevima, kako se izvode i kojeosobine imaju.

  Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje kole, Meliha Ali, Lejla Krili,

  IP Svjetlost d.d. zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  22/258

  22

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Ponavljam gradivo o kojem smo priali na pretodnom asu. Uenicima postavljam pitanja za ponavljanje:

  Pitanje: Koji su to prirodni brojevi?

  Odgovor: Prirodni brojevi su 1,2,3,4,5,...

  Pitanje: Kako glasi prva Peanova aksioma?

  Odgovor: Prva Peanova aksioma glasi: Broj 1 je prirodan broj.

  Pitanje: Kako glasi druga Peanova aksioma?

  Odgovor: Druga Peanova aksioma glasi: Svaki prirodan broj ima svog neposrednog sljedbenika

  Pitanje: Kako glasi treaPeanova aksioma?

  Odgovor: Trea Peanova aksioma glasi: Jedinica nije neposredni sljedbenik nijednog prirodnog broja.

  Pitanje: Kako glasi etvrtaPeanova aksioma?Odgovor: etvrtaPeanova aksioma glasi: Ako dva prirodna broja imaju jednake neposredne

  sljedbenike, onda su oni jednaki.

  Pitanje: Kako glasi peta Peanova aksioma?

  Odgovor: Peta Peanova aksioma glasi: ako neki podskup skupa prirodnih brojeva sadri jedinicu ineposrednog sljedbenika svakog svog elementa, onda je taj skup jednak skupu prirodnih

  brojeva.

  Pitanje: Da li je sabiranje komutativno u skupu prirodnih brojeva i ta to znai?

  Odgovor: Sabiranje u skupu prirodnih brojeva je komutatovno, to znai da vrijedi a b b a , tj. daredoslijed sabiranja dva prirodna broja moemo zamijeniti.

  Pitanje: Koje operacije su asocijativne u skupu prirodnih brojeva?

  Odgovor: U skupu prirodnih brojeva su asocijativne operacije sabiranja i mnoenja.

  Najavljujem novu nastavnu jedinicu i cilj asa. Na vrh table piem naslov:

  Skup

  Glavni dio (35 min.)

  Razlog za uvoenje skupa realnihbrojeva je zatvaranje operacije korjenovanja.

  Kvadrat racionalnog broja je jednak proizvodu tog broja sa samim sobom

  2q q q

  Kvadratni korijen racionalnog broja qje brojpiji je kvadrat jednak broju q, odnosno

  2p q p q

  Problem nastaje zato to kvadratni korijen racionalnog broja ne mora biti racionalan broj. Broj je racionalan

  ako se moe prikazati kao kolinik cijelog i prirodnog broja. Racionalan broj se isto tako moe predstaviti

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  23/258

  23

  decimalnim brojem sa konani mnogo decimala ili sa beskonano mnogo decimala od kojih se dioperiodiki ponavlja, kao npr. 2,35 ili 14,12568568568568568568...

  Pokazalo se da broj 2 nije mogue prikazati ni na jedan od navedenih naina. Postoji i dokaz da 2 nije racionalan, ali ga ovdje neemo izvoditi. Dakle:

  2

  Brojeve koji se ne mogu predstaviti kao kolinik cijelog i prirodnog broja zazivamo iracionalni brojevi.

  Skup iracionalnib brojeva oznaavamo sa I.

  2, 2, 3, 3,... I

  Unija skupa racionalnih brojeva i skupa iracionalnih brojeva je skup realnih brojeva:

  I

  Skup realnih brojeva se moe prikazati na realnoj brojnoj osi. Svaka taka na realnoj brojnoj osi odgovaranekom realnom broju, i svakom realnom broju odgovara neka taka na realnoj brojnoj osi. Izmeu realnih

  brojeva i realne brojne ose moe se uspostaviti obostrano jednoznano preslikavanje, kojim se svakomrealnom broju prudruuje talka na realnoj brojnoj osi, i obrnuto. To je osnova na kojoj se zasniva metoda

  koordinata.

  R6543210-1-2-3-4-5-6

  Kako iracionalnom broju pridruiti taku na brojnoj osi? Primjenom Pitagorine teoreme na jednakokraki

  pravougli trougao sa stranicama 1 i 1, dobijamo da je duinahipotenuze jednaka 2 , pa taku na brojnoj

  osi pridruenu broju 2 moemo dobiti na sljedei nain:

  R32210-1

  1

  1

  2

  Na slian nain se moe prikazati taka koja odgovara bilo kojem iracionalnom broju. Na primjer,

  iracionalnom broju 3 moemo na brojnoj osi pridruiti taku na sljedei nain:

  R32310-1

  2 1

  1

  1

  3

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  24/258

  24

  Za vjebu: Na realnoj brojnoj osi prikazati iracionalne brojeve:

  1. 5

  2. 6

  3. 7

  Rjeenja:

  1. Za broj 2 25 1 4 1 2 nam treba pravougli trougao sa katetama 1 i 2.

  R32 510-1

  2

  1

  5

  2. Za broj2

  26 4 2 2 2 treba nam pravougli trougao sa katetama 2 i 2

  R32210-1

  1

  1

  2

  2

  6

  6

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  25/258

  25

  3. Za broj2

  27 4 3 2 3 treba nam pravougli trougao sa katetama 2 i 3 .

  R32

  7

  10-1

  2 1

  1

  1

  3

  2

  7

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  26/258

  26

  Zavrnidio (5 min.)

  Ponavljam definisanje skupa racionalnih brojeva, operacije sa iracionalnim i realnim brojevima i osobine

  tih operacija. Pojanjavam prikaz iracionalnog broja na realnoj brojnoj osi. Dajem zadatke za domauzadau:Prikazati na realnoj brojnoj osi iracionalne brojeve:

  1. 2 28 4 4 2 2

  2. 2 210 9 1 3 1

  3.2

  211 9 2 3 2

  Plan table

  Skupovi I i

  2

  2

  2

  2, 2, 3, 3,...

  q q q

  p q p q

  I

  I

  R6543210-1-2-3-4-5-6

  R32210-1

  1

  1

  2

  R32310-1

  2 1

  1

  1

  3

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  27/258

  27

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: Matematika

  Predmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: I strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 6.Nastavna jedinica: Stepen sa cjelobrojnim eksponentomdefinicija, operacijeTip asa: Obrada novog gradiva

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Upoznati uenike sa pojmom i osnovnim osobinama stepena

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Shvatiti ta je stepen, ta je baza, ta je eksponent i nauiti osnovne osobine

  stepena.

  Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje kole, Meliha Ali, Lejla Krili,IP Svjetlost d.d. zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  28/258

  28

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Ponavljam gradivo o kojem smo priali na pretodnom asu. Uenicima postavljam pitanja za ponavljanje:

  Pitanje: Koji su to prirodni brojevi?

  Odgovor: Prirodni brojevi su 1,2,3,4,5,...Pitanje: Kako glasi prva Peanova aksioma?

  Odgovor: Prva Peanova aksioma glasi: Broj 1 je prirodan broj.

  Pitanje: Kako glasi druga Peanova aksioma?

  Odgovor: Druga Peanova aksioma glasi: Svaki prirodan broj ima svog neposrednog sljedbenika

  Pitanje: Kako glasi treaPeanova aksioma?

  Odgovor: Trea Peanova aksioma glasi: Jedinica nije neposredni sljedbenik nijednog prirodnog broja.

  Pitanje: Kako glasi etvrtaPeanova aksioma?

  Odgovor: etvrtaPeanova aksioma glasi: Ako dva prirodna broja imaju jednake neposrednesljedbenike, onda su oni jednaki.

  Pitanje: Kako glasi peta Peanova aksioma?

  Odgovor: Peta Peanova aksioma glasi: ako neki podskup skupa prirodnih brojeva sadri jedinicu ineposrednog sljedbenika svakog svog elementa, onda je taj skup jednak skupu prirodnih

  brojeva.

  Pitanje: Da li je sabiranje komutativno u skupu prirodnih brojeva i ta to znai?

  Odgovor: Sabiranje u skupu prirodnih brojeva je komutatovno, to znai da vrijedi a b b a , tj. daredoslijed sabiranja dva prirodna broja moemo zamijeniti.

  Pitanje: Koje operacije su asocijativne u skupu prirodnih brojeva?

  Odgovor: U skupu prirodnih brojeva su asocijativne operacije sabiranja i mnoenja.

  Najavljujem novu nastavnu jedinicu i cilj asa. Na vrh table piem naslov:

  Stepeni

  Glavni dio (35 min.)

  Proizvod vie jednakih brojeva nazivamo stepen. Stepen emo definisati sljedeom formulom:

  puta

  .......

  - baza

  - eksponent

  n

  n

  a a a a

  a

  n

  Uzeemo da je eksponent cijeli broj n .

  Napomena: Eksponent 1 se ne mora pisati, ve se podrazumijeva. Dakle, umjesto 1a piemo samo a .

  Gdje god ubudue vidimo a , podrazumijevamo da to znai1

  a Osobine stepena:

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  29/258

  29

  Stepen pozitivnog broja je uvijek pozitivan broj

  0 0n

  a a

  Stepen negativnog broja je pozitivan ako je eksponent paran broj

  0, 2 0n

  a n k a

  Stepen negativnog broja je negativan ako je eksponent neparan broj

  0, 2 1 0

  n

  a n k a

  Stepen ija je baza jednaka nuli je jednak nuli pod uslovom da mu je eksponent razliit od nule.

  0 0 0na a n

  Stepenovanje ima vii prioritet od mnoenja.c

  ba znai

  cb

  a , a ne c

  ba .

  Stepenovanje nije komutativno

  3 22 8 3 9

  Stepenovanje nije asocijativno

  c cb b

  a a

  Primjer 1.

  Izraunati 82 .

  Rjeenje:

  82 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 32 2 2 2 64 2 2 128 2 256

  Odavde vidimo da je mogue stepen izraziti preko tzv. rekurzivne formule, tj. tako to se stepen na izrazipreko stepena iji je eksponent za 1 manji od n 1na

  1 1n na a a n

  Tako je:

  2

  3

  4

  1

  1

  2

  3 2

  4 3

  5 4

  1....n

  a

  a

  a

  n n

  a

  a a

  a a a

  a a a a a a

  a a a a a a a

  a a a a a a a a

  a a a a a a a

  Primjer 2.

  Izraunati 92

  Rjeenje:

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  30/258

  30

  Iz primjera 1 vidimo da je 82 256 , tako da je

  9 82 2 2 256 2 512

  Zavrnidio (5 min.)

  Ponavljam definisanje stepena, pojam baze i eksponenta. Dajem zadatke za vjebanje:1. Izraunati 53 ako se zna da je 43 81 .2. Izraunati 4n , gdje je 2,3,4,5,6,7n

  Plan table

  Stepeni

  3 2

  puta

  .......

  - baza

  - eksponent

  0 0

  0, 2 0

  0, 2 1 0

  0

  2 8

  0 0

  3 9

  c

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  cb b

  a a a a

  a

  n

  n

  a a

  a n k a

  a n k a

  a a n

  a a

  2

  3

  1

  8

  8

  1

  1

  2

  3 2

  4 3

  1

  9

  Primjer 1. 2 ?

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2

  16 2 2 2 2 32 2 2 2 64 2 2 128 2 256

  1

  ....

  Primjer 2. 2

  n

  n n

  a

  a

  n n

  a

  a a a n

  a a

  a a a

  a a a a a a

  a a a a a a a

  a a a a a a a

  8

  9 8

  ?

  2 256

  2 2 2 256 2 512

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  31/258

  31

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: Matematika

  Predmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: I strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 7.Nastavna jedinica: Operacije sa stepenima jednakih baza

  Tip asa: Obrada novog gradiva

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Upoznati uenike sa osnovnim operacijama sa stepenima

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Shvatiti ta je stepen, ta je baza, ta je eksponent i nauiti kako se vre osnovne

  operacije sa stepenima.

  Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje kole, Meliha Ali, Lejla Krili,IP Svjetlost d.d. zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  32/258

  32

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Ponavljam gradivo o kojem smo priali na pretodnom asu. Uenicima postavljam pitanja za ponavljanje:

  Pitanje: ta je stepen?

  Odgovor: Stepen je proizvod jednakih brojevaputa......

  n

  na a a a

  Pitanje: Da li je stepenovanje komutativno?

  Odgovor: Stepenovanje nije komutativno, tj. b aa b .

  Pitanje: Da li je stepenovanje asocijativnio?

  Odgovor: Stepenovanje nije asocijativno, tj.

  c cb ba a

  Pitanje: Kakvog je znaka stepen pozivitnog broja?

  Odgovor: Stepen pozitivnog broja je pozitivan.Pitanje: Kada je stepen negativnog broja pozitivan?

  Odgovor: Stepen negativnog broja je pozitivan ako mu je eksponent paran broj.

  Pitanje: kada je stepen negativnog broja negativan?

  Odgovor: Stepen negativnog broja je negativan ako mu je eksponent neparan broj.

  Pitanje: Da li mnoenje ima vii prioritet od stepenovanja?

  Odgovor: Mnoenje nema vii prioritet od stepenovanja, ve upravo suprotno: stepenovanje ima viiprioritet (prije se radi) od mnoenja.

  Pitanje: ta je i kako glasi rekurzivnea formula za stepen?

  Odgovor: Rekurzivna formula za stepen je formula za raunanje n-tog stepena preko (n-1)-vog. Onaima oblik: 1n na a a

  Najavljujem novu nastavnu jedinicu i cilj asa. Na vrh table piem naslov:

  Operacije sa stepenima jednakih baza

  Glavni dio (35 min.)

  Moemo mnoiti i dijeliti stepene jednakih baza ili stepene jednakih eksponenata. Pogledajmo kako bimogli pomnoiti dva stepena jednakih baza:

  puta puta puta

  ...... ..... ......m n m n

  m n m n

  a a a a a a a a a a a a

  Na primjer:

  5 3 8 5 3

  5 puta 3 puta 8 puta

  a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

  Primjer 1.23 11 23 11 34

  a a a a

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  33/258

  33

  Primjer 2.

  5 3 3 2 5 3 3 2 8 5a b a b a b a b

  Razmotrimo kako bi mogli dijeliti stepene jednakih baza.

  :

  m

  m n

  n

  a a

  a a

  a

  a ..... a

  puta

  ...

  m

  a a

  a

  a ..... a puta

  puta

  ..... m n

  m n

  n

  a a a a

  Na primjer:

  99 4

  4:

  a a

  a a

  a

  a a a

  9 puta

  a a a a a

  a

  a a a

  5 9 4

  5 puta

  4 puta

  a a a a a a a

  Primjer 3.

  23 11 23 11 12:a a a a

  Primjer 4.17 17 17 17 0

  :a a a a

  Sa druge strane, ovo moemo izraunati i bez primjene pravilastepenovanja:

  17

  17 17:

  a

  a a 17

  a

  1

  Poto moe biti samo jedan taan rezultat, a oba postupka su ispravni, zakljuujemo da je

  01a

  Ovo moemo izvesti i u optem sluaju:

  :n

  n n aa a

  na

  0

  0

  11

  :n n n n

  a

  a a a a

  Napomena: Ovo vrijedi uz ogranienje da je 0a , jer se nula ne moe stepenovati sa nulom.

  Razmotrimo stepen sa negativnim eksponentom:

  0

  0 1n nn n

  aa aa a

  Dakle,1

  n

  n

  a

  a

  Primjer 5.

  5

  5

  1a

  a

  Jo emo razmotriti kako moemo stepenovati stepen:

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  34/258

  34

  puta puta puta puta puta

  puta

  ..... ..... ..... ..... ..... .....m

  n n n n m n

  m n n n m n

  m

  a a a a a a a a a a a a a a a a a

  Na primjer:

  4

  3 3 3 3 3 12 4 3

  4 puta 3 puta 3 puta 3 puta 3 puta 12 puta

  4 puta

  a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

  Primjer 6.

  7

  5 7 5 35a a a

  Moemo ova pravila kombinovati u nova, ako istovremeno iskoristimo vie pravila. Na primjer:

  rm n m r n r

  p p r

  a b a b

  c c

  Primjer 7.6

  7 5 7 6 5 6 42 30

  4 3 4 6 3 6 24 18

  a b a b a b

  c d c d c d

  Zavrnidio (5 min.)

  Ponavljam definisanje stepena, pojam baze i eksponenta. Dajem zadatke za vjebanje:

  1. 4 3

  5 3 2 4?a b a b

  2. 2 3

  5 4 3 2 2: ?x y z x y z

  Plan table

  Operacije sa stepenima jednakih baza

  puta puta puta

  5 3 8 5 3

  5 puta 3 puta 8 puta

  23 11 23 11 34

  ...... ..... ......

  Primjer 1.

  Primjer

  m n m n

  m n m n

  a a a a a a a a a a a a

  a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

  a a a a

  5 3 3 2 5 3 3 2 8 5

  2.

  :m

  m n

  n

  a b a b a b a b

  a aa a

  a

  a ..... a

  puta

  ...

  m

  a a

  a

  a ..... a putaputa

  99 4

  4

  .....

  :

  m n

  m n

  n

  a a a a

  a aa a

  a

  a a a

  9 puta

  a a a a a

  a

  a a a

  5 9 4

  5 puta

  4 puta

  a a a a a a a

  23 11 23 11 12

  17 17 17 17 0

  1717 17

  Primjer 3.

  :

  Primjer 4.

  :

  :

  a a a a

  a a a a

  a

  a a

  17a0

  1

  1

  :n

  n n

  a

  a

  a a

  n

  a

  0

  0

  11

  :

  0

  n n n n

  a

  a a a a

  a

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  35/258

  35

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: Matematika

  Predmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: I strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 8.Nastavna jedinica: Operacije sa stepenima jednakih eksponenata

  Tip asa: Obrada novog gradiva

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Upoznati uenike sa osnovnim operacijama sa stepenima

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Shvatiti ta je stepen, ta je baza, ta je eksponent i nauiti kako se vre osnovne

  operacije sa stepenima.

  Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje kole, Meliha Ali, Lejla Krili,IP Svjetlost d.d. zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  36/258

  36

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Ponavljam gradivo o kojem smo priali na pretodnom asu. Uenicima postavljam pitanja za ponavljanje:

  Pitanje: ta je stepen?

  Odgovor: Stepen je proizvod jednakih brojevaputa......

  n

  na a a a

  Pitanje: Da li je stepenovanje komutativno?

  Odgovor: Stepenovanje nije komutativno, tj. b aa b .

  Pitanje: Da li je stepenovanje asocijativnio?

  Odgovor: Stepenovanje nije asocijativno, tj.

  c cb ba a

  Pitanje: Kakvog je znaka stepen pozivitnog broja?

  Odgovor: Stepen pozitivnog broja je pozitivan.Pitanje: Kada je stepen negativnog broja pozitivan?

  Odgovor: Stepen negativnog broja je pozitivan ako mu je eksponent paran broj.

  Pitanje: kada je stepen negativnog broja negativan?

  Odgovor: Stepen negativnog broja je negativan ako mu je eksponent neparan broj.

  Pitanje: Da li mnoenje ima vii prioritet od stepenovanja?

  Odgovor: Mnoenje nema vii prioritet od stepenovanja, ve upravo suprotno: stepenovanje ima viiprioritet (prije se radi) od mnoenja.

  Pitanje: ta je i kako glasi rekurzivnea formula za stepen?

  Odgovor: Rekurzivna formula za stepen je formula za raunanje n-tog stepena preko (n-1)-vog. Onaima oblik: 1n na a a

  Najavljujem novu nastavnu jedinicu i cilj asa. Na vrh table piem naslov:

  Operacije sa stepenima jednakih baza

  Glavni dio (35 min.)

  Moemo mnoiti i dijeliti stepene jednakih baza ili stepene jednakih eksponenata. Pogledajmo kako bimogli pomnoiti dva stepena jednakih eksponenata:

  puta puta

  puta

  ...... ..... ......nn n

  n nn

  a b a a a b b b a b a b a b a b

  Na primjer:

  33 3

  3 puta3 puta3 puta

  a b a a a b b b a b a b a b a b a b a b a b

  Primjer 1.

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  37/258

  37

  55 5 5

  2 5 2 5 10 100 000

  Primjer 2.

  8 8

  2 5 2

  3 2

  5

  3 2

  8 8

  5

  3

  Razmotrimo kako bi mogli dijeliti stepene jednakih eksponenata.puta

  puta puta

  .....: .....

  .....

  n

  nn

  n n

  n

  n n

  a a a a a a a aa b

  b b b b b b b b

  Na primjer:

  4 puta

  444 4

  4

  4 puta 4 puta

  : a a a a a a a a a a

  a bb b b b b b b b b b

  Primjer 3.

  5

  5 5

  5

  6 66 : 4

  4

  4

  5 5

  3

  2

  Sva pravila stepenovanja (u stvari, sve jednakosti) moemo itati na dva naina; slijeva nadesno (kako sunapisane) i sdesna nalijevo (ako zamijenimo lijevu i desnu stranu). Na ovaj nain dobijamo jo dva

  pravila:

  Stepenovanje proizvoda:

  n n n

  a b a b

  Primjer:

  3 3

  5 3 5 153 3 27a a a

  Uoiti da 3

  53a nije jednako 153a 3

  5 153 3a a , ve 1537a

  35 15

  3 27a a

  Stepenovanje kolinika (razlomka, racionalnog broja):

  0n n

  n

  a ab

  b b

  Primjer:

  4 4

  4

  2 2 16

  3 3 81

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  38/258

  38

  Zavrnidio (5 min.)

  Ponavljam definisanje stepena, pojam baze i eksponenta. Dajem zadatke za vjebanje:

  1. 5 3

  3 42 3 ?a b ab

  2.

  4 33 5

  2 3

  2 6?

  3 4

  x y

  y x

  Plan table

  Operacije sa stepenima jednakih baza

  puta putaputa

  33 3

  3 puta3 puta3 puta

  55 5 5

  8

  ...... ..... ......

  2 5 2 5 10 100000

  2

  3

  nn n

  n nn

  a b a a a b b b a b a b a b a b

  a b a a a b b b a b a b a b a b a b a b a b

  85 2

  2

  5

  3 2

  8 8

  puta

  puta puta

  4 puta

  444 4

  4

  4 puta 4 puta

  5

  3

  .....: .....

  .....

  :

  n

  nn

  n n

  n

  n n

  a a a a a a a aa b

  b b b b b b b b

  a a a a a a a a a aa b

  b b b b b b b b b b

  55 5

  5

  6 66 : 4

  4

  4

  5 5

  3 35 3 5 15

  35 15

  35 15

  4 4

  4

  3

  2

  3 3 27

  3 3

  3 27

  0

  2 2 16

  3 3 81

  n n n

  n n

  n

  a b a b

  a a a

  a a

  a a

  a ab

  b b

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  39/258

  39

  Matematikadrugi razred strune kole

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  40/258

  40

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  41/258

  41

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: Matematika

  Predmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: II strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 1.Nastavna jedinica: Upoznavanje sa Nastavnim planom i programom

  Tip asa: Uvodni as

  Nastavne metode: MonolokaOblici rada: Frontalni

  Cilj asa: Upoznati uenikesa planom i programom matematike i nainom rada naasovima

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Upoznati uenike sa nastavnim sadrajima koji e se obraivati u nastavi

  matematike prvog razreda

  Odgojni zadatak: Izgraditi kod uenika nauni pogled na svijetFunkcionalni zadatak: Pripremiti uenike za budui nain rada na asovima matematike

  Literatura:

  Matematika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednjih kola,

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  42/258

  42

  TOK ASA

  Uvodni dio(3 min.)

  Predstavljam se uenicima, upoznajem ih ukratko sa predmetom matematike i znaajem nastavnogpredmeta u okviru srednjokolskog obrazovanja, a posebno znaajem za struku.

  Glavni dio (40 min.)

  Ukratko uenike upoznajem sa nastavnim sadrajima koji e se obraivati u nastavi matematike u drugomrazredu strune kole. Uenicima predlaem da sa table prepiu kratki pregled oblasti koje su predviene

  Nastavnim planom i programom za drugi razred strune kole, kako bi kasnije mogli (pri kupovanjuudbenika i zbirke) provjeriti da li im udbenik.

  Stepeni i korijenistepen sa cjelobrojnim eksponentom, ponoviti pravila stepenovanja i nauiti nova,nauiti ta je korijen i kako se izvode operacije sa korijenima, definisati stepen sa racionalnimeksponentom i dovesti u vezu stepene i korijene.

  Skup kompleksnih brojevaalgebarski oblik kompleksnog brojaoperacije sa kompleksnim brojem u

  algebarskom obliku, predstavljanje kompleksnog broja u Gaussovoj ravni.

  Kvadratna funkcija, jednaina i nejednaina nepotpuna i potpuna kvadratna funkcija, njen grafik iosobine, potpuna i nepotpuna kvadratna jednaina i naini rjeavanja, Viete-ove formule, kvadratnitrinom, kvadratne nejednaine i rjeavanje kvadratnih nejednaina.

  Osnovi trigonometrijetrigonometrijske funkcije, njihov grafik i osobine, adicione teoreme, rjeavanjepravouglog i kosouglog trougla, trigonometrijske jednaine.

  Zavrnidio (2 min.)

  Zakljuiemo da nam, s obzirom na Nastavni plan i program fizike za prvi razred strune kole, najboljeodgovara udbenih Matematika sa zbirkom zadataka za drugi razred srednjih kola.

  Napominjem uenicima da, kada kupuju udbenik, obavezno pogledaju da li on sadri sve oblasti koje sunapisane na tabli.

  Plan table

  MATEMATIKA

  STEPENI I KORIJENISKUP KOMPLEKSNIH BROJEVAKVADRATNA FUNKCIJA, JEDNAINAI NEJEDNAINAOSNOVI TRIGONOMETRIJE

  Matematika sa zbirkomzadataka za drugi razred

  srednjih strunih kola

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  43/258

  43

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: MatematikaPredmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: II strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 2.Nastavna jedinica: Stepeni sa cjelobrojnim eksponentom, pravila stepenovanja

  Tip asa: Ponavljanje

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Ponoviti i podsjetiti se pojma i osnovnih osobina stepena

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Shvatiti ta je stepen i koje su osnovne osobine stepena.Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika za drugi razred srednjih kola, Abdulah Hodi

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  44/258

  44

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Pitam uenike ta odranije znaju o prostoru i vremenu, o poloaju i kretanju tijela, koje vrste kretanjapoznaju, kojih veliina u vezi sa kretanjem se sjeaju.

  Najavljujem cilj asa. Na vrh table piem naslov

  Stepeni

  Glavni dio (35 min.)

  Proizvod vie jednakih brojeva nazivamo stepen. Stepen emo definisati sljedeom formulom:

  puta

  .......

  - baza

  - eksponent

  n

  n

  a a a a

  a

  n

  Uzeemo da je eksponent cijeli broj n .

  Napomena: Eksponent 1 se ne mora pisati, ve se podrazumijeva. Dakle, umjesto 1a piemo samo a .Gdje god ubudue vidimo a , podrazumijevamo da to znai 1a

  Osobine stepena:

  Stepen pozitivnog broja je uvijek pozitivan broj

  0 0n

  a a

  Stepen negativnog broja je pozitivan ako je eksponent paran broj

  0, 2 0n

  a n k a

  Stepen negativnog broja je negativan ako je eksponent neparan broj

  0, 2 1 0n

  a n k a

  Stepen ija je baza jednaka nuli je jednak nuli pod uslovom da mu je eksponent razliit od nule.

  0 0 0na a n

  Stepenovanje ima vii prioritet od mnoenja.c

  ba znai

  cb

  a , a ne

  cb

  a .

  Stepenovanje nije komutativno

  3 22 8 3 9

  Stepenovanje nije asocijativno

  c cb b

  a a

  Primjer 1.Izraunati 82 .

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  45/258

  45

  Rjeenje:

  82 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 32 2 2 2 64 2 2 128 2 256

  Odavde vidimo da je mogue stepen izraziti preko tzv. rekurzivne formule, tj. tako to se stepen na izrazipreko stepena iji je eksponent za 1 manji od n 1na

  1 1n na a a n

  Tako je:

  2

  3

  4

  1

  1

  2

  3 2

  4 3

  5 4

  1....

  n

  a

  a

  a

  n n

  a

  a a

  a a a

  a a a a a a

  a a a a a a a

  a a a a a a a a

  a a a a a a a

  Primjer 2.

  Izraunati 92

  Rjeenje:

  Iz primjera 1 vidimo da je 82 256 , tako da je

  9 82 2 2 256 2 512

  Zavrnidio (5 min.)

  Ponavljam definisanje stepena, pojam baze i eksponenta. Dajem zadatke za vjebanje:1. Izraunati 53 ako se zna da je 43 81 .2. Izraunati 4n , gdje je 2,3,4,5,6,7n

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  46/258

  46

  Plan table

  3 2

  puta

  .......

  - baza

  - eksponent

  0 0

  0, 2 0

  0, 2 1 0

  0

  2 8

  0 0

  3 9

  c

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  cb b

  a a a a

  a

  n

  n

  a a

  a n k a

  a n k a

  a a n

  a a

  Stepeni

  2

  3

  1

  8

  8

  1

  1

  2

  3 2

  4 3

  1

  9

  Primjer 1. 2 ?

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2

  16 2 2 2 2 32 2 2 2 64 2 2 128 2 256

  1

  ....

  Primjer 2. 2

  n

  n n

  a

  a

  n n

  a

  a a a n

  a a

  a a a

  a a a a a a

  a a a a a a a

  a a a a a a a

  8

  9 8

  ?

  2 256

  2 2 2 256 2 512

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  47/258

  47

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: Matematika

  Predmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: II strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 3.Nastavna jedinica: Operacije sa stepenima

  Tip asa: Ponavljanje

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Ponoviti osnovna pravila stepenovanja

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Ponoviti kako se izvode raunske operacije sa stepenima.Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika za drugi razred srednjih kola, Abdulah Hodi

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  48/258

  48

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Pitam uenike ta odranije znaju o operacijama sa stepenima. Postavljam pitanja za ponavljanje:

  Pitanje: ta je stepen?

  Odgovor: Stepen je proizvod jednakih brojeva.

  Pitanje: Kako se rauna stepen?

  Odgovor: Stepen se rauna po formuliputa

  .......n

  n

  a a a a

  Pitanje: ta je baza stepena?

  Odgovor: Baza stepena je broj koji se mnoi.

  Pitanje: ta je eksponent stepena?

  Odgovor: Eksponent stepena je broj faktora.

  Pitanje: Kako glase rekurzivne formule za raunanje stepena?

  Odgovor: Rekurzivne formule za raunanje stepena su1

  1....

  n

  n n

  a

  a a a a a a a

  , gdjenmoe biti

  bilo koji broj vei od 1

  Pitanje: Da li je stepenovanje komutativno?

  Odgovor: Stepenovanje nije komutativno, tj. b aa b .

  Pitanje: Da li je stepenovanje asocijativnio?

  Odgovor: Stepenovanje nije asocijativno, tj.

  c cb ba a

  Pitanje: Kakvog je znaka stepen pozivitnog broja?

  Odgovor: Stepen pozitivnog broja je pozitivan.

  Pitanje: Kada je stepen negativnog broja pozitivan?

  Odgovor: Stepen negativnog broja je pozitivan ako mu je eksponent paran broj.

  Pitanje: kada je stepen negativnog broja negativan?

  Odgovor: Stepen negativnog broja je negativan ako mu je eksponent neparan broj.

  Pitanje: Da li mnoenje ima vii prioritet od stepenovanja?

  Odgovor: Mnoenje nema vii prioritet od stepenovanja, ve upravo suprotno: stepenovanje ima viiprioritet (prije se radi) od mnoenja.

  Najavljujem cilj asa. Na vrh table piem naslov

  Operacije sa stepenima

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  49/258

  49

  Glavni dio (35 min.)

  Moemo mnoiti i dijeliti stepene jednakih baza ili stepene jednakih eksponenata. Pogledajmo kako bimogli pomnoiti dva stepena jednakih baza:

  puta puta puta

  ...... ..... ......m n m n

  m n m n

  a a a a a a a a a a a a

  Na primjer:

  5 3 8 5 3

  5 puta 3 puta 8 puta

  a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

  Primjer 1.

  23 11 23 11 34a a a a

  Primjer 2.

  5 3 3 2 5 3 3 2 8 5a b a b a b a b

  Razmotrimo kako bi mogli dijeliti stepene jednakih baza.

  :

  m

  m n

  n

  a a

  a a

  a

  a ..... a

  puta

  ...

  m

  a a

  a

  a ..... a puta

  puta

  ..... m n

  m n

  n

  a a a a

  Na primjer:

  99 4

  4:

  a a

  a a

  a

  a a a

  9 puta

  a a a a a

  a

  a a a

  5 9 4

  5 puta

  4 puta

  a a a a a a a

  Primjer 3.

  23 11 23 11 12:a a a a

  Primjer 4.

  17 17 17 17 0:a a a a

  Sa druge strane, ovo moemo izraunati i bezprimjene pravila stepenovanja:

  17

  17 17:

  a

  a a 17

  a

  1

  Poto moe biti samo jedan taan rezultat, a oba postupka su ispravni, zakljuujemo da je

  0 1a

  Ovo moemo izvesti i u optem sluaju:

  :

  n

  n n a

  a a n

  a

  0

  0

  11

  :n n n n

  a

  a a a a

  Napomena: Ovo vrijedi uz ogranienje da je 0a , jer se nula ne moe stepenovati sa nulom.

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  50/258

  50

  Razmotrimo stepen sa negativnim eksponentom:

  0

  0 1n nn n

  a

  a a

  a a

  Dakle,1

  n

  n

  a

  a

  Primjer 5.

  5

  5

  1a

  a

  Jo emo razmotriti kako moemo stepenovati stepen:

  puta puta puta puta puta

  puta

  ..... ..... ..... ..... ..... .....m

  n n n n m n

  m n n n m n

  m

  a a a a a a a a a a a a a a a a a

  Na primjer:

  43 3 3 3 3 12 4 34 puta 3 puta 3 puta 3 puta 3 puta 12 puta

  4 puta

  a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

  Primjer 6.

  7

  5 7 5 35a a a

  Moemo ova pravila kombinovati u nova, ako istovremeno iskoristimo vie pravila. Na primjer:

  rm n m r n r

  p p r

  a b a b

  c c

  Primjer 7.

  67 5 7 6 5 6 42 30

  4 3 4 6 3 6 24 18

  a b a b a b

  c d c d c d

  Pogledajmo kako bi mogli pomnoiti dva stepena jednakih eksponenata:

  puta puta

  puta

  ...... ..... ......nn n

  n nn

  a b a a a b b b a b a b a b a b

  Na primjer:

  33 3

  3 puta3 puta3 puta

  a b a a a b b b a b a b a b a b a b a b a b

  Primjer 8.

  55 5 5

  2 5 2 5 10 100 000

  Primjer 9.

  8 8

  2 5 2

  3 2

  5

  3 2

  8 8

  5

  3

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  51/258

  51

  Razmotrimo kako bi mogli dijeliti stepene jednakih eksponenata.

  puta

  puta puta

  .....: .....

  .....

  n

  nn

  n n

  n

  n n

  a a a a a a a aa b

  b b b b b b b b

  Na primjer:

  4 puta

  444 4

  4

  4 puta 4 puta

  : a a a a a a a a a a

  a bb b b b b b b b b b

  Primjer 10.

  5

  5 5

  5

  6 66 : 4

  4

  4

  5 5

  3

  2

  Sva pravila stepenovanja (u stvari, sve jednakosti) moemo itati na dva naina; slijeva nadesno (kako sunapisane) i sdesna nalijevo (ako zamijenimo lijevu i desnu stranu). Na ovaj nain dobijamo jo dva

  pravila:

  Stepenovanje proizvoda:

  n n n

  a b a b

  Na primjer:

  3 3

  5 3 5 153 3 27a a a

  Uoiti da 3

  53a nije jednako 153a 3

  5 153 3a a , ve 1537a

  35 15

  3 27a a

  Stepenovanje kolinika (razlomka, racionalnog broja):

  0n n

  n

  a ab

  b b

  Na primjer:

  4 4

  4

  2 2 16

  3 3 81

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  52/258

  52

  Zavrnidio (5 min.)

  Ponavljam definisanje stepena, pojam baze i eksponenta. Dajem zadatke za vjebanje:

  1. 4 3

  5 3 2 4?a b a b

  2. 2 3

  5 4 3 2 2: ?x y z x y z

  3. 5 3

  3 42 3 ?a b ab

  4.4 33 5

  2 3

  2 6?

  3 4

  x y

  y x

  Plan table

  puta puta puta

  5 3 8 5 3

  5 puta 3 puta 8 puta

  23 11 23 11 34

  ...... ..... ......

  Primjer 1.

  Primjer

  m n m n

  m n m n

  a a a a a a a a a a a a

  a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

  a a a a

  5 3 3 2 5 3 3 2 8 5

  2.

  :m

  m n

  n

  a b a b a b a b

  a aa a

  a

  a ..... a

  puta

  ...

  m

  a a

  a

  a ..... a putaputa

  9

  9 44

  .....

  :

  m n

  m n

  n

  a a a a

  a a

  a aa

  a a a

  9 puta

  a a a a a

  a

  a a a5 9 4

  5 puta

  4 puta

  a a a a a a a

  Operacije sa stepenima

  23 11 23 11 12

  17 17 17 17 0

  1717 17

  Primjer 3.

  :

  Primjer 4.

  :

  :

  a a a a

  a a a a

  a

  a a

  17

  a

  0

  1

  1

  :n

  n n

  a

  a

  a a

  n

  a

  0

  0

  11

  :

  0

  n n n n

  a

  a a a a

  a

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  53/258

  53

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: MatematikaPredmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: II strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 4.Nastavna jedinica: Pojam aritmetikog korijena. Pravila korjenovanja.Tip asa: Obrada novog gradiva

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Nauiti ta je korijen i koje su mu osnovne osobine

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Nauiti kako se izvode raunske operacije sa korijenima.Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika za drugi razred srednjih kola, Abdulah Hodi

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  54/258

  54

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Pitam uenike ta odranije znaju o operacijama sa stepenima. Postavljam pitanja za ponavljanje:

  Pitanje: ta je stepen?

  Odgovor: Stepen je proizvod jednakih brojeva.Pitanje: Kako se rauna stepen?

  Odgovor: Stepen se rauna po formuliputa

  .......n

  n

  a a a a

  Pitanje: ta je baza stepena?

  Odgovor: Baza stepena je broj koji se mnoi.

  Pitanje: ta je eksponent stepena?

  Odgovor: Eksponent stepena je broj faktora.

  Pitanje: Kako glase rekurzivne formule za raunanje stepena?

  Odgovor: Rekurzivne formule za raunanje stepena su1

  1....

  n

  n n

  a

  a a a a a a a

  , gdjenmoe biti

  bilo koji broj vei od 1

  Pitanje: Da li je stepenovanje komutativno?

  Odgovor: Stepenovanje nije komutativno, tj. b aa b .

  Pitanje: Da li je stepenovanje asocijativnio?

  Odgovor: Stepenovanje nije asocijativno, tj.

  c cb ba a

  Pitanje: Kakvog je znaka stepen pozivitnog broja?

  Odgovor: Stepen pozitivnog broja je pozitivan.

  Pitanje: Kada je stepen negativnog broja pozitivan?

  Odgovor: Stepen negativnog broja je pozitivan ako mu je eksponent paran broj.

  Pitanje: kada je stepen negativnog broja negativan?

  Odgovor: Stepen negativnog broja je negativan ako mu je eksponent neparan broj.

  Pitanje: Da li mnoenje ima vii prioritet od stepenovanja?

  Odgovor: Mnoenje nema vii prioritet od stepenovanja, ve upravo suprotno: stepenovanje ima viiprioritet (prije se radi) od mnoenja.

  Najavljujem cilj asa. Na vrh table piem naslov

  Korijeni

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  55/258

  55

  Glavni dio (35 min.)

  Kaemo da je n-ti korijen nekog broja abroj bkoji, stepenovan sa n, daje broj a.

  nnb a b a

  Broj nje eksponent korijena, a apotkorjena veliina.Ako je potkorjena veliina stepen nekog broja, ondarazlikujemo stepen korijena i stepen potkorjene veliine.

  - stepen korijena

  - stepen potkorjene veliine

  - potkorjena veliina

  n m

  m

  a

  n

  m

  a

  Na primjer

  3

  3

  2 8

  8 2

  Neke osobine korijena:

  n n

  n n

  a a a

  Na primjer

  77

  5 5

  ako je 2n n

  a a n k

  Na primjer

  10 10

  2424

  8 8

  5 5 5

  ako je 2 1n n

  a a n k

  Na primjer

  5 55

  33 3

  32 2 2

  8 2 2

  Korijen pozitivnog broja uvijek je pozitivan.

  0 0na a

  Na primjer

  481 3

  Korijen negativnog broja moe se izraunati samo za neparne eksonente korijena, i onda je negativan.

  0, 2 1 0na n k a

  Na primjer

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  56/258

  56

  3

  4

  27 3

  81 nije definisan

  Primjer 1.

  Izraunati 36

  236 6 6

  Primjer 2.

  Izraunati1

  9

  1 1

  9 3

  Primjer 3.

  Izraunati81

  100

  81 9

  100 10

  Primjer 4.

  Izraunati 0,49

  0, 49 0, 7

  Zavrnidio (5 min.)

  Ponavljam definisanje stepena, pojam baze i eksponenta. Dajem zadatke za vjebanje:

  Izraunati: 223 31, 8, 5 , 5 , 36 2 25

  Plan table

  Korijeni

  3

  3

  77

  - stepen korijena

  - potkorjena veliina

  - stepen korijena

  - stepen potkorjene veliine

  - potkorjena veliina

  2 8

  8 2

  5 5

  nn

  n m

  m

  n nn n

  b a b a

  n

  a

  a

  n

  m

  a

  a a a

  10 10

  2424

  5 55

  33 3

  4

  3

  4

  ako je 2

  8 8

  5 5 5

  ako je 2 1

  32 2 2

  8 2 2

  0 0

  81 3

  0, 2 1 0

  27 3

  81 nije definisan

  n n

  n n

  n

  n

  a a n k

  a a n k

  a a

  a n k a

  2

  Primjer 1.

  36 6 6

  Primjer 2.

  1 19 3

  Primjer 3.

  81 9

  100 10

  Primjer 4.

  0, 49 0,7

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  57/258

  57

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: MatematikaPredmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: II strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 5.Nastavna jedinica: Proirivanje i skraivanje korijena.Tip asa: Obrada novog gradiva

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Nauiti ta je korijen i koje su mu osnovne osobine

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Nauiti kako se izvode raunske operacije sa korijenima.Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika za drugi razred srednjih kola, Abdulah Hodi

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  58/258

  58

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Pitam uenike ta odranije znaju o operacijama sa stepenima. Postavljam pitanja za ponavljanje:

  Pitanje: ta je korijen?

  Odgovor: Kaemo da je n-ti korijen nekog broja abroj bkoji, stepenovan sa n, daje broj a..Pitanje: Kako se matematiki zapisuje definicija korijena?

  Odgovor: Definicija korijena se matematiki zapisuje na sljedei nain: nnb a b a .

  Pitanje: emu je jednak n-ti stepen n-tog korijena?

  Odgovor: N-tistepen n-tog korijena jednak je potkorjenoj veliini .

  Pitanje: Napisati prethodni odgovor matematikom simbolikom.

  Odgovor: n n

  n n

  a a a .

  Pitanje: emu je jednak n-ti korijen n-tog stepena ako je n paran broj?

  Odgovor: N-ti korijen n-tog stepena jednak je apsolutnoj vrijednosti potkorjene veliine ako je n paranbroj.

  Pitanje: Napisati prethodni odgovor matematikom simbolikom.

  Odgovor: ako je 2n n

  a a n k .

  Pitanje: emu je jednak n-ti korijen n-tog stepena ako je n paran broj?

  Odgovor: N-ti korijen n-tog stepena je jednak potkorjenoj veliini ako je n neparan broj.

  Pitanje: Napisati prethodni odgovor matematikom simbolikom.

  Odgovor: ako je 2 1n n

  a a n k .

  Najavljujem novu nastavnu jedinicu i cilj asa. Na vrh table piem naslov

  Proirivanje i skraivanje korijena

  Glavni dio (35 min.)

  Korijen proirujemo tako to mu mnoimo eksponent korijena i eksponent potkorjene veliine istimbrojem.

  n pn m m pa a

  Primjer 1. Proiriti korijen 5 3a sa 4.

  5 5 4 203 3 4 12a a a

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  59/258

  59

  Proiriti moemo bilo kojim cijelim pozitivnim brojem.

  Primjer 2. Korijen34

  a b proiriti do eksponenta 12.

  Da bi korijenu34

  a b eksponent bio 12, treba ga proiriti sa 12 : 4 3 .

  4 33 3 1 3 3 1 3 9 34 4 12a b a b a b a b

  Primjer 3. Proiriti korijene 3 26 x y i 5 78 x y do zajednikog eksponenta.

  Zajedniki eksponent za ova dva korijena je jednak najmanjem zajednikom sadriocu zabrojeve 6 i 8.

  6,82

  3, 42

  3, 22

  3,1 3

  1,1

  NZS 6,8 2 2 2 3 24

  Korijene treba proiriti tako da im eksponenti budu jednaki 24.

  Prvi korijen ima eksponent 6, pa emo fga proiriti sa 24 : 6 4 .

  3 2 3 4 2 4 12 86 6 4 24x y x y x y

  Drugi korijen ima eksponent 8, pa emo ga proiriti sa 24 : 8 3

  . 5 7 5 3 7 3 15 218 8 3 24x y x y x y

  Primjer 4. Proiriti korijene 22a b i 3 23ab do zajednikog eksponenta

  NZS 2,3 66 : 2 3

  6 : 3 2

  2 3 62 3 2 3 3 6 32 2 8a b a b a b

  3 3 2 62 2 2 2 2 2 43 3 9ab a b a b

  Korijen se skrauje tako to mu se eksponent korijena i eksponent potkorjene veliine podijele istimbrojem.

  : :n pn m m p

  a a

  Korijen se moe skratiti sao zajednikim djeliocem brojeva mi n.

  Primjer 5. Skratiti korijen16 8 12

  a b

  Treba nai najvei zajedniki djelioc za brojeve 16, 8 i 12.

  16,8,12 2

  8,4, 6 2

  4,2, 3

  NZD 16,8,12 2 2 4

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  60/258

  60

  Dakle, korijen16 8 12a b moemo skratiti sa 4.

  16 16:48 12 8:4 12:4 2 34a b a b a b

  Korijen se korjenuje tako to mu se pomnoe eksponenti.

  m n m np pa a

  Primjer 6. Korjenovat7i ko+rijen

  3 54

  x

  3 4 35 5 54 12x x x

  Zavrnidio (5 min.)

  Ponavljam definisanje stepena, pojam baze i eksponenta. Dajem zadatke za vjebanje:

  1. Proiriti korijene do zajednikog eksponenta 9 3 2122 , 3a x ab

  2. Skratiti korijen 16 3224 x y

  3. Korjenovati korijen7 5 3

  2a b

  Plan table

  Proirivanje i skraivanje korijena

  5 5 4 203 3 4 12

  4 33 3 1 3 3 1 3 9 34 4 12

  3 2 5 76 8

  Primjer 1.

  Primjer 2.

  Primjer 3.

  ,

  6,82

  3,42

  3,22

  3,13

  1,1

  NZS 6,8 2 2 2 3 24

  n pn m m pa a

  a a a

  a b a b a b a b

  x y x y

  3 2 3 4 2 4 12 86 6 4 24

  5 7 5 3 7 3 15 218 8 3 24

  32 2

  2 3 62 3 2 3 3 6 3

  3 3 2 62 2 2 2 2 2 4

  24 : 6 4

  24 : 8 3

  Primjer 4.

  2 , 3

  NZS 2,3 6

  6 : 2 3

  6 : 3 2

  2 2 8

  3 3 9

  x y x y x y

  x y x y x y

  a b ab

  a b a b a b

  ab a b a b

  16 8 12

  16 16:48 12 8:4 12:4 2 34

  3 4 35 5 54 12

  Primjer 5.

  16,8,12 2

  8, 4, 6 2

  4,2, 3

  NZD 16,8,12 2 2 4

  Primjer 6.

  m n m np p

  a b

  a b a b a b

  a a

  x x x

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  61/258

  61

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: Matematika

  Predmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: II strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 6.Nastavna jedinica: Proirivanje i skraivanje korijena.Tip asa: Utvrivanje

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Ponoviti pojam i osnovne osobine korijena

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Uvjebati izvoenjeraunskih operacija sa korijenima.Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika za drugi razred srednjih kola, Abdulah Hodi

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  62/258

  62

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Pitam uenike ta odranije znaju o operacijama sa stepenima. Postavljam pitanja za ponavljanje:

  Pitanje: ta je korijen?

  Odgovor: Kaemo da je n-ti korijen nekog broja abroj bkoji, stepenovan sa n, daje broj a..

  Pitanje: Kako se matematiki zapisuje definicija korijena?

  Odgovor: Definicija korijena se matematiki zapisuje na sljedei nain: nnb a b a .

  Pitanje: emu je jednak n-ti stepen n-tog korijena?

  Odgovor: N-tistepenn-tog korijena jednak je potkorjenoj veliini .

  Pitanje: Napisati prethodni odgovor matematikom simbolikom.

  Odgovor: n n

  n n

  a a a .

  Pitanje: emu je jednak n-ti korijen n-tog stepena ako je n paran broj?

  Odgovor: N-ti korijen n-tog stepena jednak je apsolutnoj vrijednosti potkorjene veliine ako je n paranbroj.

  Pitanje: Napisati prethodni odgovor matematikom simbolikom.

  Odgovor: ako je 2n n

  a a n k .

  Pitanje: emuje jednak n-ti korijen n-tog stepena ako je n paran broj?

  Odgovor: N-ti korijen n-tog stepena je jednak potkorjenoj veliini ako je n neparan broj.

  Pitanje: Napisati prethodni odgovor matematikom simbolikom.

  Odgovor: ako je 2 1n n

  a a n k .

  Pitanje: Kako se korijeni proiruju?

  Odgovor: Korijeni se proiruju tako to im seeksponent korijena i eksponent potkorjene veliine

  pomnoe istim brojemn pn m m p

  a a

  .

  Pitanje: Kako se korijeni skrauju?

  Odgovor: Korijeni se skrauju tako to im se eksponent korijena i eksponent potkorjene veliine

  podijele istim brojem: :n pn m m p

  a a .

  Najavljujem novu nastavnu jedinicu i cilj asa. Na vrh table piem naslov

  Proirivanje i skraivanje korijena- vjeba

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  63/258

  63

  Glavni dio (35 min.)

  Poslije kratkog ponavljanja ranije nauenog gradiva, zadajem uenicima zadatke za uvjebavanje:

  1. Proiriti korijene do zajednikog eksponenta 9 3 2122 , 3a x ab

  9 9 4 363 4 3 4 4 12 4

  12 3 362 3 3 2 3 3 612

  9,122

  9, 62

  9, 33

  3, 13

  1, 1

  9,12 2 2 3 3 36

  36 : 9 4

  2 2 16

  36:12 3

  3 3 27

  NZS

  a x a x a x

  ab a b a b

  2. Skratiti korijen 16 3224 x y

  16 32 16:8 32:8 2 424:8 324

  24,16,32 2

  12, 8,16 2

  6, 4, 8 2

  3, 2, 4

  NZD 24,16, 32 2 2 2 8

  x y x y x y

  3. Korjenovati korijen7 5 3

  2a b

  7 5 7 5 353 3 32 2 2a b a b a b

  4. Proiriti korijene do zajednikog eksponenta 6 3 63 24 2 ,a b ab

  6 3 34 24

  3 6 182 2

  24 3 723 3 3 3 3 9 324

  2 2

  24,18 2

  12, 9 2

  6 , 9 2

  3, 9 3

  1, 3 3

  1, 1

  NZS 12,18 2 2 2 3 3 72

  72 : 24 3

  2 2 8

  a b a b

  ab ab

  a b a b a b

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  64/258

  64

  18 18 4 722 4 2 4 4 8

  72 :18 4

  ab a b a b

  Zavrnidio (5 min.)

  Ponavljam definisanje stepena, pojam baze i eksponenta. Dajem zadatke za vjebanje:

  1. Proiriti korijene do zajednikog eksponenta 5 43 53 2 3,a b a b

  2. Skratiti korijen 12 366 8 x y

  Plan table

  Proirivanje i skraivanje korijena- vjeba

  9 3 212

  9 9 4 363 4 3 4 4 12 4

  12 3 362 3 3 2 3 3 612

  1. 2 , 3

  9,12 29, 6 2

  9, 3 3

  3, 1 3

  1, 1

  9,12 2 2 3 3 36

  36 : 9 4

  2 2 16

  36 :12 3

  3 3 27

  a x ab

  NZS

  a x a x a x

  ab a b a b

  16 3224

  16 32 16:8 32:8 2 424:8 324

  7 5 7 5 353 3 3

  2.

  24,16,32 2

  12, 8,16 2

  6, 4, 8 2

  3, 2, 4

  NZD 24,16,32 2 2 2 8

  3. 2 2 2

  x y

  x y x y x y

  a b a b a b

  6 3 63 24

  6 3 34 24

  3 6 182 2

  24 3 723 3 3 3 3 9 324

  18 18 4 722 4 2 4 4 8

  3. 2 ,

  2 2

  24,18 2

  12, 9 2

  6, 9 2

  3, 9 3

  1, 3 3

  1, 1

  NZS 12,18 2 2 2 3 3 72

  72 : 24 3

  2 2 8

  72 : 18 4

  a b ab

  a b a b

  ab ab

  a b a b a b

  ab a b a b

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  65/258

  65

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: Matematika

  Predmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: II strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 7.Nastavna jedinica: Mnoenje i dijeljenje korijenaTip asa: Obrada novog gradiva

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Nauiti ta je korijen i koje su mu osnovne osobine

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Nauiti kako se izvode raunske operacije sa korijenima.Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika za drugi razred srednjih kola, Abdulah Hodi

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  66/258

  66

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Pitam uenike ta odranije znaju o operacijama sa stepenima. Postavljam pitanja za ponavljanje:

  Pitanje: ta je korijen?

  Odgovor: Kaemo da je n-ti korijen nekog broja abroj bkoji, stepenovan sa n, daje broj a..

  Pitanje: Kako se matematiki zapisuje definicija korijena?

  Odgovor: Definicija korijena se matematiki zapisuje na sljedei nain: nnb a b a .

  Pitanje: emu je jednak n-ti stepen n-tog korijena?

  Odgovor: N-tistepenn-tog korijena jednak je potkorjenoj veliini .

  Pitanje: Napisati prethodni odgovor matematikom simbolikom.

  Odgovor: n n

  n n

  a a a .

  Pitanje: emu jejednak n-ti korijen n-tog stepena ako je n paran broj?

  Odgovor: N-ti korijen n-tog stepena jednak je apsolutnoj vrijednosti potkorjene veliine ako je n paranbroj.

  Pitanje: Napisati prethodni odgovor matematikom simbolikom.

  Odgovor: ako je 2n n

  a a n k .

  Pitanje: emu je jednak n-ti korijen n-tog stepena ako je n paran broj?

  Odgovor: N-ti korijen n-tog stepena je jednak potkorjenoj veliini ako je n neparan broj.

  Pitanje: Napisati prethodni odgovor matematikom simbolikom.

  Odgovor: ako je 2 1n n

  a a n k .

  Pitanje: Kako se korijeni proiruju?

  Odgovor: Korijeni se proiruju tako to im seeksponent korijena i eksponent potkorjene veliine

  pomnoe istim brojemn pn m m p

  a a

  .

  Pitanje: Kako se korijeni skrauju?

  Odgovor: Korijeni se skrauju tako to im se eksponent korijena i eksponent potkorjene veliine

  podijele istim brojem: :n pn m m p

  a a .

  Najavljujem novu nastavnu jedinicu i cilj asa. Na vrh table piem naslov

  Proirivanje i skraivanje korijena

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  67/258

  67

  Glavni dio (35 min.)

  Korijeni jednakih eksponenata mnoe se tako to im se pomnoe potkorjene veliine.

  n n na b a b

  Primjer 1.

  3 3 3 35 7 5 7 35

  Ako se primijene pravila stepenovanja, moe se zakljuiti da vrijedi:n n nm p r s m r p sa b a b a b

  Primjer 2.

  4:45 7 3 5 5 3 7 5 8 12 8:4 12:4 2 3 2 34 4 4 4 1a b a b a b a b a b a b a b

  Primjer 3.

  3 4 5 2 3 5 4 2 8 67 7 7 72 3 2 3 6x y x y x y x y

  Korijeni jednakih eksponenata se dijele tako to im se odijele potkorjene veliine.

  : :n n n

  na

  a b a bb

  Primjer 4.

  6 6 6 618 : 3 18 : 3 6

  Primjernom pravila stepenovanja moemo zakljuiti da virjedi

  :n n nm p r s m r p sa b a b a b

  Primjer 5.

  2

  8 8 8 85 4 3 9 5 3 4 9 2 58

  5:

  aa b a b a b a b

  b

  Ako stepeni nemaju zajedniki eksponent, onda se (slino kao u sluaju razlomaka) proiruju dozajednikog eksponenta.

  m n n m mnn m n mm na b a b a b

  Primjer 6.

  Pomnoiti korijene 65 2 3 44 a b a b

  6 4 3 6 25 2 3 4 5 3 2 3 3 2 4 2 15 6 6 8 15 6 6 8 21 144 12 12 12 12a b a b a b a b a b a b a b a b

  Primjer 7.

  Podijeliti korijene 3 26 92 : 2x y xy

  7

  3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 9 3 2 4 9 2 3 4 7 16 9 6 3 9 2 18 18 1818 18

  8 22 : 2 2 : 2 8 : 4 2

  4

  xx y xy x y x y x y x y x y x y

  y

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  68/258

  68

  Zavrnidio (5 min.)

  Ponavljam definisanje stepena, pojam baze i eksponenta. Dajem zadatke za vjebanje:Pojednostaviti izraz:

  1.8 2 3 3 512

  3 2a bc ab c

  2.5 7 3 2

  18125 3

  :6 5

  x y z xy z

  3.3 4 52 24

  2 2ab a b

  Plan table

  Mnoenje i dijeljenjekorijena

  3 3 3 3

  5 7 3 5 5 3 7 54 4 4

  4:48 12 8:4 12:4 2 3 2 34 1

  3 4 5 2 3 5 4 2 8 67 7 7 7

  Primjer 1.

  5 7 5 7 35

  Primjer 2.

  Primjer 3.

  2 3 2 3 6

  n n n

  n n nm p r s m r p s

  a b a b

  a b a b a b

  a b a b a b

  a b a b a b a b

  x y x y x y x y

  6 6 6 6

  28 8 8 85 4 3 9 5 3 4 9 2 5 8

  5

  : :

  Primjer 4.18 : 3 18 : 3 6

  :

  Primjer 5.

  :

  n n n n

  n n nm p r s m r p s

  m n n m mnn m n mm n

  aa b a b

  b

  a b a b a b

  aa b a b a b a b

  b

  a b a b a b

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  69/258

  69

  Mjeovita srednja kolaHazim abanovi

  Visoko

  Predmet: MatematikaPredmetni nastavnik: Kolainac Senad, prof.Razred: II strune kole

  PRIPREMAza izvoenje asa

  as: 8.Nastavna jedinica: Mnoenje i dijeljenje korijenaTip asa: Utvrivanje

  Nastavne metode: Monoloka, dijalokaOblici rada: Frontalni, individualni

  Cilj asa: Ponoviti pojam i osnovne osobine korijena

  Zadaci asa:Obrazovni zadatak: Uvjebati izvoenje raunskih operacija sa korijenima.Odgojni zadatak: Razvijanje navike promatranja, raspravljanja, zakljuivanja, komuniciranjaFunkcionalni zadatak: Poticati primjenu i povezivanje ranije steenog znanja, razvijati sposobnost

  promatranja, opisivanja, uoavanja i biljeenja

  Literatura:

  Matematika za drugi razred srednjih kola, Abdulah Hodi

 • 5/28/2018 pripreme septembar

  70/258

  70

  TOK ASA

  Uvodni dio(5 min.)

  Pitam uenike ta odranije znaju o operacijama sa stepenima. Postavljam pitanja za ponavljanje:

  Pitanje: Kako se korijeni proiruju?

  Odgovor: Korijeni se proiruju tako to im seeksponent korijena i eksponent potkorjene veliinepomnoe istim brojem

  n pn m m pa a

  .

  Pitanje: Kako se korijeni skrauju?

  Odgovor: Korijeni se skrauju tako to im se eksponent korijena i eksponent potkorjene veliine

  podijele istim brojem: :n pn m m p

  a a .

  Pitanje: Kako se mnoe korijeni jednakih eksponenata?

  Odgovor: Korijeni jednakih eksponenata se mnoe tako to im pomnoimo potkorjene veliinen n n

  a b a b .

  Pitanje: Kako se dijele korijeni jednakih eksponenata?

  Odgovor: Korijeni jednakih eksponenata se dijele tako to im se podijele potkorjene veliine

  : :n n n n

  aa b a b

  b .

  Pitanje: Kakose mnoekorijeni razliitih eksponenata?

  Odgovor: Korijeni razliitih eksponenata se mnoe tako to se prvo prvo proire do najmanjegzajednikog eksponenta, a zatim pomnoe po pravilu za mnoenje korijena jednakiheksponenata.

  Pitanje: Kakose dijele korijeni razliitih eksponenata?Odgovor: Korijeni razliitih eksponenata se dijele tako to se prvo prvo proire do najmanjeg

  zajednikog eksponenta, a zatim podijele po pravilu za dijeljenje korijena jednakiheksponenata.

  Najavljujem novu nastavnu jedinicu i cilj asa. Na vrh table piem naslovProirivanje i skraivanje ko