Click here to load reader

Bilten Septembar 2013

 • View
  228

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informativni bilten o matičnim ćelijama i regenerativnoj medicini, broj 4, Septembar 2013.

Text of Bilten Septembar 2013

 • Informativni bilten o matinim elijama i regenerativnoj medicini, broj 4, septembar 2013.

  Uzorak iz Cryo-Save-a uspjeno upotrebljen za lijeenje djeaka

  Uspjeni tretmani matinim elijama

  4 godine rada Cryo-Save-a u BiH

  Bolje ih je imati, a ne trebati, nego trebati, a nemati ih!

  Besplatno pohranjivanje matinih elija za 41 porodicu iz BiH

  Matine elije

  Nova klinika istraivanja - nove nade za lijeenja

  INTERVJUProf. dr. Jadranka Dizdarevi-Stojkanovi

  Prim. dr. Radivoje KataniDr. Milovan Mili

 • 2 Septembar, 2013.

  4 godine rada vodee evropske i svjetske porodine banke matinih elija u BiH

  Cryo-Save, vodea evropska i svjetska porodina banka matinih elija, se 2009. godine zvanino pojavila i prva omoguila roditeljima u Bosni i Her-cegovini da pohrane matine elije svoje djece. Naa javnost je tada jako malo znala o pohranjivanju i vanosti matinih elija iz krvi i tkiva pupane vrpce. Danas je teko pronai budue roditelje koji nisu uli za pohranjivanje matinih elija, ponajvie zahvaljujui zdravstvenim ustanovama, doktorima, medijima i roditeljima koji su ve uspje-no pohranili matine elije svoje dje-ce za njihovu sigurniju budunost, ali i sigurnost itave porodice. Za etiri godine koliko je Cryo-Save prisutan u BiH, oko 4000 porodica iz svih krajeva BiH je uspjeno pohranilo matine elije svoje djece u Cryo-Save-u. Po-rodice koje su svoje povjerenje ukaza-le Cryo-Save-u danas su najbolji sv-jedoci koliko je vana edukacija buduih majki i oeva o znaaju pohranjivanja matinih elija. Cryo-Save je prema zvaninim rezultatima vodea evropska i svjetska porodina banka matinih elija, sa najveim iskustvom i najveim brojem pohranjenih uzoraka. injeni-ca da u Evropi postoji preko 50 bana-ka matinih elija i da je preko 35% od svih sauvanih uzoraka matinih e-lija u Evropi pohranjeno upravo u Cryo--Save-u, govori o snazi i potencijalu koji Cryo-Save uiva u Evropi i svijetu.

  Od ukupnog broja sauvanih uzoraka matinih elija iz Bosne i Hercegovine, preko 95% je pohranjeno upravo u Cryo-Save-u. Svi uzorci matinih e-lija iz Bosne i Hercegovine uvaju se u banci koja se nalazi u Nielu, pored Brisela, u Belgiji. Cryo-Save posjedu-je irom svijeta pet vrhunski opremlje-nih laboratorija i banaka, a koje se nalaze u Belgiji, Njemakoj, Dubaiju, Indiji i Junoafrikoj Republici. Cryo--Save je prva porodina banka mati-nih elija koja je dola u BiH, nesebi-no radila na edukaciji kako strune tako i ire javnosti o matinim elijama i omoguila svim porodicama u BiH, da iskoriste jedinstvenu priliku i sau-vaju matine elije svoga djeteta ne-posredno nakon poroaja . Da su e-kali i pojavili se u BiH sada, a ne prije skoro etiri godine, oko 4000 porodica bi izgubilo ovu jedinstvenu priliku i ne bi imali ansu da sauvaju matine elije svoje djece, koje e im moda nekada spasiti ivot.

  Oko 4000 pohranjenih uzoraka, besplatno pohranjivanje za 41 porodicu, 20 otvorenih, reakti-viranih kola, 4 informativna biltena, besplatan prirunikTrudnoa i poroaj za sve trudnice

  u BiH, 3 kongresa o matinim elijama...neki su od rezultata rada Cryo-Save-a u BiH

  250 000i vie pohranjenih uzoraka u Cryo-Save-u 4000 porodica iz BiH su pohranile elije u Cryo-Save-u

  u 70 zemalja svijeta na

  6 kontinenata je prisutan Cryo-Save

  5 vrhunskih laboratorija posjeduje Cryo-Save

  70 i vie oboljenja se lijei matinim elijama

  4300 klinikih studija se trenutno provodi u svijetu

 • 3Septembar, 2013.

  Interesantan je podatak da se neke ban-ke matinih elija uvijek pojavljuju na tritu dvije do tri godine nakon Cryo--Save-a, koji je u skoro svim zemljama u kojima postoji uvijek dolazio prvi. Tako je bilo i u BiH. Cryo-Save se iskljuivo bavi izdvajanjem, pohranjivanjem, uvanjem i pripremom matinih elija, prisutan je na est kon-tinenta (Evropa, Azija, Afrika, Sjeverna i Juna Amerika i Australija) i u preko 70 zemalja, uz punu transparentnost i sa-radnju sa vodeim svjetskim strunja-cima i uz saradnju sa najpoznatijim univerzitetima i klinikama u Evropi i Americi, uz posjedovanje svih neophodnih certifikata i akreditacija, to potvruje i garantuje da su matine elije pohra-njene kod Cryo-Save-a prihvatljive u svim centrima i klinikama za terapije i lijee-nja irom svijeta. Cryo-Save ne preferi-ra niti jednu kliniku za lijeenje, jer to treba da odlue pacijenti u saradnji sa svojim ljekarom.Cryo-Save aktivno participira u istraiva-njima elijske ekspanzije. Da bi umno-avanje bilo mogue od esencijalne je vanosti da razdvojimo elije koje imaju terapeutski potencijal od onih koje to nemaju, odnosno da se ne zaleuje cje-lokupna krv, ve da se iz te krvi izdvoje i kao takve matine elije pohrane na du-gogodinje uvanje. Vano je znati da Cryo-Save od samog poetka svog rada izdvaja i pohranjuje matine elije, da nikada nije zaleivao krv, to se kroz naj-novija istraivanja i tehnologije pokazuje kao velika prednost i to je od velike va-nosti za sve porodice koje su izabrale Cryo-Save, u odnosu na banke koje su zaleivale i uvale cjelokupnu krv. Da je metoda izdvajanja matinih elija prije krioprezervacije najbolja, a ne zaleivanje krvi, dokazuje podatak da 9 od 10 najveih svjetskih banaka matinih elija koriste istu ili slinu metodu kao i Cryo-Save.

  Tome treba dodati da je amerika Fon-dacija za akreditaciju elijskih terapija (FACT) preporuila bankama izdvajanje matinih elija nakon to su im prijavlje-ni sluajevi sa negativnim posljedicama nakon transplantacija pune krvi(www.factwebsite.org). Roditelji iz Bosne i Hercegovine potpi-suju ugovor direktno sa Cryo- Save-om, kao i druge porodice u Evropi, to ustva-ri predstavlja veliku garanciju i sigurnost, a to nije sluaj sa nekim bankama koje posluju u Bosni i Hercegovini, gdje ro-ditelji potpisuju ugovor sa lokalnim par-tnerom, a ne bankom.Roditeljima koji se odlue da pohrane matine elije svoje djece, pored svih navedenih injenica, veoma je bitno da Cryo-Save kao banka matinih elija koja e u narednih 20 ili 25 i vie godina

  uvati dragocjene matine elije njihove djece, bude dobro organizovana i stabil-na institucija, da nudi najveu moguu sigurnost, posjeduje kvalitet, sa svim akreditacijama, dozvolama, licencama, a od kojih izdvajamo samo neke: AABB, Swissmedic, Ministarstvo zdravlja, socijalne skrbi i sporta Kraljevine Holan-dije, GMP, Paul Ehrlich Institute, Cord Blood, FAGG, ISO 9001:2008. Finansijska stabilnost Cryo-Save-a je jedan od naj-boljih pokazatelja, koji uvijek moete provjeriti kroz redovne kvartalne, polu-godinje i godinje izvjetaje o poslova-nju na www.cryo-save.com/group. Vano je istaknuti da dionice Cryo-Save-a ko-tiraju na EURONEXT berzi u Amsterda-mu (koja je dio New York stoch exchan-ge globalne svjetske berze),to

  predstavlja posebnu dimenziju transpa-rentnosti. Cryo-Save je jedina banka matinih e-lija u Evropi koja je odabrana da ue-stvuje i radi u fundamentalnim istrai-vanjima na vanom projektu EU koji se zove CRYSTAL u oblasti tehnika kriopre-zervacije (dubinskog zamrzavanja ma-tinih elija u bankama matinih elija za terapeutsku primjenu u lijeenju ljudi). Pored toga, na vanom projektu HYPERLAB, koji je takoer finansiran od strane EU institucija, zajedno sa in-stitutima i univerzitetima iz sedam evrop-skih zemalja, od banka matinih elija jedino uestvuje Cryo-Save.Cryo-Save je jedan od osnivaa i lan ITERA, meunarodne asocijacije za is-traivanje na polju tkivnog inenjeringa, koja je po strukturi najznaajniji meu-narodni konzorcij naunika specijalizo-van za matine elije, tkivni inenjering i regenerativnu medicinu. Meunarodni odbor naunog konzorcija ITERA ine najeminentniji svjetski istraivai i lje-kari sa univerziteta, klinika, instituta za matine elije i istraivanja, te iz bioteh-nolokih kompanija.Sve ovo, i jo mnogo toga, izdvaja Cryo--Save u odnosu na sve druge banke i ini je vodeom evropskom i svjetskom porodinom bankom matinih elija, bankom koja uiva najvee povjerenje strunjaka i roditelja u Evropi, regionu i BiH.Pored redovnih aktivnosti, Cryo-Save u BiH nastavlja i sa drutveno odgovornim aktivnostima, od kojih izdvajamo:Program besplatnog porodinog uva-nja matinih elija -Cryo-Save je jedina banka matinih elija koja ima ovakav program, koncipiran tako da pomogne porodicama koje oekuju prinovu, a u uem srodstvu imaju lana porodice kojem je dijagnostifikovano neko od pre-ko 70 tekih oboljenja koje se mogu li-jeiti matinim elijama.Bilten Matine elije i regenerativna medicina, koji trenutno itate, je infor-mativni bilten o matinim elijama i regenerativnoj medicini, lijeenjima, istraivanjima i najnovijim deavanjima u ovoj oblasti.Prirunik TRUDNOA I POROAJ- Psihofizika priprema trudnice za poroaj i majinstvo ovaj prirunik je dostupan potpuno besplatno svim trudnicama u Bosni i Hercegovini.FAMILY-PLUS prijatelj kola za trudni-ce cilj je pomoi u reaktiviranju po-stojeih ili osnivanju novih kola za tru-dnice u BiH.Meunarodni kongres o regenerativnoj medicini i matinim elijama je kongres namijenjen strunoj javnosti s ciljem informisanja o najnovijim dostignuima u oblasti matinih elija.

  CRYO-SAVE U TOP 10 BANAKA SVIJETA

  Trenutno u svijetu posluje 485 ba-naka matinih elija iz 97 zemalja, meu kojima se nalaze sve banke: javne banke, privatne banke, banke u javno-privatnom partnerstvu i dru-gim oblicima organizacije. Cryo-Sa-ve je jedina banka iz Evrope koja se nalazi meu ovih top 10 banaka matinih elija svijeta. Od ovih top 10 banaka svijeta, njih devet izdva-jaju i uvaju matine elije iz pupa-ne vrpce sa terapeutskim potencija-lom, a samo jedna uva punu krv. Kako se sve brzo razvija u ovoj obla-sti u svijetu, najbolje pokazuje po-datak da su 2006. godine u svijetu aktivno poslovale samo 23 banke a danas 485 banaka, to je poveanje za vie od 20 puta za samo 7 godina. www.researchandmarkets.com

 • 4 Septembar, 2013.

  Promocija prirunika u SarajevuPromocija prirunika u Banja Luci

  BESPLATAN PRIRUNIK ZA SVE TRUDNICE U BIH

  Zahvaljujui Cryo-Save-u, vodeoj evropskoj i svjets

Search related