Click here to load reader

pripreme za mekteb

  • View
    409

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mektebske pripreme

Text of pripreme za mekteb

MEDLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE MAGLAJ

PRIPREME ZA MEKTEBSKU NASTAVU(OD PRVE DO SEDME MEKTEBSKE GODINE)

MAGLAJ, 2010. GODINE

Napomena: Prilikom izrade mektebskih priprema imao sam u vidu da jo nisu izali mektebski udbenici za pojedine godine (u starim udbenicima Ilmihalima, koje sam uglavnom koristio, mnoge, Nastavnim planom i programom mektebske nastave predviene, nastavne jedinice nisu ili su veoma turo tretirane) te sam u nekim pripremama naglasak stavio na samu materiju a ne na postupak izlaganja materija na asu, mada ni postupak samog izlaganja nije zanemaren. Priprema za mektebsku nastavu, od ukupno 173 ovdje prireene, je samo prijedlog pripreme (a ne neki idealan uzorak), koji se mora modifikovati, s obzirom na specifino stanje u svakom mektebu, iskustvo i afinitet muallima, predznanje uenika... Svjestan sam da bi jedna priprema za ogledno - ugledni as bila znatno strunije i sadrajnije uraena, sa temeljitijim pristupom samom metodu izvoena, ali s obzirom na broj priprema i na kratkou vremena, ovaj prijedlog priprema je jedino mogu. Oni koji imaju vie vremena i iskustva bi trebali uraditi bolji prijedlog mektebskih priprema. Ove pripreme mogu sadravati gramatike, pravopisne, tehnike, kao i greke druge vrste.

Maglaj, 13.1.2010.

Nevres H.

2

PRIPREME ZA PRVU GODINU MEKTEBSKE NASTAVE

3

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Kiraet ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 1

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Euzubilla i Bismilla CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje i pobuivanje naklonosti prema uenju sura i dova Nauiti Euzubillu i Bismillu s prevodom Razvijanje sposobnosti memorisanja Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna metoda STRUKTURA SATA Uvodni dio

Djeco! Danas uimo Euzubillu i Bismillu. Vjerujem da mnogi od vas to ve znaju, jer su vas nauili vai roditelji ili vai djedovi i nene ili ste, pak, uli da to neko ui prilikom obavljanja nekog posla. Prvo to nauimo, jo dok smo mala djeca jeste upravo Euzubilla i Bismilla. Ja, kao va muallim, pobrinuu se da ispravim greke, koje, moda, pravite prilikom uenja. Hoe li neko prouiti Euzu i Bismillu?Glavni dio

a) Kako glasi Euzubilla i Bismilla? Euzubilla i Bismilla glasi:EUZU BILLAHI MINE EJTANI R RADIM BISMILLAHI R RAHMANI R RAHIM.

b) ta znai Euzubilla i Bismilla? Euzubilla i Bismilla znai: Traim Allahovu zatitu od prokletog ejtana! (Euzubilla) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! (Bismilla) c) Kada uimo Euzubillu i Bismillu?

Postupak: Piem na tabli Euzubillu i Bismillu i znaenje. Nekoliko puta uim Euzubillu i Bismilu, naglaavajui svaku rije. Zatim, traim od uenika da ue zajedno samnom. Nastojim ispraviti svaku greku koju uoim kod pojedinih uenika. Putam na kompjuteru uenje Euzubille i Bismille. Nakon toga, citiram znaenje iste nekoliko puta, traei od uenika da i oni ponavljaju zajedno samnom. Govorim im kada se ui Euzubilla i Bismilla.

Euzubillu i Bismillu uimo skoro u svakoj prilici (prije igranja, prije itanja, prije jedenja, prije plivanja, prije spavanja). Uenjem euzubille se zatiujemo od prokletog ejtana. Uenjem bismille zapoinjemo svaki dobar i dozvoljen posao.Zavrni dio

Provjeravam usvojenost Euzubille i Bismille. Angaujem uenika koji je najbolje usvojio istu da, jo jedanput, pred svima, proui. Zajedno ponavljamo znaenje. Provjeravam da li ima uenika koji su zapamtili kada se ui Euzubilla i Bismilla.

4

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ahlak ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 2

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Selam islamski pozdrav CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razviti ljubav prema nazivanju selama Nauiti uenika kako i kome se naziva selam Privoliti uenike da prihvati selam kao svoj pozdrav Frontalni, individualni, rad u grupi Tabla, kreda, udbenik Metoda usmenog izlaganja, razgovor, demonstrativna metoda STRUKTURA SATA Uvodni dio

Demonstrativno uenicima nazivam selam (djeca odgovaraju). Djeco, kako vidite ja sam vas pozdravio selamom. Jesam li vas mogao drugaije pozdraviti ? (djeca odgovaraju potvrdno) Vidite, ja sam vas upravo pozdravio islamskim pozdravom, zato to smo muslimani. Kako se vi meusobno pozdravljate ? (djeca daju odgovore) Da li pozdravljate svoje roditelje kada se vratite iz kole? Kako? ta prvo kaete kada nekog nazovete telefonom? Danas emo nauiti kako, kada i kome se naziva selam.Glavni dio

a) Koji je islamski pozdrav? Islamski pozdrav je selam. b) Kako se naziva i odgovara na selam? Selam se naziva rijeima: Es selamu alejkum Na selam se odgovara rijeima: Alejkumu s selam c) ta znai selam? Selam znai: Neka je Boiji mir i spas na vas.

d) Kada i koga selamimo? Selamom pozdravljamo samo muslimane. Selam nazivamo kada ulazimo ili izlazimo iz kue, damije, kole Selam nazivamo poznanicima koje sretnemo na ulici ili nekom drugom mjestu. Mlai nazivaju selam starijima a mukarci nazivaju selam enama. Mukarci se rukuju sa muakarcima a ene sa enama.

Postupak: Traim od uenika da mi nazovu selam. Na tabli piem kako se naziva selam. Traim od uenika da jedni drugima nazivaju i odgovaraju na selam. Horski uvjebavamo nazivanje i odgovaranje na selam. Ispravljam greke. Govorim im znaenje selama i piem na tabli. Govorim uenicima kome i kada se naziva selam. Uproteno komentariem ajete koji govore o selamu.

e) Izbor kuranskih ajeta koji govore o selamu: Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer e Allah za sve obraun traiti. (ene, 86.) O vjernici, u tue kue ne ulazite dok doputenje ne dobijete i dok ukuane ne pozdravite; to vam je bolje, pouite se! (Svjetlost, 27)Zavrni dio

Provjeravam usvojenost nazivanja selama i pravila koja se tiu selama. Rezimiram ispredavano gradivo uz asistenciju uenika.

5

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Akaid ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 3

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Islam i musliman(ka) CILJEVI NASTAVNOG SATA

Iniciranje ponosa zbog pripadanja vjeri islamu Poduiti djecu ta znai biti musliman Razvijanje sposobnosti samostalnog rasuivanja Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, razgovor, STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es-selamu alejkum. Djeco, ta mislite jesu li svi ljudi isti? Po emu se razikuju? Ima li jo neto po emu se ljudi razlikuju? Djeco, ljudi se mogu razlikovati i po vjeri kojoj pripadaju. Kojoj vjeri mi pripadamo? Znai, mi smo po vjeri muslimani. Danas emo, neto vie nauiti o islamu i ta znai biti musliman.Glavni dio

a) Kako se zove naa vjera Naa vjera se zove islam. b) ta smo mi po vjeri? Mi smo muslimani i muslimanke c) ta znai rije islam? Rije islam znai predanost i pokornost Allahu.

Postupak: Na tabli piem naslov lekcije. Ukratko objanjavam ta znai sama rije islam. Provjeravam da li su djeca ikad uli za rije pokornost. Ukratko objanjavam. Provjeravam da li su djeca ikad uli za Boijeg Poslanika, a.s. Navodim i objanjavam uslove koji nekog ine muslimanom. Uproteno objanjavam ajete.

d) ta je islam? Islam je vjera koju je Uzvieni Allah objavio ovjeanstvu preko svog poslanika, Muhammeda, a.s. e) ta moramo raditi da bismo bili muslimani i muslimanke? Da bismo bili muslimani i muslimanke mi moramo: - vjerovati u Allaha, - Raditi ono to je dobro i nareeno, - Islamski se ponaati (govoriti istinu, pomagati drugim ljudima) F) Izbor kuranskih ajeta koji govore o islamu: Allahu je prava vjera jedino Islam...(Imranova porodica, 19) A onaj koji eli neku drugu vjeru osim Islama, nee mu biti primljena, i on e na onom svijetu nastradati. (Imranova porodica, 85)Zavrni dio

Ukratko rezimiram preeno gradivo. Razgovaram sa uenicima o praktikovanju islama u njihovim kuama.

6

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Akaid ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE MEKTEBSKA GODINA TIP SATA NASTAVNA JEDINICA ehadet CILJEVI NASTAVNOG SATA

Br. prip. 4 I Obrada novog gradiva

Iniciranje ponosa zbog pripadanja vjeri islamu Nauiti pravilno izgovarati ehadet, njegovo znaenje i znaaj Razviti naviku estog ponavljanja ehadeta Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es - selamu alejkum. Da li ima neko ko se sjea ta smo to radili prolog asa. estitam, uili smo o islamu i muslimanima. ta mislite, da li moe postati musliman onaj ko nije roen kao musliman? ine li neki muslimani djela koja, po vaem miljenju, nisu islamska. Djeco! Oni koji nisu roeni kao muslimani, kao i oni muslimani koji su radei runa djela i izgovarajui rune rijei prestali biti muslimani, imaju priliku postati muslimani, ili ponovo postati muslimani. Uslov za ulazak u islam je ehadet i o njemo emo danas uiti.Glavni dio

a) ime potvrujemo svoju pripadnost islamu? Pripadnost islamu oitujemo izgovaranjem kelime-i ehadeta. Izgovaranjem ehadeta potvrujemoda smo muslimani. b) Kako glasi kelime-i ehadet ? Kelime-i ehadet glasi:E H E D U EN VE E HE D U RE SU L U HU. L A I L AH E I L L E L L AH E NNE MUH AM ME DE N 'AB DUH U VE

c) ta znai kelime-i ehadet ? Kelime-i ehadet znai: Vjerujem i izjavljujem da je samo Allah Bog, i vjerujem i izjavljujem da je Muhammed Allahov rob i poslanik. d) Kako se, dakle, zove na Bog? Jedan i Jedini Bog se zove Allah. On je stvorio nas i sve to postoji. Kada kaemo Allah onda trebamo rei i delleanulu (UZVIENI ).

Postupak: Govorim o znaaju i funkciji ehadeta, naglaavajui da se njime ulazi u islam. Na tabli piem Kelimei ehadet. Ponavljam ehadet nekoliko puta naglaavajui svaku rije. Traim da uenici horski ue ehadet. Ispravljam primijeene greke kod uenika. Nakon uvjebavanja ehadeta, na tabli piem njegov prevod. Horski ponavljamo znaenje ehadeta. Analiziram znaenje ehadeta, upoznavajui uenike o Boijem vlastitom imenu. Analiziram izabrane ajete.

e) Izbor kuranskih ajeta koji govore o Allahu Stvoritelju: O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sauvali; (Krava, 21) On je stvoritelj nebesa i Zemlje, i kada neto odlui, za to samo rekne: "Budi! i ono bude. (Krava, 1)Zavrni dio

Horski ponavljamo ehadet. Provjeravam da li ima uenika koji su ve nauili ehadet s prevodom. Pohvaljujem. Podstiem uenike da to ee izgovaraju ehadet. Ukratko rezimiram gradivo.

7

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Kiraet ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br.prip. 5

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Rabbi jessir CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje sklonosti ka uenju dova Pravilno memorisanje Razvijanje sklonosti ka to eem uenju dova Frontali, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Draga djeco! Je li vam se ikad desilo da vam, kada neto radite, posao ne ide od ruke? ta radite u takvim situacijama? Muslimani, koji ele da lahko i uspjeno obave posao, ue jednu kratku dovu. Vi je, vjerovatno, znate. Uili ste je jo dok ste bili mala djeca. ta mislite koja je to dova? Bravo. Danas, dakle, uimo i govorimu o Rabbi jessir u.Glavni dio

a) Kako glasi Rabbi jessir? Rabbi jessir glasi:RABBI J ESSIR VE LA TUASSIR, RABBI TEMM IM BIL HAJ R. AM IN

b) ta znai Rabbi jessir? Rabbi jessir znai: Boe olakaj, a ne oteaj, Boe daj da se zavri s dobrim! amin

Postupak: Na tabli piem Rabbi jessir. Poto pretpostavljam da neka djeca ve znaju Rabbi jessir, traim od takve da proue ili proitaju sa table. Pohvaljujem. Nakon toga ja uim Rabbi jessir nekoliko Puta, naglaavajui svaku rije. Zatim im piem na tabli prevod i analiziram ga. Nakon analize, horski ponavljamo i arapski dio i prevod Rabbi jessir a. Navodim uenike da istaknu poslove prije kojih bi trebalo uiti Rabbi jessir. Komentariem ajet.

c) Kada uimo Rabbi jessir? Rabbi jessir, kao i Euzubillu i Bismillu, uimo kada poinjemo svaki dobar posao. ljudi trebaju moliti Boga da im u svemu dobrome pomogne. d) Kuranski ajet koji govori o allahovoj pomoi: Allah eli da vam olaka. a ovjek je stvoren kao nejako bie. (ene, 28)Zavrni dio

Horski ponavljamo Rabbi jessir. Pomaem uenicima koji nisu dobro memorisali da isprave, eventualne, greke. Uenici se javljaju da demonstriraju svoje znanje Rabbi jessir-a. Pohvaljujem. Ukratko rezimiram obraeno gradivo.

8

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Kiraet ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE MEKTEBSKA GODINA TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Subhaneke CILJEVI NASTAVNOG SATA

Br. prip. 6 I Obrada novog gradiva

Produbiti ljubav prema Allahu, d. Pravilno memorisanje Razvijanje skonosti ka slavljenju Allaha i razmiljanju o Njemu Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es - selamu alejkum, djeco ! Sjea li se neko ta smo radili proli as. Hoe li mi neko prouiti Rabbi jessir? Pohvaljujem. Ovo to emo danas raditi takoer se naui ili uje jo dok smo mala djeca. Pogaate li ta emo danas uiti. Tako je! Rije je o jednoj kratkoj i lahkoj dovi ili zikru Subhaneke.Glavni dio

a) Kako glasi Subhaneke? Subhaneke glasi:SUBHANEKE ALLAHUME VE BIHAM DIKE VE TEBAREKESMUKE VE TEALA DEDDUKE VE LA ILAHE GAJ RUKE!

b) ta znai Subhaneke? Subhaneke znai: Slava Tebi, Allahu moj, Tebi je svaka hvala, blagoslovljeno je Tvoje ime, veliina Ti je nedostina, osim Tebe drugog boga nema! c) Kada uimo Subhaneke ? Subhaneke uimo na poetku svakog namaza. Uenjem Subhaneke mi slavimo Allaha, d..

Postupak: Piem na tabli Subhaneke. Uim nekoliko puta, naglaavajui svaku rije. Djeca sama uviaju gdje su grijeila. Horski uimo a svaku uoenu greku, kod pojedinih uenika, ispravljam. Na tabli piem i znaenje Subhaneke. Djeca ponavljaju zajedno. Nastojim da djeca, zbog velikog broja ponavljanja, naue i tekst na arapskom i prevod. Pohvaljujem one koji se istiu, a ostale stimuliem. Govorim kad se inae ui Subhaneke i u kojim jo situacijama bi trebalo uiti. Komentariem ajet.

d) Kuranski ajet koji govori o Allahovoj uzvienosti: i neka je uzvien Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira velianstvenog! (Vjernici, 116)Zavrni dio

Provjeravam dali ima uenika koji su nauili sve to smo radili tokom asa. Pohvaljujem. Izvodim uenika da predvodi horsko ponavljanje Subhaneke. Ispravljam eventualne greke. Ukratko rezimiram i zadajem im da za domai zadatak naue sve to smo na asu radili.

9

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Akaid ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 7

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Imanski arti CILJEVI NASTAVNOG SATA

Izgraditi pozitivan stav spram Allaha, meleka, poslanika, Memorisanje imanskih arti sa prevodom ivljenje sa svijeu o temeljnim istinama vjere Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. Na prethodnim asovama, draga djeco, govorili smo o islamu, o tome kako se postaje musliman, o radnjama koje moramo kao muslimani izvravati Ko e nam rei ta je to islam? Bravo. Ko e sada rei kako glasi ehadet? Kako glasi prevod ehadeta? Sada emo proiriti svoje znanje o svojoj vjeri. Danas uimo imanske arte.Glavni dio

Postupak: Na tabli piem naslov lekcije. Upoznajem uenike sa znaenjem rijei art. Zatim, piem imanske art, bez prevoda. Traim dobrovoljca da proita imanske arte sa table. Pomaem u izgovoru i ispravljam greke. Horski itamo tekst sa table. Nakon uvjebavanja, piem znaenje pojedinih imanskih arti. Ukratko objanjavam svaki imanski art, uvaavajui nivo djece. Pratim njihova razmiljanja i dajem im odgovore.

A) KOLIKO IMA IMANSKIH ARTA? IMANSKIH ARTA EST. IMANSKI ARTI SU: 1. AMENTU BILLAHI. JA VJERUJEM ALLAHA 2. VE MELEIKETIHI.. I ALLAHOVE MELEKE 3. VE KUTUBIHI.. I OBJAVE 4. VE RUSULIHI. I ALLAHOVE POSLANIKE 5. VEL JEVMIL AHIRI.I SUDNJI DAN 6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ERRIHI MINELLAHI TEALA.... I VJERUJEM DA SE SVE DOGAA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREENJEM

Zavrni dio

Ponavljamo, horski, imanske arte, pararelno sa prevodom. Provjeravam da li ima neki uenik koji je, eventualno, zapamtio sve ili vei dio imanskih arti. Pohvaljujem. Ponavljamo Rabbi jessir, Subhaneke i ehadet.

10

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Kiraet ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE MEKTEBSKA GODINA TIP SATA NASTAVNA JEDINICA El - Fatiha CILJEVI NASTAVNOG SATA

Br. prip. 8 I Obrada novog gradiva

Razvijanje ljubavi prema uenju Kurana Memorisanje sure El - Fatiha Razvoj sposobnosti memorisanja Kurana Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter Demontraciona metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es - selamu alejkum. Ko mi od vas, djeco, zna rei ta smo do sada uili napamet. Tako je. Nasumice prozivam uenike da proue Eezubilli, Bismillu, Subhaneke, Rabbi jesir i ehadet. Ispravljam, eventualne, greke. Najavljujem uenje prve sure u Kuranu.Glavni dio

a) Koja je prva sura u Kuranu?

Prva sura u Kuranu je El Fatiha.

b) Kako glasi El Fatiha ? El Fatiha glasi:BISM ILLAHI R RAHMANI R RAHIM. EL HAM DU LILLAHI RABBIL ALEM IN. ER RAHMANI R RAHIM. MALIK I J EVMI D DIN. IJ J AKE NABUDU VE IJ J AKE NESTE IN. IHDINE S SIRATAL MUSTEK IM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJ HIM. GAJ RIL MAGDUBI ALEJ HIM VELE D DALLIN. AM IN

Postupak: Djeco, prva sura koju emo mi danas uiti jeste El Fatiha. To je ujedno i prva sura u Kuranu uzimam Kuran i pokazujem djeci mjesto sure. Govorim koliko sura ima ajeta i objanjavam rije ajet Na tabli piem El Fatihu. Nekoliko puta uim El Fatihu, naglaavajui svaku rije. Zatim, putam na kompjuteru uenje iste a djeca paljivo sluaju. Nakon to smo nekoliko puta presluali, zajedno uimo istu. Ispravljam uoene greke. Provjeravam da li ima uenika koji su nauili cijelu ili vei dio El Fatihe.

Zavrni dio

Razgovaram sa djecom o tome ko ih je, do sada uio, kratke dove i sure. Pitam ih da li uoavaju razliku izmeu onoga to su ranije nauili kod kue i onoga to zajedniki uimo u mektebu. Na kraju, zajedniki ponavljamo uenje El Fatihe.

11

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Kiraet ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 9

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Prevod El - Fatihe CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prama znaenju Kurana Memorisanje znaenja El - Fatihe Razvoj sposobnosti memorisanja znaenja nekih Kuranskih sura Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es - selamu alejkum djeco! Vjerovatno se sjeata da smo na prolom asu uili El Fatihu. Moda nismo rekli, to je sura koja se ui na svakom namazu. Nijedan namaz nije ispravan ako se obavi bez te sure. Ako je ta sura toliko bitna, svako bi trebao, bez ijedne greke, da je zna prouiti na arapskom, a, takoer, da zna i njen prevod. Ko e nam prouiti El Fatihu? Nekoliko uenika ui a zatim nagovjetavam i prelazim na prevod El Fatihe.Glavni dio

a) Kako glasi prevod El - Fatihe? Prevod El - Fatihe glasi: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara dana Sudnjeg. Tebi se klanjamo i od Tebe pomo traimo! Uputi nas na pravi put. Na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdbu izazvali, niti onih koji su zalutali! amin

Postupak: Na tabli piem prevod itave sure. Zatim, pitam da li ima neko od uenika ko bi proitao sa table njen prevod. Nakon to nekoliko uenika proita itam ja. itam, zatim, ajet po ajet prevoda traei da me uenici horski prate. Uim prvi ajet El - Fatihe, a zatim ga prevodim. Tako nastavljam do kraja sure. Provjeravam da li ima neko od uenika ko je memorisao itav prevod sure ili njegov vei dio.

Zavrni dio

Jo jedanput uimo horski uimo El Fatihu na arapskom, a zatim njen prevod. Do kraja asa sluamo ilahije.

12

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ahlak ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 10

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Lina higijena CILJEVI NASTAVNOG SATA

Formiranje pozitivnih stavova o linoj higijeni Nauiti elemente line higijene Razviti sklonost ka kontinuiranom odravanju line higijene Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es - selamu alejkum, djeco. Vidim da ste se svi lijepo obukli, poeljali a primjeujem i da lijepo miriete. Pretpostavljam da ste svi jutros umili i oprali zube. Tako treba da se ponaaju vrijedni muslimani. Danas emo, djeco, upravo govoriti kako mi muslimani trebamo odravati linu higijenu i voditi rauna o istoi.Glavni dio

a) ta je lina higijena? Lina higijena je istoa naeg tijela i odjee. b) Kako odravamo linu higijenu? Da bismo bili isti moramo: - redovito se kupati, - prati ruke prije i poslije jela, - redovno eljati kosu, - prati zube nekoliko puta na dan, - prati noge prije spavanja, - podrezivati nokte, - koristiti maramice, - prati se poslije obavljanja prirodnih nudi

Postupak: Na tabli piem naslov lekcije. Objanjavam da je lia higijena, u stvari, istoa tijela i odjee. Navodim djecu da mi kau koji su to vidovi line higijene. Ako kau tano njihov odgovor piem na tabli. Ono ega se djeca nisu mogla sjetiti, govorim ja i piem, takoer, na tabli. Zatim govorim o odjei i neistoama. Uproteno komentariem ajete.

b) Kakvu odjeu trebamo oblaiti? Da bismo bili isti moramo, takoer, oblaiti samo istu odjeu. Odjeu moramo uvati od prljavtina kao to su: alkohol, krv, mokraa c) Izbor kuranskih ajeta koji govore o istoi: I haljine svoje oisti! (Pokriveni, 4) a Allah voli one koji se mnogo iste. (Pokajanje, 108) O vjernici, kad hoete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza lanaka. a ako ste dunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvrili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa enama, a ne naete vode, onda rukama svojim istu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih preite. Allah ne eli da vam priini potekoe, ve eli da vas uini istim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni. (Trpeza, 6)Zavrni dio

Ukratko rezimiram gradivo. Razgovaram sa uenicima o istoi.

13

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ahlak ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 11

MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Ponaanje pri ulasku i izlasku (kua, mekteb..) CILJEVI NASTAVNOG SATA

Formiranje pozitivne slike o islamskim propisima Nauiti djecu islamskim normama ponaanja Razviti sklonost i naviku za kontinuiranim islamskim ponaanjem Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum, djeco. Na prolom asu smo uili o linoj higijeni. Danas nastavljamo uenje o osnovnim pravilima ponaanja jednog muslimana. Danas, dakle, govorimo o tome kako se trebamo ponaati u kui, damiji, mektebuGlavni dio

Postupak: Na tabli piem naslov lekcije i detaljno objanjavam doljenavedene stavke. Govorim kako islam daje prednost desnoj strani. Komentariem ajete.

a) Kako se ponaamo kada ulazimo u svoju ili tuu kuu? - Kada ulazimo u svoju kuu (ulazi se desnom nogom) prouimo Euzubillu i Bismilu i nazovemo selam prisutnima. Ako lanovi porodice imaju svoje odvojene sobe onda emo prije ulaska u njih pokucati. Naroito neemo bez kucanja i dozvole ulaziti u roditeljsku sobu. Ako elimo posjetiti tuu kuu obavezno je da pozvonimo ili pokucamo, poselamimo domaina i zatraimo dozvolu za ulazak. Ako domain ne izlazi ili nije raspoloen da nas primi, doi emo poslije. Nikada ne ulazimo u tuu kuu bez kucanja ili bez dozvole domaina

b) Kako se ponaamo kada ulazimo u damiju, mekteb? - U damiju ili mekteb ulazimo desnom nogom. Ako imam prisutnih, poselamiemo ih. - Ne nazivamo selam ako se klanja, ui ezan ili Kuran. - Kada uemo sjedamo na slobodno mjesto. - U damiji se ne svaamo i ne govorimo rune rijei. - U damiju idemo u najljepoj odjei. Iz damije, kue, mekteba, , izlazimo lijevom nogom i pri rastanku se selamimo.

c) Kuranski ajetI o ulasku u tuu kuu i o ulasku u damiju: O vjernici, u tue kue ne ulazite dok doputenje ne dobijete i dok ukuane ne pozdravite; to vam je bolje, pouite se! ( Svjetlost, 27) Uzimajte najljepu odjeu pri svakoj posjeti damije. ( Bedemi, 31.)Zavrni dio

Ukratko rezimiram preeno gradivo i razgovaram sa uenicima o ovoj temi.

14

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ahlak ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 12

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Desna strana/lijeva strana CILJEVI NASTAVNOG SATA

Formiranje pozitivne slike o islamskim propisima Nauiti djecu islamskim normama ponaanja Razviti sklonost i naviku za kontinuiranim islamskim ponaanjem Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum! Kako se, vjerovatno sjeate, mi smo, djeco, proli as uili o pravilima prilikom ulaska i izlaska iz kue. Ima li neko ko e nam ukratko ponoviti pravila koja smo spominjali? Nadopunjem odgovore koje daje uenik. Danas emo nastaviti da govorimo o nekim pravilima islamskog ponaanja koje kao muslimani moramo znati. Kojom ste nogom jutros uli u mekteb? Koju cipelu ste jutros prvu obuli? Danas, dakle, govorimo o pravilima desne i lijeve strane.Glavni dio

a) Kojoj strani naa vjera daje prednost ? Islam daje prednost desnoj strani. b) Navedi neke radnje u kojima se daje prednost desnoj strani? Po islamskom bontonu: -

desnom rukom jedemo, oblaimo prvo desni rukav, oblaimo prvo desnu nogavicu hlaa, obuvamo prvo desnu cipelu, desnom nogom ulazimo u kuu, damiju, kolu ili mekteb desnom nogom izlazimo iz kupatila ili toaleta

Postupak: Na tabli piem naziv lekcije. Istiem da islam daje prednost desnoj strani. Traim od uenika da navode radnje koje se obavljaju desnom rukom ili nogom. Tane odgovore piem na tabli. Na tabli piem ono to su djeca propustila napomenuti. Isti postupak provodim kada je u pitanju lijeva strana. Objaanjavam ta znai rije bonton.

c) Navedi neke radnje u kojima se daje prednost lijevoj strani? Po islamskom bontonu: Lijevom nogom izlazimo iz kue, damije, kole, mekteba, Prvo svlaimo lijevi rukav i izuvamo lijevu cipelu, U kupatilo ili toalet ulazimo lijevom nogomZavrni dio

Ukratko rezimiram preeno gradivo i razgovaram sa uenicima o ovoj temi. Sluamo ilahije.

15

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ahlak ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 13

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Dova prilikom ulaska i izlaska iz kupatila ili wc CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje sklonosti ka uenju dova Pravilno memorisanje dove Razvijanje sklonosti ka to eem uenju dova Frontali, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum! Ko e mi rei ta smo radili proli as? Tako je. Spominjali smo, izmeu ostalog, kojom nogom se ulazi u kupatilo ili toalet. Kojom? Osim to se ulazi lijevom nogom potrebno je, kada ulazimo u kupatilo, prouiti i jednu kratku dovu. Takoer, i kada izlazimo prouimo jednu kratku dovu. Da li se neko sjea koje dove smo do sada uili?Glavni dio

Postupak: Na tabli piem naslov lekcije i dovu prilikom ulaska u kupatilo. Razgovijetno itam, naglaavajui svaku rije. Nakon to sam nekoliko puta ponovio, traim od uenika da ponavljaju zamnom. Ispravljam primijeene greke u izgovoru. Govorim im ta se ui prilikom naputanja kupatila ili toaleta i to piem na tabli. Nekoliko puta izgovaram. Objanjavam djeci znaenje navedenih dova, kao i razlog zato se dove ue.

a) ta uimo kada ulazimo u kupatilo ili toalet? Ulazei u kupatilo lijevom nogom uimo sljedeu dovu:ALLAHUMME INNI EUZU BIKE M INEL HUBSI VEL HABAISI .

(Allahu moj, utjeem ti se od zlobe i prljavtine) b) ta uimo kada izlazimo iz kupatila ili toaleta? izlazei iz kupatila desnom nogom kaemo:GUFRANEKE (Tvoj oprost traim, Gospodaru moj ).

c) Zato, kada ulazimo u toalet, molimo za Allahovu zatitu? Traimo Allahovu zatitu, jer se na takvim i prljavim mjestima nalazi prokleti ejtan.Zavrni dio

Ukratko rezimiram obraeno gradivo. Zajedniki ponavljamo Euzubillu, Bismillu, Rabbi jessir i Subhaneke.

16

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Kiraet ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 14.

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA Sura En - Nas NASTAVNA JEDINICA CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema uenju Kurana Memorisanje sure En - Nas Razvoj sposobnosti memorisanja Kurana Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter Demontraciona metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum, djeco. Hoe li mi neko rei koju kuransku suru smo dosada uili. Hoe li mi je neko prouiti? Ima li neko ko e citirati znaenje ove sure? ta smo rekli, zato je naroiti bitna ova sura? Bravo. Danas uimo jo jednu suru. Ona je otprilike iste veliine, kao i El Fatiha, i nadam se da vam nee biti teka. Danas uimo En Nas.Glavni dio

a) Kako glasi En Nas ? En Nas glasi:BISM ILLAHI R RAHMANI R RAHIM. KUL E UZU BIRABBI N NAS MELIK I N NAS ILAHI N NAS M IN ERRIL VESVASIL HANNAS ELLEZI J UVESV ISU FI SUDURI N NAS M INEL DINNET I VE N NAS.

b) Kako glasi prevod sure en nas ? Prevod sure En Nas glasi: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! (Bismilla) Reci: Traim zatitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi. Boga ljudi, od zla ejtana - napasnika koji zle misli unosi u srca ljudi od dina i od ljudi!

Postupak: Djeco, druga sura koju emo mi danas uiti jeste En Nas. Uzimam Kuran i pokazujem djeci mjesto sure. Govorim koliko sura ima ajeta. Na tabli piem En - Nas. Nekoliko puta uim En Nas, naglaavajui svaku rije. Zatim, putam na kompjuteru uenje iste a djeca paljivo sluaju. Nakon to smo nekoliko puta presluali, zajedno uimo istu. Ispravljam uoene greke. Provjeravam da li ima uenika koji su nauili cijelu ili vei dio En Nas. itam prevod sure. Naglaavam zato esto treba uiti ovu suru.

C) Zato treba esto uiti suru En Nas ? Suru En Nas treba esto uiti kako bi se zatitili od ejtanskog zla.Zavrni dio

Na kraju, jo nekoliko puta, horski, ponavljamo suru En Nas.

17

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Kiraet ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 15

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Sura El - Felek CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema uenju Kurana Memorisanje El - Felek Razvoj sposobnosti memorisanja Kurana Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter Demontraciona metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es Selamu alejkum. Djeco, kako se sjeate, mi smo proli as radili suru En Nas. Ko e mi je prouiti? O emo govori ova sura? Zato je treba uiti? Danas emo nauiti jo jednu suru, slinu prethodnoj. Rije je o suri El Felek.Glavni dio

a) Kako glasi El - Felek ? El Felek glasi:BISM ILLAHI R RAHMANI R RAHIM. KUL E UZU BI RABBIL FELEK M IN ERRI M A HALEK. VE M IN ERRI GASIK IN IZA VEKAB. VE M IN ERRI N NEFFASAT I FIL UKAD. VE M IN ERRI HASIDIN IZA HASED.

b) Kako glasi prevod sure El Felek? Prevod sure El - Felek glasi: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! (Bismilla) Reci: Utjeem se Gospodaru svitanja, od zla onoga ta On stvara, i od zla mrkle noi kada razastre tmine, i od zla smutljivca kada smutnje sije i od zla zavidljivca kada zavist ne krije!

Postupak: Djeco, trea sura koju emo mi danas uiti jeste El Felek. Uzimam Kuran i pokazujem djeci mjesto sure. Govorim koliko sura ima ajeta. Na tabli piem El - Felek. Nekoliko puta uim El - Felek, naglaavajui svaku rije. Zatim, putam na kompjuteru uenje iste a djeca paljivo sluaju. Nakon to smo nekoliko puta presluali, zajedno uimo istu. Ispravljam uoene greke. Provjeravam da li ima uenika koji su nauili cijelu ili vei dio El - Felek. itam prevod sure. Napominje da ovu suru treba esto uiti, iz istog razloga kao i En Nas. Govorim kako su ove dvije sure nazvane.

c) Zato treba esto uiti suru El - Felek ? Suru El Felek, kao i Nn Nas i Euzubillu, treba esto uiti kako bi se zatitili od ejtanskog zla. Ove dvije sure se zovu Muavizetejn.Zavrni dio

Na kraju, jo nekoliko puta, horski, ponavljamo suru El Felek. Ponavljamo, takoer, El Fatihu i En Nas.

18

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ahlak ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 16

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Ponaanje u toku jela ( za sofrom) CILJEVI NASTAVNOG SATA

Formiranje pozitivne slike o islamskim propisima Nauiti djecu islamskim normama ponaanja Razviti sklonost i naviku za kontinuiranim islamskim ponaanjem Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejku. Djeco, kako ste vjerovatno do sada mogli zakljuiti, vidite da je islam propisao kako se trebamo ponaati u bilo kojoj situaciji. Sjeate se da smo do sada uili o pravilima ulaska u kuu, damijuUili smo kako se treba ponaati prilikom ulaska u kupatilo Uili smo, takoer, o pravilu desne i lijeve strane, linoj higijeni... Danas uimo o propisima koja se tiu jedenja.Glavni dio

a) Koju hranu jedemo? - Jedemo samo istu i halal hranu koju nam je Allah dozvolio. b) ta radimo prije jedenja i kojom rukom jedemo? - Prije jedenja operemo ruke i prouimo Euzubillu i Bismillu. - Mi, muslimani, jedemo desnom rukom. c) Kako se ponaamo tokom jedenja? - jedemo sa porodicom, ako je prisutna - u toku jedenja ne pretrpavamo usta, - ne priamo dok nam je hrana u ustima, - jedemo ispred sebe, - ne nalazimo hrani mahane, - ne puemo u hranu - ne jedemo vrelu hranu, - ne mrvimo i ne razbacujemo hranu - ne prejedamo se Postupak: Na tabli piem naslov lekcije. Pitam uenike da li znaju koju hranu mi muslimani ne smijemo jesti. Potvrujem ili ispravljam uenike odgovore. Pitam ih ta se to treba raditi prije jela. Kojom rukom treba jesti i zato? Nakon toga detaljno objanjavam kako se treba ponaati tokom jela i pravila piem na tablu. Objanjavam ta treba raditi poslije jela. Uproteno komentariem dolenavedene ajete.

d) ta radimo nakon jedenja? - Poslije jedenja zahvaljujemo Allahu rijeima El hamdu lillahi (Hvala Allahu). - Nakon jela uklonimo sue i ostatke hrane i opremo zube i ruke. e) Izbor kuranskih ajeta koji govore o jedenju: O vjernici, jedite ukusna djela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate! (Krava, 172) O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoete da molitvu obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. (Bedemi, 31)Zavrni dio

Razgovaram sa uenicima o ovoj temi. Ukratko rezimiram obraeno gradivo.

19

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Kiraet ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 17

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Sura El - Ihlas CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema uenju Kurana Memorisanje sure El - Ihlas Razvoj sposobnosti memorisanja Kurana Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter Demontraciona metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. Ko e mi nabrojati koje sure smo do sada uili? - Vrim provjeru usvojenosti ranije obraivanih sura. - Nagovjetavam uenje sure El - Ihlas. - Provjeravam da li ima neko ko ve zna ovu suru.Glavni dio

a) Kako glasi El - Ihlas ? El Ihlas glasi:BISM ILLAHI R RAHMANI R RAHIM. KUL HUVALLAHU EHAD ALLAHU S SAM ED LEM J ELID VE LEM J ULED VE LEM J EKUN LEHU KUFUVEN

EHAD.

B) Kako glasi prevod sure El Ihlas? Prevod sure El - Ihlas glasi: U ime allaha milostivog samilosnog! (Bismilla) Reci: On je Allah jedan! Allah je utoite svakom! nije rodio i roen nije, i niko Mu ravan nije!

Postupak: Djeco, sljedea sura koju emo mi danas uiti jeste El Ihlas. Uzimam Kuran i pokazujem djeci mjesto sure. Govorim koliko sura ima ajeta. Na tabli piem El - Ihlas. Nekoliko puta uim El - Ihlas, naglaavajui svaku rije. Zatim, putam na kompjuteru uenje iste a djeca paljivo sluaju. Nakon to smo nekoliko puta presluali, zajedno uimo istu. Ispravljam uoene greke. Provjeravam da li ima uenika koji su nauili cijelu ili vei dio El - Ihlas. itam prevod sure. Napominje da ovu suru treba esto uiti.

Zavrni dio

Putam na kompjuteru do sada nauene sure (El Fatiha, En Nas, El Felek, El Ihlas ). Uenici sinhornizovano sluaju i horski ue.

20

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Kiraet ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 18

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Sura El - Leheb CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema uenju Kurana Memorisanje sure El - Leheb Razvoj sposobnosti memorisanja Kurana Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter Demontraciona metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. - Sluamo ilahiju. - Ponavljamo ranije nauene sure i nagovjetavam uenje nove.Glavni dio

a) Kako glasi El - Leheb ? El Leheb glasi:BISM ILLAHI R RAHMANI R RAHIM. TEBBET J EDA EBI LEHEBIN VE TEBB. MA AGNA ANHU MALUHU VE M A KESEB. SEJ ASLA NAREN ZATE LEHEB. VEMREETUHU HAMMALETEL HATAB FI DIDIHA HABLUN M IN MESED.

b) Kako glasi prevod sure el leheb? Prevod sure el - leheb glasi: U ime allaha milostivog samilosnog! (Bismilla) Neka propadne ebu leheb, i propao je! Nee mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono to je stekao. Ui e on, sigurno, u vatru rasplamsalu, i ena njegova koja spletkari; O vratu njenu bie ue od liine usukane!Zavrni dio

Postupak: Djeco, sljedea sura koju emo mi danas uiti jeste El Leheb. Uzimam Kuran i pokazujem djeci mjesto sure. Govorim koliko sura ima ajeta. Na tabli piem El - leheb. Nekoliko puta uim El Leheb, naglaavajui svaku rije. Zatim, putam na kompjuteru uenje iste a djeca paljivo sluaju. Nakon to smo nekoliko puta presluali, zajedno uimo istu. Ispravljam uoene greke. Provjeravam da li ima uenika koji su nauili cijelu ili vei dio El - Leheb. itam prevod sure.

Razgovaram s djecom o znaenju ove sure. Ponavljamo suru a zatim dove koje su ranije nauene (Euzubillu, Bismillu, Rabbi jessir i Subhaneke)

21

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ibadat ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 19

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Et - Tehijjatu CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema uenju dova Memorisanje Et - Tehijjatu Razvoj sposobnosti memorisanja dova Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Demontraciona metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. Djeco, sve to smo do sada napamet uili potrebno nam je za klanjanje namaza. Uskoro ete nauiti kako se klanja jedan od pet dnevnih namaza. - Nabrajam ta smo uili napamet. Danas emo uiti Et - tehijjatuGlavni dio

Postupak: Na Tabli piem Et Tehijjatu. Nekoliko puta uim, naglaavajui svaku rije. Traim da djeca ponavljaju horski, pratei tekst na tabli. Uenika koji se istie izvodim pred tablu da ita kako bi drugi za njim ponavljali. Istiem kada se ui Et tehijjatu. A) kada uimo Et - tehijjatu i ta time iskazujemo? Et - tehijjatu uimo na sjedenju, u namazu. Time iskazujemo nae potivanje Uzvienog Allaha i potvrujemo nae vjerovanje.

B) Kako glasi et tehijatu? Et tehijjatu glasi:ET TEHIJ J ATU LILLAHI VE S SALAVATU VE T TAJJ IBATU, ES SELAMU ALEJ KE EJJ UHE N NEBIJ J U VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU, ES SELAMU ALEJ NA VE ALA IBADILLAHI S SALIHIN EHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH, VE EHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE RESULUHU.Zavrni dio

Relaksacije radi, uimo ilahiju. Poslije ilahije jo jedanput prouimo Et tehijjatu.

22

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ibadat ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE MEKTEBSKA GODINA TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Salavati CILJEVI NASTAVNOG SATA

Br. Prip. 20 I Obrada novog gradiva

Razvijanje ljubavi prema uenju dova Memorisanje Salavata Razvoj sposobnosti memorisanja dova Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Demontraciona metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. Kako se sjeate, mi smo na prolom asu uili Et Tehijjatu. Rekli smo da nam je Et Tehijjatu potrebno za klanjanje namaza. Danas emo uiti salavate, koji se nadovezuju za Et Tehijjatu, i koji su nam, takoer, izmeu ostalog, potrebni za klanjanje namaza. Prije nego to krenemo sa uenjem nove lekcije, ko e nam prouiti Et Tehijjatu?Glavni dio

a) Kada uimo Salavate i ta time iskazujemo? - Na sjedenju u namazu, poslije Et tehijjatu, uimo salavate. - Salavatima iskazujemo nau ljubav prema poslaniku Muhammedu, alejhi s selam, i njegovoj porodici. B) Kako glase Salavati? Salavati glasi:

Postupak: Na Tabli piem Salavate. Nekoliko puta uim, naglaavajui svaku rije.Traim da djeca ponavljaju horski, pratei tekst na tabli. Uenika koji se istie izvodim pred tablu da ita kako bi drugi za njim ponavljali. Istiem kada se ue Salavati. Govorim ta treba rei kada se spomene ime nekog od Boijih poslanika. Analiziram ajet.

ALLAHUMME SALLI 'ALA MUHAMMEDIN VE 'ALA ALI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE 'ALA IBRAHIME VE 'ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDID. ALLAHUMME BARIK 'ALA MUHAMMEDIN VE 'ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE 'ALA IBRAHIME VE 'ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDID.

c) ta trebamo rei nakon to spomenemo ime jednog od boijih poslanika? nakon to spomenemo ime jednog od boijih poslanika trebamo rei: 'alejhi s selam, to znai: '' Neka je na njega Allahov mir i spas ''. d) Kuranski ajet o donoenju salavata na poslanika: Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljate ga i vi i aljite mu pozdrav! (Saveznici, 56)Zavrni dio

Relaksacije radi, uimo ilahiju. Poslije ilahije prouimo Et Tehijjatu, a zatim, jo nekoliko puta, Salavate.

23

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ibadat ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. Prip. 21

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Dova sa predajom selama CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema uenju dova Memorisanje dove sa predajom selama Razvoj sposobnosti memorisanja dova Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Demontraciona metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. Ko zna prouiti Et tehijjatu? Ko zna prouiti salavate? Djeco, danas uimo dovu, koja se nadovezuje na Et Tehijjatu i Salavate i koja predstavlja zavretak jedne cjeline. Kada nauimo dovu, onda smo jo jedan korak blie namazu.Glavni dio

a) Kada uimo dovu i ta ona predstavlja? Dovu uimo na sjedenju u namazu, poslije et tehijjatu i salavata. Dova je naa molba Allahu, d. b) Kako glasi dova? Dova glasi:

ALLAHUMME RABBENA AT INA FI D DUNJ A HASENETEN VE FIL AHIRET I HASENETEN VE K INA AZABE N NAR. RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJ J E VE LIL MUM ININE J EVME J EKUMUL HISAB ES SELAMU ES SELAMU ALEJ KUM ALEJ KUM VE VE RAHMETULLAH RAHMETULLAH

Postupak: Na Tabli piem dovu. Nekoliko puta uim, naglaavajui svaku rije.Traim da djeca ponavljaju horski, pratei tekst na tabli. Uenika koji se istie izvodim pred tablu da ita kako bi drugi za njim ponavljali. Istiem kada se ui dova. Govorim im ta znai rije dova. Demonstriram nain predaje selama.

ALLAHUME ENTE S SELAMU VE M INKE S SELAM TEBAREKTE J A ZEL DELALI VEL IKRAM

( Poslije predaje selama na desnu i lijevu stranu potaremo rukama lice)Zavrni dio

Relaksacije radi, uimo ilahiju. Poslije ilahije prouimo Et Tehijjatu i Salavate, a zatim, jo nekoliko puta, dovu sa predajom selama.

24

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ibadat ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE MEKTEBSKA GODINA TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Abdest CILJEVI NASTAVNOG SATA

Br. Prip. 22 I Obrada novog gradiva

Razvijanje ljubavi prema istoi koju islam propisuje Usvajanje naina uzimanja abdesta Razvijanje sklonosti ka redovitom ienju - abdestu Frontalni, individualni, grupni Udbenik, tabla, kreda, voda Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna metoda STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum, djeco. Poto smo nauili dovoljan broj dova i sura za obavljanje namaza, danas uimo posljedni uslov da bismo mogli stupiti u namaz (djecu ne optereujem drugim uvjetima o njima u poslije). ta mislite, koji je to uslov? ta to rade stariji koji ele da obave namaz? Tako je! Danas emo nauiti kako se uzima abdest.Glavni dio

a) ta je abdest ? - Abdest je posebno vjersko ienje radi obavljanja namaza, uenja Kurana i drugih pobonih djela. b) Kako zapoinjemo uzimanje abdesta? - Uzimanje abdesta zapoinjemo Euzubillom i Bismilom a zatim igovorimo nijet: Odluih uzeti abdest radi namaza i odstranjivanja neistoe, da se pribliim Allahu

Postupak: Na naslovi piem naslov. Definiem abdest, naglaavajui koliko panje islam poklanja istoi tijela. Na tabli piem redosljed uzimanja abdesta, naglaavajui kako koji dio tijela treba prati. Nakon toga idemo do esme da praktino pokaem kako se uzima abdest. Zatim, djeca pokuavaju uzeti abdest a ja im pomaem i dajem upustva. Govorim ta je lijepo uiti nakon abdesta.

c) Koji dijelovi tijela se peru prilikom uzimanja abdesta? Prilikom uzimanja abdesta peru se sljedei dijelovi tijela: 1. ruke do iznad aka tri puta, 2. isperemo usta i grlo tri puta, 3. isperemo nos tri puta, 4. umijemo lice tri puta, 5. operemo desnu i lijevu ruku do iznad lakta tri puta, 6. potaremo mokrom rukom najmanje etvrtinu glave, 7. operemo ui iznutra i spolja, 8. vrat potaremo jedanput vanjskom stranom prstiju, 9. operemo desnu i lijevu nogu do iznad lanaka. d) ta je lijepo prouiti nakon uzimanja abdesta? - Poslije uzimanja abdesta lijepo je prouiti Kelime-i ehadet.Zavrni dio

Ukratko rezimiram. Napominjem da prilikom uzimanja abdesta ne rasipaju vodu. Razgovaram sa uenicima o istoi. Napominjem da kod svojih kua uvjebaju uzimanje abdesta.

25

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ibadat ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. Prip. 23

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Sabah - namaz CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi i pozitivnih stavova prema namazu Uvjebavanje tjesnih pokreta i naina klanjanja namaza Izgraivanje sklonosti ka redovitom obavljanju namaza Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter

STRUKTURA SATA Uvodni dio Postupak: Govorim

Glavni dio

Es eselamu alejkum, djeco. Poto smo nauili dovoljan broj sura, dova i nain uzimanja abdesta danas uimo Sabah namaz. Ko e nam, prije toga, ponoviti kako se uzima abdest. Pohvaljujem.

djeci o svrsi namaza i broju namaza. Postupno objanjavam svaku dolenavedenu stavku. Demonstriram kako se obavlja namaz. Djeca, zatim, klanjaju a ja ih ispravljam i dajem upustva. Gledamo na DVD - u obavljanje namaza. Objanjavam termine rukn i rekat.

a) Kada se klanja sabah namaz i koliko ima rekata? Sabah namaz je jutarnji namaz a klanja se u zoru, prije izlaska sunca i ima dva rekata sunneta i dva farza (ukupno etiri ). b) Kako se zanijeti sunnet a kako farz?Sabahski sunnet se zanijeti: NEVEJ TU EN USALLIJ E LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL FEDRI EDAEN MUSTAKBILEL K IBLET I - ALLAHU EKBER.

Sabahski farz se zanijeti:NEVEJ TU EN USALLIJ E FARDIL FEDRI EDAEN LILLAHI TEALA SALATE MUSTAKBILEL K IBLET I - ALLAHU EKBER.

c) Kako se klanjaju sabahski sunnet i farz? Sabahski sunnet i farz se klanjaju potpuno isto. Nakon to uzmemo abdest, lijepo se obuemo, okrenemo se prema kibli i zanijetimo namaz Na prvom rekatu uimo: Subhaneke, Euzubillu, Bismillu, Fatihu i jednu suru. Nakon uenja na stajanju inimo ruku i dvije sedde a zatim se diemo na drugi rekat. Na drugom rekatu uimo: Bismillu, Fatihu i jednu suru. Nakon uenja na stajanju inimo ruku i dvije sedde a zatim sjednemo i prouimo: Et - tehijjatu, Salavate, dovu i predamo selam. d) ta se to ui na rukuu, ta prilikom dizanja sa rukua a ta na seddi? Na rukuu se kae tri puta: SUBHANE RABBIJEL AZIM Na dizanju sa rukua: SEMIALLAHU LIM EN HAMIDEH RABBENA LEKEL H AMD Na seddi se kae tri puta: SUBHANE RABBIJEL EALAZavrni dio

Naglaavam da je namaz najbolji nain pokazivanja zahvalnosti Bogu te da ubudue klanjaju ovaj namaz. Razgovaram sa uenicima o namazu, vodei rauna da nemaju dilema o obaveznosti klanjanja.

26

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Povijest islama ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 24

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Muslimanska nova godina CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema obiljeavanju i njegovanju islamskih blagdana Upoznavanja sa karakteristikama i znaaju nove muslimanske godine Razvoj sposobnosti zakljuivanja i apstrahiranja Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter Metoda usmenog izlaganja, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. U kojem smo mi mjesecu sada? Koji je zadnji a koji prvi mjesec u godini? Da li znate kada nastupa nova godina? Zato je mnogi slave? ija je to nova godina? Kako se obiljeava? ta mislite ima li neto neislamsko u obiljeavanju te nove godine? Zato je onda muslimani slave? Imaju li muslimani svoju novu godinu? Kada nastupa? ta mislite kako se obiljeava? Je li je neko od vas, na neki nain, obiljeavao? Djeco, mi emo danas nauiti neto o naoj novoj godiniGlavni dio

a) Imaju li muslimani svoj kalendar? Da, muslimani imaju hidretski kalendar. b) Kada nastupa nova muslimanska godina? - Muslimanska nova godina ( ili hidretska godina) nastupa prvog dana mjeseca Muharrema. c) Kako muslimani provode taj dan ? - Muslimani taj dan organiziraju razne sveanosti u kojima se u veselju sjeaju hidre. - Pravi muslimani kada se vesele ne ine nikakve grijehe, nego se, i u veselju, na razne naine zahvaljuju Bogui donose salavate na Boijeg poslanika, Muhammeda, a.s.

Postupak: Piem na tabli naslov lekcije. Spominjem islamski kalendar. Istiem kada nastupa nova godina, napominjui da se svake godine pomijera u odnosu na gregorijanski kalendar. Objanjavam kakvi se obiaji veu za obiljeavanje islamske nove godine. Vrim usporedbu naina obiljeavanja islamske nove godine sa, tzv. meunarodnom novom godinom. Ukratko govorim o hidri, istiui najelementarnije informacije.

d) ta je to hidra? - Hidra je iseljenje muslimana iz Mekke u Medinu. - Hidra se dogodila 622. godine. - Muslimani koji su se iselili iz Mekke u medinu zovu se Muhadiri. - Muslimani Medine, koji su ugostili i prihvatili Muhadire, zovu se EnsarijeZavrni dio

Razgovaram sa uenicima o obiljeavanju muslimanske nove godine, nastojei da razumiju zato je za muslimane meunarodna nova godina neadekvatna Pri objanjavanju nastojim neprikazati islam rigidnim i krutim (koji zabranjuje svaku veselost), ve, naprotiv, privlanim i poeljnim, kakav on i jeste. Sluamo ilahiju vezanu za hidru.

27

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Povijest islama ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE MEKTEBSKA GODINA TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Mevlud CILJEVI NASTAVNOG SATA

Br. prip. 25 I Obrada novog gradiva

Razvijanje ljubavi prema islamskim blagdanima i prema Poslaniku, a.s. Upoznati se sa karakteristikama i znaaju obiljeavanja mevluda Formiranje sklonosti ka potivanju Muhammeda, a.s., i pozitivnih obiaja Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter, zbirka mevluda Metoda usmenog izlaganja, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. Kako se zove Posljednji Boiji poslanik. Znate li moda kada je roen? ta mislite da li mi muslimani obiljeavamo dan roenja ( roendan) Muhammeda, a.s.? Jeste li ikada bili na mevludu? ta se radi na mevludu? Kako vam je bilo? Ima li neto, po vaem miljenju, runo i neislamsko to se ini na mevludu?Glavni dio

a) ta je mevlud? - Mevlud je dan u kome se obiljeava roenje Muhammeda, a.s. b) Kada i gdje je roen Muhammed, a.s.? - Muhammed, a.s., je roen 12. rebiul evvela , 571. godine u Mekki, u Arabiji. c) Kako su mu se zvali roditelji? - Otac mu se zvao Abdullah a majka Amina.

d) Kako mi obiljeavamo mevud dan roenja Muhammeda, a.s. ? - Na taj dan u mnogim damijama se prireuju programi u kojima se ue mevludi ( poboni spjevovi koji govore o Muhammedovom, a.s., ivotu), donose se salavati na njega i zahvaljujemo se Bogu na milosti koju nam je poslao. e) Zato mi obiljeavamo mevud dan roenja Muhammeda, a.s. - Mi obiljeavamo dan Muhammedovog, a.s., roenja da bismo iskazali potovanje koje osjeamo prema njemu. Mi muhammeda, a.s., potujemo ali ga ne oboavamo. Samo je Allah Bog. f) Kuranski ajet o donoenju salavata na Poslanika: Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljate ga i vi i aljite mu pozdrav! (Saveznici, 56)Zavrni dio

Postupak: Piem na tabli naslov lekcije. Objanjavam termin mevlud. Istiem osnovne podatke o Muhammedu, a.s. Govorim o nainu obiljeavanja dana roenja Poslanika, a.s. u Bosni.Govorim o razlozima obiljeavanja mevluda, posebno istiui znaaj Poslanika, a.s. Ukratko komentariem navedeni ajet imajui u vidi uzrast djece.

Ukratko rezimiram ispredavano gradivo. Sluamo ilahije o Poslaniku, a.s., itam uenicima dijelove mevluda i razgovaram sa njima o njihovim utiscima. Navodim djecu da se okuaju u uenju dijelova mevluda. Pohvaljujem

28

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ahlak / Ibadat ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 26

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Ramazanski bajram CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema islamskim blagdanima Upoznati se sa obiajima, karakteristikama i znaaju obiljeavanja bajrama Formiranje sklonosti ka obiljeavanju bajrama na islamski nain Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. Svaki narod, djeco, ima svoje blagdane, odnosno dane veselja. ta mislite, kojim danima se muslimani posebno raduju? ta se radi tim danima? Kada nastupaju? Je li neko od vas pokuao postiti? Zato, po vaem miljenju, postoji bajram i zato se ljudi u njemu vesele? Danas emo uei o ramazanskom bajramu odgovoriti na ova neka pitanja.Glavni dio

Postupak: Na tabli piem naziv lekcije. Pitam djecu koliko traje ramazanski bajram. Taan odgovor piem na tabli. Podsjeam djecu ta muslimani trebaju raditi tokom ramazana. Govorim im o razlozima radovanja tokom bajrama. Priam sa djecom o obiajima vezanim za bajram islamske obiaje piem na jednoj strani table a neislamske na drugoj ( s ciljem da razluimo ta se moe raditi a ta ne smije i ne moe). Govorim im o nainu estitanja bajrama a rijei estitke piem na tabli. a) Kada nastupa ramazanski bajram i koliko traje? - Ramazanski bajram nastupa nakon mjeseca ramazana i traje tri dana. b) ta radimo tokom mjeseca ramazana? - U toku mjeseca ramazana postimo od zore do zalaska sunca, uimo ili sluamo Kuran i radimo druga dobra djela. c) Kada proe ramazan, kako provodimo bajram ? - U danima ramazanskog bajrama se radujemo to smo ispostili ramazan, obilazimo rodbinu, komije i prijatelje. - Na bajram primamo i dajemo poklone. - Tokom bajram nae kue i avlije su posebno iste, nosimo najljepu odjeu i jedemo naa tradicionalna jela. d) Kako estitamo bajram? - Bajram estitamo rijeima: Bajram erif mubarek olsun, a odgovara se rijeima: Allah razi olsun.Zavrni dio

Sluamo ilahiju o bajramu. Ukratko rezimiram preeno gradivo. Razgovaramo o tome kakva iskustva su uenici imali tokom nekog od bajarama.

29

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ahlak / Ibadat ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 27

I MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Kurbanski bajram CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema islamskim blagdanima Upoznati se sa obiajima, karakteristikama i znaaju obiljeavanja bajrama Formiranje sklonosti ka obiljeavanju bajrama na islamski nain Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum, djeco! Na prolom asu smo uili o ramazanskom bajramu. Postoji li jo neki bajram? Kako se zove? Kaliko dana traje taj bajram? ta se radi tokom tog bajrama, naroiti prvog dana? Je li neko od djeaka bio na bajram namazu? Je li bilo dovoljno mjesta u damiji? Je li neko od vas dijelio kurbansko meso?Glavni dio

a) Kada nastupa kurbanski bajram? - Kurban bajram nastupa 10. zul hiddeta i ukupno traje etiri dana b) Kako se drugaije zove ovaj bajram? - Ovaj bajram se naziva i hadijski bajram.Kurbanski se zove zbog kurbana, koji se kolju tokom bajramskih dana, a hadijski zbog obavljanja hadda u tim danima.

Postupak: Na tabli piem naziv lekcije. Pitam djecu koliko traje kurbanski bajram. Taan odgovor piem na tabli. Govorim djeci o nazivima ovog bajrama i objanjavam zato se koristi i jedan i drugi naziv. Govorim im o razlozima radovanja tokom bajrama. Priam sa djecom o obiajima vezanim za bajram islamske obiaje piem na jednoj strani table a neislamske na drugoj ( s ciljem da razluimo ta se moe raditi a ta ne smije i ne moe). Govorim im o nainu estitanja bajrama a rijei estitke piem na tabli.

c) Kako provodimo kurbanski ili hadijski bajram ? - U danima kurbanskog bajrama se radujemo to rtvujemo / koljemo kurbane i to imuni muslimani obavljaju hadd. - U danima kurbanskog bajrama, kao i kod ramazanskog, radujemo se to smo izvrili Boije zapovijedi, obilazimo rodbinu, komije i prijatelje. - Na bajram primamo i dajemo poklone. - Posebnu radost djeci priinjava dijeljenje kurbana. - Tokom bajram nae kue i avlije su posebno iste, nosimo najljepu odjeu i jedemo naa tradicionalna jela. - Bajram estitamo rijeima:Bajram erif mubarek olsun, a odgovara se rijeima: Allah razi olsun.Zavrni dio

Sluamo ilahiju o bajramu. Ukratko rezimiram preeno gradivo. Razgovaramo o tome kakva iskustva su uenici imali tokom dijeljenja kurbanskog mesa.

30

PRIPREME ZA DRUGU GODINU MEKTEBSKE NASTAVE

31

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Akaid ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 1

II MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Imanski arti CILJEVI NASTAVNOG SATA

Izgraditi pozitivan stav spram Allaha, meleka, poslanika, Memorisanje imanskih arti sa prevodom ivljenje sa svijeu o temeljnim istinama vjere Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum! Prole mektebske godine, draga djeco, govorili smo o islamu, o tome kako se postaje musliman, o radnjama koje moramo kao muslimani izvravati, govorili smo o islamskim blagdanimaKo e nam rei ta je to islam? Bravo. Ko e sada rei kako glasi ehadet? Kako glasi prevod ehadeta? Zna li mi neko nabrojati imanske arte? Iako smo prole godine radili imanske art, zbog njihove vanosti mi emo ih danas ponovo obraditi i, nadam se, trajno nauiti.Glavni dio

Postupak: Na tabli piem naslov lekcije. Upoznajem uenike sa znaenjem rijei art. Zatim, piem imanske arte - bez prevoda. Traim dobrovoljca da proita imanske arte sa table. Pomaem u izgovoru i ispravljam greke. Horski itamo tekst sa table. Nakon uvjebavanja, piem znaenje pojedinih imanskih arti. Ukratko objanjavam svaki imanski art, uvaavajui nivo djece. Pratim njihova razmiljanja i dajem im odgovore.

A) KOLIKO IMA IMANSKIH ARTA? IMANSKIH ARTA EST. IMANSKI ARTI SU: 1. AMENTU BILLAHI. JA VJERUJEM ALLAHA 2. VE MELEIKETIHI.. I ALLAHOVE MELEKE 3. VE KUTUBIHI.. I OBJAVE 4. VE RUSULIHI. I ALLAHOVE POSLANIKE 5. VEL JEVMIL AHIRI.I SUDNJI DAN 6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ERRIHI MINELLAHI TEALA.... I VJERUJEM DA SE SVE DOGAA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREENJEM

Zavrni dio

Ponavljamo, horski, imanske arte, pararelno sa prevodom. Provjeravam da li ima neki uenik koji je, eventualno, zapamtio sve ili vei dio imanskih arti. Pohvaljujem. Ponavljamo sure koje su nauene prethodne mektebske godine.

32

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Kiraet ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 2

II MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Sura En - Nasr CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema uenju Kurana Memorisanje sure En - Nasr Razvoj sposobnosti memorisanja Kurana Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter Demontraciona metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum! Prole mektebske godine, draga djeco, uili smo nekoliko sura i dova. Ko mi zna rei koliko sura smo uili? Koje su to sure? Danas uimo jo jednu suru. Njen naziv je En Nasr.

Glavni dio

A) Kako glasi En - Nasr? En - Nasr glasi:BISMILLHI R RAHMNI R RAHM. IZ D'E NASRULLHI VEL FETH VE RE'EJ TE N NSE J EDHULNE F DNILLHI EFVD. FE SEBBIH BIHAMDI RABBIKE VESTAGFIRH INNEH KNE TEVVB.

b) Kako glasi prevod sure En Nasr? Prevod sure En - Nasr glasi: u ime allaha milostivog samilosnog! Kada Allahova pomo i pobjeda dou, i vidi ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze ti veliaj Gospodara svoga hvalei Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.Zavrni dio

Postupak: Djeco, sljedea sura, odnosno, prva sura u novoj mektebskoj godini, koju emo mi danas uiti, jeste En Nasr. Uzimam Kuran i pokazujem djeci mjesto sure. Govorim koliko sura ima ajeta. Na tabli piem En - Nasr. Nekoliko puta uim En Nasr, naglaavajui svaku rije. Zatim, putam na kompjuteru uenje iste a djeca paljivo sluaju. Nakon to smo nekoliko puta presluali, zajedno uimo istu. Ispravljam uoene greke. Provjeravam da li ima uenika koji su nauili cijelu ili vei dio En Nasr. itam prevod sure.

Na kraju, jo nekoliko puta, horski, ponavljamo suru En Nasr. Ponavljamo sve sure koje su nauene prole mektebske godine. Ispravljam, eventualne, greke. Uenicima koji su zaboravili odreene sure dajem u zadatak da ih obnove. Pohvaljujem uenike koji znaju sve sure koje su uene.

33

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Akaid/ Ibadat ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 3

II MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Islamski art CILJEVI NASTAVNOG SATA

Izgraditi pozitivan stav spram islamskih propisa Memorisanje islamskih arti Razviti sklonost ka permanentnom izvravanju islamskih obaveza Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. Mi smo, djeco, na prethodnim asovima uili o vjerovanju. Drugim rijeima, uili smo u ta to ovjek mora vjerovati da bi se smatrao vjernikom. Ipak, nije dovoljno srcem vjerovati, nego se naa vjera mora potvrivati i izvravanjem odreenih vjerskih obaveza. ta mislite, koje su to vjerske obaveze koje bi jedan vjernik morao raditi? Danas emo uiti osnovne obaveze muslimana islamske arte.Glavni dio

a) Koliko ima islamskih arta? Islamskih arta pet. Islamski arti su: 1. izgovarati kelime-i ehadet, 2. klanjati propisane namaze, 3. postiti mjesec ramazan, 4. davati zekat, 5. obaviti had.

b) Moramo li izvravati islamske arte? - Mi moramo izvravati sve islamske arte, ako moemo. - Ako smo u mogunosti da izvravamo sve islamske arte a ne izvravamo ih, onda postajemo veliki grijenici. - Izvravanjem islamskih arta pokazujemo da smo pravi vjernici.Zavrni dio

Postupak: Na tabli piem naslov lekcije. Podsjeam uenike na znaenje rijei art. Zatim, piem islamske arte. Traim dobrovoljca da proita islamske arte sa table. Horski itamo tekst sa table. Nakon toga, ukratko objanjavam svaki islamski art, uvaavajui nivo djece. Pratim njihova razmiljanja i dajem im odgovore. Govorim djeci da odrasli muslimani moraju, ako imaju mogunost, izvravati sve islamske arte. Govorim im o posljedicama nevjerovanja u obaveznost izvravanja islamskih arti, kao i o posljedicama neizvravanja istih.

Ponavljamo, horski, islamske arte. Provjeravam da li ima neki uenik koji je, eventualno, zapamtio sve ili vei dio islamskih arta. Pohvaljujem. Razgovaram s uenicima o praktikovanju islamskih arti. Govorim im o tome koja osoba je obavezna izvravati islamske arte i kada nije obavezna.

34

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Kiraet ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 4

II MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Sura El - Kafirun CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema uenju Kurana Memorisanje sure El - Kafirun Razvoj sposobnosti memorisanja Kurana Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter Demontraciona metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum, djeco. Prolih asova smo radili imanske i islamske arte. Ko e nabrojati imanske arte sa prevodom? Ko e nabrojati islamske arte. Pohvaljujem. Djeco, danas uimo novu suru. Neki kau da je teka a mi emo dokazati, uz malo truda, da nije.Glavni dio

a) Kako glasi El Kafirun? El Kafirun glasi:BISMILLHI R RAHMNI R RAHM. KUL J EJ J UHEL KFIRN L E'ABUDU M TA'BUDN VE L ENTUM 'BIDNE M E'ABUD VE L ENE 'BIDUN M 'ABETTUM VE L ENTUM 'BIDNE M E'ABUD LEKUM DNUK UM VE LIJ E DN .

B) Kako glasi prevod sure El Kafirun? Prevod sure El Kafirun glasi: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Reci: "O vi nevjernici, ja se neu klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se neete klanjati Onome kome se ja klanjam; ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, vama - vaa vjera, a meni - moja!Zavrni dio

Postupak: Djeco, sljedea sura koju emo mi danas uiti jeste El Kafirun. Uzimam Kuran i pokazujem djeci mjesto sure. Govorim koliko sura ima ajeta. Na tabli piem El - Kafirun. Nekoliko puta uim El - Kafirun, naglaavajui svaku rije. Nakon mog itanja, svaki uenik ita suru. Zatim, putam na kompjuteru uenje iste a djeca paljivo sluaju. Nakon to smo nekoliko puta presluali, zajedno uimo istu. Ispravljam uoene greke. Provjeravam da li ima uenika koji su nauili cijelu ili vei dio El - Kafirun. itam prevod sure.

Na kraju, jo nekoliko puta, horski, ponavljamo suru El - Kafirun. Ponavljamo sve sure koje su dosad nauene. Ispravljam, eventualne, greke. Uenicima koji su zaboravili odreene sure dajem u zadatak da ih obnove. Pohvaljujem uenike koji znaju sve sure i ocjenjujem ih. Razgovaram sa djecom o prevodu sure.

35

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ibadat ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 5

II MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA istoa tijela, odijela i mjesta gdje se klanja CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema redovitom ienju i prema namazu Nauiti o aspektima istoe koji se moraju zadovoljiti prije samog klanjanja Formiranje sklonosti ka odravanju istoe i higijena tijela i odjee Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. Djeco, do sada smo uili samo o sababah namazu - nauili smo kako se klanja. Meutim, nismo spominjali koje uvjeti se moraju ispuniti prije samog klanjanja. Jeste li vidjeli nekoga, ko hoe da klanja, da se priprema za namaz? ta radi ta osoba? Danas emo uiti o prvom uvjetu koji se mora ispuniti da bi se pristupilo klanjanju.Glavni dio

a) Koliko ima uvjeta za namaz? Uvjeta za namaz ima est i oni su: 1) da bude isto tijelo, odijelo i mjesto gdje emo klanjati 2) abdest uzeti, po potrebi se okupati i u nudi tejemmum uzeti 3) propisno se obui 4) na vrijeme klanjati 5) prema kibli se okrenuti 6) zanijetiti

b) Koji je prvi uvjet za klanjanje namaza? Prvi uvjet za klanjanje namaza je da bude isto tijelo, odijelo i mjesto gdje emo klanjati. Namaz nam nee biti ispravan ukoliko nae tijelo, odijelo i mjesto na kome klanjamo nisu isti. c) Da bi nam sve ovo bilo isto, na ta trebamo obratiti panju? Da bi sve ovo bilo isto, moramo obratiti panju na: - pranje poslije obavljene nude, male ili velike, - uvanje tijela, odijela i mjesta klanjanja od mokrae, izmeta i drugih neistoa, - da na tijelu, odijelu i mjestu klanjanja ne bude neistoa : alkohol, svinjska mast, krv... - uklanjanje dlaka ispod pazuha i ostalih sklonjenih mjesta.

Postupak: Piem naslov lekcije. Spominjem broj uvjeta i navodim uvjete za namaz. Govorim o prvom uvjetu za namaz. Istiem da namaz nije ispravan ukoliko nije zadovoljen prvi uvjet. Obraam panju djeci na vrste neistoe. Komentariem ajete i istiem koliki znaaj islam daje istoi.

c) Izbor kuranskih ajeta koji govore o istoi I haljine svoje oisti! (Pokriveni, 4) Postii e ta eli onaj koji se oisti (Svevinji, 14) O vjernici, kad hoete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza lanaka. a ako ste dunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvrili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa enama, a ne naete vode, onda rukama svojim istu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih preite. . (Trpeza, 6)

Zavrni dio

Ukratko rezimiram gradivo i razgovaram s djecom o istoi.

Sluamo ilahiju.

36

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ibadat ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 6

II MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Abdest, kupanje po potrebi, tejemmum CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema redovitom ienju i prema namazu Nauiti pravila i propise vezane za abdest Formiranje sklonosti ka odravanju istoe Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna metoda, razgovor STRUKTURA SATA Glavni dio

Uvodni dio

Es selamu alejkum. Mi smo, djeco, u prvoj godini uili uzimanje abdesta. Uzimanje abdesta ( kupanje po potrebi ili tejemmum) je drugi uvjet za namaz.1

Postupak: Na tabli piem naslov. Svaku od doljenavedenih stavki detaljno objanjavam.

a) Ako nam je isto tijelo, odijelo i mjesto na kome emo klanjati, sljedee ta moramo uraditi je abdest uzeti. b) ta je abdest ? Abdest je posebno vjersko ienje radi obavljanja namaza, uenja Kurana i drugih pobonih djela.

c) Kako zapoinjemo uzimanje abdesta? Uzimanje abdesta zapoinjemo euzubillom i Bismilom a zatim izgovorimo nijet: Odluih uzeti abdest radi namaza i odstranjivanja neistoe, da se pribliim Allahu d) Koji dijelovi tijela se peru prilikom uzimanja abdesta? Prilikom uzimanja abdesta istom vodom se peru sljedei dijelovi tijela: 1. operemo ruke do iznad aka 2. isperemo usta i grlo 3. isperemo nos 4. umijemo lice 5. operemo desnu i lijevu ruku do iznad lakta 6. potaremo mokrom rukom najmanje etvrtinu glave 7. operemo ui iznutra i spolja 8. vrat potaremo jedanput vanjskom stranom prstiju 9. operemo desnu i lijevu nogu do iznad lanaka e) Koji su to farzovi abdesta? Postoje dijelovi tijela koji se moraju oprati (farzovi), barem jedanput, da bi abdest bio ispravan. Njih ima etiri. To su: - umiti lice ( jedanput) - oprati desnu i lijevu ruku do iznad lakta ( jedanput) - mesh po glavi uiniti ( jedanput) - oprati desnu i lijevu nogu do iznad lanaka ( jedanput) Prati sve ostale dijelove tijela, koji se peru prilikom uzimanja abdesta, je sunnet. Sunnet je, takoer, sve dijelove tijela, koji se peru prilikom abdesta, prati po tri puta. Na kraju sve ukratko rezimiram i provjeravam usvojenost.

f) Kako dijelimo abdest? Abdest moe biti: Farz ( radi namaza, sedde i tilaveta), Vadib ( radi tavafa) i Mendub ( pred spavanje, kada se ustane izasna, nakon grenog govora...)

g) ta je lijepo prouiti nakon uzimanja abdesta? Poslije uzimanja abdesta lijepo je prouiti kelime-i ehadet. h) ta rade osobe koje su neiste ? Odrasle osobe nekada se smatraju neistima i tu neistoi ne mogu otkloniti uzimanjem abdesta. U takvim sluajevima moraju se okupati. ukoliko osoba, koja eli da se abbdesti ili koja se mora okupati, nema vode, onda je duna uzeti tejemmum.i) Ajet o abdestu, kupanju i tejemmumu: O vjernici, kad hoete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza lanaka. a ako ste dunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvrili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa enama, a ne naete vode, onda rukama svojim istu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih preite.(Trpeza, 6)

37

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ibadat / Ahlak ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 7

II MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Propisno oblaenje trei uvjet za namaz CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi i sklonosti prema islamskom nainu odijevanja Nauiti pravila i propise vezane za oblaenje Formiranje navike islamskog naina odijevanja Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, asopisi Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. Danas emo, djeco, objasniti jo jednu neophodnu pripremu za namaz. Na predhodnim asovima govorili smo o istoi i abdestu. Danas govorimo o oblaenju. ta mislite kako mukarci, a kako ene treba biti odjeveni ( odjevene) u namazu?Glavni dio

Postupak: Na tabli piem naslov lekcije. Objanjavam djeci ta znai biti propisno obuen. Objanjavam kako moraju biti mukarci obueni. Objanjavam kako ene moraju biti obuene. Objanjavam djeci da se propisno moramo oblaiti ne samo u namazu nego i kada izlazimo vani i kada smo u drutvu sa osobama koje nam nisu najblia rodbina. Istiem kakva odjea, i kod mukaraca i kod ena, ne smije biti. Pokazujem djeci asopise u kojima se nalaze slike islamski odjevenih osoba. Komentariemo. a) ta je to propisno oblaenje? - Propisno se obui znai pokriti odjeom dijelove tijela koji moraju biti pokriveni, kada stajemo na namaza i kada izlazimo vani - pred javnost. - Ako nam je isto tijelo, odijelo i mjesto na kome emo klanjati, i ako smo se abdestili, sljedee ta moramo uraditi je propisno se obui. b) Kako mukarci moraju biti obueni u namazu? - Mukarci trebaju biti pristojno obueni a najmanje to trebaju pokriti je dio tijela od pupka pa do ispod koljena. c) Kako ene moraju biti obuene u namazu? - ene trebaju pokriti sve osim lica, ruku do lanaka i nogu do lanaka. d) Da li mukarci i ene moraju biti ovako odjeveni samo u namazu? - Muslimani i muslimanke trebaju biti ovako odjeveni ne samo u namazu, nego i izvan svoje kue, kada izau u drutvo. e) Kakva odjea ne smije biti? - Odjea ne smije biti uska, kratka i providna. - Mukarci, u oblaenju, ne trebaju oponaati ene a ene ne trebaju oponaati mukarce. - Mukarcima je zabranjeno nositi svilu i zlato.Zavrni dio

Ukratko rezimiram gradivo. Razgovaram sa djecom o islamskom oblaenju. Ponavljam ranije nauene uvjete za namaz.

38

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Akaid ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 8

II MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Izgovarati Kelime i ehadet prvi isl. art CILJEVI NASTAVNOG SATA

Nauiti znaaj ehadeta, kao prvog islamskog arta i uslova naeg vjerovanja Nauiti pravilno izgovarati ehadet i njegovo znaenje Razviti naviku estog ponavljanja ehadeta i ivljenja u skladu s njim Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, demonstrativna metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum, djeco. Ko zna nabrojati imanske arte? Ko zna nabrojati islamske arte? Mi znamo da je vjerovanje ono to predhodi praksi. Nae oitovanje vjere vri se priznanjem da je Allah Bog i da je Muhammed, a.s., Njegov poslanik. To je, u stvari, ehadet i o njemu danas govorimo.Glavni dio

a) Koliko ima islamskih arta i koji je prvi? - Islamskih arta ima pet. - Prvi islamski art je izgovarati kelime - i ehadet. b) ta postiemo izgovaranjem kelime - i ehadeta? - Izgovaranjem kelime - i ehadeta oitujemo svoju pripadnost vjeri islamu i iskazujemo pokornost i potovanje Allahu d.. i Njegovom poslaniku Muhammedu, a.s. - Izgovaranjem ehadeta potvrujemo da smo muslimani. c) Kako glasi kelime-i ehadet ? Kelime-i ehadet glasi:EHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE

Postupak: Piem na tabli naslov lekcije. Ponavljamo islamske arte. Govorim o znaaju kelime i ehadeta. Provjeravam uenike da li znaju kelime i ehadet. Na tabli piem ehadet, kako na arapskom tako i njegov prevod. Govorim o Boijem vlastitom imenu.

RESULUHU.

d) ta znai kelime-i ehadet ? Kelime-i ehadet znai: Vjerujem i izjavljujem da je samo Allah bog, i vjerujem i izjavljujem da je Muhammed Allahov rob i poslanik. e) Kako se, dakle, zove na Bog? Jedan i jedini Bog se zove Allah. On je stvorio nas i sve to postoji.

f) izbor kuranskih ajeta koji govore o Allahu stvoritelju: Allah je stvoritelj svega i On upravlja svim, (Skupovi, 62) O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sauvali; (Krava, 21) On je stvoritelj nebesa i Zemlje, i kada neto odlui, za to samo rekne: "Budi! i ono bude. (Krava, 1)

- Kada kaemo Allah onda trebamo rei i delleanulu (Uzvieni ).Zavrni dio

Ukratko rezimiram gradivo. Nastojim da do karaja asa svaki uenik zna ispravno prouiti kelime i ehadet sa prevodom.

39

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Kiraet ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 9

II MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Sura El - Kevser CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema uenju Kurana Memorisanje sure El Kevser Razvoj sposobnosti memorisanja Kurana Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter Demontraciona metoda, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum. Ko zna nabrojati sure, koje smo uili, po redosljedu, kako smo uili? Bravo. Djeca ponavljaju sve sure koje smo uili a ja ispravljam eventualne greke.Glavni dio

a) Kako glasi el kevser ? El Kevser glasi BISMILLHI R RAHMNI R RAHM. INN E'ATAJNKEL KEVSER FE SALLI LI RABBIKE VENHAR INNE NI'EKE HUVEL EBTER. b) Kako glasi prevod sure El - Kevser? Prevod sure El Kevser glasi: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno e on bez pomena ostati.

Postupak: Djeco, sljedea sura koju emo mi danas uiti jeste El Kevser. Uzimam Kuran i pokazujem djeci mjesto sure. Govorim koliko sura ima ajeta. Na tabli piem El - Kevser. Nekoliko puta uim El - Kevser, naglaavajui svaku rije. Nakon mog itanja, svaki uenik ita suru. Zatim, putam na kompjuteru uenje iste a djeca paljivo sluaju. Nakon to smo nekoliko puta presluali, zajedno uimo istu. Ispravljam uoene greke. Provjeravam da li ima uenika koji su nauili cijelu ili vei dio El - Kevser. itam prevod sure.

Zavrni dio

Razgovaram sa uenicima o prevodu sure. Sluamo ilahije.

40

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ahlak ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 10

II MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA istoa tijela, odjee i ivotnog ambijenta CILJEVI NASTAVNOG SATA

Formiranje pozitivnih stavova o odravanju istoe Nauiti ta i kako odravati istim i urednim Razviti sklonost ka kontinuiranom odravanju istoe i urednosti Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, asopisi Metoda usmenog izlaganja, razgovor STRUKTURA SATA Glavni dio

Uvodni dio

Es selamu alejkum. Kada radite kune poslove, Postupak: Na tabli piem naslov lekcije. ta najvie radite? Dakle, najvie vremena Svaku dolenavedenu stavku detaljno objanjavam. utroite na ienje. Danas emo govoriti o Ukratko komentariem ajete. istoi tijela, odjee i ambijenta u kojem ivimo. Komentariem slike u asopisima. a) Moraju li muslimani voditi rauna o istoi i urednosti? Da. Nama je Allah, d.., u Kuranu naredio da budemo isti. istoa je odlika nae vjere. b) Kada je rije o istoi, na ta treba obratiti panju? Muslimani moraju voditi rauna da dre istim: svoje tijelo, svoju odjeu, stan ili kuu, avliju, ulicu, park... c) istoa tijela istoa tijela se odrava redovitim kupanjem, abdestom, rezanjem noktiju, ianjem, pranjem zubi, brijanjem...Preporueno je da se kupamo najmanje jedanput mjeseno a po potrebi i ee.Musliman nee nikada dopustiti da njegovo tijelo iri neugodan miris i da time izaziva neugodnosti drugima. d) istoa odjee Kao i tijelo, odjea mora biti ista i uredna. Na odjei ne smije biti neistoa kao to su: krv mokraa, izmet i alkohol ( u odjei koja je uprljana ovim neistoama ne moemo klanjati).Takoer, odjeu koja iri neugodan miris znoja, treba to prije oprati ( iako znoj nije prepreka za klanjanje). Muslimani trebaju voditi rauna o istoi i urednosti odjee a ne o njenoj skupocjenosti. e) istoa kue ili stana kao i tijelo i odjea, mjesto boravka mora biti isto, prije svega od krvi, mokrae, izmeta i alkohola. Meleki ne ulaze u kuu u kojoj se nalazi alkohol, pas i slike na kojima je nacrtano neko ivo bie ( zbog toga se i ne dre u kui) Prostor u kome se ivi mora biti uredan i ist od raznih drugih prljavtina i neistoa. Svaka stvar u kui mora imati svoje mjesto. f) istoa avlije, ulice ili parka Kompletan prostor na kojem se ivi mora biti ist i ugodan za ivljenje. Zbog toga se smee ne baca svugdje ( po avliji, ulici ili parku) nego se odlae u kontejnerima i mjestima koja su predviena za to. g) ta moramo zapamtiti? Zapamtimo da je istoa i urednost osobina muslimana i uvjet da bismo bili zdravi. Neistoa je izvor raznih bolesti. Pravi musliman ne moe biti prljav i neuredan. Zavrni dio: Razgovaramo o istoi. Ukratko rezimiram lekciju.

41

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ahlak ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 11

II MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Akamsko vrijeme i boravak vani CILJEVI NASTAVNOG SATA

Sticanje sklonosti i izgradnja pozitivnog stava prema islamskim propisima Nauiti pravila ponaanja u akamsko vrijeme Razumijevanje vanosti postupanja po islamskim propisima Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda Metoda usmenog izlaganja, razgovor STRUKTURA SATA Uvodni dio

Es selamu alejkum, djeco. Ko e nam prouiti Eezubillu i Bismillu? Hoe li nam neko rei ta znai Euzubilla i Bismilla? Zato, dakle, uimo Euzubillu? Ko e nam prouiti suri En Nas? Ko e nam prouiti suru El Felek? Djeco, ovo to smo sada ponavljali naroito treba uiti u akamsko vrijeme. Sada u objasniti i zato?Glavni dio

a) Zbog ega je vano akamsko vrijeme? Akamsko vrijeme je vano zbog sljedeeg: U akamsko vrijeme dolazi do smjene dana i noi, smjenjuju se meleki koji imaju zaduenja na Zemlji, razilaze se ( dolaze) ejtani.

b) ta treba da rade djeca u akamsko vrijeme? U akamsko vrijeme sva djeca treba da su u kui. -

Postupak: Nakon to sam na tabli napisao naslov lekcije, objanjavam zato je vano akamsko vrijeme ( na tabli piem razloge). Navodim pravila ponaanju u akamsko vrijeme ( naroito istiem vanost pridravanja istih kada su u pitanju djeca) Prevodim djeci sure ( En Nas i El Felek) koje je preporuljivo uiti kao zatitu od prokletih ejtana.

U kuu treba ui desnom nogom i zakljuati je bismillom a zatim treba klanjati akam namaz.

- Nikada, a naroito u akamsko vrijeme, ne smijemo biti na prljavim mjestima i mjestima gdje se bacaju ostaci hrane, jer se na takvim mjestima nalaze i okupljaju prokleti ejtani.

Zavrni dio

Razgovaram sa djecom o njihovim navikama koje su vezane za akamsko vrijeme. Traim od djece da nabroje prljava mjesta koja bi, po njihovom miljenju, trebalo izbjegavati. Ukratko rezimiram preenu lekciju.

42

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVANJA SATA PREDMET Ibadat ODGOJNI CILJ OBRAZOVNI CILJ FUNKCIONALNI CILJ OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA NASTAVNE METODE

Br. prip. 12

II MEKTEBSKA GODINA Obrada novog gradiva TIP SATA NASTAVNA JEDINICA Ezan i ikamet CILJEVI NASTAVNOG SATA

Razvijanje ljubavi prema islamskim propisima Nauiti pravila o ezanu i ikametu Razvijanje sklonosti ka odazivanju na ezan i praktikovanju namaza Frontalni, individualni Udbenik, tabla, kreda, kompjuter, CD Metoda usmenog izlaganja, razgovor, demonstrativna metoda STRUKTURA SATA Glavni dio

Uvodni dio

Es selamu alejkum. ta vi, djeco, svaki dan ujete Postupak: po nekoliko puta ( uenici daju razliite Na tabli piem naslov lekcije. Svaku dolenavedenu stavku detaljno objanjavam. odgovore)? ujete ezan. Danas uimo o ezanu. a) ime se oglaava poetak namaskog vremena Poetak namaskom vremena se oglaava EZANOM. b) ta predstavlja ezan? Ezan je poziv na zajedniki namaz u dematu. c) Ko ui ezan? - Ezan ui mujezin ( mukarac) jaim i razvuenim glasom. e) ta znae rijei ezana? Ezan znai: 1. Allah j e naj vei 2. vjerujem i izjavljujem da je samo Allah Bog, 3. vjerujem i izjavljujem da je Muhammed Allahov poslanik. 4. doite na namaz 5. doite na spas 6. Allah j e naj vei 7. nema drugog Boga osi m Allaha. IKAMET g) Kada se ui i ko ui ikamet? Ikamet se ui neposredno prije klanjanja farz namaza. Ikamet ue mukarci, tiim glasom i brim tempom ( u odnosu na ezan). Ikamet je za mukarce pritvreni sunnet. h) Kako glasi ikamet? Ikamet je isti kao ezan, a jedina je razlika to to se poslije rijei: 'HAJJE 'ALE L FELH' dodaju rijei: 'KAD KMETI S SALH', to znai: 'Namaz ve poinje'Zavrni dio

d) Kako glasi ezan?

Ezan glasi:

1. AL L HU E KB E R ( 4 X) 2 . E HE DU E N L I L HE I L L E L L H( 2 X) 3 . E HE DU E N NE MU H AM E DE N RE SL U L L H ( 2 X) 4 . H AJ J E 'AL E - S - S AL H ( 2 X ) 5 . H AJ J E 'AL E - L - FE L H ( 2 X ) 6 . AL L H U E KB E R ( 2 X) 7 . L I L H E I L L E L L H.

Kod sabahskog ezana, poslije rijei HAJJE ALE-LFELH dodaju se sljedee rijei: E S- SA LT U H AJ R UN M I N E- N- N E VM ( 2 X ) , a to znai: Bolje je klanjati nego spavati! f) ta trebamo uraditi kada ujemo ezan? Kada ujemo ezan trebamo prekinuti svaki posao ili razgovor, uzeti abdest i, ako ikako moemo, stii na namaz u damiju. Ako nismo otili u damiju, klanjaemo kod kue. sluajui ezan ponavljamo rijei ezana a umjesto rijei: 'H AJ J E A L E- S- S AL H ' I 'H AJ J E A L EL- F E LH ' kaemo: 'L HAVLE VE LKUVVETE ILLA BILLHI L 'ALIJJI L 'AZM', to znai: "Nema kretanja niti moi bez

Allahove pomoi." Lijepo je u toku ezana, pored ponavljanja rijei, uiti salavat na poslanika, a.s., a poslije ezana prouiti dovu.

Uvjebavam sa mukom djecom uenje ezana i ikameta, nakon to smo presluali na kompjuteru.

43

DEFINICIJA I KARAKTERISTIKE SATA MEKTEB DATUM ODRAVA