Click here to load reader

Poslovni priručnik

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Poslovni priručnik

Poslovni prirunik10.2.2020. revizija 4| napisala: eljka Grci, dipl.ing.el. (voditeljica tima za upravljanje) odobrio: Tomislav Babi, prof.el. (direktor)
ELPOS d.o.o. ELPOS d.o.o. POSLOVNI PRIRUNIK
ELPOS d.o.o.
Stranica 1
ELPOS d.o.o.
Stranica 2
Djelokrug sustava upravljanja kvalitetom ........................................................................................................................ 8
Sustav upravljanja kvalitetom i procesima ....................................................................................................................11
VODSTVO ............................................................................................................................................................................12
Komunikacija ........................................................................................................................................................................27
ELPOS d.o.o. primjenjuje i odrava sustav upravljanja kvalitetom, uspostavljen i
dokumentiran sukladno zahtjevima meunarodne norme EN ISO 9001:2015.
Poslovni prirunik opisuje sustav upravljanja kvalitetom tako što:
a) daje pregled procesa sustava upravljanja kvalitetom i njihove meusobne odnose
b) navodi izuzete zahtjeve ISO 9001:2015 i objašnjava razloge izuzea
c) upuuje na postupke i druge dokumente sustava upravljanja kvalitetom
Takoer, ELPOS d.o.o. Prirunikom pokazuje sposobnost SUK-a da osigura:
a) dosljednu izradu proizvoda koji zadovoljavaju zahtjeve kupaca i primjenjivih zakona i propisa
b) poveanje zadovoljstva kupaca kroz neprekidno poboljšavanje vlastite uinkovitosti.
KONTEKST ORGANIZACIJE
Uvod
Još od svog utemeljenja 1990. godine Elpos d.o.o. nastoji provoditi što je mogue kvalitetniji nadzor kontrole svojih proizvoda, ali i naina poslovanja. Sustav kontrole kvalitete prema normi ISO 9001 uveden je 2009. godine, a od poetka 2016. godine usklaen je sa zahtjevima revizije iz 2015. godine. Sustav upravljanja kvalitetom odnosi se na projektiranje, proizvodnju i ugradnju niskotemperaturnih elektrinih grijanja i pratee opreme.
ELPOS d.o.o.
Stranica 4
Opi podaci
vanjskih površina, grijanja tla ispod hladnjaa … )
adresa sjedišta: 34000 Poega, Kralja Petra Svaia 8
tel./fax. 034 281 609
e-mail adresa: [email protected]
Web adresa: www.elpos.hr
matini broj: 3626091
iro rauni: IBAN: HR7425000091102136202 kod Hypo Alpe Adria banke
IBAN: HR4123600001100042933 kod Zagrebake banke
IBAN: HR1124020061100667851 kod Erste & Steiermärkische bank d.d.
zaposleni: 11 djelatnika ( 7 VSS, 1 VŠS i 3 SSS )
direktor: Tomislav Babi, prof. el.
GSM 098/363 036
radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 h do 15:00 h
stanka za odmor od 10:00 h do 10:30h
iznimno je mogue i drugaije radno vrijeme koje je radnicima za sljedei dan
najavljeno minimalno prije kraja tekueg radnog dana
Povijest
ELPOS d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, usluge i trgovinu, upisan je u sudski registar Trgovakog
suda u Slavonskom Brodu1, dana 13.12.1995. godine, a nastao je transformacijom (uvjetovanom Zakonom o trgovakim društvima ) iz Privatnog poduzea za projektiranje, proizvodnju, usluge i trgovinu ELPOS d.o.o., Slavonska Poega, Strumika 8, osnovanog ugovorom o osnivanju 10.12.1990. godine i upisanog u sudski registar Trgovakog suda u Slavonskom Brodu2 dana 12.12.1990. godine.
Kao i mnoga druga privatna poduzea i ELPOS d.o.o. je krenuo „iz garae“, da bi 2001. godine poeo s gradnjom, a 2005. godine uselio u vlastiti proizvodni pogon s halom i prateim objektom od 500 m². Gradnja i opremanje objekta bazirala se na vlastitim sredstvima i uz veliki angaman zaposlenika, iji broj je postepeno, ali stalno rastao - sukladno koliini i sloenosti poslova koje smo nudili i radili.
1 pod brojem Tt -95/446-2, MBS 050004381 2 pod brojem Fi-1533/90-2
ELPOS d.o.o.
Stranica 5
2010. godine dovršena je dogradnja hale, površine 150 m2. 27.11.2010. objekt je dobio uporabnu dozvolu te je od navedenog datuma u funkciji. Nadograeni prostor koristi se u svrhu skladištenja, ali u njemu se nalaze i nove radne prostorije.
Novi veliki zahvat realiziran je 2012. godine kada je postavljena i puštena u rad Sunana elektrana ELPOS snage 30 kW kao prva elektrana te vrste u Poeškom kraju.
2013. godine ureen je prostor za izradu elektronikih sklopova unutar postojee hale. 2014. godine ureen je i opremljen laboratorij za LVD i EMC ispitivanja. 2015. godine zapoeti su radovi na izgradnji novog proizvodnog pogona površine 350 m².
Kljuni zakonski propisi koji utjeu na poslovanje
Zakon o gradnji (NN 33/19) Zakon o opoj sigurnosti proizvoda Zakon o tehnikim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti Zakon o mjeriteljstvu Pravilnik o elektrinoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odreenih naponskih granica Pravilnik o elektromagentskoj kompatibilnosti
Kljuna znanja i vještine
ELPOS d.o.o.
Stranica 6
Potrebne licence
Kljuna oprema i ostrojevi
Organizacijska shema
DIREKTOR
RAZVOJ
KOMERCIJALIST I KNJIGOVOA
Direktni kupci
a) tehnoekonomski optimalno rješenje b) individualan pristup koji predstavlja odmak od univerzalnih rješenja koja postoje na trištu c) poštivanje dogovorenih rokova, a posebno roka isporuke d) popratna dokumentacija prema zakonskim okvirima e) garancija i brza reakcija na reklamacije f) tehnika podrška i upute u pisanom i usmenom obliku
Krajnji kupci
a) tehnoekonomski optimalno rješenje b) individualan pristup koji predstavlja odmak od univerzalnih rješenja koja postoje na trištu c) poštivanje dogovorenih rokova, a posebno roka isporuke d) popratna dokumentacija prema zakonskim okvirima e) garancija i brza reakcija na reklamacije f) poveanje rabata u skladu s dinamikom suradnje Popis kupaca nalasi se u datoteci: \\Server\poslovanje\ELPOS 2020\1. PONUDA 2020\Popis kupaca
Dobavljai
Partneri
a) povoljnije cijene b) krae rokove isporuke i bru reakciju na njihove zahtjeve c) savjetodavnu i projektantsku pomo u njihovim rješenjima d) informiranje o novitetima
Vlasnici
a) redovito izvještavanje o pokazateljima poslovanja i poslovnim planovima b) profitabilno poslovanje
Zaposlenici
a) redovita isplata plaa i putnih troškova b) novana naknada ili preraspodjela u sluaju prekovremenog rada c) uplate u fondove zdravstvenog i mirovinskog osiguranja d) korištenje prava na godišnji odmor e) redoviti pregledi fizike i psihike sposobnosti f) zdrava i poticajna radna okolina g) mogunost daljnjeg usavršavanja h) nabava opreme potrebne za redovan rad i) participacija u uspjesima firme kroz isplatu premija
Drava
a) mjesena i tromjesena izvješa o PDV-u te podmirenje potraivanja b) podmirenje ostalih fiskalnih i parafisklanih nameta c) podmirenje lanarine za HGK
ELPOS d.o.o.
Stranica 8
d) priprema IP obrazaca e) priprema JOPPD obrazaca f) izrada FI NI-GFI (godišnjeg financijskog izvješa za potrebe statistike) g) redovito ispunjavanje dokumentacije o provedbi projekata iz fondova Europske unije
Društvena zajednica
a) pomaganje lokalnih kulturno-umjetnikih i sportskih društava u materijalnom i savjetodavnom smislu b) materijalna pomo vatrogascima, strunim udrugama i udrugama oboljelih c) uplata prireza za pojedine zaposlenike d) briga o okolišu e) pomo u sluaju havarije ili katastrofe
Djelokrug sustava upravljanja kvalitetom
Osnovna djelatnost poduzea je:
• izrada i projetiranje elektrinih grijanja cjevovoda - sa svrhom zaštite od smrzavanja ili odravanja tehnoloških temperatura
• izrada i projektiranje elektrinih grijanja oluka i odvoda oborinske vode
• izrada i projektiranje elektrinih grijanja vanjskih površina ( stepeništa, staze, garane rampe … )
• izrada i projektiranje elektrinih grijanja tla ispod komora u hladnjaama
• specijalna grijanja ( brane hidroelektrana, brodovi, aluzine klima komora … )
• proizvodnja termostata, regulatora i ostalih elektronikih sklopova
• mjerenja i ispitivanja prema zahtjevima LVD i EMC direktive
Podruje primjene
ugradnju niskotemperaturnih elektrinih grijanja.
Iskljuenja
Slijedei zahtjev 8. poglavlja ISO 9001:2015 ije iskljuenje ne utjee na našu
sposobnost da trajno isporuujemo proizvode koji zadovoljavaju zahtjeve kupaca i primjenjivih
zakona i propisa nisu obuhvaeni sustavom upravljanja kvalitetom:
• Toka 8.5.1 h) Kontrola proizvodnje proizvoda i realizacija usluga
Validacija i odobrenje, periodika obnova validacije, za proces proizvodnje ili pruanje usluga gdje rezultat ne moe biti potvren prikladnim nadzorom ili mjerenjem
Toka je iskljuena u cijelosti zbog nemogunosti primjene. Elpos sve rezultate svojih operacija procesa proizvodnje provjerava nadzorom i mjerenjem neposredno nakon izrade.
ELPOS d.o.o.
Stranica 9
ELPOS d.o.o.
Stranica 10
• tanke grijae mree tipa TGM, TGMt, TGMH i TGMtH
• grijae folije za hladnjae GFH
• grijai tragovi na foliji GTF
• tanki grijai filmovi
• izradu tehnikog rješenja i dokumentacije za konkretno elektrino grijanje
• izradu i isporuku grijaih mrea, kabela i tragova
• izradu i isporuku kompletne opreme za montau, napajanje i upravljanje el. grijanjem
• ugradnju, ispitivanje i puštanje u rad kompletnog elektrinog grijanja
• termovizijsko snimanje
ELPOS d.o.o.
Stranica 11
Analiza podataka Procjena rizika Nabavljanje resursa
Realizacija proizvoda
i m
je re
n je
p ro
i m
je re
n je
p ro
d n o s ti
S U
K -a
d n o s ti
p ro
d n o s ti
p ro
upravljanje
Koordinira i nadzire doravanje SUK-a te rad ostalih lanova tima za
upravljanje
♦ Surauje s vanjskim organizacijama na podruju sustava upravljanja kvalitetom (konzultanti, certifikacijske kue,ovlašteni laboratoriji, dobavljai, kupci, itd.)
Priprema ulazne podatke za upravinu
ocjenu
♦ status aktivnosti iz prethodnog upravinog pregleda
♦ promjene u vanjskim i unutarnjim dogaajima koji utjeu na kvalitetu nesukladnosti i korektivne radnje
♦ ostvarnje ciljeva kvalitete ♦ nadzor i mjerenjrezultata ♦ rezultati audita ♦ zadovoljstvo kupaca i povratne
informacije ♦ ocjena dobavljaa ♦ performanse procesa i sukladnost
proizvoda
Osigurava resurse
♦ Ljudi ♦ Graevine i instalacije ♦ Oprema za rad ♦ Oprema za podršku (transport,
informatika i komunikacijska oprema)
♦ Poboljšavanje SUK-a ♦ Poboljšavanje proizvoda ♦ Ljudski resursi ♦ Oprema za rad ♦ Radni okoliš
Programi za realizaciju
DIREKTOR KONTROLOR KVALITETE
ZA KVALITETU P
Republici Hrvatskoj. Pokriti znatan dio trišta u Republici Hrvatskoj s vlastitim elektronikim
sklopovima za upravljanje s radom niskotemperaturnih elektrinih grijanja. Pojaanim
marketinškim djelovanjem, kvalitetom proizvoda i politikom cijena poveati izvoz u susjedne
drave, a kada je rije o elektronikim sklopovima i na inozemna trišta.
MISIJA
Uvoenjem novih tehnologija, ulaganjem u proizvodnu i mjernu opremu, nabavom novih
i kvalitenijih ulaznih materijala i stalnim strunim osposobljavanjem zaposlenika biti u
mogunosti proizvoditi opremu za najsloednije sustave niskotemperaturnih elektrinih grijanja,
prema propisanim normama i pravilima dobre inenjerske prakse, a sve s ciljem
zadovoljavanja potreba naših kupaca, zaštite okoliša te na dobrobit šire društvene zajednice.
POLITIKA KVALITETE
U ostvarivanju vizije i misije tvrtke Elpos d.o.o. nastoji kavlitetom izrade, rokovima
isporuke, kvaltetom pratee dokumentacije i cijenom svojih proizvoda - ispuniti oekivanja
kupaca. Da bi pri tome ostvarili dobre poslovne rezultate te osigurali solidan standard
zaposlenih moramo:
usavršavati
- pruati potpune usluge po naelima poslovne izvrsnosti i vrhunske kvalitete
- njegovati partnerski odnos s kupcima i dobavljaima
- poveavati broj kupaca i njihovo zadovoljstvo kvalitetom naših proizvoda i usluga
- pratiti svjetske trendove u našoj djelatnosti i razvijati nove proizvode i proizvodne
postupke
kvalitetu
- kontrolirati utjecaj naših proizvodnih procesa na okoliš
- poveati vidljivost na inozemnom trištu sudjelovanjem na spacijaliziranim
sajmovima
Prilikom planiranja pojedinih procesa razmatraju se rizici koji mogu umanjiti kvalitetu, doprinjeti neispunjenju eljenih efekata ili oteati kontinuirano unapreenje. Aktivnosti koje e se provoditi usklauju se s potencijalnim efektima na sukladnost proizvoda i zadovoljstvo kupca.
U skladu s tim opisani su osnovni rizici najznaajnijih poslovnih procesa kako bi se osigurala mogunost vrednovanja tih procesa.
Razvoj rizik oekivana
neplaniranje karakteristike proizvoda
temeljita priprema dokumentiranje svih koraka razvoja korištenje znanja iz prijašnjih projekata cjeloivotno uenje
produljenje roka za završetak proizvoda
velika nemogunost puštanja proizvoda u prodaju u planiranoj sezoni financijski gubitak
realnije zadavanje rokova provjera razvoja po fazama i revizija broja izvršioca ili roka isporuke
materijalni izdatci nadmašuju oekivano
srednja proizvod skuplji od oekivanog koji e tee zadovoljit kupca
plansko nabavljanje opreme
nedovoljna znanja inenjera
samoobrazovanje vanjsko obrazovanje
postavljanje realnih ciljeva definiranje ostvarivih projekata
nepoštivanje zakonskih propisa tj. razvoj ureaja koji ne odgovara traenim normama
mala due vrijeme izrade redefiniranje ciljeva nemogunost puštanja proizvoda u prodaju
temeljita priprema prije poetka rada na novom razvojnom projektu kontrola vaeih norma neposredno prije završetka rada na projektu
nedostatak radne snage
praenje dinamike rada u firmi praenje stanja na trišu rada
due odsustvo glavnog razvojnog inenjera
srednja usporavanje razvoja zapoetih projekata stanka u radu na novim projektima
internim obrazovanjima nastojati dodatno osamostaliti kadar u razvojnom timu
Proizvodnja rizik oekivana
ELPOS d.o.o.
Stranica 15
nedostatak materijala mala kašnjenje u isporuci redovito praenje stanja zaliha pravovremeno naruivanje novih koliina
kvar na opremi mala kašnjenje u isporuci prestanak proizvodnje
redovito pregledavanje radnih strojeva posjedovanje priuvnih strojeva za osnovne proizvodne operacije
ljudska pogreška u izradi proizvoda
mala produetak vremena izrade isporuka nesukladnog proizvoda
obrazovanje radnika meufazna i završna kontrola
nedostatak radne snage
odsutnost osobe obuene za izradu
srednja produetak vremena izrade gubitek ugleda smanjenje zadovoljstva kupaca
obuavanje više ljudi za rad na istim poslovima (vidi matricu znanja i vještina)
kriva otprema srednja kupac dobiva nenarueni proizvod – produava se vrijeme u kojem kupac eka na svoj proizvod
dvostruka kontrola: osobe koja pakira i osobe koja izrauje dokumentaciju za otpremu proizvoda
nepoštivanje zakonskih propisa
Projektiranje
neispunjenje kupevih zahtjeva
detaljno definiranje kupevih zahtjeva informiranje kupca o tehnikim mogunostima
nemogunost proizvodnje po projektu
upoznavanje projektanta s mogunostima pojedinih strojeva praenje stanja materijala na skladištu
odsutnost osobe obuene za projektiranje
srednja produljenje vremena izrade
prekoraenje vremena predvienog za izradu projekta
mala kupevo nezadovoljstvo rokom isporuke
usavršavanje znanja redoviti “trening” osoba koje projektiraju
nepoštivanje zakona i propisa
mala projekt nije usklaen s pravilima produetak vremena izrade gubitak ugleda
redovito praenje zakonskih propisa usklaivanje upute za projektiranje s vaeim propisima
ELPOS d.o.o.
Stranica 16
Prodaja
provjera naruitelja i usklaivanje uvjeta isporuke opomene i ovrhe
odsutnost osobe koja ugovara prodaju
srednja kupci due ekaju na odgovor kupcima ponuen neodgovarajui proizvod financijski gubitak
obuiti još najmanje jednu osobu za izradu ponuda i izvoz
ponueni proizvodi koji kupcu nee odgovarati
iznimno mala
savjetovanje sa starijim kolegama i kupcem u spornim situacijama
neuhodana procedura za prodaju u inozemstvu
srednja financijski gubitak nezadovoljan kupac
obuiti osobu za komunikaciju i prodaju stranim kupcima
Nabava
nedovoljno materijala na skladištu
mala nemogunost nuenja proizvoda due ekanje na proizvod odustajanje kupca
redovito provjeravanje stanja na skladištu praenje dinamike potrošnje materijala pravodobno naruivanje novog materijala
nabava nije izvršena pravovaljano
mala produava se ekanje na eljeni materijal
kontrola vremena koji protekne izmeu narudbe i isporuke za kljune proizvode
nabavljeni su materijali koji ne odgovaraju (nisu oekivani)
mala nabavljeni materijal je neiskoristiv produava se ekanje na eljeni materijal
detaljna provjera prije narudbe provjera mogunosti zamjene/povrata prije naruivanja
nabavljeni materijal ima grešku
dogovaranje s dobavljaima o postupanju u ovakvim situacijama
Detaljnije za svakog pojedinog dobavljaa procjena rizika odvija se kroz ocjenu dobavljaa.
RESURSI
Ljudski resursi
Podaci prikupkjeni u ovom odlomku koriste se za jednostavnije funkcioniranje unutar radne
organizacije i nee se javno objavljivati!
Tomislav Babi, prof.el.
direktor – predsjednik uprave diploma: Pedagoški fakultet u Rijeci – elektrotehnika, 2.2.1981. roen: 15.5.1957. OIB: 76872715373 kontakt: Kralja Petra Svaia 8, 34000 Poega 098/363-036 [email protected]
Sanja Šostar, dipl.iur.
opi poslovi i knjigovotstvo diploma: Pravni fakultet u Zagrebu. 30.6.2010. roena: 1.5.1985. OIB: 09660199054 kontakt: Josipa Andria 21a, 34000 Poega 099/ 326 4000 [email protected]
eljka Grci, dipl.ing.el.
Jurica Grci, dipl.ing.el.
Stjepan Bartolovi, mag.ing.el.
Vjekoslav Kolar, str.teh.
uro Rašeta, str.teh.
098/656-953 [email protected]
098/992-3132 [email protected]
098/9098-907 [email protected]
098/966-8816
U ovom odjeljku definirana su kljuna znanja potrebna za uobiajeno funkcioniranje poduzea. Ukoliko nema radnika koji posjeduju ovdje opisana znanja i vještine primjeuju se poremeaji u redovnom poslovanju.
pojedinog radnika Ugovaranje poslova – izrada ponuda, ugovora (u suradnji s pravnom slubom), narudbenice, otpremnice,
nabava. Briga o infrastrukturi – novogradnja, vozila, nabava materijala Komunikacija – komunikacija s predstavnicima vanih institucija, kupcima i medijima Kadrovi – odluka o novim zapošljavanjima ili otpuštanjima radnika
Razvoj, projektiranje i kontrola kvalitete
Razvoj – prilagoavanje pojedinanih proizvoda zahtjevima kupca (programiranje), razvoj novih el. ureaja prema zahtjevima razvojnih projekata
Projektiranje – proraun toplinskih gubitaka i potrebne snage grijanja, izrada standardnih tehnikih rješenja upotrebom Cad programa, izrada posebnih tehnikih rješenja
Kontrola kvalitete – upravljanje ispitnim sustavom za kontrolu grijaih kabela, kontrola ispravnosti el. razdjelnika, kalibracija i kontrola el. sklopova, kontrola potpunosti isporuke, odravanje sustava za kontrolu kvalitete (ISO)
Proizvodnja i montaa
“hladnih krajeva”, izrada el. razdjelnika - izrada el. sklopova prema uhodanim procedurama i uputama razvojnih inenjera
Montaa – rad na visini, temeljna znanja elektrotehniara Otkrivanje grešaka – rad s termovizijom Komercijala i opi poslovi Baze podataka – uvanje slubenih dokumenata o zaposlenicima i firmi Raunovodstveni poslovi – knjigovodstveno voenje robnog i materijalnog skladišta, plae i evidencija
radnog vremena zaposlenika Pravni poslovi – praenje propisa nunih za rad firme, suradnja sa slubenim institucijama Republike
Hrvatske, prisilna naplata dugovanja Kadrovi – briga o redovitim zdravstvenim pregledima, obrazovanje kadrova, rješenja o godišnjem odmoru i zamjenama - briga o uvanju osobnih podataka zaposlenika
Detaljni zahtjevi za pojedine procese i konkretna znanja definirana su u pojedinim organizacijskim i radnim uputama.
RU.03.03 Ispitivanje elektrinih razdjelnika
RU.04.01 Oznaavanje elektrinih razdjelnika
RU.04.02 Oznaavanje grijaih kabela, tankih grijaih mrea i grijaih folija za hladnjae
RU.04.03 Oznake i nazivi dokumentiranih informacija razvojnih projekata
RU.05.05 Izrada prikljuka i završetka dvoilnog grijaeg kabela tipa SSAP
RU.05.06 Izrada prikljuka i završetka samoregulirajueg grijaeg kabela tipa Gte i FSR
RU.05.07 Izrada prikljuka i završetka samoregulirajueg grijaeg kabela tip FSE
RU.05.09 Izrada prikljuka jednoilnog grijaeg kabela tipa TCT
RU.05.10 Izrada prikljuka i završetka dvoilnog grijaeg kabela tipa ST TWIN
ELPOS d.o.o.
Stranica 20
RU.05.15 Izrada prikljuka i završetka samoregulirajueg grijaeg kabela tipa SRHP
RU.05.18 Izrada T-spoja dvoilnog grijaeg kabela tipa SSAP
RU.05.19 Izrada T-spoja samoregulirajueg grijaeg kabela tipa Gte ili FSR
RU.05.20 Izrada T-spojnice za dvoilne grijae kabele tipa SSAP
RU.05.21 Izrada T-spojnice za samoregulirajue grijae kabele
RU.05.22 Izrada distanci
RU.05.27 Izrada X- spojnice za samoregulirajue grijae kabele
RU.05.28 Izrada X-spoja za samoregulirajue grijae kabele tipa Gte ili FSR
RU.05.29 Izrada X-spojnice za dvoilne grijae kabele tipa SSAP
RU.05.30 Izrada X-spoja dvoilnog grijaeg kabela tipa SSAP
RU.05.31 Izrada grijae folije za hladnjae
RU.05.33 Izrada hardvera termostata serije DTxxx
RU.05.34 Izrada pojedinanih termostata iz pripremljene hardverske platforme termostata DTxxx
OU.02.01 Interni audit
OU.03.02 Upravljanje dokumentiranim informacijama
OU.04.01 Projektiranje
OU.04.02 Razvoj
OU.05.01 Proizvodnja
OU.05.02 Ugradnja
OU.06.07 Oznaavanje informatike opreme
OU.06.08 Oznaavanje uredske opreme
ELPOS d.o.o.
Stranica 21
Pravila odijevanja u poslovnom okruenju
Prilikom redovnog obavljanja poslova unutar prostorija Elpos-a dopušten je leeran nain odijevanja što ukljuuje traperice, tenisice, sandale i majice kratkih rukava. Iznimka su kratke hlae, majice bez rukava, trenirke te bilo kakva odjea koja sadri rijei, pojmove ili slike koji mogu biti uvredljive za druge zaposlenike ili posjetitelje firme kao i poderana ili prljava odjea.
Podrazumijeva se i redovito odravanje higijene te uredno podšišana i ista kosa kao i brijanje odnosno odravanje brade.
Preporuka koja se odnosi na radnike koji naješe ne rade direktno u radioni i sa strojevima je nošenje formalnije leerne varijante (hlae, suknje, hanjine, košulje, puloveri, majice bez natpisa).
U redovnom radnom procesu obavezno je i nošenje zaštitne odjee prema odredbama propisa o zaštiti na radu. Kute, kombinezoni i ostala zaštitna odjea povjerena je pojedinom radniku koji je duan brinuti o njezinoj istoi i redovito ju upotrebljavati kod poslova koji to zahtijevaju.
Prilikom predstavljanja Elpos-a izvan vlastitih prostorija na sajmovima, predavanjima, seminara, tribina i slino kao i prilikom posjeta inspektora, poslovnih partnera ili za vrijeme organizacije sveanijih dogaaja zahtjeva se poštivanje formalnog poslovnog kodeksa (odijela, sakoi uz hlae ili suknju te haljine uz prikladne dodatke). Ovaj zahtjev posebno se odnosi na inenjerski i upravljaki kadar. Radnici koji e na taj dan obavljati svoje redovne poslove u radionici odijevaju se, u skladu s tim, kao i obino.
Sistematizacija
izrada ponuda A B izrada rauna i otpremnica
A B C
pakiranje D A B C C A A A C C otprema paketnom dostavom
A B C C
projektiranje B A C A D razvoj C A B D izrada poluproizvoda
C B B A A C B
izrada hladnih krajeva
izrada elektronikih sklopova
podešavanje strojeva i alata
C B A A
popravak strojeva i alata
C B B A
odravanje graevine i okoliša
B B A A
kontrola elektronikih sklopova
knjigovodstveni poslovi
B A C
prehrana D A B C A – obavlja zadatke redovito i u punom obimu, sposoban obuiti druge B – obavlja zadatke povremeno, sposoban obuiti druge C - obavlja zadatke ukoliko nema prisutnih osoba pod A ili B D – obavlja zadatke ukoliko su hitni, nema pravo obuiti druge
ELPOS d.o.o.
Stranica 23
Infrastruktura
Politika upravljanja infrastrukturom ima za cilj da kroz primjereno odravanje i popravljanje opremu uvijek dri u stanju dostupnosti za svrhu kojoj je namijenjena. Radionice, laboratorij i uredi s pripadajuim instalacijama
T locrt organizac i je
K A
Infrastrukturne cjeline unutar firme ELPOS d.o.o. su sljedee: a) radionice, laboratorij i uredi s pripadajuim instalacijama
Od 2005. godine ELPOS d.o.o. radi u vlastitom proizvodnom pogonu s halom i prateim objektom
površine 500 m2, a 2010. godine hala je, dogradnjom, poveana za novih 150 m2. Radni prostor je podijeljen na upravu, tehnologiju, razvoj, kontrolu, prostor za izradu elektronike, laboratorij za LVD i EMC mjerenja, proizvodnu halu i skladišni prostor. Krajem 2015. godine zapoeta je izgradnja nove hale koja e imati funkciju dodatnog prostora za proizvodnju i skladištenje.
Sve radne prostorije opremljene su uredskim inventarom, opremom potrebnom za obavljanje pojedinih djelatnosti, sustavom grijanja, hlaenja i primjerenim rasvjetnim sistemom. Popis uredskog inventara nalazi se u direktoriju \\Server\iso9001\INVENTAR. b) openito o opremi…