Click here to load reader

Kratki priručnik o obveznom označavanju mr. Hedda Martina ... · PDF file54 poslovni-savjetnik mr. Hedda Martina Šola, str. spec. oec. Kratki priručnik o obveznom označavanju

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kratki priručnik o obveznom označavanju mr. Hedda Martina ... · PDF file54...

 • 54 poslovni-savjetnik.com 10

  mr. Hedda Martina Šola, str. spec. oec.

  Kratki priručnik o obveznom označavanju znakova na proizvodima i ambalaži u RH

  Sukladno skoroj konvergenciji Republike Hrvatske ka Europskoj uniji, hrvatska zakonska legislativa se usklađuje s europskim zakonodavstvom te se kao posljedica nameće i brojnost novih propisa i normi, koji se odnose na obavezno označavanje proizvoda i ambalaže, te obavijesti o proizvodu.

  Bez obzira jeste li proizvođač, trgovac koji prodaje proizvode na ve- liko ili malo, distributer koji prevozi, skladišti, distribuira i određuje smje- štaj proizvoda u skladištu ili na policama trgovina, ili ste potrošač koji ku- puje proizvode namijenjene vašoj osobnoj ili profesionalnoj potrošnji, od neizostavne je važnosti poznavati znakove i propise u tom području.

  Potrošač nije isključen Zapitajte se: koliko ste puta kupili određeni proizvod, na primjer za

  osobnu potrošnju (sapun, igračku, deterdžent), i pročitali, a još više i ra- zumjeli, znakovlje koje je utisnuto na poleđini proizvoda? Raspoznajete li znakove sigurnosti (koji vam jamče da je proizvod siguran za čovje- ka i za njegovo zdravlje), od znakova opasnosti? Poznajete li znakove upozorenja i obavijesti? Liječnici često moraju spašavati živote i odra- slih i djece, zbog neadekvatnog rukovanja proizvodima, a proizvođa- či su obavezni vidljivo istaknuti svo znakovlje na svojim proizvodima u skladu sa zakonskim proizvodima. A, potrošači? Ne zaboravite da smo svi mi potrošači koji kupuju upravo te proizvode, pa je od neizostavne važnosti naša upućenost i informiranost.

  Teško je između toliko propisa i normi, izabrati one „najvažnije“ znakove – jer svi znakovi su jednako važni. Također, jednako je teško napraviti i sažetak istih, na listu ili dva papira. Upravo zbog toga ov- dje ću napraviti prikaz o obveznom označavanju pojedinih znakova na proizvodima i ambalaži u Republici Hrvatskoj, koji je utvrđen vlasti- tim odabirom. Kako biste sami bili u mogućnosti testirati svoje znanje o znakovima na proizvodima i ambalaži, uzmite malo vremena i riješi- te ovaj kratki test:

  KRATKI TEST POZNAVANJA ZNAKOVA NA PROIZVODIMA I AMBALAŽI

  Oznaka Značenje

  03/BA2 03/CA4

  Sukladno publiciranim podatcima u istraživanju, čiji je cilj bio utvrdi- ti: „Koliko potrošači poznaju znakove na proizvodima i ambalaži“, (2007. g.), putem anonimne ankete, koju su ispunjavali novi zaposlenici Erics- son Nikole Tesle, na uvodnom tečaju nakon zapošljavanja, zatim stu- denti Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta te razni sudionici stručnih skupova i sastanaka u organizaciji Hrvatskog poslovnog savje- ta za održivi razvoj (HR PSOR) i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), re- zultati istraživanja su pokazali kako potrošači slabo poznaju znakove na proizvodima i ambalaži. Međutim, iako je 85% ispitanika odgovorilo da obraća pozornost na znakovlje koje se nalazi na proizvodima i ambala- ži, rezultati istraživanja pokazali su da ispitanici slabo poznaju značenje pojedinih znakova (op. cit. D. Bačun (2009): „HR PSOR“, Zagreb pp. 96-98).

  Na pitanje: „Obraćate li pozornost znakovima/porukama na proi- zvodu/ambalaži“?, izdvojit ćemo neke od primjera objašnjenja zašto

 • 55 10 poslovni-savjetnik.com

  ispitanici ne obraćaju pozornost: „nedostatak vremena, nemam tu na- viku, smatram da su nevažni...“. Neki od primjera objašnjenja zašto is- pitanici obraćaju pozornost: „zanima me porijeklo, sastojci, želim znati njima rukovati, ponekad ukazuju na originalne proizvode u čiju kvali- tetu vjerujem, gledam rok trajanja, količinu...“ (op. cit. D. Bačun (2009): „HR PSOR“, Zagreb p. 98).

  Pokušajmo sada zajedno sve gore navedene oznake i objasniti.

  CE OZNAKA je službena „putovnica“ proizvoda. Ona je obavezna za sve proizvode koji zahtijevaju takvo ozna-

  čavanje, prije nego li se proizvod stavlja na tržište ili u uporabu. CE znak znači da proizvod zadovoljava bitne zahtjeve: sigurnosti, zdravlja života i ljudi, zaštite, okoliša i javnog interesa. Proizvodi koji moraju biti ozna- čeni CE znakom: igračke, niskonaponska oprema, građevinski proizvo- di, strojevi, dizala, medicinski uređaji, plinski uređaji, osobna zaštitna oprema,neautomatske vage, toplovodni kotlovi, potencijalno eksplo- zivne atmosfere, rekreacijska plovila,uređaji za hlađenje, oprema pod tlakom, telekomunikacijska oprema.

  CCC OZNAKA - China Compulsory Certificate, „3C“, u primje- ni je od 2002. godine u Narodnoj Republici Kini. Obavezna je primjena tog certifikata za uvozne i domaĆe proizvode.

  Važno je istaknuti, da je proizvodima koji posjeduju CCC certifikat, do- zvoljen uvoz, prodaja i korištenje u Narodnoj Republici Kini.

  OZNAKA - Norma HRN EN ISO 780, odnosi se na ambalažu i slikovno označavanje koji se stavljaju na transportnu am- balažu. Ova oznaka nas upozorava da se nalazi lomljivi pro- izvod, koji zahtjeva pažljivo rukovanje.

  OZNAKA EU CVIJET- Europski cvijet je dio šire strategije pro- moviranja održive proizvodnje i potrošnje, dok je korištenje te oznake na dobrovoljnoj osnovi. Cilj je potaknuti poslov- ni sektor na promociju proizvoda i usluga s manje negativ-

  nog utjecaja na okoliš. Ovdje je bitno istaknuti, kako proizvođač može staviti ovu oznaku na svoj proizvod tek nakon provjere nezavisne or- ganizacije, da li njegov proizvod uistinu zadovoljava strogo propisane kriterije (Ibid., p. 109.).

  OZNAKA MÖBIUSOVA PETLJA - U katalogu znakova normi- rana je pod HRN ISO 7000, a ta oznaka nam govori da se ma- terijal može nakon upotrebe skupiti, ponovno preraditi i po-

  novno upotrijebiti.

  OZNAKA - Odnosi se na rok trajanja proizvoda. Specificira- na oznaka nam govori, da nakon otvaranja određenog pro- izvoda, rok uporabe je 12 mjeseci.

  HRVATSKA OZNAKA ZA SUKLADNOST - C oznaka koju može- mo pronaći na hrvatskim proizvodima, koja uz slovnu mora imati i brojčane oznake, u skladu s hrvatskim propisima.

  OZNAKA PET - oznaka koja se stavlja na ambalažni materi- jal a znači da je proizvod u većini slučajeva namijenjen jed- nokratnoj upotrebi. Ovdje je važno istaknuti, kako se u cilju očuvanja okoliša, preporučuje smanjenje PET ambalažnog

  otpada u odlagalištima otpada, jer se pri spaljivanju 4 PET (plastične boce), potroši jednaki broj kisika, koji je potreban čovjeku/danu.

  Zapamtite normu EN ISO 14021, 10.3.13. Norma EN ISO 14021, 10.3.13., sadrži opće preporuke o izgledu zna-

  kovlja na proizvodima, znakovima otisnutima na naljepnicama i na zna- kovima koji su otisnuti na kalupima za ambalažu. Ovdje je važno ista- knuti, da u slijedu usklađivanja međunarodnih normi sa hrvatskim, ta ista norma propisuje, što je zabranjeno a što dozvoljeno, kod formula- cija vlastitih izjava o okolišu, kao i o svakom objašnjenju koje proizvo- đač stavlja bilo na proizvod bilo kao znakove, ili u tekstualnom obliku. Prema toj normi, zabranjeno je označavanje proizvoda i ambalaže s ne- jasnim, zbunjujućim ili vrlo općenitim tvrdnjama. Na primjer, isticanje tvrdnji poput: „dobar za okoliš“, „siguran za okoliš“, „nezagađujući“, „ze- leni proizvod“ i sl. , smatra se općenitim i nespecificiranim tvrdnjama te takvo isticanje nije dopušteno. Također, prema Pravilniku 10.1.31., istaknuta je zabrana označavanja opasnih tvari i pripravaka slijedećim riječima: „neotrovno“, „nije opasno“, „ne zagađuje okoliš“, „ekološki pri- hvatljivo“ i sl. Ambalaža ne smije imati privlačan oblik ili biti oslikana na način da privlači dječju pozornost ili da se potrošači dovode u za- bludu (Ibid., pp. 50-51).

  „LOHAS“ potrošači Postoji nekolicina znakova na proizvodima, znakova koji su otisnuti

  na naljepnicama proizvoda ili kalupima na ambalaži. Uistinu je nemogu- će, sa stajališta potrošača, sve te znakove poznavati. Einstein je jednom rekao: „Najljepši doživljaj je susret s nečim tajnim. To je porijeklo svake znanosti“. Također, slično se izrazio i Sokrat, kada je prije 2400 godina priznao, da su za nj čuđenje i pitanje, početak svake filozofije. Ono što nam preostaje, u svijetu brojnih znakovlja, jest iznova istraživati, čitati i informirati se o novim znakovima i njihovim značenjima. Ili? Ili ćemo i sami s vremenom postati LOHAS potrošači (Lifestyles of Health and Su- stainability Consumers), u prijevodu: „Potrošači zdravog i održivog nači- na života“, gdje ćemo prilikom odabira i kupnje proizvoda, odabirati pro- izvode za čiju je proizvodnju utrošeno manje resursa, koji sadrže manje opasnih i štetnih tvari, sigurniji su za rukovanje i troše manje energije.

  Rezultati istraživanja su pokazali kako potrošači slabo poznaju znakove na proizvodima i ambalaži. Međutim, iako je 85% ispitanika odgovorilo da obraća pozornost na znakovlje koje se nalazi na proizvodima i ambalaži, rezultati istraživanja pokazali su da ispitanici slabo poznaju značenje pojedinih znakova.

Search related