Nghien Cuu Trien Khai MDaemon

  • View
    3.391

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Nghien Cuu Trien Khai MDaemon

Nghin cu v Trin khai MDaemon

Nhn xt ca ni thc tp

Gio vin hng dn : ng Nhn Cch

Trang 1

Nghin cu v Trin khai MDaemon

nh gi kt qu thc tp

Gio vin hng dn : ng Nhn Cch

Trang 2

Nghin cu v Trin khai MDaemon

Mc Lc2.4.2 Xc thc v chng nhn th in t (Email Authentication and Certification):.......13

Tng quan v tiNghin cu v trin khai MDaemonNgy nay, th in t tr nn cc k quan trng trong tt c cc lnh vc ca x hi. Bn cnh l s pht trin theo ca cc phn mm Mail Server, m tiu biu l phn mm MDaemon ca hang Alt-N. N l phn mm Mail Server rt thng dng Vit Nam, v n ph hp c nhu cu ca cc cng ty, doanh nghip Vit Nam, p ng c v nhu cu : Chi ph u t Qun l Kh nng vn hnh Bo mt.

Gio vin hng dn : ng Nhn Cch

Trang 3

Nghin cu v Trin khai MDaemon

Chng 1: Gii thiu1.1 Th in t l g? gi 1 bc th ta thng mt vi ngy vi 1 bc th gi trong nc v nhiu thi gian hn vi bc th ra nc ngoi. Do , tit kim thi gian v tin bc th ngy nay nhiu ngi s dng th in t ( hay cn gi l E-Mail). Th in t dc gi ti ngi nhanh rt nhanh chng, d dng v r hn nhiu so vi cch gi th truyn thng. Vy th in t l g?. Ni mt cch n gin th in t l 1 thng ip gi t my tnh ny n mt my tnh khc trn mng my tnh, n mang ni dung cn thit t ngi gi n ngi nhn. Do th in t gi qua li trn mng v s dng tn hiu in, v vy tc truyn rt nhanh. Th in t cn gi tt l E-Mail( Electronic Mail). E-Mail c nhiu cu trc khc nhau ty thuc vo h thng my tnh ca ngi s dng. Mc d khc nhau v cu trc nhng tt c u c chung mc ch l gi v nhn th t 1 ni ny n ni khc. Ngy nay, nh s pht trin mnh m ca internet. Mi ngi c th gi th cho tt c cc quc gia trn th gii. E-Mail tr thnh 1 th khng th thiu c trong lin lc. c bit l Kinh doanh v Thng mi. 1.2 Li ch ca th in t: Th in t c rt nhiu cng dng v chuyn nhanh chng v s dng d dng. Mi ngi c th trao i ti liu, kin v nhau trong thi gian ngn. Th in t ngy cng 1ng vai tr quan trng trong i sng, khoa hc, kinh t, x hi,

Gio vin hng dn : ng Nhn Cch

Trang 4

Nghin cu v Trin khai MDaemon gio dc v an ninh quc gia. Ngy nay ngi ta trao i vi nhau hng nhy nhng kin, ti liu bng th in t, mc d cch xa nhau hng nghn km. V th in t pht trin da vo cu trc ca internet cho nn cng vi s pht trin ca internet, th in t ngy cng ph bin trn ton th gii. Ngi ta khng ngng tm cch khai thch n mc ti a v s hu dng ca n. Th in t pht trin s c b sung thm nhng tnh nng sau: Mi bc th s mang nhn dng ngi gi. Nh vy ngi nhn s bit chnh xc ai gi th cho mnh. Ngi ta s dng th in t gi th vit bng tay. C ngha ngi nhn s c th in t ngi gi vit bng tay. Thay v gi l th bng ch, ngi gi c th dng th in t gi ting ni. Ngi nhn s lng nghe c ging ni ca ngi gi th. Ngi gi c th gi phim, hnh nh cho ngi nhn. 1.3 Cu trc th in t: Th in t (E-mail) tng t nh nhng bc th thng thng v chia lm hai phn chnh: Phnu (header) cha tn va ch ca ngi nhn, tn v a ch ca nhng ngi s c chuyn n, ch ca th (subject). Tn va ch ca ngi gi, ngy thng ca bc th. Thn ca th (body) cha ni dung ca bc th. Nh khi gi cc bc th bnh thng bn cn phi ca ch chnh xc. Nu s dng sai i ch hoc g nhm a ch, th th s khng th gi n ngi nhn v n s chuyn li cho ngi gi, v bo a ch khng bit (Address Unknown). Khi nhn c 1 th in t, th phn u(header) ca th s cho bit n t u n, v n c gi i nh th no v khi no. N nh vic ng du bu in. Khng ging nhng bc th thong thng c nim phong, nn th in t thng d b xem trm. trnh iu v gi b mt ch c cch m ha thng tin gi trong th. 1.4 MUA v MTA:

Gio vin hng dn : ng Nhn Cch

Trang 5

Nghin cu v Trin khai MDaemon

MUA(Mail User Agent):

Loi phn mm th in t c ci t trn tng my tnh ca ngi dng gi l email client, hay phn mm th in t cho my khch. Cc th d loi phn mm ny bao gm: Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Netscape Comunicator, hay Eudora. Phn mm th in t ny cn c tn l MUA (t ch mail user agent) tc l Tc nhn s dng th. Mt cch gi tn thng dng khc ca email client l ng dng th in t (email application) nu khng b nhm ln. Ngc li, loi phn mm th in t khng cn phi ci t m n c cung ng bi cc my ch (web server) trn Internet gi l WebMail, hay Phn mm th in t qua Web. dng c cc phn mm loi ny thng cc my tnh ni vo phi c mt my truy nhp tng thch vi s cung ng ca WebMail. Th d loi ny l mail.Yahoo.com, hay hotmail.com

MTA ( Mail Transfer Agent):

My tnh lm vic cung ng cc dch v th in t l MTA (t ch mail transfer agent) hay l i l chuyn th. V y l my ch nn khi khng b nhm ln vi cc loi my ch khc th ngi ta cng gi MTA l my ch hay r hn l my ch th in t 1.5 Cc giao thc vn chuyn mail:

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -- hay l giao thc chuyn th n gin. y l mt giao thc lo v vic vn chuyn email gia cc my ch trn ng trung chuyn n a ch nhn cng nh l lo vic chuyn th in t t my khch n my ch. Hu ht cc h thng th in t gi th qua Internet u dng giao thc ny. Cc mu thng tin c th c ly ra bi mt email client. Nhng email client ny phi dng giao thc POP hay giao thc IMAP.

IMAP (Internet Message Access Protocol) -- hay l giao thc truy nhp thng ip (t) Internet. Giao thc ny cho php truy nhp v qun l cc mu thng tin v t cc my ch. Vi giao thc ny ngi dng email c th c, to ra, thay i, hay xo cc ngn cha, cc mu tin ng thi c

Gio vin hng dn : ng Nhn Cch

Trang 6

Nghin cu v Trin khai MDaemon th tm kim cc ni dung trong hp th m khng cn phi ti cc th v. Phin bn mi nht ca IMAP l IMAP4 tng t nhng c nhiu chc nng hn giao thc POP3. IMAP nguyn thu c pht trin bi i hc Standford nm 1986.

POP (Post Office Protocol) -- hay l giao thc phng th. Giao thc ny c dng truy tm cc email t mt MTA. Hu ht cc MUA u dng n giao thc POP mc d mt s MTA cng c th dng giao thc mi hn l IMAP. Hin c hai phin bn ca POP. Phin bn u tin l POP2 tr thnh tiu chun vo thp nin 80, n i hi phi c giao thc SMTP gi i cc mu thng tin. Phin bn mi hn POP3 c th c dng m khng cn ti SMTP.

1.6 Phng thc hot ng ca h thng th in t:

Gio vin hng dn : ng Nhn Cch

Trang 7

Nghin cu v Trin khai MDaemon

Hot ng ca h thng email hin nay c th dc minh ha qua phn tch mt th d nh sau:1. Nguyn dng MUA ca mnh son mt l th c a ch ngi nhn l

Trn vi a ch l [email protected] Nguyn nhn nt Send v phn mm th in t ca Nguyn p dng SMPT gi mu thng tin (l th) n MTA, hay my ch th in t, ca Nguyn. Trong th d th my ch ny l smtp.a.org c cung cp t dch v internet ca Nguyn.2. MTA ny s c a ch ch nhn ([email protected]) v da vo phn tn min n

s tm hi a ch ca tn min ny, ni c my ch s nhn email gi n, qua H thng tn min.

Gio vin hng dn : ng Nhn Cch

Trang 8

Nghin cu v Trin khai MDaemon 3. My ch DNS ca b.org l ns.b.org s tr li v mt bn ghi trao i th t, y l bng ghi ch ra cch thc lm th no nh tuyn cho email ny. Trong th d th mx.b.org l my ch t dch v cung ng Internet ca Trn. 4. smtp.a.org gi mu thng tin ti mx.b.org dng giao thc SMTP, iu ny s phn phi l th n hp th ca Trn. 5. Khi c Trn ra lnh nhn th trn my (MUA) ca Trn, iu ny to ra vic ly v mu thng tin bng cch p dng giao thc POP3. Trong trng hp Nguyn khng c MUA m ch dng Webmail chng hn th bc 1 s khng xy ra tc l MTA ca Nguyn s lm vic trc tip. Tong t cho trng hp Trn khng c MUA ring. Trc y, nu mt MTA khng th gi ti ch th n c th t nht ngng li ch gn vi ch nhn. S ngng ny s to c hi my ch c th nhn v cc mu thng tin trong thi gian tr hn. Nhiu MTA s chp nhn tt c mu thng tin t ngi gi bt k v tm mi cch phn n v n my ch. Nhng MTA nh vy gi l nhng ngng ng th m (open mail relays). iu ny kh cn thit v s cht lng lin lc ca h thng Internet lc cn yu. Ngy nay, do vic li dng trn c ch hot ng ca h thng th in t nhiu ngi gi ra cc loi th v b. Nh l hu qu, rt t MTA ngy nay cn chp nhn cc ngng ng th m. Bi v cc th nh vy rt c th l cc loi th nhng lm.

Gio vin hng dn : ng Nhn Cch

Trang 9

Nghin cu v Trin khai MDaemon

Chng 2: Gii thiu v MDaemon

2.1 Gii thiu: MDaemon l phn mm Mail Server tiu chun thng mi, c pht trin bi cng ty phn mm Alt-N(http://www.altn.com/) . MDaemon c pht trin trn h iu hnh Win/NT. MDaemon Server pht trin rt y cc tnh nng ca 1 Mail Server v hn th na. MDaemon l mt phn mm c y chc nng nhn mail t cc server mail SMTP,POP3,v IMAP4 chy trn h iu hnh Vista/XP/2008/2003/2000. N cho php nhiu ngi dng trn mt mng LAN ( Local Area Network) ly mail v thng qua ch mt kt ni (nh l : dial-up SLIP hoc kt ni PPP thng qua mt nh cung cp mng). MDaemon c kh nng h tr a lung/nhiu CPU, SPF (Sender Policy Framework), Chn cc th Spam, Lc ni dung th, danh sch th, iu khin t xa, mt khu an ton cao, IMAP, v h tr nhiu tn min ca hm th. MDaemon cung cp min ph trnh duyt web mail l WorldClient v mt cng c iu khin t xa dnh cho admin l WebAdmin.Cng ngh ca Alt-N cung cp cho bn cc soft truyn thng vi tnh nng chuyn nghip nhng li rt d s dng (ct bt mt s t n khng cn thit). Sn phm MDaemon ca chng ti em n cho cc bn mt gi sn phm y cho cng vic th tn cng nh kh nng lm vic hp tc theo nhm.Gio vin hng dn : ng Nhn Cch Trang 10

Nghin cu v Trin khai MDaemon

2.2 So snh cc phin bn ca Mdaemon:

Gio vin hng dn : ng Nhn Cch

Trang 11

Nghin cu v Trin khai MDaemon

2.3 Ti sao li chn MDaemon: Hin nay trn th trng c rt nhiu phn mm cho php ci t v qun tr h thng th in t v chng u c tnh nng c bn l tng t nhau nh:Sendmail, Qmail, Microsoft Exchange Server . Nhng MDaemon l thng dng hn hn v:

MDaemon l phn mm Mail Server c giao din thn thin vi ngi dng(s dng giao din ha).

Chy trn h iu hnh ca Microsoft m hin nay hu ht cc my tnh Vit Nam u s dng h iu hnh ca Microsoft.

C kh nng qun l hng trm nghn tn min v hng nghn ngi dng.

Yu c phn cng thp, do khng cn u t qu nhiu vo Server. Cung cp nhiu cng c qun l cho h thng, m bo an ton th in t. Gi c rt hp dn.

H tr IMAP, SMTP v POP3. Tch hp vi Microsoft Outlook (s dng Outlook Connector).

H tr webmail client nhiu ngn ng. H tr hu ht cc thit b di ng truy cp vo email, lch, a ch lin lc. Bo mt cao khi s dng thm tnh nng SecurityPlus for Mdaemon. S dng k thut xc thc th tin tin Vouch By Reference(VRB).

Mdaemon Server hot ng rt hiu qu cho cc doanh ng