of 108 /108
Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o Trêng ®¹i häc b¸ch khoa hμ néi ---------------------------------------- luËn v¨n th¹c sÜ Nghiªn cøu c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp kh¶ n¨ng ph¸t triÓn dÞch vô gia t¨ng cho m¹ng thÕ hÖ sau – next generation network ngμnh: c«ng nghÖ th«ng tin msè: v¬ng thÞ cÈm v©n Ngêi híng dÉn: ts. trÞnh v¨n loan Hμ néi 2006

Tailieu.vncty.com nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://tailieu.vncty.com/index.php

Text of Tailieu.vncty.com nghien...

Page 1: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi

----------------------------------------

luËn v¨n th¹c sÜ

Nghiªn cøu c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp kh¶ n¨ng ph¸t triÓn dÞch vô gia t¨ng cho

m¹ng thÕ hÖ sau – next generation network

ngµnh: c«ng nghÖ th«ng tin m∙ sè:

v−¬ng thÞ cÈm v©n

Ng−êi h−íng dÉn: ts. trÞnh v¨n loan

Hµ néi 2006

Page 2: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

1

Môc lôc

Môc lôc........................................................................................................ 1

ThuËt ng÷ vµ tõ viÕt t¾t ................................................................. 4

Danh môc c¸c b¶ng vµ h×nh vÏ ..................................................... 9

Më ®Çu ........................................................................................................ 11

Ch−¬ng 1 - Tæng quan vÒ m¹ng NGN.......................................... 13

1.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®æi sang m¹ng NGN.............. 13

1.1.1 C¸c yªu cÇu vÒ dÞch vô cña kh¸ch hµng c¸ nh©n............................. 13

1.1.2 Yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp ........................................................ 14

1.1.3 C¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng .............. 15

1.1.4 Nhu cÇu chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN ............................ 15

1.1.5 C¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c tæ chøc m¹ng NGN .............................. 17

1.2 M¹ng thÕ hÖ sau - NGN ............................................................... 18

1.2.1 §Þnh nghÜa NGN.............................................................................. 18

1.2.2 CÊu tróc m¹ng NGN ........................................................................ 19

1.2.3 C¸c phÇn tö trong m¹ng NGN ......................................................... 21

1.3. C¸c giao diÖn NGN ..................................................................... 39

1.4. KÕt luËn ........................................................................................... 44

Ch−¬ng 2 - Nghiªn cøu tiªu chuÈn c¸c giao diÖn kÕt

nèi cung cÊp dÞch vô trong NGN theo ITU CS4 ................. 45

2.1. Giíi thiÖu chung vÒ ITU CS4.................................................... 45

2.1.1 C¸c tiªu chuÈn cho IN CS- 4........................................................... 47

2.1.2. Hç trî IN cho tho¹i trªn IP ............................................................ 47

2.2 M« h×nh chøc n¨ng ph©n t¸n cho IN CS-4 ...................... 49

2.2.1 C¸c thùc thÓ chøc n¨ng liªn quan ®Õn dÞch vô IN .......................... 49

Page 3: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

2

2.2.2 C¸c giao diÖn chøc n¨ng .................................................................. 56

2.2.3 C¸c chøc n¨ng ¸nh x¹ vµ giao thøc møc thÊp.................................. 61

2.3 KÕt luËn ............................................................................................ 62

Ch−¬ng 3 - Gi¶i ph¸p Surpass vµ kiÕn tróc më cung cÊp

dÞch vô gia t¨ng cña Siemens...................................................... 63

3.1 Giíi thiÖu chung vÒ SURPASS .................................................. 63

3.1.1 SURPASS hiQ9200.......................................................................... 64

3.1.2 SURPASS hiQ4000.......................................................................... 66

3.1.3 SURPASS hiQ30.............................................................................. 67

3.1.4 SURPASS hiQ20.............................................................................. 67

3.1.5 SURPASS hiA7500.......................................................................... 67

3.1.6 SURPASS hiG1000.......................................................................... 68

3.1.7 SURPASS hiR 200 ........................................................................... 69

3.1.8 SURPASS NetManager.................................................................... 69

3.2 KiÕn tróc cung cÊp c¸c giao diÖn cho c¸c øng dông

multimedia............................................................................................ 70

3.2.1 Surpass callsetup bloc ................................................................. 72

3.2.2 Surpass Internetbusy bloc ........................................................... 73

3.2.3 SURPASS conference bloc .............................................................. 74

3.2.4 SURPASS surfsyncrone bloc ........................................................... 75

3.2.5 SURPASS callhandling bloc ............................................................ 76

3.3 C¸c øng dông vµ dÞch vô ......................................................... 77

3.3.1 FreecallButton.................................................................................. 78

3.3.2 WebdialPage .................................................................................... 80

3.3.3 Call Waiting Internet ....................................................................... 81

3.3.4 SurFone ............................................................................................ 86

3.3.5 WebConfer....................................................................................... 88

Page 4: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

3

3.3.6 DÞch vô tr¶ tr−íc .............................................................................. 91

3.3.7 DÞch vô Toll Free ( 1800 ) ............................................................... 92

3.3.8 DÞch vô Automatic Service Selection ( 1900 )................................. 93

3.3.9 DÞch vô m¹ng riªng ¶o (VPN- Virtual Private Network) ................ 94

3.4 kÕt luËn ............................................................................................ 95

Ch−¬ng 4 - Thùc tÕ triÓn khai m¹ng NGN t¹i ViÖt nam 96

4.1 nguyªn t¾c tæ chøc m¹ng ngn............................................ 96

4.1.1 Ph©n vïng l−u l−îng. ....................................................................... 96

4.1.2 Tæ chøc líp øng dông vµ dÞch vô..................................................... 96

4.1.3 Tæ chøc líp ®iÒu khiÓn..................................................................... 97

4.1.4 Tæ chøc líp chuyÓn t¶i..................................................................... 98

4.1.5 Tæ chøc líp truy nhËp. ..................................................................... 99

4.1.6 KÕt nèi víi m¹ng PSTN ................................................................. 100

4.1.7 KÕt nèi víi m¹ng Internet .............................................................. 101

4.1.8 KÕt nèi víi m¹ng FR, X.25 hiÖn t¹i............................................... 101

4.1.9 KÕt nèi víi m¹ng di ®éng GSM..................................................... 101

4.2 Lé tr×nh chuyÓn ®æi ................................................................ 102

4.2.1 Yªu cÇu cña lé tr×nh chuyÓn ®æi .................................................... 102

4.2.2 Lé tr×nh chuyÓn ®æi ®Õn 2010........................................................ 103

4.3 kÕt luËn .......................................................................................... 104

Ch−¬ng 5 - KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ............................................ 105

Tµi liÖu tham kh¶o .......................................................................... 107

Page 5: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

4

ThuËt ng÷ vµ tõ viÕt t¾t

AC Authentication Centre

ACE Application Creation Environment

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

API Application Programming Interface

ASR Automatic Speech Recognition

ATM Asynchronous Transfer Mode

BGP Border Gateway Protocol

BICC Bearer independent call control protocol

BRI Basic Rate Interface

CAMEL Customised Application for Mobile network Enhanced Logic

CAPEX CApital EXPenditure

CCAF Call Control Agent Function

CCBS Custumer Care & Billing Service

CCF Call Control Function

CDMA Code Division Multiple Access

CGI Common Gateway Interface

CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol

CLIP Calling Line Identification Presentation

CODEC Compression/Decompression - Codification/Decodification

CORBA Common Object Request Broker Architecture

CPL Call Processing Language

CPML Call Policy Markup Language

CUSF Call-Unrelated Service Function

D/A GF Dial Access Gateway Function

DCOM Distributed Common Object Model

DTMF Dual Tone Multiple Frequency

ECTF Enterprise Computer Telephony Forum

Page 6: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

5

EJB Enterprise JavaBeans

ETSI European Telecommunications Standards Institute

FE Functional Entity

FTP File Transfer Protocol

GK GateKeeper

GSM Global System for Mobile communications

GUI Graphical User Interface

HTTP HyperText Transport Protocol

ICW Internet Call Waiting

ICC Inter-Connect Controller

IETF Internet Engineering Task Force

IMT-2000 International Mobile Telecommunications-2000

IN Intelligent Network

INAP Intelligent Network Application Part

IPSec Internet Protocol Security

IPTN IP Transport Network

ISDN Integrated Services Digital Network

ISG Intergrated Signaling Gateway

ISUP ISDN User Part

ITU International Telecommunications Union

JAIN Java and IN

JCC Java Community Process

JTAPI Java Telephony API

LDAP Lightweight Directory Access Protocol

LSR Label Switch Routing

MAC Media Access Control

MAP Mobile Application Part

MCP Media Control Processor

Page 7: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

6

MEGACO MEdia GAteway COntrol protocol

MGC Media Gateway Controller

MGCP Media Gateway Control Protocol

MP3 MPEG-1 Audio Layer 3

MPEG Moving Picture Expert Groupe

MPLS MultiProtocol Label Switching

NGN Next Generation Network

NSP Network Service Processor

OAM&P Operation,Administration, Maintenance and Provisining

OCCRUI Out-Channel Call-Related User Interaction

OPEX OPerational EXPenditure

ORB Object Request Broker (CORBA)

OSP Open Service Platform

OSPF Open Shortest Path First

PAM (Parlay) Precence & Availability Management

PAP Password Authentication Protocol

PCM Pulse Code Modulation

PHS Personal Handyphone System

PIN Personal Identification Number

PINT PSTN Internet Interworking

PM Packet Manager

PoP Point of Presence

POTS Plain Old Telephony System

PRI Primary Rate Interface

PSDN Public Switched Data Network

PSTN Public Switched Telephone Network

QoS Quality of Service

RADIUS Remote Authentication Dial In User Service

Page 8: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

7

RANAP Radio Access Network Application Part

RFC Request For Comments

RTP Real Time Protocol

SA-GF Service Application Gateway Function

SCEF Service Creation Environment Function

SCF Service Control Function

SC-GF Service Control Gateway Function

SCN Switched Circuit Network

SCP Service Control Point

SCUAF Service Control User Agent Function

SDF Service Data Function

SDP Session Description Protocols

SG Signaling Gateway

SIP Session Initiation Protocol

SLEE Service Logic Execution Environment

SMAF Service Management Access Function

SMDS Switched Multimegabit Data Service

SMF Service Management Function

SMTP Simple Mail Transfer Protocol

SNMP Simple Network Management Protocol

SRF Specialized Resource Function

SS7 Signalling System number 7

SSF Service Switching Function

SSL Secure Sockets Layer

TAPI Telephony Application Protocol Interface

TCAP Transaction Capabilities Application Part

TCP Transmission Control Protocol

TDM Time Division Multiplex

Page 9: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

8

TINA Telecommunication Information Network Architecture

TIPHON Telecommunications and IP Harmonization Over Networks

TMN Telecommunications Management Network

TRIP Token Ring Interface Processor

TTS Text To Speech

UA User Agent

UDP User Datagram Protocol

VoIP Voice over IP

VPN Virtual Private Network

XLML eXtended Linderdaum Markup Language

XML eXtensible Markup Language

Page 10: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

9

Danh môc c¸c b¶ng vµ h×nh vÏ

B¶ng 1.1 C¸c giao diÖn trong m¹ng PSTN/ISDN............................................ 40

B¶ng 1.2 C¸c giao diÖn gi÷a m¹ng IP víi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh(SCN) .... 41

B¶ng 2.1 C¸c giao diÖn.................................................................................... 57

H×nh 1.1 M¹ng hîp nhÊt.................................................................................. 19

H×nh 1.2 M« h×nh ph©n líp NGN.................................................................... 19

H×nh 1.3 C¸c phÇn tö m¹ng NGN c¬ b¶n....................................................... 21

H×nh 1.4 CÊu h×nh tham chiÕu TIPHON cña ETSI ......................................... 41

H×nh 2.1 VÝ dô API xö lý cuéc gäi.................................................................. 46

H×nh 3.1 KiÕn tróc m¹ng NGN cña Siemens .................................................. 63

H×nh 3.2 KiÕn tróc cña s¶n phÈm SURPASS hiQ9200 ................................... 65

H×nh 3.3 CÊu tróc m¹ng cña gi¶i ph¸p SURPASS MMA ............................... 66

H×nh 3.4 Chøc n¨ng cña hiG1000 ................................................................... 68

H×nh 3.5 Tæng quan vÒ SURPASS NetManager ............................................. 69

H×nh 3.6 KiÕn tróc cung cÊp dÞch vô cña SURPASS....................................... 70

H×nh 3.7 C¸c giao diÖn cña hiQ 4000 ............................................................. 71

H×nh 3.8 Chøc n¨ng cña SURPASS callsetup bloc ......................................... 73

H×nh 3.9 Chøc n¨ng cña SURPASS internetbusy bloc.................................... 74

H×nh 3.10 Chøc n¨ng cña SURPASS conference bloc .................................... 74

H×nh 3.11 Chøc n¨ng cña SURPASS surfsyncrone bloc ................................. 75

H×nh 3.12 CÊu h×nh chung cña m¹ng .............................................................. 77

H×nh 3.13 VÝ dô FreecallButton ®Æt trªn Website cña Siemens...................... 79

H×nh 3.14 S¬ ®å m¹ng cho FreecallButton...................................................... 79

H×nh 3.15 Giao diÖn ®å ho¹ ng−êi dïng(GUI) cña øng dôngWebdialPage ... 80

H×nh 3.16 S¬ ®å m¹ng cho øng dông WebdialPage........................................ 81

H×nh 3.17 S¬ ®å m¹ng cho øng dông Call Waiting Internet ........................... 82

H×nh 3.18 Cuéc gäi Call Waiting Internet ..................................................... 83

Page 11: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

10

H×nh 3.19 Cöa sæ th«ng b¸o cã cuéc gäi vµo cho øng dông CWI .................. 84

H×nh 3.20 ChÊp nhËn cuéc gäi qua PSTN phone ............................................ 85

H×nh 3.21 ChÊp nhËn cuéc gäi qua VoIP........................................................ 85

H×nh 3.22 Giao diÖn ®å ho¹ ng−êi dïng(GUI) cña øng dông SurFone .......... 86

H×nh 3.23 S¬ ®å m¹ng cho øng dông SurFone................................................ 87

H×nh 3.24 GUI WebConfer ............................................................................. 88

H×nh 3.25 S¬ ®å m¹ng cho øng dông WebConfer .......................................... 90

H×nh 3.26 DÞch vô Prepaid Card – 1719 ........................................................ 91

H×nh 3.27 L−u ®å thiÕt lËp cuéc gäi trong dÞch vô Prepaid Card................... 92

H×nh 3.28 S¬ ®å kÕt nèi cuéc gäi dÞch vô 1800 ............................................. 93

H×nh 3.29 S¬ ®å kÕt nèi cuéc gäi dÞch vô 1900 .............................................. 94

H×nh 4.1 Tæ chøc líp ®iÒu khiÓn. .................................................................. 97

H×nh 4.2 Tæ chøc líp chuyÓn t¶i .................................................................... 98

H×nh 4.3 Tæ chøc líp truy nhËp.................................................................... 100

Page 12: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

11

Më ®Çu

Nh÷ng n¨m võa qua ®· ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn nhanh chãng theo xu

h−íng héi tô cña ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin vµ viÔn th«ng. H¹ tÇng c«ng nghÖ

th«ng tin vµ viÔn th«ng ®· cã nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n vÒ ph−¬ng thøc cung cÊp

dÞch vô cho kh¸ch hµng. Nhu cÇu sö dông dÞch vô t¨ng lªn kh«ng ngõng, c¸c

kh¸ch hµng kh«ng chØ yªu cÇu ®−îc cung cÊp c¸c dÞch vô truyÒn thèng mµ

cßn ®ßi hái c¸c dÞch vô cã tÝnh tÝch hîp, ®a d¹ng, tiÖn lîi vµ chÊt l−îng cao.

C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ®ßi hái c¸c dÞch vô cÇn ®−îc triÓn khai mét c¸ch

nhanh chãng, hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm ®Çu t− vµ Ýt rñi ro.

Trong thêi gian gÇn ®©y, ng−êi ta nãi nhiÒu ®Õn kh¸i niÖm m¹ng NGN,

m¹ng thÕ hÖ sau, m¹ng ®¶m b¶o c¬ së h¹ tÇng duy nhÊt cho viÔn th«ng vµ

th«ng tin, nh»m ®¶m b¶o sù héi tô gi÷a viÔn th«ng vµ tin häc, cã kh¶ n¨ng

cung cÊp ®a dÞch vô, ®a ph−¬ng tiÖn, …. HiÖn nay, c¸c tæ chøc nghiªn cøu vÒ

NGN nh− ETSI, TINA, MSF, ISC,… ®ang tËp trung nghiªn cøu vµo c¸c vÊn

®Ò liªn quan ®Õn NGN.

X¸c ®Þnh ®−îc nhu cÇu tÊt yÕu ph¶i chuyÓn ®æi sang kiÕn tróc m¹ng

NGN, ngµy 16/11/2001, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty B−u chÝnh ViÔn

th«ng ViÖt Nam ®· ra quyÕt ®Þnh sè 393Q§/VT/H§QT phª duyÖt ®Þnh h−íng

tæ chøc m¹ng ViÔn th«ng ®Õn n¨m 2010 trong ®ã nhÊn m¹nh viÖc chuyÓn ®æi

m¹ng theo kiÕn tróc m¹ng thÕ hÖ sau NGN.

§Õn nay, gi¶i ph¸p NGN SURPASS cña Siemens ®· ®−îc lùa chän ®Ó

triÓn khai cho Tæng c«ng ty B−u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh

triÓn khai, mét sè dÞch vô ®· ®−îc cung cÊp nh−: Web dial page, click to call,

Webconfer,…tuy nhiªn chóng ta còng cÇn ph¶i chñ ®éng trong viÖc ph¸t triÓn

vµ ®−a ra c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng cho kh¸ch hµng, luËn v¨n nµy tËp trung

nghiªn cøu c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp kh¶ n¨ng ph¸t triÓn dÞch vô gia t¨ng

cho m¹ng NGN cña Tæng c«ng ty ®ång thêi nghiªn cøu mét sè øng dông vµ

dÞch vô thö nghiÖm.

Page 13: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

12

B¸o c¸o luËn v¨n bao gåm c¸c néi dung chÝnh nh− sau:

° Ch−¬ng 1 : Tæng quan vÒ m¹ng NGN.

° Ch−¬ng 2 : Tiªu chuÈn c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô trong

m¹ng NGN theo IN CS4 cña ITU-T.

° Ch−¬ng 3 : SURPASS vµ kiÕn tróc më cung cÊp dÞch vô gia t¨ng cña

Siemens.

° Ch−¬ng 4 : Thùc tÕ triÓn khai m¹ng NGN t¹i ViÖt nam.

° Ch−¬ng 5 : KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.

Page 14: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

13

Ch−¬ng 1

Tæng quan vÒ m¹ng NGN

1.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®æi sang m¹ng NGN

§Ó cã thÓ thÊy ®−îc sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®æi m¹ng viÔn th«ng hiÖn

t¹i sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN, tr−íc tiªn chóng ta h·y ph©n tÝch c¸c yªu cÇu

vÒ dÞch vô cña kh¸ch hµng, ë ®©y ta xem xÐt hai lo¹i h×nh kh¸ch hµng kh¸c

nhau: ®ã lµ kh¸ch hµng c¸ nh©n vµ kh¸ch hµng doanh nghiÖp. Qua ®ã ta còng

nªu ra c¸c yªu cÇu mµ c¸c nhµ khai th¸c dÞch vô viÔn th«ng cÇn ®¸p øng ®Ó cã

thÓ ph¸t triÓn vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ®ã còng chÝnh lµ c¸c lý do dÉn ®Õn

lé tr×nh chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN.

1.1.1 C¸c yªu cÇu vÒ dÞch vô cña kh¸ch hµng c¸ nh©n

Trong nh÷ng n¨m qua víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ

th«ng tin vµ truyÒn th«ng, ng−êi d©n ®· tõng b−íc ®−îc lµm quen víi c¸c dÞch

vô míi, hiÖn ®¹i. Nhu cÇu vµ yªu cÇu vÒ dÞch vô cña ng−êi d©n ngµy cµng cao

vµ lu«n t¹o ra nh÷ng th¸ch thøc míi cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô, c¸c nhµ

®Çu t−, ph¸t triÓn c«ng nghÖ, c¸c nhu cÇu nµy cã thÓ tãm t¾t nh− sau:

° Kh«ng nh÷ng ®−îc cung cÊp c¸c dÞch vô c¬ b¶n nh−: tho¹i, truyÒn sè

liÖu, göi nhËn fax, mµ cßn yªu cÇu ®−îc cung cÊp c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia

t¨ng mang tÝnh chÊt tÝch hîp, ®a d¹ng , tiÖn lîi vµ hiÖn ®¹i.

° C¸c dÞch vô ph¶i ®−îc cung cÊp qua nhiÒu kªnh ph©n phèi hay nhiÒu

chñng lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi kh¸c nhau: truyÒn h×nh, ®iÖn tho¹i cè ®Þnh,

®iÖn tho¹i di ®éng, m¸y tÝnh, thiÕt bÞ c¸ nh©n, c¸c ®iÓm truy cËp dÞch

Page 15: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

14

vô…

° C¸c dÞch vô ph¶i cã thÓ sö dông vµ truy cËp ®−îc t¹i bÊt kú ®©u, kh«ng

phô thuéc vµo kh«ng gian, ë nhµ, trªn ®−êng phè, trong c¸c c¬ quan,

c«ng së, khu th−¬ng m¹i, khu vui ch¬i, gi¶i trÝ thËm chÝ c¶ ë c¸c khu

vùc n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa,…

° C¸c dÞch vô ph¶i ®−îc cung cÊp kh«ng phô thuéc vµo thêi gian, ph¶i cã

kh¶ n¨ng ho¹t ®éng 24 giê trong ngµy vµ 7 ngµy trong tuÇn, ng−êi d©n

cã thÓ truy cËp dÞch vô bÊt kú thêi ®iÓm nµo tiÖn lîi cho hä.

1.1.2 Yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp

Trong m«i tr−êng kinh doanh n¨ng ®éng vµ ®Çy c¹nh tranh nh− hiÖn

nay, bªn c¹nh c¸c yªu cÇu vÒ chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ n−íc, c¸c

doanh nghiÖp rÊt cÇn c¸c gi¶i ph¸p vµ dÞch vô truyÒn th«ng chuyªn nghiÖp,

hiÖn ®¹i ®Ó gióp hä thu hót vµ ch¨m sãc ®−îc kh¸ch hµng:

° Kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c kªnh truyÒn th«ng ®Ó tù ®éng ph©n phèi th«ng

tin vÒ s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp ®Õn víi kh¸ch hµng mét

c¸ch nhanh chãng tiÖn lîi, ®Æc biÖt lµ c¸c kªnh ph©n phèi cung cÊp kh¶

n¨ng trao ®æi th«ng tin nhiÒu chiÒu, cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ nhËn

®−îc c¸c ph¶n håi tõ kh¸ch hµng kh«ng h¹n chÕ vÒ kh«ng gian vµ thêi

gian.

° Cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p vµ giao diÖn më cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ

dÔ dµng triÓn khai, tÝch hîp víi hÖ thèng cña c¸c nhµ cung cÊp h¹ tÇng

truyÒn th«ng, tµi chÝnh ng©n hµng vµ víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c.

° TiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu t− ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng, ®éi ngò, c¬ së h¹ tÇng,

Ýt rñi ro, lîi nhuËn cao vµ nhanh chãng thu håi l¹i vèn.

° H×nh thøc thu tiÒn kh¸ch hµng tiÖn lîi, tr¸nh ®−îc c¸c rñi ro trong qu¸

tr×nh thanh to¸n nh− nî ®äng kÐo dµi...

Page 16: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

15

1.1.3 C¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng

° Thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng (c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp) qua ®ã khai

th¸c ®−îc tèi ®a c¬ së h¹ tÇng truyÒn th«ng, tµi chÝnh, mang l¹i doanh

thu lín.

° §¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ chÊt l−îng dÞch vô vµ lo¹i h×nh dÞch

vô cña kh¸ch hµng.

° Ph¶i cã kh¶ n¨ng qu¶n lý gi¸m s¸t ®−îc hÖ thèng vµ dÞch vô, c©n ®èi vµ

sö dông cã hiÖu qu¶ chi phÝ ®Çu t− cho h¹ tÇng m¹ng (CAPEX) vµ chi

phÝ qu¶n lý khai th¸c m¹ng (OPEX).

° CËp nhËt c¸c c«ng nghÖ vµ kü thuËt míi, ®¸nh gi¸ ®−îc tiÒm n¨ng vµ

x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c¸c dÞch vô míi cho kh¸ch hµng, lé

tr×nh quy ho¹ch vµ chuyÓn ®æi m¹ng.

1.1.4 Nhu cÇu chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN

PhÇn trªn chóng ta ®· xem xÐt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng, c¸c yªu cÇu

®èi víi nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng, sau ®©y ta sÏ xem xÐt hiÖn tr¹ng

m¹ng hiÖn t¹i ®· ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trªn hay ch−a vµ kiÕn tróc m¹ng

thÕ hÖ sau NGN cã ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu ®ã kh«ng, vµ ®ã chÝnh lµ lý do

®Ó chuyÓn ®æi kiÕn tróc m¹ng.

HiÖn t¹i, chóng ta ®ang cã rÊt nhiÒu m¹ng kh¸c nhau víi c¸c dÞch vô

®−îc khai th¸c riªng lÎ:

° M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng (PSTN).

° M¹ng truyÒn sè liÖu.

° M¹ng Internet.

° M¹ng di ®éng theo c«ng nghÖ GSM, CDMA.

° M¹ng di ®éng néi thÞ theo c«ng nghÖ PHS.

° M¹ng th«ng tin vÖ tinh.

Page 17: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

16

° M¹ng truyÒn h×nh c¸p.

° …

§Ó sö dông ®−îc c¸c dÞch vô, kh¸ch hµng cÇn cã c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®Çu

cuèi kh¸c nhau, do mçi m¹ng chØ ®−îc khai th¸c trong mét sè vïng vµ khu

vùc nhÊt ®Þnh, dÉn ®Õn viÖc h¹n chÕ trong viÖc truy cËp dÞch vô cña kh¸ch

hµng. Thùc tÕ chóng ta còng ®· cã mét sè hÖ thèng cung cÊp c¸c dÞch vô tÝch

hîp vÝ dô nh− nh¾n tin gi÷a m¹ng internet vµ di déng, tuy nhiªn c¸c hÖ thèng

nµy ch−a ®−îc thiÕt kÕ trªn c¬ së quy ho¹ch m¹ng mét c¸ch tæng thÓ.

C¸c m¹ng trªn ®Òu cã cung cÊp c¸c giao diÖn ®Ó qu¶n lý vµ khai th¸c

dÞch vô tuy nhiªn c¸c giao diÖn nµy ®Òu rÊt phøc t¹p ®ßi hái kiÕn thøc chuyªn

s©u ®Ó ph¸t triÓn, nh− vËy ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th× viÖc ph¸t triÓn c¸c hÖ

thèng cung cÊp dÞch vô gia t¨ng kÕt nèi víi c¸c m¹ng lµ rÊt h¹n chÕ nÕu kh«ng

muèn nãi lµ kh«ng thÓ.

§èi víi c¸c nhµ khai th¸c viÔn th«ng, ta cã thÓ thÊy nh÷ng n¨m võa qua

®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn bïng næ cña c¸c dÞch vô internet, truyÒn sè liÖu vµ dÞch

vô di ®éng. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c c«ng nghÖ dùa trªn c¬ së gãi tin, tû

lÖ lîi nhuËn so víi gi¸ trÞ ®Çu t− còng nh− c¸c c¬ héi vÒ mÆt th−¬ng m¹i cña

c¸c c«ng nghÖ nµy ®· dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ tû lÖ doanh thu so víi c¸c dÞch

vô truyÒn thèng vµ c¸c h¹n chÕ cña kiÕn tróc m¹ng truyÒn thèng còng ®· béc

lé rÊt râ rµng. M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng PSTN ®−îc thiÕt kÕ ®Ó truyÒn t¶i d÷

liÖu tho¹i vµ hiÖn t¹i nã còng ®−îc dïng ®Ó truyÒn t¶i d÷ liÖu víi tèc ®é thÊp

®· kh«ng thÓ ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu vÒ dÞch vô ®a ph−¬ng tiÖn hiÖn nay.

M¹ng truyÒn sè liÖu ®−îc thiÕt kÕ ban ®Çu ®Ó phôc vô viÖc truyÒn sè liÖu gi÷a

c¸c m¸y tÝnh, v× vËy nã cã c¸c nh−îc ®iÓm vÒ thêi gian trÔ, trong khi c¸c lo¹i

h×nh dÞch vô hiÖn nay ®Òu yªu cÇu viÖc xö lý thêi gian thùc. §èi víi c¸c dÞch

vô cung cÊp qua m¹ng internet, tÊt c¶ c¸c ng−êi dïng ®Òu ®−îc xö lý theo mét

c¸ch gièng nhau mµ ch−a cã sù quan t©m ®Õn sù kh¸c biÖt vÒ tÇm quan träng

cña c¸c øng dông. Bªn c¹nh ®ã lµ tÝnh phøc t¹p ngµy cµng t¨ng trong viÖc

Page 18: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

17

qu¶n lý m¹ng l−íi vµ dÞch vô.

ViÖc t¨ng tr−ëng m¹nh mÏ vÒ l−u l−îng d÷ liÖu trªn m¹ng ®· dÉn ®Õn

c¸c yªu cÇu míi cho c¸c nhµ khai th¸c viÔn th«ng. Thªm vµo ®ã lµ nh÷ng ®ét

ph¸ cña c«ng nghÖ ®ßi hái kh¶ n¨ng t−¬ng t¸c lÉn nhau gi÷a c¸c m¹ng, kh¶

n¨ng qu¶n trÞ c¸c dÞch vô mét c¸ch tiªn tiÕn, hiÖu qu¶.

ChÝnh c¸c thay ®æi vÒ viÖc sö dông m¹ng ®ßi hái kiÕn tróc m¹ng còng

cÇn ph¶i thay ®æi ®Ó ®¸p øng: m¹ng viÔn th«ng ®ang chuyÓn ®æi tõ c¸c m¹ng

chuyÓn m¹ch ®−îc thiÕt kÕ ®Ó phôc vô c¸c dÞch vô ®iÖn tho¹i sang c¸c m¹ng

sö dông c¸c c«ng nghÖ sè hãa ®a dÞch vô. Sù chuyÓn ®æi nµy ®−îc gäi lµ qu¸

tr×nh chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN.

Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi kiÕn tróc m¹ng sÏ lµm n¶y

sinh mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò cÇn quan t©m:

° Chi phÝ: chi phÝ chuyÓn ®æi cÇn ph¶i hîp lý, chóng ta lu«n cÇn l−u ý

doanh thu cña c¸c dÞch vô ®iÖn tho¹i thuÇn tóy ®ang sôt gi¶m.

° ChÊt l−îng dÞch vô: kh¸ch hµng lu«n yªu cÇu chÊt l−îng tho¹i cao, tuy

nhiªn ®©y còng lµ mét yÕu ®iÓm cña c¸c m¹ng dùa trªn c«ng nghÖ

chuyÓn m¹ch gãi.

° KÕ ho¹ch ph¸t triÓn: viÖc dù b¸o nhu cÇu vµ lªn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn

m¹ng sÏ khã vµ phøc t¹p h¬n nhiÒu.

° N¾m v÷ng c«ng nghÖ: cÇn ph¶i lùa chän gi÷a c«ng nghÖ IP (Internet

Protocol) vµ ATM (Asynchronous Transfer Mode).

1.1.5 C¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c tæ chøc m¹ng NGN

Nh− vËy, sù chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN lµ mét nhu cÇu tÊt

yÕu, chóng ta h·y xem xÐt c¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n mµ m¹ng NGN

cÇn ph¶i ®¸p øng:

° Nã ph¶i cã kh¶ n¨ng truyÒn t¶i tÝn hiÖu tho¹i, h×nh ¶nh ®éng, d÷ liÖu

trªn nÒn mét kiÕn tróc chung.

Page 19: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

18

° Sö dông kiÕn tróc chuyÓn m¹ch vµ truyÒn t¶i dùa trªn c¸c gãi tin.

° TruyÒn t¶i c¸c dÞch vô tho¹i víi chÊt l−îng vµ ®Æc tÝnh cã thÓ so s¸nh

®−îc víi m¹ng PSTN.

° Cã kiÕn tróc ®iÒu khiÓn linh ho¹t hç trî ®ång thêi viÖc trao ®æi tÝn hiÖu

tho¹i vµ c¸c dÞch vô d÷ liÖu ®i kÌm.

° Cung cÊp chÊt l−îng dÞch vô theo yªu cÇu kh¸ch hµng.

° Ph¶i cã kh¶ n¨ng t−¬ng t¸c lÉn nhau gi÷a c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ kh¸c

nhau: ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù thèng nhÊt vÒ kiÕn tróc chøc n¨ng vµ

kiÕn tróc tæ chøc gi÷a c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ, ph¶i cã ®−îc tËp hîp

c¸c thñ tôc vµ giao diÖn ®−îc chuÈn hãa.

° Ph¶i cã kh¶ n¨ng sö dông ®−îc c¸c kiÓu m¹ng truy nhËp kh¸c nhau:

m¹ng c¸p cè ®Þnh, c¸p quang, m¹ng kh«ng d©y, m¹ng di ®éng,…

° Ph¶i cã kiÕn tróc dÞch vô më: cã c¸c giao diÖn chuÈn cung cÊp cho c¸c

nhµ ph¸t triÓn dÞch vô thø ba, cho phÐp t−¬ng t¸c gi÷a c¸c dÞch vô

internet vµ c¸c dÞch vô ®a ph−¬ng tiÖn kh¸c.

° Ph¶i cã kiÕn tróc ph©n líp víi c¸c giao diÖn ®−îc ®Þnh nghÜa râ rµng.

1.2 M¹ng thÕ hÖ sau - NGN

1.2.1 §Þnh nghÜa NGN

M¹ng viÔn th«ng thÕ hÖ sau lµ mét m¹ng cã h¹ tÇng th«ng tin duy nhÊt

dùa trªn c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi, triÓn khai c¸c dÞch vô mét c¸ch ®a d¹ng

vµ nhanh chãng, ®¸p øng sù héi tô gi÷a tho¹i vµ sè liÖu, gi÷a cè ®Þnh vµ di

®éng.

Nh− vËy, NGN lµ m¹ng hîp nhÊt cña c¸c lo¹i m¹ng hiÖn cã (h×nh 1.1).

§Ó cã thÓ hîp nhÊt ®−îc th× cÇn ph¶i cã mét sù thay ®æi lín vÒ mÆt c«ng nghÖ,

c¸c c«ng nghÖ nÒn t¶ng ë líp truyÒn t¶i (ATM, IP, MPLS,...) còng nh− c«ng

nghÖ ë líp ®iÒu khiÓn m¹ng (MGCP, MEGACO, SIP, BICC,...).

Page 20: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

19

Tæng®µi

Tæng®µi

Tæng®µi

Tæng®µi

Tæng®µi

M¹ng tho¹i truyÒn thèng M¹ng chuyÓn

m¹ch gãi

C¸c c«ng nghÖ nÒn t¶ng IP, ATM, MPLS

MGCP, BICC, SIP MEGACO

M¹ng ®a dÞch vôQu¶n lý tËp trung

Truy nhËp ®a dÞch vô M¹ng x−¬ng sèng QoS

NGN

H×nh 1.1 M¹ng hîp nhÊt

1.2.2 CÊu tróc m¹ng NGN

1.2.2.1 M« h×nh cÊu tróc ph©n líp NGN

H×nh 1.2 M« h×nh ph©n líp NGN

M¹ng NGN chia lµm 4 líp nh− sau:

Page 21: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

20

° Líp øng dông

° Líp ®iÒu khiÓn

° Líp truyÒn t¶i

° Líp truy nhËp

Ngoµi ra cßn cã mét líp qu¶n lý xuyªn suèt tõ líp 1 ®Õn líp 4 cña m«

h×nh m¹ng NGN.

Líp øng dông vµ dÞch vô m¹ng

° Cung cÊp c¸c øng dông vµ dÞch vô nh− dÞch vô m¹ng th«ng minh IN, tr¶

tiÒn tr−íc, dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng Internet cho kh¸ch hµng v.v..

° HÖ thèng øng dông vµ dÞch vô m¹ng nµy liªn kÕt víi líp ®iÒu khiÓn

th«ng qua c¸c giao diÖn më API.

Líp ®iÒu khiÓn

° Bao gåm c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn kÕt nèi cuéc gäi gi÷a c¸c thuª bao

th«ng qua ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch (ATM+IP) cña líp

chuyÓn t¶i vµ c¸c thiÕt bÞ truy nhËp cña líp truy nhËp

° Líp ®iÒu khiÓn cã chøc n¨ng kÕt nèi cuéc gäi thuª bao víi líp øng

dông, dÞch vô. C¸c chøc n¨ng nh− qu¶n lý, ch¨m sãc kh¸ch hµng, tÝnh

c−íc còng ®−îc tÝch hîp trong líp ®iÒu khiÓn.

Líp truyÒn t¶i

° M¹ng ®−êng trôc cã chøc n¨ng chÝnh lµ truyÒn t¶i mäi lo¹i h×nh th«ng

tin d−íi d¹ng gãi IP d−íi sù ®iÒu khiÓn cña softswitch trong líp ®iÒu

khiÓn.

° Βao gåm c¸c nót chuyÓn m¹ch, c¸c bé ®Þnh tuyÕn, c¸c thiÕt bÞ truyÒn

dÉn cã dung l−îng lín.

° KÕt nèi víi líp truy nhËp th«ng qua c¸c Media Gateway.

Líp truy nhËp

° Thu thËp tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh th«ng tin tõ c¸c end user, chuyÓn ®æi thµnh

c¸c gãi IP ®Ó truyÒn qua m¹ng truyÒn t¶i ®−êng trôc.

Page 22: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

21

° Gåm c¸c thiÕt bÞ truy nhËp cung cÊp c¸c cæng kÕt nèi víi thiÕt bÞ ®Çu

cuèi thuª bao qua hÖ thèng m¹ng ngo¹i vi c¸p ®ång, c¸p quang hoÆc v«

tuyÕn. c¸c thiÕt bÞ truy nhËp cã thÓ cung cÊp c¸c lo¹i cæng truy nhËp

POTS, VOIP, IP, FR, X.25, ATM, xDSL, di ®éng v.v..

° KÕt nèi víi líp truyÒn t¶i th«ng qua c¸c Media gateway.

1.2.3 C¸c phÇn tö trong m¹ng NGN

H×nh 1.3 C¸c phÇn tö m¹ng NGN c¬ b¶n

CÊu tróc c¬ b¶n ®−îc x¸c ®Þnh bao gåm c¸c phÇn tö m¹ng cÇn thiÕt cho

viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô tho¹i truyÒn thèng. C¸c nhµ cung cÊp NGN ®Òu ®−a

ra cÊu tróc nµy nh− lµ mét b−íc chuyÓn tiÕp lªn NGN víi c¸c s¶n phÈm cña

m×nh. Tuy nhiªn ®ã lµ nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ riªng cña tõng h·ng. H×nh 1.3 lµ

cÊu tróc do tæ chøc Eurescom ®−a ra.

Page 23: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

22

1.2.3.1 Media Gateway ( MG )

Media gateway chuyÓn ®æi giao thøc khung vµ media ®−îc cung cÊp

trong mét kiÓu m¹ng tíi ®Þnh d¹ng yªu cÇu trong mét kiÓu m¹ng kh¸c. C¸c

®Çu cuèi media gateway hoµn thµnh c¸c giao thøc ®iÒu khiÓn m¹ng vµ chøa

c¸c ®Çu cuèi m¹ng. Nã còng chøa thiÕt bÞ thao t¸c media (nh− bé chuyÓn m·,

khö tiÕng väng hay göi tone).

a. Chøc n¨ng cña MG

° C¸c chøc n¨ng chung

+ Hç trî quay sè hai gian ®o¹n, c¸ch nµy ®−îc dïng ®−a vµo chÌn c¸c

sè DTMF sau khi thiÕt lËp mét cuéc gäi.

+ TËp hîp d÷ liÖu cho viÖc tÝnh c−íc vµ hÖ thèng ch¨m sãc kh¸ch hµng

(kh¶ n¨ng cung cÊp hå s¬/ hç trî nhanh cuéc gäi c¶ trong thêi gian

thùc vµ kh«ng ph¶i thêi gian thùc, tr¹ng th¸i…)

+ C¸c b¸o c¸o c¶nh b¸o (c¸c sù kiÖn bÊt b×nh th−êng nh− trµn t¶i vµ

nghÏn l−u l−îng…)

+ Media gateway sÏ t¹o c¸c tone (bËn, kh«ng tr¶ lêi) vµ t¹o vµ ph¸t

hiÖn c¸c tÝn hiÖu DTMF.

+ Xö lý dßng Media (nh− ®iÒu khiÓn l−u l−îng: tèc ®é ®Ønh tÕ bµo, tèc

®é trung b×nh tÕ bµo ... trong ATM).

+ Hç trî c¸c giao thøc ®Þnh ®−êng chÝnh: OSPF (Open Shortest Path

First ), BGP (Border Gateway Protocol).

+ Hç trî chøc n¨ng LSR (Label Switch Routing) cho c¸c chuÈn MPLS

(MultiProtocol Label Switching ).

+ Hç trî c¸c chøc n¨ng khai th¸c vµ b¶o d−ìng chÝnh nh− cÊu h×nh,

gi¸m s¸t….

+ Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi gi÷a c¸c kiÓu ®Çu cuèi kh¸c nhau (c¸c ®Çu

cuèi H.310 trªn B-ISDN, H.320 ®Çu cuèi trªn N-ISDN, ®Çu cuèi

H.321 trªn B-ISDN, c¸c ®Çu cuèi H.322 ...)

Page 24: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

23

° C¸c chøc n¨ng hç trî H.323

+ ChuyÓn ®æi m· gi÷a c¸c ®Þnh d¹ng truyÒn cho audio, video vµ c¸c

dßng d÷ liÖu (nh− H.225 tíi/ tõ H.221, chuyÓn ®æi tõ c¸c kªnh mang

tõ phÝa PSTN trong giao thøc thêi gian thùc-RTP ...)

+ TruyÒn gi÷a c¸c thñ tôc truyÒn th«ng (nh− H.245 tíi/tõ H.242), thiÕt

lËp cuéc gäi vµ gi¶i phãng hç trî PSTN (®Öm gãi, chuyÓn tíi Call

server).

° C¸c chøc n¨ng hç trî SIP

+ TruyÒn gi÷a ®Þnh d¹ng truyÒn cho audio, video vµ dßng d÷ liÖu. VÝ

dô nh− l−u ý ®Õn c¸c b¶n tin giao thøc thiÕt lËp phiªn-SIP tõ/®Õn

H.221 chuyÓn ®æi tõ c¸c kªnh mang tõ phÝa PSTN trong RTP.

+ TruyÒn gi÷a c¸c s¶n phÈm truyÒn th«ng (nh− SDP tõ/®Õn H.242), c¸c

thñ tôc thiÕt lËp cuéc gäi vµ gi¶i phãng hç trî cho PSTN (®Öm gãi,

chuyÓn ®Õn Call server).

+ ChÊp nhËn c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt giao thøc thiÕt lËp phiªn SIP vµ m«

t¶ phiªn SDP (Session Description Protocol).

b. C¸c yªu cÇu cho Media Gateway

ChÊt l−îng

Mét trong c¸c yªu cÇu chÝnh cho media gateway lµ ®Ó cung cÊp chÊt

l−îng tho¹i tèt. Do ®ã, media gateway sÏ cung cÊp tËp c¸c CODEC ®¶m b¶o

(G723.1, G.711, G.729, G.726, GSM) vµ rµng buéc c¶ yªu cÇu chÊt l−îng

tho¹i vµ d¶i th«ng.

H¬n n÷a, media gateway sÏ cung cÊp ®é trÔ vµ mÊt gãi thÊp, c¸c ®Æc

tÝnh nh− khö tiÕng väng vµ bé ®Öm jiter nh»m c¶i tiÕn chÊt l−îng tho¹i vµ tiÖn

nghi ng−êi dïng.

TÝnh më

Media gateway sÏ ®−îc kÕt nèi víi c¸c phÇn tö m¹ng kh¸c nh− call

server, sö dông c¸c giao thøc chuÈn nh− MGCP, MEGACO/H.248 hay SIP.

Page 25: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

24

Sö dông c¸c giao thøc chuÈn cho phÐp nhµ ®iÒu hµnh Ýt phô thuéc nhÊt vµo c¸c

nhµ cung cÊp vµ thuËn tiÖn cho viÖc thay thÕ c¸c phÇn tö m¹ng.

KÕt nèi phï hîp

Khi mét media gateway ®−îc ®Æt ë biªn gi÷a hai m¹ng, m¹ng chuyÓn

m¹ch vµ m¹ng gãi, nã sÏ cung cÊp kh¶ n¨ng kÕt nèi phï hîp gi÷a c¸c m¹ng

®ã. Media gateway sau ®ã sÏ hç trî c¸c kÕt nèi PSTN nh− c¸c kªnh E1, STM-

1 hay ISDN PRI vµ c¸c kÕt nèi gãi nh− ATM hay IP ( c¸c liªn kÕt Ethernet ).

TÝnh b¶o mËt

Ng−êi dïng kh«ng ®−îc nhËn thùc sÏ kh«ng thÓ sö dông media

gateway. Do ®ã media gateway ph¶i sö dông c¸c giao thøc nhËn thùc nh−

RADIUS, PAP, CHAP hay IPSec.

TÝnh tin cËy

Do ®ã media gateway ph¶i hç trî ®é d− (redundancy) vµ m«i tr−êng

ph©n t¸n ®Ó cung cÊp ®é tin cËy víi nhiÒu møc ®é truyÒn dÉn.

§é linh ho¹t (Scalability)

§é linh ho¹t còng lµ mét yªu cÇu quan träng, bëi v× nã cho phÐp nhµ

®iÒu hµnh më réng m¹ng nÕu cÇn thiÕt. §é linh ho¹t thuéc vÒ sù hç trî cña

cÊu tróc ph©n t¸n (nh− lµ ®é tin cËy) vµ cã thÓ ph¸t triÓn c¸c gateway míi mµ

kh«ng ¶nh h−ëng tíi bÊt kú c¸c gateway ®ang tån t¹i nµo.

OAM&P

ViÖc qu¶n lý vµ qu¶n trÞ media gateway sÏ ®−îc ®¬n gi¶n hãa hÕt møc,

kiÓu nh− sö dông giao diÖn ng−êi dïng ®å häa. C¸c ho¹t ®éng ®ã còng sÏ

®−îc thùc hiÖn tõ xa, ®Ó dÔ dµng qu¶n lý c¸c gateway media ph©n t¸n. Media

gateway sÏ hç trî c¸c giao thøc qu¶n lý chuÈn (SNMP, CORBA). C¸c cÊu tróc

m¹ng (nh− MG ®−îc kÕt nèi tíi call server) sÏ ®−îc xem xÐt ®Ó cã thÓ ®Þnh

d¹ng m¹ng ...

Ph¸t triÓn dÔ dµng

Ngµy nay c¸c media gateway (VoIP) hç trî IP v.4 nh−ng chóng cã thÓ

Page 26: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

25

ph¸t triÓn ®Ó hç trî IP v.6, ®−îc mong ®îi cho c¸c chuÈn t−¬ng lai. H¬n n÷a,

viÖc giíi thiÖu c¸c giao thøc míi sÏ dÔ dµng vµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ c¶ vµ

tiÕn tr×nh ho¹t ®éng.

C¸c yªu cÇu kh¸c

Media gateway sÏ hç trî lÊp kho¶ng lÆng (phÝa khëi ®Çu) vµ t¹o c¸c

nhiÔu nÒn (phÝa kÕt cuèi) ®Ó gi¶m khèi l−îng t¶i trong m¹ng x−¬ng sèng. Nã

còng hç trî viÖc ph¸t hiÖn tone fax ®Ó chuyÓn m¹ch kªnh audio tíi mét bé m·

ho¸ tÝch cùc cho c¶ phÝa khëi ®Çu vµ kÕt cuèi.

1.2.3.2 Media Server

C¸c media server sÏ cung cÊp c¸c chøc n¨ng cho phÐp c¸c t−¬ng t¸c

gi÷a chñ gäi vµ c¸c øng dông th«ng qua c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tho¹i, thÝ dô nã cã

thÓ tr¶ lêi cuéc gäi vµ cÊp th«ng b¸o hoÆc ®äc th− b»ng tæng hîp tho¹i vµ

cung cÊp ®Çu vµo tíi c¸c øng dông tõ c¸c lÖnh DTMF hoÆc c¸c lÖnh tho¹i nhê

sö dông c«ng nghÖ nhËn d¹ng tiÕng nãi.

Hai chøc n¨ng chÝnh cã thÓ ®−îc ph©n biÖt:

° C¸c chøc n¨ng tµi nguyªn ph−¬ng tiÖn nh−: t¸ch tone, c¸c chøc n¨ng

tæng hîp tho¹i, ph−¬ng tiÖn nhËn d¹ng tiÕng nãi, v.v.

° C¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn qua c¸c tµi nguyªn ph−¬ng tiÖn

(thÝ dô, nh¾c, ghi b¶n tin, ...) tíi c¸c c«ng nghÖ kh«ng kÓ ®Õn c¸c øng

dông ®−îc sö dông trªn c¸c tµi nguyªn ph−¬ng tiÖn.

a. C¸c chøc n¨ng

C¸c chøc n¨ng chÝnh (b¾t buéc vµ lùa chän) ®−îc cung cÊp bëi c¸c

Server ph−¬ng tiÖn bao gåm:

° Chøc n¨ng b¾t buéc:

+ BiÓu thÞ tho¹i.

+ Ghi tho¹i.

+ T¸ch tone (cho server ph−¬ng tiÖn).

Page 27: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

26

+ Ph¸t tone (server ph−¬ng tiÖn).

+ CÇu héi nghÞ

- Ph©n nh¸nh chuçi media.

- ChuyÓn m¹ch chuçi media.

+ Lo¹i bá tiÕng väng.

+ Giao diÖn lËp tr×nh ®−îc

- Cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®ång bé (cho c¸c øng dông ®¬n gi¶n).

- Cung cÊp c¸c chøc n¨ng kh«ng ®ång bé (c¸c øng dông phøc t¹p).

- PhÇn qu¶n lý phiªn.

- PhÇn qu¶n lý sù kiÖn.

- PhÇn qu¶n lý nhãm.

+ NÐn vµ chuyÓn m· (cho server ph−¬ng tiÖn).

° Chøc n¨ng lùa chän:

+ Phiªn dÞch c¸c ng«n ng÷ kÞch b¶n nh− VoiceXML.

+ NhËn d¹ng tho¹i.

+ Text sang tiÕng nãi.

+ Fax.

+ HiÓu ng«n ng÷ tù nhiªn.

+ C¸c chøc n¨ng t¸c tö ng−êi dïng b¶n tin, thÝ dô, ®Ó truyÒn t¶i tin b¸o

®−îc ghi tíi server b¶n tin hoÆc phôc håi vµ l−u gi÷ b¶n tin trong

mét server b¶n tin.

+ DÞch ph−¬ng tiÖn, thÝ dô ®Ó dÞch khu«n d¹ng b¶n tin, kh«ng ®−îc hç

trî bëi c¸c bé m· hãa vµ gi¶i m· tµi nguyªn ph−¬ng tiÖn.

b. C¸c giao diÖn cña Media server

C¸c server ph−¬ng tiÖn cung cÊp c¸c giao diÖn tíi:

° C¸c thiÕt bÞ ng−êi sö dông cuèi.

° C¸c server øng dông.

Page 28: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

27

° C¸c server cuéc gäi.

° C¸c server b¶n tin

c. Nh÷ng yªu cÇu media server

° Media Server sÏ cung cÊp c¸c chøc n¨ng tíi c¸c øng dông kh«ng kÓ

®Õn kiÓu cña m¹ng c¬ së, thÝ dô SIP, H.323, PSTN, ...

° Media Server sÏ lµ hÖ ®iÒu hµnh ®éc lËp. Nã sÏ cã kh¶ n¨ng chän hÖ

®iÒu hµnh phï hîp nhÊt ®Ó cµi ®Æt vµ ch¹y c¸c øng dông kh¸ch hµng vµ

server øng dông d−íi c¸c hÖ ®iÒu hµnh kh¸c nhau.

° Dßng media

+ Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c giao diÖn cho c¸c kiÓu dßng ®a

ph−¬ng tiÖn vµ c¸c giao thøc t−¬ng øng ®−îc cung cÊp (thÝ dô

RTP/RTCP), ©m thanh (thÝ dô RealAudio) vµ video (thÝ dô MPEG4)

cho c¸c giao diÖn IP, Ethernet, ATM vµ PSTN.

+ Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c chøc n¨ng dßng ph−¬ng tiÖn bao

gåm ph©n nh¸nh, chuyÓn m¹ch vµ lo¹i bá tiÕng väng, ...

+ Nã sÏ cung cÊp c¸c bé ®a m· ho¸-gi¶i m· ho¸ bao gåm G.711,

G.723.1, G.729a.

° §iÒu khiÓn media

+ Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ph−¬ng

tiÖn ®a dßng bao gåm ch¬i, tua l¹i, tua ®i nhanh, ®iÒu khiÓn ©m

l−îng, dõng, ghi, t¸ch tone vµ ph¸t hiÖn tone.

+ Nã sÏ cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng cÇu héi nghÞ.

+ Nã sÏ cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng fax cho c¸c giao diÖn ph−¬ng tiÖn

kh¸c nhau (PSTN vµ IP).

+ Nã sÏ cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng ASR (Automatic Speech Recognition).

+ Nã sÏ cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng TTS (Text To Speech).

+ Nã sÏ cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng xö lý hiÓu ng«n ng÷ tù nhiªn.

° Tin b¸o

Page 29: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

28

+ Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp truyÒn t¶i c¸c tin b¸o ®−îc tËp hîp

(thÝ dô voicemail vµ fax) tíi c¸c server tin b¸o nhê sö dông c¸c giao

thøc chuÈn nh− SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

+ Nã sÏ cung cÊp t×m l¹i ®−îc c¸c tin b¸o (thÝ dô: voicemail, emai vµ

fax) ®−îc göi kÓ c¶ sö dông c¸c giao thøc chuÈn nh− IMAP4

(Internet Message Access Protocol version 4) vµ POP3 (Post Office

Protocol version 3).

° ChuyÓn ®æi media

+ Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng phiªn dÞch khu«n d¹ng

ph−¬ng tiÖn nh− PCM thµnh MP3 (MPEG-1 Layer-3) hoÆc GIF

(Graphics Interchange Format) thµnh TIFF (Tagged Image File

Format).

+ Nã sÏ cung cÊp c¸c c¬ chÕ c¾m vµo ®Ó cung cÊp c¸c kiÓu ph−¬ng

tiÖn míi.

° C¸c giao diÖn øng dông

+ Server ph−¬ng tiÖn sÏ ®ång thêi cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®ång bé

(cho c¸c øng dông ®¬n) vµ c¸c chøc n¨ng kh«ng ®ång bé (c¸c øng

dông phøc t¹p h¬n) trªn c¸c giao diÖn lËp tr×nh.

+ Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c giao diÖn lËp tr×nh chuÈn c«ng

nghiÖp nh− TAPI, JTAPI vµ ECTF S.100.

+ C¸c server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c giao diÖn HTTP vµ ph©n tÝch

có ph¸p XML ®Ó t×m l¹i ®−îc vµ thùc hiÖn kÞch b¶n nh− voiceXML.

+ Nã sÏ cung cÊp c¸c giao diÖn kh¸c tíi c¸c server øng dông nh− SIP

hoÆc c¸c giao thøc øng dông kh¸c.

° §iÒu khiÓn m¹ng : C¸c server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c giao diÖn tíi

c¸c giao thøc m¹ng nh− MeGaCo, H.323, SIP, INAP, ISUP.

° C¸c tÝnh n¨ng tµi nguyªn media

+ Server ph−¬ng tiÖn cung cÊp c¸c tµi nguyªn ph−¬ng tiÖn tõ c¸c nhµ

Page 30: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

29

cung cÊp kh¸c nhau, thÝ dô ph−¬ng tiÖn TTS vµ cã thÓ ®−îc cung cÊp

bëi c¸c nhµ cung cÊp kh¸c nhau nhê sö dông t−¬ng t¸c ph−¬ng tiÖn

chuÈn gi÷a c¸c tµi nguyªn nh− Bus SC tõ ECTF.

1.2.3.3 Server cuéc gäi

Server cuéc gäi ®iÒu khiÓn cuéc gäi theo m« h×nh cuéc gäi, ®iÒu khiÓn

b¸o hiÖu vµ ®iÒu khiÓn media gateway. Server cuéc gäi ph¶i cung cÊp giao

diÖn (thÝ dô giao thøc chuÈn hoÆc giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông më) vÒ

phÝa c¸c server øng dông ®Ó cho phÐp ®iÒu khiÓn dÞch vô vµ cã c¸ch gi¶i quyÕt

(thÝ dô gi¶i quyÕt chÊt l−îng dÞch vô mang tÝnh c¸ nh©n, v.v).

C¸c server ®a cuéc gäi cã thÓ cïng ho¹t ®éng ®Ó ®iÒu khiÓn cuéc gäi

®¬n. C¸c thÝ dô cña c¸c server cuéc gäi lµ c¸c tr¹m cuéc gäi, c¸c chuyÓn m¹ch

mÒm, SIP Proxy Server vµ Gatekeeper H.323.

a. TÝnh n¨ng

° TÝnh n¨ng chung

+ Cung cÊp c¸c giao thøc chuÈn tíi møc gateway ph−¬ng tiÖn.

+ Cung cÊp c¸c giao thøc tíi møc server øng dông.

° TÝnh n¨ng x¸c thùc vµ b¶o mËt : Cung cÊp cho ®¨ng ký ®Çu cuèi (bao

gåm x¸c thùc vµ sù cÊp phÐp).

° TÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi (theo m« h×nh cuéc gäi ®Þnh s½n).

+ §iÒu khiÓn cuéc gäi c¬ b¶n

- §Þnh tuyÕn cuéc gäi: C¸c b¶ng ®Þnh tuyÕn theo kÕ ho¹ch ®¸nh sè

®Ó nhËn th«ng tin tõ c¸c nhµ khai th¸c kh¸c (thÝ dô th«ng qua

giao thøc TRIP).

- Xö lý b¸o hiÖu cuéc gäi (SIP, H.323, ISUP, MGCP, v.v).

+ ThiÕt lËp vµ ®iÒu khiÓn cuéc gäi ba bªn.

+ C¸c dÞch vô líp.

° TÝnh n¨ng lËp tr×nh

Page 31: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

30

+ C¸c giao diÖn lËp tr×nh.

+ Cung cÊp tíi c¸c giao diÖn lËp tr×nh øng dông chuÈn, më vµ c¸c giao

thøc chuÈn, më h−íng vÒ møc server øng dông (®Ó cã kh¶ n¨ng tíi

tÊt c¶ c¸c ng−êi sö dông m¹ng, kh«ng kÓ ®Õn ph−¬ng tiÖn truy cËp).

° TÝnh n¨ng truyÒn th«ng

+ Cung cÊp m« h×nh cuéc gäi tíi tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi

+ Cung cÊp t−¬ng t¸c cho c¸c server ®a cuéc gäi cã thÓ ®−îc ®Æt trong

c¸c miÒn m¹ng kh¸c nhau

+ KÝch ho¹t h−íng tíi c¸c server øng dông

° TÝnh n¨ng ho¹t ®éng, qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn

+ Ho¹t ®éng, qu¶n lý vµ b¶o d−ìng (thÝ dô: ®¨ng ký truy nhËp , c¶nh

b¸o, cÊu h×nh, x¸c ®Þnh phiªn b¶n, qu¶n trÞ ®Æc tÝnh, v.v)

+ Cung cÊp b¶n ghi d÷ liÖu cuéc gäi

° C¸c giao diÖn h−íng tíi c¸c phÇn tö m¹ng:

+ C¸c giao diÖn gi÷a c¸c server cuéc gäi vµ c¸c server øng dông. C¸c

thÝ dô cã kh¶ n¨ng lµ SIP, H.323, INAP, HTTP, v.v.

+ C¸c giao diÖn gi÷a c¸c server cuéc gäi vµ gateway ph−¬ng tiÖn. ThÝ

dô cã thÓ lµ SIP, MGCP, Megaco/H.248, v.v.

+ C¸c giao diÖn gi÷a c¸c server cuéc gäi. ThÝ dô cã thÓ lµ BICC vµ

SIP-T.

+ C¸c giao diÖn gi÷a c¸c server cuéc gäi vµ server ph−¬ng tiÖn. Kh¶

n¨ng truyÒn th«ng qua c¸c giao thøc nh− H.248 (thÝ dô MGCP).

+ C¸c giao diÖn gi÷a c¸c server cuéc gäi vµ c¸c server tin b¸o (thÝ dô

SMTP ®−îc sö dông ®Ó göi th− ®iÖn tö cho cuéc gäi vµo).

b. Nh÷ng yªu cÇu server cuéc gäi

TÝnh më

§ã lµ yªu cÇu chÝnh cña server cuéc gäi NGN. TÝnh më cã nghÜa lµ sö

dông c¸c giao thøc chuÈn vµ giao diÖn lËp tr×nh øng dông, do ®ã, nã ®¶m b¶o

Page 32: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

31

tÝnh ®éc lËp cña c¸c nhµ cung cÊp, cho phÐp sö dông c¸c dÞch vô ba bªn. HiÖn

nay, c¸c giao thøc chuÈn, giao diÖn lËp tr×nh øng dông ch−a ®ñ hoµn thiÖn,

kh«ng thÝch hîp hoÆc phÇn më réng kh«ng chuÈn. V× vËy, yªu cÇu tÝnh më

cho c¸c server cuéc gäi hiÖn nay lµ : “server cuéc gäi nªn cµng më cµng tèt,

giao thøc chuÈn nªn lµ nhiÖm vô cña nhµ cung cÊp”.

C¸c phÇn tö nÒn chÝnh ®Ó quan t©m ®Õn tÝnh më lµ:

Ph¸t triÓn dÞch vô : server cuéc gäi nªn cung cÊp giao diÖn lËp tr×nh øng

dông chuÈn nh− JAIN hoÆc PARLAY ®Ó cho phÐp ph¸t triÓn dÔ dµng, kh«ng

®Ì nÆng lªn viÖc sö dông c¸c m«i tr−êng kiÕn t¹o dÞch vô (SCE) thÝch hîp.

Gateway ph−¬ng tiÖn : §Ó cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn bÊt cø gateway

ph−¬ng tiÖn nµo, giao thøc truyÒn th«ng gi÷a c¸c server cuéc gäi vµ c¸c

gateway ph−¬ng tiÖn nªn ®−îc chuÈn ho¸ (thÝ dô MGCP, Megaco/H.248, v.v).

TruyÒn th«ng gi÷a c¸c server cuéc gäi: TruyÒn th«ng gi÷a c¸c server

kh¸c nhau ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c giao thøc chuÈn gi÷a c¸c server cuéc gäi

nh− b¸o hiÖu BICC vµ SIP-T.

C¸c ®Çu cuèi ng−êi sö dông : Server cuéc gäi sÏ cho phÐp c¸c ®Çu cuèi

IP kÕt nèi trùc tiÕp, ®iÓn h×nh lµ sö dông c¸c giao thøc nh− SIP vµ H.323.

Gateway b¸o hiÖu sè 7

§Ó t−¬ng t¸c ho¹t ®éng víi c¸c m¹ng cò, ®Æc biÖt lµ PSTN, server cuéc

gäi sÏ cung cÊp gateway b¸o hiÖu sè 7, bao gåm c¸c giao thøc ISUP vµ TCAP

Quan träng lµ sù cung cÊp gateway b¸o hiÖu sè 7 cã thÓ ®−îc tÝch hîp tíi

server cuéc gäi hoÆc ®−îc thùc hiÖn trªn nÒn gateway b¸o hiÖu ®−îc dµnh s½n.

Kh¶ n¨ng thªm vµo c¸c giao thøc míi

§Æc ®iÓm quan träng kh¸c lµ kh¶ n¨ng thªm trî gióp cho c¸c giao thøc

míi trong nÒn.C¸c giao thøc míi nãi chung ®−îc thªm b»ng c¸ch c¾m vµo.

§é tin cËy vµ ®é linh ho¹t

§é tin cËy cã thÓ ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch dù phßng, hoÆc trong phÇn

mÒm cña nã hoÆc trong phÇn cøng c¬ b¶n hoÆc thËm chÝ trong tr−êng hîp

Page 33: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

32

nhiÒu h¬n mét server cuéc gäi khi chia t¶i. TÝnh linh ho¹t còng rÊt quan träng

®Ó c¸c nhµ khai th¸c triÓn khai c¸c server cuéc gäi tuú thuéc vµo nhu cÇu cña

hä.

TÝnh c−íc

C¸c b¶n ghi chi tiÕt cuéc gäi nªn ë d¹ng chuÈn (Bellcore AMA-

Automatic Message Accounting, text...).

Qu¶n lý, khai th¸c vµ cung cÊp dÞch vô

Qu¶n lý, khai th¸c vµ cung cÊp dÞch vô nªn ®−îc thùc hiÖn dÔ dµng, tõ

xa. Ngoµi ra, c¸c server cuéc gäi nªn cung cÊp c¸c giao thøc qu¶n lý m¹ng

chuÈn nh− SNMP (Simple Network Management Protocol).

1.2.3.4 Server øng dông

Server øng dông lµ phÇn mÒm ch¹y trªn líp trung gian gi÷a Web

browser trªn c¬ së c¸c client, c¸c c¬ së d÷ liÖu vµ c¸c øng dông kinh doanh.

C¸c server øng dông ®iÒu khiÓn tÊt c¶ c¸c l«gic vµ kÕt nèi øng dông mµ bao

gåm c¸c øng dông client-server kiÓu cò.

C¸c server øng dông liªn kÕt c¸c øng dông Web vµ c¸c hÖ thèng ®· tån

t¹i cïng nhau cho th−¬ng m¹i ®iÖn tö vµ c¸c sö dông kh¸c.

PhÇn mÒm server øng dông cã thÓ ®¬n gi¶n ho¸ viÖc kÕt nèi c¸c hÖ

thèng web míi, c¸c hÖ thèng ®Æt trong c¸c vÞ trÝ kh¸c h¼n nhau vµ c¸c hÖ

thèng kÕ thõa th«ng qua Web client.

Trong ph¹m vi m¹ng thÕ hÖ sau, server øng dông sÏ lµ nÒn c«ng nghÖ

th«ng tin ®ãng vai trß kiÕn t¹o dÞch vô trong m¹ng th«ng minh, më réng tÝnh

n¨ng cña chóng ®Ó bao phñ c¸c t×nh huèng míi cña m¹ng.

C¸c server øng dông nªn t−¬ng t¸c víi c¸c server cuéc gäi vµ c¸c tµi

nguyªn ®−îc ®iÒu khiÓn th«ng qua c¸c giao thøc chuÈn hoÆc c¸c giao diÖn

ch−¬ng tr×nh øng dông më (API).

a. TÝnh n¨ng

C¸c môc tiªu chÝnh cña server øng dông lµ kh¶ n¨ng ®Ó ®−a vµo, thùc

Page 34: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

33

hiÖn, ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý c¸c øng dông cã hiÖu qu¶, kinh tÕ vµ nhanh chãng.

° TÝnh n¨ng chung : Server øng dông ph¶i cung cÊp sù tÝch hîp Web ®Ó

cung cÊp giao diÖn ng−êi sö dông dùa trªn Web cho qu¶n lý, khai th¸c,

b¶o d−ìng víi c¸c Web server ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô.

° TÝnh n¨ng x¸c thùc vµ b¶o mËt: Server øng dông cã thÓ ®iÒu khiÓn c¸c

phÇn tö m¹ng thùc hiÖn x¸c thùc, cÊp phÐp vµ c¸c kh¶ n¨ng tÝnh to¸n

cho c¸c dÞch vô ®−îc cung cÊp; trî gióp c¬ chÕ ®¨ng ký (SIP hoÆc

H.323); ph¶i cung cÊp c¸c dÞch vô b¶o mËt: m· ho¸, x¸c thùc vµ cÊp

phÐp ®Ó ®¶m b¶o truy cËp b¶o mËt tíi c¸c dÞch vô.

° TÝnh n¨ng lËp tr×nh

+ Server øng dông ph¶i trî gióp ®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô b»ng c¸c

giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông hoÆc c¸c ng«n ng÷ kÞch b¶n. C¸c

kÞch b¶n cã thÓ ®−îc t¹o ra b»ng c¸c m«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông.

+ Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông

tíi c¸c miÒn qu¶n lý cña ®èi t¸c thø ba theo c¸ch b¶o mËt.

° TÝnh n¨ng truyÒn th«ng: Server øng dông ph¶i cung cÊp:

+ TruyÒn th«ng víi c¸c øng dông bªn trong hoÆc bªn ngoµi kh¸c (thÝ

dô: ch¹y trªn c¸c server øng dông bªn ngoµi).

+ TruyÒn th«ng víi c¸c server ®iÒu khiÓn tµi nguyªn m¹ng bªn ngoµi

bao gåm: Server ph−¬ng tiÖn cung cÊp tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn ph−¬ng

tiÖn; C¸c server cuéc gäi cung cÊp tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi

nh− ®Þnh tuyÕn cuéc gäi, xö lý b¸o hiÖu cuéc gäi; C¸c server tin b¸o

cung cÊp tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn tin b¸o.

° TÝnh n¨ng cung cÊp d÷ liÖu: Server øng dông ph¶i cung cÊp c¬ së d÷

liÖu ®Ó l−u tr÷ d÷ liÖu thuª bao vµ dÞch vô (hoÆc bªn trong hoÆc bªn

ngoµi).

° TÝnh n¨ng ho¹t ®éng, qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn : Bao gåm qu¶n lý dÞch vô,

qu¶n lý hÖ thèng, qu¶n lý vßng ®êi dÞch vô.

Page 35: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

34

° TÝnh n¨ng thùc hiÖn dÞch vô :

+ Trî gióp thùc hiÖn ®a øng dông, ®a tr−êng hîp cña cïng øng dông.

+ M«i tr−êng thùc hiÖn l«gic dÞch vô (SLEE): bao gåm tËp c¸c kh¶

n¨ng ®éc lËp dÞch vô ®Ó truy cËp c¸c hÖ thèng bªn ngoµi th«ng qua

c¸c giao thøc, giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông ®Ó qu¶n lý c¸c phiªn

dÞch vô v.v.

b. Nh÷ng yªu cÇu trªn server øng dông

CÊu tróc bªn trong

° Server øng dông ph¶i ®−îc cÊu tróc bªn trong víi tËp c¸c chøc n¨ng vµ

c¸c phÇn tö cã ph©n líp, ¶nh h−ëng lÉn nhau th«ng qua ®Þnh nghÜa râ,

c¸c giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông ®ång nhÊt vµ chung (gièng nh−

c¸c server øng dông cho c¸c dÞch vô web), c¸c phÇn tö cã thÓ ®−îc

ph©n bè vÒ mÆt vËt lý trªn c¸c hÖ thèng kh¸c nhau.

° C¸c líp chøc n¨ng ph¶i ®Þnh ®Þa chØ:

+ C¸c giao diÖn h−íng tíi c¸c tµi nguyªn m¹ng ®−îc ®iÒu khiÓn.

+ C¸c chøc n¨ng øng dông vµ dÞch vô ®éc lËp (®Ó ®¬n gi¶n ho¸ sù ph¸t

triÓn øng dông).

+ C¸c dÞch vô.

° C¸c giao diÖn ®−îc cung cÊp bëi c¸c phÇn tö nªn ®−îc dùa trªn c¸c tiªu

chuÈn nh−: Parlay, JAIN, 3GPP OSA...

° Server øng dông ph¶i trî gióp sù ®−a vµo c¸c phÇn tö ®éc lËp dÞch vô

míi.

Hç trî giao thøc m¹ng

° Server øng dông ph¶i cung cÊp tËp c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn cho tÊt c¶ c¸c

giao thøc liªn quan ®Õn ®iÒu khiÓn m¹ng, c¸c tµi nguyªn ®Æc biÖt vµ c¸c

server.

° Server øng dông ph¶i cho phÐp ®−a vµo c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn giao thøc

míi theo c¸ch t¨ng lªn.

Page 36: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

35

Hç trî d÷ liÖu

° Server øng dông ph¶i cung cÊp m« h×nh d÷ liÖu bªn trong ®Ó thùc hiÖn

dÞch vô, qu¶n lý vµ cung cÊp cho qu¶n lý nÒn.

° Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®éc lËp c¬ së d÷ liÖu ®Ó

l−u tr÷, t×m l¹i ®−îc, söa ®æi nÒn, d÷ liÖu dÞch vô, thuª bao...

Hç trî phiªn dÞch vô

° Server øng dông ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®a øng dông, ®a tr−êng hîp

cña cïng dÞch vô

° Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c c¬ chÕ ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c giao dÞch

giao thøc vµ phèi hîp chóng trong c¸c phiªn dÞch vô.

Hç trî qu¶n lý dÞch vô

° Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c phÇn tö dÞch vô ®éc lËp ®Ó ®iÒu

khiÓn qu¶n lý dÞch vô, cung cÊp c¸c phÇn tö dÞch vô ®éc lËp tíi c¸c hÖ

thèng qu¶n lý vèn cã nh− : c¸c hÖ vi tÝnh lín, c¸c hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu

vµ c¸c nÒn ®iÒu khiÓn giao dÞch.

° Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c phÇn tö vµ c¸c giao diÖn ®Ó lµm viÖc

víi c¸c hÖ thèng khai th¸c, qu¶n lý vµ b¶o d−ìng cña c¸c nhµ khai th¸c

m¹ng.

Hç trî ph¸t triÓn dÞch vô

° Server øng dông ph¶i trî gióp cho ph¸t triÓn c¸c øng dông t¹i c¸c møc

kh¸c nhau cña sù trõu t−îng ho¸ (thÝ dô: ph¶i trî gióp m«i tr−êng kiÕn

t¹o øng dông – ACE) nh−: C¸c giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông (API),

Bé phiªn dÞch ®Ó trî gióp c¸c ng«n ng÷ kÞch b¶n (thÝ dô, CPL, XLML,

CPML, VoiceXML, v.v).

° H×nh thøc ®−îc trî gióp ph¶i cã kh¶ n¨ng truy cËp tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng

server øng dông.

Hç trî vßng ®êi dÞch vô

° Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®Ó ®iÒu khiÓn vßng ®êi

Page 37: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

36

dÞch vô (triÓn khai, kÝch ho¹t, gi¶i kÝch ho¹t, thuª dÞch vô, v.v).

° Server øng dông ph¶i trî gióp ®−a c¸c øng dông míi mµ kh«ng ng¾t

viÖc thùc hiÖn c¸c øng dông ®· ®−îc kÝch ho¹t, ph¶i cã kh¶ n¨ng triÓn

khai vµ thùc hiÖn ®a phiªn b¶n cña cïng øng dông mét c¸ch ®ång thêi.

Qu¶n lý nÒn

° Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c chøc n¨ng vµ c¸c giao diÖn (hoÆc lµ

SNMP hoÆc dùa trªn Web) ®Ó cÊu h×nh vµ qu¶n lý nÒn. Chóng ph¶i

cung cÊp c¸c giao diÖn h−íng tíi c¸c hÖ thèng qu¶n lý vèn cã cña c¸c

nhµ khai th¸c m¹ng.

Hç trî c¸c giao thøc SIP

° Server øng dông SIP nªn cã kh¶ n¨ng ®−îc kÕt nèi trùc tiÕp tíi SIP-UA,

SIP Proxy, SIP Local Server, c¸c server øng dông SIP kh¸c, v.v.

° Server øng dông SIP nªn trî gióp bÊt cø líp truyÒn t¶i nµo (thÝ dô UDP,

TCP, SSL, v.v).

° Server øng dông SIP nªn trî gióp giao diÖn øng dông (thÝ dô, JAIN-SIP,

SIP-Servlet, SIP-CGI, JAIN-JCC, Parlay PAM.

1.2.3.5 M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông

M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông sÏ trî gióp vßng ®êi cña dÞch vô hoÆc

øng dông ®−îc so¹n bëi chuçi pha, mçi pha yªu cÇu c¸c kÝch ho¹t nµo ®ã ®Ó

®−îc thùc hiÖn víi c¸c tªn :

° Ph©n tÝch c¸c nhu cÇu kh¸i niÖm.

° KiÕn t¹o øng dông.

° §o thö chÊp nhËn.

° TriÓn khai øng dông.

° Cung cÊp øng dông vµ ho¹t ®éng.

° Lo¹i bá øng dông.

M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông thÕ hÖ sau nªn cung cÊp c¸c c«ng cô ®Ó

Page 38: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

37

®Þnh ®Þa chØ c¸c kÝch ho¹t ®−îc nhËn d¹ng chi tiÕt sù ph¸t triÓn vµ phª chuÈn

c¸c øng dông s½n cã ®Ó triÓn khai trong m¹ng thùc tÕ. C¸c phÇn tö kiÕn t¹o

øng dông sau ®ã nªn cung cÊp m«i tr−êng tÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn vµ phª chuÈn

c¸c øng dông ®Ó ch¹y trªn server øng dông. Sù ph¸t triÓn øng dông nªn ®−îc

dùa trªn c¸c phÇn tö. Mét phÇn tö cã thÓ ®−îc thùc hiÖn sö dông ng«n ng÷

h−íng ®èi t−îng, thÝ dô JAVA hoÆc C++. Sù ph¸t triÓn c¸c øng dông sö dông

m« h×nh “h−íng ®èi t−îng” sÏ cho phÐp:

° Sö dông l¹i c¸c phÇn tö.

° DÔ b¶o d−ìng.

° Thêi gian ®−a ra thÞ tr−êng nhanh chãng.

C¸c tÝnh n¨ng m«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông nªn t−¬ng thÝch víi c¸c

kh¶ n¨ng server øng dông n¬i c¸c øng dông sÏ ch¹y. §iÒu nµy nghÜa lµ c¸c

®Æc ®iÓm kiÕn t¹o øng dông sÏ phô thuéc vµo c¸c tÝnh n¨ng server øng dông.

a. TÝnh n¨ng

C¸c tÝnh n¨ng kiÕn t¹o øng dông nªn cung cÊp m«i tr−êng tÝch hîp ®Ó

ph¸t triÓn vµ x¸c nhËn tÝnh hîp lÖ c¸c øng dông ®Ó ch¹y trªn server øng dông.

M«i tr−êng ph¸t triÓn øng dông: C¸c tÝnh n¨ng so¹n th¶o, ph©n tÝch,

thiÕt kÕ phÇn mÒm, c¸c tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn phiªn b¶n; Më tíi c¸c chuÈn míi,

trî gióp c¸c chuÈn s½n cã (thÝ dô, XML, SMTP, HTTP), trî gióp c¸c giao diÖn

lËp tr×nh øng dông hoÆc ng«n ng÷ kÞch b¶n.

M«i tr−êng x¸c nhËn tÝnh hîp lÖ øng dông: Ch−¬ng tr×nh m« pháng

qu¶n lý c¸c øng dông, dÔ dµng truyÒn th«ng víi c¸c phÇn tö m¹ng kh¸c.

b. Nh÷ng yªu cÇu trªn m«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông

PhÇn nµy ph©n biÖt mét sè yªu cÇu trªn c¸c phÇn tö m«i tr−êng kiÕn t¹o

øng dông (ACE) cña cÊu tróc tham chiÕu m¹ng thÕ hÖ sau. M«i tr−êng kiÕn

t¹o øng dông ph¶i cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®Ó ph¸t triÓn c¸c øng dông ®−îc

triÓn khai vµ ®−îc thùc hiÖn bëi server øng dông.

° C¸c kh¶ n¨ng lËp tr×nh: M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông trî gióp ph¸t

Page 39: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

38

triÓn c¸c dÞch vô th«ng qua c¸c h×nh thøc lËp tr×nh, bao gåm:

+ C¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh ®a n¨ng (thÝ dô, Java, C ++).

+ H×nh thøc dùa trªn thµnh phÇn (thÝ dô, EJB)

+ C¸c ng«n ng÷ kÞch b¶n (thÝ dô, CPL, XTML, VoiceXML, v.v).

° M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông ph¶i trî gióp ®Ó ®Þnh râ tÊt c¶ c¸c thµnh

phÇn cña dÞch vô, øng dông, bao gåm logic thùc hiÖn, c¸c khu«n d¹ng

cung cÊp, logic qu¶n lý, v.v.

° C¸c c«ng cô

+ M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông trî gióp c¸c c«ng cô so¹n th¶o ®å

ho¹, so¹n th¶o dùa trªn text...

+ M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông bao gåm c¸c c«ng cô ®Ó x¸c nhËn

tÝnh hîp lÖ c¸c dÞch vô vµ øng dông ®−îc ph¸t triÓn.

+ M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông nªn cung cÊp c¸c c«ng cô m« pháng

vµ ®o thö, ®Ó x¸c nhËn c¸c øng dông ®−îc ph¸t triÓn kh«ng trùc

tuyÕn.

+ M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông nªn ®−îc dùa trªn gãi d÷ liÖu vµ cÊu

h×nh c¸c c«ng cô ph¸t triÓn kh¶ dông th−¬ng m¹i vµ ®a n¨ng.

+ M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông nªn bao gåm cÊu tróc më, cã thÓ thay

thÕ hoÆc thªm vµo c¸c c«ng cô bªn ngoµi tíi m«i tr−êng kiÕn t¹o

øng dông, mµ kh«ng lµm x¸o trén nh÷ng phÇn tr−íc ®ã.

° Hç trî qu¸ tr×nh kiÕn t¹o

+ M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông ph¶i cung cÊp c¸c c¬ chÕ ®Ó t−¬ng t¸c

víi c¸c server øng dông trong c¸c pha liªn quan ®Õn triÓn khai øng

dông vµ chu kú sèng cña øng dông.

+ M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông nªn trî gióp c¸c c«ng cô ®Ó qu¶n lý

qu¸ tr×nh kiÕn t¹o øng dông. C¸c m«i tr−êng nµy nªn bao gåm:

- Qu¶n lý c¸c nhãm ph¸t triÓn nhiÒu ng−êi dïng.

- §iÒu khiÓn “chu kú sèng” cña phÇn mÒm.

Page 40: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

39

- Phiªn b¶n phÇn mÒm.

- Trî gióp víi s¶n phÈm tµi liÖu.

+ M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông cung cÊp truy cËp ®Ó lo¹i bá ph¸t

triÓn øng dông.

1.3. C¸c giao diÖn NGN

C¸c giao diÖn kÕt nèi cña m¹ng NGN lµ phÇn rÊt quan träng cña m¹ng,

nã võa ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c dÞch vô míi trong t−¬ng lai võa ph¶i ®¶m b¶o

cung cÊp c¸c dÞch vô ®ang tån t¹i ®ång thêi kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn ng−êi

sö dông. §Ó ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trªn, m¹ng NGN ph¶i chøa giao diÖn

c¸c m¹ng ®ang tån t¹i.

° M¹ng truy nhËp:

+ Truy nhËp v« tuyÕn vßng.

+ Truy nhËp c¸p quang trùc tiÕp.

+ Truy nhËp c¸p quang thô ®éng.

+ Truy nhËp c¸p ®ång PSTN/ISDN.

+ Truy nhËp c¸p ®ång xDSL.

+ M¹ng c¸p TV.

+ Truy nhËp di ®éng sè (nh− GSM).

+ M¹ng TV qu¶ng b¸ mÆt ®Êt.

+ M¹ng vÖ tinh qu¶ng b¸ trùc tiÕp.

+ Truy nhËp vÖ tinh ®Þa tÜnh (nh− Inmarsat).

+ Truy nhËp vÖ tinh quü ®¹o thÊp vµ trung b×nh.

° M¹ng ®−êng trôc:

+ M¹ng ®−êng trôc PSTN/ISDN.

+ M¹ng ®−êng trôc PSDN.

+ M¹ng BISDN.

+ M¹ng chuyÓn m¹ch gãi X.25.

Page 41: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

40

+ M¹ng Frame Relay.

+ M¹ng SMDS.

+ M¹ng Leased line.

+ Internet.

B¶ng 1.1 C¸c giao diÖn trong m¹ng PSTN/ISDN

Giao diÖn Chó gi¶i

A Giao diÖn truy cËp t−¬ng tù (truyÒn dÉn sè)

B Giao diÖn truy cËp ISDN

C, D, E, F, G, H, J C¸c giao diÖn chuyÓn m¹ch quèc gia

I Giao diÖn chuyÓn m¹ch quèc tÕ

V Giao diÖn V5.1 Giao diÖn V5.2 §iÓm tham chiÕu VB5.1 §iÓm tham chiÕu VB5.2

Q3 TMN

° M¹ng cung cÊp dÞch vô

+ M¹ng th«ng tin di ®éng GSM vµ 3G (c©n nh¾c phÇn chuyÓn m¹ch

chung cho c¶ di ®éng vµ cè ®Þnh).

+ M¹ng IP Gateway

B¶ng 1.1 lµ c¸c giao diÖn trong m¹ng PSTN/ISDN vµ b¶ng 1.2 giíi

thiÖu c¸c giao diÖn gi÷a m¹ng IP víi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh (SCN) theo cÊu

h×nh tham chiÕu TIPHON cña ETSI (h×nh 1.4).

Page 42: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

41

T1318040-01

M3

C3

MC MC MC MC

BCBCBC

CC CC CC

SCSC

S

C

N

T1 T2 T2 T2 T3

N2 N3N1

SC1 SC2 SC3

S1 S2 S3 S3

C1 C2 C2 C2

C2C2C2C2

M1 M2 M2 M2MC

BCBC

CC CC

SCSC

N2 N2

SC2 SC2

S3 S3

OriginatingTerminal FG

OriginatingNetwork FG

IntermediateNetwork FG

TerminatingNetwork FG

TerminatingGateway FG

Service

ServiceControl

CallControl

BearerControl

MediaControl

IP Transport Plane

ServiceProfile

UserProfile Route Route Route Route

FG Functional Grouping

Registration

H×nh 1.4 CÊu h×nh tham chiÕu TIPHON cña ETSI

B¶ng 1.2 C¸c giao diÖn gi÷a m¹ng IP víi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh(SCN)

§iÓm tham chiÕu

Chó gi¶i Giao diÖn

S1 S2 S3

- C¸c luång th«ng tin t¹i S1 cung cÊp kh¶ n¨ng tÝch tr÷, gäi ra vµ xo¸ "vÐ" ®¨ng nhËp. - C¸c luång th«ng tin t¹i S2 cung cÊp kh¶ n¨ng t×m kiÕm vµ thiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh trong hå s¬ ng−êi dïng, víi c¸c môc ®Ých: x¸c thùc ng−êi dïng, cÊp phÐp ng−êi dïng, ®Þnh tuyÕn cuéc gäi, c¸c −u tiªn ng−êi dïng, c¸c dÞch vô ®−îc phÐp vµ lùa chän dÞch vô. - C¸c luång th«ng tin t¹i S3 cung cÊp kh¶ n¨ng t×m kiÕm th«ng tin ®Þnh tuyÕn cuéc gäi vµ biªn dÞch ®Þa chØ.

Giao diÖn gi÷a SC - DÞch vô

Page 43: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

42

R1 R2

- C¸c luång th«ng tin t¹i R1 cung cÊp kh¶ n¨ng yªu cÇu ng−êi dïng ®¨ng ký víi IPTN. Chóng cung cÊp kh¶ n¨ng truyÒn d÷ liÖu nhËn d¹ng ng−êi dïng, nhËn d¹ng ®Çu cuèi, kh¶ n¨ng ®Çu cuèi... - C¸c luång th«ng tin t¹i R2 cung cÊp kh¶ n¨ng mµ m¹ng cã thÓ chuyÓn ®æi th«ng tin ®¨ng nhËp cña ng−êi dïng g¾n víi hå s¬ ng−êi dïng vµ thuª bao.

Giao diÖn gi÷a SC - SC

SC1 SC2 SC3

- C¸c luång th«ng tin t¹i SC1 cung cÊp kh¶ n¨ng t×m kiÕm "vÐ" trªn mét phiªn ®¨ng nhËp ®ang tån t¹i. - C¸c luång th«ng tin t¹i SC2 cung cÊp kh¶ n¨ng tr¶ lêi viÖc x¸c minh tíi hå s¬ ng−êi dïng. - C¸c luång th«ng tin t¹i SC3 cung cÊp kh¶ n¨ng tr¶ lêi c¸c yªu cÇu truy cËp vµ ®Þnh tuyÕn cho c¸c cuéc gäi trong ph¹m vi Nhãm chøc n¨ng m¹ng. Th«ng tin ®Çu vµo cã thÓ bao gåm tªn/®Þa chØ bªn bÞ gäi, ng−êi gäi, miÒn cuéc gäi. Th«ng tin ®Çu ra cã thÓ bao gåm ®Þa chØ tiÕp theo, c¸c th«ng sè cuéc gäi ...

Giao diÖn gi÷a CC - SC

C1 C2 C3

- C¸c luång th«ng tin t¹i C1 cung cÊp kh¶ n¨ng thiÕt lËp, söa ®æi vµ kÕt thóc c¶ cuéc gäi, m¹ch ®i vµ ®Õn c¸c ®Çu cuèi. - C¸c luång th«ng tin t¹i C2 cung cÊp kh¶ n¨ng thiÕt lËp, söa ®æi vµ kÕt thóc c¶ cuéc gäi vµ m¹ch gi÷a c¸c nhãm chøc n¨ng phi ®Çu cuèi. - C¸c luång th«ng tin t¹i C3 cung cÊp kh¶ n¨ng thiÕt lËp, söa ®æi vµ kÕt thóc c¶ cuéc gäi vµ kÕt nèi gi÷a c¸c nhãm chøc n¨ng phi ®Çu cuèi sö dông mét SCN.

Giao diÖn gi÷a CC/BC - CC/BC

N1 N2 N3

- C¸c luång th«ng tin t¹i N1 cung cÊp kh¶ n¨ng yªu cÇu, söa ®æi vµ xo¸ c¸c ®−êng truyÒn th«ng ®Ó t¹o ra mét m¹ch trong ph¹m vi Nhãm chøc n¨ng ®Çu cuèi. - C¸c luång th«ng tin t¹i N2 cung cÊp kh¶ n¨ng yªu cÇu, söa ®æi vµ xo¸ c¸c ®−êng truyÒn th«ng ®Ó t¹o ra mét m¹ch vµ cung cÊp kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn th«ng tin (vÝ dô nh− c¸c Tone hay c¸c lêi th«ng b¸o) vµo c¸c luång truyÒn th«ng trong ph¹m vi Nhãm chøc n¨ng m¹ng. - C¸c luång th«ng tin t¹i N3 cung cÊp kh¶ n¨ng yªu cÇu, söa ®æi vµ xo¸ c¸c ®−êng truyÒn th«ng ®Ó t¹o ra mét m¹ch trong ph¹m vi Nhãm chøc n¨ng cæng Gateway.

Giao diÖn gi÷a MC - BC

Page 44: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

43

M1 M2 M3

- C¸c luång th«ng tin t¹i M1 cung cÊp kh¶ n¨ng mang c¸c luång truyÒn th«ng gi÷a ®Çu cuèi vµ IPN. - C¸c luång th«ng tin t¹i M2 cung cÊp kh¶ n¨ng mang c¸c luång truyÒn th«ng qua IPN. - C¸c luång th«ng tin t¹i M3 cung cÊp kh¶ n¨ng mang c¸c luång truyÒn th«ng qua SCN.

Giao diÖn gi÷a MC - MC

T1 T2 T3

- C¸c luång th«ng tin t¹i T1 cung cÊp kh¶ n¨ng cho phÐp, söa ®æi vµ h¹n chÕ c¸c kh¶ n¨ng truyÒn t¶i cña ®Çu cuèi, bao gåm ChÊt l−îng DÞch vô, ®Ó t¹o ra mét luång truyÒn th«ng. - C¸c luång th«ng tin t¹i T2 cung cÊp kh¶ n¨ng cho phÐp, söa ®æi vµ h¹n chÕ c¸c kh¶ n¨ng truyÒn t¶i cña IPTN, bao gåm ChÊt l−îng DÞch vô, ®Ó t¹o ra mét luång truyÒn th«ng. - C¸c luång th«ng tin t¹i T3 cung cÊp kh¶ n¨ng cho phÐp, söa ®æi vµ h¹n chÕ c¸c kh¶ n¨ng truyÒn t¶i cña SCN, bao gåm ChÊt l−îng DÞch vô, ®Ó t¹o ra mét luång truyÒn th«ng.

Giao diÖn gi÷a TR - MC

° Ngoµi ra, ®Ó ®¶m b¶o triÓn khai c¸c dÞch vô míi kh«ng phô thuéc vµo

nhµ cung cÊp, m¹ng truy nhËp ...c¸c giao thøc quan träng sau sÏ ®−îc

sö dông trong c¸c giao diÖn kÕt nèi cña m¹ng NGN ( xem h×nh 1.5):

+ INAP

+ Megaco/H.248

+ SIP

+ H.323

+ ISUP

+ BICC

PhÇn qu¶n lý cña m¹ng NGN ®−îc x©y dùng dùa trªn c¸c nghiªn cøu

cña ETSI TC-TMN víi sù ra ®êi cña SG4 cña nhãm nghiªn cøu vÒ NGN cña

ETSI vµ ITU-T SG4. Trong ®Þnh h−íng nghiªn cøu vÒ NGN cña ETSI còng

x¸c ®Þnh phÇn qu¶n lý m¹ng NGN sÏ dùa trªn TMN vµ vai trß chñ chèt cña

ITU-T SG4.

Page 45: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

44

C¸c m¸y chñ øng dông (SCP, m¸ychñ Media )

MÆt ph¼ng qu¶n lý

MÆt ph¼ng truyÒn t¶i

Call Agents, MGC, Softswitch

MiÒn truyÒn dÉn IP :IP Backbone, Routers,BGs QoS Mechanisms(RSVP, Differv,MPLS...)

MiÒn truy nhËp kh«ng ph¶i IPTruy nhËp h÷u tuyÕn (AG, Proxi truy nhËp)Truy nhËp di ®éng (RAN,AG)

Truy nhËp b¨ng réng (c¸c IAD, MTA)

Liªn kÕt ho¹t®éng miÒn :TG(MG), SG,liªn kÕt ho¹t®éng GW

Cung cÊp dÞch vô vµ thuª bao, qu¶n lý m¹ng, hç trî ho¹t ®éng vµ tÝnh c−íc

§iÖn tho¹i IP (H.323,SIP, MGCP, ...), §Çucuèi IP,

MÆt ph¼ng dÞch vô/øng dông

MÆt ph¼ng b¸o hiÖu vµ ®iÒu khiÓn

C¸c ®Çu cuèi kh«ngIP

IN

MGC

M¹ngPSTN/SS7/

ATM

M¹ng VoIPkh¸c

C¸c API më (IN/INAP,Parlay, Jain, CAMEL, SIP )

B¸o hiÖu ( MEGACO, MGCP, RANAP, ISUP, MAP)

BICC,SIP-T

SS7, TDM/ATM

IP

H×nh 1.5 C¸c giao diÖn kÕt nèi trong c¸c líp m¹ng NGN

1.4. KÕt luËn

Xu h−íng m¹ng NGN lµ xu h−íng ph¸t triÓn cña m¹ng viÔn th«ng,

th«ng tin hiÖn t¹i. Ngµy cµng nhiÒu c¸c tæ chøc vµ c¸c h·ng tËp trung nghiªn

cøu vÒ vÊn ®Ò nµy.

Ch−¬ng 1 giíi thiÖu chung vÒ m¹ng NGN, ®−a ra cÊu h×nh m¹ng NGN

theo EURESCOM vµ tr×nh bµy vÒ mét sè thùc thÓ trong m¹ng. Trªn c¬ së ®ã,

giíi thiÖu vÒ c¸c giao diÖn kÕt nèi trong m¹ng NGN, ®ång thêi x¸c ®Þnh cÇn

tËp trung vµo nghiªn cøu giao diÖn cung cÊp dÞch vô INAP, ®Æc biÖt lµ tiªu

chuÈn c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô trong m¹ng NGN theo ITU-T

CS4.

Page 46: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

45

Ch−¬ng 2 - Nghiªn cøu tiªu chuÈn

c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô

trong NGN theo ITU CS4

C¸c chuÈn ITU-CS4 (International Telecommunications Union-

Capabilities Set 4 ) ®−îc x©y dùng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu rót ng¾n thêi gian ®−a

ra dÞch vô vµ t¹o ra kh¶ n¨ng h×nh thµnh c¸c dÞch vô tiªn tiÕn vµ phøc t¹p, hç

trî c¶ c¸c dÞch vô gãi tõ nhiÒu phÝa. Ch−¬ng 2 cña luËn v¨n ph©n tÝch tiªu

chuÈn c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô trong m¹ng NGN theo ITU-CS4,

trong ®ã bao gåm c¸c ®Æc tÝnh, n¨ng lùc cña CS4 còng nh− c¸c chuÈn giao

diÖn kÕt nèi trong ITU-CS4.

2.1. Giíi thiÖu chung vÒ ITU CS4

IN CS4 (Intelligent Network CS4) ®−îc ITU-T ®−a ra trong bé khuyÕn

nghÞ Q.124x, ®−îc x©y dùng dùa trªn c¸c nguyªn t¾c kiÕn tróc cña IN nh− ®·

m« t¶ trong IN CS1 (Q.121x), IN CS2 (Q.122x) vµ IN CS3 (Q.123x) tr−íc

®©y. IN CS-4 lµ b−íc chuÈn ho¸ thø 4 cña m¹ng IN nh− mét kh¸i niÖm kiÕn

tróc cho viÖc kiÕn t¹o vµ cung cÊp dÞch vô, bao gåm c¸c dÞch vô viÔn th«ng,

kiÕn t¹o vµ qu¶n lý dÞch vô. TËp khuyÕn nghÞ nµy ®−a ra sù giíi thiÖu IN CS-4

vµ m« t¶ c¸c ®Æc tÝnh chÝnh, c¸c n¨ng lùc chung cña IN CS-4, bao gåm quan

hÖ kiÕn tróc chøc n¨ng CS4 víi dÞch vô bæ sung vµ c¸c khÝa c¹nh m¹ng, t¹o

thµnh nÒn t¶ng cña tËp n¨ng lùc IN CS-4. C¸c ®Æc tÝnh dÞch vô CS4 ®−îc liÖt

kª vµ cã thÓ m« t¶ c¸c tr−êng hîp liªn m¹ng gi÷a c¸c m¹ng cÊu tróc IN vµ

kh«ng ph¶i IN.

linc
Note
Page 47: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

46

KhuyÕn nghÞ vÒ IN CS-4 t¹o thµnh nÒn t¶ng chi tiÕt vµ cè ®Þnh ®Ó thùc

hiÖn c¸c dÞch vô viÔn th«ng IN CS-4 vµ cung cÊp c¸c nguyªn t¾c chØ ®¹o møc

®é cao ®Ó hç trî cho:

° Qu¶n lý dÞch vô

° KiÕn t¹o dÞch vô

° Mét sè dÞch vô viÔn th«ng ®−îc hç trî kh«ng ®Çy ®ñ.

End Party Aservice

End Party Bservice

Third Partyservice

Call Processing component

Application Programming Interface (API)

e.g. establish_call e.g. establish_call

H×nh 2.1 VÝ dô API xö lý cuéc gäi

IN CS-4 ®−îc coi lµ kÕ tôc IN CS-3, trë thµnh b−íc chuÈn ho¸ thø 4 cña

m¹ng th«ng minh (IN) vÒ kiÕn t¹o vµ cung cÊp c¸c dÞch vô m¹ng. Víi viÖc

n©ng cÊp vÒ m« h×nh cuéc gäi, b¶o mËt, ®Æc tÝnh t−¬ng t¸c vµ qu¶n lý di ®éng,

IN CS-4 ®−a ra sù n©ng cao vÒ tÝnh linh ®éng trong viÖc ®¸nh sè, tÝnh di ®éng,

d¶i th«ng réng vµ t−¬ng t¸c ho¹t ®éng víi c¸c dÞch vô trong c¸c m¹ng giao

thøc Internet (IP). Trong IN CS-4, c«ng nghÖ giao diÖn lËp tr×nh øng dông

(API- Application Programming Interface) ®· ®−îc sö dông. VÝ dô nh− viÖc sö

dông API trong c¸c cuéc gäi IN: PhÇn tö xö lý cuéc gäi SSF/CCF (chøc n¨ng

chuyÓn m¹ch dÞch vô / chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi) cã mét sè kh¸ch hµng

tiÒm n¨ng bao gåm: ng−êi sö dông ®Çu cuèi, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô thø ba,

nhµ qu¶n lý... Trong vÝ dô nµy (xem h×nh 2.1), chØ cã ng−êi dïng ®Çu cuèi vµ

nhµ cung cÊp dÞch vô ®−îc xÐt tíi. Ng−êi dïng cuèi kh¸c víi nhµ cung cÊp thø

ba ë chç, ng−êi dïng cuèi yªu cÇu cuéc gäi vµ c¸c kÕt nèi truyÒn t¶i ®−îc

thiÕt lËp, duy tr× hay gi¶i phãng cßn nhµ cung cÊp dÞch vô bªn thø ba cã thÓ

Page 48: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

47

söa ®æi c¸ch thøc xö lý cuéc gäi mµ kh«ng cÇn biÕt nh÷ng th«ng tin vÒ ng−êi

dïng cuèi. Mçi cuéc gäi API diÔn t¶ mét ho¹t ®éng ®−îc thùc hiÖn bëi ng−êi

dïng hoÆc bëi nhµ cung cÊp dÞch vô bªn thø ba. Cuéc gäi API lµ thèng nhÊt

gi÷a c¸c ®iÓm A vµ B. MÆc dï giao thøc nÒn t¶ng vµ c¸c c¬ chÕ m¹ng truyÒn

t¶i cã thÓ thay ®æi gi÷a hai ®iÓm A vµ B.

2.1.1 C¸c tiªu chuÈn cho IN CS- 4

IN CS-4 x¸c ®Þnh mét tËp n¨ng lùc IN thÝch hîp víi c¸c tiªu chuÈn sau:

° IN CS-4 lµ tËp cña kiÕn tróc m¹ng th«ng minh.

° IN CS-4 n©ng cao ph¸t triÓn IN CS-3, nh− ®· x¸c ®Þnh trong khuyÕn

nghÞ vÒ IN CS-3 (1999).

° IN CS-4 lµ mét tËp c¸c ®Þnh nghÜa c¸c n¨ng lùc ®Ó trî gióp cho c¶ c¸c

nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c nhµ cung cÊp/®iÒu hµnh dÞch vô m¹ng.

° IN CS-4 cung cÊp c¸c n¨ng lùc m¹ng ®−îc x¸c ®Þnh ®Ó hç trî cho tËp

c¸c ®Æc tÝnh dÞch vô vµ c¸c dÞch vô chuÈn IN CS-4. C¸c n¨ng lùc nµy

còng cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó hç trî cho c¸c dÞch vô kh¸c, c¸c dÞch vô cã

thÓ cã hoÆc kh«ng ®−îc ITU-T chuÈn ho¸.

2.1.2. Hç trî IN cho tho¹i trªn IP

2.1.2.1 C¸c dÞch vô c¬ b¶n

INAP CS-4 ®Ó hç trî kh¸ch hµng tho¹i trªn IP, bao gåm mét vµi n¨ng lùc

m¹ng INAP CS-4 míi nh− ©m thanh chÊt l−îng cao cã thÓ hç trî c¸c dÞch vô

m¹ng tho¹i. C¸c dÞch vô cã thÓ ®−îc hç trî (nh− H.323 vµ SIP sÏ hç trî c¸c

dÞch vô nµy trong t−¬ng lai) vµ cã thÓ yªu cÇu INAP ®iÒu khiÓn lµ:

° Tho¹i

° D÷ liÖu tû lÖ bit thÊp

° D÷ liÖu tû lÖ bit trung b×nh

° D÷ liÖu tû lÖ bit cao

Page 49: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

48

° ¢m thanh chÊt l−îng cao

° Video d¶i réng th«ng thÊp

° Video d¶i réng th«ng cao

H¬n n÷a, viÖc tho¶ thuËn ®iÓm- ®iÓm cña c¸c tham sè t¹i thêi ®iÓm thiÕt

lËp cuéc gäi vµ kh¶ n¨ng söa ®æi c¸c tham sè nµy trong giai ®o¹n ho¹t ®éng

cña cuéc gäi còng ®−îc hç trî.

2.1.2.2 C¸c dÞch vô bæ sung

C¸c dÞch vô bæ trî yªu cÇu ®iÒu khiÓn INAP CS4 trong mét m¹ng lµ:

° Nhµ khai th¸c quyÕt ®Þnh giíi h¹n

° Ng−êi dïng x¸c ®Þnh giíi h¹n

° HiÓn thÞ cuéc gäi

° §æi h−íng cuéc gäi

° ChuyÓn tiÕp cuéc gäi v« ®iÒu kiÖn

° ChuyÓn tiÕp cuéc gäi khi bËn, khi kh«ng tr¶ lêi

° Chê cuéc gäi

° Gi÷ cuéc gä

° TruyÒn cuéc gäi

° §a thuª bao

° §a thµnh phÇn

° Nhãm ng−êi dïng ®ãng

° TÝnh c−íc t− vÊn

° HiÓn thÞ sè chñ gäi

VÝ dô vÒ c¸c dÞch vô bæ sung yªu cÇu t−¬ng t¸c IN trong mét m¹ng:

° Kh«ng hiÓn thÞ nhËn d¹ng sè chñ gäi

° Kh«ng hiÓn thÞ nhËn d¹ng sè kÕt nèi

° C¸c dÞch vô hoµn thµnh cuéc gäi (vÝ dô CCBS)

Page 50: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

49

2.1.2.3 C¸c dÞch vô cho nhµ khai th¸c

VÝ dô vÒ c¸c dÞch vô dµnh cho nhµ khai th¸c yªu cÇu ®iÒu khiÓn INAP

CS4 trong mét m¹ng:

° Quay sè t¾t

° Tr¶ tr−íc

° M¹ng riªng ¶o ( VPN- Virtual Private Network)

° Sè di ®éng

2.2 M« h×nh chøc n¨ng ph©n t¸n cho IN CS-4

2.2.1 C¸c thùc thÓ chøc n¨ng liªn quan ®Õn dÞch vô IN

2.2.1.1 PINT server

Mét PINT server chÊp nhËn c¸c yªu cÇu PINT tõ PINT client, xö lý vµ

tr¶ lêi c¸c client. Mét PINT server cã thÓ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nµy nh−

mét proxy server. Mét proxy server ®¸nh dÊu c¸c c¸c yªu cÇu tíi c¸c PINT

server kh¸c nh©n danh Client cña nã. Kh¶ n¨ng cæng nµy bao gåm kh¶ n¨ng

th«ng tin víi hÖ thèng thùc hiÖn ®−îc ®Þnh vÞ bªn ngoµi m¹ng IP thùc hiÖn c¸c

dÞch vô ®−îc yªu cÇu tõ PINT client.

Ngoµi ra, chøc n¨ng nµy truyÒn d÷ liÖu gi÷a c¸c m¹ng IP vµ IN, kÕt hîp

c¸c thùc thÓ m¹ng IP vµ c¸c thùc thÓ liªn quan trong chøc n¨ng cæng. Chøc

n¨ng nµy ®−îc ®Æt ë biªn cña m¹ng IP, lµ n¬i kÕt hîp øng dông víi PINT

Clients/Server lµ ®èi t−îng chuÈn ho¸ cña IETF.

C¸c chøc n¨ng liªn quan tíi PINT server lµ:

° Trong tr−êng hîp HÖ thèng thùc hiÖn lµ mét hÖ thèng IN, PINT Server

ph¸t c¸c yªu cÇu tíi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÞch vô SCF. Nã cung cÊp

c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu khiÓn dÞch vô yªu cÇu, nhËn d¹ng chñ

gäi vµ x¸c thùc d÷ liÖu, b¶o vÖ m¹ng IN khái sù l¹m dông tõ m¹ng IP.

Nã che dÊu SCF/SRF (chøc n¨ng tµi nguyªn chuyªn dông) tõ c¸c thùc

Page 51: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

50

thÓ trong m¹ng IP vµ ho¹t ®éng nh− mét thiÕt bÞ “ hoµ gi¶i” gi÷a m¹ng

IP vµ IN.

° Nã còng chuyÓn tiÕp c¸c yªu cÇu tõ mét SCF tíi m¹ng IP ®Ó thùc hiÖn

c¸c dÞch vô.

2.2.1.2 Chøc n¨ng cæng øng dông dÞch vô (SA-GF)

SA-GF (Service Application Gateway Function) cho phÐp liªn kÕt:

° Gi÷a líp ®iÒu khiÓn dÞch vô trong IN vµ c¸c øng dông logic dÞch vô

ph©n t¸n (c¸c chøc n¨ng trªn c¬ së API).

° Gi÷a chøc n¨ng qu¶n trÞ cuéc gäi vµ logic dÞch vô ph©n t¸n.

Chó ý : Liªn kÕt cña CCF vµ SA-GF trong m«i tr−êng VoIP kh«ng ph¶i

lµ môc tiªu chuÈn ho¸ cña IN CS4.

§èi víi møc øng dông cña IN CS4, c¸c kiÓu chøc n¨ng trªn c¬ së API

cã thÓ bao gåm c¸c nÒn CORBA, JAVA, JAIN, trªn c¬ së c¸c API kh¸c…

Chøc n¨ng nµy cã thÓ cung cÊp ¸nh x¹ giao thøc / dµn xÕp dÞch vô.

2.2.1.3 Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi (CCF)

CCF (Call Control Function) cung cÊp tiÕn tr×nh cuéc gäi/dÞch vô vµ

®iÒu khiÓn. Nã sÏ:

° ThiÕt lËp, thao t¸c vµ gi¶i phãng cuéc gäi/kÕt nèi ®· ®−îc CCAF (chøc

n¨ng t¸c tö ®iÒu khiÓn cuéc gäi) yªu cÇu;

° Cung cÊp n¨ng lùc ®Ó phèi hîp vµ liªn kÕt c¸c thùc thÓ chøc n¨ng

CCAF cã trong tr−êng hîp cuéc gäi/kÕt nèi riªng biÖt (cã thÓ dùa theo

c¸c yªu cÇu cña SSF);

° Qu¶n lý mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ chøc n¨ng CCAF cã trong mét

cuéc gäi (vÝ dô gi¸m s¸t toµn bé tr−êng hîp cuéc gäi/kÕt nèi);

° Cung cÊp c¬ chÕ kÝch ho¹t ®Ó truy cËp chøc n¨ng IN (vÝ dô qua c¸c sù

kiÖn ®Ó tíi SSF);

Page 52: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

51

° Qu¶n lý d÷ liÖu tµi nguyªn cuéc gäi c¬ b¶n (vÝ dô c¸c tham chiÕu cuéc

gäi).

2.2.1.4 Chøc n¨ng qu¶n trÞ phiªn (SM)

SM (Session Manager) chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n trÞ c¸c dÞch vô m¹ng IP.

Nã tr−ng bµy c¸c giao diÖn ®¨ng ký nh−ng kh«ng thÓ n¾m ®−îc c¸c t−¬ng t¸c

dÞch vô chØ dùa trªn l−u l−îng ®¨ng ký. Bé qu¶n trÞ phiªn cã thÓ khëi t¹o do

c¸c sù kiÖn b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn cuéc gäi, trong tr−êng hîp bé qu¶n trÞ phiªn

vµ qu¶n trÞ cuéc gäi ®−îc s¾p xÕp theo thø tù. Bé qu¶n trÞ phiªn sÏ tham gia

vµo phÇn qu¶n lý vµ b¸o hiÖu cuéc gäi.

Bé qu¶n trÞ phiªn cÇn hç trî c¸c chøc n¨ng chÝnh sau:

° ¸nh x¹/ph©n tÝch/läc d÷ liÖu s¬ l−îc cña dÞch vô;

° B¶o an/X¸c thùc;

° Lùa chän d÷ liÖu thêi gian thùc, kÝch ho¹t c¸c dÞch vô;

° CÊu h×nh/§o thö;

° §iÒu khiÓn l−u l−îng.

2.2.1.5 Chøc n¨ng chuyÓn m¹ch dÞch vô (SSF)

SSF (Service Switching Function) ®−îc kÕt hîp víi CCF, dïng ®Ó cung

cÊp tËp hîp c¸c chøc n¨ng ®· yªu cÇu cho viÖc t−¬ng t¸c gi÷a CCF vµ chøc

n¨ng ®iÒu khiÓn dÞch vô (SCF), vµ ®−îc kÕt hîp víi NCSF (Network

Capabilities Service Features) cho viÖc qu¶n lý dÞch vô kh«ng liªn quan ®Õn

cuéc gäi nÕu cÇn thiÕt. Nã sÏ:

° Më réng logic cña CCF bao gåm c¶ sù thõa nhËn c¸c kÝch ho¹t ®iÒu

khiÓn vµ ®Ó t−¬ng t¸c víi SCF;

° Qu¶n lý b¸o hiÖu gi÷a CCF vµ SCF;

° Söa ®æi c¸c chøc n¨ng tiÕn tr×nh cuéc gäi/kÕt nèi (trong CCF) nh− ®·

yªu cÇu ®Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cho viÖc sö dông dÞch vô IN ®· cung

Page 53: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

52

cÊp d−íi sù ®iÒu khiÓn cña SCF;

° Lµ giao diÖn tíi CUSF cho viÖc qu¶n lý c¸c t−¬ng t¸c kh«ng liªn quan

®Õn cuéc gäi;

° Hç trî cho tr−êng hîp chuyÓn tiÕp chia kÝp, trong ®ã chuyÓn tiÕp th«ng

tin sÏ ®−îc ®¶m b¶o gi÷a SCF vµ SRF, vµ cã thÓ sö dông c¸c n¨ng lùc

t−¬ng t¸c cuéc gäi ngoµi kªnh liªn quan ®Õn ng−êi dïng (OCCRUI- Out

Channel Call Related User Interaction).

2.2.1.6 Chøc n¨ng tµi nguyªn chuyªn dông (SRF)

SRF (Specialized Resource Function) cung cÊp c¸c tµi nguyªn chuyªn

dông ®−îc yªu cÇu cho viÖc tiÕn hµnh c¸c dÞch vô IN ®· cung cÊp (vÝ dô bé

nhËn c¸c ch÷ sè, c¸c th«ng b¸o, c¸c kÕt nèi héi nghÞ...). Nã sÏ:

° Giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi SCF vµ SSF (vµ víi c¶ CCF);

° Cã thÓ chøa logic vµ n¨ng lùc tiÕn hµnh ®Ó göi/nhËn vµ chuyÓn ®æi

th«ng tin nhËn ®−îc tõ ng−êi dïng;

° Cã thÓ chøa chøc n¨ng t−¬ng tù nh− CCF ®Ó qu¶n lý c¸c kÕt nèi tíi c¸c

tµi nguyªn chuyªn dông.

SRF nhËn biÕt tho¹i tù ®éng (ASR - Automatic Speech Recognition)

Tµi nguyªn ASR cho phÐp ng−êi dïng c¸c dÞch vô IN vµo c¸c lÖnh vµ

d÷ liÖu qua lêi nãi. ASR cã thÓ lµ ng−êi nãi ®éc lËp hoÆc phô thuéc. Trong

tr−êng hîp ASR ng−êi nãi phô thuéc, nªn cung cÊp mét c¬ chÕ ®Ó cã thÓ cho

ng−êi dïng qu¶n lý trùc tiÕp mÉu giäng nãi cña hä sö dông cho viÖc nhËn

d¹ng lÖnh vµ d÷ liÖu, vÝ dô nh− mét c¬ chÕ cho phÐp ng−êi dïng xÐt l¹i, cËp

nhËt, xo¸ vµ chÌn c¶:

° C¸c mÉu giäng nãi;

° T−¬ng øng gi÷a c¸c mÉu vµ ®Þnh d¹ng trong cña SRF ®èi víi giäng nãi

®−îc nhËn d¹ng (vÝ dô gi÷a mét giäng nãi nhËp tªn vµ chuçi c¸c ký tù

ASCII t−¬ng øng).

Page 54: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

53

C¬ chÕ nµy còng cã thÓ ®−îc ®iÒu khiÓn bëi SCF hoÆc ®−îc thùc hiÖn

trùc tiÕp bëi SRF mµ kh«ng cÇn SCF can thiÖp vµo. Víi tr−êng hîp sau, SRF

sÏ th«ng b¸o kÕt qu¶ cña thao t¸c vµ kÕt qu¶ nµy nªn ®−îc SCF yªu cÇu. Tµi

nguyªn ASR c¬ b¶n nªn cung cÊp cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c tõ t¸ch rêi (vÝ dô 10

ch÷ sè vµ mét sè c¸c lÖnh c¬ b¶n nh− “cã” vµ “kh«ng” ®−îc nãi Ýt nhÊt trong

ng«n ng÷ nhµ cung cÊp m¹ng néi h¹t) trong mét ph−¬ng thøc ng−êi nãi-®éc

lËp trªn PSTN.

ASR ®a ng«n ng÷ còng cã thÓ sö dông ®−îc, cã thÓ x¸c ®Þnh r»ng SRF

sÏ qu¶n lý chØ thÞ ng«n ng÷ ®−îc yªu cÇu sö dông cho giäng nãi ®−îc nhËp,

cïng víi c¸ch m« t¶ th«ng b¸o chung ë trªn.

SRF v¨n b¶n sang tho¹i

SRF cã thÓ cã chøc n¨ng chuyÓn tõ v¨n b¶n sang tho¹i (TTS). Chøc

n¨ng nµy bao gåm hai chøc n¨ng logic. Chøc n¨ng thø nhÊt chuyÓn ®æi ®Çu

vµo v¨n b¶n theo mét c¸ch tr×nh bµy ng÷ ©m. Chøc n¨ng thø hai t¹o ra tÝn hiÖu

tho¹i tæng hîp, tiÕn hµnh vµ kÕt nèi c¸c phÇn tö tho¹i.

2.2.1.7 Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÞch vô (SCF)

SCF (Service Control Function) ®−a ra c¸c lÖnh cho c¸c chøc n¨ng ®iÒu

khiÓn cuéc gäi trong tiÕn tr×nh cña c¸c yªu cÇu dÞch vô tuú chän ®−îc cung

cÊp trong m¹ng IN. SCF cã thÓ t−¬ng t¸c víi c¸c thùc thÓ chøc n¨ng kh¸c ®Ó

truy cËp logic bæ sung hoÆc ®Ó thu ®−îc th«ng tin (d÷ liÖu dÞch vô hoÆc d÷

liÖu ng−êi dïng) ®−îc yªu cÇu ®Ó tiÕn hµnh logic cuéc gäi/dÞch vô. Nã sÏ:

° Lµ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi c¸c thùc thÓ chøc n¨ng chuyÓn m¹ch dÞch

vô/chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi (SSF/CCF), thùc thÓ chøc n¨ng tµi

nguyªn chuyªn dông (SRF), thùc thÓ chøc n¨ng d÷ liÖu dÞch vô (SDF),

c¸c thùc thÓ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÞch vô (SCF) kh¸c vµ thùc thÓ chøc

n¨ng dÞch vô kh«ng liªn quan ®Õn cuéc gäi (CUSF);

° Chøa logic vµ n¨ng lùc tiÕn hµnh ®· yªu cÇu ®Ó qu¶n lý viÖc thö dÞch vô

Page 55: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

54

IN ®· cung cÊp, c¶ cho dÞch vô liªn quan ®Õn cuéc gäi vµ kh«ng liªn

quan ®Õn cuéc gäi;

° Lµ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi c¸c SCF kh¸c nh»m ®¶m b¶o an toµn cho

viÖc ®iÒu khiÓn dÞch vô ph©n t¸n vµ khai b¸o dÞch vô hîp ph¸p. Theo

thø tù ®iÒu khiÓn dÞch vô ph©n t¸n, kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn logic dÞch

vô ®−îc trao ®æi gi÷a hai SCF;

° Lµ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi SDF cho viÖc thu nhËn d÷ liÖu b¶o mËt vµ

d÷ liÖu ®−îc thao t¸c;

° Cung cÊp mét ®iÓm kÕt nèi tíi m¹ng víi môc ®Ých liªn kÕt ho¹t ®éng,

hiÖu qu¶ cña cÊu tróc riªng biÖt cña m¹ng;

° Lµ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi SRF cho c¸c t−¬ng t¸c liªn quan ®Õn cuéc

gäi ®Ó yªu cÇu SRF ch¹y t−¬ng t¸c ng−êi dïng, cung cÊp cho SRF

th«ng tin bæ sung ®· yªu cÇu trong suèt tiÕn tr×nh t−¬ng t¸c ng−êi dïng;

° Lµ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi SRF cho viÖc t−¬ng t¸c kh«ng liªn quan

®Õn cuéc gäi b»ng c¸ch hiÓn thÞ c¸c tµi nguyªn s½n cã t¹i SRF, yªu cÇu

®iÒu khiÓn mét vµi tµi nguyªn SRF bªn ngoµi ph¹m vi cuéc gäi;

° Cung cÊp c¬ chÕ b¶o mËt, víi môc ®Ých ®¶m b¶o liªn kÕt ho¹t ®éng, ®Ó

cã thÓ b¶o mËt th«ng tin trao ®æi qua ®−êng biªn gi÷a c¸c m¹ng.

2.2.1.8 Chøc n¨ng d÷ liÖu dÞch vô (SDF)

SDF (Service Data Function) chøa d÷ liÖu kh¸ch hµng vµ d÷ liÖu m¹ng

cho SCF truy cËp thêi gian thùc trong khi thùc hiÖn dÞch vô IN ®· cung cÊp.

VÝ dô SDF cã thÓ chøa c¶ d÷ liÖu ng−êi dïng vµ d÷ liÖu liªn quan ®Õn ®Çu

cuèi. Nã thùc hiÖn:

° Giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi c¸c SCF cho viÖc b¶o mËt ®iÒu khiÓn vµ thu

nhËn d÷ liÖu qua c¸c yªu cÇu c¬ së d÷ liÖu ®¬n gi¶n cña tËp c¸c lÖnh

qu¶n lý d÷ liÖu;

° Giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi c¸c SDF kh¸c nh− ®· yªu cÇu, cã thÓ giÊu d÷

Page 56: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

55

liÖu ®Þnh vÞ trong m¹ng. KiÕn thøc nµy cã thÓ ®−îc sö dông cho d÷ liÖu

ph©n t¸n trong suèt (vÝ dô tíi SCF);

° Cung cÊp c¬ chÕ b¶o mËt, víi môc ®Ých liªn kÕt ho¹t ®éng, ®Ó cã thÓ

b¶o mËt th«ng tin trao ®æi qua ®−êng biªn gi÷a c¸c m¹ng;

° Giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi c¸c SDF kh¸c ®Ó cã thÓ cã quyÒn truy cËp,

sao chÐp d÷ liÖu;

° Cung cÊp sù x¸c minh vµ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn truy nhËp dÔ dµng cho

viÖc cung cÊp truy nhËp b¶o mËt tíi d÷ liÖu dÞch vô;

° Cã kh¶ n¨ng phèi hîp qu¶n lý l−u l−îng dÔ dµng ®Ó tr¸nh vµ gi¶i quyÕt

t×nh tr¹ng nghÏn trong viÖc thu nhËn d÷ liÖu;

° Cung cÊp d÷ liÖu hç trî cho c¸c dÞch vô b¶o mËt. D÷ liÖu hç trî nµy cã

thÓ ®−îc SDF sö dông cho chÝnh SDF ®Ó b¶o mËt qu¶n lý dÞch vô;

° Cã kh¶ n¨ng phèi hîp dÔ dµng c¬ chÕ phôc håi cho viÖc sao chÐp d÷

liÖu (vÝ dô trong tr−êng hîp SDF kh«ng s½n sµng);

° Cung cÊp tËp c¸c lÖnh truy cËp d÷ liÖu (c¸c ph−¬ng thøc) ®−îc SCF viÖn

dÉn ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ th«ng tin trao ®æi qua giao diÖn SCF-SDF. Mçi lo¹i

lÖnh truy cËp d÷ liÖu sÏ cung cÊp d÷ liÖu ®· ®¬n gi¶n ho¸ ®−îc thao t¸c

trªn mét cæng vµo. SCF tiÕp tôc cung cÊp logic tiÕn tr×nh x¸c ®Þnh dÞch

vô vµ ®iÒu khiÓn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÞch vô trong SSF.

Chó ý : SDF chøa d÷ liÖu liªn quan ®Õn viÖc cung cÊp hoÆc thao t¸c c¸c

dÞch vô IN ®· cung cÊp. Do ®ã sÏ lµ kh«ng cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh d÷ liÖu

®−îc cung cÊp bëi bªn thø ba nh− th«ng tin tÝn dông, nh−ng cã thÓ cung cÊp

viÖc truy cÊp tíi d÷ liÖu nµy.

2.2.1.9 Chøc n¨ng cæng truy nhËp quay sè (D/A GF)

D/A GF (Dial Access Gateway Function) hç trî c¸c chøc n¨ng sau:

° Truy nhËp tíi m¹ng gãi qua PSTN, vÝ dô truy nhËp Internet qua modem;

° G¸n ®Þa chØ IP ®éng cho ng−êi dïng truy nhËp;

Page 57: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

56

° Cung cÊp x¸c thùc truy nhËp, cÊp phÐp vµ thanh to¸n.

2.2.1.10 Media Gateway (MG)

MG lµ thùc thÓ chøc n¨ng chÞu tr¸ch nhiÖm biÕn ®æi m«i tr−êng CSN

(vÝ dô tiÕng nãi) sang m«i tr−êng H.323 (RTP/RCTP).

Chøc n¨ng cæng qu¶n trÞ Media hç trî c¸c chøc n¨ng sau:

° Liªn kÕt thùc hiÖn cuéc gäi VoIP víi cuéc gäi PSTN;

° ChuyÓn m· dÞch vô, vÝ dô cho c¸c cuéc gäi VoIP tíi m¸y PSTN.

2.2.2 C¸c giao diÖn chøc n¨ng

H×nh 2.2 x¸c ®Þnh m« h×nh chøc n¨ng ph©n t¸n DFP (Distributed

Functional Plane) cho m¹ng th«ng minh IN CS-4. S¬ ®å nµy m« t¶ c¸c thùc

thÓ chøc n¨ng vµ c¸c mèi quan hÖ cã thÓ ¸p dông cho IN CS-4. S¬ ®å nµy lµ

mét tËp c¸c m« h×nh IN DFP chung ®−îc m« t¶ trong phÇn 2/Q.1204.

T11113430-02

IF2

IF4

IF1

IF5

Management

Bearer

SA-GFIF8

IF9

SCF

Classical Intelligent Network IP Network

CCF

SSF

SDF

IF7

CCF

GF

SRF

SMSSF

Signalling

Service/ApplicationLayer

Call/BearerLayer

DistributedService Logic

PINTServer

H×nh 2.2 KiÕn tróc IN CS-4 DFP hç trî m¹ng IP

Page 58: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

57

B¶ng 2.1 C¸c giao diÖn

Giao diÖn Thùc thÓ chøc n¨ng Giao thøc Tham chiÕu

IF1 PINT Server tíi SC-GF SIP (PINT) Protocol Qua (TCP)UDP/IP

hoÆc SCCP/MTP

IF2 PINT Server tíi SRF FTP (PINT) Protocol

Qua (TCP)UDP/IP hoÆc SCCP/MTP

IF4 SCF tíi SRF INAP Qua TC/SCCP/MTP

IF5 CCF tíi CCF ISUP Control

Plane/BICC hoÆc SIP Call Control

Qua MTP hoÆc SCTP/IP

IF7 SCF tíi SSF INAP Call hoÆc RAS

Qua TC/SCTP/IP hoÆcTC/SCCP/MTP

IF8 SCF tíi SA-GF Service Provider Application API

Qua TC/SCCP/MTP

IF9 SA-GF tíi

Distributed Service Logic GF

Service Provider Application API Qua TC/SCTP/IP

KiÕn tróc nµy cã thÓ triÓn khai trong m¹ng ISDN/PSTN hoÆc m¹ng IP

hoÆc tæ hîp c¶ hai m¹ng.

SRF lµ ®éc lËp víi ph¹m vi IN hoÆc IP. Nã cã thÓ ®−îc ®Þnh vÞ trªn mÆt

kia cña kiÕn tróc chøc n¨ng, viÖc nµy sÏ t¸c ®éng ®Õn sè giao thøc ®−îc dïng

®Ó ®iÒu khiÓn thùc thÓ nµy.

2.2.2.1 IF1: Giao diÖn tõ m¸y chñ PINT tíi SCF

Giao diÖn nµy ®−îc sö dông ®Ó kÝch khëi SCF b»ng nh÷ng yªu cÇu dÞch

vô, cho phÐp SCF chØ dÉn tËp hîp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh thùc

hiÖn dÞch vô (th«ng tin nhËn d¹ng, tÝnh c−íc vµ x¸c minh) vµ ®Ó ®iÒu khiÓn

Gateway trong kho¶ng thêi gian thùc hiÖn dÞch vô.

SCF cã thÓ göi c¸c yªu cÇu dÞch vô hoÆc c¸c yªu cÇu söa ®æi tíi m¹ng

IP, cã thÓ lµ qua SC-GF nÕu ®−îc sö dông.

Page 59: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

58

VÝ dô, víi dÞch vô ®îi cuéc gäi Internet (Internet Call Waiting), SCF

cÇn th«ng b¸o cho ng−êi dïng Internet vÒ mét cuéc gäi ®Õn. Sau ®ã, IF1 sÏ

cho phÐp SCF yªu cÇu c¸c dÞch vô Internet.

Giao diÖn nµy còng sÏ chuyÓn tiÕp nh÷ng yªu cÇu c¶ trong m¹ng IN vµ

IP. Giao diÖn nµy sÏ m« h×nh ho¸ th«ng tin theo c¸ch chuyÓn tiÕp, viÖc trao

®æi th«ng tin trªn giao diÖn nµy ®−îc chØ râ trong phÇn më réng PINT SIP.

Nhãm lµm viÖc IETF PINT ®· ph¸t triÓn mét tËp giao thøc më réng dùa

vµo nh÷ng giao thøc khëi t¹o phiªn vµ m« t¶ phiªn (SIP vµ SDP). Theo cÊu

h×nh kiÕn tróc nµy, nh÷ng ng−êi dïng cuèi sÏ ®−a ra yªu cÇu dÞch vô. Nh÷ng

yªu cÇu nµy sÏ ®−îc s¾p xÕp vµ chuyÓn ®æi vµo trong nh÷ng b¶n tin SIP/SDP

b»ng mét m¸y kh¸ch PINT, sau ®ã sÏ ®−îc göi tíi mét m¸y chñ PINT ®Ó chän

lùa. M¸y chñ PINT sÏ xóc tiÕn chuyÓn tiÕp nh÷ng yªu cÇu dÞch vô vµ ®−a tíi

chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÞch vô. Trong tr−êng hîp m¹ng IP ®ßi hái ng−êi dïng,

Gateway PINT nµy cïng hÖ thèng thùc hiÖn kÕt nèi víi nã chÞu tr¸ch nhiÖm

xö lý vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®Æc tÝnh dÞch vô, bÊt kú thùc thÓ nµo (nh−

nh÷ng thùc thÓ IN) ®−îc "che giÊu" ®»ng sau chøc n¨ng m¸y chñ PINT nµy,

vµ ho¹t ®éng ®ã lµ trong suèt ®èi víi nh÷ng ng−êi dïng m¹ng IP.

2.2.2.2 IF2: Giao diÖn tõ m¸y chñ PINT tíi SRF

Giao diÖn nµy cã thÓ kh«ng cÇn yªu cÇu chuÈn ho¸. IF2 ®−îc sö dông

®Ó thiÕt lËp mét kÕt nèi d÷ liÖu vµ ®Ó trao ®æi d÷ liÖu gi÷a SRF vµ m¸y chñ

PINT (tuú theo yªu cÇu cña SCF). D÷ liÖu sÏ ®−îc trao ®æi nÕu dÞch vô t−¬ng

øng yªu cÇu kh«ng chØ ®iÒu khiÓn PSTN/IN, mµ c¶ trao ®æi d÷ liÖu gi÷a GF vµ

PSTN. C¸c khuyÕn nghÞ PINT x¸c ®Þnh c¸c më réng ®Ó s¾p xÕp d÷ liÖu trao

®æi dïng ®Ó minh häa viÖc sö dông giao diÖn nµy.

2.2.2.3 IF4: Giao diÖn SCF - SRF

Giao diÖn nµy sÏ yªu cÇu n©ng cÊp c¸c tiªu chuÈn ITU-T hiÖn t¹i cho

®iÓm tham chiÕu nµy. Giao diÖn nµy ph¶n ¸nh viÖc më réng quan hÖ SCF-SRF

Page 60: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

59

hiÖn t¹i vµ ®−îc SCF sö dông ®Ó yªu cÇu SRF gäi ra d÷ liÖu thÝch hîp tõ chøc

n¨ng gateway. Giao diÖn nµy cã thÓ yªu cÇu trao ®æi th«ng tin t−¬ng quan ®Ó

®¸nh ®Þa chØ GF vµ d÷ liÖu thÝch hîp. Ngoµi ra, SCF cßn chØ dÉn cho SRF biÕn

®æi d÷ liÖu ®· gäi ra thµnh nh÷ng khu«n d¹ng kh¸c ®Ó chuyÓn d÷ liÖu nµy trªn

m¹ng PSTN/PLMN tíi ng−êi dïng cuèi.

Quan hÖ SCF-SRF ®−îc sö dông khi SCF göi c¸c chØ dÉn cho SRF.

Quan hÖ SCF-SRF cã thÓ lµ mét liªn kÕt trùc tiÕp hoÆc ®−îc thiÕt lËp qua mét

chuyÓn tiÕp qua SSF.

Trong mét sè tr−êng hîp, quan hÖ SCF-SRF ®−îc sö dông khi SCF uû

th¸c mét sè logic dÞch vô cho SRF, SRF tiÕn hµnh mét lo¹i logic dÞch vô

chuyªn dông, ®−îc biÕt nh− lµ nh÷ng m« h×nh t−¬ng t¸c ng−êi dïng. §iÒu nµy

lµ ®Ó gi¶m håi ®¸p nhiÒu lÇn trong tr−êng hîp c¸c chøc n¨ng ®−îc ph©n t¸n vÒ

mÆt vËt lý trªn hai nót m¹ng, SCP vµ IP.

2.2.2.4 IF5: Giao diÖn tõ CCF tíi CCF

Giao diÖn nµy ph¶n ¸nh nh÷ng yªu cÇu thÝch hîp víi giao diÖn IF5. §ã

lµ nh÷ng yªu cÇu truyÒn giao thøc b¸o hiÖu mÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn ISDN cho

c¸c dÞch vô ®a ph−¬ng tiÖn. Giao diÖn nµy chuyÓn tiÕp mÆt ph¼ng ng−êi dïng

®a ph−¬ng tiÖn IP nhËn ®−îc tõ CCF (chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi). Nã

®−îc yªu cÇu cho c¸c dÞch vô c¬ së tho¹i qua IP.

Giao diÖn nµy cã thÓ cÇn yªu cÇu chuÈn ho¸ nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt

mang ®Æc tr−ng IN, c¸c nhãm nghiªn cøu ®ang tiÕn hµnh c«ng viÖc nµy lµ

ETSI TIPHON, IETF, SG11, BICC vµ SG16 H.246.

2.2.2.5 IF7: Giao diÖn SCF - SSF

Giao diÖn nµy ph¶n ¸nh nh÷ng yªu cÇu thÝch hîp víi giao diÖn IF7. §ã

lµ nh÷ng yªu cÇu truyÒn mét giao thøc b¸o hiÖu c¬ së IN cho c¸c dÞch vô IP vµ

dÞch vô ®a ph−¬ng tiÖn. Giao diÖn nµy sÏ chuyÓn tiÕp c¸c sù kiÖn khëi ®Çu mÆt

ph¼ng ®iÒu khiÓn ®a ph−¬ng tiÖn IP tíi vµ tõ SCF.

Page 61: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

60

Giao diÖn nµy ®−îc yªu cÇu ®Ó khëi ®Çu vµ ®iÒu khiÓn nh÷ng dÞch vô

gi¸ trÞ gia t¨ng tõ mét SIP proxy hoÆc tõ chøc n¨ng H.323 gatekeeper trong

m¹ng IP, vÝ dô ®Ó truy nhËp ®a ph−¬ng tiÖn tõ truy nhËp "dial-up" Internet.

Giao diÖn SCF-SSF ®−îc sö dông cho viÖc truyÒn th«ng gi÷a SCF vµ

SSF trong m¹ng. Quan hÖ nµy nhê sù gióp ®ì cña c¸c quan hÖ kh¸c (nh− SCF-

SRF, SCF-SCF vµ SCF-SDF), cung cÊp rÊt nhiÒu dÞch vô vµ tÝnh n¨ng dÞch vô.

Chi tiÕt c¸c dÞch vô ®−îc IN CS-4 hç trî cã thÓ t×m thÊy trong khuyÕn nghÞ

ITU-T Q.1241.

Quan hÖ gi÷a SCF vµ SSF ®−îc thiÕt lËp hoÆc do kÕt qu¶ SSF göi yªu

cÇu cung cÊp tíi SCF hay do yªu cÇu cña SCF cho viÖc khëi ®Çu cuéc gäi cho

c¸c lý do kh«ng liªn quan ®Õn cuéc gäi.

Quan hÖ gi÷a SCF vµ SSF th−êng ®−îc hoµn thµnh theo yªu cÇu cña

SCF. SSF cã thÓ còng kÕt thóc sù trao ®æi nµy nh− khi c¸c yªu cÇu gi¸m s¸t

kh«ng ®−îc gi¶i quyÕt x¶y ra nhiÒu hay trong tr−êng hîp lçi.

Tr−êng hîp SCF ®¬n cã thÓ cã liªn hÖ ®ång thêi víi nhiÒu SSF. Mét

SSF ®¬n cã thÓ liªn hÖ víi nhiÒu SCF trong tr−êng hîp ®iÒu khiÓn nhiÒu ®iÓm

IN CS-4 ¸p dông cho tr−êng hîp nöa cuéc gäi. NÕu viÖc ®iÒu khiÓn ®¬n ®iÓm

hç trî cho tr−êng hîp SSF ®¬n, nã chØ cã thÓ cã liªn hÖ víi mét SCF t¹i mét

thêi ®iÓm cho mét half call nµo ®ã cña cuéc gäi.

Còng cÇn l−u ý r»ng viÖc lùa chän SRF kh«ng ph¶i lu«n ®−îc thùc hiÖn

bëi SCF. Trong mét sè tr−êng hîp, viÖc lùa chän nµy ®−îc SSF thùc hiÖn, vÝ

dô nh− t¹i n¬i c¸c thñ tôc assist/hand-off ®ang ®−îc sö dông. Chi tiÕt quan hÖ

víi SRF xem khuyÕn nghÞ Q.1248.3.

2.2.2.6 IF8: Giao diÖn gi÷a SCF vµ SA-GF

Giao diÖn nµy ph¶n ¸nh nh÷ng yªu cÇu thÝch hîp víi giao diÖn IF9. Tuy

nhiªn, kh¶ n¨ng ®−îc ®Æt cïng vÞ trÝ vÒ mÆt vËt lý hoÆc vÒ mÆt chøc n¨ng cña

nh÷ng thùc thÓ chøc n¨ng nµy cã thÓ ®−îc lo¹i bá trong viÖc chuÈn ho¸.

Page 62: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

61

2.2.2.7 IF9: Giao diÖn tõ SA-GF tíi chøc n¨ng cæng mÆt ph¼ng nÒn l«gic

dÞch vô ph©n t¸n

Giao diÖn tõ SA-GF tíi c¸c mÆt ph¼ng nÒn l«gic dÞch vô ph©n t¸n: giao

diÖn nµy m« t¶ c¸c tiªu chuÈn API cho phÐp mét nhµ cung cÊp dÞch vô øng

dông ®iÒu khiÓn nh÷ng N¨ng lùc ®· ®Þnh tr−íc ®−îc m¹ng bªn d−íi cung cÊp

qua SA-GF. ViÖc thùc hiÖn l«gic dÞch vô cña øng dông nµy ®−îc ®Ò xuÊt bëi

ASP, ®iÓn h×nh lµ ASP ®−îc ®Þnh vÞ trong mét miÒn riªng biÖt chø kh«ng ph¶i

lµ API do SA-GF ®Ò xuÊt.

2.2.3 C¸c chøc n¨ng ¸nh x¹ vµ giao thøc møc thÊp

C¸c chøc n¨ng ¸nh x¹ vµ giao thøc møc thÊp cã thÓ yªu cÇu tuú theo

kiÕn tróc giao thøc ®−îc dïng, c¸c chøc n¨ng nµy sÏ ®−îc thùc hiÖn t¹i biªn

CSN/IP.

2.2.3.1 Chøc n¨ng cæng ®iÒu khiÓn dÞch vô (SC - GF)

SC-GF (Service Control Gateway Function) cho phÐp liªn kÕt ho¹t ®éng

gi÷a líp ®iÒu khiÓn dÞch vô trong m¹ng th«ng minh vµ m¹ng IP. Nã hç trî c¸c

mèi liªn kÕt:

° Chøc n¨ng ®¸nh ®Þa chØ vµ ¸nh x¹ líp 2;

° SCF cã thÓ lùa chän mét hoÆc nhiÒu SSF/SIP proxies/H.323 GKs thÝch

hîp phô thuéc vµo c¸c tham sè kh¸c nhau (líp dÞch vô ng−êi dïng yªu

cÇu, vÞ trÝ cæng, tariff…). SC-GF cã thÓ thùc hiÖn ®óng c¸c chøc n¨ng

biªn dÞch ®Þa chØ vµ giao thøc møc thÊp;

° SC-GF sÏ cho phÐp liªn kÕt ho¹t ®éng víi mét sè SSF/SIP

Proxies/H.323 GK (Gatekeepers).

° PINT Server.

° SIP Proxy.

° Chøc n¨ng H.323 GateKeeper

Page 63: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

62

2.2.3.2 Chøc n¨ng cæng ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu (S-GF)

S-GF (Signalling Gateway Function) cho phÐp liªn kÕt ho¹t ®éng gi÷a

b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn cuéc gäi trong m¹ng ISDN vµ m¹ng IP. Nã cã thÓ hç trî

c¸c tr−êng hîp sau:

° Chøc n¨ng ®¸nh ®Þa chØ vµ ¸nh x¹ líp 2;

° S-GF cã thÓ thùc hiÖn ®óng c¸c chøc n¨ng biªn dÞch ®Þa chØ vµ giao

thøc møc thÊp;

° SC-GF sÏ cho phÐp liªn kÕt ho¹t ®éng víi mét sè SSF/SIP

Proxies/H.323 GK /H.248 GMCs:.

- SIP Proxy.

- Chøc n¨ng H.323 GateKeeper

- Chøc n¨ng H.248 GMC.

2.3 KÕt luËn

Ch−¬ng 2 tËp trung vµo viÖc m« t¶ c¸c ®Æc tÝnh chÝnh, c¸c n¨ng lùc

chung cña IN CS-4, bao gåm quan hÖ kiÕn tróc chøc n¨ng CS4 víi dÞch vô bæ

sung vµ c¸c khÝa c¹nh m¹ng, t¹o thµnh nÒn t¶ng cña tËp n¨ng lùc IN CS-4. C¸c

®Æc tÝnh dÞch vô CS4 ®−îc liÖt kª vµ cã thÓ m« t¶ c¸c tr−êng hîp liªn m¹ng

gi÷a c¸c m¹ng cÊu tróc IN vµ kh«ng ph¶i IN.

KhuyÕn nghÞ vÒ IN CS-4 t¹o thµnh nÒn t¶ng chi tiÕt vµ cè ®Þnh ®Ó thùc

hiÖn c¸c dÞch vô viÔn th«ng IN CS-4 vµ chuÈn ho¸ chi tiÕt c¸c giao diÖn gi÷a

c¸c phÇn tö chøc n¨ng nh»m cung cÊp c¸c dÞch vô mét c¸ch linh ho¹t víi ®é

më cao, thÝch øng c¶ trong m«i tr−êng chuyÓn m¹ch gãi.

Page 64: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

63

Ch−¬ng 3 - Gi¶i ph¸p Surpass vµ kiÕn tróc më

cung cÊp dÞch vô gia t¨ng cña Siemens

HiÖn nay, cã nhiÒu gi¶i ph¸p kÕt nèi tiÕn tíi NGN cña c¸c h·ng næi

tiÕng trªn thÕ giíi nh− : Siemens, Alcatel, Ericson...vµ gi¶i ph¸p m¹ng thÕ hÖ

sau NGN cña Siemens víi tªn gäi SURPASS ®· ®−îc lùa chän ®Ó triÓn khai t¹i

ViÖt Nam.

3.1 Giíi thiÖu chung vÒ SURPASS

H×nh 3.1 KiÕn tróc m¹ng NGN cña Siemens

Gi¶i ph¸p SURPASS cã kiÕn tróc chia thµnh 04 líp: truy nhËp, truyÒn

t¶i, ®iÒu khiÓn vµ øng dông. C¸c dßng s¶n phÈm cô thÓ bao gåm:

Page 65: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

64

° HiQ 9200 : Media Gateway Controller, Call Feature Server

° HiQ 4000 OSP : Open Service Platform

° HiQ30 : LDAP Directory Server

° HiQ20: Server ®¨ng ký vµ ®Þnh tuyÕn, Gatekeeper (H.323)

° HiR 200 : Resource Server ( cung cÊp c¸c th«ng b¸o).

° HiG1000V2P : Gateway cho VoIP, Multimedia Application.

° NetManager : qu¶n lý vµ khai th¸c c¸c phÇn tö m¹ng.

3.1.1 SURPASS hiQ9200

ThiÕt bÞ hiQ 9200 lµ phÇn tö trung t©m cña m¹ng, chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu

khiÓn cuéc gäi. Surpass hiQ 9200 cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn sau:

° Media Gateway Controller ®Ó thiÕt lËp kÕt nèi vµ t¹o nªn l−u l−îng

tho¹i qua IP sö dông m¹ng ®−êng trôc IP.

° Call Feature Server cung cÊp tÝnh n¨ng cho cuéc gäi, c¸c dÞch vô gia

t¨ng cho c¸c thuª bao cña m¹ng.

° Cung cÊp kh¶ n¨ng xö lý b¸o hiÖu sè 7.

° KÕt nèi víi m¹ng PSTN vµ IN th«ng qua b¸o hiÖu sè 7.

° KÕt nèi víi c¸c hiG Media Gateway th«ng qua giao thøc MGCP.

° KÕt nèi víi hiQ20 ®Ó hç trî tÝnh n¨ng H.323 cho thuª bao VoIP.

° KÕt nèi víi NetManager th«ng qua c¸c giao tiÕp qu¶n lý X.25 hoÆc

TCP/IP.

KiÕn tróc cña hiQ9200 ®−îc m« t¶ chi tiÕt trong h×nh 3.2

Bé ®iÓu khiÓn kÕt nèi ICC cung cÊp giao diÖn hai chiÒu gi÷a bé xö lý

c¸c dÞch vô m¹ng NSP víi c¸c bé ®iÒu khiÓn Media MCP n»m ph©n t¸n vµ bé

qu¶n ký gãi tin PM. Nã cung cÊp viÖc chuyÓn ®æi thñ tôc gi÷a viÖc ®¸nh ®Þa

chØ dùa trªn phÇn cøng cña NSP víi viÖc ®¸nh ®Þa chØ MAC ®−îc sö dông bëi

m¹ng néi bé theo chuÈn Ethernet.

Page 66: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

65

H×nh 3.2 KiÕn tróc cña s¶n phÈm SURPASS hiQ9200

Bé ®iÓu khiÓn Media MCP cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Media,

nã cïng víi phÇn mÒm trong NSP cung cÊp c¸c ®Æc tÝnh ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu

vµ cuéc gäi Media. HÖ thèng cã tèi ®a 08 MCP.

Bé qu¶n lý gãi tin PM cung cÊp c¸c giao diÖn víi Media Gateway vµ

Media Server. TÝn hiÖu b¸o hiÖu ®Çu vµo tu©n theo c¸c giao thøc: MGCP,

MEGACO, ISUP, BICC. Giao diÖn vËt lý ra m¹ng lâi cã thÓ qua chuÈn

Ethernet 10/100bT hoÆc Oc-3c.

Bé chuyÓn ®æi b¸o hiÖu ISG: cung cÊp c¸c chøc n¨ng chuyÓn ®æi tÝn

hiÖu b¸o hiÖu sè 7 sang c¸c b¶n tin t−¬ng øng cña hiQ 9200 vµ ®Þnh tuyÕn c¸c

b¶n tin nµy ®Õn NSP hoÆc MCP vµ ng−îc l¹i.

KÕt nèi gi÷a ICC víi PM vµ MCP sö dông chuÈn Fast Ethernet tèc ®é

100Mbps, kÕt nèi gi÷a ICC vµ NSP sö dông c¸p nèi tiÕp ®Æc biÖt 8 bit, kÕt nèi

gi÷a ISG víi NSP theo giao diÖn ATM30.

Page 67: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

66

3.1.2 SURPASS hiQ4000

ThiÕt bÞ SURPASS hiQ 4000 lµ mét hÖ thèng më, qu¶n lý vµ ph¸t triÓn

c¸c dÞch vô øng dông ®a ph−¬ng tiÖn MMA (MultiMedia Application) (xem

h×nh 3.3).

ThiÕt bÞ hiQ 4000 ®−îc tÝch hîp tõ c¸c thiÕt bÞ sau:

° HÖ thèng hiQ 4000 Power node (tæng ®µi EWSD) lµm chøc n¨ng

chuyÓn m¹ch, giao tiÕp víi hÖ thèng tæng ®µi PSTN hiÖn t¹i.

° HÖ thèng hiQ 4000 V3 OSP (Open Service Platform) bao gåm c¸c m¸y

tÝnh chñ SUN Netra 20 vµ SUN Netra T1-200, sö dông hÖ ®iÒu hµnh

SUN Solaris 8.

H×nh 3.3 CÊu tróc m¹ng cña gi¶i ph¸p SURPASS MMA

Chøc n¨ng chÝnh cña hiQ 4000 OSP lµ:

° L−u d÷ liÖu cho c¸c øng dông MMA cña thuª bao.

° Thùc hiÖn b¸o hiÖu (SIP/PINT+, CORBA) víi thuª bao SurFone.

° Thùc hiÖn b¸o hiÖu INAP (giao diÖn TCAP) víi tæng ®µi EWSD.

° KÕt nèi víi hiQ 30 ®Ó truy xuÊt d÷ liÖu cho c¸c øng dông MMA.

Page 68: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

67

HÖ thèng nµy ®−îc thiÕt kÕ nh»m:

° Tèi −u ho¸ viÖc ph¸t triÓn c¸c øng dông.

° S½n sµng cung cÊp c¸c øng dông ®a ph−¬ng tiÖn cho ng−êi dïng.

° DÔ dµng kÕt nèi víi m¹ng hiÖn t¹i.

3.1.3 SURPASS hiQ30

Surpass hiQ 9200 lµ m¸y chñ l−u gi÷ sè liÖu (Directory Server) dïng

®Ó l−u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng nh− : tªn, quyÒn sö dông... cho mét sè

øng dông, sö dông giao thøc truy nhËp sè l−îng m· Ýt h¬n (LDAP -

Lightweight Directory Access Protocol).

3.1.4 SURPASS hiQ20

Surpass hiQ 20 cung cÊp c¸c dÞch vô ®iÒu khiÓn cuéc gäi c¬ b¶n

VoIP trªn c¬ së H.323 nh− chuyÓn ®æi sè (E.164 sang IP-address).

Surpass hiQ 20 cung cÊp c¸c dÞch vô PC to Phone, PC to PC , Phone

to PC.

Surpass hiQ 20 cho phÐp kÕt nèi víi c¸c dÞch vô vµ thiÕt bÞ sau:

° PhÇn mÒm IP software clients trªn m¸y PC;

° §iÖn tho¹i IP;

° IP Gateways tíi c¸c ®iÖn tho¹i truyÒn thèng.

3.1.5 SURPASS hiA7500

§ãng vai trß lµ Access Gateway cung cÊp truy nhËp trùc tiÕp vµo m¹ng

chuyÓn m¹ch gãi cho c¸c thuª bao tho¹i vµ d÷ liÖu. Nã cung cÊp c¸c dÞch vô

truy nhËp xDSL bao gåm: ADSL tèc ®é ®Çy ®ñ (G.992.1), G.Lite hoÆc ADSL

th«ng dông (G.992.2), SDSL, tho¹i truyÒn thèng, ISDN BRI, PRI vµ c¸c giao

diÖn TR8/GR303, c¸c ®−êng trung kÕ SS7 vµ R2. Nã còng cung cÊp kh¶ n¨ng

kÕt nèi víi c¸c gateway phôc vô Voice-over- IP hoÆc Voice-over-ATM.

Page 69: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

68

3.1.6 SURPASS hiG1000

Surpass hiG 1000 Media Gateway lµ mét trong nh÷ng phÇn tö chÝnh

trong m¹ng cho phÐp kÕt nèi tõ m¹ng TDM vµ c¸c thiÕt bÞ truy nhËp kh¸c tíi

m¹ng lâi IP.

Surpass hiG 1000 lµ Gateway b¨ng hÑp ®−îc dïng chñ yÕu cho gi¶i

ph¸p trung kÕ ¶o (VT - Vitual Trunking) vµ Carrier Class Dial-in (CCD).

Surpass hiG 1000 còng lµ mét phÇn cña gi¶i ph¸p Next Generation

Local Switch (NGLS) vµ MMA.

Surpass hiG 1000 còng cã thÓ lµm viÖc nh− mét thiÕt bÞ RAS

(Remote Acces Server) b¨ng hÑp hoÆc VoIP Gateway.

Ngoµi chøc n¨ng VoIP, Surpass hiG 1000 cßn hç trî c¸c dÞch vô

nh−: Fax, modem vµ ISDN qua IP, dÞch vô Multi-ISP vµ VPN.

H×nh 3.4 Chøc n¨ng cña hiG1000

hiG 1000 lµ Trunking Gateway cung cÊp chøc n¨ng giao tiÕp víi m¹ng

PSTN vµ chÞu sù ®iÒu khiÓn cña hiQ 9200 qua giao thøc MGCP.

Page 70: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

69

3.1.7 SURPASS hiR 200

SURPASS hiR 200 lµ Resource Server cung cÊp c¸c chøc n¨ng ph¸t

th«ng b¸o vµ t−¬ng t¸c víi thuª bao. Nã cã thÓ l−u tr÷ h¬n 10.000 th«ng b¸o

phôc vô: trung kÕ, dÞch vô tho¹i, gi¸ c−íc, lo¹i dÞch vô, ®æi sè, gäi ®−êngdµi,

nã còng cã thÓ th«ng b¸o sè d− tµi kho¶n cho dÞch vô tr¶ tiÒn tr−íc.

3.1.8 SURPASS NetManager

SURPASS NetManager cung cÊp mét gi¶i ph¸p tæng thÓ cho viÖc qu¶n

lý c¸c thiÕt bÞ m¹ng NGN hiÖn cã cña VNPT/VTN nh−: EWSD, SURPASS vµ

c¸c thiÕt bÞ m¹ng liªn quan (xem h×nh 3.4). Nã cho phÐp tÝch hîp vµo c¸c hÖ

thèng hay m«i tr−êng lµm viÖc IT s½n cã th«ng qua giao tiÕp më chuÈn.

H×nh 3.5 Tæng quan vÒ SURPASS NetManager

TÝnh n¨ng cña NetManager bao gåm nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cÇn thiÕt cho

viÖc vËn hµnh, qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m¹ng l−íi hiÖn ®¹i (FCAPS):

Page 71: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

70

° Fault - Lçi

° Configuration - CÊu h×nh

° Accounting - TÝnh c−íc

° Performance - HiÖu n¨ng

° Security - An toµn.

3.2 KiÕn tróc cung cÊp c¸c giao diÖn cho c¸c øng dông multimedia

H×nh 3.6 KiÕn tróc cung cÊp dÞch vô cña SURPASS

Trong gi¶i ph¸p SURPASS cña Siemens, hiQ 4000 ®−îc sö dông ®Ó

cung cÊp c¸c giao diÖn cho c¸c øng dông multimedia bªn ngoµi th«ng qua c¸c

khèi OpenBloc. C¸c øng dông nµy, cã thÓ ®−îc ph¸t triÓn bëi chÝnh h·ng

Siemens, nhµ khai th¸c dÞch vô viÔn th«ng hoÆc c¸c tæ chøc cung cÊp dÞch vô

thø 3. C¸c giao diÖn nµy ®−îc thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o c¸c tiªu chÝ sau:

° TÝnh ®éc lËp vÒ ng«n ng÷ ph¸t triÓn vµ hÖ ®iÒu hµnh ch¹y c¸c øng dông.

° TÝnh dÔ dµng sö dông cho c¸c nhµ ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh.

° TÝnh linh ho¹t cung cÊp c¸c møc ®é ®iÒu khiÓn phøc t¹p kh¸c nhau tïy

theo tõng ®èi t−îng ph¸t triÓn øng dông.

Page 72: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

71

° Cã kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn ë møc ®é nhµ khai th¸c (Carrier

Grade).

C¸c øng dông bªn ngoµi cã thÓ truy nhËp vµo c¸c khèi openbloc trong

hiQ 4000 th«ng qua 2 giao diÖn: Client API vµ Openbloc API.

° Client API lµ c¸c giao diÖn JAVA ®Þnh nghÜa c¸c dÞch vô ë møc cao

cho c¸c phÇn mÒm ch¹y trªn c¸c hÖ thèng front-end. Ng−êi ph¸t triÓn

øng dông cã thÓ sö dông c¸c giao diÖn Client API vµ chØnh söa l¹i giao

diÖn ®å häa cung cÊp cho kh¸ch hµng theo ý m×nh.

° Openbloc API: lµ c¸c API ë møc thÊp cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®Ó ®iÒu

khiÓn cuéc gäi vµ ®¸p øng yªu cÇu m¹ng cña c¸c nhµ ph¸t triÓn øng

dông. C¸c Openbloc API lµ c¸c giao diÖn chuÈn CORBA(Common

Object Request Broker Architecture). KiÕn tróc API cña hiQ 4000 hoµn

toµn phï hîp víi gi¶i ph¸p module hãa cña PARLAY vµ JAIN.

H×nh 3.7 C¸c giao diÖn cña hiQ 4000

ViÖc sö dông c¸c giao diÖn më vµ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn ë cÊp ®é cña

nhµ khai th¸c cho c¸c øng dông bªn ngoµi ®em l¹i c¸c lîi Ých sau:

° Thêi gian ph¸t triÓn øng dông vµ ®−a ra cho ng−êi dïng ng¾n.

Page 73: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

72

° §¶m b¶o tÝnh tinh ho¹t.

° TËn dông ®−îc tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña c¸c nhµ ph¸t triÓn dÞch vô thø 3.

° ...

Th«ng qua c¸c openbloc, hiQ 4000 ®· cung cÊp nhiÒu dÞch vô gi÷a

tho¹i vµ d÷ liÖu. HiÖn t¹i hÖ thèng ®ang cung cÊp c¸c openbloc sau:

° Callsetup bloc : cho phÐp khëi t¹o cuéc gäi gi÷a hai ng−êi dïng.

° Internetbusy bloc : cho phÐp mét øng dông th«ng b¸o cho ng−êi dïng

biÕt cã cuéc gäi ®Õn khi ®ang truy cËp internet.

° Conference bloc: cung cÊp c¸c chøc n¨ng thiÕt lËp, ®iÒu khiÓn vµ gi¸m

s¸t cuéc gäi héi nghÞ.

° Surfsynchrone bloc : cho phÐp c¸c øng dông chia sÎ cïng mét néi dung

Web trªn c¸c tr×nh duyÖt kh¸c nhau.

° Callhandling bloc : gåm c¸c API ®iÒu khiÓn cuéc gäi ë møc thÊp.

3.2.1 Surpass callsetup bloc

Callsetup bloc cho phÐp khëi t¹o cuéc gäi gi÷a 2 ng−êi dïng. API cña

Callsetup bloc cho phÐp ®iÒu khiÓn viÖc thiÕt lËp cuéc gäi bao gåm c¸c th«ng

sè vÒ tÝnh c−íc, c¸c tïy chän liªn quan ®Õn cuéc gäi VoIP, c¸c th«ng tin vÒ

tr¹ng th¸i cuéc gäi.

Callsetup bloc bao gåm c¸c chøc n¨ng sau:

° Khëi t¹o cuéc gäi PSTN: Mét tr×nh øng dông cã thÓ yªu cÇu Callsetup

bloc khëi t¹o cuéc gäi PSTN, nã cung cÊp th«ng tin vÒ sè PSTN, ®Æc

tÝnh cña sè chñ gäi vµ sè bÞ gäi cho Callsetup bloc. Sau khi Callsetup

bloc x¸c nhËn xong, cuéc gäi sÏ ®−îc thiÕt lËp.

° Khëi t¹o mét cuéc gäi VoIP: Chøc n¨ng nµy cã thÓ cung cÊp cho ng−êi

dïng sö dông mét m¸y tÝnh multimedia (víi kh¶ n¨ng t−¬ng thÝch

H.323 vµ cã thÓ tr¶ lêi mét cuéc gäi H.323 trùc tiÕp, vÝ dô NetMeeting).

Page 74: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

73

° §iÒu khiÓn hiÓn thÞ sè chñ gäi (CLIP): NÕu kÝch ho¹t dÞch vô CLIP, sè

m¸y chñ gäi sÏ ®−îc göi tíi m¸y bÞ gäi.

° Gi¸m s¸t sù kiÖn: Callsetup bloc cã thÓ cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c sù

kiÖn sau:

- Lçi ®Þnh tuyÕn;

- Kh«ng tr¶ lêi;

- B¸o bËn;

- §Êu nèi cuéc gäi;

- Gi¶i phãng cuéc gäi.

SwitchSwitch

Switch

called Party

User

hiQ 4000

hiQ 9200

hiQ functionality:• Control of Call Setup

establishment• PSTN / VoIP option control• Announcement control• Charging control• Monitoring event control

PSTN or VoIP optionalfor user

PSTN/ISDN

• Web browser• PC phone

application

• Frontendfeatures

• Security• PINT client

FrontendServer

H×nh 3.8 Chøc n¨ng cña SURPASS callsetup bloc

3.2.2 Surpass Internetbusy bloc

Internetbusy bloc cho phÐp mét øng dông th«ng b¸o cho ng−êi dïng

biÕt cã cuéc gäi ®Õn trong khi ng−êi dïng nµy ®ang bËn truy cËp internet. Khi

®ã, ng−êi dïng cã thÓ lùa chän mét trong c¸c c¸ch sau:

° NhËn cuéc gäi qua ®iÖn tho¹i cè ®Þnh sau khi ®· tho¸t khái Internet.

° NhËn cuéc gäi qua VoIP trong khi vÉn sö dông Internet.

Page 75: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

74

° ChuyÓn cuéc gäi sang sè kh¸c.

° Tõ chèi cuéc gäi.

H×nh 3.9 Chøc n¨ng cña SURPASS internetbusy bloc

3.2.3 SURPASS conference bloc

SwitchSwitch

Switch

• Frontendfeatures

• Security

Conferees

User

hiQ 4000

hiQ 9200

hiQ functionality:• Initiate conference• Control conference

Add conferees• Monitoring conference

Status of Conferees• Charging control

PSTN or VoIP optionalfor conference controller

FrontendServer

PSTN/ISDN

ConferenceController

• Web browser• PC phone

application

H×nh 3.10 Chøc n¨ng cña SURPASS conference bloc

Conference bloc cung cÊp c¸c chøc n¨ng thiÕt lËp, ®iÒu khiÓn vµ gi¸m

SwitchSwitch

Switch

• PC SWapplication

• PC phoneapplication

Called Party

User

hiQ 4000

hiQ 9200

hiQ functionality:• User registration• Keep alive monitoring• User action control• Call Setup establishment control• Upgrade information

PSTN or VoIP optionalfor user

PSTN/ISDN

Page 76: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

75

s¸t cuéc gäi héi nghÞ còng nh− mét lùa chän VoIP cã thÓ truy nhËp qua API

t−¬ng øng.

Conference bloc cho phÐp thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau:

° Khëi t¹o ®Êu nèi PSTN,

° Khëi t¹o ®Êu nèi VoIP,

° Thªm thµnh viªn,

° Göi ©m b¸o,

° Gi¸m s¸t sù kiÖn,

° Danh b¹ c¸ nh©n,

° HiÓn thÞ tr¹ng th¸i cuéc gäi héi nghÞ,

° Gäi mét thµnh viªn,

° Nèi c¸c thµnh viªn.

3.2.4 SURPASS surfsyncrone bloc

IP Network

HTTP

HTTP

SMTP/HTTP/other

Front-endserver w.surfsyn-crone bloc

Web sites

Serverto startSyn.Surf

H×nh 3.11 Chøc n¨ng cña SURPASS surfsyncrone bloc

Surfsynchrone bloc cho phÐp c¸c øng dông chia sÎ cïng mét néi dung

Page 77: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

76

Web trªn c¸c tr×nh duyÖt kh¸c nhau. Surfsynchrone bloc ®−îc ®Æt trªn m¸y

chñ ngo¹i vi vµ ®−îc cung cÊp mét openbloc API cho phÐp t¹o c¸c øng dông

míi. Surfsynchrone bloc ®−îc sö dông trong c¸c øng dông Freecall Button vµ

WebConfer. C¸c øng dông dïng Surfsynchrone bloc ph¶i cã mét ch−¬ng tr×nh

nhá ®−îc t¶i vÒ PC cña ng−êi dïng ngay khi phiªn lµm viÖc ®−îc kÕt nèi.

Ch−¬ng tr×nh nhá nµy sÏ ®iÒu khiÓn ®ång bé phiªn lµm viÖc qua mét giao diÖn

®å ho¹ ng−êi dïng (GUI).

3.2.5 SURPASS callhandling bloc

Callhandling bloc gåm c¸c API ®iÒu khiÓn cuéc gäi ë møc thÊp cung

cÊp cho c¸c nhµ ph¸t triÓn øng dông thø ba møc ®é linh ho¹t tèi ®a.

Callhandling bloc tu©n thñ mét phÇn cña PARLAY vµ kÕt hîp víi hiR ®Ó

cung cÊp viÖc trao ®æi tÝn hiÖu tho¹i mét c¸ch linh ho¹t gi÷a ng−êi dïng cuèi

vµ øng dông th«ng qua chuÈn VoiceXML.

Callhandling bloc cã c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau :

° Cã nÒn t¶ng lµ c«ng nghÖ h−íng ®èi t−îng, bao gåm c¶ sö dông tõ xa,

vÝ dô qua CORBA.

° Tu©n thñ mét phÇn cña PARLAY.

° Cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn rÏ nh¸nh.

° Lµ mét tËp c¸c chøc n¨ng c¬ së cho xö lý cuéc gäi nh− : khëi t¹o cuéc

gäi, gi¶i phãng cuéc gäi, gi¸m s¸t c¸c sù kiÖn, t−¬ng t¸c ng−êi dïng,

tÝnh c−íc vµ thèng kª.

° Hç trî c¸c th«ng b¸o ®Æc biÖt cho kh¸ch hµng.

° §¶m b¶o chÊt l−îng dÞch vô khi sö dông API, bao gåm c¸c vÊn ®Ò nh−

®¶m b¶o hiÖu n¨ng, tÝnh s½n dïng, xö lý æn ®Þnh.

° C¸c nhµ së h÷u OSP (vÝ dô Telcos) cã thÓ sö dông c¸c API ®Ó thùc hiÖn

c¸c øng dông ng−êi dïng cho c¸c thuª bao cña hä hoÆc chµo b¸n API

cho c¸c ASP kh¸c.

Page 78: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

77

3.3 C¸c øng dông vµ dÞch vô

Gi¶i ph¸p SURPASS hç trî c¸c dÞch vô vµ øng dông trªn nÒn NGN:

° Freecall Button: cho phÐp kh¸ch hµng qua internet cã thÓ quay ®Õn

trung t©m hç trî cña c¸c doanh nghiÖp.

° Web dial page: thùc hiÖn c¸c cuéc gäi tõ trang web.

° Callwaiting internet: th«ng b¸o cã cuéc gäi ®Õn trong khi ®ang truy

nhËp internet.

° Webconfer: thiÕt lËp cuéc gäi héi nghÞ tõ trang web.

° Tr¶ tiÒn tr−íc cho ®iÖn tho¹i cè ®Þnh.

° FreePhone 1-800xxxx.

° Lùa chän tù ®éng dÞch vô 1-900xxxx.

° M¹ng riªng ¶o (Virtual Private Network)....

H×nh 3.12 CÊu h×nh chung cña m¹ng

CÊu h×nh chung cña m¹ng bao gåm :

HTTP(S)

SS7 ISUP

LDAP

PSTN Network

PSTN Network

TIF

hiQ 30

SS7 ISUP

PRI

TDM trunk TDM trunk

SurFone client SW PC phone application

Switch Switch

H.323

Calling Party

hiQ 4000

SIP/PINT+

WebConfer Server

TCP/IP

TCP/IP

or WebdialPage/ FreecallButton Server

for password handling only

IP Network

hiG 1000 VxP

EWSD

Page 79: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

78

° HiQ 4000 OSP (Open Service Platform): §iÒu khiÓn, gi¸m s¸t chung

toµn m¹ng.

° HiQ30- LDAP server: PhÇn chøa Database.

° EWSD : Lµm nhiÖm vô chuyÓn m¹ch.

° HiG1000V2P : Gateway, chuyÓn ®æi TDM-IP.

3.3.1 FreecallButton

Nhê øng dông FreecallButton, ng−êi dïng cã thÓ gäi miÔn phÝ tíi mét

thuª bao dÞch vô FreecallButton qua Internet. C¬ së cña øng dông nµy lµ

Callsetup bloc trªn hiQ4000. Khi nh¾p vµo FreecallButton trªn trang Web cña

nhµ thuª bao dÞch vô, ng−êi dïng sÏ khëi t¹o mét cuéc gäi miÔn phÝ tíi nhµ

thuª bao dÞch vô FreecallButton. C−íc cuéc gäi ®−îc tÝnh cho nhµ thuª bao

dÞch vô.

Nh÷ng thuËn lîi lµm øng dông nµy hÊp dÉn ng−êi dïng vµ c¸c nhµ thuª

bao dÞch vô lµ:

° Cã thÓ kÕt nèi cuéc gäi miÔn phÝ qua Internet trong khi ®ang truy nhËp

Website cña doanh nghiÖp.

° Cã thÓ truy nhËp dÞch vô nµy tõ mét PC bÊt kú cã kÕt nèi Internet.

° T¨ng c−êng kh¶ n¨ng tiÕp thÞ cña doanh nghiÖp (nhµ thuª bao dÞch vô).

Cã thÓ liªn hÖ trùc tiÕp, dÔ dµng víi kh¸ch hµng. Cã thÓ kÕt hîp

FreecallButton víi surfsyncrone bloc. §−îc sö dông trong mét Website

th−¬ng m¹i ®iÖn tö, nh©n viªn gi¶i ®¸p cã thÓ dÔ dµng chØ dÉn cho mét kh¸ch

hµng c¸c th«ng tin b¸n hµng, ®ång thêi chØ dÉn cho anh ta biÕt c¸c ®Æc tÝnh

cña s¶n phÈm, gióp anh ta chän hµng vµ ®Æt ®¬n hµng trùc tuyÕn.

Trong h×nh 3.13, khi kh¸ch hµng truy nhËp vµo trang Web cña c«ng ty

(Siemens), click vµo Freecall Button, mét b¶n tin HTTP ®−îc göi tíi

FreecallButton Web Server. Web Server sÏ chuyÓn b¶n tin HTTP thµnh yªu

cÇu PINT vµ göi tíi SURPASS hiQ 4000 OSP.

Page 80: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

79

H×nh 3.13 VÝ dô FreecallButton ®Æt trªn Website cña Siemens

PINT+

hiQ 4000hiQ 9200 FreecallButtonweb server

HTTPS

hiG

MGCPSS7 SS7

SwitchSwitch

SwitchhiG

SwitchSwitch

Switch

H.323

IPRTP

FreecallButtonOwner

(Called party)

Optional PC for Synchronized Web Surfing

Initiating Caller

or

H×nh 3.14 S¬ ®å m¹ng cho FreecallButton

OSP sÏ chøng thùc xem c«ng ty (Siemens) cã ph¶i lµ thuª bao cña

Page 81: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

80

Freecall Button hay kh«ng. Víi th«ng tin nhËn ®−îc, Callsetup bloc göi yªu

cÇu thiÕt lËp cuéc gäi tíi SURPASS hiG 9200. Bªn B (Siemens) kÕt nèi tíi bªn

A (kh¸ch hµng) qua hiG1000 ®Õn PC hay qua switch A ®Õn PSTN phone (tïy

theo kiÓu PC call hay phone call).

3.3.2 WebdialPage

H×nh 3.15 Giao diÖn ®å ho¹ ng−êi dïng(GUI) cña øng dôngWebdialPage

Trong s¬ ®å øng dông WebdialPage, phÇn mÒm øng dông ngo¹i vi còng

®−îc ®Æt trªn mét web server. VÒ c¬ b¶n, c¸c chøc n¨ng cña WebdialPage

web server còng gièng nh− c¸c chøc n¨ng cña FreecallButton web server.

§Ó khëi t¹o mét cuéc gäi tõ mét PC, ®Çu tiªn ng−êi dïng ph¶i kÕt nèi

tíi WebdialPage web server b»ng c¸ch ®¨ng nhËp vµo trang WebdialPage

b»ng account cña m×nh, göi mét yªu cÇu x¸c nhËn tíi WebdialPage web

server qua mét phiªn HTTP. NÕu thuª bao nµy ®−îc nhËn d¹ng ®óng, ng−êi

Page 82: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

81

dïng cã thÓ nhËp vµo mét trang chñ trªn WebdialPage web server. Tõ trang

nµy, mét cuéc gäi cã thÓ ®−îc khëi t¹o b»ng c¸ch chän mét sè trong danh b¹

c¸ nh©n hoÆc nhËp mét sè ®iÖn tho¹i míi. Cã thÓ thùc hiÖn cuéc gäi theo hai

c¸ch: Phone Call vµ PC Call. Cã thÓ Ên ®Þnh thêi gian tiÕn hµnh cuéc gäi: ngay

lóc ®ã hoÆc vµo mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh.

PINT+

hiQ 4000hiQ 9200 WebdialPageweb server

HTTPS

hiG

MGCPSS7 SS7Initiating Caller(Charged subscriber)

Called partyorSwitch

SwitchSwitch

hiG

SwitchSwitch

Switch

H.323

IPRTP

H×nh 3.16 S¬ ®å m¹ng cho øng dông WebdialPage

Th«ng tin cÇn thiÕt tõ ng−êi dïng ®Ó thiÕt lËp cuéc gäi nµy ®−îc göi tõ

WebdialPage web server qua trang chñ cña ng−êi dïng (yªu cÇu HTTP).

WebdialPage web server chuyÓn ®æi b¶n tin HTTP sang mét yªu cÇu PINT vµ

göi tíi SURPASS hiQ 4000, thñ tôc thiÕt lËp cuéc gäi gièng môc 3.3.1.

3.3.3 Call Waiting Internet

Trªn c¬ së cña SURPASS internetbusy bloc, øng dông Call Waiting

Internet (CWI) cung cÊp cho ng−êi dïng kh¶ n¨ng nhËn biÕt cã cuéc gäi ®Õn

Page 83: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

82

trong khi truy nhËp Internet. Ng−êi dïng truy nhËp øng dông nµy qua phÇn

mÒm ®−îc cµi ®Æt trªn mét PC vµ cã thÓ kÕt nèi tíi PSTN qua mét tæng ®µi

chuyÓn m¹ch bÊt kú hoÆc kÕt nèi Internet qua mét PoP bÊt kú.

SwitchSwitch

Switch

hiQ 4000hiQ 9200

SIP /PINT +

hiG

MGCPSS7 SS7

hiG

H.323

IPRTP

Call WaitingInternet

subscriber

Calling party

PC with CWI software

SwitchSwitch

Switch

H×nh 3.17 S¬ ®å m¹ng cho øng dông Call Waiting Internet

PhÇn mÒm øng dông ngo¹i vi cho øng dông Call Waiting Internet

(CWI) ®−îc ®Æt trªn PC cña nhµ thuª bao lµ phÇn mÒm SurFone.

Khi ch¹y phÇn mÒm SurFone, Surfone client sÏ tù ®éng kÝch ho¹t ®Æc

tÝnh Call Forwarding on Busy cña tæng ®µi mµ thuª bao nµy nèi tíi. §ång thêi,

SurFone Client còng sÏ tù ®éng thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký vµ chøng thùc víi

internetbusy bloc trªn hiQ4000-OSP th«ng qua giao thøc SIP/PINT (Session

Initiation Protocol / PSTN Internet Interworking) c¸c th«ng tin bao gåm:

Page 84: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

83

° §Þa chØ IP hiÖn thêi cña ng−êi dïng.

° Sè E.164 cña ng−êi dïng.

° M· PIN cña ng−êi dïng.

° Sè danh b¹ ®Ó chuyÓn tiÕp cuéc gäi.

H×nh 3.18 Cuéc gäi Call Waiting Internet

Khi user ®ang duyÖt Web, cã cuéc gäi tíi. Do ®Æc tÝnh Call Forwarding

on Busy, cuéc gäi sÏ ®−îc local switch chuyÓn tiÕp tíi EWSD.

EWSD sÏ th«ng b¸o víi khèi Internetbusy trªn OSP b»ng b¶n tin INAP

qua giao thøc TIF.

Khèi Internetbusy nµy sÏ ®iÒu khiÓn EWSD gửi håi ©m chu«ng tíi

ng−êi gäi. §ång thêi khèi Internetbusy nµy còng sÏ kiÓm tra chøng thùc xem

ng−êi ®−îc gäi cã ph¶i lµ thuª bao cña dÞch vô nµy kh«ng. NÕu ®óng, OSP sÏ

göi b¶n tin INVITE (SIP) ®Õn PC cña kh¸ch hµng.

SurFone client

hiQ 4000

TIF

7. SIP:INVITE (CWI Request)

8. SIP:Response [200] OK (CWI response)

Switch

CFB

SSP

1. Call to SurFone Client

3. CFB to IN number over trunk1

IIPP

RTP/RTCP

6. Play ringing tone

5. Check authorization

Switch

2. SS7 Call to SurFone Client

trunk1

10. SurFone shuts down Internet session

4.+5. INAP dialogue

PRI

hiG 1000 Any POP

Page 85: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

84

Internetbusy bloc sÏ göi mét cöa sæ pop-up qua IP tíi thuª bao ®Ó th«ng

b¸o vÒ cuéc gäi nµy nh− h×nh 3.19.

H×nh 3.19 Cöa sæ th«ng b¸o cã cuéc gäi vµo cho øng dông CWI

Cuéc gäi ®−îc xö lý tiÕp tïy theo lùa chän cña ng−êi sö dông. Ng−êi sö

dông cã thÓ cã c¸c lùa chän sau:

° Ng¾t kÕt nèi Internet vµ tr¶ lêi cuéc gäi b»ng ®iÖn tho¹i.

° ChÊp nhËn cuéc gäi VoIP.

° ChuyÓn cuéc gäi tíi m¸y kh¸c.

° Tõ chèi cuéc gäi.

Víi tr−êng hîp ng−êi dïng lùa chän tr¶ lêi b»ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh,

®−êng tho¹i sÏ ®i nh− sau: Ng−êi gäi -> A switch -> B switch -> EWSD (T1) -

> B switch (T2) -> Ng−êi ®−îc gäi (xem h×nh 3.20).

Víi tr−êng hîp ng−êi dïng lùa chän tr¶ lêi b»ng VoIP, ®−êng tho¹i sÏ

®−îc ®i nh− sau: Ng−êi gäi -> A switch -> B switch -> EWSD (T1) ->

hiG1000 -> IP -> Ng−êi ®−îc gäi (xem h×nh 3.21).

Page 86: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

85

H×nh 3.20 ChÊp nhËn cuéc gäi qua PSTN phone

H×nh 3.21 ChÊp nhËn cuéc gäi qua VoIP

SurFone client

hiQ 4000

TIF

7. SIP:INVITE (CWI Request)

8. SIP:Response [200] OK (CWI response)

Switc

CFB

SSP

1. Call to SurFone Client

3. CFB to IN number over trunk1

IIPP

RTP/RTCP

trunk2

6. Play ringing tone

5. Check authorization

Switc

2. SS7 Call to SurFone Client

trunk1

9. IAM for trunk2 to PSTN phone

10. SurFone shuts down Internet session

4.+5. INAP dialogue

PRI

hiG 1000 Any POP

SurFone client

hiQ 4000

TIF

7. SIP:INVITE (CWI Request)

8. SIP:Response [200] OK (CWI response)

Switc

CFB

SSP

1. Call to SurFone Client

3. CFB to IN number over trunk1

IIPP

RTP/RTCP

6. Play ringing tone

5. Check authorization

Switc

2. SS7 Call to SurFone Client

trunk1

10. SurFone shuts down Internet session

4.+5. INAP dialogue

PRI

hiG 1000 Any POP

Page 87: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

86

3.3.4 SurFone

Thªm vµo chøc n¨ng øng dông Call Waiting Internet, øng dông

SURPASS SurFone cung cÊp cho ng−êi dïng kh¶ n¨ng gäi ra ngoµi trong khi

truy cËp Internet, qua ®−êng d©y ¶o. øng dông nµy dùa trªn sù kÕt hîp cña

internetbusy vµ callsetup open bloc. Ng−êi dïng cã thÓ kÕt nèi tíi mét chuyÓn

m¹ch néi h¹t bÊt kú hoÆc kÕt nèi Internet qua mét PoP bÊt kú, t−¬ng tù nh−

Call Waiting Internet.

H×nh 3.22 Giao diÖn ®å ho¹ ng−êi dïng(GUI) cña øng dông SurFone

Cïng chøc n¨ng qu¶n trÞ cuéc gäi vµo, SURPASS SurFone cßn cung cÊp

chøc n¨ng qu¶n trÞ cuéc gäi ra :

° Khëi t¹o mét cuéc gäi PSTN tíi mét sè ®iÖn tho¹i bÊt kú.

° Khëi t¹o mét cuéc gäi VoIP, víi ®iÒu kiÖn ng−êi dïng sö dông PC

multimedia (PC víi soundcard + headset vµ H.323 client, vÝ dô

NetMeeting).

Page 88: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

87

° §iÒu khiÓn chøc n¨ng hiÓn thÞ sè chñ gäi ( CLIP ) nÕu ng−êi dïng cã

®¨ng ký dÞch vô.

° Gi¸m s¸t sù kiÖn : c¸c tr¹ng th¸i cuéc gäi ®−îc hiÓn thÞ trªn mét cöa sæ

gi¸m s¸t.

° C¸c lùa chän : danh b¹ c¸ nh©n, 10 cuéc gäi cuèi cïng...

PhÇn mÒm SurFone cã mét giao diÖn ®å ho¹ cho viÖc khëi t¹o cuéc gäi

ra nh− h×nh 3.22 vµ cã s¬ ®å m¹ng nh− h×nh 3.23.

SwitchSwitch

Switch

hiQ 4000hiQ 9200

SIP /PINT +

hiG

MGCPSS7 SS7

SwitchSwitch

SwitchhiG

H.323

IPRTP

SurFonesubscriber

Called/Calling party

PC with SurFone software

H×nh 3.23 S¬ ®å m¹ng cho øng dông SurFone

Khi ng−êi dïng sö dông phÇn mÒm SurFone, c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho

viÖc khëi ho¹t øng dông ®−îc göi tíi SURPASS hiQ 4000 ®Ó sö dông

internetbusy bloc vµ callsetup bloc. Khi ng−êi dïng cÇn khëi t¹o mét cuéc

gäi, phÇn mÒm SurFone chÞu tr¸ch nhiÖm chuyÓn c¸c th«ng tin cÇn thiÕt tíi

callsetup bloc trªn SURPASS hiQ 4000 qua PINT. Cuéc gäi ®−îc thiÕt lËp nh−

m« t¶ trong øng dông WebdialPage ( môc 3.3.2 ).

Page 89: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

88

3.3.5 WebConfer

Trªn c¬ së SURPASS conference bloc, øng dông SURPASS WebConfer

cho phÐp ng−êi dïng Internet khëi t¹o vµ qu¶n trÞ mét cuéc gäi héi nghÞ tíi

c¸c ng−êi dïng kh¸c trong m¹ng PSTN qua mét giao diÖn ®å ho¹ ng−êi dïng

trùc tiÕp tõ Internet. Cuéc gäi héi nghÞ gi÷a c¸c bªn cã thÓ qua PSTN hoÆc qua

VoIP. Thªm vµo ®ã, øng dông SURPASS WebConfer cßn cung cÊp c¸c c«ng

cô hç trî héi nghÞ Web, cho phÐp tho¹i héi nghÞ truy nhËp qua Internet (vÝ dô

nh− chøc n¨ng Synchronized Web Surfing).

H×nh 3.24 GUI WebConfer

C¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ c¬ b¶n cña ng−êi ®iÒu khiÓn héi nghÞ lµ :

° ChuÈn bÞ vµ khëi t¹o mét cuéc héi nghÞ.

° Thªm mét thµnh viªn vµo cuéc héi nghÞ ®· ®−îc thiÕt lËp qua PSTN.

° Gi¶m bít thµnh viªn.

Page 90: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

89

° §iÒu khiÓn chøc n¨ng Synchronized Web Surfing.

° KÕt thóc cuéc héi nghÞ.

Ng−êi ®iÒu khiÓn héi nghÞ cÇn ph¶i khai b¸o c¸c th«ng tin :

° Chñ ®Ò héi nghÞ, tªn ng−êi ®iÒu hµnh...

° Thêi gian vµ ®é dµi cña héi nghÞ.

° Th«ng tin chi tiÕt ( tªn, sè ®iÖn tho¹i...) cña ng−êi khëi t¹o vµ c¸c thµnh

viªn.

° Sè l−îng tèi ®a cña c¸c thµnh viªn.

° Héi nghÞ qua PSTN hay VoIP.

Khëi t¹o cuéc gäi héi nghÞ

Nhê WebConfer Web server, ng−êi ®iÒu khiÓn héi nghÞ x¸c ®Þnh danh

s¸ch thµnh viªn sÏ ®−îc kÕt nèi lÇn l−ît trong mét kho¶ng thêi gian ®Þnh

tr−íc. §Ó khëi ho¹t héi nghÞ, øng dông WebConfer tù ®éng gäi tíi ng−êi ®iÒu

khiÓn héi nghÞ. Ngay sau khi kÕt nèi víi anh ta sÏ lÇn l−ît ®Õn c¸c thµnh viªn

kh¸c. Héi nghÞ sÏ chÊm døt khi hÕt thêi gian ®· ®¨ng ký hoÆc khi ng−êi khëi

t¹o ®Æt m¸y.

C¸c c«ng cô Web conference

C¸c thµnh viªn kÕt nèi víi WebConfer Web server trong thêi gian héi

nghÞ cã thÓ :

° “Chat” riªng víi nhau.

° Mçi thµnh viªn cã thÓ trao ®æi nh÷ng v¨n b¶n kÝn víi mét thµnh viªn

kh¸c qua mét cöa sæ “chat”.

Synchronized Web Surfing

Nhê nót “Start synchronized web surfing” trªn WebConfer GUI, ng−êi

®iÒu khiÓn héi nghÞ cã thÓ chia sÎ nh÷ng Websites víi thµnh viªn kh¸c còng

®ang tham dù phiªn synchronized surfing. Synchronized web surfing lµ mét

dÞch vô h÷u dông ®Ó cung cÊp th«ng tin cho mäi thµnh viªn cïng mét lóc.

Trong s¬ ®å m¹ng cho øng dông WebConfer, phÇn mÒm øng dông

Page 91: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

90

ngo¹i vi ®−îc ®Æt trªn WebConfer web server nh− h×nh 3.25. WebConfer web

server chÞu tr¸ch nhiÖm :

C o rb a

h iQ 4 0 0 0h iQ 9 2 0 0 W e b C o n fe rw e b se rv e r

H T T P S

h iG

M G C PS S 7 S S 7

h iG

S w itc hS w itc h

S w itc h

H .3 2 3

IPR T P

C o n fe re n c ec o n tro lle r

C o n fe re e s

C o n feree w ith P S T N an d In te rn e t a cc es s

C o n feree w ith o n ly P S T N ac ce s s

S y n ch ro n iz ed W eb S u rf in g p o s s ib le w ith M u lt im ed ia

P C s

S w itc hS w itc h

S w itc h

H×nh 3.25 S¬ ®å m¹ng cho øng dông WebConfer

° KiÓm tra x¸c thùc ng−êi dïng (kü thuËt ®¨ng nhËp tõ xa víi HTTP).

° Qu¶n lý m«i tr−êng tuú biÕn cña ng−êi dïng.

° Göi yªu cÇu WebConfer ®Õn conference bloc trªn SURPASS hiQ 4000

qua mét giao diÖn CORBA.

§Ó khëi t¹o mét cuéc gäi héi nghÞ, ng−êi khëi t¹o ph¶i ®¨ng nhËp vµo

trang Web cña nhµ cung cÊp øng dông WebConfer. WebConfer web server

x¸c nhËn thuª bao nµy, sau ®ã sÏ yªu cÇu cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó

thiÕt lËp héi nghÞ. Ng−êi khëi t¹o göi c¸c th«ng tin nµy trë l¹i WebConfer web

server qua HTTP. WebConfer web server biªn dÞch c¸c th«ng tin nµy thµnh

mét b¶n tin CORBA vµ göi tíi conference bloc trªn SURPASS hiQ 4000.

Conference bloc khëi t¹o héi nghÞ vµ SURPASS hiQ 9200 sÏ gäi tíi ng−êi

khëi t¹o tr−íc tiªn. Khi kÕt nèi ®−îc víi anh ta, SURPASS hiQ 9200 sÏ gäi

®Õn c¸c thµnh viªn kh¸c. Mét ©m b¸o sÏ ®−îc göi tíi c¸c thµnh viªn mçi khi

kÕt nèi ®−îc mét thµnh viªn míi. WebConfer web page còng th−êng xuyªn

cËp nhËt tr¹ng th¸i cña héi nghÞ.

Page 92: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

91

3.3.6 DÞch vô tr¶ tr−íc

H×nh 3.26 DÞch vô Prepaid Card – 1719

Tµi kho¶n card tr¶ tr−íc – Prepaid Card Account

Mçi mét Prepaid Card Account cã mét sè nhËn d¹ng card, sè seri vµ

mét sè tiÒn cã s½n ®Ó thùc hiÖn cuéc gäi. Khi mua card, ng−êi dïng sÏ cµo líp

b¶o vÖ trªn card ®Ó lÊy sè CIN. §Ó thùc hiÖn cuéc gäi, ng−êi dïng ph¶i quay

mét sè dÞch vô ®Æc biÖt (1719), nhËp CIN ®Ó kiÓm tra account, sau ®ã míi

thùc hiÖn cuéc gäi. Ng−êi dïng cã thÓ dïng account nµy ë bÊt kú m¸y ®iÖn

tho¹i nµo.

L−u ®å thiÕt lËp cuéc gäi trong m¹ng :

1 - User quay m· truy cËp (Access code).

2 - Cuéc gäi ®−îc ®Þnh tuyÕn ®Õn hiQ9200.

3 - TÝn hiÖu tho¹i sÏ ®−îc kÕt nèi ®Õn m¹ng IP (qua hiG1000).

4,5 - hiQ9200 ®iÒu khiÓn hiR200 th«ng b¸o cho user nhËp c¸c th«ng tin

cÇn thiÕt.

2.1. Language selection 2.2. A number Authentication 2.3. PIN code received and checked (valid, blocked, in used, no credit) 2.4. Finish authorization – subscriber hear dial tone

SURPASS hiG 1000 V3T

SURPASS hiQ 9200

SURPASS hiR 200

IIPP CCoorree NNeettwwoorrkk

MGCP

bearer

SS7

PSTN / ISDN

Switch

MGCP

bearer

SS7 Switch

PSTN / ISDN

MGCP

2. Announcement & DTMF dialog

SURPASS hiG 1000 V3T

1719 xxxx Destination

1. Service access code send via SS7

4. Call set up

3. Dial B number

3. B number is sent

1. 1719 L <CN> Announcement B number (PSTN routing) 2. 1719 L <CN> Announcement # B number (IP Routing)

Page 93: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

92

6 - Sau khi kiÓm tra c¸c th«ng tin nhËn ®−îc, hiQ9200 ®Þnh tuyÕn trë l¹i

TDM.

7 - A vµ B ®· ®−îc kÕt nèi víi nhau.

8 - hiQ9200 sÏ gi¸m s¸t cuéc gäi vµ tÝnh c−íc cho account.

H×nh 3.27 L−u ®å thiÕt lËp cuéc gäi trong dÞch vô Prepaid Card

3.3.7 DÞch vô Toll Free ( 1800 )

DÞch vô TollFree cung cÊp cho kh¸ch hµng mét sè ®iÖn tho¹i duy nhÊt

1800xxxxx trªn toµn quèc. C¸c cuéc gäi ®Õn sè nµy ®−îc ®Þnh tuyÕn ®Õn c¸c

®Ých kh¸c nhau tuú thuéc vÞ trÝ ®Þa lý cña ng−êi gäi vµ thêi gian gäi. HiÖn t¹i

®−îc khai th¸c trªn hiQ9200 Hµ Néi.

CÊu h×nh m¹ng bao gåm :

° HiQ 9200 ( Softswitch ): §iÒu khiÓn, b¸o hiÖu, chuyÓn m¹ch, gi¸m s¸t

viÖc thiÕt lËp cuéc gäi vµ thùc hiÖn tÝnh c−íc.

° HiG 1000V3T ( Gateway ): Lµ thµnh phÇn trung gian gi÷a m¹ng IP vµ

IP Network

PSTNSURPASS hiQ 9200

Switch

hiG1000

called user

2

1

3

5

4

7

8

8

6

ERX

hiR200

ISUP#7 sign

MCGP

calling user

ISL

Page 94: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

93

PSTN, chuyÓn ®æi tÝn hiÖu tõ d¹ng kªnh sang gãi vµ ng−îc l¹i.

° HiR 200 : Cung cÊp th«ng b¸o cho c¸c dÞch vô cña m¹ng.

° IP Core : Lµm nhiÖm vô truyÒn dÉn (IP).

H×nh 3.28 S¬ ®å kÕt nèi cuéc gäi dÞch vô 1800

3.3.8 DÞch vô Automatic Service Selection ( 1900 )

DÞch vô 1900x lµ dÞch vô thu c−íc tõ ng−êi gäi, dïng cho môc ®Ých t−

vÊn, gi¶i trÝ... HiÖn ®−îc khai th¸c trªn hiQ 9200 TP Hå ChÝ Minh.

CÊu h×nh m¹ng t−¬ng tù dÞch vô 1800 còng bao gåm : HiQ 9200, HiG

1000V3T, HiR 200, IP Core.

VÒ b¶n chÊt kü thuËt, c¸ch khëi t¹o dÞch vô, qu¶n lý dÞch vô, ph−¬ng

ph¸p ®Þnh tuyÕn... ®Òu t−¬ng tù dÞch vô 1800.

Freephone

SURPASS hiG 1000 V3T

SURPASS hiQ 9200

SURPASS hiR 200

IIPP CCoorree NNeettwwoorrkk

MGCP

bearer

SS7

PSTN / ISDN

Switch

MGCP

bearer

SS7 Switch

PSTN / ISDN

Destination

MGCP

SURPASS hiG 1000 V3T

1800 xxxx

1. Set up request is sent via ISUP to hiQ9200, 2. Database check and converts to destination directory 3. Call set up to destination

2. Database check and converts to destination directory number based on a number of factors:

-dependency on the origin of the call.

- dependency on time of day

- dependency on event processing

3. connection

3. connection

1. Service access code send via SS7

Page 95: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

94

H×nh 3.29 S¬ ®å kÕt nèi cuéc gäi dÞch vô 1900

3.3.9 DÞch vô m¹ng riªng ¶o (VPN- Virtual Private Network)

M¹ng riªng ¶o (VPN) lµ dÞch vô cung cÊp kÕt nèi c¸c m¹ng m¸y tÝnh

cña kh¸ch hµng trªn nÒn t¶ng m¹ng NGN.

Lîi Ých cña dÞch vô m¹ng riªng ¶o :

° KÕt nèi ®¬n gi¶n víi chi phÝ thÊp.

° MÒm dÎo, linh ho¹t: cã thÓ võa kÕt nèi m¹ng riªng ¶o võa truy nhËp

Internet (nÕu kh¸ch hµng cã nhu cÇu).

° Cung cÊp cho kh¸ch hµng c¸c kªnh thuª riªng ¶o cã ®é tin cËy cao.

° DÞch vô m¹ng riªng ¶o rÊt thÝch hîp cho c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp cã

nhu cÇu kÕt nèi m¹ng th«ng tin hiÖn ®¹i, hoµn h¶o vµ tiÕt kiÖm.

° Sö dông dÞch vô kÕt nèi c¸c m¹ng m¸y tÝnh trªn ®−êng d©y xDSL.

DÞch vô nµy thÝch hîp cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tr¶i

réng, gåm nhiÒu ®iÓm, cã nhu cÇu kÕt nèi sè liÖu nh−: ng©n hµng, b¶o hiÓm,

hµng kh«ng ...

2. Menu-driven interactive dialog

SURPASS hiG 1000 V3T

SURPASS hiQ 9200

SURPASS hiR 200

IIPP CCoorree NNeettwwoorrkk

MGCP

bearer

SS7

PSTN / ISDN

Switch

MGCP

bearer

SS7 Switch

PSTN / ISDN

MGCP

2. Announcement & DTMF dialog

SURPASS hiG 1000 V3T

1900

Destination:

- phone number or

- IN service number

1. Service access code send via SS7

4. Call set up

3. Dial selected service

3. Digit selected

1. Set up request is sent via ISUP to hiQ9200, 2. Database check and forward to Announcement 3. Collection of additional digits (menu selection) 4. New IN service number is created -> Call set up

Page 96: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

95

3.4 kÕt luËn

Ch−¬ng 3 tËp trung vµo viÖc giíi thiÖu gi¶i ph¸p SURPASS cña h·ng

Siemens bao gåm c¸c dßng s¶n phÈm, c¸c øng dông vµ c¸c dÞch vô ®−îc hç

trî. §©y lµ gi¶i ph¸p ®· ®−îc lùa chän ®Ó triÓn khai t¹i ViÖt Nam, ®¸p øng

®−îc nhu cÇu thùc tÕ trong lé tr×nh chuyÓn ®æi sang NGN cña m¹ng viÔn

th«ng ViÖt Nam.

Page 97: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

96

Ch−¬ng 4

Thùc tÕ triÓn khai m¹ng NGN t¹i ViÖt nam

4.1 nguyªn t¾c tæ chøc m¹ng ngn

4.1.1 Ph©n vïng l−u l−îng.

CÊu tróc m¹ng thÕ hÖ míi ®−îc x©y dùng dùa trªn ph©n bè thuª bao

theo vïng ®Þa lý, kh«ng tæ chøc theo ®Þa bµn hµnh chÝnh mµ ®−îc ph©n theo

vïng l−u l−îng. Trong mét vïng cã nhiÒu khu vùc vµ trong mét khu vùc cã

thÓ gåm mét hoÆc nhiÒu tØnh, thµnh phè. Sè l−îng c¸c tØnh thµnh trong mét

khu vùc tuú thuéc vµo sè l−îng thuª bao cña c¸c tØnh thµnh ®ã. C¨n cø vµo

ph©n bè thuª bao, m¹ng NGN cña VNPT ®−îc ph©n thµnh 5 vïng l−u l−îng

nh− sau:

° Vïng 1: c¸c tØnh phÝa b¾c trõ Hµ Néi, Hµ T©y, B¾c Ninh.

° Vïng 2: Hµ Néi, Hµ T©y , B¾c Ninh.

° Vïng 3: c¸c tØnh miÒn trung vµ T©y nguyªn.

° Vïng 4: Thµnh phè Hå ChÝ Minh.

° Vïng 5: C¸c tØnh phÝa nam trõ Tp Hå ChÝ Minh.

4.1.2 Tæ chøc líp øng dông vµ dÞch vô.

Líp øng dông vµ dÞch vô ®−îc tæ chøc thµnh mét cÊp cho toµn m¹ng

nh»m b¶o ®¶m cung cÊp dÞch vô ®Õn tËn nhµ thuª bao mét c¸ch thèng nhÊt vµ

®ång bé. Sè l−îng node øng dông vµ dÞch vô phô thuéc vµo l−u l−îng dÞch vô

còng nh− sè l−îng vµ lo¹i h×nh dÞch vô.

Node øng dông vµ dÞch vô ®−îc kÕt nèi ë møc Gigabit Ethernet 1+1 víi

node ®iÒu khiÓn vµ ®−îc ®Æt t¹i c¸c trung t©m m¹ng NGN t¹i Hµ néi vµ Tp.

HCM cïng víi c¸c node ®iÒu khiÓn.

Page 98: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

97

4.1.3 Tæ chøc líp ®iÒu khiÓn.

H×nh 4.1 Tæ chøc líp ®iÒu khiÓn.

Líp ®iÒu khiÓn ®−îc tæ chøc thµnh mét cÊp cho toµn m¹ng thay v× cã 4

cÊp nh− hiÖn nay (Quèc tÕ, liªn tØnh, tandem néi h¹t vµ néi h¹t) vµ ®−îc ph©n

theo vïng l−u l−îng, nh»m gi¶m tèi ®a cÊp m¹ng vµ tËn dông n¨ng lùc xö lý

cuéc gäi cùc lín cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn thÕ hÖ míi, gi¶m chi phÝ ®Çu t− trªn

m¹ng.

Líp ®iÒu khiÓn cã chøc n¨ng ®iÒu khiÓn líp chuyÓn t¶i vµ líp truy nhËp

cung cÊp c¸c dÞch vô m¹ng NGN, gåm nhiÒu module nh− module ®iÒu khiÓn

kÕt nèi ATM, ®iÒu khiÓn ®Þnh tuyÕn kÕt nèi IP, ®iÒu khiÓn kÕt nèi cuéc gäi

tho¹i, b¸o hiÖu sè 7...

Sè l−îng node ®iÒu khiÓn phô thuéc vµo l−u l−îng ph¸t sinh cña tõng

vïng l−u l−îng ph¸t sinh cña tõng vïng l−u l−îng, ®−îc tæ chøc thµnh cÆp

(Plane A&B) nh»m b¶o ®¶m tÝnh an toµn hÖ thèng. Mçi mét node ®iÒu khiÓn

Service Nodes

Service Nodes

Líp dÞch vô vµ øng

dông

Líp ®iÒu khiÓn

Líp chuyÓn t¶i

TP HCM

M.Nam M.B¾c

Hµ Néi

M.Trung

Page 99: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

98

®−îc kÕt nèi víi mét cÆp node chuyÓn m¹ch ATM+IP ®−êng trôc.

Trong giai ®o¹n ®Çu mçi vïng ®−îc trang bÞ Ýt nhÊt lµ 2 node víi n¨ng

lùc xö lý 4.000.000 BHCA ®Æt t¹i c¸c trung t©m truyÒn dÉn cña vïng.

4.1.4 Tæ chøc líp chuyÓn t¶i.

H×nh 4.2 Tæ chøc líp chuyÓn t¶i

Líp chuyÓn t¶i ph¶i cã kh¶ n¨ng chuyÓn t¶i c¶ hai lo¹i l−u l−îng ATM

vµ IP ®−îc tæ chøc thµnh hai cÊp: ®−êng trôc quèc gia vµ vïng.

CÊp ®−êng trôc quèc gia gåm toµn bé c¸c nót chuyÓn m¹ch ®−êng trôc

(Core ATM+IP) vµ c¸c tuyÕn truyÒn dÉn ®−êng trôc.

CÊp vïng gåm toµn bé c¸c node chuyÓn m¹ch (ATM+IP), c¸c bé tËp

trung ATM néi vïng b¶o ®¶m viÖc chuyÓn m¹ch cuéc gäi trong néi vïng vµ

sang vïng kh¸c. c¸c node chuyÓn m¹ch (ATM+IP) néi vïng ®−îc kÕt nèi ë

ATM/IP

MÆt A

MÆt B

KV phÝa B¾c

KV phÝa Nam

ATM/IP ATM/IP

ATM/IP

ATM/IP

ATM/IP ATM/IPATM/IP

ATM/IP

ATM/IP

ATM+IP

CÊp ®−êng trôc

CÊp vïng ATM+IP ATM+IP ATM+IP ATM+IP

>2.5GBps

>2.5GBps

KV TP HCM KV miÒn

Trung, T©y Nguyªn

KV Hµ Néi

Page 100: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

99

møc tèi thiÓu 155Mb/s lªn c¶ hai mÆt chuyÓn m¹ch cÊp trôc quèc gia qua c¸c

tuyÕn truyÒn dÉn néi vïng. C¸c bé tËp trung ATM ®−îc kÕt nèi ë møc tèi

thiÓu 155Mb/s lªn c¸c node chuyÓn m¹ch (ATM+IP) néi vïng vµ ë møc tèi

thiÓu nxE1 víi c¸c bé truy nhËp.

C¸c node chuyÓn m¹ch (ATM+IP) néi vïng ®−îc ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ tæng

®µi Host vµ ®−îc kÕt nèi trùc tiÕp víi nhau theo d¹ng Ring qua c¸c cæng

quang cña node ATM+IP, sö dông c¸p sîi quang hiÖn cã trong tuyÕn FO ring

cña m¹ng néi vïng. C¸c node chuyÓn m¹ch (ATM+IP) néi vïng ph¶i tÝch hîp

tÝnh n¨ng Broadband RAS nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÓm truy nhËp IP POP

b¨ng réng cho c¸c thuª bao xDSL.

Sè l−îng vµ quy m« c¸c node chuyÓn m¹ch (ATM+IP) cña mét vïng

trong giai ®o¹n ®Çu phô thuéc vµo nhu cÇu dÞch vô t¹i vïng ®ã. Trong giai

®o¹n ®Çu trang bÞ lo¹i cã n¨ng lùc chuyÓn m¹ch ATM < 5Gb/s vµ n¨ng lùc

®Þnh tuyÕn < 500.000 packet/s.

C¸c bé tËp trung ATM cã nhiÖm vô tËp trung c¸c luång E1 lÎ thµnh

luång ATM 155Mb/s. C¸c bé tËp trung ATM ®−îc ®Æt t¹i c¸c node truyÒn dÉn

néi tØnh. Sè l−îng vµ quy m« bé tËp trung ATM phô thuéc vµo sè node truy

nhËp vµ sè thuª bao cña node truy nhËp.

4.1.5 Tæ chøc líp truy nhËp

Líp truy nhËp gåm toµn bé c¸c node truy nhËp h÷u tuyÕn vµ v« tuyÕn

®−îc tæ chøc kh«ng phô thuéc theo ®Þa giíi hµnh chÝnh. C¸c node truy nhËp

cña c¸c vïng l−u l−îng chØ ®−îc kÕt nèi ®Õn node chuyÓn m¹ch ®−êng trôc

(qua c¸c node chuyÓn m¹ch néi vïng) cña vïng ®ã mµ kh«ng kÕt nèi ®Õn

node ®−êng trôc cña vïng kh¸c. C¸c kªnh kÕt nèi node truy nhËp víi c¸c node

chuyÓn m¹ch néi vïng cã tèc ®é phô thuéc vµo sè l−îng thuª bao t¹i node.

C¸c thiÕt bÞ truy nhËp thÕ hÖ míi ph¶i cã kh¶ n¨ng cung cÊp cæng dÞch

vô POTS, VOIP, IP, ATM,FR, X.25, IP-VPN, xDSL...

Page 101: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

100

H×nh 4.3 Tæ chøc líp truy nhËp

4.1.6 KÕt nèi víi m¹ng PSTN

KÕt nèi m¹ng NGN víi m¹ng PSTN hiÖn t¹i ®−îc thùc hiÖn th«ng qua

thiÕt bÞ ghÐp luång trung kÕ (Trunking Gateway - TWG) ë møc nxE1 vµ b¸o

hiÖu sè 7. Kh«ng sö dông b¸o hiÖu R2 cho kÕt nèi nµy.

C¸c thiÕt bÞ Trunking Gateway cã tÝnh n¨ng chuyÓn tiÕp c¸c cuéc gäi

tho¹i tiªu chuÈn 64 kb/s hoÆc c¸c cuéc gäi VoIP qua m¹ng NGN.

§iÓm kÕt nèi ®−îc thùc hiÖn t¹i Host hoÆc tæng ®µi tandem néi h¹t vµ

tæng ®µi gateway quèc tÕ nh»m gi¶m cÊp chuyÓn m¹ch, gi¶m chi phÝ ®Çu t−

cho truyÒn dÉn vµ chuyÓn m¹ch cña m¹ng PSTN vµ tËn dông n¨ng lùc chuyÓn

m¹ch NGN. §èi víi m¹ng PSTN, m¹ng NGN sÏ ®ãng vai trß nh− hÖ tæng ®µi

Transit quèc gia cña m¹ng PSTN cho c¸c dÞch vô tho¹i tiªu chuÈn 64kb/s.

C¸c cuéc tho¹i liªn tØnh tiªu chuÈn 64kb/s liªn tØnh hoÆc quèc tÕ tõ c¸c

tæng ®µi Host PSTN sÏ ®−îc chuyÓn tiÕp qua m¹ng NGN tíi c¸c Host kh¸c

hoÆc tíi tæng ®µi gateway quèc tÕ.

ATM+IP ATM+IP

ATM+IP

ATM+IP

ATM+IP

ATM ATM

Access Access Access Access

SDH Ring

>155Mb/s >155Mb/s

>nxE1 >nxE1

Nót chuyÓn m¹ch

Bé tËp trung ATM

Líp truy nhËp

Líp chuyÓn t¶i CÊp trôc

CÊp vïng

Page 102: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

101

4.1.7 KÕt nèi víi m¹ng Internet

KÕt nèi m¹ng NGN víi trung t©m m¹ng Internet ISP vµ IAP ®−îc thùc

hiÖn t¹i node ATM+IP quèc gia th«ng qua giao tiÕp møc LAN. Tèc ®é cæng

LAN kh«ng thÊp h¬n tèc ®é theo tiªu chuÈn Gigabit Ethernet (GbE). NÕu

trung t©m m¹ng kh«ng cïng vÞ trÝ ®Æt node ATM+IP quèc gia th× sö dông kÕt

nèi LAN qua cæng quang GbE.

§iÓm kÕt nèi m¹ng NGN víi c¸c node truy nhËp m¹ng Internet POP

®éc lËp cho thuª bao truy nhËp gi¸n tiÕp ®−îc thùc hiÖn t¹i node ATM+IP néi

vïng th«ng qua giao tiÕp ë møc LAN. Tèc ®é cæng LAN phô thuéc vµo quy

m« cña POP. NÕu POP kh«ng cïng vÞ trÝ ®Æt node ATM+IP néi vïng kÕt nèi

LAN qua cæng quang.

§èi víi c¸c vÖ tinh cña tæng ®µi Host PSTN cã tÝch hîp tÝnh n¨ng truy

nhËp Internet POP th× ®iÓm kÕt nèi m¹ng NGN víi c¸c node truy nhËp m¹ng

Internet POP tÝch hîp ®−îc thùc hiÖn t¹i bé tËp trung ATM hoÆc t¹i c¸c node

ATM+IP néi vïng th«ng qua giao tiÕp ATM tuú thuéc vµo vÞ trÝ POP tÝch hîp.

Tèc ®é cæng ATM phô thuéc vµo quy m« cña POP nh−ng Ýt nhÊt lµ

nxE1.

4.1.8 KÕt nèi víi m¹ng FR, X.25 hiÖn t¹i

C¸c m¹ng FR, X.25 hiÖn nay sÏ thuéc líp truy nhËp cña m¹ng NGN do

vËy sÏ ®−îc kÕt nèi víi m¹ng NGN qua bé tËp trung ATM.

4.1.9 KÕt nèi víi m¹ng di ®éng GSM

M¹ng di ®éng GSM hiÖn t¹i ®−îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Ó tiÕn tíi

m¹ng th«ng tin di ®éng thÕ hÖ 3 (3G) theo lé tr×nh riªng. M¹ng di ®éng 3G cã

cÊu tróc phï hîp, t−¬ng thÝch víi m¹ng NGN vµ sö dông chung h¹ tÇng líp

truyÒn t¶i ATM/IP cña m¹ng NGN.

Page 103: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

102

4.2 Lé tr×nh chuyÓn ®æi

4.2.1 Yªu cÇu cña lé tr×nh chuyÓn ®æi

Ph−¬ng ¸n chuyÓn ®æi dÇn cÊu tróc m¹ng hiÖn t¹i sang m¹ng NGN ®Õn

2010 cÇn ®¶m b¶o mét sè yªu cÇu sau ®©y:

° Kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn viÖc cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng trªn m¹ng.

° ViÖc chuyÓn ®æi ph¶i thùc hiÖn theo nhu cÇu cña thÞ tr−êng, tõng b−íc.

° Thùc hiÖn ®−îc ph©n t¶i l−u l−îng Internet ra khái c¸c tæng ®µi Host cã

sè thuª bao truy nhËp Internet chiÕm tíi 20%.

° B¶o ®¶m cung cÊp dÞch vô truy nhËp b¨ng réng t¹i c¸c thµnh phè lín.

° B¶o toµn vèn ®· ®Çu t−.

Thùc hiÖn chuyÓn ®æi tõng b−íc, −u tiªn thùc hiÖn trªn m¹ng liªn tØnh

tr−íc nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ tho¹i vµ truyÒn sè liÖu liªn tØnh vµ t¨ng hiÖu

qu¶ sö dông c¸c tuyÕn truyÒn dÉn ®−êng trôc.

M¹ng néi tØnh hiÖn cã träng ®iÓm t¹i c¸c tØnh thµnh phè cã nhu cÇu vÒ

truyÒn sè liÖu, truy nhËp Internet b¨ng réng. ¦u tiªn gi¶i quyÕt ph©n t¶i l−u

l−îng Internet cho m¹ng chuyÓn m¹ch néi h¹t vµ ®¸p øng nhu cÇu truy nhËp

Internet tèc ®é cao tr−íc nh»m t¹o c¬ së h¹ tÇng th«ng tin b¨ng réng ®Ó ph¸t

triÓn c¸c dÞch vô ®a ph−¬ng tiÖn, phôc vô ch−¬ng tr×nh chÝnh phñ ®iÖn tö, E-

commerce… cña quèc gia.

Kh«ng n©ng cÊp c¸c tæng ®µi hiÖn cã lªn NGS (Next Generation

Switch) do cã sù kh¸c biÖt kh¸ lín gi÷a c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch kªnh vµ

chuyÓn m¹ch gãi. Tæ chøc x©y dùng hÖ thèng chuyÓn m¹ch NGN míi, riªng

biÖt vµ thùc hiÖn kÕt nèi víi c¸c m¹ng hiÖn t¹i theo c¸c nguyªn t¾c ë trªn.

Ngõng viÖc trang bÞ míi c¸c tæng ®µi Host c«ng nghÖ cò. ChØ më réng

c¸c tæng ®µi Host ®ang ho¹t ®éng trªn m¹ng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tho¹i vµ

truyÒn sè liÖu b¨ng hÑp vµ chØ n©ng cÊp víi môc ®Ých ph©n t¶i Internet vµ cung

cÊp dÞch vô truy nhËp Internet tèc ®é cao dïng c«ng nghÖ xDSL trong khi

Page 104: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

103

m¹ng NGN ch−a bao phñ hÕt vïng phôc vô (trõ c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt cã

¶nh h−ëng ®Õn an ninh quèc phßng, khÈn cÊp, ®¶m b¶o an toµn m¹ng l−íi th×

®−îc xem xÐt riªng).

Ph¸t triÓn nót truy nhËp míi cña NGN ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu cÇn Host

míi.

4.2.2 Lé tr×nh chuyÓn ®æi ®Õn 2010

HiÖn nay ®· trang bÞ 2 node ®iÒu khiÓn vµ 2 node dÞch vô t¹i miÒn B¾c

(®Æt t¹i Hµ Néi) vµ miÒn Nam (®Æt t¹i TP.Hå ChÝ Minh). N¨ng lùc xö lý cuéc

gäi cña mét node lµ 4 triÖu BHCA t−¬ng ®−¬ng víi trªn 240.000 kªnh trung

kÕ hoÆc trªn 400.000 thuª bao.

Trang bÞ 3 node ATM+IP ®−êng trôc t¹i miÒn B¾c (®Æt t¹i Hµ néi),

miÒn Nam (®Æt t¹i TP.HCM) vµ miÒn Trung (®Æt t¹i §µ n½ng).

Trang bÞ c¸c node ghÐp luång trung kÕ TGW vµ m¹ng ATM+IP néi

vïng cho 11 tØnh vµ thµnh phè lín gåm Hµ Néi, TP.HCM, H¶i Phßng, Qu¶ng

Ninh, HuÕ, §µ N½ng, Kh¸nh hoµ, Bµ RÞa Vòng Tµu, §ång Nai, CÇn Th¬ vµ

B×nh D−¬ng. L¾p ®Æt c¸c node truy nhËp NGN nh»m cung cÊp dÞch vô truy

nhËp Internet tèc ®é cao (xDSL) t¹i c¸c tæng ®µi Host trung t©m cña 11 tØnh

thµnh phè.

Nh− vËy ®· cã m¹ng chuyÓn m¹ch liªn vïng vµ néi vïng t¹i c¶ 5 vïng

l−u l−îng. Mét phÇn l−u l−îng tho¹i cña m¹ng ®−êng trôc PSTN sÏ ®−îc

chuyÓn sang m¹ng NGN ®−êng trôc.

C¸c dù ¸n ®ang thùc hiÖn sÏ rµ so¸t l¹i ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp víi

cÊu tróc tæ chøc NGN.

Sau ®ã sÏ t¨ng sè node ®iÒu khiÓn vµ ATM+IP nh»m më réng vïng

phôc vô cña m¹ng NGN tíi c¸c tØnh thµnh phè cßn l¹i vµ h×nh thµnh mÆt

chuyÓn m¹ch A&B nh− theo nguyªn t¾c tæ chøc m¹ng. B¶o ®¶m cung cÊp

dÞch vô xDSL t¹i 61 tØnh thµnh.

Page 105: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

104

Giai ®o¹n 2006-2010 m¹ng chuyÓn m¹ch ATM+IP cÊp ®−êng trôc, c¸c

node ®iÒu khiÓn ®−îc trang bÞ víi cÊu tróc hai mÆt ®Çy ®ñ ®Ó chuyÓn t¶i l−u

l−îng chuyÓn tiÕp vïng vµ liªn vïng cho 5 vïng l−u l−îng.

L−u l−îng PSTN mét phÇn ®−îc chuyÓn qua m¹ng tæng ®µi PSTN vµ

phÇn lín ®−îc chuyÓn t¶i qua m¹ng NGN.

4.3 kÕt luËn

Sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ phÇn mÒm cao ®−îc øng dông trªn m¹ng viÔn

th«ng hiÖn ®¹i (cè ®Þnh, di ®éng, data) ®· vµ sÏ t¹o ra c¸c dÞch vô ®¸p øng cho

ng−êi sö dông ®−îc thuËn tiÖn, nhanh chãng ë mäi lóc, mäi n¬i víi gi¸ c¶ hîp

lý.

X©y dùng vµ ph¸t triÓn m¹ng l−íi theo ®Þnh h−íng NGN lµ tÝch hîp

gi÷a hai m¹ng tho¹i vµ m¹ng d÷ liÖu phôc vô ®a dÞch vô cho thÞ tr−êng.

M¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam ®ang h−íng tíi sù héi tô ViÔn th«ng vµ

C«ng nghÖ th«ng tin nh»m ®¸p øng mäi nhu cÇu cña ng−êi sö dông víi chÊt

l−îng m¹ng vµ dÞch vô cao.

Page 106: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

105

Ch−¬ng 5

KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

M¹ng thÕ hÖ sau NGN ®ang ®−îc nghiªn cøu chuÈn ho¸ bëi c¸c tæ chøc

viÔn th«ng lín trªn thÕ giíi nh»m ®¸p øng nhu cÇu cµng t¨ng vÒ tÝnh më, sù

t−¬ng thÝch vµ linh ho¹t ®Ó cung cÊp ®a dÞch vô, ®a ph−¬ng tiÖn víi c¸c tÝnh

n¨ng ngµy cµng më réng.

M¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam ®ang nµy cµng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nh÷ng

nhu cÇu míi trong nÒn kinh tÕ héi nhËp thÕ giíi vµ viÖc ph¸t triÓn m¹ng viÔn

th«ng lªn NGN lµ viÖc lµm bøc thiÕt nh»m ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu nµy.

Qua mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ t×m hiÓu t«i ®· hoµn thµnh b¶n luËn

v¨n "Nghiªn cøu c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp kh¶ n¨ng ph¸t triÓn dÞch vô

gia t¨ng cho m¹ng thÕ hÖ sau - Next Generation Network".

Trong ®ã, t«i ®· tiÕn hµnh mét sè c«ng viÖc sau:

° Giíi thiÖu tæng quan vÒ m¹ng NGN víi ®Þnh nghÜa, ®Æc ®iÓm vµ c¸c

phÇn tö m¹ng cïng c¸c giao diÖn gi÷a c¸c phÇn tö ®ã.

° Nghiªn cøu vÒ tiªu chuÈn c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô trong

m¹ng NGN theo ITU CS4, trong ®ã x¸c ®Þnh c¸c tËp n¨ng lùc cña CS4,

®ång thêi ph©n tÝch bé giao diÖn kÕt nèi chuÈn gi÷a c¸c phÇn tö m¹ng

theo CS4.

° Nghiªn cøu gi¶i ph¸p SURPASS cña Siemens vÒ vÊn ®Ò cung cÊp c¸c

dÞch vô gia t¨ng trong m¹ng NGN vµ c¸c øng dông, dÞch vô ®ang vµ sÏ

®−îc triÓn khai trong m¹ng viÔn th«ng cña TCT B−u chÝnh viÔn th«ng

ViÖt Nam.

Trªn c¬ së ®ã, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ ®−a ra c¸c kiÕn nghÞ vÒ viÖc lùa

chän tiªu chuÈn c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô trong m¹ng NGN vµ

kÕt nèi víi m¹ng hiÖn hµnh cña Tæng c«ng ty B−u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam

Page 107: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

106

nh− sau:

Víi m¹ng PSTN, viÖc kÕt nèi gi÷a NGN vµ PSTN ®−îc thùc hiÖn th«ng

qua c¸c media gateway vµ gateway b¸o hiÖu, hai thùc thÓ nµy còng cã thÓ tÝch

hîp trong cïng mét thùc thÓ vËt lý. Sö dông ISUP cho giao diÖn kÕt nèi b¸o

hiÖu nµy.

Víi m¹ng GSM, ®ang ®Þnh h−íng ph¸t triÓn tiÕn tíi 3G dùa trªn c¬ së

gãi do ®ã kh¶ n¨ng kÕt nèi gi÷a NGN víi m¹ng di ®éng hoµn toµn cã thÓ ®−îc

thùc hiÖn t−¬ng thÝch th«ng qua c¸c giao diÖn ch−¬ng tr×nh më trong ITU-CS4

vµ c¸c phiªn b¶n tiÕp theo.

Víi c¸c m¹ng gãi X.25, FR … ®©y cã thÓ coi lµ líp m¹ng truy nhËp cña

NGN, h¬n n÷a FR víi c«ng nghÖ “ Protocol Transparency” cho phÐp m¹ng

Frame Relay cã thÓ kÕt nèi tíi c¸c m¹ng b»ng bÊt cø thñ tôc linh ho¹t nµo nªn

hoµn toµn cã thÓ kÕt nèi víi NGN t¹i c¸c bé tËp trung IP/ATM .

Trªn c¬ së ®ã x©y dùng c¸c gateway kÕt nèi nh»m ®¶m b¶o l−u l−îng

c¶ vÒ b¸o hiÖu vµ d÷ liÖu gi÷a c¸c m¹ng nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu trong

t−¬ng lai.

ViÖc chuyÓn ®æi tÊt c¶ c¸c lo¹i m¹ng hiÖn cã sang m¹ng NGN cßn rÊt

nhiÒu ®iÒu ph¶i nghiªn cøu còng nh− ph¶i chuÈn ho¸. C¸c h·ng vµ c¸c tæ chøc

lín trªn thÕ giíi vÉn ®ang tiÕp tôc nghiªn cøu, x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c

giao thøc, c«ng nghÖ ®Ó cã thÓ chuyÓn sang NGN. Ta cã thÓ ph¸t triÓn luËn

v¨n theo mét trong nh÷ng h−íng sau:

° Nghiªn cøu viÖc chuyÓn ®æi m¹ng di ®éng sang m¹ng thÕ hÖ sau.

° Nghiªn cøu vµ x©y dùng mét øng dông rÊt quan träng lµ m¹ng riªng ¶o

(VPN - Virtual Private Network).

Tuy t«i ®· hÕt søc cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nh−ng ch¾c ch¾n

sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn

®ãng gãp cña thÇy c« còng nh− cña b¹n bÌ ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn h¬n trong

t−¬ng lai.

Page 108: Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

107

Tµi liÖu tham kh¶o

1. Cornelis Hoogendoom, Next Generation Networks and VoIP, 2002.

2. Eurescom Project P1109, 11-2001.

3. ITU-T Recommendation Q.122x,Q123x, Q.124x.

4. Multiservice Switch Forum, A Multiservice Networking Architecture

for the 21st Century, 2002.

5. MSC- Multiservice Switch Consortium, http://www.msforum.org.

6. Neill Wilkinson, Next Generation Services - Technologies and

Strategies, John Wiley & Sons Ltd, 2002.

7. Siemens AG, SN2050EU01SN_0012, 2003.

8. Siemens AG, SN2060EU02SN_0003, 2003.

9. Siemens, SURPASS NGA_3, 2002. Http://www.siemens.com/surpass.

10. The ITU's Role in the Standardization of the GII, IEEE Communication

Magazine, 1998.

11. TrÇn §¹i Dòng, Giíi thiÖu m¹ng ThÕ hÖ sau-NGN cña VNPT/VTN,

C«ng ty viÔn th«ng liªn tØnh - VTN, 2005.