of 25 /25
Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. komunikacja interpersonalna i społeczna Lublin, 4-6 kwietnia 2013 r.

komunikacja interpersonalna i społeczna

 • Upload
  strom

 • View
  118

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

komunikacja interpersonalna i społeczna. Lublin, 4-6 kwietnia 2013 r. Komunikacja:. Wyrównywanie poziomu wiadomości między nadawcą i odbiorcą, przekazywanie informacji (wymiana znaczeń), a także budowanie porozumienia, łączności, współudziału, krótko mówiąc – tworzenie wspólnoty. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

komunikacja interpersonalna

i społeczna

Lublin, 4-6 kwietnia 2013 r.

Page 2: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Wyrównywanie poziomu wiadomości między nadawcą i odbiorcą,

przekazywanie informacji (wymiana znaczeń), a także budowanie porozumienia,

łączności, współudziału, krótko mówiąc – tworzenie wspólnoty.

[Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003, M. Filipak]

Komunikacja:

Page 3: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą,

zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje.

to proces psychologiczny

Page 4: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

1.nadawca, czyli osoba, która przesyła

określoną informację;

2. odbiorca, czyli osoba, do której daną informację kierujemy;

3. kod, czyli sposób przekazu tej informacji – obraz, gest, słowo etc.

Jednak, aby można było mówić o istnieniu komunikacji muszą istnieć 3 ogniwa:

Page 5: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

1. intrapsychiczne- czyli doświadczane wewnętrznie;2. interpersonalne- czyli dotyczące dwóch osób pozostających ze sobą w bezpośrednim kontakcie;3. grupowe- obejmującego porozumiewanie się członków grupy, zajmujących w tej strukturze określone pozycje;4. społeczne - gdzie komunikacja ma charakter interakcji między grupami lub dużymi liczebnościami osób o tożsamości anonimowej.

Komunikowanie –

Page 6: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Prawdopodobnie najsilniejszym narzędziem jakim dysponujemy w sytuacjach trudnych jest DOBRE SŁUCHANIE.

Beverly Cole

Aby porozumiewać się efektywnie trzeba: CZUĆ, SŁUCHAĆ I MÓWIĆ

Page 7: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

a) Informacyjna – w procesie tym pozyskiwane są informacje niezbędne do podejmowania decyzji regulujących interakcje społeczne, osiąganie celów i temu podobneb) Motywacyjna – elementem komunikowania jest przekazywanie zachęt do osiągania różnego rodzaju celówc) Kontrolna – treści komunikowania społecznego zawierają informacje o sferze powinności obowiązkach ludzi, grup, organizacji i społeczeństw względem siebie. Określają zarazem podmiot, normy i zakres kontroli społecznej.d) Emotywna – możliwość wyrażania emocji i uczuć a tym samym zaspokajanie istotnych psychospołecznych potrzeb ludzkich.

Funkcje komunikowania:

Page 8: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Ze względu na liczbę uczestnikówintrapersonalnainterpersonalnagrupowamasowa/społeczna

Ze względu na kodwerbalnaniewerbalnaparawerbalna

Rodzaje komunikacji

Page 9: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

inter – między dotyczy umiejętności dochodzenia do

kompromisów, negocjacji, tworzenia zwartej, zintegrowanej grupy i dbałości o atrakcyjność dla innych oraz empatii emocjonalnej i poznawczej.

Komunikacja interpersonalna

Page 10: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Proces wymiany Składają się na nią znaki i symbole Tworzy znaczenia Przebiega w interakcji Bierze w niej udział niewiele osób Opiera się na tworzeniu i wykorzystywaniu

relacji Przyczynia się do tworzenia związków

międzyludzkich Przebiega etapami

Komunikacja interpersonalna

Page 11: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

jest związana z umiejętnościami komunikacyjnymi intra i inter członków grupy i otwartą komunikacją.

W tym kontekście komunikację można zdefiniować jako wszystkie środki, za pomocą których między członkami grupy przekazywane są informacje.

komunikacja grupowa

Page 12: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

1. Styl pasywny - brak bezpośredniej ekspresji uczuć, myśli i życzeń;- podporządkowywanie swoich potrzeb, potrzebom innych; - nastawione na słuchanie, pomniejszają znaczenie swych wypowiedzi, trudności z proszeniem; - oczekiwanie, że inne osoby domyślą się, czego się chce;- zgadzanie się na coś nawet wtedy, gdy nie jest to na rękę;

Style komunikacji

Page 13: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Taka osoba: - nie wygląda na taką która mówi to, co myśli. - uczucia wyraża poprzez: :

marszczenie czoła, płacz, mamrotanie pod nosem, całkowite tłumienie, komunikację pośrednia (brak zwracania się wprost)

Sposób komunikacji:cichy, słaby i niepewny głos, pauzy, wahanie, szukanie właściwych słów, przeskakiwanie z tematu na temat, niejasności i wyrażenia typu: to znaczy; wiesz;Tendencja do ciągłego uśmiechania się.

style komunikacji – pasywny cd.

Page 14: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

2. Styl agresywny osoba

- dobrze wyraża to, co myśli, czuje i czego chce, często dzieje się to kosztem praw i uczuć innych ludzi; - ma tendencje do poniżania innych przez sarkastyczne i rzekomo zabawne uwagi; - komunikacja polega na częstym atakowaniu innych, kierowanie pod adresem innych oskarżeń i żalu;- wyniosły styl bycia i manifestowanie siły;

style komunikacji

Page 15: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

3. Styl asertywnyJasne wypowiedzi na temat uczuć, myśli i życzeń; osoba : - dba o poszanowanie swoich praw oraz szanuje prawa i uczucia innych; - słucha uważnie i daje innym poznać, że ich wysłuchała;- jest otwarta na negocjacje i gotowa na ustępstwa, ale

nie kosztem swoich praw i godności; - umie zaczynać i kończyć rozmowy; - skutecznie radzi sobie z krytyką – bez konieczności

uciekania się do wrogiego czy obronnego nastawienia;

style komunikacji

Page 16: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

SŁOWO

mówienie, czytanie, pisanie

Komunikacja werbalna

Page 17: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

nadawca → komunikat → odbiorca

Schemat i model procesu komunikowania

Page 18: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

intra-wewnątrz umiejętności dotyczące samego siebie

rozbudzanie i pielęgnowanie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości, pozytywnej samooceny, autoprezentacji mocnych stron, przyjmowania komplementów i dbałości o swoją atrakcyjność interpersonalną, swój wizerunek, życia w zgodzie ze sobą i samorealizacji.

komunikacja intrapersonalna

Page 19: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

1. Wyrażanie swoich uczuć i emocji (jestem zły/szczęśliwy/smutny/rozczarowany)

2. Opis faktów do których się odnosimy – opis konkretnego zachowania, które wzbudziło w nas wcześniej wymienione uczucia, bez oceny, bez etykietek, tylko konkrety.

3. Wyrażenie swoich potrzeb – czyli wyjaśnienie co w tej sytuacji spowodowało, że tak się poczuliśmy

4. Przekazanie swoich oczekiwań – czyli zwykła prośba o konkretne zachowanie w przyszłości

Komunikat „Ja” składa się z 4 składników:

Page 20: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Złościsz mnie / Jestem zły;Spotkanie było beznadziejne/ Jestem niezadowolona ze

spotkania;Musiałem to zrobić/ Zrobiłem to;Nie liczysz się z moimi uczuciami/ Czuję się urażona;Zachowujesz się okropnie./ Nie podoba mi się kiedy...

KOMUNIKAT TY (unikanie odpowiedzialności):

KOMUNIKAT JA (branie odpowiedzialności):

Page 21: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Myślę ...................................................

Czuję ...................................................

Chcę ...................................................

Trzy asertywne komunikaty Ja

Page 22: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

1. ruchy ciała: mimika, kontakt wzrokowy, gesty, pozycja ciała, dotyk.

2. zależności przestrzenne: dystans, jaki utrzymujemy z rozmówca w czasie interakcji.

Komunikacja niewerbalna

Page 23: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

1. Mimika twarzy stanowi źródło informacji na temat stanów emocjonalnych i postaw, takich jak sympatia czy wrogość. Naukowcy stwierdzili, że istnieje sześć głównych rodzajów mimiki odpowiadających następującym emocjom: szczęście, zdziwienie, strach, smutek, gniew, pogarda.

2. Proksemika dostarcza informacji o partnerach interakcji na podstawie przestrzennej odległości miedzy nimi, sposobu strukturyzowania i wykorzystania mikroprzestrzeni.

Niewerbalna cd. cztery rodzaje ekspresji niewerbalnej

Page 24: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

3. Kinezjetyka analizuje postawy ciała, gesty i inne ruchy ciała. Jest to zjawisko nieuchronne. Można przestać mówić w sensie wokalnym ale nie można w ogóle wstrzymać emitowania informacji- intencjonalnie lub nieintencjonalnie ciało stale wysyła sygnały poprzez postawę, pochylenie, rozluźnienie, napięcie, gesty.

4. Parajęzyk - źródłem informacji są cechy głosu- wysokość, natężenie, tempo mówienia, wahania i inne zakłócenia płynności mowy.

Niewerbalna cd. cztery rodzaje ekspresji niewerbalnej

Page 25: komunikacja interpersonalna i społeczna

Projekt “Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Wyróżnia się cztery strefy używane przez nas nieświadomie podczas interakcji z innymi ludźmi. Są to:

strefa intymna (0-45cm), strefa osobista (45-120 cm), strefa społeczna (1,2-3,6 m), strefa publiczna (3,6-6m).

Bliskość przestrzenna jest wskaźnikiem lubienia, sympatii. Im mniejszy dystans, tym bliższa relacja.

Niewerbalna cd.

Zachowanie przestrzenne