Click here to load reader

komunikacja interpersonalna trening

 • View
  235

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of komunikacja interpersonalna trening

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  TRENING PODRCZNIK UCZESTNIKA

  ..

  Sylwia Lewandowska-Akhvlediani

  Psycholog, trener, coach

 • Sylwia Lewandowska-Akhvlediani 2010

  2

  S O W O W S T P N E

  Drogi uczestniku,

  Efektywne, poprawne, zrozumiae, pozytywne porozumiewanie si midzy ludmi jest jedn z bardziej istotnych umiejtnoci w dzisiejszym wiecie. Pozwala na bycie zrozumianym, wysuchanym, dobrze traktowanym. Pozwala na zrozumienie, wysuchanie i dobre traktowanie innych. ...

  pozwala, jeli odkryjemy wasny potencja komunikacyjny, uwiadomimy sobie wasny styl, w jaki rozmawiamy/suchamy i lubimy rozmawia/sucha z innymi oraz bariery, ktre mog nam w tym przeszkadza.

  pozwala, jeli nauczymy si pozwala sobie na swobodne wyraanie siebie, nazywanie swoich emocji, dbanie o siebie

  pozwala, jeli nauczymy si pozwala innym na swobodne wyraanie siebie, nazywanie ich emocji oraz dbanie o siebie

  C, sztuka komunikowania si z innymi jest popularna, lecz nie jest prosta.

  Zatem? Zapraszam do wsplnego rozwijania wasnych kompetencji porozumiewania si z innymi, co w efekcie poprawi relacje z innymi oraz pomoe w osiganiu wasnych celw yciowych i zawodowych!

  Z pozdrowieniami, Sylwia Lewandowska-Akhvlediani Trener

 • Sylwia Lewandowska-Akhvlediani 2010

  3

  S P I S T R E C I

  Moje cele na trening 4

  Moje oczekiwania na trening 5

  Analiza zasobw mj wkad w trening 6

  Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej 7

  Komunikacja interpersonalna dwa wymiary 8

  Autodiagnoza umiejtnoci komunikacyjnych stan pocztkowy 9

  Suchanie i pseudosuchanie 10

  Bariery komunikacyjne 12

  Aktywne suchanie 13

  Aktywne suchanie parafraza 14

  Aktywne suchanie precyzowanie, klaryfikacja, podsumowanie 15

  Aktywne suchanie zachta, dowartociowanie, odzwierciedlenie uczu 16

  Aktywne suchanie pytania zamknite vs otwarte 17

  Wyraanie siebie komunikaty JA 18

  Asertywno jako filozofia porozwumiewania si 19

  Informacja zwrotna feedback 22

  Informacja zwrotna feedback techniki 24

  Asertywne reagowanie na krytyk 25

  Asertywna konfrontacja przekona 26

  Asertywna odmowa 27

  Asertywna ochrona granic 28

  Komunikacja niewerbalna 29

  Komunikacja niewerbalna przestrze 30

  Style komunikacji / style osobowoci 31

  Autodiagnoza umiejtnoci komunikacyjnych stan kocowy 33

  Planowanie przyszoci 34

 • Sylwia Lewandowska-Akhvlediani 2010

  4

  M O J E C E L E N A T R E N I N G

  Jeste na treningu kompetencji komunikacji midzy ludmi.

  Trening oznacza bezpieczn przestrze do wicze, prb, analiz bdw i ich korekt. Trening oznacza to, e co moe si zmieni w tym, jak do tej pory porozumiewae si z otoczeniem. Pytanie CO?

  Postaw sobie swoje wasne cele treningowe.

  Pomoe Ci w tym technika SMART, wykorzystywana take w zarzdzaniu. Mwi ona o tym, e cel powinien by okrelony poprzez ponisze kategorie:

  Specyfic, simple okrelony, prosty Measurable mierzalny Achievable ambitny, osigalny Realistic realny Timable okrelony w czasie

  lub metoda WARTO:

  Wymierny Ambitny Realistyczny Timingowy, okrelony Opacalny

  Jakie wyzwania widzisz w tym obszarze?

  Co konkretnie chciaby / chciaaby zmieni?

  Jakie Twoje zachowania, postawy, reakcje powinny wyglda inaczej?

 • Sylwia Lewandowska-Akhvlediani 2010

  5

  M O J E O C Z E K I W A N I A N A T R E N I N G

  Jeli ju wiesz jakie cele chcesz sobie postawi do realizacji podczas tego treningu, okrel prosz swoje wasne oczekiwania.

  Co chcesz, aby byo:

  przedstawione?

  omwione?

  przewiczone?

  MOJE OCZEKIWANIA:

 • Sylwia Lewandowska-Akhvlediani 2010

  6

  A N A L I Z A W A S N Y C H Z A S O B W

  MOCNE STRONY UMIEJTNOCI

  OSIGNICIA

 • Sylwia Lewandowska-Akhvlediani 2010

  7

  W P R O W A D Z E N I E D O K O M U N I K A C J I I N T E R P E R S O N A L N E J

  W modelu efektywnego porozumiewania si midzy ludmi wystpuj dwie gwne

  czynnoci: nadawanie i przyjmowanie informacji, czyli mwienie i suchanie.

  Moemy take wyodrbni podstawowe elementy procesu komunikacji:

  nadawca,

  odbiorca,

  informacja (sygna werbalny, niewerbalny,

  zachowanie),

  kana (rodek do przekazywania informacji)

  szumy komunikacyjne .

  a take dalsze 7 skadowych procesu komunikacji interpersonalnej:

  1. Zamiary, myli, uczucia nadawcy oraz zachowanie,

  2. Kodowanie komunikatu przez nadawc (przeoenie zamiarw, myli, uczu

  czy zachowa) na informacje dogodn do przesania,

  3. Przesanie informacji do odbiorcy,

  4. Kana, ktrym przesana jest informacja,

  5. Dekodowanie informacji przez odbiorc i jego interpretacja,

  6. Wewntrzna odpowied odbiorcy na informacj,

  7. Ilo szumu w powyszych krokach (u nadawcy, odbiorcy oraz w kanale).

  Skuteczna komunikacja midzy dwoma osobami zachodzi wtedy, kiedy odbiorca

  rozumie sytuacj zgodnie z zamierzeniami nadawcy.

  PAMITAJ! W komunikacji interpersonalnej kady jest nadawc i odbiorc.

 • Sylwia Lewandowska-Akhvlediani 2010

  8

  K O M U N I K A C J A I N T E R P E R S O N A L N A D W A W Y M I A R Y

  Czy zastanawiae / zastanawiaa si kiedykolwiek jak odbieraj Twj sposb przekazu inni? Nie tylko co, ale jak mwisz?

  Na ile spjne s przekazy sowne z tym, co pokazujesz swoim ciaem, gosem, mimik?

  Co sdzisz o wynikach poniszych analiz, ktre przedstawiaj, e jedynie 7% przekazu zwizanych jest z tym, co mwisz, a pozostae 93% to gos oraz mowa ciaa?

  Odbir komunikatu (wg Mehrabiana)

  55%38%

  7%

  mowa ciaa

  gos

  sowa

 • Sylwia Lewandowska-Akhvlediani 2010

  9

  A U T O D I A G N O Z A U M I E J T N O C I K O M U N I K A C Y J N Y C H S T A N P O C Z T K O W Y

  UMIEJTNO NR 1

  SABA MOCNA

  UMIEJTNO NR 2

  SABA MOCNA

  UMIEJTNO NR 3

  SABA MOCNA

  UMIEJTNO NR 4

  SABA MOCNA

  UMIEJTNO NR 5

  SABA MOCNA

  UMIEJTNO NR 6

  SABA MOCNA

  UMIEJTNO NR 7

  SABA MOCNA

 • Sylwia Lewandowska-Akhvlediani 2010

  10

  S U C H A N I E I P S E U D O S U C H A N I E

  W komunikacji z innymi bardzo czsto popeniamy podstawowy bd udajemy, e suchamy. Dlaczego?

  bo poprzez stworzenie wraenia, e jeste zainteresowany / zainteresowana tym, co syszysz, chcesz, aby druga osoba Ci lubia,

  bo chcesz wychwyci saboci w drugiej osobie, skupiasz si na negatywach,

  bo chcesz uzyska, wyapa z rozmowy tylko jedn potrzebn Ci informacj, reszt ignorujc,

  bo chcesz sam by wysuchany, std suchasz tylko jednym uchem, by mc samemu si wypowiedzie,

  bo nie chcesz odrzucenia przez rozmwc, std trzymasz si na bacznoci i nasuchujesz niebezpieczestwa,

  bo chcesz sprawdzi, jak rozmwca reaguje na Twoje opinie, chcesz go wyczu w wanej dla Ciebie sprawie,

  bo nie potrafisz odmwi drugiej osobie w sposb asertywny,

  bo mylisz, e rozmwca nie ma zbyt wiele ciekawego do powiedzenia,

  bo nie interesuje Ci zadanie, opinia i w ogle rozmwca,

  bo manipulujesz?

 • Sylwia Lewandowska-Akhvlediani 2010

  11

  S U C H A N I E I P S E U D O S U C H A N I E

  Mona wyrni pi podstawowych poziomw, na ktrych mona sucha drugiej osoby:

  1. Ignorowanie, czyli nie suchanie tak naprawd!

  2. Udawanie, e si sucha, czyli suchanie bez zainteresowania, bo chcesz by uprzejmy / uprzejma.

  3. Selektywne suchanie, suchasz tylko pewnych czci rozmowy.

  4. Uwane suchanie, to suchanie skoncentrowane, uwaasz na sowa wypowiedziane przez rozmwc, nie interpretujesz nic, po prostu suchasz.

  5. Aktywne suchanie (empatyczne), to suchanie poczone z chci zrozumienia rozmwcy jego zamiarw, potrzeb, sytuacji, uczu. Jest to suchanie oparte na faktycznym zainteresowaniu rozmwc.

  PAMITAJ!

  Aktywne suchanie nie oznacza zgody z rozmwc, ale zrozumienie tego, co nadawca mia do przekazania.

 • Sylwia Lewandowska-Akhvlediani 2010

  12

  B A R I E R Y K O M U N I K A C Y J N E

  To lece w nas samych przeszkody, ktre nie pozwalaj nam sucha naprawd, sucha prawdziwie, sucha aktywnie.

  Do najwaniejszych z nich nale:

  PORWNYWANIE: podczas rozmowy prbujesz oceni, kto jest mdrzejszy, bardziej kompetentny, kto ma lepiej.

  DOMYLANIE SI: Ty wiesz lepiej, co rozmwca chce powiedzie,

  osoba zaczyna mwi, a Ty opowiadasz.

  PRZYGOTOWYWANIE ODPOWIEDZI: w mylach przygotowujesz odpowied, ju si do niej przygotowujesz.

  FILTROWANIE: suchasz wybirczo, szczeglnie omijasz wypowiedzi krytycznych.

  OSDZANIE: gdy na pocztku negatywnie ocenisz osob, to raczej nie zainteresuje Ci to, co ma do powiedzenia>

  SKOJARZENIA: suchasz rozmwcy i nagle to, co mwi uruchamia acuch skojarze w Twojej gowie, odpywasz.

  UTOSAMIANIE SI: cokolwiek powie Twj rozmwca, odnosisz si do swojego dowiadczenia, przerywasz i zaczynasz swoj opowie.

  UDZIELANIE RAD: ju po kilku zdaniach zaczynasz generowa pomysy na rozwizania, dobre rady, nawet jeli nie jeste o to proszony / proszona.

  PRZEKONANIE O SWOJEJ RACJI: zrobisz wszystko w rozmowie, nawet nagniesz pewne fakty, eby postawi na swoim zdaniu, opinii.

  ZMIANA TORU: gdy tylko pewien wtek rozmo

Search related