PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFI .Konwencja Praw Dziecka 3. ... Niewystarczaj…ca komunikacja interpersonalna

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFI .Konwencja Praw Dziecka 3. ... Niewystarczaj…ca komunikacja...

Strona 1 z 13

PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

Zesp Szkolno- Przedszkolny

w Borku Wielkopolskim

Szkoa Podstawowa im. Wadysawa Jagiey w Borku Wielkopolskim

Przedszkole Samorzdowe w Borku Wielkopolskim

w roku szkolnym 2017/2018

Strona 2 z 13

Akty prawne:

USTAWY

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencja Praw Dziecka 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 4. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,

1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) 5. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1654, z 2017 r. poz. 773) 6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2017 r. poz.

882) 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180,

poz. 1493) 8. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu

alkoholizmowi (Dz. U. 2016 poz. 487) 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaaniu narkomanii (Dz. U. 2017 r. poz.

783,1458) 10. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania

tytoniu i wyrobw tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957) 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze rodkw publicznych ( z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250, z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1321, 1386, 1428)

12. Ustawa z dnia 16 padziernika 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, 1600)

ROZPORZDZENIA 1. Rozporzdzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej ksztacenia oglnego dla szkoy podstawowej, w tym dla uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ksztacenia oglnego dla branowej szkoy I stopnia, ksztacenia oglnego dla szkoy specjalnej przysposabiajcej do pracy oraz ksztacenia oglnego dla szkoy policealnej (Dz. U. 2017 r. poz. 356)

2. Rozporzdzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk

3. Rozporzdzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 977 z pn. zm.)

4. Rozporzdzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkoach i placwkach systemu owiaty dziaalnoci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziaania narkomanii (Dz. U. 2015 poz.1249)

5. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach (Dz. U. 2017r. poz.1591)

6. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowizkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i modziey (Dz. U. 2014 poz. 1157 z pn. zm)

7. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 z pn. zm.n)

8. Rozporzdzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziemi i modzie.

9. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 13 wrzenia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorw formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Z 3 padziernika 2011 r. poz 1245)

AKTY SZKOLNE 1. Statut Zespou Szkolno - Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim 2. Statut Szkoy Podstawowej im. Wadysawa Jagiey w Borku Wielkopolskim. 3. Statut Przedszkola Samorzdowego w Borku Wielkopolskim.

Strona 3 z 13

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespou Szkolno- Przedszkolnego w Borku

Wielkopolskim zosta pozytywnie zaopiniowany Samorzd Uczniowski w dniu

................. r.

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespou Szkolno- Przedszkolnego w Borku

Wielkopolskim zosta uchwalony przez Rad Rodzicw Zespou Szkolno-

Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim w porozumieniu z Rad Pedagogiczn

Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt

1 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59

i 949).

Opracowanie: Dorota Jankowiak

Aneta Ciszyska

Martyna Janicka

Sylwia Kycia

Grayna Gogulska

Daria Snela

Joanna Ratajczak

Strona 4 z 13

"Czowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si z innymi"

Jan Pawe II

Wprowadzenie

Rodzice s pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele

wspomagaj ich wszechstronny i harmonijny rozwj a ucze akceptuje siebie

i jest otwarty na drugiego czowieka.

Wychowanie: Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osignicie peni dojrzaoci:

fizycznej, psychicznej, spoecznej i duchowej.

Profilaktyka: Og dziaa zapobiegajcych niepodanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu si ludzi.

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespou Szkolno- Przedszkolnego w Borku

Wielkopolskim obejmuje drugi etap edukacyjny: klasy IV- VIII, pierwszy etap edukacyjny:

klasy I- III oraz edukacj przedszkoln.

Treci przekazywane uczniom jak i sposoby realizacji s dostosowane do wieku

rozwojowego na poszczeglnych etapach.

Strona 5 z 13

Model absolwenta:

1. Potrafi dostrzega zagroenia wspczesnego wiata.

2. Postpuje zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny.

3. Umie odrni dobro od za.

4. Zna normy dobrego zachowania si i wedug nich postpuje.

5. Jest optymist- pozytywnie patrzy na wiat- lubi siebie i innych.

6. Jest uczciwy i prawdomwny.

7. Jest samodzielny i odpowiedzialny.

8. Umie dokona samooceny.

9. Podejmuje dziaania i przewiduje konsekwencje.

10. Rozumie, e rnice midzy ludmi s czym naturalnym.

11. Umie rozwizywa problemy.

12. Szanuje ludzi, respektuje ich prawa i pogldy.

13. Jest wraliwy na potrzeby innych.

14. Podejmuje dziaania w ramach wolontariatu.

15. Lubi si uczy, poszerza swoje wiadomoci, korzysta z rnych rde

informacji.

16. Selekcjonuje i porzdkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatno

do okrelonego celu.

17. Jest dumny ze swojej rodziny, z szacunkiem odnosi si do rodzicw

oraz rodzestwa.

18. Zna symbole narodowe, regionalne, szkolne i wie jak si wobec nich

zachowa.

19. Szanuje dorobek ludzkoci w dziedzinie kultury i sztuki, kraju, Europy i wiata.

20. Jest twrc sztuki i odbiorc kultury.

21. Szanuje przyrod i rodowisko naturalne.

Strona 6 z 13

Zaoenia programu:

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespou Szkolno- Przedszkolnego w Borku

Wielkopolskim powsta w wyniku diagnozy rodowiska szkolnego dokonanej poprzez:

analiz podstawy programowej i zakresu treci realizowanych na kolejnych

etapach edukacyjnych,

wyniki ewaluacji zewntrznej i wewntrznej szkoy,

obserwacj oraz monitoring rodowiska szkolnego,

wnioski z ankietowania rodzicw, uczniw i nauczycieli,

analiz dokumentacji szkolnej.

Identyfikacja programu:

Na podstawie diagnozy rodowiska szkolnego zauwaa si nastpujce problemy:

1. Brak motywacji do nauki.

2. Niewystarczajca komunikacja interpersonalna.

3. Niska kultura osobista.

4. Problem przemocy i agresji (fizycznej i sownej).

5. Uzalenienie od Internetu, gier komputerowych i telefonw komrkowych.

6. Nie wszyscy rodzice znaj i akceptuj program oraz nie wsppracuj przy jego

realizacji.

Oczekiwane rezultaty:

Ucze: Wszyscy uczniowie naszej szkoy s poddani oddziaywaniom Programu

Wychowawczo- Profilaktycznego.

Nauczyciele: Wszyscy nauczyciele realizuj Program Wychowawczo- Profilaktyczny,

a w szczeglnoci nauczyciele wychowawcy uwzgldniaj go przy realizacji

klasowych planw pracy.

Rodzice: Rodzice uczniw naszej szkoy znaj i akceptuj program oraz czynnie wsppracuj

przy jego realizacji.

Strona 7 z 13

Struktura oddziaywa wychowawczo- profilaktycznych:

Dyrekcja:

dba o prawidowe funkcjonowanie szkoy, o poziom pracy wychowawczej

i opiekuczej szkoy, o ksztatowanie twrczej atmosfery pracy w szkole,

wspiera finansowo i organizuje dziaania profilaktyczne w rodowisku

szkolnym,

stwarza warunki do prawidowej realizacji Konwencji Praw Dziecka

oraz umoliwia uczniom podtrzymanie poczucia tosamoci narodowej,

etnicznej i religijnej,

czuwa nad realizowaniem przez uczniw obowizku szkolnego,

organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli,

dba o zapewnienie bezpieczestwa na terenie szkoy.

Pedagodzy szkolni:

zapewniaj wszechstronn pomoc dzieciom,

wsppracuj z instytucjami do spraw o