of 13 /13
Strona 1 z 13 PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borku Wielkopolskim Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim Przedszkole Samorządowe w Borku Wielkopolskim w roku szkolnym 2017/2018

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYspborekwlkp.pl/wp-content/uploads/2017/09/Program-Wychowawczo... · Konwencja Praw Dziecka 3. ... Niewystarczająca komunikacja interpersonalna

  • Author
    lammien

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM WYCHOWAWCZO-...

Strona 1 z 13

PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

Zesp Szkolno- Przedszkolny

w Borku Wielkopolskim

Szkoa Podstawowa im. Wadysawa Jagiey w Borku Wielkopolskim

Przedszkole Samorzdowe w Borku Wielkopolskim

w roku szkolnym 2017/2018

Strona 2 z 13

Akty prawne:

USTAWY

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencja Praw Dziecka 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 4. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,

1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) 5. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1654, z 2017 r. poz. 773) 6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2017 r. poz.

882) 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180,

poz. 1493) 8. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu

alkoholizmowi (Dz. U. 2016 poz. 487) 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaaniu narkomanii (Dz. U. 2017 r. poz.

783,1458) 10. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania

tytoniu i wyrobw tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957) 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze rodkw publicznych ( z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250, z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1321, 1386, 1428)

12. Ustawa z dnia 16 padziernika 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, 1600)

ROZPORZDZENIA 1. Rozporzdzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej ksztacenia oglnego dla szkoy podstawowej, w tym dla uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ksztacenia oglnego dla branowej szkoy I stopnia, ksztacenia oglnego dla szkoy specjalnej przysposabiajcej do pracy oraz ksztacenia oglnego dla szkoy policealnej (Dz. U. 2017 r. poz. 356)

2. Rozporzdzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk

3. Rozporzdzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 977 z pn. zm.)

4. Rozporzdzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkoach i placwkach systemu owiaty dziaalnoci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziaania narkomanii (Dz. U. 2015 poz.1249)

5. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach (Dz. U. 2017r. poz.1591)

6. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowizkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i modziey (Dz. U. 2014 poz. 1157 z pn. zm)

7. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 z pn. zm.n)

8. Rozporzdzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziemi i modzie.

9. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 13 wrzenia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorw formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Z 3 padziernika 2011 r. poz 1245)

AKTY SZKOLNE 1. Statut Zespou Szkolno - Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim 2. Statut Szkoy Podstawowej im. Wadysawa Jagiey w Borku Wielkopolskim. 3. Statut Przedszkola Samorzdowego w Borku Wielkopolskim.

Strona 3 z 13

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespou Szkolno- Przedszkolnego w Borku

Wielkopolskim zosta pozytywnie zaopiniowany Samorzd Uczniowski w dniu

................. r.

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespou Szkolno- Przedszkolnego w Borku

Wielkopolskim zosta uchwalony przez Rad Rodzicw Zespou Szkolno-

Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim w porozumieniu z Rad Pedagogiczn

Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt

1 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59

i 949).

Opracowanie: Dorota Jankowiak

Aneta Ciszyska

Martyna Janicka

Sylwia Kycia

Grayna Gogulska

Daria Snela

Joanna Ratajczak

Strona 4 z 13

"Czowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si z innymi"

Jan Pawe II

Wprowadzenie

Rodzice s pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele

wspomagaj ich wszechstronny i harmonijny rozwj a ucze akceptuje siebie

i jest otwarty na drugiego czowieka.

Wychowanie: Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osignicie peni dojrzaoci:

fizycznej, psychicznej, spoecznej i duchowej.

Profilaktyka: Og dziaa zapobiegajcych niepodanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu si ludzi.

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespou Szkolno- Przedszkolnego w Borku

Wielkopolskim obejmuje drugi etap edukacyjny: klasy IV- VIII, pierwszy etap edukacyjny:

klasy I- III oraz edukacj przedszkoln.

Treci przekazywane uczniom jak i sposoby realizacji s dostosowane do wieku

rozwojowego na poszczeglnych etapach.

Strona 5 z 13

Model absolwenta:

1. Potrafi dostrzega zagroenia wspczesnego wiata.

2. Postpuje zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny.

3. Umie odrni dobro od za.

4. Zna normy dobrego zachowania si i wedug nich postpuje.

5. Jest optymist- pozytywnie patrzy na wiat- lubi siebie i innych.

6. Jest uczciwy i prawdomwny.

7. Jest samodzielny i odpowiedzialny.

8. Umie dokona samooceny.

9. Podejmuje dziaania i przewiduje konsekwencje.

10. Rozumie, e rnice midzy ludmi s czym naturalnym.

11. Umie rozwizywa problemy.

12. Szanuje ludzi, respektuje ich prawa i pogldy.

13. Jest wraliwy na potrzeby innych.

14. Podejmuje dziaania w ramach wolontariatu.

15. Lubi si uczy, poszerza swoje wiadomoci, korzysta z rnych rde

informacji.

16. Selekcjonuje i porzdkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatno

do okrelonego celu.

17. Jest dumny ze swojej rodziny, z szacunkiem odnosi si do rodzicw

oraz rodzestwa.

18. Zna symbole narodowe, regionalne, szkolne i wie jak si wobec nich

zachowa.

19. Szanuje dorobek ludzkoci w dziedzinie kultury i sztuki, kraju, Europy i wiata.

20. Jest twrc sztuki i odbiorc kultury.

21. Szanuje przyrod i rodowisko naturalne.

Strona 6 z 13

Zaoenia programu:

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespou Szkolno- Przedszkolnego w Borku

Wielkopolskim powsta w wyniku diagnozy rodowiska szkolnego dokonanej poprzez:

analiz podstawy programowej i zakresu treci realizowanych na kolejnych

etapach edukacyjnych,

wyniki ewaluacji zewntrznej i wewntrznej szkoy,

obserwacj oraz monitoring rodowiska szkolnego,

wnioski z ankietowania rodzicw, uczniw i nauczycieli,

analiz dokumentacji szkolnej.

Identyfikacja programu:

Na podstawie diagnozy rodowiska szkolnego zauwaa si nastpujce problemy:

1. Brak motywacji do nauki.

2. Niewystarczajca komunikacja interpersonalna.

3. Niska kultura osobista.

4. Problem przemocy i agresji (fizycznej i sownej).

5. Uzalenienie od Internetu, gier komputerowych i telefonw komrkowych.

6. Nie wszyscy rodzice znaj i akceptuj program oraz nie wsppracuj przy jego

realizacji.

Oczekiwane rezultaty:

Ucze: Wszyscy uczniowie naszej szkoy s poddani oddziaywaniom Programu

Wychowawczo- Profilaktycznego.

Nauczyciele: Wszyscy nauczyciele realizuj Program Wychowawczo- Profilaktyczny,

a w szczeglnoci nauczyciele wychowawcy uwzgldniaj go przy realizacji

klasowych planw pracy.

Rodzice: Rodzice uczniw naszej szkoy znaj i akceptuj program oraz czynnie wsppracuj

przy jego realizacji.

Strona 7 z 13

Struktura oddziaywa wychowawczo- profilaktycznych:

Dyrekcja:

dba o prawidowe funkcjonowanie szkoy, o poziom pracy wychowawczej

i opiekuczej szkoy, o ksztatowanie twrczej atmosfery pracy w szkole,

wspiera finansowo i organizuje dziaania profilaktyczne w rodowisku

szkolnym,

stwarza warunki do prawidowej realizacji Konwencji Praw Dziecka

oraz umoliwia uczniom podtrzymanie poczucia tosamoci narodowej,

etnicznej i religijnej,

czuwa nad realizowaniem przez uczniw obowizku szkolnego,

organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli,

dba o zapewnienie bezpieczestwa na terenie szkoy.

Pedagodzy szkolni:

zapewniaj wszechstronn pomoc dzieciom,

wsppracuj z instytucjami do spraw opieki i wychowania,

diagnozuj problemy edukacyjno- wychowawcze w szkole,

odpowiadaj za udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Nauczyciele: wspieraj swoj postaw i dziaaniami pedagogicznymi rozwj psychofizyczny

uczniw,

udzielaj pomocy w przezwycianiu niepowodze szkolnych, w oparciu

o rozpoznanie potrzeb uczniw,

zapewniaj zdrowie i bezpieczestwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza

jej terenem np. na wycieczkach, konkursach, zawodach, imprezach szkolnych,

udzielaj pomoc psychologiczno-pedagogiczn w biecej pracy z uczniem.

Wychowawcy klas:

wychowawcy i pedagodzy szkolni prowadz w rnych formach szkolenia,

konsultacje dla rodzicw,

d do integracji zespou klasowego,

Strona 8 z 13

sprawuj opiek wychowawcz nad uczniami szkoy, a w szczeglnoci:

tworz warunki wspomagajce ich rozwj i przygotowuj do ycia w rodzinie

i w spoeczestwie,

staraj si pozna warunki ycia i nauki swoich wychowankw,

ucz pozytywnego mylenia rozwijaj poczucie wasnej wartoci,

realizuj treci i cele programowe Programu Wychowawczego-

Profilaktycznego Szkoy,

nadzoruj pomoc psychologiczno- pedagogiczn w swojej klasie.

Strona 9 z 13

Program Wychowawczo- Profilaktyczny

Przedszkola Samorzdowego w Borku Wielkopolskim

Lp.

Cel Zagadnienia

programowe

Lp.

Treci do realizacji

1. Uczenie zasad

bezpiecznego

zachowania

BEZPIECZESTWO

NA CO DZIE

1. Bezpieczestwo podczas pobytu na terenie

przedszkola.

2. Bezpieczestwo podczas spacerw

i wycieczek.

3. Bezpieczestwo podczas zabaw na placu

zabaw i wicze sportowych.

4. Bezpieczestwo podczas zabaw dowolnych.

5. Kontakty z nieznajomymi ludmi

i zwierztami.

6. Udzielanie pierwszej pomocy.

2. Promowanie

zdrowego stylu

ycia

PIRAMIDA

ZDROWEGO

YWIENIA

1. Waciwe nawyki ywieniowe.

HIGIENICZNY

TRYB YCIA

1. Dbao o zdrowie fizyczne i psychiczne.

2. Higiena osobista.

RUCH TO ZDROWIE 1. Propagowanie form czynnego wypoczynku

i systematycznego przebywania na wieym

powietrzu.

3. Ksztatowanie

umiejtnoci

spoecznych

ZGODNE

FUNKCJONOWANIE

W GRUPIE

1. Przestrzeganie umw, zasad i norm

Spoecznych.

2. Odporno na porak i stres.

3. Stosowanie zwrotw grzecznociowych,

unikanie wulgaryzmw.

4. Przestrzeganie zasad zgodnej zabawy.

5. Dostrzeganie rnic midzy dobrem

i zem.

6. Rozpoznanie i nazywanie stanw

emocjonalnych.

4. Nabywanie

wiadomoci

przynalenoci

rodzinnej,

obywatelskiej

i etnicznej

DZIECKO JAKO

CZONEK

RODZINY

1. Wzmacnianie wizi rodzinnych.

2. Udzia czonkw rodziny w uroczystociach

organizowanych w przedszkolu.

3. Wykonywanie niespodzianek dla czonkw

rodziny.

DZIECKO JAKO

MAY PATRIOTA

1. Rozpoznawanie symboli narodowych.

2. Poznawanie wasnej miejscowoci i regionu.

3. Wpajanie szacunku dla kultury wasnego

narodu.

5. Wdraanie

do poszanowania

rodowiska

przyrodniczego

PIKNO

PRZYRODY

1. Ksztatowanie opiekuczej postawy dzieci

wobec istot ywych i rodowiska

naturalnego.

2. Ukazywanie walorw estetycznych

przyrody oraz budzenie potrzeby

zachowania jej pikna.

Strona 10 z 13

POSTAWY

EKOLOGICZNE

1. Ksztatowanie u dzieci poczucia

odpowiedzialnoci za stan rodowiska

w swoim otoczeniu,

2. Zachcanie dzieci i ich rodzicw

do podejmowania konkretnych dziaa

na rzecz przyrody ojczystej.

Strona 11 z 13

Program Wychowawczo- Profilaktyczny

dla klas I - III

Szkoy Podstawowej im. Wadysawa Jagiey w Borku Wielkopolskim

Lp.

Cel Zagadnienia

programowe

Lp.

Treci do realizacji

1. Ksztatowanie

umiejtnoci

dbania

o bezpieczestwo

wasne i innych

BEZPIECZNY

UCZE

1. Bezpieczna droga do i ze szkoy.

2. Bezpieczestwo podczas zaj szkolnych.

3. Bezpieczestwo podczas wycieczek,

zawodw, konkursw i imprez szkolnych.

4. Bezpieczestwo w sytuacjach

wspczesnych zagroe.

2. Ksztatowanie

umiejtnoci

wspycia

w grupie i caej

spoecznoci

szkolnej

UCZE W GRUPIE

I CAEJ

SPOECZNOCI

SZKOLNEJ

1. Rozwijanie umiejtnoci wspycia

w klasie, w szkole, w rodowisku

rwieniczym oraz w yciu spoecznym.

2. Dbanie o kultur jzyka, wypowiedzi,

unikanie wulgaryzmw.

3. Aktywne uczestnictwo w zajciach

organizowanych przez szko

i rodowisko.

4. Konstruktywne rozwizywanie

konfliktw i problemw klasowych.

3. Promowanie

zdrowego stylu

ycia

NAWYKI

I

PRZYZWYCZAJENIA

ZDROWOTNE

1. Wskazywanie zalet zdrowego stylu ycia:

ruch, zdrowe odywianie, higiena

osobista, czynny wypoczynek.

ZDROWIE

FIZYCZNE

I PSYCHICZNE

1. Dostarczanie informacji o substancjach

szkodliwych i uzaleniajcych.

2. Nauka asertywnoci.

4. Budowanie

patriotyzmu

i rozwijanie

zainteresowa

wasnym

regionem

UCZE JAKO

CZONEK RODZINY

1. Uwiadamianie roli dziecka w rodzinie.

UCZE JAKO

MIESZKANIEC

SWOJEGO REGIONU

1. Zaznajamianie ucznia z histori swojej

miejscowoci

2. Wdraanie do kultywowania tradycji

regionalnej.

UCZE JAKO

PATRIOTA

1. Wdraanie do poszanowania symboli

narodowych i prezentowania postawy

godnej maego Polaka.

5. Wskazywanie

postaw

ekologicznych

DZIECKO

MIESZKACEM

ZIEMI

1. Ukazywanie pikna przyrody,

2. Zwracanie uwagi na waciwe

zachowywanie si w rodowisku

przyrodniczym,

3. Zachcanie do udziau w akcjach

o charakterze ekologicznym.

6. Propagowanie

czytelnictwa

UCZE JAKO

CZYTELNIK

1. Zachcanie do udziau w akcjach Czytelniczych.

2. Wskazywanie korzyci wynikajcych

z czytelnictwa.

3. Dostarczanie informacji o moliwoci

korzystania z rnych rde informacji.

Strona 12 z 13

Program Wychowawczo- Profilaktyczny

dla klas IV- VII

Szkoy Podstawowej im. Wadysawa Jagiey w Borku Wielkopolskim

Lp.

Cel Zagadnienia

programowe

Lp.

Treci do realizacji

1. Wychowanie

komunikacyjne

w zakresie

bezpieczestwa

UCZE

UCZESTNIKIEM

RUCHU

DROGOWEGO

1. Bezpieczne poruszanie si po drogach

i przestrzeganie przepisw ruchu

drogowego.

UCZE

BEZPIECZNY

W SZKOLE

1. Ksztatowanie postaw bezpiecznego

zachowania si podczas rnego rodzaju

imprez szkolnych, w czasie przerw

i zaj pozalekcyjnych.

2. Wprowadzanie zasad i norm

bezpiecznego zachowania si na lekcjach,

3. Poznawanie zasad postpowania

w sytuacjach wspczesnych zagroe.

2. Wyposaenie

ucznia

w umiejtnoci

niezbdne

do wspdziaania

w zespole

UCZE JAKO

SAMODZIELNA

JEDNOSTKA

1. Wdraanie do dokonywania samooceny.

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych.

UCZE JAKO

CZONEK GRUPY

1. Nauka kompromisu.

2. Uczenie tolerancji.

3. Ksztatowanie hierarchii wartoci.

4. Doskonalenie kompetencji spoecznych.

5. Zachcanie do postaw empatycznych.

3. Przestrzeganie

zasad zdrowego

stylu ycia

ZDROWIE

FIZYCZNE

1. Propagowanie zasad higieny osobistej.

2. Zwracanie uwagi na racjonalny sposb

odywiania si.

3. Zachcanie do uprawiania rnych

dyscyplin sportowych.

ZDROWIE

PSYCHICZNE

1. Dostarczanie informacji o negatywnych

skutkach zaywania substancji szkodliwych

i uzaleniajcych.

2. Nauka asertywnoci.

3. Wskazywanie sposobw radzenia sobie

w sytuacjach wspczesnych zagroe.

4. Ksztatowanie

tosamoci

narodowej

UCZE

MIESZKACEM

WIELKOPOLSKI

1. Zachcanie do kultywowania

miejscowych tradycji oraz zwyczajw.

2. Wzbudzanie patriotyzmu regionalnego.

UCZE POLAKIEM 1. Wymaganie waciwej postawy wobec

symboli narodowych.

2. Budzenie postawy zaangaowania w ycie

patriotyczne.

5. Utrwalanie postaw

ekologicznych

UCZE CZCI

RODOWISKA

PRZYRODNICZEO

1. Uwiadamianie potrzeby racjonalnego

gospodarowania zasobami przyrodniczymi.

2. Ugruntowanie postaw ekologicznych,

3. Ksztatowanie poczucia dumy z pikna

ojczystej przyrody.

6. Rozwijanie

tosamoci

europejskiej

UCZE

EUROPEJCZYKIEM

1. Zapoznawanie z rnicami

i podobiestwami kulturowymi.

2. Uczenie postaw tolerancji i szacunku

Strona 13 z 13

do odmiennoci kulturowej.

7. Ukazywanie

wartoci

czytelniczych

UCZE

WIADOMYM

CZYTELNIKIEM

1. Wykorzystywanie wartoci pyncych

z czytelnictwa.

2. Popieranie postaw zwizanych

z szanowaniem ksiek oraz tworzeniem

wasnych ksigozbiorw

3. Zachcanie do posugiwania si pikn

polszczyzn.

8. Przygotowywanie

do podjcia decyzji

co do wyboru

szkoy

i zawodu

PREDYSPOZYCJE

ZAWODOWE

UCZNIA

1. Zachcanie do poznania predyspozycji

Indywidualnych.

2. Udzielanie porad w zakresie spjnoci

wasnych predyspozycji z wyborem

przyszego zawodu.

3. Przekazywanie informacji o aktualnych

oczekiwaniach rynku pracy.

UCZE PO SZKOLE

PODSTAWOWEJ

1. Dostarczanie informacji

o ponadpodstawowej ofercie edukacyjnej.

2. Zaznajamianie z etapami edukacyjnymi

niezbdnymi do osignicia kwalifikacji

w wybranym zawodzie.