Click here to load reader

Prezentacja komunikacja interpersonalna w rodzine

  • View
    4.430

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja dotycząca komunikacji

Text of Prezentacja komunikacja interpersonalna w rodzine

  • 1. Agnieszka MazurKamila Miedziska

2. Czowiek potrzebuje gniazda utkanego z mio ci,ciepa i serdeczno ci gniazda utkanego z wi zi wiary, nadziei i mio ci.Dopiero te wi zi, cz c osoby, czyni rodzin realn rodzin . (Jan Pawe II, 1987) 3. Wi rodzinna rozumiana jest jako kompleks siprzycigajcych czonkw rodziny nawzajem dosiebie i wicych ich ze sob. Siy te wynikaj zezwizku maeskiego, wiadomoci zwizkwgenetycznych, przey emocjonalnych,wspdziaania, postaw wobec tych samych wartocii zdarze, a take wobec uwarunkowa spoeczno -kulturowych i gospodarczych w jakich yje danarodzina. 4. Skadniki wizi rodzinnej poczucie odpowiedzialnoci zaosoby z rodziny, wsplne zabezpieczenie warunkwbytowych, troska o zdrowie bliskich, stwarzaniewarunkw do osignicia sukcesww samodzielnym yciu, uczucie mioci i serdecznoci, wzajemna ocena osb w rodzinie, przyjmowanie wzorcw osobowychod osb znaczcych. 5. Wszystkie ludzkie potrzebyzaspokajane s przez uczuciaspoeczne, zwaszcza przezuczucie mioci(E. Fromm) 6. Komunikacja w rodzinie Komunikacja interpersonalna dokonuje si na og na tle przebiegajcychmidzy ludmi procesw interakcyjnych, co zachodzi przede wszystkim wrodzinie. Rodzina jest rodowiskiem, w ktrym szczeglnie trudno wyrni przejawyczystej komunikacji midzy jej czonkami. Przejawy rodzinnej komunikacji charakteryzuj si swoistoci, ktrazwizana jest z nastpujcymi waciwociami:a) s one wtopione w serie stale zachodzcych, niezwykle zrnicowanychinterakcji przebiegajcych najpierw w maestwie, a potem w miarrozwoju rodziny na rnych poziomach funkcjonowania systemurodzinnego.b) sta bliskoci fizyczn i psychiczn czonkw rodziny,c) czonkowie rodziny posiadaj zdolno odczytywania komunikatwprzekazywanych na drodze bezsownej, Nie ma jednoznacznie dobrego lub zego sposobu komunikowania si,kady rodzaj komunikacji moe spenia poyteczn rol, o ile stosowanyjest w odpowiednich warunkach, czyli wtedy, gdy jest potrzebny, waciwierozumiany i oczekiwany. 7. W rodzinie mamy do czynienia z trzemarodzajami relacji: Midzy dorosymi czonkami rodziny, Midzy rodzicami i dziemi, Midzy dziemi. 8. Komunikacja w ma e stwie Komunikowanie si jest klejemmaestwa, staym procesem tworzeniakooperacji i budowania obrazu samegosiebie i partnera, modyfikacji normwspycia, oczekiwa, rytuawrodzinnych itd.Znaczenie waciwego porozumiewaniasi wzrasta w miar trwania zwizku. 9. Odsanianie si Jednym z istotnych efektw komunikacji jest proceswzajemnej penetracji psychicznej, czyli odsanianie si,odzwierciedlajce zarwno zaufanie dosiebie, jak i odczuwan intymno.Owe odsanianie si dotyczy 8 rnychobszarw wspycia:1. Emocjonalno2. Otwarto3. Wyraanie wsplnoty4. Rozwizywanie konfliktw5. Komunikowanie seksualne6. Pozostawianie autonomii7. Dopasowanie wzajemne8. Tosamo maeska 10. Funkcje odsaniania si Oprcz funkcji pogbiania zaangaowania wpodtrzymywanie istniejcego zwizku, peniono istotn funkcj terapeutyczn moliwo ujawnienia swojego ja drugiejosobie i uzyskanie od niej wsparciaemocjonalnego jest jednym z warunkwutrzymania dobrej kondycji psychicznej.Odsanianie si daje rwnie szanse nalepsze zrozumienie samego siebie,weryfikacj spoeczn przekona na swjtemat i pogbienie zrozumienia partnera. 11. Mowa intymnaSzczeglny aspekt intymnoci i dopasowaniawyraa si w powstaniu unikatowego jzyka,fraz i sw znanych tylko danej parze osb itylko przez nie uywanych. Mowa intymnazdaje si peni funkcje podobne do gwary wdanych rodowiskach pozwala podkrelictosamo spoeczn, identyfikacjwzajemn w krgu osb znajcych danewyraenia, bd niekonwencjonalnekonotacje przypisane konwencjonalnymsowom. 12. Idiomy intymne: Pieszczotliwe pseudonimy kotek, bzik, ksi, aba wyraajce ciepo iintymno. Idiomy werbalne i sekwencje niewerbalne, wyraajce mio i przywizanie,aprobat, substytuty wyznania kocham, np. sztama pena. Okrelenia osb znajomych, krewnych, przyjaci, takie jak: gruby, rudy,anioek, pies. Krytykowanie gesty i zwroty oznaczajce postaw i ocen nagatywn, potpiajcjakie zachowanie, porwnania z osobami gorszymi pod danym wzgldem, np. nocay Wilu Wyraanie proby- rutynowe, powtarzajce si proby mona skodyfikowa wpostaci staych idiomw lub aktw niewerbalnych. Idiomy seksualne i eufemizmy erotyczne- wyraenia zastpujce konwencjonalneterminy zwizane z yciem pciowym. Inwitacje seksualne- propozycje kontaktu pciowego wyraone w sposb poredni,metaforyczny, np. chodmy na spacerek . Zoliwe przytyki wyraenia majce dokuczy partnerowi, nawizujce doznanych obu maonkom wydarze, czy cech ocenianych negatywnie u partnera. 13. Wyraanie krytykiBez wzgldu na to jak bardzo kochaj simaonkowie od czasu do czasu musz znalesi w sytuacji wymagajacej wyraenia krytyki,niezgody, protestu, niezadowolenia.Krytyk mona wyraa za pomoc trzechkanaw: werbalnego, niewerbalnego i wokalnego.Badania wykazay, e preferowane jest wysyanieprzekazw negatywnych w niespjny sposb, tj.zawartej w sowach negatywnej treci towarzyszyz reguy pozytywny wyraz twarzy, umiech, ktryzdaje si peni funckj agodzenia, zastepujniejako tekst denerwuj mnie to co robisz, alewiesz, e zaley mi na Tobie i naszymwspyciu. 14. Komunikacja mi dzyrodzicami a dzie miMae dziecko cakowicie uzalenione odrodzicw dostosowuje si do ich wymaga,oczekiwa, sposobu komunikowania si.Zapewnia mu to zaspokojenie podstawowychpotrzeb fizycznych i psychicznych. Dzieciprzejmuj od rodzicw ich sposbkomunikowania si, traktuj rodzicw jakomodel wasnego zachowania. Po duszymczasie stosowania okrelonego wzorukomunikacji nastpuje jego internalizacja. 15. Rozmowa z dzieckiemRozmawianie z dziemi to sztukajedyna w swoim rodzaju, rzdzca siwasnymi reguami i wasnym sensem.Wypowiedzi dzieci rzadko s proste,przekaz bywa zakodowany i wymagaodszyfrowania. 16. Sztuka porozumiewania si polega na : suchaniu,ekspresji sownej i wsplnym rozwizywaniu problemw.SUCHANIEDziecko ma potrzeb otwartego wyraania wanych dlaniego uczu i pragnie. Nie mona im zaprzecza,zawstydza dziecka, wypytywa go ani w aden sposbmu grozi. Dzieci nie mona rwnie ignorowa. Jeli niezostan wysuchane, ich uczucia nie znikn - zostanstumione, wprowadz w psychice dziecka zamt lubzaczn przejawia si w formie wciekoci. W procesieaktywnego suchania najwaniejsza jest empatia. Dzieciczsto nie potrafi wyrazi swoich uczu, zadaniemrodzicw jest waciwe zidentyfikowanie uczu dziecka. 17. EKSPRESJAWyrnia si kilka podstawowych zasad skutecznej ekspresji wkontakcie z dzieckiem:- precyzja- naley jak najprecyzyjniej komunikowa to, czego chcemy ico czujemy. Dzieci potrzebuj wyranie okrelonych granic,wyznaczajcych przestrze, w ktrej mog bezpiecznie i swobodniefunkcjonowa. Powinny te zna naturalne konsekwencje wynikajcez przekroczenia tych granic. Rwnie pochway powinny byprecyzyjne (mwice dokadnie co si podoba i dlaczego).- natychmiastowa informacja- dzieci naley nagradza lub kara zarazpo danym wydarzeniu, bowiem im duej czeka si z wyraeniemreakcji, tym mniejszy bdzie ona miaa wpyw na zachowanie dziecka.- nie naley osdza- ze wszystkich komunikatw skierowanych dodziecko powinno wynika, e jest ono osob kochan, poniewaoskaranie, obraanie i sarkazm daj dziecku do zrozumienia, e nietylko jego zachowanie jest nie w porzdku, ale rwnie ono samo.- spjno komunikatw niespjne komunikaty wprowadzaj chaos,wane jest egzekwowanie ustalonych wczeniej zasad.- odsanianie si- wtajemniczenie dziecka w niektre uczucia i potrzebyrodzicw sprawia, e staj si dla dziecka kim realnym, prawdziwosob, wwczas granice jakie wyznaczaj nabieraj sensu dla dziecka. 18. WSPLNE ROZWIZYWANIE PROBLEMWCelem wsplnego, konsekwentnego stosowaniaodpowiednich technik rozwizywania problemw jestodkrycie takiego wyjcia, ktre wszyscy zainteresowanibd mogli zaakceptowa. Wane jest aby rodzicerzeczywicie byli gotowi wsppracowa ze swoimidziemi, oraz aby potrafili przekona je o swojejszczeroci.Podstaw skutecznego porozumiewania si jestwytworzenie atmosfery zaufania, partnerstwa,poszanowania kadego z rozmwcw. 19. Edukacja seksualna dzieci W edukacji seksualnej naley przezwyciy pokus informowania ozbyt wielu rzeczach naraz. Nie ma adnego powodu, aby nieodpowiada szczerze na pytania dziecka dotyczce seksu, aleodpowiedzi nie powinny zamienia si w wykad z dziedzinypoonictwa, Waciwy wiek, aby poinformowa dziecko o sprawach seksu zaczynasi wtedy, gdy zadaje ono pytania, Od wczesnego dziecistwa dzieci powinny poznawa waciwe nazwyi funkcje swoich organw oraz anatomiczne rnice midzy pciami,odpowiadajc na pytania nie powinno si odwoywa do rolin lubzwierztek, Na pytanie skd si bior dzieci? nie wolno odpowiada, e przynosije doktor albo bocian, e bierze si je ze szpitala, supermarketu, czymagazynu wysykowego. Nim udzieli si odpowiedzi pomocne jestwysuchanie teorii dziecka na temat stworzenia i narodzin, wyjanieniepowinno opiera si na faktach, ale nie musi zawiera zbytszczegowych informacji. 20. Komunikacja mi dzyrodze stwemRelacja pomidzy kad dwjkrodzestwa obejmuje cztery fazy: Inicjacji Podtrzymania Schyku Zakoczenia 21. Faza inicjacjiStadium pierwsze dziecistwa i adolescencji.Rodzestwa dostarczaj sobie towarzystwa ispoecznego wsparcia.Od rodzestwa starszego oczekuje sipodejmowania przekazanej imodpowiedzialnoci za rodzestwomodsze, wiadczenia bezporednichusug i dostarczania sobie zasobw. 22. Faza podtrzymaniaOkres wczesnej i redniej dorosoci. Rodzestwo nadaldostarcza sobie towarzystwa i wsparcia emocjonalnego.Mog dostarcza sobie pomocy i usug bezporednich,takich jak pomoc w chorobie czy poyczanie pienidzy.W redniej dorosoci rodzestwowsppracuje rwnie w opiecenad starszymi rodzicami orazdziaa wsplnie przy likwidacjidomu rodzinnego i podzialewasnoci po mierci rodzicw. 23. Faza schykuWiek podeszy.Rodzestwo nadal zapewnia sobie towarzystwo iwsparcie emocjonalne. Intensywno tej relacji moe sizwikszy wraz z potrzeb rekompensowania utratyinnych czonkw rodziny i przyjaci.Rodzestwo dostarcza sobie wsplnychwspomnie i percepcyjnej wanoci dla siebienawzajem. Rodzestwo moe te pomaga sobienawzajem w problemach codziennych zwizanych zestarzeniem si i swoj miertelnoci 24. Faza zako czeniaZamierzone zakoczenie relacji midzyrodzestwem jest rz

Search related