Click here to load reader

Komunikacja społeczna

 • View
  144

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Komunikacja społeczna. Wykład 1 – wprowadzenie (2h). Zasady zaliczania. Wykład nie jest obowiązkowy Zaliczenie będzie w formie pracy pisemnej Zaliczenie poprawkowe wykładów jest w formie ustnej Konsultacje odbywać się będą w p. 230 w czwartki w godzinach od 9-11. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Komunikacja społeczna

 • Zasady zaliczaniaWykad nie jest obowizkowyZaliczenie bdzie w formie pracy pisemnejZaliczenie poprawkowe wykadw jest w formie ustnejKonsultacje odbywa si bd w p. 230 w czwartki w godzinach od 9-11.Kontakt: [email protected] [email protected]

 • Literatura przedmiotuArgyle M., Psychologia stosunkw midzyludzkich,Aronson E., Czowiek istota spoeczna,Berne E., W co graj ludzie,Cialdini E.B., Wywieranie wpywu na ludzi,Dawson R., Sekrety udanych negocjacjiGoleman D., Inteligencja emocjonalna,Hogan K., Psychologia perswazji,Ncki Z., Komunikacja midzyludzka,Ncki Z.,Negocjacje w biznesie,Pease A., Jzyk ciaa,Thiel E., Mowa ciaa zdradzi wicej ni tysic sw,

 • Plan wykadwWprowadzenie definicja, cechy, elementy, poziomy procesu komunikowania (2h)Sposoby, formy i typy komunikowania si (2h)Modele komunikacyjne: podstawowe, przepywu informacji, efektu dugoterminowego, semiotyczne (2h)Umiejtno suchania, czytania pisania. Sztuka zadawania pyta, prowadzenia dyskusji, zebra.(2h)Komunikowanie spoeczne w organizacji (2h)Strategie komunikacji spoeczne j w organizacji (1h)Techniki negocjacji (2h)Studia przypadkw (1h)Zaliczenie

 • Definicja komunikacjiKomunikacja proces wymiany znacze midzy ludmi za porednictwem wsplnego zestawu symboli

  Komunikowanie jest procesem porozumiewania si jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myli, dzielenie si wiedz, informacjami i ideami. Proces ten odbywa si na rnych poziomach, przy uyciu zrnicowanych rodkw i wywouje okrelone skutki.

 • Definicja komunikacjiPraktyczna definicja komunikacji obejmuje nastpujce elementy:

  Jednostki, ktre maj ze sob kontakt spoeczny. Kontakt moe mie charakter bezporedni lub zdalny.

  Wsplne rodki komunikacji. rodkiem tym jest najczciej jzyk, ale wana jest rwnie mowa ciaa, w tym:gestykulacja,kontakt wzrokowy,ton gosu,umiejtnoc wywoywania wzruszenia,wygld,wyraz twarzy,postawa, blisko,ustawienie gowy.

 • Definicja komunikacjiPraktyczna definicja komunikacji obejmuje nastpujce elementy:

  Przekazanie komunikatu w sposb jasny i zrozumiay. Komunikat naley wyraa jasno , aby uatwi odbiorcy jego zrozumienie i pokona wszelkie przeszkody fizyczne.

  Zrozumienie komunikatu przez odbiorc. Komunikacja powinna by procesem dwustronnym.

 • Cechy komunikowaniaKomunikowanie jest specyficznym procesem spoecznym, poniewa odnosi si przynajmniej do dwch jednostek i przebiega zawsze w rodowisku spoecznym.Komunikowanie zachodzi w odpowiednim kontekcie spoecznym, determinowanym przez liczb i charakter uczestnikw procesu. Moe to by kontekst: interpersonalny, grupowy, instytucjonalny, publiczny, masowy lub midzykulturowy.

 • Cechy komunikowaniaJest to proces kreatywny, polegajcy na budowaniu nowych poj i przyswajaniu wiedzy o otaczajcym wiecie.Komunikowanie ma charakter dynamiczny, polega na przyjmowaniu, rozumieniu i interpretowaniu informacji.Jest to proces cigy, trwa od chwili narodzenia czowieka, a do jego mierci.Komunikowanie jest procesem symbolicznym, posuguje si symbolami i znakami. Aby mogo doj od porozumienia si uczestnikw niezbdna jest wsplnota semiotyczna, czyli operowanie tymi samymi znakami i symbolami.

 • Cechy komunikowaniaJest to proces interakcyjny, midzy jego uczestnikami wytwarzaj si okrelone stosunki, ktre mog mie charakter partnerski (komunikowanie symetryczne) lub opiera si na stosunku dominacji i podporzdkowania (komunikowanie niesymetryczne lub komplementarne).Komunikowanie jest zasadniczo celowe i wiadome, dziaaniem kadego uczestnika procesu kieruj okrelone motywy.Komunikowanie jest nieuchronne, ludzie zawsze i wszdzie bd si komunikowa ze sob bez wzgldu na ich uwiadamiane lub nie uwiadamiane zamiary.

 • Cechy komunikowaniaKomunikowanie jest procesem zoonym, czyli wieloelementowym i wielofazowym, moe mie charakter: dwustronny lub jednostronny, werbalny lub niewerbalny, bezporedni, medialny lub poredni.W przeciwiestwie do pewnych procesw fizycznych czy chemicznych komunikowanie jest nieodwracalne, nie da si go cofn, powtrzy czy zmieni przebiegu.

 • Elementy procesu komunikowaniaDo staych elementw procesu komunikowania zalicza si:Kontekst;Uczestnikw;Przekaz ;Kana;Szumy;Sprzenie zwrotne.

 • Elementy procesu komunikowaniaKontekst to warunki, w jakich odbywa si proces komunikowania.

  Aspekt fizyczny wyznaczany przez otoczenie.Aspekt historyczny uczestniczy odwouj si do zaistniaych w przeszoci epizodw.Aspekt psychologiczny odnosi si do sposobu, w jaki uczestnicy procesu postrzegaj si nawzajem.Aspekt kulturowy jest systemem wiedzy, ktra jest udziaem relatywnie duej grupy ludzi, czy w sobie wierzenia, wartoci, symbole i zachowania, uznawane przez t zbiorowo.

 • Elementy procesu komunikowaniaUczestnicy w transakcyjnym procesie komunikowania odgrywaj rol nadawcw i odbiorcw.

  Proces sformalizowany role uczestnikw s z reguy jednoznacznie okrelone i niewymienialne.Proces nieformalnego komunikowania si role uczestnikw s jednoczesne i wymienne.

 • Elementy procesu komunikowaniaPrzekaz (komunikat) - stanowi kompleksow struktur, na ktr skadaj si: Znaczenia, Symbole,Kodowanie i dekodowanie,Forma i organizacja.

 • Elementy procesu komunikowaniaZnaczenia czyste idee i uczucia, istniejce w ludzkich umysach, przekadane s na znaczenia, ktre musz by dzielone z pozostaymi uczestnikami procesu.Symbole s to sowa, dwiki, dziaania, dziki ktrym znaczenie jest oznajmiane innym jednostkom.Kodowanie proces transformowania idei i uczu w symbole i ich organizacja.Dekodowanie proces odwrotny do kodowania, tj. transformowanie zakodowanego przekazu w idee i uczucia.Forma i organizacja zwizane s z kompleksow struktur komun ikatu.

 • Elementy procesu komunikowaniaKana droga przekazu i rodki transportu, za pomoc ktrych przekaz pokonuje drog od nadawcy do odbiorcy.W komunikowaniu bezporednim ludzie mog uywa wszystkich piciu zmysw sensorycznych: such, wzrok, dotyk, zapach i smak. W komunikowaniu porednim kanay te s zredukowane do wzroku i suchu.

 • Elementy procesu komunikowaniaSzumy rdo zakce .Moe mie charakter:zewntrzny wie si z otoczeniem zewntrznym procesu komunikowania, jak nieodpowiednia temperatura, haas itp.;wewntrzny uczucia i predyspozycje psychiczne uczestnikw procesu komunikowania, jak bl, zmcznie, ale take uczucie zoci, nienawici, stereotypy i uprzedzenia;Semantyczny jest konsekwencj zamierzonego lub niezamierzonego zego uycia przez nadawc znaczenia, ktre blokuje jego precyzyjne odkodowanie przez odbiorc.

 • Elementy procesu komunikowaniaSprzenie zwrotne reakcja odbiorcy na komunikat po jego odkodowaniu.W komunikowaniu bezporednim mamy sprzenie bezporednie (natychmiastowe).W komunikowaniu porednim mamy sprzenie porednie (opnione).

 • Poziomy komunikowania w spoeczestwie wg. McQuailaMao przypadkwDuo przypadkwKomunikowanie masoweKomunikowanie organizacyjne/ instytucjonalneKomunikowanie midzygrupoweKomunikowanie grupoweKomunikowanie interpersonalneKomunikowanie intrapersonalne

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydzia Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Komunikacja spoecznaWykad 2 - Sposoby, formy i typy komunikowania si (3h)

 • Sposoby komunikowania siKomunikowanie interpersonalne- bezporednie

  Komunikowanie interpersonalne- medialne

  Komunikowanie porednie - masowe

 • Sposoby komunikowania siKomunikowanie interpersonalne- bezporednie

  KONTEKSTABNADAWCAODBIORCAKANASPRZENIE ZWROTNE (NATYCHMIASTOWE)

 • Sposoby komunikowania siKONTEKSTABNADAWCAODBIORCAKANA MEDIALNYSPRZENIE ZWROTNE (OPNONE)Komunikowanie interpersonalne- medialne

 • Sposoby komunikowania siKONTEKSTABNADAWCAODBIORCASPRZENIE ZWROTNE (OPNONE II RZDU)Komunikowanie porednie - masowePOREDNIKKANAGATE-KEEPERC

 • Formy komunikowaniaKomunikowanie werbalne

  Komunikowanie niewerbalne

 • Formy komunikowaniaJzyk jako podstawowy rodek komunikowania werbalnego jest uywany aby:okrela, etykietowa, wyznacza i definiowa myli, uczucia, przedmioty, dowiadczenia w celu wymiany ich z innymi ludmi;ocenia rzeczy, ludzi, uczucia zgodnie z posiadanym systemem postaw i wartoci;prezentowa i dyskutowa wyniki wasnych yciowych dowiadcze, mwi o przeszych wydarzeniach, o teraniejszoci i ewentualnych, hipotetycznych sytuacjach, ktre zaistniej w przyszoci;pozwala dzieli si dowiadczeniami, dziedzictwem i wizj przyszoci;mwi o jzyku, jego skadni, strukturze.

 • Formy komunikowania

  Konotacja ujawnia obszar emocji, uczu i wartoci zwizanych z poszczeglnymi sowami.

  Dekonotacja oznacza bezporednie znaczenie sowa, ktre pozwala je zidentyfikowa.

 • Formy komunikowaniaFORMA USTNAZalety:stwarza dogodne warunki do nawizania kontaktw komunikacyjnych na poziomie faktycznym;jest skuteczne na poziomie instrumentalnym i afektywnym;pozwala na ukierunkowanie, sugerowanie oraz natychmiastow reakcj uczestniczcych stron.

 • Formy komunikowaniaFORMA USTNAWady:problem z dekodowaniem przekazu na poziomie semantycznym;polaryzacja, czyli tendencja do wyraania skrajnych opinii;etykietowanie, czyli widzenie problemw przez ich nazywanie, a nie analizowanie;mieszanie faktw i wnioskw, traktowanie wnioskw na rwni z rzeczywistymi faktami;przesadna pewno siebie, przypisywanie sobie cech eksperta znajcego si na wszystkich problemach;Statyczna ocena, czyli brak umiejtnoci weryfikacji opinii dotyczcych nieustannie zmieniajcych si elementw rzeczywistoci;Klasyfikowanie i nieodrnianie, czyli przypisywanie ludziom i zdarzeniom tych samych cech.

 • Formy komunikowaniaFORMA PISEMNAZalety:czciej ma charakter formalny ni nieformalny;stosowana jest praktycznie na kadym poziomie procesu porozumiewania si ludzi;trwao;moliwo starannego przygotowania.

  Wady:Brak moliwoci wytwarzania bezporedniego sprzenia zwrotnego.

 • Formy komunikowaniaFORMA PISEMNAW komunikowaniu interpersonalnym:list klasyczny lub e-mail;faks;telex;W komunikowaniu instytucjonalnym:oficjalne pisma:polecenie;rozkaz;instrukcja dziaania;akty prawne;rozporzdzenia;decyzje;postanowienia.W komunikowaniu masowym:media drukowane;internet

 • Formy komunikowaniaKomunikowanie niewerbalne tworzy kilka grup sygnaw:Kinezjetyka ParajzykSamoprezentacjaDotykProksemikaChronemikaElementy otoczenia

 • Formy komunikowaniaKinezjetyka mowa ciaamimika twarzygestykulacjaruchy ciaaspojrzeniekontakt wzrokowyprzyjmowane pozy

 • Formy komunikowaniaParajzykCechy wokalne gosu: tonbarwawysokonateniegonomodulacjatempo mwieniaInterferencje wokalne wzajemne oddziaywanie dwch lub wicej cech gosu oraz wszelkie dwiki poza jzykowe: uf, ach, eee.

 • Formy komunikowaniaSamoprezentacja wygld fizycznybudowa ciaaubraniefryzuramakijabiuteria i noszone dodatkiElementy te daj duo informacji o jednostce i czasami ju na wstpie przesdzaj o relacjach komunikacyjnych.

 • Formy komunikowaniaDotyk ucisk doni;poklepywanie;obejmowanie drugiej osoby.Dotyk wiadczy o stosunku emocjonalnym i zaley od:uprzejmoci;kultury osobistej;wychowania;preferencji jednostki;kontekstu kulturowego.

 • Formy komunikowaniaProksemika zastosowanie dystansu interpersonalnego i relacji przestrzennych midzy komunikujcymi si osobami, wynikajce ze struktury i z charakteru formalnego bd nieformalnego przestrzeni oraz przedmiotw tam si znajdujcych.

 • Formy komunikowaniaChronemika wykorzystuje czas jako sygna komunikacyjny, np.:punktualno;oczekiwanie;czas trwania.

 • Formy komunikowaniaElementy otoczenia takie jak, np.:temperatura,owietlenie,kolor,Mog wpywa na zachowanie si ludzi, stymulowa ich bd odstrasza.

 • Formy komunikowaniaFunkcje komunikacji niewerbalnej:Zastpowania sygnay niewerbalne, okrelane jako emblematy , takie jak charakterystyczny ruch rk lub gow, gest, znak, mog by stosowane w miejsce sw i zda, zastpujc je.Uzupeniania - sygnay niewerbalne, nazywane ilustratorami, uzupeniaj komunikat werbalny, precyzuj go, s komplementarne w stosunku do niego.Ekspozycji - sygnay niewerbalne, nazywane pozami, pozwalaj na okazanie uczu i emocji w znacznie wikszej skali ni jest ich rzeczywisty stan, akcentuj je i eksponuj, wyolbrzymiaj, lub w przeciwnym kierunku, ciao nadawcy ukrywa prawdziwe myli i uczucia, ukazuj znacznie mniej emocji.Regulacyjna - sygnay niewerbalne, nazywane regulatorami, mog by uyte do kontroli i regulacji pynnoci konwersacji lub transakcyjnego komunikowania. Moderujca - sygnay niewerbalne, zwane adapterami su do agodzenia napi, jakie jednostka przeywa. Wystpuj w formie np.,: drapania si po gowie, klepania po nodze, ciskania doni, obgryzania paznokci.

 • Formy komunikowaniaRnice midzy komunikacj werbaln a niewerbaln:komunikowanie niewerbalne jest znacznie bardziej dwuznaczne;komunikowanie niewerbalne ma charakter cigy;komunikowanie niewerbalne odbywa si wieloma kanaami i angauje wszystkie zmysy;komunikowanie niewerbalne nie ma struktury, bd jest bardzo sabo zarysowana;komunikowanie niewerbalne ma charakter pozalingwistyczny;komunikowanie niewerbalne jest analogowe (forma i tre s ze sob powizane i wzajemnie si warunkuj) a komunikowanie werbalne jest digitalne (forma i tre nie s ze sob powizane)komunikowanie niewerbalne daje wgld w stany emocjonalne;komunikowanie niewerbalne jest spontaniczne, a stosowane w nim sygnay s nabyte w drodze naturalnej obserwacji otoczenia;znaczenie komunikatu niewerbalnego jest zdeterminowane kulturowo.

 • Typy komunikowaniaKomunikowanie informacyjneKomunikowanie perswazyjneKomunikowanie obronneKomunikowanie podtrzymujce

 • Typy komunikowaniaKomunikowanie informacyjne podstawowym celem jest kreowanie wzajemnego porozumienia i zrozumienia midzy uczestnikami procesu, dzielenia si wiedz, wyjanianie i instrukta, przy zaoeniu, e nadawca nie ma adnych intencji wpywania na postawy i zachowania odbiorcw.

 • Typy komunikowaniaKomunikowanie informacyjne metody informacyjne:NarracjaOpisDemonstracjadefiniowanie

 • Typy komunikowaniaKomunikowanie informacyjne zasady:KreatywnoWiarygodnoNowoc informacjiDonioso informacjiPooenie nacisku na informacjWykorzystnaie pomocy wizualnych

 • Typy komunikowaniaKomunikowanie perswazyjne to kompleksowy, interakcyjny proces, w ktrym nadawca i odbiorca s poczeni werbalnymi i niewerbalnymi symbolami, poprzez ktre perswadujcy prbuje wpyn na drug osob po to, aby zmieni jego reakcje, zachowania, uksztatowa nowe postawy lub zmodyfikowa ju istniejce i sprowokowa do akcji/dziaania.

 • Typy komunikowaniaKomunikowanie perswazyjne Wyrnia si 3 typy perswazji:przekonujcanakaniajcapobudzajca

 • Typy komunikowaniaKomunikowanie perswazyjne - proces celowy, w ktrym nadawca ma okrelone intencje, takie jak:zmiana istniejcych postaw;wzmocnienie istniejcej postawy;uformowanie nowej, nie istniejcej dotychczas postawy.

 • Typy komunikowaniaKomunikowanie perswazyjne W. McGuire wyrni 6 faz w procesie perswazyjnym:

  EkspozycjiUruchomienia uwagiZrozumieniaRefleksjiZapamitywaniaZmiany postaw

 • Typy komunikowaniaKomunikowanie perswazyjne a zjawisko oporu

 • Typy komunikowaniaKomunikowanie perswazyjne - zasadySprecyzowanie celwStosowanie logicznej argumentacjiRozpoznanie istniejcych systemw postaw i wzorw zachowa odbiorcwPosugiwanie si jzykiem motywujcym do dziaaniaBudowanie i rozwijanie wiarygodnociPrezentacja komunikatu w przekonujcy sposbObalenie przeciwnych argumentw

 • Typy komunikowaniaKomunikowanie obronne wywoane jest cechami postaw nadawcy. Do najwaniejszych z nich zaliczy mona:Wartociowanie i osdzanie odbiorcy;Manipulacj, podstp i wyrachowanie;Ch sprawowania kontroli;Neutralno;Demonstrowanie poczucia wyszoci;Pokazywanie duej pewnoci siebie.

 • Typy komunikowaniaKomunikowanie podtrzymujce zwizane jest z zachowaniem nadawcy, ktry zachca odbiorc do kontynuacji kontaktw. Zachowania suce podtrzymaniu to:opis sytuacji;orientacja na rozwizanie problemu;spontaniczno przekazu i reakcji;empatia;rwno nadawcy i odbiorcy;warunkowo treci komunikatu.

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydzia Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Komunikacja spoecznaWykad 3 - Modele komunikacyjne (1h)

 • Modele komunikacyjne modele podstawoweModel aktu perswazyjnego Lasswella (1948)NADAWCA

  Kto mwi?KOMUNIKAT

  Co mwi?KANAZa porednictwem jakiego kanau mwi?ODBIORCA

  Do kogo mwi?EFEKT

  Z jakim skutkiem mwi?

 • Modele komunikacyjne modele podstawoweModel przekazu sygnaw Shannona i Weavera (1948)RDO INFORMACJINADAJNIKRDO ZAKCEODBIORNIKADRESATPRZEKAZSYGNA NADANYSYGNA ODEBRANYPRZEKAZ

 • Modele komunikacyjne modele podstawoweModel trjktny Newcomba (1953)XABA nadawcaX otoczenie spoeczneB odbiorcaABX system

 • Modele komunikacyjne modele podstawoweModel wsplnoty dowiadcze Schramma (1954)KODUJCYINTERPRETUJCYDEKODUJCYDEKODUJCYINTERPRETUJCYKODUJCY

 • Modele komunikacyjne modele podstawoweModel komunikowania masowego wg. Schramma (1954)KODUJCYINTERPRETUJCYDEKODUJCYINTERPRETUJCYKODUJCYDopyw informacji ze rdeSprzenie zwrotneWiele identycznych komunikatwPUBLICZNO RODKW MASOWEGO PRZEKAZUKADY ODBIORCA:DEKODUJEINTERPRETUJEKODUJEKADA GRUPA REINTERPRETUJE OTRZYMANE KOMUNIKATY

 • Modele komunikacyjne modele przepywu informacjiModel ukucia podskrnegoMEDIA MASOWEBezporedni efekt na publiczno

 • Modele komunikacyjne modele przepywu informacjiModel dwch etapw komunikowaniaMEDIA MASOWEPUBLICZNOC RODKW MASOWEGO PRZEKAZULIDERZYI ETAPII ETAP

 • Modele komunikacyjne modele przepywu informacji

  KLASYCZNY MODEL UKUCIA PODSKRNEGOFUNKCJONALNY MOPDEL DWCH ETAPW KOMUNIKOWANIAEFEKT BEZPOREDNIEFEKT POREDNISILNE MEDIASABE MEDIASPOECZESTWO WYIZOLOWANESILNY KONTAKT MIDZY JEDNOSTKAMIKOMUNIKOWANIE PERSWAZYJNEKOMUNIKOWANIE OPARTE NA RYTUAACHMETODOLOGIA PSYCHOLOGICZNAMETODOLOGIA SOCJOLOGICZNAMASY SPOECZNE WYALIENOWANE I ZATOMIZOWANEMASY SPOECZNE PLURALISTYCZNE I WSPZALENE

 • Modele komunikacyjne modele efektu dugoterminowegoModel procesu agenda-setting McCombsa i ShowaWYDARZENIE (rdo)WYBR NEWSW/WARTOTYP MEDI W PREZENTUJCYCH NEWSYTYP NEWSUSTOPIE EMFAZYDOSTP DO MEDIWKomunikacja masowaDOSTP DO INNYCH JEDNOSTEKKomunikacja interpersonalnaPOTRZEBA BYCIA POINFORMOWANYMZAINTERESOWANIE ODBIORCW (wiedza)WIEDZA SPOECZNAZACHOWANIA SPOECZNE

 • Modele komunikacyjne modele efektu dugoterminowegoModel uzalenienia od mediw Ball-Rokeach i DefleuraSYSTEM SPOECZNYSYSTEM MEDIALNYPubliczno rodkw masowego przekazu (stopie uzalenienia od informacji)EFEKTYPoznawczyAfektywnyZachowania

 • Modele komunikacyjne modele efektu dugoterminowegoInterakcyjny model komunikowania masowego (lata 90 XX w.)RDOODBIORCAODBIORCARDO SPRZENIA ZWROTNEGOKANAKANA SPRZENIA ZWROTNEGO

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydzia Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Komunikacja spoecznaWykad 4 - Umiejtno suchania, czytania, pisania. Sztuka zadawania pyta, prowadzenia dyskusji, zebra.(1h)

 • Umiejtno suchaniaSuchanie nazywane jest zapomnian umiejtnoci. Polega ono nie tylko na tym, eby sysze drug osob, ale rwnie uwanie i wiadomie analizowa to, co ona mwi.

  Niezdolno do suchania moe objawia si poprzez:Suchanie selektywneCige przerywanie rozmwcyPogranie si w marzeniachatwe rozpraszanie siLenistwo intelektualneZwracanie uwagi na rzeczy nieistotne

 • Umiejtno suchaniaCechy charakterystyczne dobrego suchacza:Uwanie sucha, gdy kto inny mwiInteresuje si osobami spotkanymi po raz pierwszy, prbujc znale z nimi wsplny jzykWierzy, e od kadego mona dowiedzie si lub nauczy czego wartociowegoPrzywizuje wiksz wag do tego, co rozmwca ma do powiedzenia, ni do jego wygldu lub gosuCiekawi go ludzie, pomysy i rzeczyZachca rozmwc do kontynuacji poprzez kontakt wzrokowy, skinienie gow itp.Sporzdza notatki z tego co usyszaZna wasne uprzedzenia i stara si je kontrolowa, aby obiektywnie ocenia to, co mwi inniOkazuje cierpliwo osobom, ktre nie s zbyt komunikatywneNikt nigdy nie zwraca mu uwagi, e nie suchaJest otwarty na pogldy i punkty widzenia innych

 • Umiejtno suchaniaDobry suchacz:Chtnie sucha co mwi inniPotrafi uchwyci gwne przesanie syszanej wypowiedziUmie interpretowa znaczenie swRozwanie ocenia informacjeOdpowiednio reaguje na to co syszy

  Aktywne suchanie wymagaZadawania pytaOceny dowodw przedstawionych przez rozmwcUwiadomienia sobie wasnych uprzedze i przyjtych z gry zaoeWsuchiwania si w informacje przekazywane midzy wierszami.

 • Umiejtno czytaniaCzytanie przypomina aktywne suchanie. Rwnie w tym przypadku trzeba powici czas, zaangaowa umys i zwrci uwag na wszystko, co ciekawe i uyteczne.Naley zastanowi si, ktre materiay trzeba, warto lub mona przeczyta w zwizku ze swoimi potrzebami i ambicjami.

  Szybkie czytanie jest uyteczne, ale tylko wtedy, gdy towarzyszy mu szybkie zrozumienie tekstu.

  Na kursie szybkiego czytania nauczyem si czyta, biegnc wzrokiem od gry do dou przez rodek strony. Przeczytaem Wojn i Pokj w cigu dwudziestu minut. Byo tam co o Rosji.Woody Allen

 • Umiejtno czytaniaAby czyta efektywnie naley:Wiedzie, w jakim celu si czytaPrzygotowa pytanie, na ktre szuka si odpowiedziPamita o pytaniach podczas czytaniaSzuka w tekcie tego co najwaniejszePodchodzi krytycznie do dowodw, objanie i wnioskwSporzdza notatkiPorwnywa dowiadczenia autora tekstu z wasnymiW razie potrzeby powrci od lekturyW miar moliwoci omwi poznany materia z innymi osobamiPrzemyle to co si przeczytao

 • Umiejtno pisaniaTrzy najwaniejsze elementy tekstu pisanego to:Struktura i ukadTreStyl i ton.

  Pisanie naley traktowa jak mwienie do kogo za porednictwem papieru. Tekst pisany powinien by wic zgodny z zasadami dobrej komunikacji ustnej:JasnyZaplanowany i przygotowanyProsty ywyNaturalnyZwizy

 • Umiejtno pisania Piszc list handlowy naley zadba, aby:By jasny i zrozumiayZawiera wyliczenia uszeregowane w najlepszym moliwym porzdkuMia odpowiedni styl i tonZnalazy si w nim najbardziej odpowiednie sowa i zwrotyBy napisany poprawnie pod wzgldem gramatyki i ortografiiMia atrakcyjny ukad

 • Umiejtno pisaniaPisemne raporty powinny spenia zasady:Jeeli raport ma by samodzielnym dokumentem, a nie tylko uzupenieniem odprawy lub prezentacji, nie mona ogranicza si do prostego memorandum.Raport powinien:Zaczyna si wstpem objaniajcym jego cele i podstawyMie tytu odzwierciedlajcy jego gwny celMie struktur ksikow, z odpowiednio ponumerowanymi i oznaczonymi czciami, rozdziaami i podrozdziaamiZawiera zwiz i przejrzycie uporzdkowan cze informacyjnKoczy si wnioskami i zaleceniamiInformowa o przyjtych zaoeniachZawiera dodatek z dokadnymi danymiBy opatrzony ilustracjami objaniajcymi omawiane zagadnienia.Tekst powinien atwo si czyta, a to znaczy, e trudno go napisa.

 • Umiejtno pisaniaZastosuj w nim regu pisania raportw wg. Churchilla:Wypisz najwaniejsze punkty w postaci krtkich, zwizych paragrafwZamie szczegowe dane i statystyki w zacznikuO ile to moliwe, na pimie przedstaw tylko nagwki i rozwi je pniej ustnieUnikaj niejasnych, bekotliwych sformuowa, w miar moliwoci uywaj stylu dalekiego od oficjalnegoPamitaj, e zwize sformuowanie treci sprzyja jasnoci myleniaOce jako i efektywno raportu, odpowiadajc na ponisze pytania:Czy ukad i struktura s przejrzyste i czytelne?Czy tre raportu jest kompletna?Po napisaniu raportu trzeba sprawdzi, czy:Jest obiektywny?Z gry dostarcza odpowiedzi na ewentualne krytyczne uwagi?Jest efektywny z biznesowego punktu widzenia?Nikogo nie obraa?Jest zrozumiay nie tylko dla fachowcw?Ma pozytywny i konstruktywny wydwik?Informuje jakie decyzje maj zosta podjte i przez kogo?

 • Sztuka zadawania pyta

  Typ pytaZastosowaniePuapkiPytania typu tak-nie(Czy przeczytae ten raport?)W celu sprawdzenia faktwOdpowiedzi mog by zbyt oglnikowePytania zamknite(Od kiedy tu pracujesz?)W celu ustalenia faktw lub pozyskania danychPytania takie mog kojarzy si z przesuchaniem i nie pozwalaj na dyskusjPytania otwarte(Co sdzisz o postpach w swojej karierze?)W celu otwarcia dyskusji oraz pozyskania informacji lub pomyswOdpowiedzi mog by mao konkretne i niezwizane z tematemPytania naprowadzajce(Czy nie sdzisz, e powiniene to zrobi kilka tygodni temu?)Tylko w celu skierowania rozmowy na odpowiednie toryOdpowiedzi maj zwykle niewielk wartoPytania sugerujce odpowied(Co sdzisz o idiotycznych planach dyrektora generalnego, dotyczcych ekspansji na Europ?)Pyta takich naley unika, chyba e s one w zamierzony sposb prowokacyjnePytanie takie maj czsto ukryty podtekst i mog wywoa reperkusje

 • Sztuka zadawania pyta

  Typ pytaZastosowaniePuapkiPytania podpowiadajce(I co wtedy zrobie?)Dla naprowadzenia rozmwcy na odpowiednie tory oraz dokadniejszego zrozumienia tego, co mwi interlokutorPytanie moe przedwczenie uci interesujc odpowied na pytanie otwartePytania sondujce(Jaki by dokadnie Paski zakres odpowiedzialnoci dotyczcy budetu w Kanadzie?)W celu uzyskania konkretnych informacjiPytania takie mog kojarzy si z przesuchaniemPytania odbijajce(W tym czasie miaa wszystkiego dosy?)W celu dokadniejszego objanienia poprzedniej odpowiedziNaley uwaa, aby pytanie nie zmienio sensu poprzedniej odpowiedziPytania typu co, jeli ?(A gdybymy otworzyli biuro w Zatoce, to byby Pan zainteresowany?)Dla przedstawienia rozmwcy hipotetycznej sytuacji i naprowadzenia jego myli na nowe toryPytanie moe sprawi, e rozmwca poczuje si postawiony pod cian; pozwala na zebranie tylko hipotetycznych informacji

 • Prowadzenie dyskusji, zebraDyskusja sztuka racjonalnego i spokojnego prowadzenia sporw.

  - Panowie, rozumiem, e wszyscy cakowicie zgadzamy si z podjt decyzj.Alfred P. Sloan, szef koncernu General Motors, ogarn wzrokiem menederw wyszego szczebla zasiadajcych przy stole konferencyjnym. Wszyscy skinli gowami na znak zgody.- w takim razie kontynuowa Sloan proponuje odoenie dalszej dyskusji do nastpnego zebrania. Dajmy sobie czas, aby cho troch zrozumie, o co w tej decyzji chodzi, tak abymy mogli si ze sob nie zgadza.

 • Prowadzenie dyskusji, zebraAby zebranie byo udane potrzebne s:PlanNieformalna atmosferaAktywne uczestnictwo wszystkich zebranychCel LiderElementy zebrania, o ktrych musi pamita kady prowadzcy:Cel przedstawiony uczestnikom po punktualnym rozpoczciu zebraniaPlan, czyli program zebrania rozpisany w czasieProwadzenie dyskusji w sposb sprawny i efektywnyWycignicie wnioskwZakoczenie, czyli uzyskanie akceptacji uczestnikw dla podjtych decyzji oraz punktualne zamkniecie zebrania.

 • Prowadzenie dyskusji, zebraPrzypadek Pana X, czyli jak nie naley prowadzi zebra

  Zebrania prowadzone przez Pana X nigdy nie zaczynaj si i nie kocz punktualnie. Pan X w arogancki sposb nie szanuje czasu innych ani ich sugestii i opinii.Pan X z wielkim upodobaniem sucha wasnego gosu. Nigdy nie mwi zwile i konkretnie, a zdolnoci do suchania innych raczej nie przejawia.Pan X rzadko przygotowuje program zebrania na pimie i nigdy nie udostpnia go wczeniej uczestnikom. Planuje wszystko w ostatniej chwili, zwykle tu przed rozpoczciem. Pan X nie panuje nad przebiegiem zebrania. Pozwala swoim faworytom mwi bez ogranicze i nie robi nic, aby zapobiec przeskakiwaniu z jednego tematu na drugi.Pan X daje do zrozumienia, e jego dzia jest w firmie najwaniejszy, a celem prowadzonych przez niego zebra jest czsto przeciwdziaanie decyzjom dla tego dziau niekorzystnym.

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydzia Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Komunikacja spoecznaWykad 5 - Komunikowanie spoeczne w organizacji (2h)

 • Komunikowanie spoeczne w organizacjiKada organizacja funkcjonuje w trzech podstawowych typach otoczenia:rynkowymspoeczno-politycznymwewntrznymKady z typw otoczenia, z ktrymi przedsibiorstwo si komunikuje tworzy odrbny obszar komunikacyjny o wasnych celach, instrumentach, treciach przekazu, badaniach, interakcjach.

 • Komunikowanie spoeczne w organizacjiOddziaywanie na otoczenie rynkowe polega na dotarciu do potencjalnych i rzeczywistych konsumentw z przekazem o wytwarzanych przez nie produktach. Tworzy ono obszar komunikacji marketingowej. Istot tej komunikacji jest poszukiwanie staych nabywcw dla towarw i usug oferowanych w warunkach konkurencji oraz cigego rnicowania si form zaspakajania potrzeb nabywcw.

 • Komunikowanie spoeczne w organizacjiRelacje przedsibiorstwa z otoczeniem spoeczno-politycznym tworz obszar komunikacji public relations. Polega ona na pozyskiwaniu i podtrzymywaniu zrozumienia, sympatii i poparcia tych, ktrymi przedsibiorstwo jest zainteresowane w celu maksymalnego dostosowania do nich swoich celw i dziaalnoci tak, aby osign lepsz wspprac ze spoeczestwem, a przez to aby skuteczniej realizowa swoje interesy.

 • Komunikowanie spoeczne w organizacjiTrzeci obszar zastosowa komunikacji spoecznej, obszar wewntrzno-organizacyjny, zwizany jest cile z otoczeniem wewntrznym przedsibiorstwa.Zasadniczym celem komunikowania w tym obszarze jest zapewnienie przepywu informacji pomidzy czonkami organizacji. Treci przekazu s informacje zwizane z funkcjonowaniem przedsibiorstwa. Cay obszar relacji tego komunikowania okrela si terminem networks.

 • Komunikowanie spoeczne w organizacjiDla penego wykorzystania potencjau trzech obszarw komunikowania postuluje si ich integracj, ktrej istota sprowadza si do:Integracji zawartoci polegajcej na tym, by wszystkie instrumenty odnoszce si do tych samych adresatw s jednolite pod wzgldem treci przekazu;Integracji formalnej, wyraajcej si w wykorzystaniu tych samych sloganw, jednolitej kolorystyki, stylistyki czyli tzw. corporate identity;Integralnoci planistycznej, polegajcej na waciwym zaplanowaniu stosowania poszczeglnych instrumentw przekazu w czasie, tak aby rne rodki wzajemnie si wspieray.

 • Komunikowanie spoeczne w organizacjiZintegrowana komunikacja przedsibiorstwaPublic relationsKomunikacja marketingowaKomunikacja wewntrznainstrumentyinstrumentyinstrumentybadaniainformacjainterakcjabadaniainformacjainterakcjabadaniainformacjainterakcjaOtoczenie spoeczno-polityczneOtoczenie rynkoweOtoczenie wewntrzne

 • Komunikowanie spoeczne w organizacjiKada organizacja ma takie cechy, jak:

  Czas istnieniaHierarchiaKomunikacja formalna i nieformalna

 • Komunikowanie spoeczne w organizacjiTre komunikatw przekazywanych w firmie powinna dotyczy:Wykonania zadania:Cele (gwne, oglne i szczegowe)PlanyPostpy i widoki na przyszoUtrzymanie zespou:Zmiany w strukturze zespou i ich wdraanieMetody usprawniania pracy zespoowejEtos i wartociPotrzeby jednostki:Pace i warunki zatrudnieniaBezpieczestwo i higiena pracy oraz wiadczenia pracowniczeEdukacja i szkolenia

 • Komunikowanie spoeczne w organizacjiW kadej organizacji niezbdna jest komunikacja we wszystkich kierunkach:

  z gry na dz dou do grypoziomo.

 • Komunikowanie spoeczne w organizacjiKluczowe kompetencjeKompetencjeZdolnociZasobyWarto zasobwTrudno imitacjiHierarcha zasobw przedsibiorstwa

 • Komunikowanie spoeczne w organizacjiKomunikowanie si w zarzdzaniuPlanowanie

  Organizowanie

  Kierowanie ludmi

  Kontrolowanie

  Ocenianie

  Komunikowanie siGrupa pracowniczaOsignicia

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydzia Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Komunikacja spoecznaWykad 6 - Strategie komunikacji spoeczne j w organizacji (2h)

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiCelWybr odbiorcw przekazuSposoby postpowaniaInstrumenty dziaaniaDo kogo?Jak?Za pomoc czego?

  Strategia komunikacji spoecznejCo?Schemat treci strategii komunikacji spoecznej w organizacji

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiOkrelenie odbiorcw przekazuOtoczenie rynkowe:Nabywcy produktw organizacji rzeczywici i potencjalniKonsumenci czy uytkownicy tyche produktw

  Otoczenie spoeczno-polityczne:Cz spoeczestwa, pozostajca w bliszej lub dalszej wspzalenoci z organizacj

  Otoczenie wewntrznych struktur zasobw ludzkich:Tworz je wszyscy uczestnicy procesw wytwrczych niezalenie od formy prawnej ich powiza z organizacj

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiSposoby postpowaniaWyraaj orientacj na rnorodne zachowania komunikacyjne mieszczce si w systemie komunikacji spoecznej z uwzgldnieniem ich specyficznych waciwoci. Sposoby postpowania okrelaj zachowania nadawcw w ujciu zarwno treciowym, jak i formalnym przy uwzgldnieniu ich wzajemnych relacji

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjirodki przekazuObejmuj one zachowania, przedmioty i urzdzenia, ktre mog peni funkcj znakow lub utrwala i przenosi w czasie i przestrzeni wszelkie noniki tej funkcji. W czynniku tym najwaniejsze znaczenie posiadaj:Styczno spoeczna nadawcy i odbiorcyTrwao przekazuRodzaj i charakter przekazu

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiStrategie oparte na kryterium odbiorcw przekazuStrategie komunikacji marketingowej

  Strategie komunikacji public relations

  Strategie komunikacji wewntrzorganizacyjnej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiStrategie komunikacji marketingowejIstot tej strategii s cele rynkowe organizacji. Ma ona suy tworzeniu takich sposobw postpowania i rodkw przekazu, za pomoc ktrych:organizacja przekazuje na rynek informacje charakteryzujce wytwarzane przez ni produkty, ksztatuje potrzeby nabywcw, ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczno cenow.

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiStrategie komunikacji marketingowejCztery podstawowe typy:Strategie informujce o nowym typieStrategie aktywizujce zainteresowanie produktem i zachcajce od nabycia produktuStrategie komunikujce elementy przewagi konkurencyjnej i przekonujce od wyboru okrelonej markiStrategie podtrzymujce lojalno i relacje

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiStrategie komunikacji public relationsCharakter tej strategii mona okreli za pomoc kilku kluczowych poj:ReputacjaWizerunekOdzew spoecznyWiarygodnoZaufanieHarmoniaPoszukiwanie wzajemnego zrozumienia

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiStrategie komunikacji public relationsStrategia ta ma kreowa dziaania zmierzajce do pozyskania dobrej reputacji, wzajemnego zrozumienia i harmonii z otoczeniem. Jednym z element w budowania podanych stosunkw jest odzew spoeczny, czyli reakcje, opinie otoczenia na temat dziaalnoci organizacji.

  Opiera si ona na przekonaniu, e cele organizacji atwiej jest osign, gdy ma si poparcie otoczenia i jest si przez nie akceptowanym.

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiStrategie komunikacji public relationsZ punktu widzenia realizowanych celw mona wyrni trzy typy strategii komunikacji public relations:Strategie zorientowane na wizerunek organizacji obejmujce reputacj, system identyfikacji wizualnej, sponsoring, uczestnictwo w akcjach charytatywnych, zachowania w sytuacjach kryzysowych, uczestnictwo w targach i realizowanie wystawStrategie skierowane do wewntrz organizacji uwzgldniajce wspdziaanie z przedsiwziciami marketingowymi, human relations, informowanie o dziaalnoci organizacjiStrategie skierowane na zewntrz organizacji obejmujce kontakty ze spoecznoci i wadzami lokalnymi, informowanie spoeczestwa o aktywnoci organizacji, relacje inwestorskie, relacje finansowe, public affairs, publicity, imprezy promocyjne.

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiStrategie komunikacji wewntrzorganizacyjnejSkuteczno komunikacji w organizacji zaley od czterech czynnikw:Formalnych kanaw komunikacjiStruktury wadzySpecjalizacji zadaWasnoci informacji

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiStrategie komunikacji wewntrzorganizacyjnejCzynniki skutecznoci komunikacji wyznaczaj nastpujce typy strategii komunikacji:Strategie komunikacji formalnej opartej na oficjalnych kanaach przekazuStrategie komunikacji nieformalnej, nie poddanej rygorom sformalizowanego przebiegu przekazu informacjiStrategie komunikacji eksponujce struktury organizacji i narzucajce kolejno przebiegu informacji wedug pozycji i wadzyStrategie komunikacji oparte na relacjach osobistych czonkw organizacji niezalenie od miejsca w strukturze

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiStrategie komunikacji wewntrzorganizacyjnejCzynniki skutecznoci komunikacji wyznaczaj nastpujce typy strategii komunikacji:

  Strategie komunikacji zorientowane na zindywidualizowan specjalizacj zada poszczeglnych czonkw organizacjiStrategie komunikacji zorientowane na koordynacj i wspprac wszystkich czonkw organizacji lub rnych ich grup i zespowStrategie komunikacji oparte na ograniczonej wasnoci informacji czonkw organizacjiStrategie komunikacji oparte na powszechnej wasnoci informacji wszystkich czonkw organizacji.

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiStrategie komunikacji marketingowej

  Z punktu widzenia celu, jaki ma spenia reklama, mona wyrni:

  reklamy wprowadzajce (pionierskie) - informujce klientw o nieznanych wczeniej produktach lub organizacjach,reklamy nakaniajce (konkurencyjne) suce przekonywaniu klientw do zaakceptowania promowanej oferty,reklamy przypominajce (utrwalajce) - ktrych celem jest wywoywanie ponownych zakupw, wzmacnianie lojalnoci lub podtrzymywanie wiedzy o produktach w wiadomoci klientw.

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiStopie zindywidualizowania pozwala podzieli reklamy na:

  reklamy masowe - wykorzystywane przy promocji sprzeday dbr konsumpcyjnych,reklamy pmasowe - stosowane najczciej w przypadku dbr inwestycyjnych oraz surowcw,reklamy zindywidualizowane - przekazy promocyjne sformuowane specjalnie na potrzeby odbiorcy reklamy, zazwyczaj stanowi wstp do wsppracy typu business to business.

  Strategie komunikacji marketingowej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiKomunikacja nieformalna to wszystkie inne dziaania, poza promocj, ktre w sposb bezporedni lub poredni nios komunikaty marketingowe do otoczenia rynkowego i z tego otoczenia je pobieraj.Mona wyodrbni nastpujce grupy komunikatw marketingowych:Komunikaty zwizane z firma jako organizacj, ktre s ksztatowane przez nastpujce kategorie:Wizja - misja cele rynkowe - strategie. Jasne okrelenie, sprecyzowanie i zapisanie wymienionych wartoci moe dobrze wiadczy o firmie. Brak jasnego okrelenia misji, celw i strategii jest uznawany powszechnie za wad firmy.Przewagi konkurencyjne - to korzyci dla odbiorcy - unikalne cechy firmy i jej towarw. Kady pracownik, a zwaszcza majcy kontakty z klientami, powinien umie odpowiedzie na pytanie Co wyrnia jego firm? Dlaczego oferta jest lepsza od konkurencyjnych? Wszyscy pracownicy powinni udziela tej samej odpowiedzi. wiadczy to o wysokiej kulturze firmy i tworzy wizerunek firmy dobrze zorganizowanej.Strategie komunikacji marketingowej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiSposoby zarzdzania - mog wpywa na wizerunek firmy, zwaszcza takiej, z ktr klient ma bezporedni kontakt (np. producentw maszyn i urzdze przemysowych oraz firmy usugowe). Klarowny podzia obowizkw, uproszczenie procedur, szybkie podejmowanie decyzji s atwo zauwaalne w kontaktach handlowych i s wyranym komunikatem rynkowym firmy.

  Wielko firmy, udzia w rynku, udzia w brany, miejsce wrd konkurentw. W wielu przypadkach umiejscowienie w czowce list rankingowych bardzo pomaga w konkurowaniu o klienta. Mankamentem moe by przekonanie, e wielko firmy moe budzi negatywne skojarzenia (wielka firma to monopolista, arogancki, nie liczcy sie z klientami, narzucajcy swoje warunki, mao elastyczny).Strategie komunikacji marketingowej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiWyniki finansowe - dobra kondycja finansowa tworzy dobr atmosfer, ktrej pochodn jest dobry wizerunek.

  Estetyka na zewntrz i wewntrz firmy. To bardzo bezporedni komunikat dla tych klientw, ktrzy zamierzaj prowadzi z firm interesy. W wielu sytuacjach klient, dostawca, porednik bdzie ocenia firm na podstawie tego, co w niej zobaczy ( jak wyglda siedziba, czy odpowiada wyobraeniom klienta; czy budzi zaufanie estetyk i czystoci, nowoczesnoci rozwiza). W zwizku z tym konieczne jest skojarzenie jakoci towaru i obsugi z wygldem pomieszcze firmy.

  Historia firmy tradycje. Historia firmy moe stworzy wok niej dobra aur, jeli jest umiejtnie wykorzystana. Taka firma bdzie pozytywniej odbierana ni przecitna, nijaka z tajemnicz przeszoci i niepewn przyszoci.Strategie komunikacji marketingowej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiKomunikaty zwizane z ludmi (przede wszystkim pracownikami firmy).kadra kierownicza. Osobowo, wiedza i wizerunek prezesw, dyrektorw i innych czonkw kadry kierowniczej s czsto kojarzone z wartociami firmy. Dobra kadra zarzdzajca gwarantuje dobra jako towaru i obsugi klienta. S przypadki gdy firma jednoznacznie kojarzy sie z osob waciciela lub prezesa.

  kwalifikacje, umiejtnoci i dowiadczenia pracownikw. Jeeli firma moe poszczyci sie, e zatrudnia najlepszych fachowcw, posiadajcych due dowiadczenie, gwarantujce wysok jako usug to jest to doskonay komunikat dla odbiorcy. Wanym elementem jest szkolenie pracownikw przez najlepsze firmy szkoleniowe i kierowanie na praktyki w wiodcych firmach na wiecie, szczeglnie w zakresie procedur obowizujcych w firmie i dotyczcych: obsugi klienta dostawy, obsugi posprzedanej, reklamacji itp.Strategie komunikacji marketingowej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacji

  utosamianie si pracownikw z firm, ktre ma zasadnicze znaczenie promocyjne.

  wsppracownicy - partnerzy - powizania. Wizerunek mona te budowa przy pomocy ludzi wsppracujcych z firm (doradcw, ekspertw, konsultantw, wybitnych znawcw, autorw czoowych bada z danej dziedziny, wsppracy z laboratoriami itp.).Strategie komunikacji marketingowej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjikomunikaty zwizane z produktami, zasobami firmy i technologiami:

  rodki produkcji surowce- technologie produkcji. Wizerunek firmy mona stworzy poprzez eksponowanie zasobw jakimi firma dysponuje: np. nowoczesnych maszyn i linii technologicznych; najlepszych surowcw itp. produkty: zakres oferty jako. Jako produktw moe by potwierdzona atestami rekomendacjami wymagajcych klientw, normami ISO 9000. Wedug licznych bada prowadzonych wrd menederw jako produktu jest najczciej wymienianym czynnikiem tworzcym wizerunek marki.

  dostawcy: powoywanie sie na znane marki producentw podzespow, posugiwanie sie katalogami (ofertami) swoich dostawcw.Strategie komunikacji marketingowej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiKomunikaty zwizane z metodami i warunkami sprzeday:Wizerunek marki tworzy wiele elementw procesu sprzeday, z ktrych najwaniejszymi s:cena i warunki patnoci, dostpno towaru,metody sprzeday i zachowania sprzedawcw,wykorzystywane kanay dystrybucji.

  Strategie komunikacji marketingowej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiWanym komunikatem moe by odbiorca. Nabywcy - konsumenci i ich stopie znajomoci marki firmy lub produktw, ich opinie o marce oraz ich lojalnoci wobec marki to rwnie istotne czynniki tworzce wizerunek. Wane s ich rekomendacje, renoma i wizerunek. Jeeli taki komunikat firma moe przedstawi potencjalnym partnerom i potwierdzi go - jej wizerunek staje sie silniejszy.Strategie komunikacji marketingowej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiKomunikaty poprzez caociow identyfikacje:Aby mona byo odrni firm wrd wielu innych, niezbdne jest stworzenie firmowego systemu identyfikacji. Odzwierciedleniem (rezultatem) wiadomego i planowanego stosowania caociowej identyfikacji jest wizerunek (image), jaki zyskuje firma lub marka na rynku.Strategie komunikacji marketingowej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiNa identyfikacje firmy na rynku skadaj si:system identyfikacji wizualnej, w skad ktrego wchodz: nazwa firmy, znak firmowy, logo, kolor(y) firmowy, stay element graficzny.Elementy te wystpowa mog na rnych nonikach:na materiaach drukowanych,na zewntrz i wewntrz siedziby firmy, punktw sprzeday,na produktach,na opakowaniach, co dotyczy zarwno ich ksztatw kolorw, jak i etykiet,na ubiorach, na upominkach,na targach i wystawach, na rodkach transportu,system pozostaych (innych ni graficzne) symboli i zachowa, do ktrych nale: symbole dwikowe, ksztat opakowa, sposb ubierania sie pracownikw, sposb zachowania sie, biznesowy savoir - vivre wsplny dla pracownikw firmy.

  Strategie komunikacji marketingowej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiKomunikaty poprzez dziaania spoeczne i charytatywne.Firma prowadzca takie dziaania dy do tego, aby bya rozpoznawalna jako dbajc o rodowisko, pomagajc lojalnej spoecznoci i nie ograniczajc si tylko do pomnaania zysku na potrzeby konsumpcyjne wacicieli.

  Komunikacja przez badania marketingowe.W badaniach wykorzystuje sie informacje pochodzce zarwno ze rde pierwotnych jak i wtrnych. Do rde pierwotnych mona zaliczy oryginalne informacje zebrane dla okrelonego celu. Mog to by paragony, komputerowe wydruki zakupw, rachunki. Do rde wtrnych zalicza sie informacje, ktre ju istniej i zostay zgromadzone do innych celw, a w danym badaniu zostay wykorzystane ponownie (s to sprawozdania, raporty, biuletyny, roczniki statystyczne, publikacje itp.). W kadym badaniu naley podj decyzje dotyczce wyboru metod i instrumentw badawczych.Strategie komunikacji marketingowej

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiRodzaj wykorzystanych rodkw przekazu (mediw) pozwala wyrni reklamy:I. Oparte na wizualnych rodkach przekazu:reklamy prasowe - gazety codzienne, czasopisma,reklamy zewntrzne - plakaty, billboardy, banery, reklamy na rodkach komunikacji,druki wasne firm - foldery, katalogi, ulotki,wydawnictwa obce - reklamy zawarte w ksikach telefonicznych, informatorach branowych .Strategie komunikacji marketingowej oparte na kryterium rodki przekazu

 • Strategie komunikacji spoeczne j w organizacjiII. Wykorzystujce akustyczne rodki przekazu:reklamy radiowe,komunikaty w punktach sprzeday (np. centra handlowe),przekazy promocyjne podczas imprez masowych (wydarzenia sportowe, kulturalne itp.).III. Wykorzystujce rodki audiowizualne:reklamy telewizyjne, kinowe,materiay promocyjne o firmie zamieszczane na kasetach wideo, pytach CD lub DVD)filmy promocyjne emitowane w punktach sprzeday oraz na stoiskach targowych,strony internetowe www.

  Strategie komunikacji marketingowej oparte na kryterium rodki przekazu

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydzia Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Komunikacja spoecznaWykad 7 wdraania strategie komunikacji w organizacji

 • Proces budowy strategiiMisja, Wizja, CeleAnaliza otoczeniaAnaliza organizacjiRealizacjeKontrola i korekta

 • Proces budowy strategii

  EtapOpis czynnociI. Etap formuowania aspiracji i deOkrelanie misji i celw do osignicia w zakresie systemu komunikacyjnego organizacji;Zdeklarowanie stanu docelowego polityki informacyjnej;Dekompozycja celw i sprecyzowanie zada strategicznych w zakresie systemu komunikacjiII. Etap diagnostycznyAnaliza rodowiska egzogenicznego i endogenicznego funkcjonowania strategii komunikacji;Zdefiniowanie nadawcw i odbiorcw strategii komunikacji wewntrz i na zewntrz organizacji;Ocena struktury organizacyjnej i przepustowoci kanaw dystrybucji informacji;Analiza dynamiki i elastycznoci systemu

 • Proces budowy strategii

  EtapOpis czynnociIII. Etap wyboru strategicznegoDecyzje w zakresie wyboru docelowego modelu komunikacji;Decyzje w zakresie doboru narzdzi i rodkw komunikacji;Decyzje w zakresie kompetencji i odpowiedzialnoci w systemie komunikacji;Decyzje w zakresie wskanikw oceny sprawnoci komunikacji.IV. Etap wdroenia, kontroli i korektyPilota systemu komunikacji;Wdroenie strategii komunikacji na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach (funkcjonowania) dziaalnoci organizacji;Monitoring sprawnoci funkcjonowania systemu komunikacji;Ocena zgodnoci ze strategi nadrzdn oraz architektur organizacyjn;Ewentualne korekty w zakresie systemu komunikacji

 • Zasady tworzenia strategii w zakresie komunikacji i informacjiZASADA 1.Zacznij od zdefiniowania strategii informacyjnej i dopiero na tej podstawie buduj strategi komunikacyjn

  W praktyce bardzo czsto proces budowy systemu komunikacyjnego rozpoczyna si od platform sprztowych, oprogramowania baz danych i sieci bez wczeniejszego rozpoznania podstaw czyli potrzeb informacyjnych zarzdzania

 • Zasady tworzenia strategii w zakresie komunikacji i informacjiZASADA 2.W procesie definicji potrzeb informacyjnych stosuj zasad przyporzdkowania do jednej z kategorii: obligatoryjne, wykonawcze, zarzdcze (decyzyjne), komplementarne, marketingowe.

  Informacje obligatoryjne gromadzi si, przetwarza i udostpnia, gdy organizacja jest do tego zobowizana przez regulacje prawne. Te informacje s fundamentem zastosowa, jednak nie wyczerpuj potrzeb uytkownikw. Potrzebne informacje wykonawcze wynikaj z funkcjonowania organizacji w sferze operacyjnej. Informacje zarzdcze okrelaj menaderowie jako wasne potrzeby informacyjne wynikajce z organizacji i stylu kierowania oraz typu percepcji. Informacje komplementarne mog wzbogaca system komunikacji, ale istnieje rwnie realne zagroenie, e mog go znieksztaca i zaburza. W kocu informacje marketingowe, to zestaw oficjalnych komunikatw organizacji dla otoczenia rynkowego, majcy na celu kreowanie wizerunku organizacji i wzmacnianie jej pozycji rynkowej.

 • Zasady tworzenia strategii w zakresie komunikacji i informacjiZASADA 3.Unikaj syndromu informowania dla informowania czy w praktyce tworzenia, przesyania i udostpniania danych, ktre nie dodaj adnej wartoci do produktu lub procesu.

  Niezwykle czsto systemy komunikacyjne s zamiecane informacjami biecymi o nikym znaczeniu dla kompletnoci zbioru, ktre w zasadzie nie wymagaj caego procesu obsugi (gromadzenia, przetwarzanie, udostpnianie).

 • Zasady tworzenia strategii w zakresie komunikacji i informacjiZASADA 4.Wykorzystuj, gdzie tylko mona substrategie, podsystemy lub mae projekty pilotaowe, jako okazj do lepszego przygotowania organizacji do wdroenia kadego nowego rozwizania.

  Wiele organizacji podejmuje bezkrytycznie wszelkie projekty opierajce si zazwyczaj na niezweryfikowanych zaoeniach. Takie podejcie zawiera jeden zasadniczy cel. zaatwi wszystkie problemy za jednym podejciem. Tymczasem ryzyko niepowodzenia duych projektw wzrasta wraz z ich rozmiarami wykadniczo.

 • Zasady tworzenia strategii w zakresie komunikacji i informacjiZASADA 5.Zidentyfikuj rda informacji (nadawc) oraz odbiorcw; jest ot najpeniejszy sposb minimalizacji bdw, przyspieszania procesw przetwarzania i zapewniania elastycznoci strategii komunikacji.

  Rejestracja na przykad transakcji magazynowych ulokuj w magazynie, a nie projektuj obiegu dokumentw midzy magazynem, zaopatrzeniem, ksigowoci i orodkiem informatyki, a dane wynikowe bd wszdzie dostpne natychmiast.

 • Zasady tworzenia strategii w zakresie komunikacji i informacjiZASADA 6.Planowanie informacji i procesw opieraj na potrzebach a nie na dostpnej technologii.

  Jedynie uytkownicy wiedz, po co i jakiej informacji potrzebuj, nigdy nie zastpuj ich w podejmowaniu tych decyzji. Jeli nie chc powiedzie ci, czego potrzebuj naucz si z nimi rozmawia, a nie wymylaj czego, co pniej w ich pracy nie bdzie miao adnego sensu.

 • Zasady tworzenia strategii w zakresie komunikacji i informacjiZASADA 7.Moesz stworzy odpowiedni strategi komunikacyjn pod warunkiem, e jej autorami bd menaderowie i uytkownicy

  Tylko oni wiedz, do czego i jak mona wykorzysta informacje i to oni bd wykonywa zadania organizacyjne w warunkach i przy wykorzystaniu stworzonych narzdzi.

 • Pytania na zaliczenieScharakteryzuj podstawowe elementy procesu komunikacjiPrzedstaw sposoby komunikowana Przedstaw formy komunikowanaPrzedstaw typy komunikowanaScharakteryzuj podstawowe modele komunikacyjneScharakteryzuj modele komunikacyjne przepywu informacjiScharakteryzuj modele komunikacyjne efektu dugoterminowego Przedstaw na czym polega umiejtno prowadzenia dyskusjiPrzedstaw na przykadzie typy pytaOpisz strategie komunikacji public relationsOpisz strategie komunikacji marketingowejOpisz strategie komunikacji wewntrznejScharakteryzuj zasady tworzenia strategii komunikacji w organizacjiPrzedstaw etapy budowy strategii komunikacyjnej w organizacjiNapisz co to jest zintegrowana komunikacja w organizacji

  **Podstawowym wyznacznikiem istoty strategii komunikacji spoecznej w organizacjach jest jej zawarto treciowa poaczona z form przekazu. St strategia komunikacji opisuje trzy kluczowe czynniki:Odbiorcw przekazuSposoby postepowania przy tworzeniu przekazwrodki przekazuW takim podejciu strategia komunikacji realizuje cele oglnej strategii organizacji na poziomie korporacyjnym i biznesowym oraz innych strategii funkcjonalnych***************************************