Click here to load reader

Idealer og virkeligheter Mangfold i · PDF file lys av teorier om mangfold, mangfoldsledelse, kultur og sosialisering. I rapportens siste del gir vi innspill til spørsmål og dilemmaer

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Idealer og virkeligheter Mangfold i · PDF file lys av teorier om mangfold, mangfoldsledelse,...

 • ØF-rapport 14/2014

  Idealer og virkeligheter Mangfold i Forsvaret

  Sluttrapport fra studiet av Rekruttering, sosialisering og

  militær kjernekompetanse i Forsvaret, 2011 - 2014

  av

  Trude Hella Eide Tonje Lauritzen Vigdis M. Olsvik

  Mona Stokke

 •  

 •  

  ØF-rapport 14/2014

  Idealer og virkeligheter Mangfold i Forsvaret

  Sluttrapport fra prosjektet Rekruttering, sosialisering og

  militær kjernekompetanse i Forsvaret, 2011 - 2014

  av

  Trude Hella Eide Tonje Lauritzen Vigdis M. Olsvik

  Mona Stokke

 •  

  Tittel: Idealer og virkeligheter. Mangfold i Forsvaret. Sluttrapport fra prosjektet Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret, 2011-2014.

  Forfatter: Eide, T. H., Lauritzen, T., Olsvik, V.M., Stokke, M.

  ØF-rapport nr.: 14/2014

  ISBN nr.: 978-82-7356-741-3

  ISSN nr.: 0809-1617

  Prosjektnummer: 1118

  Prosjektnavn: Militærsosiologi

  Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet

  Prosjektleder: Trude Hella Eide

  Referat: Rapporten presenterer funn fra tre delprosjekter innenfor studien «Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret». De tre delprosjektene har tatt for seg «Sosialisering ved krigsskolene», «Veien til høyere militære stillinger» og «Yngre kvinnelige offiseres karriereveier». Datainnsamlingen er gjennomført i perioden høsten 2011 til våren 2014. Funnene oppsummeres og diskuteres i denne rapporten, i lys av teorier om mangfold, mangfoldsledelse, kultur og sosialisering. I rapportens siste del gir vi innspill til spørsmål og dilemmaer som er av avgjørende betydning for å utarbeide mer konkrete tiltak for politikkutformingen.

  Emneord: Forsvaret, likestilling, mangfold, seleksjon, rekruttering, sosialisering, kultur, kvinner, militær kjernekompetanse

  Dato: Desember 2014

  Antall sider: 74

  Pris: Kr 130,- Utgiver: Østlandsforskning

  Postboks 223 2601 Lillehammer Telefon 61 26 57 00 Telefaks 61 25 41 65 epost: [email protected] http://www.ostforsk.no Publikasjonen er vernet etter åndsverkloven. Eksemplarfremstilling utover til privatbruk, er bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtalt med Kopinor (www.kopinor.no). Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

 •  

  FORORD Våren 2011 lyste Forsvarsdepartementet ut en konkurranse om flere forskningsprosjekter  innen det som med en felles betegnelse kan kalles militærsosiologi. Østlandsforskning fikk  oppdraget med å gjennomføre prosjektet «Rekruttering, sosialisering og militær  kjernekompetanse». Forskningsprosjektets overordnede mandat har vært å undersøke  sammenhengene mellom rekruttering, sosialisering, militær kjernekompetanse og  muligheter for økt mangfold i Forsvaret. Forskningsprosjektet skal bidra til økt kunnskap  om hvordan Forsvaret kan ta vare på og videreutvikle medarbeiderne, samt øke  kvinneandelen spesielt og skape mer mangfold generelt. Dette er sluttrapporten fra dette  forskningsarbeidet som har pågått fra høsten 2011 til høsten 2014. Forskningsprosjektet har  bestått av flere delprosjekter og hvor empirien fra hvert av delprosjektene er presentert i  egne rapporter (Eide et al. 2012; Lauritzen & Stokke, 2014; Olsvik & Lauritzen, 2014; Stokke  & Eide, 2014). Sluttrapporten utgjør en sammenfatning og syntetisering av sentrale funn i  forskningen, og hvor funnene blir diskutert i lys av teorier om mangfold, kultur og  sosialisering. I rapportens siste del gir vi innspill til spørsmål og dilemmaer som bør tenkes  igjennom i arbeidet med å utarbeide mer konkrete tiltak for politikkutformingen. 

  Takk til oppdragsgiver for et spennende prosjekt og et stimulerende samarbeid. Og takk til  alle de flotte informantene som har muliggjort forskningen gjennom å delta i intervjuer,  observasjoner og velvillig stilt opp og brukt av sin tid i møter, samtaler og diskusjoner. Det  har vært en spennende og lærerik reise inn i Forsvaret. Mange har bidratt med innspill og  kommentarer underveis i rapportskrivingen, noe vi er takknemlig for. Det endelige  resultatet står uansett forfatterne alene ansvarlig for. 

  Lillehammer, desember 2014 

   

  Merethe Lerfald      Trude Hella Eide  forskningsleder      prosjektleder 

   

 •              

   

   

 • INNHOLD Sammendrag ................................................................................................................................ 5 

  English Summary ........................................................................................................................ 9 

  1  Introduksjon ....................................................................................................................... 13  1.1  Innledning .................................................................................................................... 13 

  1.2  Bakgrunn og formål ..................................................................................................... 13 

  1.3  Delprosjektene – problemstillinger, metoder og konklusjoner .................................... 14  1.3.1  Delprosjekt 1: Krigsskolene som sosialiseringsarena ......................................... 14  1.3.2  Delprosjekt 2: Veien til høyere militære stillinger ................................................ 16  1.3.3  Delprosjekt 3: Yngre kvinnelige offiserers karriereløp ......................................... 18 

  1.4  Prosjektgjennomføring – erfaringer og metodiske refleksjoner ................................... 21 

  1.5  Rapportens oppbygning .............................................................................................. 23 

  2  Teoretisk rammeverk ........................................................................................................ 25  2.1  Rekruttering og seleksjon ............................................................................................ 25 

  2.2  Sosialisering og kultur ................................................................................................. 26 

  2.3  Mangfold i organisasjoner ........................................................................................... 28  2.3.1  Argumenter for mangfold ..................................................................................... 29  2.3.2  Å ha mangfold og å bruke mangfold ................................................................... 31 

  2.4  Mangfold – et flerdimensjonalt begrep ........................................................................ 32  2.4.1  Mangfold i grupper og organisasjoner ................................................................. 34 

  2.5  Mulige analytiske perspektiver på mangfold ............................................................... 36 

  2.6  Integrering av mangfold ............................................................................................... 37 

  3  Resultater fra forskningen ................................................................................................ 39  3.1  Hva slags mangfold snakker vi om? ............................................................................ 39 

  3.2  Krigens krav er dimensjonerende ................................................................................ 43 

  3.3  Tiltroen til seleksjonskriteriene utfordres ..................................................................... 45 

  3.4  Ansvar for egen karriere .............................................................................................. 48 

  3.5  Kvinners karriereløp tar andre veier ............................................................................ 51 

  3.6  Opplevelsen av et kvoteringsubehag ......................................................................... 53  3.6.1  – «En pyton følelse» ............................................................................................ 54  3.6.2  Fire strategier for aksept ..................................................................................... 55 

  4  Konklusjoner og anbefalinger .......................................................................................... 59 

  4.1  Mangfold må ses i relasjon til konteksten ................................................................... 59 

  4.2  Mer tilpassede og fleksible seleksjonskriterier ............................................................ 61 

  4.3  Større åpenhet og transparens i seleksjonsprosessene ............................................. 62 

  4.4  Flere alternative veier til toppen .................................................................................. 63 

  4.5  Innspill til tiltak ............................................................................................................. 64 

 • 4.6  Behov for mer kunnskap ............................................................................................. 65  4.6.1  Behov for fokus på flere mangfoldsdimensjoner enn kjønn og ko

Search related