25
Gramatika njemačkog jezika Perfekat (prošlo vreme) Perfekat je prošlo sloţeno vreme.  Gradi se od prezenta pomoćnog glagola haben ili sein i od participa II glavnog glagola. Pomoćni glagol je uvek na drugom mestu u rečenici i on je u li čnom glagolskom obliku, dok se glavni glagol nalazi na kraju rečenice.  I Perfekat sa pomoćnim glagolom haben grade: 1. Prelazni glagoli (zahtevaju objekat u akuzativu    koga, šta?) 2. Povratni glagoli (imaju povratnu zamenicu) 3. Bezlični glagoli (imaju samo 3.lice jednine i koriste se sa zamenicom es) 4. Trajni neprelazni glagoli (helfen, steh en, schlafen…) 5. Kad je haben glavni glagol u rečenici, on je ujedno i pomoćni  npr. Ich habe eine Katze gehabt. II Perfekat sa pomoćnim glagolom sein grade: 1. Svi glagoli kretanja, promene mesta 2. Trenutni neprelazni glagoli (aufstehen, einsschlafen…) 3. Glagoli bleiben i werden. 4. Kad je sein glavni glagol u rečenici, on je ujedno i pomoćni  npr. Ich bin gute Sängerin gewesen. Perfekt je jedan od tri oblika izražavanja prošlosti u njemačkom jeziku. Tvorimo ga sa pomoćnim glagolima haben ili sein i PARTICIPOM PER FEKTA.  Tvorba participa kod pravilnih glagola:  FORMULA GE + KORIJEN GLAGOLA + T machen - ge-mach-t  tanzen - ge-tanz-t  spielen - ge-spiel-t   Tvorba participa kod sloţenih glagola sa prefiksom:  FORMULA PREFIKS + GE + KORIJEN GLAGOL A + (E)T aufräumen   auf-ge-räum-t 

Gramatika Njemačkog Jezika Osnove

 • Upload
  lazaboj

 • View
  411

 • Download
  23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gramatika Njemačkog Jezika Osnove

Citation preview

 • Gramatika njemakog jezika

  Perfekat (prolo vreme)

  Perfekat je prolo sloeno vreme. Gradi se od prezenta pomonog glagola haben ili sein i od participa II glavnog glagola. Pomoni glagol je uvek na drugom mestu u reenici i on je u linom glagolskom obliku, dok se glavni glagol nalazi na kraju reenice.

  I Perfekat sa pomonim glagolom haben grade:

  1. Prelazni glagoli (zahtevaju objekat u akuzativu koga, ta?) 2. Povratni glagoli (imaju povratnu zamenicu) 3. Bezlini glagoli (imaju samo 3.lice jednine i koriste se sa zamenicom es) 4. Trajni neprelazni glagoli (helfen, stehen, schlafen) 5. Kad je haben glavni glagol u reenici, on je ujedno i pomoni

  npr. Ich habe eine Katze gehabt.

  II Perfekat sa pomonim glagolom sein grade:

  1. Svi glagoli kretanja, promene mesta 2. Trenutni neprelazni glagoli (aufstehen, einsschlafen) 3. Glagoli bleiben i werden. 4. Kad je sein glavni glagol u reenici, on je ujedno i pomoni

  npr. Ich bin gute Sngerin gewesen.

  Perfekt je jedan od tri oblika izraavanja prolosti u njemakom jeziku. Tvorimo ga sa

  pomonim glagolima haben ili sein i PARTICIPOM PERFEKTA.

  Tvorba participa kod pravilnih glagola:

  FORMULA GE + KORIJEN GLAGOLA + T

  machen - ge-mach-t

  tanzen - ge-tanz-t

  spielen - ge-spiel-t

  Tvorba participa kod sloenih glagola sa prefiksom:

  FORMULA PREFIKS + GE + KORIJEN GLAGOLA + (E)T

  aufrumen auf-ge-rum-t

 • abtrocknen ab-ge-trockn-et

  Tvorba participa kod nepravilnih glagola:

  FORMULA NEMA FORMULE, MORA SE NAUITI NA PAMET!!!

  gehen - gegang-en schreiben geschrieb-en

  essen - gegess-en vergessen vergess-en

  sehen geseh-en trinken getrunk-en

  schlafen geschlaf-en

  Prije svega se treba nauiti kada se PERFEKT tvori sa glagolom haben a kada sa sein;

  Najjednostavnije pravilo je:

  Kada glagol izraava promjenu mjesta ili stanja, tada se PERFEKT tvori sa glagolom

  SEIN;

  Ich bin nach Hause gegangen. Otiao sam kui.

  Ich bin nach Wien gefahren. Otiao sam u Be.

  Promjena stanja;

  Ich bin eingeschlafen. Zaspao sam.

  Ich bin aufgewacht. Probudio sam se.

  Ich bin aufgestanden. Ustao sam.

  Kada glagol ne izraava promjenu mjesta ili stanja, tada se PERFEKT tvori sa glagolom

  HABEN (statini glagoli);

  Ich habe meine Hausaufgaben geschrieben. Pisao sam svoj domai rad.

  Ich habe Milch getrunken. Pio sam mlijeko.

  Ich habe bei meinem Freund geschlafen. Spavao sam kod svog prijatelja.

  Prezent

  Prezent je glagolski oblik kojim se iskazuje sadanjost, odnosno radnja koja se odvija u trenutku govora. Meutim, kao i u naem jeziku, prezentom se mogu izraziti i druga glagolska vremena.

  Prezent se gradi tako to se na infinitivnu osnovu glagola dodaju nastavci za odreeno lice. Infinitivna osnova se dobija kada se glagolu odbije en, npr. spielen spiel.

  Nastavci:

 • 1. e 1. en

  2. st 2. t

  3. t 3 en

  Ako se infinitivna osnova zavrava na: t, d, m, n, onda se umee e, npr. arbeitet Ako se infinitivna osnova zavrava na: s, ss, , z, tz, onda se za 2.lice jdn. dodaje samo t (a ne st), npr. du reist (reisst).

  Pluskvamperfekat

  Pluskvamperfekat je sloeno, davno prolo vreme. Moe stajati samostalno, a moe i prethoditi radnji u preteritu.

  Gradi se: preterit pomonog glagola haben ili sein + particip II Da li e biti haben ili sein zavisi od toga da li glagol u participu II gradi perfekat sa haben ili sa sein.

  Ich hatte alles selbst gemacht. (Sve sam sam bio odradio)

  Ich war so schnell gelaufen. (Vrlo sam brzo bio trao)

  Nachdem ich alles gemacht hatte, ging ich in die Stadt (Nakon to sam sve bio odradio, otiao sam u grad).

  Zakljuak: Razlika u graenju perfekta i pluskvamperfekta je samo u tome to je kod perfekta pomoni glagol u prezentu, a kod pluskvamperfekta je u preteritu. To je zbog toga to je preterit starije vreme od prezenta, a samim tim je i pluskvamperfekat starije vreme od

  perfekta!

  Preterit

  Preterit u nemakom jeziku odgovara naem imperfektu. Preterit se u svakodnevnom govoru koristi ee od perfekta, jer je jednostavniji i prostiji oblik.

  Preterit slabih glagola Gradi se tako to se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci: 1. te 1. -ten 2. -test 2. -tet

  3. te 3. -ten npr. machen machen mach + nastavci (machte, machtest)

  Preterit jakih glagola Gradi se kada se na oblik preterita iz tabele dodaju nastavci:

  1. / 1. en

 • 2. st 2. t 3. / 3. -en

  npr. geben gab + nastavci (gab, gabst, gab, gaben)

  Razlika u uporabi preterita i perfekta:

  Ich ffnete mein Geschft in der Schillerstrae.

  Ich habe mein Geschft in der Schillerstrae geffnet.

  Preterit je vremenski oblik glagola koji se upotrebljava za izraavanje prole radnje koja je dovrena ine stoji vie ni u kakvoj vezi s govornikom. Perfekt se nasuprot tome upotrebljava kako bi se izrazila prola radnja koja je sa stanovita govornika jo uvijek aktualna, tj. prola je radnja i u sadanjosti jood znaaja. Uz to se perfekt upotrebljava mnogo ee od preterita u razgovoru i u pojedinanim izjavama u prolosti, osim kada je rije o pomonim i modalnim glagolima.

  Lista jakih glagola

  Infinitiv Prezent (3.lice

  j.)

  Preterit Particip II Prevod

  backen bckt buk hat gebacken pei beginnen beginnt begann hat begonnen poeti bekommen bekommt bekam hat bekommen dobiti

  beschreiben beschreibt beschrieb hat beschrieben opisati

  beschlieen beschliet beschloss hat beschlossen odluiti bewegen bewegt bewog hat bewogen pokrenuti

  biegen biegt bog hat/ist gebogen pokrenuti

  binden bindet band hat gebunden vezati

  bitten bittet bat hat gebeten moliti

  bieten bietet bot hat geboten nuditi

  bleiben bleibt blieb ist geblieben ostati

  braten brt briet hat gebraten pei brechen bricht brach hat/ist gebrochen (s)lomiti

  brennen brennt brannte hat gebrannt goreti

  bringen bringt brachte hat gebracht doneti

  denken denkt dachte hat gedacht misliti

  drfen darf durfte hat gedurft smeti

  empfehlen empfiehlt empfhal hat empfohlen preporuiti erschrecken erschrickt erschrak ist erschrocken uplaiti (se) essen isst a hat gegessen jesti

  fahren fhrt fuhr ist gefahren voziti/putovati

  fallen fllt fiel ist gefallen pasti

  fangen fngt fing hat gefangen hvatati

  finden findet fand hat gefunden nai fliegen fliegt flog ist geflogen leteti

 • fliehen flieht floh hat/ist geflohen utei, beati flieen fliet floss ist geflossen tei frieren friert fror hat gefroren smrzavati

  geben gibt gab hat gegeben dati

  gefallen gefllt gefiel hat gefallen dopadati se

  gehen geht ging ist gegangen ii gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen pobediti

  gieen giet goss hat gegossen zalivati

  greifen greift griff hat gegriffen hvatati

  haben hat hatte hat gehabt imati

  halten hlt hielt hat gehalten drati hauen haut hieb hat gehauen klesati

  hngen hngt hing hat gehangen visiti

  heben hebt hob hat gehoben podii heien heit hie hat geheien zvati se

  helfen hilft half hat geholfen pomoi kennen kennt kannte hat gekannt poznavati

  klingen klingt klang hat geklungen zvoniti

  kommen kommt kam ist gekommen doi laden ldt lud hat geladen tovariti

  lassen lsst lie hat gelassen pustiti

  laufen luft lief ist gelaufem trati lesen liest las hat gelesen itati liegen liegt lag hat gelegen leati lgen lgt log hat gelogen lagati

  messen misst ma hat gemessen meriti

  mgen mag mochte hat gemocht voleti, eleti mssen muss musste hat gemusst morati

  nehmen nimmt nahm hat genommen uzeti

  nennen nennt nannte hat genannt imenovati

  raten rt riet hat geraten savetovati

  rennen rennt rannte ist gerannt juriti

  reiten reitet ritt hat/ist geritten jahati

  rufen ruft rief hat gerufen zvati

  schlafen schlft schlief hat geschlafen spavati

  schaffen schafft schuf hat geschaffen stvarati

  schieen schiet schoss hat geschossen pucati

  schreien schreit schrie hat geschrien vikati

  schweigen schweigt schwieg hat geschwiegen utati schwimmen schwimmt schwamm ist

  geschwommen

  plivati

  sehen sieht sah hat gesehen videti

  sein ist war ist gewesen biti

  senden sendet sandte hat gesandt poslati

  singen singt sang hat gesungen pevati

  sitzen sitzt sa hat gesessen sedeti

  sprechen spricht sprach hat gesprochen govoriti

  springen springt sprang ist gesprungen skoiti stehen steht stand hat gestanden stajati

  steigen steigt stieg ist gestiegen penjati s

 • sterben stirbt starb ist gestorben umreti

  tragen trgt trug hat getragen nositi

  treffen trifft traf hat getroffen sresti

  treten tritt trat hat getreten stupiti

  trinken trinkt trank hat getrunken piti

  tun tut tat hat getan initi vergessen vergisst verga hat vergessen zaboraviti

  verliern verliert verlor hat verloren izgubiti

  verzeihen verzeiht verzieh hat verziehen oprostiti

  wachsen wchst wuchs ist gewachsen rasti

  werden wird wurde ist geworden postati

  werfen wirft warf hat geworfen baciti

  wissen wei wusste hat gewusst znati

  ziehen zieht zog hat/ist gezogen vui zwingen zwingt zwang hat gezwungen primorati

  Particip II

  Particip II se koristi za graenje perfekta i pasiva. Moe se koristit i kao atribut i priloka odredba.

  1.) Particip II slabih glagola se gradi tako to se ispred infinitivne osnove stavi ge, a iza infinitivne osnove t (ge-inf.osnova-t). *Glagoli koji poinju na be, ge, er, ver, zer, i oni koji se zavravaju na ieren, ne dobijaju prefiks ge!

  npr. spielen ge+spiel+t- gespielt studieren studiert (zavrava se na ieren!)

  2.) Particip II jakih (nepravilnih) glagola se ui iz tabele.

  Particip I

  Particip I slui kao zamena za odnosne (relativne) reenice. Kada je partcip I upotrebljen kao atribut, od imenice na koju se odnosi dobija rod i broj, i

  takoe se menja po pridevskoj promeni. Od participa I se lako moe nainiti imenica. U naem jeziku particip I prevodimo glagolskim prilogom sadanjim.

  Gradi se vrlo jednostavno, tako to se na infinitiv glagola doda d. npr. schlafen schlafend. spielen spielend.

  *Izuzetak je glagol sein. Njegov particip I glasi seiend (seind).

 • Primeri:

  Essende Frau (gospoa koja jede) Weinendes Kind (dete koje plae) Laufender Mann (ovek koji tri)

  Die Vorbeigehende waren schn gekleidet. (Prolaznici su bili lepo obueni Particip I kao imenica)

  Futur I

  Futur I je, naravno, budue vreme. Slui za iskazivanje radnje koja e se desiti u budunosti. Gradi se: prezent glagola werden + infinitiv

  Primeri:

  1. Ich werde nach Spanien fahren. (Putovau u paniju) 2. Du wirst bei mir zu Hause bleiben. (Ostae kod mene kui) 3. Er wird besser werden. (Postae bolji) 4. Wir werden ins Kino gehen. (Ii emo u bioskop) 5. Ihr werdet nach Hause gehen. (Vi ete ii kui) 6. Sie werden Eltern werden. (Oni e postati roditelji)

  Futur II

  U principu, Futur II se veoma retko koristi.

  Upotrebljava se za iskazivanje pretpostavke ili radnje koja e biti izvrena u budunosti.

  Gradi se: prezent glagola werden + particip II + haben ili sein*

  *u zavisnosti da li glagol u Participu II gradi perfekat sa haben ili sein.

  Primer: Du wirst alle Kuchen gegessen haben. (sp.sr. Bude pojeo sve kolae / Pojee sve kolae)

  Infinitiv sa zu

  Infinitiv sa zu je oblik koji se koristi za skraivanje i pojednostavljanje reenice, a pritom njen smisao ostaje isti. U svakom sluaju, reenica sa infinitivom i zu je manje komplikovana i

 • lepe zvui. Zu se uvek pie odvojeno od infinitiva glagola, a kada je u pitanju glagol koji ima odvojiv prefiks (npr. aufstehen), konstrukcija e izgledati: prefiks+zu+infinitiv (sve zajedno, npr. aufzustehen; ali kennen zu lernen!).

  Primeri:

  1. Teko je nai dobrog prijatelja Es ist schwer, einen guten Freund zu finden. 2. Nije mogue popraviti ovaj bicikl Es ist nicht mglich dieses Fahrrad zu reparieren. 3. Interesantno je itati knjigu Es ist interessant ein Buch zu lesen. 4. Ne zaboravi da ponese loptu Vergiss nicht, den Ball mitzunehmen. 5. Bie zanimljivo upoznati ove ljude Es wird interessant sein diesen Mensche kennen

  zu lernen.

  6. Nije lako pospremiti ovu sobu Es ist nicht leicht, dieses Zimmer aufzurumen.

  Prilozi

  Prilozi su nepromenljive rei. Prilozima se blie opisuje neka radnja. Oni nemaju poredbene oblike. Izuzeci su sledei prilozi:

  Pozitiv Komparativ Superlativ

  bald eher am ehesten

  gern lieber am liebsten

  oft hufiger am hufigsten

  sehr mehr am meisten

  Vrste priloga:

  Mesni prilozi

  -odgovaraju na pitanje gde?

  -da, dort, drauen, drinnen, hier, innen, irgendwo, nirgends, nirgendwo, woanders Prilozi za pravac

  -odgovaraju na pitanje u kom pravcu?

  -herauf, herunter, vorwrts, rckwrts, nach rechts, nach links, nach oben, dorthin Vremenski prilozi

  -odgovaraju na pitanje kada?

  -heute, gestern, vorgestern, morgen, bermorgen, jetzt, frher, bald, nie, oft, kaum,

  selten, manchmal, meistens, erst Prilozi za nain

  -leider, natrlich, warscheinlich, bestimmt, eventuell

 • Konjunkcionalni prilozi

  -zamenjuju prave veznike

  -also, trotzdem, nmlich, deshalb, dazu, jedoch, schlielich

  Zameniki prilozi

  Zameniki prilozi se uglavnom koriste u postavljanju pitanja. Postoje 2 oblika, jedan se odnosi na ljude i ivotinje, a drugi na stvari i dogaaje. Za ljude Za stvari i dogaaje fr wen wofr

  mit wem womit

  zu wem wozu

  bei wem wobei

  auf wen worauf

  ber wen worber

  an wen woran

  Primeri:

  1. Woran denkst du? (O emu razmilja?) 2. An wen denkst du? (O kome razmilja?)

  Prisvojne zamenice

  Prisvojne zamenice se koriste za oznaavanje pripadnosti ili posedovanja.

  Lina zamenica Prisvojna zamenica Primer ich mein Mein Hund ist klein.

  du dein Dein Haus ist gro.

  er sein Wie heit sein Bruder?

  sie ihr Lebt ihr Freund in Mexiko?

  es sein Wo arbeitet sein Vater?

  wir unser Unser Zimmer ist dunkel.

  ihr euer Euer Onkel ist sehr jung.

  sie ihr Wie sieht ihr Hund aus?

  Sie Ihr Wie sieht Ihr Hund aus?

  Prisvojna zamenica se moe odnositi na imenicu i stajati umesto nje. U tom sluaju prisvojna zamenica od mora da se sloi sa imenicom na koju se odnosi u rodu, broju i padeu. Tada prisvojna zamenica dobija nastavke odreenog lana.

  Pade Muki rod enski rod Srednji rod Mnoina Nominativ meiner meine meins meine

  Genitiv meines meiner meines meiner

  Dativ meinem meiner meinem meinen

  Akuzativ meinen meine meins meine

 • Npr: Ist das deine Flasche? Ja, das ist meine. *

  Vremenske reenice sa wenn i als

  Vremenske reenice su vrsta zavisnih reenica. Zavisni veznici su wenn i als, oba se prevode "kad", ali imaju razliitu funkciju u reenici.

  veznik (immer) wenn se koristi za radnju koja se ponavlja, a als se koristi za radnju koja se

  jednom dogodila u prolosti.

  Vremenska reenica je zavisna reenica, zbog toga se mora paziti na red rei u reenici.

  Obino prvo ide glavna reenica, pa zavisna (veznik; glagol je na posledenjem mestu). Moe i obrnuto, da prva bude zavisna (onda reenica poinje veznikom, glagol je na poslednjem mestu, a onda ide glavna reenica, s tim to je na prvom mestu glagol - pogledaj primere ispod).

  Primeri:

  1. (Uvek) kad vredno uim, dobijam dobre ocene. (radnja se ponavlja). - Ich bekomme gute Noten, wenn ich fleiig lerne.

  - (Immer) wenn ich fleiig lerne, bekomme ich gute Noten.

  2. Kad sam bio u Beu, kupio sam Mocart kugle. (radnja se desila jednom u prolosti). - Ich kaufte Mozartkugeln, als ich in Wien war.

  - Als ich in Wien war, kaufte ich Mozartkugeln.

  N-deklinacija

  Sve imenice mukog roda koje se zavravaju na e se dekliniraju po N-deklinaciji, kao i neke druge imenice mukog roda koje opisuju iva bia (der Mensch, der Herr).

  primer:

  Jednina Mnoina

  Nominativ der Junge die Jungen

  Genitiv des Jungen der Jungen

  Dativ dem Jungen den Jungen

  Akuzativ den Jungen die Jungen

  1.Isto vai i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i ivotinje (der Lwe).

  2.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji, a imaju dodatno s u genitivu su: der Buchstabe, der Friede, der Wille, der Gedanke, der Glaube, der Name.

 • 3.Imenice mukog roda koje se dekliniraju po N-deklinaciji a ne zavravaju se na e: der Nachbar, der Herr, der Mensch, der Bauer, der Br

  4.Po N-deklinaciji se deklinuju rei iz latinskog i grkog jezika koje se zavravaju na: ent, and, ant, ist, oge, at (kao i der Architekt, der Fotograf)

  Zakljuak: Po N-deklinaciji se dekliniraju samo imenice mukog roda + das Herz (srednji rod).

  Pridevska promena / deklinacija prideva

  Pridev koji stoji uz imenicu mora se sa njom slagati u rodu, broju i padeu, zato je tu deklinacija prideva.

  Postoje 3 deklinacije prideva: slaba, meovita i jaka. Koju ete deklinaciju primeniti zavisi od rei koja se nalazi ispred prideva i neophodno je da znate rod imenice uz koju stoji pridev.

 • Konjunktiv I / Indirektni govor

  Konjunktiv I se koristi za indirektni govor.

  Njime se mogu iskazati: prolo, sadanje i budue vreme.

  Na infinitivnu osnovu se dodaju sledei nastavci:

  -e -en

  -est -et

  -e -en

  Er sagt, er komme heute nicht.

  Konjunktiv pomonih glagola

  haben sein werden 1. ich habe ich sei ich werde

  2. du habest du seiest du werdest

  3. er,sie,es habe er,sie,es sei er,sie,es werde

  1. wir haben wir seien wir werden

  2. ihr habet ihr seiet ihr werdet

  3. sie haben sie seien sie werden

  Konjunktiv modalnih glagola

  knnen mssen drfen sollen mgen wollen

 • ich knne msse drfe solle mge wolle

  du knnest mssest drfest sollest mgest wollest

  er knne msse drfe solle mge wolle

  wir knnen mssen drfen sollen mgen wollen

  ihr knnet msset drfet sollet mget wollet

  sie knnen mssen durfen sollen mgen wollen

  Indirektni govor

  Indikativ Direktan govor Vreme Indirektni

  govor Prezent Er sagte: Ich

  lese einen

  Roman. Sadanje

  Er sagte, er lese

  einen Roman.

  Preterit Er sagte: Ich las einen Roman Prolo

  Er sagte, er habe

  einen Roman

  gelesen.

  Perfekat Ich habe einen Roman gelesen

  Prolo -II-

  Pluskvamperfekat Ich hatte einen Roman gelesen

  Prolo -II-

  Futur Er sagte: Ich werde einen

  Roman lesen Budue

  Er sagte, er

  werde einen

  Roman lesen.

  Kod prvog lica jednine i mnoine konjunktiv I ima isti oblik kao prezent. Da bi se razlikovalo, umesto konjunktiva I se koristi konjunktiv II ili wrde + infinitiv!

  Npr. Ich sagte: Ich lese einen Roman Ich sagte, ich lese einen Roman. (da se to izbegne, reenica e glasiti:) Ich sagte, ich lse einen Roman.

  Kod konjunktiv za prolo vreme obavezno proveriti da li glagol ide sa haben ili sein, pa tek onda napraviti konjunktiv I!

  Npr. Meine Freundinen kamen auf diese Idee (kommen gradi perfekat sa sein) Meine Freundinen seien auf diese Idee gekommen.

  Konjunktiv II

  Konjunktiv II se koristi za izraavanje elje, slutnje ili sumnje. Njime se mogu izraziti i sadanjost (Gegenwart) i prolost (Vergangenheit) Konjunktiv II pomonih glagola glasi:

  1. sein wre 2. haben htte 3. werden wrde

  Konjunktiv II modalnih glagola glasi:

 • 1. knnen knnte 2. mssen msste 3. drfen drfte 4. sollen sollte 5. wollen wollte 6. mgen mchte

  Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: wrde + infinitiv

  npr. Ich wrde ein Auto kaufen.

  Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako to se na preteritski oblik glagola dodaju sledei nastavci:

  Jednina Mnoina 1. e 1. en 2. est 2. et 3. e 3. -en

  Primer: preterit glagola kommen glasi kam. Na tu osnovu dodajemo nastavke, s tim to se u oblicima ovog glagola pojavljuje umlaut.

  kommen kam kme. Prolost (Vergangenheit) sein - wre

  ili + particip II

  (perfekta)

  = konjunktiv

  pluskvamperfekta

  haben -

  htte

  Primeri:

  Kad bi bila zdrava, dola bi kod mene. - Sie kme zu mir, wenn sie gesund wre.

  Kad bismo imali dete.

  - Wenn wir ein Kind htten!

  Kad bih imao vie para, kupio bih kuu. (Gegenwart) - Wenn ich mehr Geld htte, wrde ich ein Haus kaufen.

  Da sam imao vie para, kupio bih kuu. (Vergangenheit) - Wenn ich mehr Geld gehabt htte, htte ich ein Haus gekauft.

  Finalne reenice (damit, umzu)

  Finalne reenice iskazuju svrhu, cilj neke druge radnje. Veznici damit i umzu imaju isto znaenje, prevode se da bi.

  Veznik damit se koristi kada su subjekti u glavnoj i zavisnoj reenici razliiti, a um...zu kada su subjekti u obe reenice isti. 1. Sie tut alles, damit ihre Tochter erfolgreich wird.

 • 2. Ich trinke grnen Tee, um gesund zu sein.

  Kada se upotrebi um...zu sa glagolom koji ima odvojiv prefiks, zu se pie izmeu prefiksa i ostatka glagola, npr: auszusehen, vorzubereiten, auszuwhlen...

  Rod / Genus

  U nemakom jeziku, kao i u srpskom, postoje tri roda: muki, enski, srednji. Nekad je teko prepoznati kog je roda neka imenica, zbot toga postoje neka pravila.

  -er der Fehler ali das Fenster,die Leiter

  maskulin

  -ling der Schmetterling

  -chen das Huschen neutral

  -lein das Bchlein

  -t die Fahrt feminin

  -e die Reise

  -ung die Zeitung

  -heit / -keit die Freiheit

  -schaft die Freundschaft

  -ei die Bckerei

  der Sontag, der Mittag, der

  Januar, der Winter

  dani u nedelji, godinja doba, doba dana (osim die Nacht),

  meseci

  maskulin

  der Norden, der Westen strane sveta

  der Sturm, der Regen vreme (osim die Wolke)

  der Wein, der Schnaps, der

  Sekt

  alkoholna pia (osim das Bier)

  der BMW, der Mercedes marke automobila

  das Gelb, das Blau, das Rosa boje neutral

  die Yamaha, die Harley-

  Davidson

  marke motora feminin

 • Glagoli sa predlozima

  Neki glagoli u nemakom jeziku imaju odreene predloge uz koje idu, odnosno uz koje se slau, dok svaki predlog zahteva odreen pade. Takvi su npr. sledei glagoli.

  sich freuen

  warten

  antworten

  sich beziehen AUF + Akuzativ sich vorbereiten

  kommen

  verzichten

  sagen

  schreiben

  erzhlen

  berichten

  informieren

  sprechen VON + Dativ ili BER + Akuzativ lesen

  hren

  trumen

  erfahren

  hren

  suchen

  schicken NACH + Dativ fragen

  teilnehmen AN + Dativ ndern -II-

  sich wenden

  denken AN + Akuzativ sich erinnern

  bitten

  gehen UM + Akuzativ sich handeln

 • kommen

  gehren

  gratulieren

  einladen ZU + Dativ erklren

  sagen

  kommen

  denken

  sich entscheiden

  sich interessieren FR + Akuzativ sorgen

  kmpfen

  gelten

  beginnen

  vergleichen

  spielen MIT + Dativ schreiben

  sprechen

  sich frchten VOR + Akuzativ sich schtzen -II-

  weinen

  lachen BER + Akuzativ sich rgern

 • Nepravilni glagoli

  INFINITIV PRTERITUM PARTIZIP II PRIJEVOD

  backen

  du

  bckst/backst

  backte/buk

  bke hat gebacken pei

  befehlen

  du befiehlst

  befahl

  befhle/befhle hat befohlen zapovijedati

  beginnen begann

  begnne/begnne hat begonnen poeti

  beien biss hat gebissen gristi

  bergen

  du birgst

  barg

  brge hat geborgen skloniti

  bersten

  du birst

  barst

  brste ist geborsten pui, pucati, prsnuti

  bewegen bewog

  bewge hat bewogen potaknuti, ponukati

  biegen bog

  bge hat/ist gebogen savijati, skrenuti

  bieten bot

  bte hat geboten nuditi

  binden band

  bnde hat gebunden vezati, svezati, spojiti

  bitten bat

  bte hat gebeten moliti

  blasen

  du blst blies hat geblasen puhati, trubiti

  bleiben blieb ist geblieben ostati

  braten

  du brtst briet hat gebraten pei

  brechen

  du brichst

  brach

  brche hat/ist gebrochen lomiti, slomiti

  brennen brannte

  brennte hat gebrannt gorjeti

  bringen brachte

  brchte hat gebracht donijeti

  denken dachte

  dchte hat gedacht misliti

  dringen drang hat/ist gedrungen prodrijeti, prodirati

  drfen durfte

  drfte hat gedurft smjeti

  empfangen

  du empfngst empfing hat empfangen primiti, doekati

  empfehlen

  du empfiehlst

  empfahl

  empfhle/ hat empfohlen preporuiti

 • empfhle

  erlschen

  du erlischst

  erlosch

  erlsche ist erloschen ugasiti

  erschrecken

  du erschrickst

  erschrak

  erschrke ist erschrocken preplaiti se, uplaiti se

  essen

  du isst

  a

  e hat gegessen jesti

  fahren

  du fhrst

  fuhr

  fhre hat/ist gefahren voziti (se)

  fallen

  du fllst fiel ist gefallen pasti

  fangen

  du fngst fing hat gefangen hvatati

  fechten

  du fichtst

  focht

  fchte hat gefochten

  boriti se, maevati (se), lamatati, prosjaiti

  finden fand

  fnde hat gefunden nai, smatrati

  flechten

  du flichtst

  flocht

  flchte hat geflochten plesti

  fliegen flog

  flge hat/ist geflogen letjeti

  fliehen floh

  flhe ist geflohen bjeati, pobjei

  flieen floss

  flsse ist geflossen tei

  fressen

  du frisst

  fra

  fre hat gefressen derati

  frieren fror

  frre hat gefroren smrzavati se, smrznuti (se), (o)zepsti

  gren gor

  gre hat/ist gegoren vreti

  gebren

  du gebierst

  gebar

  gebre hat geboren roditi, raati

  geben

  du gibst

  gab

  gbe hat gegeben dati

  gedeihen gedieh ist gediehen uspijevati

  gehen ging ist gegangen ii

  gelingen gelang

  gelnge ist gelungen uspjeti, uspijevati

  gelten

  du giltst

  galt

  glte/glte hat gegolten vrijediti, vaiti

  genieen genoss

  gensse hat genossen uivati

  geschehen

  es geschieht

  geschah

  geschhe ist geschehen dogoditi se, dogaati se, zbivati se

 • gewinnen gewann

  gewnne/gewnne hat gewonnen dobiti, osvojiti, pobijediti

  gieen goss

  gsse hat gegossen lijevati, zalijevati

  gleichen glich hat geglichen sliiti, nalikovati

  gleiten glitt ist geglitten kliziti

  glimmen glomm/glimmte

  glmme/glimmte

  hat geglommen/

  geglimmt tinjati

  graben

  du grbst

  grub

  grbe hat gegraben kopati

  greifen griff hat gegriffen hvatati, dohvatiti, uzeti, posegnuti,

  uhvatiti

  haben hatte

  htte hat gehabt imati

  halten

  du hltst hielt hat gehalten drati

  hngen hing hat gehangen visiti

  hauen hieb

  haute hat gehauen udariti, tui

  heben hob

  hbe hat gehoben dii, dizati

  heien hie hat geheien zvati se, zapovjediti, znaiti

  helfen

  du hilfst

  half

  hlfe/hlfe hat geholfen pomoi, pomagati

  kennen kannte

  kennte hat gekannt poznavati, poznati, znati

  klingen klang

  klnge hat geklungen zvuati, zvoniti

  kneifen kniff hat gekniffen tipati, uzmaknuti

  kommen kam

  kme ist gekommen doi, dolaziti

  knnen konnte

  knnte hat gekonnt moi

  kriechen kroch

  krche ist gekrochen gmizati, puzati

  laden

  du ldst

  lud

  lde hat geladen tovariti, utovariti, pozvati, pozivati

  lassen

  du lsst lie hat gelassen pustiti, dati

  laufen

  du lufst lief ist gelaufen trati

  leiden litt hat gelitten trpjeti, patiti

  leihen lieh hat geliehen posuditi

  lesen

  du liest

  las

  lse hat gelesen itati

 • liegen lag

  lge hat gelegen leati

  lgen log

  lge hat gelogen lagati

  mahlen mahlte hat gemahlen mljeti

  meiden mied hat gemieden izbjegavati

  messen

  du misst

  ma

  me hat gemessen mjeriti

  misslingen misslang

  misslnge ist misslungen ne uspjeti

  mgen mochte

  mchte hat gemocht voljeti, htjeti, eljeti

  mssen musste

  msste hat gemusst morati

  nehmen

  du nimmst

  nahm

  nhme hat genommen uzeti, primiti

  nennen nannte

  nennte hat genannt imenovati, nazvati

  pfeifen pfiff hat gepfiffen zvidati

  preisen pries hat gepriesen veliati, hvaliti, slaviti

  quellen

  du quillst

  quoll

  qulle ist gequollen izvirati

  raten

  du rtst riet hat geraten savjetovati

  reiben rieb hat gerieben trljati, mrviti, runiti, otirati

  reien riss hat/ist gerissen trgati, istrgnuti, raskomadati,

  poderati

  reiten ritt hat/ist geritten jahati

  rennen rannte

  rennte ist gerannt trati

  riechen roch

  rche hat gerochen mirisati

  ringen rang

  rnge hat gerungen boriti se

  rinnen rann

  rnne/rnne ist geronnen tei, curiti

  rufen rief hat gerufen zvati

  saufen

  du sufst

  soff

  sffe hat gesoffen lokati, pijaniti, pijanevati

  schaffen schuf

  schfe hat geschaffen

  obaviti, stvoriti, stvarati, praviti,

  napraviti

  scheiden schied hat/ist geschieden razluiti, dijeliti, izdvojiti, razvesti, razdvajati

  scheinen schien hat geschienen sjati, svijetliti, initi se

 • schelten

  du schiltst

  schalt

  schlte hat gescholten koriti, prekoravati

  schieben schob

  schbe hat geschoben gurati, pomicati

  schieen schoss

  schsse hat/ist geschossen pucati

  schlafen

  du schlfst schlief hat geschlafen spavati

  schlagen

  du schlgst

  schlug

  schlge hat geschlagen udarati, udariti

  schleichen schlich ist geschlichen uljati se, prikradati se

  schleifen schliff hat geschliffen otriti, brusiti, kliziti, vui, sruiti

  schlieen schloss

  schlsse hat geschlossen zatvoriti, zatvarati

  schlingen schlang

  schlnge hat geschlungen

  gutati, progutati, ovijati (se), plesti,

  uplesti

  schmeien schmiss hat geschmissen baciti

  schmelzen

  du schmilzt

  schmolz

  schmlze ist geschmolzen topiti (se), taliti (se), rastapati (se)

  schneiden schnitt hat geschnitten rezati

  schreiben schrieb hat geschrieben pisati

  schreien schrie hat geschrien vikati, derati se, kriati

  schreiten schritt ist geschritten koraati, stupati

  schweigen schwieg hat geschwiegen utjeti

  schwimmen

  schwamm

  schwmme/

  schwmme

  hat/ist

  geschwommen plivati

  schwinden schwand

  schwnde ist geschwunden nestajati

  schwingen schwang

  schwnge hat geschwungen vijati, titrati, oscilirati

  schwren schwor

  schwre/schwre hat geschworen zakleti se, zarei se

  sehen

  du siehst

  sah

  she hat gesehen gledati, vidjeti

  sein war

  wre ist gewesen biti

  senden sandte/sendete

  sendete hat gesandt/gesendet slati, odailjati

  singen sang

  snge hat gesungen pjevati

  sinken sank

  snke ist gesunken

  spustiti se, spustiti, sputati se, padati, potonuti

  sinnen sann

  snne hat gesonnen misliti, razmiljati, namjeravati

 • sitzen sa

  se hat gesessen sjediti

  sollen sollte hat gesollt trebati

  spalten spaltete hat gespalten podijeliti, razdvojiti, kalati, cijepati,

  raskoliti

  speien spie hat gespien pljuvati, bljuvati

  sprechen

  du sprichst

  sprach

  sprche hat gesprochen govoriti

  sprieen spross

  sprsse ist gesprossen klijati, nicati

  springen sprang

  sprnge ist gesprungen skakati, skoiti

  stechen

  du stichst

  stach

  stche hat gestochen bosti, ubosti

  stecken stak/steckte

  stke/steckte hat gesteckt staviti, nalaziti se

  stehen stand

  stnde/stnde hat gestanden stajati

  stehlen

  du stiehlst

  stahl

  sthle/sthle hat gestohlen krasti, ukrasti

  steigen stieg ist gestiegen penjati se, dizati se

  sterben

  du stirbst

  starb

  strbe ist gestorben umrijeti, umirati

  stinken stank

  stnke hat gestunken smrdjeti, zaudarati

  stoen

  du stt stie hat/ist gestoen udariti, gurati, gurnuti

  streichen strich hat gestrichen brisati, mazati, precrtati, liiti

  streiten stritt hat gestritten svaati se

  tragen

  du trgst

  trug

  trge hat getragen nositi

  treffen

  du triffst

  traf

  trfe hat getroffen sresti, zadesiti

  treiben trieb hat getrieben baviti se, tjerati, natjerati

  treten

  du trittst

  trat

  trte hat/ist getreten stupati, stupati, gaziti, stati

  trinken trank

  trnke hat getrunken piti

  trgen trog

  trge hat getrogen varati, obmanjivati

  tun tat

  tte hat getan initi, raditi

  verderben

  du verdirbst

  verdarb

  verdrbe hat/ist verdorben pokvariti

  vergessen verga hat vergessen zaboraviti

 • du vergisst verge

  verlieren verlor

  verlre hat verloren izgubiti

  verlschen

  du verlischst

  verlosch

  verlsche ist verloschen ugasiti se

  wachsen

  du wchst

  wuchs

  wchse ist gewachsen rasti

  waschen

  du wschst

  wusch

  wsche hat gewaschen prati

  weben wob/webte

  wbe hat gewoben/gewebt tkati

  weichen wich ist gewichen maknuti se, uzmaknuti, uzmicati

  weisen wies hat gewiesen ukazivati, upuivati, pokazati, pokazivati, istjerati

  wenden wandte/wendete

  wendete

  hat

  gewandt/gewendet okrenuti

  werben

  du wirbst

  warb

  wrbe hat geworben oglaavati, snubiti

  werden

  du wirst

  wurde

  wrde ist geworden postati

  werfen

  du wirfst

  warf

  wrfe hat geworfen baciti, bacati

  wiegen wog

  wge hat gewogen teiti

  winden wand

  wnde hat gewunden motati, plesti, previjati, dizati

  wissen wusste

  wsste hat gewusst znati

  wollen wollte hat gewollt htjeti

  ziehen zog

  zge hat/ist gezogen vui

  zwingen zwang

  zwnge hat gezwungen prisiliti, natjerati, primorati

  Napomene:

  Infinitiv - u sluaju prijeglasa ili kada e prelazi u i pored glagola u infinitivu navodi se i drugo lice jednine prezenta.

  Prteritum - u sluaju promjene samoglasnika u odnosu na indikativ preterita, uz indikativ preterita navodi se i konjunktiv II.