55
PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR II Obavezni premeti Uvod u studij germanističke lingvistike Jezične vježbe II Gramatičke vježbe njemačkog jezika II Izborni predmeti Fonetske i konverzacijske vježbe Kultura i civilizacija zemalja njemačkog govornog područja SEMESTAR IV Obavezni predmeti Sintaksa njemačkog jezika Lektorske vježbe Jezične vježbe IV Izborni predmeti Osnove komunikacijskih stilova Čitanje suvremene književnosti njemačkog govornog područja Jednostavne književne vrste SEMESTAR VI Obavezni predmeti Njemačka književnost od Vormärza do naturalizma Semantika

PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

  • Upload
    doanque

  • View
    244

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI 

IZVEDBENI PLANOVI  

ak. god. 2014./2015. 

SEMESTAR II 

Obavezni premeti 

Uvod u studij germanističke lingvistike 

Jezične vježbe II 

Gramatičke vježbe njemačkog jezika II 

Izborni predmeti 

Fonetske i konverzacijske vježbe 

Kultura i civilizacija zemalja njemačkog govornog područja 

SEMESTAR IV 

Obavezni predmeti 

Sintaksa njemačkog jezika 

Lektorske vježbe 

Jezične vježbe IV 

Izborni predmeti 

Osnove komunikacijskih stilova 

Čitanje suvremene književnosti njemačkog govornog područja 

Jednostavne književne vrste 

SEMESTAR VI 

Obavezni predmeti 

Njemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma 

Semantika 

Page 2: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Jezične vježbe VI 

Izborni Communis predmeti 

(ne nude se studentima Njemačkog jezika i književnosti) 

Njemački jezik I 

Njemački jezik IV 

 

 

Page 3: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Uvod u studij germanističke lingvistike Studij Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti Semestar 2. Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 5 Nastavno opterećenje (P+S+V) 30+ 0+ 0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Srijedom od 10.15- 11.45 predavaonica 106 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na njemačkom jeziku

Nositelj kolegija Doc. dr.sc Suzana Jurin Kabinet 511

Vrijeme za konzultacije Srijedom od 13.45 do 15.15 Telefon 051- 265-653

e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

Kabinet Vrijeme za konzultacije

Telefon e-mail

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Ovaj kolegij je podloga za sve kolegije lingvističkog modula studija Germanistike. On studentima daje bolji uvid u sustav njemačkog jezika te im na taj način olakšava daljni pristup njemačkoj gramatici te svim drugim lingvističkim disciplinama. Studenti obrađuju sljedeće tematske cjeline: Komunikacija i komunikacijski modeli, semiotika, jezični znak, paradigmatski i sintagmatski odnosi, sinkronija i dijakronija, tradicionalne i novije lingvističke discipline, jezik i primjena, morfologija, sintaksa, konstitutivna gramatika, IC-gramatika, GTG-gramatika, Chomsky, dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika i komponencijalna analiza i prototipna semantika. Na kraju svake tematske cjeline izrađuju se odgovarajući zadaci i vježbe.

Studenti su dužni pristupiti testu dana 22.4.2015. (test se piše 45 minuta) koji se sastoji od zadataka i pitanja vezanih za do tada obrađene tematske cjeline. Test je jedan od uvjeta za pristupanje završnom ispitu.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će: 1. razlikovati osnovne lingvističke discipline (fonetika i fonologija, morfologija, grafemika, sintaksa i

semantika) i definirati njihove specifičnosti, 2. razlikovati komunikacijske modele i semiotičke modele, interpretirati specifičnosti jezičnog znaka, 3. usporediti sintagmatske i paradigmatske odnose, 4. interpretirati sinkroniju i dijakroniju te tradicionalne i novije lingvističke discipline 5. razlikovati konstitutivnu, IC, GTG i dependentnu gramatiku, 6. interpretirati distribucionalizam i komponencijalnu analizu, 7. definirati specifičnosti morfologije, sintakse i semantike, 8. primjeniti specifičnosti lingvističkih disciplina na njemačku gramatiku (korelacija s jezičnim

vježbama), 9. uspješno izraditi zadatke i vježbe vezane za tematske cjeline.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja x Seminari x Konzultacije Samostalni rad x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA

Page 4: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Aktivnost u nastavi + samostalno istraživanje

0,5 (7,5h) 10

Kontinuirana provjera znanja (test)

1,50 30

Izrada seminarskog rada 1,50 30 Pismeni ispit 0,75(25h) 15 Usmeni ispit 0,75(25h) 15 UKUPNO 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

Obvezna literatura: 1. Gojmerac, Mirko (2000). Einführung in die Linguistik. Zagreb, Zavod za lingvistiku. 2. DUDEN 4 (2012), Grammatik. Mannheim, Dudenverlag. 3. Adamzik, Kirsten (2004). Sprache, Wege zum Verstehen. Tübingen,Francke 4. Glovacki-Bernardi et.al.(Hg)(2007).Uvod u lingvistiku.Zagreb, ŠK.

IZBORNA LITERATURA

1. Deutscher, Guy, Pfeiffer, Martin (2011). Du Jane, ich Goethe. Eine Geschichte der Sprache, München, DTV.

2. Schneider, Wolf (2011). Wörter machen Leute. Magi und Macht der Sprache. München, DTV, 3. Lista literature potrebna za izradu seminarskih radova.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave I ispunjavanje zadanih te unaprijed dogovorenih obveza. Također se očekuje predaja seminarskog rada do dogovorenog datuma. Studenti mogu bez formalnog opravdanja izostati 30% od ukupnog broja sati nastave ovog kolegija. Za veći broj izostanaka studenti moraju imati važeće opravdanje.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će biti informirani na sljedeće načine: 1. tijekom konzultacija, 2. obavijestima na oglasnim pločama, 3. obavijestima na web stranicama, i 4. e-mail kontaktom.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati s nastavnikom na sljedeći način: 1. tijekom konzultacija, 2. e-mail kontaktom.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Studenti su dužni prema zadanoj listi literature, pripremiti se za satove predavanja, a isto tako samostalno istraživati literaturu koja je potrebna za određene tematske cjeline ( a to uključuje I istraživanje sekundarne literature za te tematske cjeline). Nakon svake tematske cjeline studenti moraju izraditi zadatke koji su vezani za tu cjelinu.

Page 5: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Studenti su dužni pristupiti testu dana 22.4.2015. Pristupanje testu je uvjet za izlazak na završni ispit. Završni ispit sastoji se od pismenog I usmenog dijela. Na pismenom dijelu studenti pišu ispit koji se sastoji od 10 zadataka. U tom dijelu završnog ispita student može dobiti najmanje 7,5 (50%) a najviše 15 (100%) bodova: Bodovi (greške): 15-14 (0-2), 13-12 (3-5), 11-9 (6-9), 8-7,5 (9-11). Na usmenom dijelu ispita studenti odgovaraju na zadana pitanja iz obrađenih tematskih cjelina, kao I što objašnjavaju I odgovaraju na zadatke koje nisu točno riješili u pismenom dijelu ispita. Usmeni ispit se sastoji od 3 pitanja. U tom dijelu ispita student može dobiti najmanje 7,5 (50%) a najviše 15 (100%) bodova: Bodovi (postotci) 15 (100%), 14-12 (90%-80%), 11-9 (70%-65%), 8-7,5 (60%-50%) Seminarski rad (pismeni uradak) ne smije biti duži od 5-6 kartica. Kod pismenog uratka student može ostvariti najmanje 14 (40%) a najviše 30 (100%) bodova. U seminarskom radu se ocjenjuje sljedeće:

1. Opseg obrade literature- bodovi (obrađena literatura): 10 (primarna literatura + sekundarna+ sekundarna) 7 (primarna literatura + sekundarna) 5 (primarna literatura + sažetak sekundarne) 4 (primarna literature) 2. Samostalna prezentacija sadržaja (sa minimalnim korištenjem citata iz literature) + samostalni

primjeri- bodovi (samostalnost prezentacije + samostalni primjeri u %): 10 (100%-90% + 100%-90%) 9 (80%-70% + 80%-70%) 7,5 (50%-60%+ 50%-60%) 5 (40%-49% + 40%-49%) 3. Preglednost sadržaja seminarskog rada (svi elementi pismenog uratka od naslovne stranice bibliografije)+ točan navod korištene literature- Bodovi (preglednost sadržaja + točnost literature): 10 (izvrsna + 100%- 90% točnost navoda literature) 7 (vrlo dobra-dobra + 80%-70% točnost navoda literature) 6 (dobra + 50%-60% točnost navoda literature) 5 (zadovoljavajuća + 40%-.49% točnost navoda)

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski

Proljetni izvanredni

Ljetni 15.i 29.6.2015 u 10.00 sati

Jesenski izvanredni

3.i 10.9.2015. u 10.00 sati

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

Einführung

Kommunikation und Kommunikationsmodelle. Zeichen und Zeichenklassen. Zeichenmodelle.

Wert des Zeichens. Paradigmatische und syntagmatische Beziehungen. Synchronie und Diachronie bei de Saussure.

Sprachsystem und Sprachverwendung. Sprachsystem und Zeichen

Phonetik und Phonologie Die nichtlineare Phonologie. Phonologisches System-Deutsch-Kroatisch

Page 6: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Graphemik

Geschichte der Linguistik Die linguistische Schulen. Die strukturalistische linguistische Schule

Morphologie, Morphem, Definitionen nach verschiedenen Aspekten

Einfache Wörter-abgeleitete Wörter, Ableitung/Derivation, Autosemantika-Synsemantika, Ursachen für die Wortbildung. Semantische Funktion der Wortbildungsmorpheme, Negation.

Syntax, Satzdefinition, Satz, Sprechakte, einfache und komplexe Sätze, Satzglieder, verbale Satzklammer, traditionelle Syntax, neuere Syntax.

IC-Grammatik, GTG-Grammatik, Chomsky, Kompetenz-Performanz, Oberflächenstruktur-Tiefenstruktur, Dependenzgrammatik/Valenzgrammatik, Angaben, Attribute, Methoden der Anaphorisierung.

Dependenz/Valenzgrammatik, Angaben, Attribute, Metoden der Anaphorisierung Traditionelle Semantik, Bedeutungsbeziehungen -Homonymie, Polysemie, Synonymie, Antonymie, Hyponymie.

Wotfeldtheorie, strukturelle Semantik u. Komponentenanalyse Seme, kognitive Semantik, Psycholinguistik, Prototypensemantik.

Page 7: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Jezične vježbe II Studij Njemački jezik i književnost - preddiplomski Semestar 2. - ljetni Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0-0-60

Vrijeme i mjesto održavanja nastave Maršanić: utorak 16.15-17.45 (grupa A) i 18.15-19.45 (grupa B), prost. 501 Barac: četvrtak 10.15-11.45 (grupa A) i 12.15-13.45 (grupa B) prost. 504

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Izvodi se na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Manuela Svoboda

Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije Srijedom od 12,45 do 14,15

Telefon 265-657 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Maja Barac Kabinet 508

Vrijeme za konzultacije Prema rasporedu i najavi Telefon 265-656

e-mail [email protected] Dario Maršanić

Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije Prema rasporedu i najavi

Telefon 265-657 e-mail [email protected]

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Metodički rad s autentičnim i aktualnim novinskim i dr. člancima, te vježbanje usmenog i pismenog izražavanja s ciljem usvajanja određenih jezičnih kompetencija. U nastavi se neće teoretski obrađivati gramatika njemačkog jezika, već demonstrirati na tekstovima te uvježbavati dodatnim zadacima.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Student usavršava specifične kompetencije opisane u jezičnom portfoliju Europske unije pod B2. Nakon odslušanog kolegija student će moći:

- služiti se jednojezičnim rječnikom, što znači da će samostalno moći sastaviti listu riječi i izraza relevantnih za pojedini tekst, odnosno temu

- objasniti značenje pojedinih riječi i izraza (u okviru poznate teme) tako što će ih parafrazirati, navesti sinonime i/ili navesti primjer (kontekst u kojem se riječ koristi)

- interpretirati zadani tekst na poznatu temu, tj. ukratko prepričati tekst, objasniti ključne pojmove u tekstu te navesti primjer iz vlastitog iskustva

- primijeniti stečeno znanje (vokabular i gramatička pravila) u razgovorima i u diskusijama vezanim za teme koje su mu poznate, za koje se zanima ili koje se odnose na svakodnevnicu, što će pokazati primjerenim izborom riječi i izraza, te korištenjem pravilnih gramatičkih konstrukcija u usmenom izrazu

- izraditi sažetak zadanog teksta kako bi demonstrirao da može razlikovati bitne od sporednih informacija u tekstu - primijeniti stečeno znanje (vokabular, gramatička pravila, trodjelna struktura) tako što će napisati sastavak od

200 riječi na poznatu temu

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vježbe x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1,5

Page 8: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Domaće zadaće 0,25 10 Glosar 0,5 15 Sastavci 1 45 ZAVRŠNI ISPIT 0,75 30 UKUPNO 4 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. članci iz njemačkih novina i časopisa 2. njemački jednojezični rječnici (Wahrig ili Duden, najnovije izdanje) 3. Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005.(grupa autora) 4. Helbig-Buscha: Deutsche Grammatik, Langenscheidt, Leipzig

IZBORNA LITERATURA

1. Dreyer-Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München Ovisno o obrađivanim temama. Na dopunsku literaturu upućuje nastavnik ili studenti samoinicijativno traže druge izvore koji će im omogućiti lakše razumijevanje i savladavanje gradiva.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju pohađati najmanje 70% nastave. Ukoliko prisustvuju na manje od 70% nastave NEMAJU pravo na potpis i moraju PONAVLJATI kolegij. U slučaju DUŽE bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaćoj zadaći koju trebaju izvršiti za sljedeći sat. To mogu učiniti pitajući kolege ili dolaskom na konzultacije odnosno kontaktirajući profesora e-mailom. Pravo na potpis i ocjenu stječu nakon izvršavanja SVIH obaveza kod OBA predmetna profesora!

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploče, a u slučaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Studenti moraju samostalno pripremiti zadane novinske i dr. članke i literarne tekstove (lista s nepoznatim riječima iz jednojezičnog i po potrebi dvojezičnog rječnika, sažetak teksta i dr., a po naputku nastavnika), te samostalno nakon obrade svake teme, tj. jednom mjesečno, izraditi sastavak na zadanu temu kao domaći uradak. Teorijska znanja iz gramatike trebaju steći samostalnim učenjem i u okviru kolegija Gramatičke vježbe. Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Na pismenom dijelu student piše sastavak i gramatički test, a na usmenom mora prepričati izvučeni tekst na poznatu temu, znati analizirati glagol prema morfološkim i sintaktičkim kriterijima te odrediti vrste riječi. Student na završnom ispitu može dobiti najmanje 15 (50%) i najviše 30 (100%) bodova:

1. sastavak: 5-10 bodovi (greške) 10 (0) - 9 (1) - 8 (2-3) - 7 (4-5) - 6 (6-7) - 5 (8)

2. gramatički test: 5-10 bodovi (postotak ispravno riješenog testa)

Page 9: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

10 (100%) - 9 (90%) - 8 (80%) - 7 (70%) - 6 (60%) - 5 (50%)

3. usmeni dio: 5-10 bodovi (prepričan tekst) 5 (izvrsno) - 4 (vrlo dobro) - 3 (dobro) - 2 (zadovoljavajuće) bodovi (greške iz gramatičkih pitanja – od 5 pitanja 3 moraju biti točno odgovorena) 5 (0) - 4 (1) - 3 (2)

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima! Ako student ne izvrši domaću zadaću, odbit će mu se bodovi. Jednom mjesečno se piše sastavak NA SATU. Ukoliko student upravo taj dan iz opravdanih razloga, tj. bolesti (o čemu nastavniku treba donijeti liječničku potvrdu) NIJE na satu i ne piše sastavak dužan je infomirati se o temi sastavka i isti dostaviti osobno ili e-mailom u roku od TJEDAN DANA, tj. najkasnije dan prije održavanja sljedećeg sata. Sastavci koji se predaju kasnije, neće se prihvatiti.

ISPITNI ROKOVI

Zimski

Proljetni izvanredni

Ljetni 23.06.2015. i 07.07.2015. u 9 sati,

Jesenski izvanredni

01.09.2015. i 08.09.2015. u 9 sati

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

03.03.2015 Massenmedien - Zeitungen - vježbe pisanja (Maršanić)

05.03.2015 Umwelt - Klimawandel - gram. vježbe/vokabular (Barac)

10.03.2015 Zeitschriften - vježbe pisanja (Maršanić)

12.03.2015 Artensterben - gram. vježbe/vokabular (Barac)

17.03.2015 Fernsehen - vježbe pisanja (Maršanić)

19.03.2015 Müllentsorgung und Mülltrennung - gram. vježbe/vokabular (Barac)

24.03.2015 Internet - vježbe pisanja (Maršanić)

26.03.2015 Umweltbewusstsein und Umweltverhalten - gram. vježbe/vokabular (Barac)

31.03.2015 Pisanje sastavka (Maršanić)

02.04.2015 Freizeitgestaltung - Sich entspannen im Alltag - gram. vježbe/vokabular (Barac)

07.04.2015 Deutschsprachige Popmusik - Populäre Musik – Rock - vježbe pisanja

09.04.2015 Fitness - gram. vježbe/vokabular (Barac)

14.04.2015 Deutsche Klänge - vježbe pisanja (Maršanić)

16.04.2015 Freizeit und Hobby - gram. vježbe/vokabular (Barac)

21.04.2015 Hip-Hop in Deutschland - vježbe pisanja (Maršanić)

23.04.2015 Massage - gram. vježbe/vokabular (Barac)

28.04.2015 Pisanje sastavka (Maršanić)

05.05.2015 Gesundheit (physisches und psychisches Wohlbefinden) - Wetterfühligkeit - vježbe pisanja (Maršanić)

12.05.2015 Schlafstörungen - vježbe pisanja (Maršanić)

14.05.2015 Emotionen - Die Welt der Gefühle - gram. vježbe/vokabular (Barac)

Page 10: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

19.05.2015 Schul- und Studienstress - vježbe pisanja (Maršanić)

21.05.2015 Emotionale Intelligenz - gram. vježbe/vokabular (Barac)

26.05.2015 Pisanje sastavka (Maršanić)

28.05.2015 Freude und Trauer - gram. vježbe/vokabular (Barac)

02.06.2015 Wiederholung und Grammatikübungen (Maršanić)

04.06.2015 Wut und Angst - gram. vježbe/vokabular (Barac)

09.06.2015 Wiederholung und Grammatikübungen (Maršanić)

11.06.2015 Wiederholung - gram. vježbe (Barac)

Page 11: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Gramatičke vježbe II Studij B. A. Njemački jezik i književnosti Semestar 2. - ljetni Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+0+30 Vrijeme i mjesto održavanja nastave pon. 10.15-12.45 (grupa A) i 12.15-13.45 (grupa B) u prostoriji 504 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Izvodi se na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Maja Barac

Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije srijedom 12.00-13.30

Telefon 265-656 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju ------- Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Imenica (rod, broj, padež), singularia tantum i pluralia tantum; n-deklinacija; imenične zamjenice (osobna zamjenica, upitna zamjenica, pokazna zamjenica, neodređena zamjenica, posvojna zamjenica, povratna zamjenica, pronominalni prilog; imenična homonimija; određivanje roda imenice prema formalnim i semantičkim kriterijima; vrste i upotreba člana (nulti, određeni, neodređeni član, pridjevska pokazna zamjenica, pridjevska posvojna zamjenica, pridjevska upitna zamjenica, pridjevska neodređena zamjenica; zamjenica „es“; pridjev (kao dio predikata i kao atribut, deklinacijski tipovi, komparacija, rekcija); brojevi (kardinalia, ordinalia); prilog (sintaktička uloga i semantička podjela, komparacija); prijedlozi (vrste, semantička podjela, rekcija); veznik (sintaktička uloga i semantička podjela)

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Studenti će biti sposobni učiniti sljedeće: - definirati morfologiju imeničnih riječi - prepoznati, razlikovati i pravilno primijeniti imenične riječi - primijeniti usvojenu terminologiju vezano uz imenične riječi - analizirati imenične riječi prema morfološkim kriterijima - demonstrirati zakonitosti pojedinih kategorija imeničnih riječi

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vježbe x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

POHAĐANJE NASTAVE 0,75 AKTIVNOST U NASTAVI 1,0 40KOLOKVIJI 1,25 60UKUPNO 3 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

Page 12: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Aneta Stojić (2006.i 2007.). Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache. Rijeka: Sveučilište u Rijeci 2. Helbig/Buscha (2004). Deutsche Grammatik. Leipzig: Langenscheidt 3. Helbig/Buscha (2004). Übungsgrammatik. Leipzig: Langenscheidt

IZBORNA LITERATURA

1. Dreyer-Schmitt (2003). Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. Ukoliko nisu prisustvovali na 70% nastave gube pravo na potpis i ocjenu te moraju ponoviti kolegij. U slučaju duže bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaćoj zadaći koju trebaju izvršiti za sljedeći sat. To mogu učiniti kod kolega ili kod profesora na konzultacijama, odnosno putem e-maila. Ako student ne izvrši domaću zadaću, odbit će mu se bodovi. Ako student ne položi kolokvij ili iz opravdanih razloga ne pristupi kolokviju, ima pravo na popravni kolokvij.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploče, a u slučaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

U sklopu ovog kolegija studenti trebaju steći teorijska znanja iz gramatike dok će se usvojenost primjene gramatike provjeravati u sklopu kolegija Jezične vježbe. Na kolokvijima se provjerava teoretsko znanje, a na ispitu iz Jezičnih vježbi II primjena gramatičkih činjenica što se vježba na nastavi iz Jezičnih vježbi I i II.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Studenti moraju aktivno sudjelovati na nastavi. Pristupanje kolokvijima je obvezno. Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski

Proljetni izvanredni

Ljetni 24.6. i 08.7. u 12h

Jesenski izvanredni

4. i 11. u 12h

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

02.03.2015. Substantiv: Deklinationstypen im Singular und Plural, substantivisch gebrauchte Adjektive, Singularia tantum, Pluralia tantum

09.03.2015. Genus des Substantivs: Maskulina, Feminina, Neutra, schwankendes Genus

16.03.2015. Substantivische Pronomina: Personalpronomen, Interrogativpronomen, Demonstrativpronomen, Indefinitpronomen, Possessivpronomen, Relativpronomen, Pronominaladverbien

23.03.2015. Artikelwörter: der bestimmte Artikel, das adjektivische Demonstrativpronomen, das adjektivische Possessivpronomen, das adjektivische Interrogativpronomen, das adjektivische Indefinitpronomen, Deklination, der Gebrauch des Artikels

30.03.2015. Das Pronomen „es“: Prowort, Korrelat, formales Subjekt oder Objekt 13.04.2015. Wiederholung

Page 13: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

20.04.2015. 1. Zwischenprüfung 27.04.2015. Adjektiv: Deklinationstypen, Graduierung (Positiv, Komparativ, Superlativ, Elativ) 04.05.2015. Rektion der Adjektive, Zahlwörter (Kardinalia)

11.05.2015. Ordinalia, Bruchzahlen, Einteilungszahlen, Wiederholungszahlen, Vervielfältigungszahlen, Gattungszahlen

18.05.2015. Adverb: Funktion und Form, Lokaladverbien, Temporaladverbien, Modaladverbien, Kausaladverbien, Graduierung

25.05.2015. Fügewörter: Präpositionen, Wechselpräpositionen 01.06.2015. Konjunktion: koordinierende und subordinierende Konjunktionen, semantische Gliederung 08.06.2015. 2. Zwischenprüfung

Page 14: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Fonetske i konverzacijske vježbe Studij Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti Semestar II Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+30+0

Vrijeme i mjesto održavanja nastave Petkom u predavaonici 802 ACHTUNG: Blocktermine am 20.3., 21.3., 24.4., 25.4., 29.5.

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Na njemačkom jeziku

Nositelj kolegija Kathrin Klöckl Kabinet

Vrijeme za konzultacije siehe Aushang auf Bürotür Telefon 0958138874

e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju Gregor Chudoba

Kabinet - (Gastlektor) Vrijeme za konzultacije unmittelbar nach den Einheiten und per e-mail

Telefon - (Gastlektor) e-mail [email protected]

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Theorie und Praxis der deutschen Phonetik; Intonation und Artikulation des Deutschen, rezeptiv und produktiv; Abriss der Didaktik des Ausspracheunterrichts; intensives Üben in unterschiedlichen Sozialformen

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Die Studierenden haben mit Abschluss der Lehrveranstaltung einen fundierten Einblick in die Regeln der deutschen Aussprache und können diese im eigenen Sprachgebrauch anwenden sowie als Lehrende vermitteln.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1 40 Kontinuirana provjera znanja 1 1 30 Kontinuirana provjera znanja 2 - - ZAVRŠNI ISPIT 1 30 UKUPNO 3 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

Page 15: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Hirschfeld, Ursula u.a.(Hrsg.): Phonetik intensiv. Aussprachetraining. Berlin u.a.: Langenscheidt 2007. 2. Dieling, Helga u. Hirschfeld, Ursula: Phonetik lehren und lernen. Berlin u. a.: Langenscheidt 2000.

IZBORNA LITERATURA

1. Gehrmann, Siegfried: Deutsche Phonetik in Theorie und Praxis. Zagreb: Školska knjiga 1995. 2. Rausch, Rudolf u. Ilka: Deutsche Phonetik für Ausländer. Berlin u.a.: Langescheidt 1995.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Achtung: Durch die geblockte Abhaltung der Lehrveranstaltung ist die Anwesenheit an allen fünf Seminartagen verpflichtend. Bei Absenzen, die durch den Lektor entschuldigt werden, sind Ersatzleistungen zu erbringen. Untentschuldigte Fehlzeiten von mehr als zwei Unterrichtseinheiten schließen einen erfolgreichen LV-Abschluss aus.

Die LV wird in zwei Gruppen (A, B) gehalten um intensive Arbeit an der Aussprache zu ermöglichen. Bei der Terminsetzung wurde auf ausgewogene Verteilung der Termine geachtet. Die Zuteilung zu den zwei Gruppen erfolgt durch die LV-Leitung, ein Wechsel der Gruppe ist nicht möglich, auch nicht für einzelne Termine.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studierende erhalten zusätzlich zur Information während der Lehrveranstaltungen weitere Hinweise per Mail und via Mudri.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Kontaktnahme mit Gregor Chudoba via E-mail: [email protected]

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Für den erfolgreichen Abschluss ist regelmäßige, aktive Teilnahme Voraussetzung (Mitarbeit und Übungsaufträge 40 Punkte). Als Prüfung gelten die Zwischenprüfung in Theorie (30 Punkte) und die Aufnahme zum LV-Ende (30 Punkte).

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Ljetni 18.6. i 2.7. u 13 h

Jesenski izvanredni

4. i 11. u 10 h

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

1: 20.3. (3 UE) 9-11.15 [A]; 12-14.15 [B]: Überblick; Eingangsaufnahmen; Einführung in die Phonetik

2: 20.3. (2 UE) 14.30-16 [A]; 16.15-17.45 [B]: Globalthemen: Laute und Lautbildung, Intonation, Transkription

3: 21.3. (3 UE) 9-11.15 [B]; 12-14.15 [A]: Wortakzent, Phrasenakzent, Phrasenintonation

4: 21.3. (2 UE) 14.30-16 [B]; 16.15-17.45 [A]: Vokale und Konsonanten I

5: 24.4. (3 UE) 9-11.15 [B]; 12-14.15 [A]: Vokale und Konsonanten II

6: 24.4. (2 UE) 14.30-16 [B]; 16.15-17.45 [A]: Zwischenprüfung

7: 25.4. (3 UE) 9-11.15 [A]; 12-14.15 [B]: Kontrastive Problemfelder Kroatisch-Deutsch

8: 25.4. (2 UE) 14.30-16 [A]; 16.15-17.45 [B]: Didaktik des Ausspracheunterrichts

9: 29.5. (3 UE) 9-11.15 [A]; 12-14.15 [B]: Abschlussaufnahmen; Rück- und Ausblick

Page 16: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Kultura i civilizacija zemalja njemačkog govornog područja Studij Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti Semestar II Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+30+0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku

na njemačkom jeziku

Nositelj kolegija Kathrin Klöckl Kabinet

Vrijeme za konzultacije siehe Aushang auf Bürotür Telefon 0958138874

e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

Kabinet Vrijeme za konzultacije

Telefon

e-mail

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA Ziel der Lehrveranstaltung „Kultur und Zivilisation“ ist es, den Studierenden einen Einblick in aktuelle Entwicklungen des kulturellen Selbstverständnisses im deutschsprachigen Raum zu verschaffen und diese im historischen Wandel zu analysieren. Die Sensibilisierung für die unterschiedlichen Variationen des Deutschen und das damit in Verbindung stehende Begriffspaar Sprache und Identität fungieren dabei als eine Art Leitmotiv des Kurses, um das sich die behandelten Themen gruppieren.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA Neben dem Erwerb kulturspezifischen Wissens, will der Kurs das Bewusstsein der Studierenden schärfen, dass es sich bei der Deutschen Sprache aktuell um eine äußerst dynamische und multiperspektivische Sprache handelt. Dieser Umstand hat mehrere Gründe: zum Einen sind mit wachsenden Selbstverständnis Deutschlands und Österreichs als Einwanderungsländer auch Auswirkungen auf den Sprachgebrauch zu beobachten und zum Anderen existieren im deutschen Kulturkreis seit je her divergierende Varianten der Sprache (Bundesdeutsch, österreichisches Deutsch, Schwyzerdütsch; die hohe Akzeptanz verschiedenster Dialekte etc.).

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA

AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE

UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1 40 Kontinuirana provjera znanja 1 1 30 Kontinuirana provjera znanja 2 - - ZAVRŠNI ISPIT 1 30

Page 17: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

UKUPNO 3 100 Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj

ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA

OBVEZNA LITERATURA Materialien und Kopiervorlagen, die zu Beginn des Semesters ausgeteilt werden (wissenschaftliche Artikel, aktuelle Beiträge aus Der Standard, Die Presse, FAZ, Süddeutsche Zeitung, DIE ZEIT, Radiobeiträge, Onlineressourcen etc.) Primärliteratur (Auswahl): CELAN, Paul: Die Todesfuge und andere Gedichte.Frankfurt / Main: Suhrkamp 2004 HORVÁTH, Ödön von: „Fiume, Begrad, Budapest, Pressburg, Wien, München.“ In. Ders.: „Sportmärchen und andere Prosa und Verse.“ Frankfurt/ Main: Suhrkamp 2001(Originalausgaben 1924-26). JELINEK, Elfriede: Lust. Reinbeck: Rohwolt 1989. KRACHT, Kristian: Imperium. Köln: Kiepenheuer&Witsch 2016 Filme (Auswahl): Gegen die Wand (2004); Regisseur: Fatih Akin (2004) Finsterworld (2014); Regisseurin: Frauke Finsterwaldner

IZBORNA LITERATURA

JANICH, Nina und THIM-MABREY, Christian (HRSG.): Sprachidentität: Identität durch Sprache. Tübingen: Günter Narr Verlag 2003.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU

POHAĐANJE NASTAVE Sie haben die Möglichkeit 3x unentschuldigt zu fehlen; für jede weitere Abwesenheit benötigen Sie eine Entschuldigung (ärztliches Attest) Abgabetermine sind unbedingt einzuhalten. Zu spät abgegebene Texte werden nicht korrigiert und gelten als fehlend (=keine Prozent)

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studierende erhalten zusätzlich zur Information während der Lehrveranstaltungen weitere Hinweise per Mail und via Mudri.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

[email protected]

NAČIN POLAGANJA ISPITA regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit und Vorbereitung für jede Kurseinheit, 2 Kurzessays + Korrespondenz, Zwischen- und Abschlussprüfung

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Page 18: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

In allen genannten Teilbereichen des Benotungsschlüssels müssen mindestens 50 % erreicht werden um das Fach positiv abzuschließen

Prüfungstermine sind prinzipiell einzuhalten, im Krankheitsfall oder anderen Notfällen besteht die Möglichkeit einen Ersatztermin zu vereinbaren, im Falle unentschuldigten Fernbleibens von diesem Ersatztermin, gilt die Prüfung als nicht bestanden.

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Ljetni 17.6. i 1.7.2015.u 13 h

Jesenski izvanredni

4. 9 . i 11. 9.2015. u 10 h

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA)

DATUM NAZIV TEME

UE 1 Einführung in die LV, Prüfungsmodalitäten, Semesterplan, Themenübersicht

UE 2 Modul 1: Einleitung: Eine Sprache, viele „deutsche“ Identitäten

UE 3 -5 Modul 2: Deutsche Sprache und Kultur vor dem Hintergrund stereotyper Konstruktionen

UE 6-8 Modul 3: Sprache und nationale Identität

UE 9 Zwischenprüfung

UE 10-12 Modul 4: Deutsch als dynamische, multiperspektivische Sprache

UE 13-14 Modul 5: Sprache und Genderidentität

UE 15 Abschlussprüfung

Page 19: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Sintaksa njemačkog jezika Studij Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti Semestar 4. Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 30+ 0+ 0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Srijedom od 12.15- 13.45 predavaonica 107 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na njemačkom jeziku

Nositelj kolegija Doc. dr.sc Suzana Jurin Kabinet 511

Vrijeme za konzultacije Srijedom od 13.45 do 15.15 Telefon 051- 265-653

e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

Kabinet Vrijeme za konzultacije

Telefon e-mail

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Ovaj kolegij studentima daje uvid i znanje iz Sintakse s općeg lingvističkog aspekta i s aspekta germanističke lingvistike. Daju se osnovne postavke tradicionalne i suvremene sintakse. Rečenica se definira kao komunikacijska cjelina te se navode definicije prema lingvistima kao što je Chomsky, Bloomfield, Boost, Martinet, Engel, itd. Analiziraju se i vrste i tipovi rečenica u njemačkom jeziku. Nakon nastavnih cjelina koje govore o rečenicama, njihovoj strukturi i hijerarhiji itd. prelazi se na tekst kao nadcjelinu rečenice. Daju se osnovne definicije teksta prema raznim lingvistima, govori se o strukturi teksta, vrstama teksta. U nastavku se govori o tvorbi riječi u njemačkom jeziku, vrstama tvorbe raznih vrsta riječi u njemačkom jeziku. Paralelno se analiziraju tekstovi kako bi se svaka obrađena cjelina mogla i pragmatično usvojiti.

Studenti su dužni pristupiti testu dana 22.4.2015. (test se piše 45 minuta) koji se sastoji od zadataka i pitanja vezanih za do tada obrađene tematske cjeline. Test je jedan od uvjeta za pristupanje završnom ispitu.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će: 1.odrediti tip i vrstu rečenica, 2.razlikovati različite vrste tvorbe riječi, 3.definirati tekst, 4.razlikovati terminologiju i definicije prema različitim autorima (npr.Engel, Fleischer, Eisenberg itd).

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja x Seminari x Konzultacije Samostalni rad x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Aktivnost u nastavi + samostalno istraživanje

0,25 (7,5 h) 20

Kontinuirana provjera znanja (test)

0,25 (7,5h) 20

Page 20: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Izrada seminarskog rada 1,50 (45h) 30 Pismeni ispit 1,00 (30h) 10 Usmeni ispit 1,50 (45h) 20 UKUPNO 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

Obvezna literatura: 1. Duden 4. (2010). Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Mannheim etc.,Dudenverlag. 2. Engel, Ulrich (2000). Deutsche Grammatik, Heidelberg, Groos. 3. Engel,Ulrich (2011). Syntax der deutschen Gegenwartssprache, Berlin, Erich Schmidt Verlag. 4. Eisenberg, Peter (2008). Der Satz. Grundriss der deutschen Grammatik, 3.Auflage, Stuttgart,

Verlag J.B.Metzler. 5. Fleischer, Wolfgang/ Barz, I.(2005). Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig.

IZBORNA LITERATURA

1. Gansel, Christina, Jürgens, Frank (2007). Textlinguistik und Textgrammatik. Eine Einführung. Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave I ispunjavanje zadanih te unaprijed dogovorenih obveza. Također se očekuje predaja seminarskog rada do dogovorenog datuma. Studenti mogu bez formalnog opravdanja izostati 30% od ukupnog broja sati nastave ovog kolegija. Za veći broj izostanaka studenti moraju imati važeće opravdanje.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će biti informirani na sljedeće načine: 1. tijekom konzultacija, 2. obavijestima na oglasnim pločama, 3. obavijestima na web stranicama, i 4. e-mail kontaktom.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati s nastavnikom na sljedeći način: 1. tijekom konzultacija, 2. e-mail kontaktom.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Studenti su dužni prema zadanoj listi literature, pripremiti se za satove predavanja, a isto tako samostalno istraživati literaturu koja je potrebna za određene tematske cjeline (a to uključuje istraživanje sekundarne literature za te tematske cjeline). Nakon svake tematske cjeline studenti moraju izraditi zadatke koji su vezani za tu cjelinu. Studenti su dužni pristupiti testu dana 22.4.2015. Pristupanje testu je uvjet za izlazak na završni ispit. Studenti su dužni izraditi seminarski rad i predati ga u dogovorenom roku. Seminarski rad (pismeni uradak) ne smije biti duži od 10-12 kartica. Kod pismenog uratka student može ostvariti najmanje 2 (40%) a najviše 20 (100%) bodova. U seminarskom radu se ocjenjuje sljedeće:

Page 21: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

1. Opseg obrade literature- bodovi (obrađena literatura): 10 (primarna literatura + sekundarna+ sekundarna) 8 (primarna literatura + sekundarna) 5 (primarna literatura + sažetak sekundarne) 1 (primarna literature) 2. Samostalna prezentacija sadržaja (sa minimalnim korištenjem citata iz literature) + samostalni

primjeri- Bodovi (samostalnost prezentacije + samostalni primjeri u %):

5 (100%-90% + 100%-90%) 4 (80%-70% + 80%-70%) 3 (50%-60%+ 50%-60%) 0,5 (40%-49% + 40%-49%) 3. Preglednost sadržaja seminarskog rada (svi elementi pismenog uratka od naslovne do stranice bibliografije)+ točan navod korištene literature- Bodovi (preglednost sadržaja + točnost literature): 5 (izvrsna + 100%- 90% točnost navoda literature) 4 (vrlo dobra-dobra + 80%-70% točnost navoda literature) 3 (dobra + 50%-60% točnost navoda literature) 0,5 (zadovoljavajuća + 40%-.49% točnost navoda)

Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Na pismenom dijelu studenti pišu ispit koji se sastoji od 3 zadatka. U tom dijelu završnog ispita student može dobiti najmanje 5 (50%) a najviše 10 (100%) bodova: Bodovi (greške): 10-9 (0-1), 8 (2), 7-6 (3-4), 5 (5). Na usmenom dijelu ispita studenti odgovaraju na zadana pitanja iz obrađenih tematskih cjelina. Usmeni ispit se sastoji od 3 pitanja. U tom dijelu ispita student može dobiti najmanje 15 (50%) a najviše 30 (100%) bodova: Bodovi (postotci) 30 (100%), 29-27 (90%-80%), 26-20 (70%-65%), 19-15 (60%-50%). OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski

Proljetni izvanredni

Ljetni 15.i 29.6.2015 u 12.00 sati

Jesenski izvanredni

3.i 10.9.2015. u 12.00 sati

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

Einführung. Definition der Syntax.

Traditionelle und gegenwartige Syntax.

Bloomfield, Ries, Boost über die Syntax und Sätze. Der Satz als Einheit des Sinnes.

Satzarten und Satzformen.

Satzarten und Satzformen nach Duden. Beispiele und Übungen.

Moneme, Paradygma und Syntagma nach Engel. Relativsätze nach Duden. Beispiele und Übungen.

Thema und Rhema im Satz. Harris über Morpheme im Satz. Morphemsequenzen, Positionsklassen.

Der Begriff der Phrasen in der Syntax nach Engel. Die Negation nach Duden. Beispiele und Übungen.

IC-Modelle, Focusklassen.

Dependenzmodell, Biheviourismus, Transformationsmodelle

Page 22: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Die Klassifizierung der Wörter nach Engel. Beispiele. Die Verhältnissätze nach Duden. Beispiele und Übungen.

Die Teilglieder im Satz. Die Attribute im einzelnen. Beispiele und Übungen.

Text, Textlinguistik, Chomsky, kommunikationsorientierte Textlinguistik. Kohärenz, implizite und explizite Wiederaufnahme

Wortbildung. Typen der Wortbildung. Komposition, Derivation, Verb, Adverb- und Adjektivbildungen.

Page 23: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Lektorske vježbe Studij Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti Semestar II Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+30+0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave

Utorkom od 8,15 do 12,00 u predavaonici 901

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku

Na njemačkom jeziku

Nositelj kolegija Kathrin Klöckl Kabinet

Vrijeme za konzultacije siehe Aushang auf Bürotür Telefon 0958138874

e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

Kabinet Vrijeme za konzultacije

Telefon

e-mail

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA Im Zentrum der Lehrveranstaltung steht die Analyse humoristischer und satirischer Dokumente (Texte, Filme, Lieder etc.) aus dem deutschen Kulturkreis. Dabei wird der Rolle von Ironie, Humor und Witz als gesellschaftskritische Diskurse und Stätten nationaler und geschlechterspezifischer Identitätskonstruktionen besondere Aufmerksamkeit gewidmet und vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte zu den Grenzen von Humor und Meinungsfreiheit betrachtet.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA Ziel des Kurses ist es, die Studierenden in die genrespezifischen grammatischen, rhetorischen und inhaltlichen Muster humoristischer und satirischer Texte und anderer Dokumente einzuführen und ihnen Methoden zu vermitteln, diese im sozialgeschichtlichen Kontext zu analysieren.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA

AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE

UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1 40 Kontinuirana provjera znanja 1 1 30 Kontinuirana provjera znanja 2 - - ZAVRŠNI ISPIT 1 30 UKUPNO 3 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Page 24: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA

OBVEZNA LITERATURA Materialien und Kopiervorlagen, die zu Beginn des Semesters ausgeteilt werden (wissenschaftliche Artikel, aktuelle Beiträge aus Der Standard, Die Presse, FAZ, Süddeutsche Zeitung, DIE ZEIT, Radiobeiträge, Onlineressourcen etc.) Primärliteratur (Auswahl): BERNHARD, THOMAS: „Der Keller. Eine Entziehung. Salzburg/ Wien: Residenzverlag 1976 BUSCH, Wilhelm: „Max und Moritz“. München: Bertelsmann Verlag 1982 (Erstausgabe: 1865). GRABBE, Christian Dietrich: „Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“. Stuttgart: Phil. Reclam 1995.(Erstausgabe 1827). JELINEK, Elfriede: „Was geschah nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaft“. In: Dies.: „Theaterstücke“. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 2010 KRAUS, Karl: „Die letzten Tage der Menschheit: Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog“. Suhrkamp Verlag, Auflage 11. 2008 (Erstausgabe 1919, in: Die Fackel)

IZBORNA LITERATURA Videos, Lieder und Texte von: Hermann Leopoldi, Helmut Qualtinger, Heinz Erhardt, Volker Pispers, Joesph Hader, Funny van Dannen u.a.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU

POHAĐANJE NASTAVE Sie haben die Möglichkeit 3x unentschuldigt zu fehlen; für jede weitere Abwesenheit benötigen Sie eine Entschuldigung (ärztliches Attest) Abgabetermine sind unbedingt einzuhalten. Zu spät abgegebene Texte werden nicht korrigiert und gelten als fehlend (=keine Prozent) In allen genannten Teilbereichen des Benotungsschlüssels müssen mindestens 50 % erreicht werden um das Fach positiv abzuschließen

Prüfungstermine sind prinzipiell einzuhalten, im Krankheitsfall oder anderen Notfällen besteht die Möglichkeit einen Ersatztermin zu vereinbaren, im Falle unentschuldigten Fernbleibens von diesem Ersatztermin, gilt die Prüfung als nicht bestanden.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studierende erhalten zusätzlich zur Information während der Lehrveranstaltungen weitere Hinweise per Mail und via Mudri.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

[email protected]

NAČIN POLAGANJA ISPITA regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit und Vorbereitung für jede Kurseinheit, Referat und (Korrespondenz), Hausübungen, Zwischen- und Abschlussprüfung

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom

Page 25: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Ljetni 17.6. i 1.7. u 11h

Jesenski izvanredni

4. i 11.9. u 10 h

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA)

DATUM NAZIV TEME

UE 1 Einführung in die LV, Prüfungsmodalitäten, Semesterplan, Themenübersicht

UE 2-3 Modul 1: Einleitung: Definition, Abgrenzung und Gesetzmäßigkeiten humoristischer und satirischer Texte

UE 4-6 Modul 1: Einleitung: Humoristische und satitirische Dokumente im Wandel der Zeit

UE 7 Zwischenprüfung

UE 8 -11 Modul 2: Humor und Satire als Geselschaftskritik; Genderkonstruktionen in und durch Witze

UE 12-14 Modul 3: Humoristische Stereotype und nationale Identität. Inklusions und Exklusion durch Humor

UE 15 Abschlussprüfung

Page 26: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Jezične vježbe IV Studij B. A. Njemački jezik i književnost Semestar 4. - ljetni Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0-0-60

Vrijeme i mjesto održavanja nastave Barac: srijedom 10.15 – 11.45 i 14.15 - 15.45 u prostoriji 504 Svoboda: ponedjeljkom 10.15 - 11.45 i 12.15 – 13.45 u prostoriji 501

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Izvodi se na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Maja Barac

Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije Prema rasporedu i najavi

Telefon 265-656 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Manuela Svoboda Kabinet 508

Vrijeme za konzultacije Prema rasporedu i najavi Telefon 265-657

e-mail [email protected]

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Sadržaj predmeta je učenje i uvježbavanje gramatike njemačkog jezika, tj. sintakse njemačkog jezika kroz izradu sažetaka iz pojedinih cjelina koje će se obrađivati tijekom godine i praktičnu primjenu gramatičkih pravila rješavanjem relevantnih zadataka. Nastava se temelji na samostalnom metodičkom radu s tekstovima određene tematike iz njemačkih novina i časopisa i dr. uz odgovarajuće naputke profesora (raščlamba teksta, pisanje sažetaka i referata na odabranu temu, rad s jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima, vježbe parafraziranja i supstitucije i sl.).

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Student će usavršiti kompetencije opisane u jezičnom portfoliju Europske unije pod B2, te će nakon odslušanog kolegija moći:

- objasniti značenje pojedinih riječi i izraza (u okviru poznate teme) tako što će ih parafrazirati, navesti sinonime i/ili navesti primjer (kontekst u kojem se riječ koristi)

- interpretirati zadani tekst na poznatu temu, tj. ukratko prepričati tekst, objasniti ključne pojmove u tekstu te iznijeti svoj stav o toj temi

- nabrojati i definirati ključne pojmove iz njemačke sintakse, navesti primjer i prepoznati ih u tekstu - primijeniti usvojena gramatička pravila s naglaskom na sintaksu njemačkog jezika u usmenom i pismenom

izrazu - prepoznati, razlikovati i kategorizirati vrste zavisnosloženih rečenica u zadanom tekstu - primijeniti stečeno znanje (vokabular i gramatička pravila) u razgovorima i u diskusijama vezanim za teme koje

su mu poznate, za koje se zanima ili koje se odnose na svakodnevnicu, što će pokazati primjerenim izborom riječi i izraza, te korištenjem pravilnih gramatičkih konstrukcija u usmenom izrazu

- sažeto prepričati zadani tekst kako bi demonstrirao da može razlikovati bitne od sporednih informacija u tekstu i primijenio stečeno znanje (vokabular, gramatička pravila, trodjelna struktura)

- izraditi sažetak na zadanu temu iz njemačke sintakse čime će demonstrirati da zna izdvojiti ključne informacije iz teksta

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vježbe x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

POHAĐANJE NASTAVE 1,5 AKTIVNOST 0,5 10REFERAT 0,5 10

Page 27: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

KONTINUIRANA PROVJERA ZNANJA 0,5 50ZAVRŠNI ISPIT 1,0 30UKUPNO 4 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Manuela Svoboda (2014): Lehr- und Übungsbuch zur deutschen Syntax, Rijeka, Online-Ausgabe der Universität in Rijeka.

2. Duden (2006). Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag i/ili 3. Wahrig, Gerhard (2006). Deutsches Wörterbuch. Berlin: Bertelsmann Lexikon-Verlag. 4. Helbig/Buscha (2005). Deutsche Grammatik. Leipzig: Langenscheidt 5. Helbig/Buscha (2005). Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig: Langenscheidt 6. Hall/Scheiner (1998). Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München: Verlag für Deutsch 7. Velimir Petrović (2005). Syntax des zusammengesetzten Satzes im Deutschen. Zagreb: Školska knjiga

IZBORNA LITERATURA

1. Dreyer-Schmitt (2006). Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. Ukoliko nisu prisustvovali na 70% nastave gube pravo na potpis i ocjenu te moraju ponoviti kolegij. U slučaju duže bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Pravo na potpis i ocjenu stječu nakon što izvrše SVE obveze na kolegiju kod OBA profesora. Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaćoj zadaći koju trebaju izvršiti za sljedeći sat. To mogu učiniti kod kolega ili kod profesora na konzultacijama, odnosno putem e-maila.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploče, a u slučaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Student na kraju ljetnog semestra polaže pismeni i usmeni ispit, što je uz redovito pohađanje nastave, pisanje i izlaganje sažetaka i referata, te sudjelovanje u kontinuiranim provjerama znanja jedan od uvjeta za ostvarivanje svih bodova. Student na završnom ispitu može dobiti najmanje 15 (50%) i najviše 30 (100%) bodova:

1. gramatički test: 10-20 bodovi (postotak ispravno riješenog testa) 20 (100%) - 18 (90%) - 16 (80%) - 14 (70%) - 12 (60%) - 10 (50%)

2. usmeni dio: 5-10 bodovi (prepričan tekst)

10 (izvrsno) - 9-8 (vrlo dobro) - 7-6 (dobro) - 5 (zadovoljavajuće)

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima! Kao domaći uradak student treba: - pripremati sažetke i diskusije koje uključuju usporedbu vlastite kulture s kulturom njemačkog govornog područja, a na temu teksta koji se obrađuje - pripremiti referat na odabranu temu uz pomoć predavača, kao i izlaganje

Page 28: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Student također sa svojim predavačem treba uvježbavati gramatička pravila, a to uključuje redovito sudjelovanje i aktivnost na nastavi. Tijekom semestra pišu se dva kolokvija, ukoliko student ne položi kolokvije on ima pravo pisati jedan ispravak svakog kolokvija na kraju semestra.

ISPITNI ROKOVI

Zimski

Proljetni izvanredni

Ljetni 23.06. i 07.07. u 12h

Jesenski izvanredni

1. i 8.9. u 12h

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

02.03.2015. Satzverbindungen (Svoboda)

04.03.2015. Sprache und Kommunikation Analphabetismus (Barac)

09.03.2015. Satzgefüge (Svoboda)

11.03.2015. Mehrsprachigkeit (Barac)

16.03.2015. Form der Nebensätze (Svoboda)

18.03.2015. Jugendsprache (Barac)

23.03.2015. Syntaktische Beschreibung der Nebensätze (Svoboda)

25.03.2015. Kommunikation und Erreichbarkeit (Barac)

30.03.2015. Weiterführender Nebensatz (Svoboda)

01.04.2015. Kulturen Ausländer in Deutschland (Barac)

08.04.2015. Deutsche im Ausland (Barac)

13.04.2015. Attributsatz (Svoboda)

15.04.2015. Religionen und Kulturunterschiede (Barac)

20.04.2015. 1. Zwischenprüfung (Svoboda)

22.04.2015. Rituale in verschiedenen Kulturen (Barac)

27.04.2015. Semantische Klassen der Adverbialsätze (Svoboda)

29.04.2015. Fortschritt und Technik (Barac)

04.05.2015. Lokalsatz (Svoboda)

06.05.2015. Die deutschen Erfinder (Barac)

11.05.2015. Modalsatz (Svoboda)

13.05.2015. Referate über Erfindungen im deutschsprachigen Raum (Barac)

18.05.2015. Kausalsatz (Svoboda)

20.05.2015. Referate über Erfindungen im deutschsprachigen Raum (Barac)

25.05.2015. Satzarten (Svoboda)

27.05.2015. Referate über Erfindungen im deutschsprachigen Raum (Barac)

01.06.2015. 2. Zwischenprüfung (Svoboda)

03.06.2015. Referate über Erfindungen im deutschsprachigen Raum (Barac)

08.06.2015. Besprechung (Svoboda)

10.06.2015. Prüfungsvorbereitung (Barac)

Page 29: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Osnove komunikacijskih stilova Studij Njemački jezik i književnost - preddiplomski Semestar 4. - ljetni Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0-0-30 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Utorkom 12.15-13.45, prostorija 105 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Izvodi se na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Manuela Svoboda

Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije Prema rasporedu i najavi

Telefon 265-657 e-mail [email protected]

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Sadržaj kolegija se temelji na upoznavanju raznovrsnih stilova komunikacije u privatnom i poslovnom okruženju, a to u usmenom i pismenom obliku. Studenti će dobiti pregled klasičnih (pismo, razglednica, telegram itd.) i suvremenih (email, sms itd.) oblika komunikacije, dobiti savjete i preporuke kako pisati molbu i životopis te kako nastupiti na razgovoru za posao. Nadalje, pripremati će govore i referate kako bi poboljšali svoje komunikacijske vještine.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će:

- razviti i proširiti svoje usmene i pismene jezične kompetencije u svakodnevnim i poslovnim prilikama - prepoznati različitosti komunikacijskih stilova hrvatskog i njemačkog jezika - prepoznati razlike i upoznati modele za pisanje privatnih i poslovnih dopisa - usvojiti tehnike za pisanje (uspješnih) životopisa i molbi, biti pripremljeni za pristupanje razgovoru za

zapošljavanje - usvojiti tehnike pripremanja govora i referata - steći sigurnost u govorenju pred većim brojem slušatelja te izgraditi svoje komunikacijske sposobnosti

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vježbe x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1 Pisani radovi 1 40 Referat (uključujući pisanu verziju) 1 60 UKUPNO 3 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

Page 30: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Lüger, H. (1993). Routinen und Rituale in der Alltagskommunikation. Berlin: Langenscheidt 2. Hering, A./ Matussek, M. (2002). Geschäftskommunikation. Ismaning: Hueber Verlag 3. Knaack/Kuhn/Laudel/Wallrabenstein (1987). Reden – Schreiben – Rechnen. Weinheim: Zweiburgen Verlag 4. Neumayer, G. (2003). Briefe für jede Gelegenheit. München: Bassermann Verlag

IZBORNA LITERATURA

1. Schwitalla, J. (2003). Gesprochenes Deutsch. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2. Behal-Thomsen, H./ Lundquist-Mog, A./ Mog, P. (1993).Typisch Deutsch – Arbeitsbuch zu Aspekten deutscher

Mentalität. Berlin: Langenscheidt

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. Ukoliko nisu prisustvovali na 70% nastave gube pravo na potpis i ocjenu te moraju ponoviti kolegij. U slučaju duže bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Pravo na potpis i ocjenu stječu nakon što izvrše SVE obveze na kolegiju. Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaćoj zadaći koju trebaju izvršiti za sljedeći sat. To mogu učiniti kod kolega ili kod profesora na konzultacijama, odnosno putem e-maila.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploče, a u slučaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Iz ovog izbornog kolegija se ne polaže završni ispit. Bodovi se skupljaju temeljem redovite provjere znanja kroz pismene uratke i referate na satu.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima! Od studenata se očekuju redovita nazočnost i aktivna suradnja na seminaru, te pripremanje domaćih uratka te priprema i držanje referata, uz to se mora predati i referat u pisanom obliku od min. 7 do maks. 10 stranica. Ukoliko je student na zadani dan kada treba držati referat spriječen iz bilo kojeg razloga, dužan je na vrijeme obavijestiti nastavnika, a najkasnije dan prije. Studenti se moraju pridržavati rokova za uručivanje domaćih uradaka i držanje referata te predaje referata u pisanom obliku. Referat se predaje u pisanom obliku najkasnije tjedan dana nakon održanog referata, nakon toga se više neće prihvatiti.

ISPITNI ROKOVI

Zimski

Proljetni izvanredni

Ljetni 24.06.2015. i 08.07.2015. u 14 sati (upis ocjene)

Jesenski izvanredni

04.09.2015. i 11.09.2015. u 12 sati (upis ocjene)

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

03.03.2015 Uvod u komunikacijske modele/stiloveKomunikacijski modeli prema Schulz von Thun

10.03.2015 Komunikacija i retorika Kako pripremiti govor? Na što se treba obratiti pažnju i zašto?

17.03.2015 Govor tijela Komunikacija bez „tona“

24.03.2015 Scenski nastup i govor Način komunikacije na pozornici

31.03.2015 Oglasi Vrste oglasa (kupujem, prodajem, tražim, vjenčanje, rođenje, smrtni slučaj, oglasi za posao)

07.04.2015 Uvod u poslovno dopisivanje Molba za posao i životopis: Kako napisati molbu koja će privući pažnju poslodavca? Kako napisati životopis sa potrebnim podatcima i u pravilnom obliku?

Page 31: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

14.04.2015 Arbeitszeugnisse/Referenzen: Posebna vrsta komunikacije među poslodavcima

21.04.2015 Email i SMS Suvremeni oblici komunikacije i njihovo značenje, razlike između poslovnog i privatnog emaila/SMS-a

28.04.2015 Uvod u poslovnu usmenu komunikaciju Poslovni intervju: Što me očekuje? Kako se pripremiti? Kako nastupiti? Vježbe i upute

05.05.2015 Uvod u komunikaciju između muškaraca i žena Muški i ženski mozak - Kako radi i po čemu se razlikuje?

12.05.2015 Komunikacija između muškarca i žene: Što muškarac kaže, nije nužno ono što žena razumije i obrnuto. Interpretacije ili stvarno izrečeno?

19.05.2015 Referati

26.05.2015 Referati

02.06.2015 Referati

09.06.2015 Referati

Page 32: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Čitanje suvremene njemačke književnosti Studij Preddiplomski studij Njemački jezik i književnost Semestar IV. Akademska godina 2014./15. Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+30+0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave ponedjeljkom od 14.00h do 15.30h; prostorija 801 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Dr.sc. Petra Žagar-Šoštarić

Kabinet 510 Vrijeme za konzultacije Srijedom od 10.00 – 11.30 te prema dogovoru

Telefon 265-652 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Kolegij je koncipiran kao pregled njemačke pop-književnosti u razdoblju od 1960-do danas. Znači od prvog pojavljivanja pojma popa u njemačkoj književnosti i njegove prve generacije autora sve do generacije autora devedesetih godina do danas. S obzirom na specifičan društveni kontekst koji je nedvojbeno utjecao i sve više utječe na formiranje kako nekoć trivijalne tako danas suvremene književnosti (pop-književnosti/ Pop-Literatur) ostaje otvoreno pitanje, da li pop-književnost u etabliranoj skali književnosti pripada tzv. «niskoj» ili «visokoj» književnosti, ili koji status ona zauzima unutar suvremeno povijesno-književnog sustava, ako je poznato da se globalizacijom književnosti brišu granice između tzv. «niske» i «visoke» književnosti te koliko je opravdano govoriti o današnjoj književnosti kao pop-književnosti. Osim odgovora na ovo pitanje predviđena je analiza pojma kulture, pop-kulture, pop-glazbe, pop-arta i popmoderne (i/ili tzv. post-postmoderne). Ključna tema ovog kolegija je definiranje zajedničkog nazivnika pop-kulture i tzv. pop-književnosti, utjecaj izvan književnih događaja (ekonomski utjecaji, pozicija mladih, preispitivanje etabliranih društvenih vrijednosti, položaj žene, muškaraca, brendovi i potrošačko društvo, film, medij, moda i jezik) te utjecaj pop-glazbe (u širem smislu riječi) na razvoj kako tzv. pop-književnosti tako i suvremene (post-postmoderne/popmoderne) književnosti njemačkog govornog područja. Teorijske postavke svoju će praktičnu primjenu naći u čitanju i u diskusiji pop(ularnih) proznih djela njemačkih suvremenih (pop)književnika te stavljanju istih u kontekst najnovije hrvatske pa i svjetske književnosti (npr. Proza u trapericama, FAK, urbana književnost itd.) kao i na slušanju i usporedbi glazbenih tekstova britanskih i njemačkih (pop)-glazbenika koji često služe kao primjer ili ´nadogradnja´ «popmodernim» književnim tekstovima. Koliko su književna djela tzv. pop-književnika čitana odnosno recipirana van granica u kojima su nastala, prikazat će se na osnovu njihovih prijevoda. Napomena: U okviru ovog kolegija studenti će posjetiti izložbe, predstave, koncerte, radionice i sl., a koje su tematski vezane za pop-art, pop-glazbu i tzv. pop-književnost. Detaljnije informacije o mjestu i vremenu održavanja istih slijede na nastavnom satu početkom semestra te će biti izviješene na oglasnoj ploči kraj kabineta 510.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Studenti će nakon odslušanog kolegija moći:

- opisati i komentirati odabrane škole i pravce suvremene književnosti - povezivati glazbu i film s odabranim djelima suvremene književnosti - komentirati značenje multimedije u razvoju suvremene njemačke književnosti (pop-književnosti) - analizirati i komentirati odabrana djela pop-književnosti njemačkog govornog područja - oblikovati pitanja i razvijati diskusiju na određena pitanja o pop-književnosti. - objasniti interkulturalni i transkulturalni utjecaj na razvoj suvremene njemačke književnosti - analizirati i komparirati suvremenu njemačku književnost s hrvatskom književnosti nakon 1990te godine - interpretirati razlike između trivijalne književnosti i suvremene (pop) književnosti

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Page 33: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad X X X

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 0,75 Aktivnost 0,50 30 Istraživanje 0,75 30 Seminarski rad 1,00 40 UKUPNO 3 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Sekundarna literatura: Baßler, Moritz: Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten, C.H.Beck oHG, München, 2002. Ernst, Max: Popliteratur.Köln, 2005. Seiler, Sascha: Das einfache wahre Abschreiben der Welt. Göttingen, 2006. 2. Primarna Literatura: Brinkmann, Rolf Dieter: Erzählungen: In der Grube, Die Bootsfahrt, Die Umarmung, Raupenbahn, Was unter die Dornen fiel. Hamburg, 1985. Goetz, Rainald: Der Irre. Frankfurt a. M., 1990. Goetz, Rainald: Subito. In: Hirn. Frankfurt a. M., 1989. Goetz, Rainald: Dekonspiratione. Frankfurt a. M., 2000. Handke, Peter: Die linkshändige Frau. Frankfurt a. M., 1981. Hennig von Lange, Alexa: Hamburg, 1997. Kracht, Christian: 1979. München, 2001. Kracht, Christian: Faserland. München, 2003. Kracht, Christian: Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. München, 2008. Kracht, Christian: Imperium. München, 2012. Röggla, Kathrin: Irres Wetter. Frankfurt a. M., 2000. Röggla, Kathrin: Niemand lacht rückwerts. Frankfurt a. M., 2004. Stuckrad-Barre, B.: Soloalbum. Köln, 2002. Stuckrad-Barre, B.: Livealbum. Köln, 2003. Stuckrad-Barre, B.: Auch Deutsche unter den Opfern. Köln, 2010.

IZBORNA LITERATURA

Albrecht, Wolfgang: Literaturkritik.2001. Duda, Dean: Kulturalni studij. Ishodišta i problemi, AGM, Zagreb. 2002. Hansen, P. Klaus: Kultur und Kulturwissenschaft. Eine Einführung, A.Francke Verlag. Tübingen. 2003. Kolanović, Maša: Udarnik! Buntovnik? Potoršač... Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije. 2011. Neumann-Braun, Klaus (ur.): Popvisionen. Links in die Zukunft. 2003. Solar, Milivoj: Laka i teška književnost in: Laka i teška književnost. Predavanja o postmodernizmu i trivijalnoj književnosti. Matica

Page 34: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Hrvatska. Zagreb. 2005. (str. 7-23)

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti su dužni aktivno prisustvovati nastavi. Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. U slučaju bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o zadacima koje trebaju izvršiti za sljedeći sat.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studente će se informirati na nastavi.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

U uredovne sate konzultacija, a u slučaju hitnoće i putem elektroničke pošte i prema dogovoru.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Kolegij ne predviđa pismeni i usmeni ispit. Studenti su dužni u za to predviđenom terminu na nastavi izložiti svoj seminarski rad, a u obliku referata. Teme i točan datum izlaganja bit će definiran na prvom nastavnom satu, a studenti su dužni pridržavati se istih. Nakon održanog usmenog izlaganja seminarskog rada, studenti su dužni isti predati u pismenom obliku do 1.6.2015. Seminarski se rad i usmeno izlaganje na satu ocjenjuje, te se konačna ocjena upisuje u ispitnom roku kako je navedeno u ovom izvedbenom nastavnom planu.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Aktivnost u nastavi podrazumijeva sudjelovanje u diskusijama i drugim oblicima rada na temelju pripreme za nastavu (domaća zadaća). Aktivnosti Istraživanje i Seminarski rad vrednovat će se prema kriterijima ocjenjivanja navedenima u „Leitfaden“-u. Teme seminarskih radova i termini izlaganja dogovorit će se na početku nastave. Studenti su dužni pridržavati se dogovorenih termina za predaju radova/zadaća. Ako student na vrijeme na preda rad ili ne izvrši zadane zadatke, odbit će mu se bodovi. Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski /

Proljetni izvanredni

/

Ljetni 16. i 30.06.2014. u 12.00 h

Jesenski izvanredni

02. i 09.09.2014. u 10.00 h

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

09.03.2015. Begriffsbestimmung: Pop; Popliteratur; Popmusik; Popart; Popkultur; Populäre Kultur. Verteilung der Referatsthemen

16.03.2015. Popularkultur im Zusammenhang zur Volkskultur

23.03.2015. Formen von (Pop)Kultur und Popliteratur(en)

30.03.2015. Popkultur im Comic, Film, Werbung

06.04.2015.

13.04.2015. Popliteratur: Entwicklung und Gegenstand der Literaturforschung

20.04.2015. Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Walter Benjamin) im Kontext der Popliteratur der 1990er Jahre

27.04.2015. Massenkultur- und Literatur. Eine Frage zur Trivialität

04.05.2015. Die späten 1960er Jahre in Deutschland und die Rezeption der populären amerikanischen Literatur

11.05.2015. Popliteratur und Comic als Gattung in den späten 1960er Jahren

18.05.2015. Die 1970er Jahre und die Ästhetik der Wahrnehmung populärer Kultur (Peter Handke)

25.05.2015. Dekonstruktion und Simulation in der 1980er Popliteratur (Lyrik, Prosa, Drama)

01.06.2015. Identitätsbildung in den 1990er Jahren. Generationenwechsel und Wege zur neuen Popliteratur

08.06.2015. Kritik und kritische Rezeption der Popkultur (diachronisch betrachtend)

Page 35: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

15.06.2015. Diskussion, Schlussfolgerung und Umfrage zum Kolleg

Page 36: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Jednostavne književne vrste Studij Preddiplomski studij Njemački jezik i književnost Semestar IV. Akademska godina 2014./15. Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+30+0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Četvrtkom od 10.15h – 12.00h; prostorija 325 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Dr.sc. Petra Žagar-Šoštarić

Kabinet 510 Vrijeme za konzultacije Srijedom od 10.00 do 11.30 te prema dogovoru

Telefon 265-652 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Definiranje jednostavnih književnih vrsta (pr. legenda, mitovi, bajke, basne i.dr.) s težištem na tipiziranje bajke prema različitim metodama ( Aarne-Tomson, Propp, Lüthi, Jung) Definiranje umjetničke i narodne bajke (pr.umjetnička bajka u njemačkoj književnosti romantizma:Tieck, Hoffmann, Brentano) Čudno i fantastično u modernom ruhu i didaktičnom kontekstu ( Brecht, Horvat, Grass) Odnos mita i bajke Odnos legende i bajke Odnos sage i bajke Funkcija mitema u mitu – bajci- legendi- sagi Bajka prije i danas Bajka i simboli u bajci

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Studenti će nakon odslušanog kolegija moći:

- interpretirati dijakroniju kulturnih zbivanja, te iste povezivati s određenim ličnostima i djelima njemačke književnosti

- komentirati razliku žanrova jednostavnih književnih vrsta - analizirati i interpretirati razvoj narodne I umjetničke bajke - opisati utjecaj mitova i legendi na razvoj bajke - opisati i komentirati bitne simbole unutar umjetničke bajke (npr. u razdoblju nj. romantike-plavi cvijet) - interpretirati ulogu mitema u književnosti - objasniti utjecaj bajki i pojedinih elemenata bajki na multimedije (npr. film) - uočavati pojedine mitološke i bajkovne elemente u odabranim filmovima (pr. Film o Nibelunzima, Gospodar

prstenova itd.)

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad X X X

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 0,75 Aktivnost 0,50 30

Page 37: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Istraživanje 0,75 30 Seminarski rad 1,00 40 UKUPNO 3 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Sekundarna literatura: Juric, Ante: Grčka od mitova do antičkih spomenika. Rijeka,2001. Lüthi, Max: Vom Wesen des Märchens. Heilbronn, 1989. Solar, Milivoj: Laka i teška književnost, in: Laka i teška književnost. Predavanja o postmodernizmu i trivijalnoj književnosti. Zagreb, 2005., str. 7-23. Solar, Milivoj: Mit o avagardi i mit o dekandenciji: aspekti tumačenja proze dvadesetog stoljeća. Beograd, 1985. Solar, Milivoj: Edipova braća i sinovi: predavanje o mitu, mitskoj svijesti i mitskom jeziku. Zagreb, 1998. Sekundarna se literatura na nastavi proširuje. 2. Primarna literatura: Narodne bajke/ Grimm,J.: Märchen der Gebrüder Grimm, Ingolstadt, 1985. Umjetničke bajke/ Tieck, L: Der blonde Eckbert; Runnenberg; Die Elfen. Der gestiefelte Kater. E.T.A. Hoffmann: Elixiere des Teufels; Klein Zaches genannt Zinnober. Chamisso, v. A.: Peter Schlehmils wundersame Geschichte. Mitovi/ Die Geburt der Athene Medusa Zeus und Hera Poseidon und seine Taten Dionysos und seine Taten Der Aufstand der Giganten Primarna literatura, a vezana za žanr mita i legende se na nastavi proširuje.

IZBORNA LITERATURA

Graves, R. Robert: Griechische Mythologie. Quelle und deutung, Hamburg, 2001. Betelhajm,Bruno: Značenje bajki. Rijeka. 1979. Biti, Vladimir: Bajka i predaja. Zagreb,1981. Boskovic-Stulli: Usmena književnost. Zagreb, 1978. Jolles, Andre: Jednostavni oblici. Zagreb, 1978. Jung, Carl.G: Čovjek i njegovi simboli. Zagreb, 1974. Literatura se na nastavi proširuje.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Page 38: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Studenti su dužni aktivno prisustvovati nastavi. Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. U slučaju bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o zadacima koje trebaju izvršiti za sljedeći sat.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studente će se informirati na nastavi.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

U uredovne sate konzultacija, a u slučaju hitnoće i putem elektroničke pošte i prema dogovoru.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Kolegij ne predviđa pismeni i usmeni ispit. Studenti su dužni u za to predviđenom terminu na nastavi izložiti svoj seminarski rad, a u obliku referata. Teme i točan datum izlaganja bit će definiran na prvom nastavnom satu, a studenti su dužni pridržavati se istih. Nakon održanog usmenog izlaganja seminarskog rada, studenti su dužni isti predati u pismenom obliku do 01.06.2015. Seminarski se rad i usmeno izlaganje na satu ocjenjuje, te se konačna ocjena upisuje u ispitnom roku kako je navedeno u ovom izvedbenom nastavnom planu.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Aktivnost u nastavi podrazumijeva sudjelovanje u diskusijama i drugim oblicima rada na temelju pripreme za nastavu (domaća zadaća). Aktivnosti Istraživanje i Seminarski rad vrednovat će se prema kriterijima ocjenjivanja navedenima u „Leitfaden“-u. Teme seminarskih radova i termini izlaganja dogovorit će se na početku nastave. Studenti su dužni pridržavati se dogovorenih termina za predaju radova/zadaća. Ako student na vrijeme na preda rad ili ne izvrši zadane zadatke, odbit će mu se bodovi. Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski /

Proljetni izvanredni

/

Ljetni 16. i 30.06.2014. u 12.00 h

Jesenski izvanredni

02. i 09.09.2014. u 11.00 h

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

12. 3. Einfache literarische Gattungen. Eine Begriffsbestimmung. Textsorten (Gattungen). Verteilung der Referatsthemen

19. 3. Märchen. Entwicklung und Rezeption.

26. 3. Volksmärchen (Gebrüder Grimm) im Kontext der gegenwärtigen Filmwelt

2. 4. Kunstmärchen (Ludwig Tieck: Der blonde Eckbert; Die Elfen; Runnenberg)

9. 4. Kunstmärchen (E.T.A. Hoffmann: Die Elixiere des Teufels)

16. 4. Kunstmärchen (A.v. Chamisso: Peter Schlehmils wundersame Geschichte)

23. 4. Mythen. Entwicklung, Bedeutung und Rezeption

30. 4. Griechische Mythologie in der deutschsprachigen Literatur

7. 5. Mytheme in der Kunst

14. 5. Mytheme im Film. Mythen als Vorlage zum Film

21. 5. Sagen und Legenden, Bedeutung und Rezeption

28. 5. Deutschsprachige und kroatische Sagen und Legenden im Vergleich

4. 6. Sagen und Legenden als Vorlage zum Film

11. 6. Diskussion. Schlussfolgerung und Umfrage zum Kolleg

Page 39: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Njemačka književnost od Vormaerz-a do naturalizma Studij Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti Semestar Ljetnji semestar Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 15 + 15 + 0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave 204 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Da, na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Boris Dudaš

Kabinet F-444 Vrijeme za konzultacije Srijedom 16-17,30 i četvrtkom 12,00-13,00 (nakon 1.5.2015.)

Telefon 098-9766337 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Ovaj kolegij je kombinacija predavanja i seminara o povijesti njemačke književnosti u 19. Stoljeću. Sadržaj predavanja: politička i socijalna povijest zemalja njemačkog jezičnog područja u 19. Stoljeću, te književni pravci i najistaknutijij pisci i njihova djela u 19. Stoljeću. Sadržaj seminara: dublje upoznavanje najvažnijih djela te eopohe.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon apsolviranog kolegija studenti će postići: - Činjenično znanje: poznavanje najvažnijih njemačkih književnika i djela u 19. stoljeću, - Činjenično i konceptualno znanje o pravcima u njemačkoj književnosti 19. stoljeća, - Stvatanje društveno-ekonomske utemeljenosti tih pravaca, - Kompetenciju prezentacije znanstvenog rada – referata (na razini preddiplomskog studija), - Kompetenciju izrade pismenog urakda – seminarskog rada – o odabranoj temi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni radX X

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1 0

Kontinuirana provjera znanja 1 1 30

Kontinuirana provjera znanja 2 1 30 Kontinuirana provjera znanja 3 0,25 10 Kontinuirana provjera znanja 4 0,75 30 UKUPNO 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

Page 40: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Aust, Hugo: Theodor Fontane. Ein Studienbuch; Tübingen/Basel: Francke 1998 (UTB 1988); str. 9-33 2. Fontane, Theodor: Effi Briest (7)

IZBORNA LITERATURA

Primarna: 1. Büchner, Georg: Dantons Tod (3) 2. Büchner, Georg: Woyczeck (3) 3. Büchner, Georg: Lenz (3) 4. Büchner, Georg: Leonce und Lena (3) 5. Hebbel, Friedrich: Maria Magdalena (3) 6. Grillparzer, Franz: König Ottokars Glück und Ende (3) 7. Keller, Gottfried: Kleider machen Leute + Das Fähnlein der sieben Aufrechten (3) 8. Storm, Theodor: Pole Poppenspäler + Die Regentrude (3) 9. Stifter, Adalbert: Bunte Steine (Granit+Kalkstein+Bergkristall) (3) 10. Stifter, Adalbert: Brigitta (5) 11. Storm, Theodor: Der Schimmelreiter (5) 12. Fontane, Theodor: L'Adultera (5) 13. Fontane, Theodor: Irrungen Wirrungen (5) 14. Fontane, Theodor: Stine (5) 15. Fontane, Theodor: Cecile (7) 16. Gerhart Hauptmann: Vor Sonnenaufgang (3) 17. Hermann Sudermann: Die Ehre (3) 18. Arno Holz / Johannes Schlaf: Familie Selicke (3) 19. Max Halbe: Jugend (3) 20. Frank Wedekind: Frühlings Erwachen (3) 21. Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel (3) Sekundarna: 1. Balzer, Bernd: Einführung in die Literatur des Bürgerlichen Realismus; Darmstadt: WGB 2006 2. Žmegač, Viktor / Škreb, Zdenko / Sekulić, Ljerka: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen

bis zur Gegenwart; Berlin: Cornelsen 1997 (5. Aufl.) – str. 171-233 BROJKE U ZAGRADI OZNAČAVAJU KOLIKO ĆE OCJENSKIH BODOVA OSTVARITI STUDENTI AKO

PROČITAJU NAVEDENU KNJIGU !!! MAKSIMUM JE SVEUKUPNO 30 OCJENSKIH BODOVA.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Pohađanje nastave je obavezno. Pohađanje predavanja (u bloku) je obavezno. Dozvoljen je samo jedan (1) izostanak sa seminara (od 4 dvostruka blok-sata).

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Na konzultacijama i putem elektroničke pošte.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Na konzultacijama, putem elektroničke pošte, telefonski i putem sms-a (098-9766337).

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Nema završnog ispita.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Pohađanje nastave je obavezno. Pohađanje predavanja (u bloku) je obavezno. Dozvoljen je samo jedan (1) izostanak sa seminara (od 4 dvostruka blok-sata).

Page 41: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Kontinuirana provjera znanja 1= aktivnost na seminarima tj. sudjelovanje u diskusijama = max. 30 % ocjene (= max. 30 ocjenskih bodova. Nastavnik će redovno pratiti i evidentirati sudjelovanje studenata u diskusijama. Za sudjelovanje u diskusijama je neophodno da studenti prethodno pročitaju zadanu primarnu literaturu.

Kontinuirana provjera znanja 2 = kolokvij = max. 30 % ocjene (= max. 30 ocjenskih bodova). Dolazak i pisanje kolokvija u predviđenom terminu (30.04.2015.) je obavezno i preduvjet je za uspješno apsolviranje kolegija. Kolokvij se ne može „pasti“ i nema „popravnog kolokvija“.

Kontinuirana provjera znanja 3 = držanje (usmenog) referata u trajanju 15-20 minuta = max. 10 % ocjene (= max. 10 ocjenskih bodova). Vrednuju se: originalnost referata (max. 6 ocjenskih bodova), tečnost izlaganja (max. 2 ocjenska boda) i ognos prema publici (max. 2 ocjenska boda). Držanje referata u dogovorenom terminu je obavezno i uvjet je uspješno apsolviranje kolegija. Nema mogućnosti pomjeranja termina za referat.

Kontinuirana provjera znanja 4 = pisanje seminarskog rada od minimalno 18.000 slovnih znakova (s razmacima) = ca. 9-10 str. = max. 30 % ocjene (= max. 30 ocjenskih bodova). Vrednuju se: obrada teme i njena originalnost (= max. 15 ocjenskih bodova), gramatička korektnost (= max. 10 ocjenskih bodova) i forma seminarskog rada i korištenje znanstvenog aparata (= max. 5 ocjenskih bodova). Seminarski rad u pismenom obliku studenti moraju u word-formatu dostaviti putem elektroničke pošte do 15. lipnja 2015. (zaključno s tim datumom), što je preduvjet za uspješno apsolviranje kolegija. Ako studenti dostave seminarski rad NAKON 15. Lipnja 2015., mogu dobiti max. ocjenu E (dovoljan), bez obzira na ostale ocjenske bodove.

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski

Proljetni izvanredni

Ljetni 15.06.2015. + 29.06.2015. (upis ocjena i davanje povratnih informacija studentima)

Jesenski izvanredni

31.08.2015. + 07.09.2015. (upis ocjena i davanje povratnih informacija studentima)

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

20.03.2015.

14,00-19,30 h

Upoznavanje s izvedbenim planom kolegija, dogovor o radu i rokovima, odabir teme za referate i seminarske radove 1. Predavanje (14,00-15,30 h) Vormärz – društvo, politika i književnost u Njemačkoj prije 1848. Heinrich Heine, Grabbe i Georg Büchner 2. Predavanje (16,00-17,30 h): Habsburška monarhija prije do 1848.: društvo, politika i književnost. F. Raimund, J.N. Nestroy, F. Grillparzer, F. Hebbel, A. Stifter 3. Predavanje (18,00-19,30 h): Društvo i politika u zemljama njemačkog govornog područja od 1848.-1871.

21.03.2015.

09,00-14,30 h

4. predavanje (09,00-10,30 h): Njemačka 1871.-1900. (Wilhelmska Njemačka ili Drugo Njemačko Carstvo). Poetski ili građanski realizam: G. Keller, Th. Storm, G. Freytag, W. Raabe 5. predavanje (11,00-12,30 h): Šta je realizam? - Theodor Fontane 6. Predavanje (13,00-14,30 h) Naturalizam: G. Hauptmann, A. Holz, J. Schlaf, Sudermann

30.04.2015. 10,00-12,00

KLAUSUR (= kolokvij)

07.05.2015.

08,15-11,45 h

1. Seminar (08,15-09,45 h) – referati i diskusija: Büchner, Georg: Dantons Tod (3) Büchner, Georg: Woyczeck (3) Büchner, Georg: Lenz (3) 2. Seminar (10,15-11,45 h) – referati i diskusija: Büchner, Georg: Leonce und Lena (3) Hebbel, Friedrich: Maria Magdalena (3) Grillparzer, Franz: König Ottokars Glück und Ende (3)

14.05.2015.

08,15-11,45 h

3. Seminar (08,15-09,45 h) – referati i diskusija: Keller, Gottfried: Kleider machen Leute + Das Fähnlein der sieben Aufrechten (3) Storm, Theodor: Pole Poppenspäler + Die Regentrude (3) Stifter, Adalbert: Bunte Steine (Granit+Kalkstein+Bergkristall) (3)

Page 42: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

4. Seminar (10,15-11,45 h) -– referati i diskusija: Stifter, Adalbert: Brigitta (5) Storm, Theodor: Der Schimmelreiter (5)

21.05.2015.

5. Seminar (08,15-09,45 h) – referati i diskusija: Fontane, Theodor: L'Adultera (5) Fontane, Theodor: Irrungen Wirrungen (5) Fontane, Theodor: Stine (5) 6. Seminar (10,15-11,45 h) – referati i diskusija: Fontane, Theodor: Cecile (7) Fontane, Theodor: Effi Briest (7)

28.05.2015.

08,15-11,45 h

7. Seminar (08,15-09,45 h) – referati i diskusija: Gerhart Hauptmann: Vor Sonnenaufgang (3) Hermann Sudermann: Die Ehre (3) Arno Holz / Johannes Schlaf: Familie Selicke (3) 8. Seminar (10,15-11,45) – referati i diskusija: Max Halbe: Jugend (3) Frank Wedekind: Frühlings Erwachen (3) Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel (3)

Page 43: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Semantika Studij Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti Semestar 6. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 15+0+15

Vrijeme i mjesto održavanja nastave Četvrtkom od 9.15 do 12.15 u prostoriji 204 Kolegij alternira tijekom semestra s kolegijem Od Vormarza do naturalizma

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na njemačkome jeziku

Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Aneta Stojić

Kabinet 512

Vrijeme za konzultacije četvrtkom od 12.15 – 13.15 h Telefon 265-651

e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

Kabinet Vrijeme za konzultacije

Telefon e-mail

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Semantika kao lingvistička disciplina. Historijska semantika. Predmet i pojmovlje semantike. Riječ i semem. Riječ u kontekstu. Značenjski odnosi u leksiku. Paradigmatski i sintagmatski odnosi. Hiperonim i hiponim. Sinonimija. Antonimija. Polisemija. Promjena značenja. Metafora i metonimija. Semantičko polje. Komponencijalna semantika. Semantika prototipova.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći:

- definirati pojmove semantike - objasniti značenjske odnose u leksiku - prepoznati značenjske odnose - analizirati značenje riječi prema različitim pristupima semantike

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni radx x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 0,75 Kontinuirana provjera znanja 1 0,75 30 Kontinuirana provjera znanja 2 1 40 ZAVRŠNI ISPIT 1,5 30 UKUPNO 4 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova

Page 44: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Schwarz, Monika/ Chur, Jeannette (1993): Semantik. Ein Arbeitsbuch. Narr Studienbücher, Tübingen. + izabrana poglavlja iz:

2. Adamzik, Kirsten (2004): Sprache: Wege zum Verstehen. Tübingen: UTB.

3. Geckeler, Horst (1982): Strukturelle Semantik und Wortfeldtheorie. München: Fink Verlag.

4. Müller, Horst M. (2002): Arbeitsbuch Linguistik. Paderborn: Schöningh.

5. Palmer, Frank (1977): Semantik. Eine Einführung. C. H. Beck Verlag, München.

6. Pelz, Heidrun (1996). Linguistik. Eine Einführung. Hamburg: Hoffmann und Campe.

7. Linke, Angelika et al. (3 1996): Studienbuch Linguistik. Tübingen. Niemeyer.

IZBORNA LITERATURA

1. Lutzeier, Peter Rolf (1995): Lexikologie: Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Stauffenburg.

2. Saussure, Ferdinand (3 2001): Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin/New York.

3. Stedje, Astrid (2007): Deutsche Sprache gestern und heute. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70 % nastave. U slučaju bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o zadacima koje treba pripremiti za sljedeći sat. Studenti su dužni pripremati zadatke prema rasporedu koji je utvrđen nastavnim planom. U slučaju spriječenosti, student je dužan pravovremeno obavijestiti nastavnika te izostanak opravdati valjanom potvrdom.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploče, a u slučaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Završni ispit sastoji se od pismene provjere znanja gradiva obrađenog tijekom kolegija.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i

Page 45: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima! Konačna ocjena studenta određuje se prema aktivnosti u nastavi (kontinuirana provjera znanja 1, maksimalno 30 bodova), rezultata na kolokviju (kontinuirana provjera znanja 2, maksimalno 40 bodova), te rezultata na završnom ispitu (maksimalno 30 bodova). Kategorija aktivnost u nastavi uključuje pripremu zadataka i aktivno uključivanje u nastavi sa saznanjima koje je student stekao pripremom zadataka. Na provjerama znanja (kolokvij, završni pismeni ispit) treba zadovoljiti minimalno 50 %. Obavezan uvid u ispitne testove u za to predviđenim terminima. Obavezna prisutnost kod zaključivanja ocjene.

ISPITNI ROKOVI

Zimski

Proljetni izvanredni

Ljetni 16. lipnja 2015. u 10 h i 30. lipnja 2015. u 10 h

Jesenski izvanredni

4. i 11. rujna 2015. u 10 h

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

05.03. Uvod u kolegij: prezentacija sadržaja, ciljeva i očekivanih ishoda kolegija. Obveze

studenata. Način ocjenjivanja. Metodologija rada.

05.03. Predmet semantike. Pojmovlje. Razvoj semantike kao lingvističke discipline.

Historijska semantika.

12.03. Modeli jezičnog znaka sa semantičkog aspekta.

12.03. Semantika riječi. Semanticitet. Semantičke teorije: Frege, Lyons, Katz/Fodor, de Saussure.

19.03. Kompozicionalnost; komponencijalna semantika; Analiza sema (Pottier); glosematika.

19.03. Semantičko obilježje; semantika prototipova.

20.03. Teorija semantičkog polja (Trier). 26..03. Kolokvij 09.04. Sintagmatski odnosi; leksička solidarnost; kolokacija.09.04. Paradigmatski značenjski odnosi; asimetrija jezičnog znaka. 16.04. Promjena značenja.

16.04. Metaforizacija i ad-hoc tvorbe.23.04. Pragmatički aspekti semantike. Izvanjezični kontekst; jezični relativizam.23.04. Semantika rečenice. Semantika teksta.

Page 46: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Jezične vježbe VI Studij Njemački jezik i književnost - preddiplomski Semestar 6. - ljetni Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0-0-60

Vrijeme i mjesto održavanja nastave Barac: utorak 14.15-15.45 prost. 504 Svoboda: srijedom 12.15-13.45, prost. 501

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Izvodi se na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Manuela Svoboda

Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije Prema rasporedu i najavi

Telefon 265-657 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Maja Barac Kabinet 508

Vrijeme za konzultacije Prema rasporedu i najavi Telefon 265-656

e-mail [email protected]

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Obrada autentičnih njemačkih i hrvatskih tekstova iz područja ekonomije, prava, medicine, književnosti i dr. (po nekoliko tekstova kao jedna cjelina kako bi se stekao temeljni vokabular). Prevođenje hrvatskih i njemačkih tekstova iz obrađivanih područja kao i analiza prijevoda kako bi se uvježbale i automatizirale tehnike prevođenja stručnih tekstova. Cilj je proširivanje vokabulara i usvajanje stručne terminologije jezika pojedine struke kao i uvježbavanje temeljnih tehnika prevođenja stručnih tekstova različite tematike s hrvatskog na njemački jezik i s njemačkog na hrvatski jezik te ponavljanje, utvrđivanje i primjena gramatičkih pravila (većim dijelom kroz izradu prijevoda).

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći: objasniti značenje pojedinih stručnih riječi i izraza (određena tema iz područja struke) tako što će ih

parafrazirati, navesti sinonime i/ili navesti primjer (kontekst u kojem se riječ koristi) izraditi glosar određene tematike čime će pokazati poznavanje terminologije područja pojedine struke (na

njemačkom i hrvatskom jeziku) interpretirati zadani stručni tekst, tj. ukratko prepričati tekst, objasniti ključne pojmove u tekstu (stručne nazive i

izraze karakteristične za pojedinu struku) te iznijeti svoj stav o toj temi koristiti terminologiju obrađenih tematskih područja i njihov specifični leksik u usmenom i pismenom izrazu, što

će pokazati u diskusijama na satu i vještim prijevodom stručnog teksta prepoznati jezični registar i stil u hrvatskom i njemačkom tekstu, a to će pokazati odabirom odgovarajućeg

jezičnog registra i stila u prijevodu bez poteškoća razumjeti bilo koju standardnojezičnu varijantu jezika (uključujući apstraktne, strukturno ili

lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela), te prepoznati i koristiti idiomatske izraze i kolokvijalizme, a to će demonstrirati izradom prijevoda i aktivnim sudjelovanjem na satu (nesmetanim sudjelovanjem u govornoj interakciji)

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vježbe x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1,5 Test iz poznavanja riječi 0,75 10 Prijevodi 1 60 ZAVRŠNI ISPIT 0,75 30 UKUPNO 4 100

Page 47: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. aktualni stručni tekstovi 2. članci iz novina i časopisa njemačkog (a dijelom i hrvatskog) govornog područja 3. njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački rječnici 4. jednojezični njemački i hrvatski rječnici 5. Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005. (grupa autora) 6. njemačke gramatike (Helbig-Buscha: Deutsche Grammatik, Langenscheidt, Leipzig) 7. Dreyer-Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München.

IZBORNA LITERATURA

1. Ivir Vladimir: Teorija i tehnika prevođenja, Centar “Karlovačka gimnazija”, Sremski Karlovci, 1978. 2. Mary Snell-Hornby: Übersetzungswissenschaft- eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis,

Francke, Tübingen/Basel, 1994 3. Katharina Reiss: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft, WUV/Universitätsverlag, Wien, 1995 4. H.G.Hönig/P. Kußmaul: Strategie der Übersetzung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1996 5. Paul Kußmaul: Kreatives Übersetzen, Stauffenburg, Tübingen, 2000 6. jednojezični i dvojezični rječnici pojedine struke (ovisno o obrađivanim temama)

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. Ukoliko nisu prisustvovali na 70% nastave gube pravo na potpis i ocjenu te moraju ponoviti kolegij. U slučaju duže bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Pravo na potpis i ocjenu stječu nakon što izvrše SVE obveze na kolegiju kod OBA profesora. Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaćoj zadaći koju trebaju izvršiti za sljedeći sat. To mogu učiniti kod kolega ili kod profesora na konzultacijama, odnosno putem e-maila.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploče, a u slučaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Završni ispit se polaže na način da se u pismenom dijelu u 90 min piše prijevod sa hrvatskog na njemački jezika te sa njemačkog na hrvatski jezik. Nakon položenog pismenog dijela ispita studenti dolaze na usmeni ispit koji se sastoji od prepričavanja prethodno pročitanog teksta (na hrvatskom jeziku) na njemačkom jeziku te pitanja iz gramatike koja su se obrađivala tijekom tri godine studija te ponavljala na kolegiju JV VI.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima! Studenti samostalno pripremaju tekstove (liste s nepoznatim riječima iz jednojezičnih i dvojezičnih rječnika), zatim će pisati nakon svakog obrađenog stručnog područja prijevod na satu (ukupno 6 prijevoda tijekom semestra – 3 s hrvatskog na njemački jezik, te 3 s njemačkog na hrvatski jezik). Na temelju svakog prijevoda kod pojedinog nastavnika student može ostvariti od 0 do maksimalno 20 bodova. Ako student ne pristupi pisanju prijevoda na satu, imat će priliku na kraju semestra pisati prijevod u terminu prema dogovoru s profesorom. Korekcija predanog prijevoda će osim usvajanja znanja služiti i kao jedan vid pripreme za ispit koji će biti u pisanom obliku na kraju ljetnog semestra. Studenti također trebaju izrađivati glosare vezane uz određena područja struke te će se

Page 48: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

na kraju semestra kao provjera pisati kratki test iz poznavanja riječi koji uključuje sva stručna područja koja su obrađena tijekom ljetnog semestra, a iz kojeg studenti mogu ostvariti od 0 do maksimalno 10 bodova. Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje u diskusijama i prijevodima na satu za koje je osnovni preduvjet dobra priprema kod kuće.

ISPITNI ROKOVI

Zimski

Proljetni izvanredni

Ljetni 23.06.2015. i 07.07.2015. u 14 sati

Jesenski izvanredni

01.09.2015. i 08.09.2015. u 14 sati

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

03.03.2015 Einführung: Vorstellung des Lehrstoffs Alternativmedizin - Traditionelle chinesische Medizin - vježbe prevođenja (Barac)

04.03.2015 Einführung: Vorstellung des Lehrstoffs (Svoboda)

10.03.2015 Ayurveda - vježbe prevođenja (Barac)

11.03.2015 Religionen - Scientology (Svoboda) - vježbe prevođenja

17.03.2015 Alternative Heilverfahren - vježbe prevođenja (Barac)

18.03.2015 Christentum und Islam - vježbe prevođenja (Svoboda)

24.03.2015 Alternative Heilverfahren - vježbe prevođenja (Barac)

25.03.2015 Die Zeugen Jehovas - vježbe prevođenja (Svoboda)

31.03.2015 1. schriftliche Übersetzung (Barac)

01.04.2015 1. schriftliche Übersetzung (Svoboda)

07.04.2015 Wissenschaft- vježbe prevođenja (Barac)

08.04.2015 Medizin - Anamnese - vježbe prevođenja (Svoboda)

14.04.2015 Aktuelles zum Thema - vježbe prevođenja (Barac)

15.04.2015 Diagnosen - vježbe prevođenja (Svoboda)

21.04.2015 Aktuelles zum Thema - vježbe prevođenja (Barac)

22.04.2015 Anatomie - vježbe prevođenja (Svoboda)

28.04.2015 Aktuelles zum Thema - vježbe prevođenja (Barac)

29.04.2015 Aktuelle Krankheiten - vježbe prevođenja (Svoboda)

05.05.2015 2. schriftliche Übersetzung (Barac)

06.05.2015 2. schriftliche Übersetzung (Svoboda)

12.05.2015 Natur - Pflanzen - vježbe prevođenja (Barac)

13.05.2015 Aktuelles Thema aus den Medien - vježbe prevođenja (Svoboda)

19.05.2015 Tiere - vježbe prevođenja (Barac)

20.05.2015 Aktuelles Thema aus den Medien - vježbe prevođenja (Svoboda)

26.05.2015 Naturparks - vježbe prevođenja (Barac)

27.05.2015 Aktuelles Thema aus den Medien - vježbe prevođenja (Svoboda)

Page 49: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

02.06.2015 3. schriftliche Übersetzung (Barac)

03.06.2015 3. schriftliche Übersetzung (Svoboda)

09.06.2015 Vokabeltest - vježbe prevođenja (Barac)

10.06.2015 Vokabeltest - vježbe prevođenja (Svoboda)

Page 50: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Communis izborni predmet Njemački jezik I

Studij Svim studentima preddiplomskih i diplomskih studija (osim studentima Njemačkog jezika i književnosti)

Semestar 2. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+0+60 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Mogućnost izvođenja na stranom jeziku nastava se izvodi na njemačkom i engleskom jeziku Nositelj kolegija Jana Tobschall

Kabinet 509 Vrijeme za konzultacije utorkom 12:00 – 13:30

Telefon e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJAh SADRŽAJ KOLEGIJA (Beschreibung des Kurses)

Kolegij je namijenjen studentima koji ne posjeduju predznanje njemačkog jezika, ali koji pokazuju interes za usvajanje temelja njemačkog jezika. U kolegiju će se koristiti sljedeća djela: "Deutsch als Fremdsprache, Berliner Platz NEU Einstiegskurs" i "Deutsch als Fremdsprache, Berliner Platz NEU" na kojima se ujedno i cijeli kolegij temelji. Od studenata se ne očekuje da sami nabavljaju djela, nego će nastavnik osigurati dostupnost materijala. Osim navedenih udžbenika u nastavi će se koristiti video i zvučni zapisi, kojima će se ostvarivati multimedijalno učenje. Kolegij je tako zamišljen da je komunikacija u središtu, a aktivna suradnja se u velikoj mjeri očekuje pri pohađanju ovoga kolegija. OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA (Lernziele)

Cilj ovoga kolegija je usvajanje temelja njemačkog jezika i to u četiri kompetencije: pisanje, čitanje, razumijevanje i govorenje koje su propisane i A1 stupnjem Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike. NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1,5 40 Kontinuirana provjera znanja 1 0,5 10 Kontinuirana provjera znanja 2 0,5 10 ZAVRŠNI ISPIT 1,5 40 UKUPNO 4 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu

Page 51: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta) Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome

ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Susan Kaufmann, Lutz Rohrmann et. al.: Deutsch als Fremdsprache (DaF), Berliner Platz NEU Einstiegskurs. München: Klett-Langenscheidt, 2013. 2. Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann et. al.: Deutsch als Fremdsprache (DaF), Berliner Platz 1 NEU. Berlin, München: Langenscheidt KG, 2009.

IZBORNA LITERATURA

1. 2.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

[email protected]

NAČIN POLAGANJA ISPITA

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski

Proljetni izvanredni

Ljetni 16.6. i 30. 6. u 12,00 h

Jesenski izvanredni

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

1. tjedan Einführung in die Lehrveranstaltung: Organisatorisches, Inhalte, Ziele, Prüfungsmodalitäten, Benotungskriterien, Kennenlernen Chapter 1: Hallo Inhaltlich:begrüßen, verabschieden, sich vorstellen, über Namen und Herkunft sprechen Sprachlich: einfache Aussagesätze und W-Fragen, Verbformen im Präsens

2. tjedan Chapter 2: Wie geht's?

Page 52: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Inhaltlich: Fragen, wie es jemandem geht, nach Telefonnummern und Adressen fragen Sprachlich: Zahlen bis 200, Personalpronomen, Verbformen im Präsens, Ja/Nein-Fragen

3. tjedan Chapter 3: Was kostet das? Inhaltlich: über Preise sprechen, Verkaufsgespräche führen, Gegenstände beschreiben Sprachlich: Nomen und Artikel, unbestimmter und bestimmter Artikel, Adjektive

4. tjedan Chapter 4: Wie spät ist es? Inhaltlich: Uhrzeiten angeben, über den Tagesablauf sprechen Sprachlich: Zahlen wiederholen, trennbare Verben

5. tjedan Chapter 5: Was darf's sein? Inhaltlich: Einkaufsdialoge verstehen, Einkaufszettel schreiben Sprachlich: Plural der Nomen, Artikel und Nomen, Verben mit Akkusativ

6. tjedan Chapter 5: Was darf's sein? (Wiederholung) Inhaltlich: Einkaufsdialoge verstehen, Einkaufszettel schreiben Sprachlich: Plural der Nomen, Artikel und Nomen, Verben mit Akkusativ

7. tjedan Chapter 6: Familienleben Inhaltlich: Über die Familie sprechen Sprachlich: Possesivartikel: mein, dein, sein, Präteritum von sein und haben

8. tjedan Chapter 7: Wilkommen in Berlin Inhaltlich: Ortsangaben machen, nach dem Weg fragen, Hinweise zum Weg geben Sprachlich: Der Dativ im Satz, Präpositionen mit Dativ

9. tjedan Chapter 8: Zimmer, Küche, Bad Inhaltlich: Wohnungsanzeigen verstehen, über die Wohnungssuche sprechen Sprachlich: Modalverben wollen/ können, Perfekt mit haben

10. tjedan Chapter 9: Was ist passiert Inhaltlich: Über Vergangenes sprechen, über die eigene Person sprechen Sprachlich: Perfekt mit sein

11. tjedan Wiederholung 12. tjedan Chapter 10: Ich arbeite bei...

Inhaltlich: über Arbeit und Beruf sprechen, Stellenanzeigen verstehen Sprachlich: Modalverb müssen

13. tjedan Chapter 11: Gesund und fit Inhaltlich: Körperteile benennen, Gespräche beim Arzt führen, Termine vereinbaren Sprachlich: Modalverben dürfen und sollen, Imperativ

14. tjedan Chapter 12: Schönes Wochenende Inhaltlich: Reisen und Urlaub, Fahrkarten kaufen, über das Wetter sprechen Sprachlich: Personalpronomen, Präpositionen mit Akkusativ und Dativ

15. tjedan Wiederholung

Page 53: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Communis izborni predmet Njemački jezik IV

Studij Svim studentima preddiplomskih i diplomskih studija (osim studentima Njemačkog jezika i književnosti)

Semestar 2. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 2 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+0+30 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Mogućnost izvođenja na stranom jeziku nastava se izvodi na njemačkom i engleskom jeziku Nositelj kolegija Jana Tobschall

Kabinet 509 Vrijeme za konzultacije

Telefon e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Kolegij je namijenjen studentima koji posjeduju dobro predznanje njemačkog jezika i kojima je u interesu popraviti i unaprijediti svoje komunikativne sposobnosti. U središtu kolegija nalaze se dva književna djela koja će se promatrati u kulturnopovijesnom kontekstu. Književna djela bira nastavnik ovisno o razini znanja studenata (moguća djela su navedena u nastavku). Od studenata se ne očekuje da sami nabavljaju djela, nego će nastavnik osigurati dostupnost materijala. Aktivna suradnja se u velikoj mjeri očekuje pri pohađanju ovoga kolegija. OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Cilj ovoga kolegija je poboljšanje komunikativne sposobnosti u njemačkom jeziku. Ovisno o razini znanja i poznavanja jezika, kolegij se orijentira pomoću Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike. NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 0,75 40 Kontinuirana provjera znanja 1 0,25 10 Kontinuirana provjera znanja 2 0,25 10 ZAVRŠNI ISPIT 0,75 40 UKUPNO 2 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

Page 54: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1.Thomas Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee.Fischer-Verlag, 1999. 2. Sven Regener: Herr Lehmann. Frankfurt am Main:Eichborn Verlag, 2001. unter Vorbehalt, abhängig vom Sprachniveau der Studierenden

IZBORNA LITERATURA

1. 2.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

[email protected]

NAČIN POLAGANJA ISPITA

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski

Proljetni izvanredni

Ljetni 16. 6. i 30. 6. u12 sati

Jesenski izvanredni

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

1.

- Organisatorisches, Inhalte und Ziele des Kurses, Prüfungsmodalitäten - Berlin heute - In der Vergangenheit - ein geteiltes Land – eine geteilte Stadt - Landeskundliches Lernziel: Einführung in das Thema, Vermittlung von Fakten über das geteilte Deutschland, die Grenze und deren Bewachung - Sprachliches Lernziel: Einführung oder Wiederholung des Präteritums

2.

- Berlin heute - In der Vergangenheit - ein geteiltes Land – eine geteilte Stadt - Landeskundliches Lernziel:

Page 55: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I · PDF fileNjemačka književnost od Vormärz‐a do naturalizma ... dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika

Einführung in das Thema, Vermittlung von Fakten über das geteilte Deutschland, die Grenze und deren Bewachung - Sprachliches Lernziel: Einführung oder Wiederholung des Präteritums

3. - Einführung in das Buch „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“

4. - Chakterisierung der Hauptfiguren

5. - Jugend und Musik in der DDR

6. - Widerstand in der DDR (Jimi Hendrix, die Stones und Sartre - alles höchst illegal in der DDR)

7. - Besprechung des Films „Sonnenallee“

8. - Buchkritik, Kritik üben am Konzept der Ostalgie

9. - Einführung in das Buch „Herr Lehmann“

10. - Besprechung des Buchs „Herr Lehmann“

11. - Besprechung des Buchs „Herr Lehmann“

12. - Chakterisierung der Hauptfigur

13. - Buchvergleich zwischen „Herr Lehmann“ und „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“

14. - Besprechung des Films „Herr Lehmann“

15. - Vorbereitung auf die Klausur