of 58 /58
OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE Stjepana Radića 27 49214 Veliko Trgovišće KURIKUL ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. Veliko Trgovišće, rujan 2016.

OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE

Stjepana Radića 27

49214 Veliko Trgovišće

KURIKUL ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

Veliko Trgovišće, rujan 2016.

Page 2: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

REALIZACIJA ŠKOLSKOG KURIKULA U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./16.

Izborna, dodatna i dopunska nastava se u školskoj godini 2015./16. provodila prema planu iz Kurikula škole, isto kao i izvannastavne aktivnosti.

Sva planirana izvanučionička nastava je realizirana prema planu iz Kurikula škole za ovu školsku godinu od 1. do 8. razreda.

Roditelji su participirali troškove jednodnevnih izleta i ekskurzija u Hrvatskom zagorju, Zagrebu, Varaždinu. Sedmi razredni odjeli su bili na završnoj ekskurziji u Zaostrogu. Uspješno je organizirana i realizirana Škola u prirodi u Istri.

Svi planirani projekti realizirani su prema planu.

Page 3: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN 2016./17.

PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA

RAZVOJNI CILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI

DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

Integracija nastavnih sadržaja/međupredmetna korelacija i suradnja

više integracije, povezivanja određenih sadržaja kroz više predmeta

suradnja među učiteljima, uključivanje svih učitelja, zajedničko planiranje

učitelji i učenici; NPP, računalo, materijal za izradu radova učenika

tijekom školske godine

Razredna vijeća

evaluacija aktivnosti, realizacija školskog kurikuluma

Suradnja roditelja i škole bolja i češća suradnja roditelja i škole

projekti koji uključuju suradnju roditelja, roditeljski sastanci s temom suradnje

učenici, učitelji i roditelji

tijekom školske godine

Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja

zajednička analiza i evaluacija projekata i aktivnosti; realizacija školskog kurikuluma

Izvannastavne aktivnosti više i raznovrsnije izvannastavne aktivnosti

kreativno planiranje

učitelji, učenici tijekom školske godine

Učiteljsko vijeće realizacija školskog kurikuluma

Vrednovanje i samovrednovanje učitelja

biti svjesni svojih mana i prednosti, poboljšati svoj rad, nastavni proces i rad škole

suradnja, samovrednovanje, uspoređivanje i kreiranje obrazaca, zajednička analiza

učitelji, učenici, obrasci za vrednovanje i samovrednovanje, potrošni materijal

tijekom školske godine

Učiteljsko vijeće

praćenje napretka prema bilješkama i vrednovanju učenika i učitelja

Page 4: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08), Školski odbor OŠ Veliko Trgovišće, na prijedlog Učiteljskog vijeća i nakon razmatranja na Vijeću roditelja, donosi

Školski kurikul

Uvod

Škola radi na temelju Školskog kurikula i Godišnjeg plana i programa rada. Školski kurikul utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikula i nastavnog plana i programa. Školski kurikul određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Školskim kurikulom se utvrđuje: – aktivnost, program i/ili projekt – ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta – namjena aktivnosti, programa i/ili projekta – nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost – način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta – vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta – detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta – način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja.

Page 5: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

1. IZBORNA NASTAVA

Izborna nastava je osobni učenikov izbor određenog nastavnog predmeta. Izborni nastavni predmet postaje obvezni nastavni predmet u školskoj godini u kojoj se učenik za nju opredijeli. Svrha organiziranja izborne nastave je omogućivanje slobode i produbljivanje znanja i sposobnosti u onom odgojno obrazovnom području za koje učenik pokazuje posebne sklonosti.

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

Informatika

5. – 8. r.

-steći temeljna znanja i vještine za samostalno služenje računalom i stvaranje osnova za nadogradnju u daljnjem školovanju

-Osposobiti učenike za uporabu računala i primjenu teoretskih znanja u svakodnevnoj računalnoj komunikaciji i praksi za brže i kvalitetnije rješavanje postavljenih zadataka upoznavanje s radom računala, OS-om, MS 2007 te informacijskom i komunikacijskom tehnologijom

Ana Knežević – OŠ Veliko Trgovišće – 5.a,5.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b PŠ Dubrovčan – 5., 6., 7., 8. razred Marina Prebila – OŠ Veliko Trgovišće – 6.a i 6.b razred

- putem redovite nastave u učionici informatike, kroz različite oblike i metode poučavanja.

dva sata tjedno kroz školsku godinu 2016./2017.

- u cijelosti ga snosi škola (potrošni materijal, održavanje informatičke opreme i dr.)

Vrednovanje je brojčano (ocjene od 1 – 5) i opisno prema pravilniku o vrednovanju... Vrednuju se slijedeća postignuća: - usvojenost programskih sadržaja - primjena znanja i vještine

Vjeronauk

1. – 8. r.

obrada nastavnih jedinica i ključnih pojmova prema nastavnom planu i programu vjeronauka za osnovnu školu

izgradnja vjerskih, moralnih i općeljudskih vrijednosti kod djece i mladeži

vjeroučitelji Sanja Martinić, Robert Karlovčec, Željka Žigman

pismene i verbalne metode rada, radionice, izvanučionična nastava, medijska kultura, sveta misa

tekuća školska godina 2016./2017.

metodička i didaktička pomagala, udžbenici i radne bilježnice, TV

pismeno i usmeno ispitivanje, grupni i samostalni rad učenika; izrada umnih mapa učenika

Page 6: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

Njemački jezik 4.-8.r.

-razvijati interes i ljubav prema stranom jeziku te osvijestiti važnost učenja i poznavanja stranih jezika -osposobiti i motivirati učenike za daljnje učenje njem. jezika -usvajanje osnovnih znanja njemačkog jezika -razvoj aktivne uporabe i komunikacije na njem. jeziku u svakodnevnom životu -razvijati i proširiti znanja o kulturi i civilizaciji zemalja njem. govornog područja -razvoj znanja i pozitivnog stajališta prema umjetničkom stvaralaštvu

-usvajanje leksičkih i gramatičkih znanja njemačkog jezika -razvoj govornih i pismenih kompetencija te čitanja i slušanja s razumijevanjem -proširivanje vokabulara i razvoj vještine komunikacije na njemačkom jeziku -učenicima približiti i prenijeti osnove i specifičnosti njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

-učenici 4. – 8. razreda- aktivno sudjelovanje u izbornoj -učiteljica njemačkog jezika Martina Matečić- realizacija i vrednovanje izborne nastave

-izvođenje izborne nastave tijekom godine (nastavno gradivo prema Nastavnom planu i programu) -zadatci za usmenu i pisanu uporabu jezika- udžbenički materijali i dodatni listići -zadatci za samostalan rad učenika kod kuće

-2 školska sata tjedno (70 sati godišnje)

- troškovi ispisa i kopiranja (+ u boji)- 0,50 kuna po stranici crno- bijeli print + 7,00 kuna po stranici u boji (kroz godinu- toner za laserski pisač = 450,00 kn) - papir bijeli + u boji (3 paketa od 500 komada)- 100,00 kuna - struja, korištenje školskog kopirnog aparata, računala i printera- 1000,00 kuna

-opisno i brojčano ocjenjivanje učenika (usmene i pisane provjere) -provjera aktivne uporabe njemačkog jezika (kroz igre, dramatizacije- igre uloga i situacija, komunikacijom na satovima) -izrada plakata, pisanje kraćih pjesmica, slikovnica (priča), stripova, objavljivanje uspješnijih uradaka -praćenje učenika u razumijevanju, usmenom i pisanom izražavanju te gramatici i vokabularu

Page 7: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

2. DODATNA NASTAVA

U skladu s člankom 34. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osim redovne nastave u školi se izvodi dodatna nastava koja ima za cilj poticati učenike koji u određenom programu ili nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet.

Dodatna nastava omogućava učenicima da što više zadovolje svoje interese i želje te im pomaže da promoviraju osobne i zajedničke uspjehe i rezultate kako njih samih tako i njihovih mentora i škole u cjelini. Svi ti programi potiču i otvaranje škole prema lokalnoj zajednici i šire te izgradnji partnerstva između različitih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Osim toga u okviru dodatne nastave učenici vježbaju i praktično primjenjuju usvojena znanja i vještine u određenom programu te stječu nove spoznaje, vrednote i stavove iz svojeg interesnog i izbornog područja (predmeta).

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

Matematika

1. PŠ D, 2. VT, 2. PŠ D, 2. PŠ ST, 3. VT, 3. PŠ D, 3. PŠ ST, 4. VT

individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele znati više

poticati interes učenika za proširenim matematičkim znanjem; proširiti znanje, vještine i logičko mišljenje

Učiteljice RN prema planu i programu

jedan školski sat svaki tjedan kroz školsku godinu / 35 sati godišnje

troškovi nabave papira za listiće

opisno praćenje učenika u napredovanju, usmena i pismena provjera učenika

Hrvatski jezik

1. VT, 1. PŠ D, 3. VT

Razvijati kulturu govora; sposobnost izražajnog čitanja; razvijati sposobnost povezivanja pokreta i riječi; utvrđivati osnovne pojmove dramskog stvaralaštva… Razvijati ljubav prema materinskom

Naučiti učenike uočavati razliku riječi i pokreta, učiti ih slobodnom izražavanju na sceni…. Naučiti učenike pravopisnim i pravogovornim zakonitostima hrvatskog standardnog jezika.

Učiteljice RN prema planu i programu

jedan školski sat svaki tjedan kroz školsku godinu / 35 sati godišnje

troškovi nabave papira za listiće

opisno praćenje učenika u napredovanju, usmena i pismena provjera učenika

Page 8: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

jeziku, čistoći i pravilnosti govora i pisanja te njihovoj pravilnoj uporabi.

Hrvatski jezik 7. r. MŠ VT

Razvijanje kulture pisanja i govorenja, rad s darovitim učenicima. Produbljivanje znanja o pravilima hrvatskog jezika, književnim djelima, standardni jezik, poticanje na učenje i pravilno pisanje i govorenje.

Aktivnost se organizira za učenike koji su izrazito zainteresirani za predmet, a imaju predznanja koja kroz ovaj oblik nastave žele proširiti.

učiteljica hrvatskog jezika Navenka Šoštarić

učionički tip nastave uz korištenje multimedije, kvizovi, ispiti

Tijekom školske godine

praćenje napretka , kvizovi znanja, testovi, natjecanja, ankete, upitnici

Kemija

7. i 8. r. MŠ VT i PŠ D

Razvijati interes za prirodne znanosti, donošenje zaključaka i stjecanje znanja temeljem praktičnog rada, razvoj logičkog mišljenja i zaključivanja, pristup i korištenje različitih izvora znanja, sposobnost za samostalan rad, točnost i preciznost u rješavanju zadataka.

Omogućiti talentiranim i darovitim učenicima razvoj njihovih sposobnosti.

Ivana Benčić Rješavanje problemskih zadataka kroz samostalan i grupni eksperimentalni rad, provođenje istraživanja koristeći stručnu literaturu i Internet.

Tijekom školske godine

Vođenje dnevnika rada i bilježenje zalaganja učenika, plakati, prezentacije, kvizovi, upitnici.

Page 9: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

Biologija 7.r.

Razvijati interes za prirodne znanosti; proučavanje, uočavanje, zaključivanje pojava; korištenje raznih izvora znanja; osposobljavanje za samostalan rad

Poticati znatiželjne i darovite učenike na razvoj njihovih sposobnosti; poticati učenike na proširenje znanja iz biologije

Vesna Pleško Korištenje dostupne literature, medija i svih dostupnih aparata

Tijekom školske godine

Natjecanje, praćenje učenika u npredovanju

Geografija 5. i 7. r. PŠ D

poticati kod učenika interes za istraživanje prostora i geog. promatranje svijeta oko sebe, poticati geografsko razmišljanje; uočavati povezanost prirodnih elemenata i društvenih pojava; razvijati umijeće upotrebe geografske karte i atlasa kao izvora znanja; uvesti učenike u metode znan. istraživanja (neposredno promatranje, brojanje, crtanje, skiciranje, uzorkovanje, kartiranje, anketiranje); razvijati sposobnost

za učenike 5. i 7.r. PŠ D; poticanje učenika na geografsko promatranje i istraživanje prostora

Tatjana Pongrac

tjedni rad, tijekom školske godine, terenska nastava u bližoj okolici škole (Dubrovčan, Ravnice, Bezavina, Mrzlo Polje, Velika Erpenja); anketiranje, fotografiranje, prebrojavanje

jednom tjedno, jedan školski sat; izvanučionička nastava tijekom ožujka , travnja i svibnja

troškovi materijala za izradu plakata, troškovi izrade fotografija, troškovi prijevoza na natjecanje

izrada plakata s terenskih izlazaka i geografskih istraživanja; izrada i prezentiranje ppt prezentacija; školsko i županijsko natjecanje

Page 10: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

priopćivanja rezultata istraživanja;vježba ti korištenje računala u obradi geog. sadržaja; upoznati svoj zavičaj, vježbati vještinu snalaženja u prostoru, razvijati ekološku svijest; pripremati učenike za natjecanje

Engleski jezik

7.r. MŠ

- učvrstiti i proširiti znanja iz redovnog programa - razvijanje jezičnih kompetencija - osposobiti učenike za što samostalniji rad - naučiti ih prezentirati svoja postignuća pred drugima - razvijati pozitivan stav prema svim oblicima rada - znati prepoznati i iskoristiti svoje mogućnosti - cijeniti sposobnosti drugih - razvijati natjecateljski duh

-proširiti redovni rad dodatnim sadržajima i vježbama s ciljem što većeg osamostaljenja i stjecanja samopouzdanja za prezentaciju pred drugima -priprema učenika za školsko / županijsko natjecanje iz engleskog jezika

- Danijel Likar - učenici 7.a i 7.b razreda Matične škole

-učenici prikupljaju dio materijala za rad (novinski članci, filmovi, pjesme) - rješavanje zadataka, čitanje nepoznatih tekstova s razumijevanjem - prezentacija teme koja zanima učenika

- tijekom školske godine, ovisno o rasporedu učenika (dogovor s učenicima) - ukupno 35 sati / 1 sata tjedno

- kopiranje potrebnih materijala (posebno pripremljeni nastavni listići)

- zajednička analiza rada - razgovor s učenicima - prijedlozi za još bolje uspjehe - davanje mogućnosti prezentacije u redovnoj nastavi - sudjelovanje na natjecanju

Page 11: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

Matematika

5., 6. i 8.r. MŠ

individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele znati više

poticati interes učenika za proširenim matematičkim znanjem; proširiti znanje, vještine i logičko mišljenje

Martina Ivetić,učenici 5. razreda MŠ

Tihana Hudi, učenici 6. i 8. razreda MŠ

individualizirai rad uz korištenje različitih metoda i oblika rada

tijekom šk. god.

- opisno praćenje učenika u napredovanju

Fizika

7. i 8.r. MŠ

individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele znati više

dodatna nastava za učenike 7. i 8. razreda; poticanje učenika na proširivanje znanja iz fizike

Damir Matijević

individualizirani rad

tijekom šk. godine

- opisno praćenje učenika u napredovanju

Njemački jezik 8. razredi

-proširiti redovni rad dodatnim sadržajima i vježbama s ciljem što većeg osamostaljenja i stjecanja samopouzdanja za prezentaciju pred drugima, -priprema učenika za školsko/županijsko natjecanje iz NJ

-učvrstiti i proširiti znanja iz redovnog programa, razvoj jezičnih kompetencija, osposobiti učenike za što samostalniji rad, naučiti ih prezentirati svoja postignuća pred drugima, razvijati pozitivan stav prema svim oblicima rada, znati prepoznati i iskoristiti svoje mogućnosti, cijeniti sposobnosti drugih, razvijati natjecateljski duh

-učenici 8. razreda- aktivno sudjelovanje u dodatnoj nastavi -učiteljica njemačkog jezika Martina Matečić- realizacija

- učenici prikupljaju dio materijala za rad (novinski članci, filmovi, pjesme), rješavanje zadataka, čitanje nepoznatih tekstova s razumijevanjem, prezentacija teme koja zanima učenika

-tijekom školske godine, ovisno o rasporedu učenika i učiteljice, ukupno 35 sati

- potrošni materijal

- zajednička analiza rada – razgovor s učenicima, prijedlozi za još bolje uspjehe, pružanje mogućnosti prezentacije u redovnoj nastavi, sudjelovanje na natjecanjima

Page 12: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

3. DOPUNSKA NASTAVA

Dopunska nastava predstavlja posebni odgojno obrazovni rad s učenicima koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanim uspjehom, pa se za njih organizira takav oblik rada koji će im pomoći u učenju, stjecanju sposobnosti i vještina iz određenih nastavnih područja.

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

Matematika i hrvatski jezik

Svi razredi razredne nastave

stjecanje temeljnih mat. znanja potrebnih u svakodnevnom životu, razvoj sposobnosti i vještina rješavanja matematičkih zadataka potrebnih za nastavak školovanja, usvajanje nastavnih sadržaja propisanih nastavnim planom i programom

sustavnim vježbanjem i ponavljanjem pomoći učenicimau usvajanju nast. sadržaja; aktivnost je namijenjena učenicima koji teže usvajaju nastavne sadržaje i onima koji su izostali s nastave

učiteljice razredne nastave

primjerenim zadacima poticati interes za rad, individualiziranim pristupom pronalaziti načine na koje će učenici usvajati nastavne sadržaje, nadoknađivati ono što nije usvojeno u redovnoj nastavi; u radu koristiti ciljane didaktičke materijale koji će olakšati usvajanje nastavnih sadržaja (nastavne listiće, didaktičke igre, računalne igre i sl.)

tijekom školske godine, prema potrebi (35 sati godišnje)

nabava potrošnog materijala, fotokopiranje

vrednovanje sukladno Pravilniku o ocjenjivanju i vrednovanju učenikovih postignuća, individualni razgovori s roditeljima

KEMIJA 7. i 8.r.

Nadoknaditi gubitke u znanjima ili vještinama, te tako osposobiti učenika za uspješno učenje kemije.

Individualizirati nastavnesadržaje učenicima koji iz bilo kojih razloga imaju poteškoća u svladavanju programa kako bi im se omogućilo usvajanje programa i razvoj

Ivana Benčić Rad na dopunskoj nastavi uglavnom će se temeljiti na individualnom radu sa svakim učenikom pojedinačno s prilagođenim nastavnim metodama i nastavnim

Tijekom školske godine

Vođenje dnevnika rada i bilježenje zalaganja učenika

Page 13: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

njihovih sposobnosti

sredstvima.

Hrvatski jezik 5. - 8.r.

Svladavanje ključnih pojmova propisanih PIP-om

Uklanjanje poteškoća pri svladavanju ključnih pojmova, rad na poboljšanju izražajnih mogućnosti učenika

učiteljica Ines Čeko, učenici 6. i 8.r. MŠ Nevenka Šoštarić, učenici 5. i 7.r. MŠ Ana Marenković, učenici 5.-8r. PŠ D

Učionički tip rada s učenicima jedan sat tjedno uz povremeno korištenje multimedije.

Tijekom nastavne godine 2016./2017, 35h/tj.

Fotokopirni materijal cca 100 kn

Praćenje učenikova napretka, Test znanja, vježbe, kvizovi

Povijest 6., 7.r. OŠ VT Geografija 6.-8.r. OŠ VT

usvojiti, ponoviti i uvježbati glavne sastavnice nastavnih predmeta; poboljšanje uspjeha, stjecanje samopouzdanja, pobuditi interes za samostalno učenje gradiva

uklanjanje poteškoća prisvladavanju ključnih pojmova koje učenici nisu svladali na redovitoj nastavi

Biserka Miholić

Individualizirani pristup

Tijekom školske godine

Praćenje učeničkog napretka

Matematika

5. - 8.r.

pomoć učenicima u svladavanju osnovnih matematičkih znanja, poticanje na razmišljanje, povezivanje, zaključivanje, vježbanje tehnike računskih operacija

uklanjanje poteškoća pri svladavanju ključnih pojmova koje učenici nisu svladali na redovitoj nastavi

Martina Ivetić, učenici 5. i 7.r. MŠ Tihana Hudi, učenici 6. i 8.r. MŠ Štefanija Petek, učenici 5. – 8.r. PŠ D

rad u učionici u manjim grupama

tekuća školska godina

- test, usmeni odgovori

Nadoknaditi gubitke u znanjima ili

Individualizirati nastavnesadržaje učenicima koji iz

Damir Matijević

Rad na dopunskoj nastavi uglavnom će se temeljiti na

Tijekom školske godine

Vođenje dnevnika rada i bilježenje zalaganja učenika

Page 14: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

Fizika

7. i 8.r. MŠ

vještinama, te tako osposobiti učenika za uspješno učenje kemije.

bilo kojih razloga imaju poteškoća u svladavanju programa kako bi im se omogućilo usvajanje programa i razvoj njihovih sposobnosti

individualnom radu sa svakim učenikom pojedinačno s prilagođenim nastavnim metodama i nastavnim sredstvima.

Povijest 8.a i 8.b MŠ VT

-usvojiti, ponoviti i uvježbati glavne sastavnice nastavnog predmeta (usvojiti temeljne pojmove i događaje, vježbati snalaženje u vremenu i prostoru ) -poboljšanje uspjeha, stjecanje samopouzdanja --probuditi interes za samostalno učenje gradiva

-uklanjanje poteškoća pri usvajanju ključnih pojmova koje učenici nisu svladali na redovitoj nastavi, primjena individualnih metoda i postupaka u radu, razvijanje umijeća snalaženja na zemljovidu, slijepim kartama i u vremenu

-učiteljica Melita Špoljar

-rad na dopunskoj nastavi uglavnom će se temeljiti na individualnom radu sa svakim učenikom pojedinačno s prilagođenim nastavnim metodama i nastavnim sredstvima

-jedan školski sat tjedno ili prema dogovoru s učenicima, ovisno o rasporedu -tijekom školske godine 2016./2017.

-papir za kopiranje

- individualno praćenje napredovanja učenika i vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i zadataka te odnosa prema radu - primjena usvojenog znanja na redovitoj nastavi

Engleski jezik

4. - 8.r.

Pomoć u svladavanju onih nastavnih sadržaja koji koje učenik/ učenica nije uspješno usvojio/ usvojila , razvijanje sposobnosti i vještina koje nisu dovoljno razvijene. - pomaganje pri usvajanju jezičnih

Pomoć u svladavanju onih nastavnih sadržaja koji koje učenik/ učenica nije uspješno usvojio/ usvojila, razvijanje sposobnosti i vještina koje nisu dovoljno razvijene.

- učitelji engleskog jezika: Anamarija Bradač; Natalija Huić; Danijel Likar - učenici od 4. - 8.razreda OŠ Veliko Trgovišće (broj učenika varira ovisno o razredu i nastavnim

- individualnim pristupom (izbor zadataka i vježbi) pratiti, podržavati, poticati razvoj vještina i sposobnosti - rješavanje gramatičkih zadataka, čitanje poznatih tekstova s razumijevanjem (tekstovi obrađeni na satu) - razumijevanje

- tijekom školske godine, ovisno o rasporedu učenika (dogovor s učenicima) - PŠ D ukupno 35 sati / 1 sat tjedno - MŠ VT ukupno 70 sati / 2 sata

- kopiranje potrebnih materijala (posebno pripremljeni nastavni listići)

- individualno praćenje uspješnosti svakog učenika, razgovor s učenicima - opisno praćenje napretka svakog pojedinog učenika

Page 15: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

zakonitosti (ramatičke i pravopisne strukture) - objašnjenje pravila jezičnih zakonitosti, pomoć kod primjene pravila - razvijanje i uvježbavanje izražajnih sposobnosti (vježbe čitanja i razumijevanja, pisanje – spelling) - osposobiti učenike za što samostalniji rad, razviti radne navike - jačanje samopouzdanja i suzbijanje straha kod izražavanja na stranom jeziku

sadržajima; neki učenici će stalno pohađati dopunsku nastavu, dok će se ostali uključivati prema potrebi – ispravak negativnih ocjena ili potreba za objašnjenjem nastavnih sadržaja)

postavljenih pitanja, odgovaranje punim, smislenim i gramatički točnim rečenicama

tjedno

Priroda/ Biologija 5. – 8.r. PŠ D 5., 6., 7.r. MŠ VT

- pomoć u svladanju nastavnog gradiva prirode i biologije - osposobljavanje učenika za samostalan rad, učenje i pamćenje - razvijati samopuzdanje

- nadoknađivanje zaostataka ili nerazumijevanja s redovne nastave - dopdatna pojašnjenja kako bi se nastavni sadržaji mogli pratiti

Vesna Pleško

Individualizirani pristup

Tijekom školske godine

- individualno praćenje napredovanja učenika i vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i zadataka te odnosa prema radu - primjena usvojenog znanja na redovitoj nastavi

Page 16: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

U izvannastavne aktivnosti učenici se samostalno uključuju prema svojim sklonostima i sposobnostima. Raspored rada grupa izvannastavnih aktivnosti sastavni je dio rasporeda sati Škole i nalazi se u Godišnjem planu Škole.

Ciljevi rada izvannastavnih aktivnosti: razvijanje znatiželje, poticanje kreativnog mišljenja, razvijanje radnih navika, motivacija za dodatni rad kao preduvjet za postignuće viših ciljeva, kreativnost, smisao za etiku i estetiku, primjena znanja i naučenog u praksi, primjena moderne tehnologije, njegovanje tradicije lokalnog kraja, razvoj svih vrsta izražavanja i sporazumijevanja, poticanje samopoštovanja, snalažljivosti, spontanosti u nastupu, kvalitetno kreiranje slobodnog vremena, odgovornost u svim vrstama komunikacije.

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

Dramsko – recitatorska grupa

-motivirati učenike za ovu vrstu aktivnosti, obogaćivati rječnik učenika, razvijanje radnih navika i pozitivnih osobina - redovitosti, upornosti, točnosti, odgovornosti, strpljivosti i suradnje, poticati i razvijati kreativnost i maštu, razvijati samopouzdanje, usmeno izražavanje i pravilan izgovor -razvijati i njegovati ljubav prema hrvatskom jeziku

-uključiti se u kulturnu i društvenu djelatnost škole

-učenici i učenice nižih razreda -učiteljica Dubravka Fremec

-tijekom školske godine aktivno se baviti dramskim aktivnostima, recitiranjem i izražajnim čitanjem -aktivno sudjelovati na školskim priredbama i svečanostima

-jedan sat tjedno tijekom školske godine (35 sati)

-troškovi ispisa pjesmica, igrokaza i drugih književno-umjetničkih tekstova, troškovi izrade kostima i možebitnih kulisa -papir i uredski materijal -korištenje računala i kopirnog aparata

-zadovoljstvo, dojmovi i komentari nositelja i gledatelja (školske priredbe)

Etno grupa

Upoznati učenike sa životo naših predaka, načinom stanovanja, odijevanja, običajima, pjesmom i plesom. S pomoću slike i zvuka upoznati materijalnu i

Za učenike 1. -4.r. VT

Anamarija Pozaić

Govorno, pisano, likovno i glazbeno izražavanje kajkavskim narječjem.

-jedan sat tjedno tijekom školske godine (35 sati)

Vrednovanje učeničkih radova usmeno i opisno. Sudjelovanje pojedinca ili skupine na različitim

Page 17: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

duhovnu kulturu našeg naroda u ovim krajevima. Razvijati simboličko izražavanje, estetiku, uređenje interijera, dizajniranje; razvijati strpljivost i upornost.

prigodnim događajima i izložbama.

Mali kreativci

Kroz maštovit rad upoznati različite načine kreativnog izražavanja (likovnog, dramskog, scenskog,…). Razvijati vještine lijepog i izražajnog govornog izražavanja. Razvijati samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima.

Za učenike 1. -4.r. VT

Sanja Martinić

Korištenjem različitih likovno-tehničkih sredstava oslobađati učenike u likovnom izražavanju. Kroz dramsku igru i govorenje umjetničkih tekstova oslobađati učenike u govoru i pokretu i pripremati se za javne nastupe.

jedan sat tjedno tijekom školske godine (35 sati)

Troškovi nabave papira i kopiranja.

Opisno praćenje rada i zalaganja, usmena pohvala, nastup na priredbama.

Filmska grupa

poučiti učenike medijskoj kulturi, ponajviše teoriji filmske umjetnosti te razvijati svijest o medijskom utjecaju i razvijati timski rad

Za učenike 1. -4.r. VT

Sandra Tretinjak

radionice, predavanja, gledanje filmova, posjet kinu

tijekom školske godine

- radovi učenika

Mali kreativci

- razviti zanimanje za vizualnu umjetnost i izražavanje - razvijati finu motoriku ruku te praktičnost u svakodnevnom životu

- likovni , kreativni i praktični rad s učenicima razredne nastave s osnovnom ciljem uživanja u kreativnosti i praktičnim radovima

Učiteljica Marijana Žažar Iveković i učenici

tijekom školske godine primjenjivat će se različite metode i oblici u cilju povećane motiviranosti učenika i postizanje kreativnosti - estetsko uređenje škole - uređenje panoa i prostora škole

rad se odvija tijekom školske godine utorkom 5.sat

troškovi nabave boja, papira, tuša, flomastera za rad. (oko 500.00 kn)

individualno praćenje i vrednovanje rada, te praćenje rada kroz skupne radove Rezultati se mogu koristiti za povećanje motiviranosti učenika i ugodno radno ozračje

Page 18: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

Mladi pjevači i plesači

razvoj pjevačkih i plesnih sposobnosti; razvoj kreativnosti

za učenike 1.- 4.r PŠ Dubrovčan

Anita Hlupić

slušanje glazbe i pjevanje, učenje i vježbanje plesa i plesnih nastupa

tijekom školske godine

-

nastupi na priredbama

Bajkologija

Razvoj percepcije, pažnje, koncentracije, pamćenja, mašte, motivacije za pričanje i pisano izražavanje, bogaćenje rječnika, razvijanje djetetovih raznolikih interesa, poticanje kreativnog mišljenja

za učenike 1.-4.r.

PŠ Dubrovčan

Đurđica Tomić

uvježbavanje dramskih točki, prepričavanje, crtanje

tijekom školske godine

Listići, plakati Crteži, plakati

Tražilica

-Poticati zajednički rad -Razvijanje kreativnosti i estetskih vrijednosti -Razvijanje pismenog izražavanja učenika -Promicanje zabavnih sadržaja -Isticanje pozitivnih osobina učenika i djelatnika škole -Razvijati sportski duh, ljubav prema sportu i motivaciju za uspjeh

Stvaralaštvom pratiti važne datume naše škole (dan kruha, sveti nikola, božić, valentinovo, dan škole) i događaje vezane za školu Pobuditi interes za literarno izražavanje Jačati osjećaj samopouzdanja Prihvatiti sebe i druge oko sebe

Učiteljica Višnja Duković i učenici 2., 3., i 4. razreda

-Izrada plakata -Uređenje panoa -Igra gumi-gumi -Igra šah -Individualni rad -Rad u paru -Grupni rad

Utorkom 5. sat tijekom školske godine

Prema potrebi (gumilastika ili fotokopiranje)

-Opće zadovoljstvo učenika, učitelja i ostalih članova škole uređenjem panoa -Napredovanje u motoričkom i funkcionalnom smislu učenika

Page 19: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

Eko grupa

-razvijati pozitivne stavove učenika prema okolišu - shvatiti utjecaj čovjeka na promjene u prirodi, kako na uništavanje, tako i na zaštitu - osposobiti učenike za aktivne sudionike u čuvanju i zaštiti okoliša - poticati učenike na samostalno uočavanje problema, te nalaženje odgovora istraživanjem i logičkim zaključivanjem - razvijati pozitivan odnos prema prirodi - razvijanje estetskog doživljaja ukrašavanjem prostora biljkama - razvijati ekološku svijest - aktivno i odgovorno organiziranje i sudjelovanje u promoviranju zaštite prirode i zdravlja čovjeka

- upoznati učenike sa najvažnijim eko-datumima, značenjem i važnosti tih datuma - usvojiti pravila ponašanja u prirodi: razvijati ekološku svijest, ljubav prema prirodi - poticanje plemenitih osobina, ljubav i skrb prema prirodi -razvijati svijest o očuvanju prirode i zaštite okoliša - poticati zanimanje za istraživanja i opažanja u prirodi - razviti stav prema životu kao vrijednosti i upoznati

- učiteljica Dubravka Dragović - surađuje sa drugim učiteljima direktno ili indirektno vezano uz određeni sadržaj ili tematiku

- razne aktivnosti: -uređenje panoa, izrada herbarija, upoznavanje ljekovitog bilja, sakupljanje starog papira, obilježavanja važnih eko datuma, sudjelovanje u raznim aktivnostima škole, njega sobnog bilja - planiran posjet eko- selu ili sajmu cvijeća na kraju nastavne godine

- 1 h tjedno tijekom školske godine 2016./2017.

- nabava potrebnog materijala za izradu plakata: papir A4, A3 i A1 format, flomasteri, kolaž papir, ljepila i dr. sitni potrošni materijal. - ukupno cca- 200 kn.

- komunikacija sa učenicima, razgovor, izrada prezentacija, praćenje i bilježenje rezultata učenika, zadovoljstvo učenika i učitelja zbog uspjeha

Page 20: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

mogućnosti očuvanja i zaštite prirode, upoznati ljepote svoje okoline i značaj očuvanja prirodnih ljepota za zdravlje i kvalitetu života - razviti svijest o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi

Igraonica

-ponoviti stare društvene igre -naučiti nove igre i pravila

-razvijanje interesa za društvene igre

Branka Kondres

-igranjem društvenih igara -učenje novih i ponavljanje starih igara

1 šk. sat tijekom god.-35 sati

Nema -Opisno praćenje -usmena pohvala -samovrednovanje

Dramska skupina

uvođenje učenika u scenski govor i glumu te razvoj kreativnosti i mašte, usvajanje umjetničkih sadržaja, učenje javnim nastupima, timski rad i slično

osposobiti učenike 5.-8.r. PŠ D za scenski govor i glumu na školskim priredbama i u svakodnevnom životu

Ana Marenković

uvježbavanje dramskih točki

jedan sat tijekom školske godine

potrošni materijal

nastup na priredbama, natjecanjima…

Dramska družina

Osposobljavanje učenika za govornu komunikaciju. Ljubav prema poeziji i umjet

Učenici 5. i 7. razreda MŠ

Nevenka Šoštarić

uvježbavanje dramskih i recitatorskih toaka

tijekom školske godine

Potrošni materijal

Sudjelovanje na kulturnim događanjima u školi i izvan nje

Page 21: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

Dramska družina Štrukleci

razvijanje i njegovanjespoznajnih sposobnosti djeteta, opažanja, pamćenja, mišljenja, otvorenosti za nova iskustva učenja - razvijati govorno izražavanje, njegovati zavičajni govor, vježbati pravilan izgovor i rečeničnu intonaciju - poticanje i osposobljavanje djece za sve oblike sporazumijevanja i izražavanja (govorno izražavanje, obogaćivanje rječnika, pismeno izražavanje – pisanje dramskih tekstova, dramatizacije teksta) - razvijanje radoznalosti i aktivnog istraživačkog odnosa prema okolini - razvijati i njegovati kreativnost i slobodu izražavanja - sadržajno obogatiti slobodno vrijeme učenika - sudjelovanje na javnim priredbama u školi i/ili van škole

za učenike 6. i 8. razreda MŠ VT

učiteljica hrv.jezika Ines Čeko, učenici 6. i 8. razreda.

Nastava će se realizirati u učionici hrvatskog jezika i po potrebi van škole. Planira se odlazak u kazalište.

šk.g. 2016./2017., 35 sati godišnje,1 sat tjedno

Posjet kazalištu cca 500kn.

nastup na priredbama, natjecanjima…

Likovna grupa

Razvijanje samostalnosti u radu,timskog duha, dosljednosti u radu i

Uređenje interijera škole

Mia Papeš, učenici 5. i 6. razreda

Oslikavanje zidova škole u interijeru. Likovi na plohi-figurativna tema,

Tokom cijele nastavne godine

Cca 100 kn Preciznost, urednost, kreativnost

Page 22: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

motoričke spretnosti Geometrijska apstrakcija,ornament

Estetsko uređenje škole

Upoznavanje s novim tehnikama, razvijanje kreativnosti i analitičkog zapažanja i apstraktnog mišljenja

Prigodno uređenje interijera škole

Likovna grupa i Mia Papeš

Slikanje,crtanje,modeliranje,grafika,kombinirane tehnike

Tokom cijele nastavne godine

Cca100 kn Izložba prigodnih plakata (Jesen, Vukovar,Božić, Valentinovo, Uskrs,Dan planeta Zemlje,Dan zaštite voda

Mladi knjižničari

Upoznati učenike sa zanimanjem knjižničara – stručnog suradnika u školi, vrstama knjižnica, njihovim posebnostima i organizacijom te poslovima knjižničara; osposobiti učenike da obavljaju poslove pomoćnog knjižničara; razviti vještinu pronalaženja relevantnih i korisnih podataka, snalaženja u knjižnici i korištenja raznih izvora znanja; poticati učenike na pozitivne društvene i kulturne navike kao i sudjelovanje na važnim društvenim i kulturnim događanjima škole i lokalne sredine. Upoznati učenike sa zanimanjem knjižničara – stručnog suradnika u školi,

razvijanje praktičnih sposobnosti učenika, njihovog kreativnog rada i logičkog razmišljanja te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Pomoć knjižničarki u promicanju knjižničarske djelatnosti

Knjižničarka Vlatka Habulin, zainteresirani učenici od 5. do 8. razreda.

Knjižnično poslovanje, radionice čitanja i pisanja, razgovor, izrada plakata, pisanje članaka za zidne novine, uređivanje tematskog panoa Knjiga tjedna.

35 školskih sati tijekom šk. god. 2016./2017.

Troškovi pribora za pisanje, papira, printanja i umnažanja.

Samovrednovanje se provodi razgovorom nakon nekih aktivnosti, izrada plakata, učenici pišu za zidne novine u knjižnici, smjernice za daljnji rad.

Page 23: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

vrstama knjižnica, njihovim posebnostima i organizacijom te poslovima knjižničara; osposobiti učenike da obavljaju poslove pomoćnog knjižničara; razviti vještinu pronalaženja relevantnih i korisnih podataka, snalaženja u knjižnici i korištenja raznih izvora znanja; poticati učenike na pozitivne društvene i kulturne navike kao i sudjelovanje na važnim društvenim i kulturnim događanjima škole i lokalne sredine.

Mladi Crvenog križa

upoznati učenike s radom i osnovnim načelima CK te s osnovnim pravilima i načinima pružanja prve pomoći (učenici će moći samostalno pružiti prvu pomoć), upoznati učenike s ljudskim pravima i pravima djece; razvijati kod učenika humane osjećaje, empatiju i socijalnu svijest, razvijati stavove o zdravom načinu života; razvijati ekološku svijest, pripremati se za

za učenike od 5.do 8.r. PŠ D

Tatjana Pongrac

gradsko i međužupanijsko natjecanje; obilježavanje značajnijih akcija u organizaciji CK – Solidarnost na djelu, Tjedan borbe protiv TBC-a, Dan DDK, Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama, Međunarodni dan CK i Tjedan CK, Svjetski dan prve pomoći; uključivanje u humanitarne akcije GDCK Zabok,

Tijekom školske godine

troškovi za materijal za vježbu pružanja prve pomoći, troškovi prijevoza na natjecanje, troškovi prijevoza za odlazak na Zimsku školu,pješačenje, posjet bolnici u Krapinskim Toplicama ,za odlazak na radionice u

uspjeh učenika na natjecanjima, prezentacija stečenih znanja i vještina ostalim učenicima naše škole (radionice i vježbe), izrada prezentacija o postignutim rezultatima i prezentiranje uz Dan škole, motivacija ostalim učenicimaza uključivanje u rad CK i pomoć onima kojima je pomoć potrebna;

Page 24: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

natjecanje posjeta Specijalnoj bolnici u Krapinskim Toplicama, sudjelovanje u radu Zimske škole CK u organizaciji GDCK Zabok, sudjelovanje u radionicama u organizaciji GDCK Zabok, pješačenje do brda Picelj, uključivanje u akcije GDCK Zabok; pokazne vježbe za učenike i učitelje

GDCK Zabok; troškovi izrade plakata

stvaranje poticajne i empatične atmosfere u školi

Učenička zadruga „Košarica“

Sekcija Kreativni kutak

Upoznavanje učenika sa ukrašavanjem raznih predmeta salvetnom tehnikom.Upoznavanje učenika sa postupkom pripreme podloge za rad – premazivanje redmet osnovnom bojo, nanošenje ljepila i ukrasnog sloja salvete, te finalno premazivanje lakom i zaštita predmeta. Stjecanje novih znanja, sklonosti i interesa, a posebno razvijanje radnih navika i vještina, razvijanje svijesti o očuvanju prirode, njegovanju baštine i pučkog stvaralaštva.

Osposobiti učenike za samostalan rad salvetnom tehnikom na raznim predmetima i podlogama, osamostliti ih u pojedinim fazama rada, zavisno od njihovih sposobnosti. Također učiti učenike kako vlastite proizvode na

- voditeljica sekcije: Bradač,A. - učenici

Grupni rad Praktičan dio- rad sa raznim predmetima i salvetma

- 35 sati tijekom školske godine - termin u dogovoru s učenicima

- materijal potreban za radionice ( boje, lakovi, ljepila, salvete, rižin papir, ukrasni i uporabni predmeti )

Praćenje uspješnosti pri ukrašavanju raznih predmeta i na popratnim poslovima. Predstavljanje proizvoda na školskim manifestacijama, izlaganje na raznim prodajnim izložbama i sajmovima u našem kraju. Pripremanje za sudjelovanje na Županijskoj Rezultate koristiti u cilju povećanja interesa i motivacije učenika za aktivno sudjelovanje u radu sekcije i

Page 25: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

adekvatan način ponuditi tržištu i prodati ih.

daljnje poticanje razvoja sekcije. Objava rezultata i postignuća na web stranici škole i u tisku.

UZ „Košarica“

Cilj je upotpuniti učeničko slobodno vrijeme edukativnim, odgojnim i općenito za život korisnim sadržajima. Učeničko zadrugarstvo je način pripreme za život i rad. Učeničko zadrugarstvo potiče i omogućuje očuvanje identiteta, biološkog i kulturnog nasljeđa, starih zanata, kućne radinosti. Rad u zadruzi potiče razvijanje radnih navika, odgovorno ponašanje prema sebi i drugima, prema okolišu i prema starim zanatima i tradicijskoj proizvodnji.

Razvijanje sposobnosti i znanja iz gospodarskog i društvenog područja važnih za cjelokupni proizvodni proces od planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada; razvijati radne navike i odgovornost za svoj rad i postupke, razvijati samostalnost, inovativnostkreativnost, poduzetnostsuradništvo i toleranciju,

Tatjana Pongrac

Praktičan rad, individualni i grupni rad, za učenike od 5.-8- r. PŠ Dubrovčan, suradnja s vanjskim suradnicima Ivančicom Cigulom i Ivankom Smiljanić, otvaranje izložbeno-prodajnog prostora u školi

35 sati tijekom školske godine; termin rada u dogovoru i prema mogućnostima učenika te prema

Troškovi materijala za izradu, troškovi prijevoza

Sudjelovanje na školskim i mjesnim manifestacijama, sudjelovanje na županijskoj smotri, sudjelovanje na sajmovima u organizaciji HUUZ , prodaja proizvoda

Page 26: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

omogućiti stjecanje, proširivanje i primjenu znanja i sposobnosti bitnih za gospodarstvo i organizaciju rada,poticati integraciju znanja iz nastave u djelatnost Zadruge i obrnuto

Veliki zbor

razvoj pjevačkih i scenskih sposobnosti,prepoznavanje trajnih vrijednosti i kvaliteta u glazbi, razvoj ljubavi prema glazbi

za učenike 5.-6.r.

MŠ VT

Tatjana Pokupec

slušanje glazbe, izbor repertoara, pjevanje, uvježbavanje, priprema za nastupe

tijekom školske godine

- nastupi na priredbama

Zbor

razvoj pjevačkih i scenskih sposobnosti,prepoznavanje trajnih vrijednosti i kvaliteta u glazbi, razvoj ljubavi prema glazbi

za učenike 4.-6.r. PŠ D

Tatjana Pokupec

slušanje glazbe, izbor repertoara, pjevanje, uvježbavanje, priprema za nastupe

tijekom školske godine

- nastupi na priredbama

Vjeronaučna grupa

- dodatno motivirati učenike za vjeronaučne sadržaje koji prate liturgijsku godinu - poticati učenike na aktivnije sudjelovanju u životu župne zajednice -razvijanje vještina

- poticanje raznolikosti vjerničkih iskustava - sustavno što cjelovitije upoznavanje s temeljnim

Željka Žigman

- pratiti liturgijsku godinu kroz likovne radionice, proučavanje literature - sudjelovanje u križnom putu - liturgijsko čitanje - razne humanitarne akcije

-tijekom školske godine 2016/2017.

-trošak fotokopiranja potrebnih materijala

- pismeni i likovni radovi, plakati, osobni osvrt na realizaciju

Page 27: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

suradnje, tolerancije i mirnog rješavanja sukoba.

odrednicama katoličke vjere

- izrada panoa za blagdane - upoznavanje s filmovima kršćanske tematike

Cvjećarska grupa

- približiti zainteresiranim učenicima život biljaka, njihovu važnost u svakodnevnom životu, te ih pobuditi na daljnje istraživanje

-osobno zadovoljstv o zbog spoznaje da znam i to mogu primjeniti - dodatna samoedukacija -održavanje bilja u školi

Vesna Pleško

- tijekom održavanja grupe - primjenom raspoloživih sredstava: časopisa, knjiga, interneta,...

Tijekom školske godine

-prepoznavanje sadržaja rada, primjena u svakodnevnom životu

Tehnička grupa

Stjecanje znanja o tehnici i tehničkim tvorevinama. Razvijanje pravilnog odnosa prema tehnici. Razvijanje sposobnosti i talenta svake osobe sukladno njezinoj prirodi. Priprema za šk. natjecanje, Županijsko, Državno natjecanje. Fotografija (elementi fotografije, fotografija po zadatku, prijenos na računalo, razgovor) Osposobljavanje učenika za vožnku biciklom. Stjecanje znanja o tehnici i tehničkim

Upoznati se s tehnikom i tehničkim dostignučima. Proširiti znanja sukladno razini natjecanja. Ovladati tehnikom rada s priborom za crtanje i alatom za izvođenje vježbi. Ovladati tehnikom rada fotografskim digitalnim

Branka Žigman

Ponavljanje i utvrđivanje gradiva određenog razreda, proširivanje znanja. Izvođenje primjerenih vježbi. Snimanje i razgovor o snimljenim fotografijama. Upoznavanje s pravilima i propisima vožnje biciklom, provjera stečenih znsnja i spretnosti vožnje. Individualni rad, rad u skupinama.

Ukupni 35 sati tijekom šk. godine.

Oko 250 kn za rad grupe.

Osvrt na gradivo ( provjera testovima znanja, analiza i tumačenje- pismena i usmena analiza. Provjera vještina. Testovi za vježbanje. Usmena pohvalaOsvrt na gradivo ( provjera testovima znanja, analiza i tumačenje- pismena i usmena analiza. Provjera vještina. Testovi za vježbanje. Usmena pohvala

Page 28: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

tvorevinama. Razvijanje pravilnog odnosa prema tehnici. Razvijanje sposobnosti i talenta svake osobe sukladno njezinoj prirodi. Priprema za šk. natjecanje, Županijsko, Državno natjecanje. Fotografija (elementi fotografije, fotografija po zadatku, prijenos na računalo, razgovor) Osposobljavanje učenika za vožnku biciklom.

aparatom. Razvijati preciznost i urednost. Razvijati vještine rada rukama, samopouzdanja i svijesti ovlastitim sposobnostima i estetici. Osposobiti učenike za vožnju biciklom; prometna pravila, vožnja spretnosti na poligonu.

Vjeronaučno dramska grupa

- dodatno motivirati učenike za vjeronaučne sadržaje koji prate liturgijsku godinu - poticati učenike na aktivnije sudjelovanju u životu župne zajednice -razvijanje vještina suradnje, tolerancije i mirnog rješavanja sukoba - njegovati kreativnost i slobodu izražavanja

-za učenike 5.-8.r. MŠ VT - poticanje raznolikosti vjerničkih iskustava, sustavno upoznavanje s temeljnim odrednicama katoličke vjere

Robert Karlovčec

- pratiti liturgijsku godinu kroz likovne radionice, proučavanje literature - sudjelovanje u križnom putu - liturgijsko čitanje - razne humanitarne akcije - izrada panoa za blagdane

- 4 sata tijekom školske godine 2016/2017.

-trošak nabavke hamer papira i trošak fotokopiranja potrebnih materijala

- pismeni i likovni radovi, plakati, scenski nastupi, osobni osvrt na realizaciju

Page 29: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

Liturgijska grupa

Implementirati vjeronaučne sadržaje iz teorijske razine u domenu djelatne s praktičnim uključivanjem u postojeće manifestacije na školskoj, crkvenoj i lokalnoj razini. Razvijati humane vrednote kroz radne aktivnosti.

Uporabom biblijskih i drugih književno-umjetničkih tekstova, stripova, fotografija i ilustracija, likovnim i glazbenim izražavanjem pomoći učenicima tražiti i nalaziti odgovore na putu njihovog moralnog i duhovnog razvoja te obogatiti prigodne crkvene blagdane i veće liturgijske događaje.

Lidija Pelesk, učenici PŠ Strmec

Sudjelovanjem na Danu kruha i zahvalnosti, Nikolinju, obredima, i sličnim priredbama i manifestacijama.

tijekom školske godine 2016/2017

zajednička analiza i evaluacija instrumentom ispitivanja zadovoljstva sudionika i procjenom ostvarenih rezultata u izvannastavnoj aktivnosti

Sportska grupa

učenje i usavršavanje elemenata kao i specifičnih motoričkih i taktičkih znanja iz područja rukometa, nogometa i plesa te poticanje na timski rad i fair play

za učenike 5.-8. OŠ VT i PŠ D

Dragutin Tomašković

treninzi 4 puta tjedno po 1 školski sat (nogomet/rukomet /odbojka)

tijekom školske godine

lopte

uspješnost programa prati se na osnovu iskustva, povratne informacije od strane učenika u vidu njihova napretka kako u elementima rukometa, nogometa i plesa

Page 30: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

tako i timskom radu odnosno samoj igri

Odbojka

Cilj programa je učenje i usavršavanje elemenata odbojke kao i specifična motorička i taktička znanja odbojkaške igre te poticanja na timski rad i fair play

Namijenjeno je učenicima 5-8 razreda

Prof. tzk Marija Kožinec

Treninzi 2 puta tjedno u trajanju od 45 min

Školska godina 2016/17.

Troškovi za lopte

Uspješnost programa pratit ću na osnovu iskustva, povratne informacije od strane učenika u vidu njihova napretka kako u elementima odbojkaške igre tako i timskom radu odnosno samoj igri

Školska volonterska skupina

Poticanje i razvoj volontiranja kao dobrovoljnog rada za društvenu korist i na osobno zadovoljstvo uz pomoć, skrb i prihvaćanje različitosti.

Ulaganje osobnog slobodnog vremena, truda i vještina za dobrobit drugoga ili za opće dobro, bez očekivanja materijalne naknade. Razvijanje empatije i solidarnosti.

Knjižničarka Vlatka Habulin kao organizatorica volonterskih akcija i koordinatorica volontera; učenici zainteresirani za volonterski rad.

Provedba volonterskih akcija čitanja slikovnica i priča polaznicima DV Rožica u Velikom Trgovišću, te ostalih volonterskih akcija za koje se ukaže potreba.

Tijekom šk. god. 2016./17.

Nema. Evaluacija volontera; davanje povratne informacije volonterima; potvrda o volontiranju.

Page 31: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

5. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

U Velikom Trgovišću, okolnim selima, općinama i gradovima djeci se nudi mnogo različitih sportskih i inih aktivnosti. Naši učenici u velikom broju i vrlo rado pohađaju izvanškolske aktivnosti. Ovo su samo neke od njih:

Vatrogasci

Sviranje – klavir, violina, synthesizer

Tenis

Nk “Omladinac“

Streljaštvo

Ples

Rukomet

Mažoretkinje Dubrovčan

Folklor

SPK “Apex”

Kud “Sloga”

Engleski jezik

Kick boks

Plivanje

Tae kwon do

DVD „Veliko Trgovišće“

DVD „Strmec“

DVD „Dubrovčan – Ravnice“

Glazbena škola

Rekreacijsko jahanje

Crkveni zbor

Puhački orkestar „Mrzlo polje“

Dječji forum

Bowling

Page 32: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

6. IZVANUČIONIČKA/TERENSKA NASTAVA

Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje određenih nastavnih sadržaja izvan škole. Ciljevi programa su razvijati kod djece navike kulturnog ponašanja na javnim mjestima.

Program se provodi u sklopu nastave ponudi kazališne/koncertne produkcije, postavkama muzeja.

Prijevoz učenika i ulaznice financiraju roditelji uz unaprijed potpisanu suglasnost.

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

Moj zavičaj

-učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti -stjecanje osobnih iskustava i doživljaja učenja

-razvijati interes za živi svijet u našoj okolini -razvijati ljubav prema ljepoti i bogatstvu svoga zavičaja -proširiti znanje,potaknuti domoljublje...

učiteljice razredne nastave, učitelji predmetne nastave

odlazak u prirodu,promatranje, istraživanje, razgovor, rad u skupinama, fotografiranje...

tijekom školske godine prema godišnjem planu i programu nastavnih predmeta

papir za izradu plakata i papir za listiće

primjena stečenih iskustava na nastavi i u svakodnevnom životu; prezentacija viđenog i izrada plakata

Posjet Policijskoj postaji Zabok 1., 2. i 4.r. PŠ D 4.r. VT 2. i 4.r. PŠ ST

- upoznati učenike s poslovima policije i osvijestiti da su policijski službenici na pomoć djeci i građanima

-upoznati što sve rade policijski službenici i što se sve nalazi u policijskoj postaji; Upoznati se sa policijskom opremom i vozilima; odagnati strah od uniforme; razvijati povjerenje prema policijskim službenicima; uveličati proslavu Dana Policije i razvijati suradnju

-službenici PP Zabok; učiteljice: Višnja Duković, Đurđica Tomić, Marijana Žažar Iveković, Sanja Martinić, Dubravka Dragović

-posjet i razgledavanje PP Zabok

rujan 2016.

-prijevoz autobusom

- primjena naučenog u svakodnevnom životu, fotografije na web stranicama škole

Zagreb – Sabor – kazalište/

upoznati grad Zagreb kao glavno političko, kulturno, upravno,

razvijanje ljubavi prema domovini i glavnom gradu, poticati učenike da

Dubravka Dragović

odlazak autobusom u Zagreb na poludnevnu

listopad 2016.

cijena prijevoza i ulaznica u muzej i

primjena stečenih znanja u svakodnevnom životu

Page 33: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

Muzej grada Zagreba 4. razredi

zdravstveno, prosvjetno i sportsko središte naše domovine

cijene kulturno-povijesne spomenike, razvijati naviku odlaska u muzeje, njegovanje prijateljstava; druženje

terensku nastavu

kazalište

Zagreb Muzej –kazalište 3.r. Kazalište 1. i 2.r.

upoznati grad Zagreb kao glavno političko, kulturno, upravno, zdravstveno, prosvjetno i sportsko središte naše domovine

razvijanje ljubavi prema domovini i glavnom gradu, poticati učenike da cijene kulturno-povijesne spomenike, razvijati naviku odlaska u muzeje, njegovanje prijateljstava; druženje

Branka Kondres, Marijana Žažar Iveković

odlazak autobusom u Zagreb na poludnevnu terensku nastavu

studeni 2016.

cijena prijevoza i ulaznica u muzej i kazalište

primjena stečenih znanja u svakodnevnom životu

Europsko selo roda - Čigoč, Lonjsko polje 1. – 4. razreda

-upoznati način života roda na izvornoj stvarnosti uključujući sva dječja osjetila i obogatiti dječja iskustva -ostvariti nastavne sadržaje prirode i društva, glazbene kulture,sata razrednog odjela i TZK-e te sata izvannastavnih aktivnosti izvan učionice u prirodnom okruženju

-razvijati interes za živi svijet razvijati ljubav prema ljepoti i bogatstvu RH -proširiti znanje,potaknuti domoljublje...

Učiteljice RN PŠ Dubrovčan Učiteljice RN OŠ V. Trgovišće Učiteljice PRO Strmec

odlazak u prirodu,promatranje, istraživanje, razgovor, rad u skupinama, fotografiranje...

24. – 28. travanj 2017.

- Autobus

- Ulaznica za Park prirode

primjena stečenih iskustava na nastavi i u svakodnevnom životu;prezentacija viđenog i izrada plakata

Plitvička jezera

Upoznati Nacionalni park Plitvička jezera -promatrati biljni i životinjski svijet

Razvijanje ljubavi prema prirodi, nacionalnim dobrima, razvijanje

Tihana Hudi, Marija Kožinec

Terenska nastava

30.9. 2016. Prema odabranoj agenciji

primjena naučenog u nastavi i svakodnevnom životu

Page 34: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

5. – 8. razreda nacionalnog parka prirode -upoznavanje šireg zavičaja (kulturne, geografske, gospodarske raznolikosti)

estetske i zdravstvene kulture i svijesti o potrebi sudjelovanja svakog pojedinca u zaštiti

okoliša

Vukovar

8. razredi

Upoznavanje s kulturnim sadržajem vinkovačkih jeseni -spoznati važnost poljoprivrede kroz iločke vinograde

-upoznati domovinski rat kroz stradanje Vukovara

Kroz višednevni edukativni program upoznati učenike 8. razreda ovaj dio Republike Hrvatske, njegove znamenitosti i specifičnosti od prvih dana kršćanstva na hrvatskom prostoru do danas

Dragutin Tomašković

Obilazak, promatranje, bilježenje

15. i 16. studeni 2016.

Troškove snosi Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

Advent u Zagrebu - kino ili kazalište/ muzej 8. razredi

Potaknuti znatiželju za stjecanje novih spoznaja; upoznavanje grada

Stjecanje znanja o medijskoj umjetnosti, sadržaju i radu muzeja ili zvjezdarnice

Melita Špoljar Cjelodnevni odlazak u Zagreb

prosinac 2016.

Prijevoz i ulaznice, cca 120,00kn

Primjena u svakodnevnom životu; Nl

Advent u Zagrebu - kino ili kazalište/ Arheološki muzej 5. i 6. razredi

Potaknuti znatiželju za stjecanje novih spoznaja; upoznavanje grada

Stjecanje znanja o medijskoj umjetnosti, sadržaju i radu muzeja ili zvjezdarnice

Anamarija Bradač, Vesna Pleško

Cjelodnevni odlazak u Zagreb

prosinac 2016.

Prijevoz i ulaznice, cca 120,00kn

Primjena u svakodnevnom životu; Nl

Advent u Zagrebu –

Proširivanje i produbljivanje znanja iz područja medijske kulture ,

Za učenike 7.a, 7.b i 7.D Proširivanje nastavnih sadržaja

Tatjana Pongrac

Odlazak autobusom u Zagreb,

Prosinac 2016.

Cijena autobusne karte i ulaznica za Tehnički

Primjena naučenog u nastavi i svakodnevnom životu

Page 35: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

kino/ Tehnički muzej 7. razredi

proširivanje znanja iz Tehničke kulture i Povijesti ,razvijanje kulture ponašanja u javnim ustanovama i na javnim mjestima, razvijanje opće kulture, njegovanje starih kulturnih vrijednosti i običaja, upoznavanje šireg zavičaja, upoznavanje Zagreba.

Povijesti (2. Industrijska revolucija),Tehničke kulture,Hrvatskog jezika, Glazbene kulturei Engleskog jezika; Upoznavanje adventskih običaja i obilježja; upoznavanje kulturno-povijesnih znamenitosti, razvijanje komunikacijskih vještina

posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu ,kino

muzej i kino

Zagreb – kazalište 5. i 6. razredi

osvješćivanje teoretski obrađenih pojmova vezanih uz dramu na pozornici, a prema načelima primjerenosti i zornosti

razvijanje ljubavi prema scenskoj umjetnosti i iluzionističkim značajkama teatra; razvijanje sposobnosti prepoznavanja zakonitosti scenskog oblikovanja; poticanje kulturnog ophođenja u javnoj ustanovi kulturnog karaktera; razvijanje navike odlaska u kazalište

Natalija Huić (razrednici 5.-ih i 6.-ih razrednih odjela)

odlazak autobusom u Zagreb na kazališnu predstavu

travanj 2017.

cijena prijevoza i ulaznice za kazališnu predstavu

primjena stečenih znanja u svakodnevnom i školskom životu

Zagreb – kazalište 7. i 8. razredi

Upoznavanje HNK,

razvijanje kulture

ponašanja,

njegovanje kulturnih

vrijednosti,

prepoznavanje

Upoznavanje

ljepote i

znamenitosti ,

praktično učenje i

povezivanje

Tatjana Pokupec

Odlazak u

kazalište

Travanj 2017

Oko 80 kn Primjena naučenoga u nastavi i svakodnjevnom životu

Page 36: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

trajnih vrijednosti i

kvaliteta u glazbi,

razvoj ljubavi prema

glazbi

stečenih znanja

Zabok – KIKI međunarodni festival dječjeg filma

1. – 8. r.

razvoj kulture gledanja filmova u ranoj dječjoj dobi s posebnim naglaskom na edukativne filmove koji djecu potiču na razmišljanje te podizanje vizualne pismenosti djece

terenska nastava za sve učenike škole

Pedagoginja Romana Turk Tisanić, knjžničarka Vlatka Habulin

- putovanje i promatranje, učenje u neposrednoj okolini

24.-28. travnja 2017.

cijena autobusne karte

-ocjenjivanje i vrednovanje, oslikavanje doživljaja, analiza i razumijevanje filma - korištenje rezultata kroz stjecanje i razvijanje kulturnih navika posjeta kulturnih ustanova, primjena pravila ponašanja u kinu

Škola plivanja – bazeni u Tuheljskim Toplicama 3. razredi

ponašanje u vodi, osloboditi se straha od vode, pažljivo pratiti upute učitelja, iprimjenjivati ih

ovladavanje vještinom plivanja, poticati i hrabriti nevješte u plivanju

Anita Hlupić, učiteljice 3. razreda

angažiranje plivačkog kluba «Olimp» i njihovog učitelja plivanja, odlazak u Tuheljske Toplice

12.9.- 23.9. 2016.

troškovi prijevoza

provjeravanje mogućnosti održavanja na vodi, ispitivanje vještine i brzine plivanja

Page 37: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

7. IZLETI I EKSKURZIJE

7. 1. Jednodnevni izleti

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

Zagreb - Zrakoplovna luka/ ZOO/ Tvornica Kraš 1. razredi

Upoznavanje prirodnih, društvenih i kulturnih ljepota našeg glavnog grada. Aktivno sudjelovanje u svim razgledima i primjereno ponašanje.

Razvijati sposobnosti promatranja, opisivanja, zaključivanja. Primjena usvojenih znanja u svakodnevnom životu.

Anamarija Pozaić

Cjelodnevni izlet Lipanj 2017 .

150 kuna – prijevoz i ulaznice

Razgovor o viđenom, izrada plakata, slikanje i opisivanje viđenog, prezentacija radova.

Pregrada/ Klanjec/ Kumrovec/ Veliki Tabor

2. razredi

- upoznavanje zavičaja i domovine - upoznavanje kulturnih ustanova (muzeji, galerija) - upoznavanje kulturnopovijesnih spomenika zavičaja (crkve, dvorac Veliki Tabor)

- razvijati ljubav prema zavičaju, domovini i razvijati osjećaj pripadnosti - razvijati i poticati naviku posjećivanja kulturnih ustanova - razvijati i njegovati ljubav i poštovanje prema kulturnopovijesnim spomenicima - razvijati ekološku svijest

- Dubravka Fremec

- obilazak grada Pregrade (župna crkva, Muzej grada Pregrade, ljekarna)Klanjec (Galerija A. Augustinčića, crkva i franjevački samostan) Spomenik hrvatskoj himni u Zelenjaku Kumrovec –Etno selo Dvorac Veliki Tabor-izlet će se ostvariti preko odabrane turističke agencije

- svibanj/ lipanj 2017.

-papir i uredski materijal -korištenje računala i kopirnog aparata -troškovi prijevoza, plaćanje ulaznica i organizacije izleta (prema ugovoru s odabranom turističkom agencijom)

- naučeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu - analizirati uspješnost razgovorom s učenicima i roditeljima

Page 38: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

G. Stubica - Muzej seljačkih buna/ Krapina-Muzej „Hušnjakovo“/Dvorac Trakošćan

3. razredi

upoznavanje šireg zavičaja (kulturne , geografske, gospodarske raznolikosti), primjena naučenog u stvarnom životu, razvijanje kvalitetne komunikacije među učenicima te između učenika i nastavnika

poticanje učenika za zdravo i kreativno korištenje slobodnog vremena, pristojno ponašanje u različitim situacijama, njegovanje prijateljstva, druženja, razvoj duha zajedništva

Anita Hlupić odlazak na izvanučioničku nastavu

lipanj 2017. prema odabranoj agenciji

primjena naučenog u nastavi i svakodnevnom životu

Ogulin – Jezero Sabljaci

5. i 6. razredi

upoznavanje šireg zavičaja (kulturne , geografske, gospodarske raznolikosti), primjena naučenog u stvarnom životu, razvijanje kvalitetne komunikacije među učenicima te između učenika i nastavnika

poticanje učenika za zdravo i kreativno korištenje slobodnog vremena, pristojno ponašanje u različitim situacijama, njegovanje prijateljstva, druženja, razvoj duha zajedništva

Željka Žigman

terenska nastava – odlazak u Ogulin na festival bajki

svibanj/ lipanj 2017.

prema odabranoj agenciji

primjena naučenog u nastavi i svakodnevnom životu

Page 39: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

7.2. Višednevni izleti

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

Škola u prirodi – Primorski kraj

4. razredi

posjetiti i razgledati kulturne i povijesne znamenitosti Primorskog kraja

upoznavanje šireg zavičaja (kulturne , geografske, gospodarske raznolikosti), primjena naučenog u stvarnom životu, razvijanje kvalitetne komunikacije među učenicima te između učenika i nastavnika

Sanja Martinić

aranžman odabrane putničke agencije

svibanj/ lipanj2017.

prema odabranoj agenciji

analiza uspješnosti vrši se na temelju razgovora s učenicima i roditeljima

Srednja i južna Dalmacija

7. razredi

Upoznavanje drugih dijelova RH:kulturne baštine, krajolika, gospodarske raznolikosti,... Privikavanje na odvojenost od obitelji,...

Poticati učenike na međusobnu komunikaciju i toleranciju, pristojno ponašanje, njegovanje prijateljstva i druženja,...

Robert Karlovčec razrednik 7.r. OŠ Lijepa naša Tuhelj

Putnička agencija

svibanj /lipanj 2017.

Oko 2.000,00 kn

Primjena naučenog u svakodnevnom životu i nastavi

Sjeverni jadran

8. razredi

Upoznavanje drugih dijelova RH:kulturne baštine, krajolika, gospodarske raznolikosti,... Privikavanje na odvojenost od obitelji,...

Poticati učenike na međusobnu komunikaciju i toleranciju, pristojno ponašanje, njegovanje prijateljstva i druženja,...

Ana Knežević

Aranžman odabrane putničke agencije

svibanj /lipanj 2017.

Oko 500 kn

Primjena naučenog u svakodnevnom životu i nastavi

Page 40: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

8. OSTALE ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI I PROGRAMI

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

Zaziv Duha Svetoga

Svi učenici

zajednički u crkvi obilježiti početak školske godine

produbiti zajedništvo i druženje učenika i učitelja

Robert Karlovčec, Željka Žigman, Sanja Martinić

odlazak u crkvu na blagoslov

5.9. (PŠ D), 8.9. (PŠ ST) i 9. (MŠ) rujna 2016.

- svečani početak školske godine

Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana

1. – 4.r. PŠ D

-razvijati svijest o važnosti sporta u životu -poticati sportski duh i fair play

-obilježiti Hrvatski olimpijski dan zajedno sa svim učenicima od 1. do 4. r. u PŠ Dubrovčan -učenici i učitelji odjeveni su sporski i u bijelim majcama te na taj način potaknuti zajedništvo

-učiteljice razredne nastave u PŠ Dubrovčan

- igranje elementarnih, štafetnih i momčadskih igara na igralištu i dvorištu škole

-petak, 9.9.2016.

- nema troškova

-primjena naučenih vještina u svakodnevnom životu - objava fotografija igara

Europski dan sporta

Različitim tjelesnim aktivnostima aktivirati učenike te im time podići svjesnost o važnosti sporta kao čuvara zdravlja. Afirmirati što veći broj učenika na aktivno sudjelovanje što garantira emocionalnu aktivaciju, prihvaćanje pobjeda i poraza, svladavenje prepreka, timski rad, poštivanje

Učenike navesti da razmišljaju o sportu na pozitivan način, ako se nikada nisu okušali dati im motiv da krenu tim putem. Bavljenje sportom znanstveno dokazano utječe na kvalitetu života te unaprjeđuje zdravlje što bi učenici nakon cijelog dana

Dragutin Tomašković, Marija Kožinec

Nakon ragleda jezera gdje učenici aktivno sudjeluju pješačenjem organiziraju se različite aktivnosti pod kontrolom učitelja. Sportske igre ( odbojka, nogomet ), štafetne igre, povlačenje

30.9.2016. - Bilježenje i dokumentiranje svih provedenih aktivnosti.

Page 41: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

protivnika u pobjedi i porazu i mnoge druge utilitarno vrijedne aspekte.

provedenog na svježem zraku uz planirane sportske aktivnosti trebali i sami osjetiti.

užeta i graničar.

Mjesec hrvatske knjige 2016.

Poticanje čitanja; razvijanje interesa za književnost, kulturu, jezik i umjetnost. Poštivanje umjetničkog kreativnog izražavanja.

razvoj kulture čitanja, usvajanje novih informacija i znanja, razvoj kreativnog likovnog izražavanja, razvoj komunikacijskih vještina razvoj kulture čitanja, usvajanje novih informacija i znanja, razvoj kreativnog likovnog izražavanja, razvoj komunikacijskih vještina

knjižničarka, svi zainteresirani učenici od 1. do 8. razreda

provedba Nacionalnog kviza za poticanje čitanja; gostovanje književnice i lutkarice Jadranke Čunčić- Bandov za učenike razredne nastave; izložba ilustracija učenika „Naslovnica moje omiljene knjige“

od 1. listopada do 15. studenoga 2016.

nagrade za najuspješnije sudionike kviza i za najuspješnije učeničke ilustracije

primjena u svakodnevnom životu i školovanju, izložba učeničkih radova

Dječji tjedan RN

obilježiti dječji tjedan, učiti o dječjim pravima i obvezama

proširiti znanje, poticati na razmišljanje, na zajedništvo i prijateljstvo, razvijati timski duh i timski rad, razvoj kreativnosti

pedagoginja, knjižničarka, DND Veliko Trgovišće

kroz razne, igre, radionice i aktivnosti obilježiti Dječji tjedan

3. – 9. listopad 2016.

- primijeniti naučeno u svakodnevnom životu

Kestenijada

Dan kruha

1. – 8.r. PŠ D

potaknuti učenike na druženje i tjelesnu aktivnost boravkom u prirodi; uočiti promjene u prirodi i uživati u jesenskim plodovima; obilježiti Dan pješačenja

hodanjem i igrama u prirodi stvoriti ugodno ozračje te potaknuti ljubav prema planinarenju; promatranjem svijeta oko sebe uočiti promjene u prirodi i doživjeti ih

Đurđica Tomić, Dragutin Tomašković

učenici će se okupiti ispred škole u Dubrovčanu te zajedno sa svojim učiteljima pješačiti do crkve sv.Tri kralja, gdje će se peći kesteni ,

listopad 2016.

kesteni

razredna druženja, druženje s učiteljima, tjelesna aktivnost

Page 42: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

svim osjetilima organizirati igre i promatranja prirode; kući će se vraćati također pješice

Dan kruha 1.-8.r. MŠ VT 1.-4.r. PŠ ST

poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage; upoznati učenike sa žetvenim i drugim poljodjelskim običajima; razvijati osjećaj zahvalnosti za plodove zemlje i kruh

očuvanje starinskih običaja, rad u timu

vjeroučitelji, razrednici, župnik

u šk. prostorima postavljaju se izložbe plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i kruš. proizvoda, različitog sjemenja, starih alata koji su se koristili ili se još koriste u obradi zemlje i pripremi kruha; odlazak u župnu crkvu na blagoslov kruha/posjet pekari

10. ili 11. listopad 2015.

potrošni materijal za izradu plakata, troškovi fotokopiranja materijala za radionice

bilježiti i dokumentirati sve aktivnosti provedene uz Dane kruha – dane zahvalnosti za plodove zemlje

Pješačenje

1. – 8.r.

MŠ VT

potaknuti učenike na druženje i tjelesnu aktivnost boravkom u prirodi; uočiti promjene u prirodi i uživati u jesenskim plodovima; obilježiti Dan pješačenja

hodanjem i igrama u prirodi stvoriti ugodno ozračje te potaknuti ljubav prema planinarenju; promatranjem svijeta oko sebe uočiti promjene u prirodi i doživjeti ih svim osjetilima

Dragutin Tomašković, Marija Kožinec, učiteljice RN

učenici će se okupiti ispred škole u Velikom Trgovišću te zajedno sa svojim učiteljima pješačiti – učenici 5.-8.r. do Strmca, a učenici 1.-4.r. do rodne kuće Franje Tuđmana gdje će se organizirati igre i promatranja prirode

14. listopad 2016.

-

razredna druženja, druženje s učiteljima, tjelesna aktivnost

„Land art“ -intervencija u

Razvijanje originalnosti,timskog duha i sposobnosti

Uređenje okoliša škole

Učenici 8. razreda i Mia Papeš

Intervencija u okolišu prirodnim

Studeni 2016.

Cca 50 kn Originalnost,trud,

Page 43: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

eksterijeru

planiranja materijalima

Susret prijateljstva Retkovec – Veliko Trgovišće

Razvijanje komunikacijskih i vještina socijalnih vještina

Druženje s učenicima i učiteljima OŠ Retkovec. Sudjelovanje u radionicama: debata, športska, rukotvorine ....

Nevenka Šoštarić

- 18. studeni 2016.

- Primjena u nastavi i svakodnevnom životu.

Sjećanje na Vukovar

razvijati domoljublje, poticati svijest o domovinskom ratu, obilježiti sjećanje na stradale gradove

poticati na razmišljanje, razviti interes za učenje hrvatske povijesti

T. Pongrac, M. Špoljar, Mia papeš, razrednici

prezentacija, paljenje svijeća, prigodni sadržaji na povijesti i na SRO-u; mogućnost terenske nastave u Vukovar za osme razrede (u organizaciji MZOŠ-a)

17. studeni 2016.

svijeće primijeniti naučeno u svakodnevnom životu

Najljepše pismo

- obilježiti božićne blagdane - poticati izražavanje u formi pisma, poticati pisanje rukom i raditi na lijepom izražavanju

- razvijati ljubav prema pisanju i pisanoj riječi - razvijati kulturu čitanja, pisanja i slušanja učenika; razvijati empatiju i promišljanje o pravim vrijednostima u životu

- učiteljice HJ, učenici i učenice 1.-8.r.

- natjecanje Najljepše božićno pismo

prosinac 2016.

Nagrada za tri najljepša pisma cca 150 kn (olovke, bilježnice, pernice)

- procjenjuju učiteljice Hj, knjižničarka

Page 44: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

Nikolinje RN

u liku sv. Nikole, biskupa i sveca, prepoznati plemenite osjećaje dobrote, darežljivosti i brige za drugoga; sudjelovanjem učen. s prigodnim kult.-umjetn. programom potaknuti veselo raspoloženje i svečani blagd. ugođaj ispunjen radošću darivanja; scenskom igrom i recitacijama potaknuti govorni izraz i bogatiti rječnik učenika

razvijati i poticati zajedništvo i suradnju s mjesnim zajednicama koja se već nekoliko godina svakog prosinca događa u našem mjestu; poticati ljubav prema običajima i potrebu očuvanja kulturnih vrijednosti iz prošlosti

učiteljice razredne nastave, vjeroučitelji

izvođenje prigodnog kulturno-umjetničkog programa: izvođenje igrokaza i recitacija o svetom Nikoli, prigodne božićne recitacije i igrokazi; onavljanje melodije i ritma već naučenih napjeva i skladbi, pjevanje božićnih pjesmica

prosinac 2016.

materijali potrebni za izradu scenskih rekvizita

usmeno prepričati doživljaj i dojmove sa susreta

Proslava Božića PŠ D, PŠ ST

zajedno obilježiti i proslaviti Božić

razvijati i poticati zajedništvo; poticati ljubav prema običajima i potrebu očuvanja kulturnih vrijednosti iz prošlosti

Ana Marenković, Željka Žigman, Učiteljice RN Branka Kondres, Dubravka Dragović, Sanja Martinić

izvođenje prigodnog kulturno-umjetničkog programa

19. – 23. prosinac 2016.

-

plakati, izložba, kićenje bora, priredba, razredna druženja, priredba

Proslava Božića

MŠ VT

tradicija proslave Božića, razvijanje smisla za estetsko, kreativnost i spretnost ruku

obilježavanje blagdana, obilježavanje Božića, njegovanje tradicije (božićne pjesme) , božićni običaji nekad i danas, obiteljska proslava, uključivanje šire

Nevenka Šoštarić, Ines Čeko, Robert Karlovčec, Mia Papeš, učiteljice razredne nastave

informacije iz listova, knjiga, časopisa, razgovor s starijim osobama (u obitelji ili susjedstvu), pisanje prigodnih

19. – 23. prosinac 2016.

troškovi materijala za izradu plakata, ukrasa i sl.

plakati, izložba, kićenje bora, priredba, razredna druženja

Page 45: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

zajednice u događanja u školi

sastavaka, likovna interpretacija događaja vezanih uz Božić, izrada čestitaka i nakita za bor

Jaslice

svi učenici MŠ

obilježavanje Božića uz izradu jaslica (samostalno, u paru, grupi i sl.), druženje

njegovanje tradicije, umijeće izrade predmeta od drva i prirodnih materijala

B. Žigman, R. Karlovčec

izrada jaslica prosinac 2016.

-

izbor najljepših jaslica, izložba svih izrađenih jaslica u predvorju škole

Sjećanje na holokaust

- Obilježiti Dan sjećanja na holokaust i Dan vjerskih sloboda

- prisjetiti se žrtava holokausta i netrpeljivosti zbog vjerskih različitosti - povezati sadržaje i stečena znanja različitih predmeta

- učitelji povijest, hj - učenici 8.r.

- gledanje filma Život je lijep - Hj - čitanje Dnevnika Ane Frank - lektirno djelo

Zadnji tjedan u siječnju - cca 27.1.

/ - predstavljanje - plakati....

100. dan škole

Učenik koji je sposoban da ideje pretvori u djelovanje kroz stvaralaštvo, inovativnost, kreativno korištenje stečenih kompetencija i kritičke prosudbe svojih i tuđih radova

-učenici od 1.-4. zazreda PŠ ST

Branka Kondres i Dubravka Dragović

-način učenja učenika je primjerena i navođena igra,te poticaji koji ih sami potiču -osvještavanje osobnog i socijalnog razvoja unutar razredne zajednice

veljača 2017.

Kopirani listići -Opisno praćenje -usmena pohvala -samovrednovanje

Valentinovo

obilježavanje Dana zaljubljenih, razvoj kreativnosti

poticanje na iskrenost, osjećajnost; druženje

PŠ D A.Marenković učiteljice RN MŠ T. Pokupec, R. Karlovčec PŠ ST D. Dragović

Pisanje ljubavne poezije, ples srca, druženje učenika

14. 2. 2017. - primjena naučenog u svakodnevnom životu

Page 46: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

B. Kondres

Dan ružičastih majica

- podizanje svijesti o problemu vršnjačkog nasilja

- poticanje tolerantnog ponašanja - rješavanje problema bez fizičkog nasilja

- učiteljica Dubravka Dragović

- prigodno obilježavanje u školi - izricanje jasnog stava o nenasilju

- posljednja srijeda u veljači (22.2.2017)

- nabava pamučnog ružičastog materijala, pribora za šivanje, hamer papira…

- primjena tolerancije u svakodnevnom životu

Fašnik

oživljavanje starih običaja vezanih uz fašnik, razvijanje kreativnosti, praktičnosti, smisla za estetsko i manualne spretnosti

razvijanje kvalitetnih društvenih odnosa među učenicima, poticanje suradnje škole i lokalne zajednice, uključivanje roditelja u školske aktivnosti, poticanje humora

PŠ D T. Pongrac MŠ A. Knežević, M. Špoljar PŠ ST D. Dragović, B. Kondres razrednici

izrada fašničkih maski, izrada fašnika, pisanje optužnice, organiziranje fašničke povorke kroz mjesto, spaljivanje fašnika

28. 2. 2017. -

izrada plakata, tematske maske po razredima, fašnička povorka kroz mjesto

Dani hrvatskog jezika

- obilježiti Dane hrvatskog jezika - razviti kod učenika spoznaju o važnosti poznavanja povijesti hrvatskog jezika - poticati korelaciju nastave jezika s jezičnim izražavanjem, povijesti i inf. - poticati urednost i lijepo pisanje

- utvrđivanje gradiva koje se obrađuje tijekom redovne nastave te obraćanje pozornosti na posebne i specijalne sadržaje - razvijati estetiku, lijep rukopis

- učiteljice hrv.jezika, informatike, povijesti - učenici 7. i 8.r. - učenici 5. i 6.r.

- izrada kvizova, križaljki, osmosmjerki, rebusa - izrađuju učenici 7. i 8.; natjecanje učenika - izrada plakata - uređivanje bilježnice - natjecanje za najljepšu bilježnicu

11.-17.3.2017.

- nagrada za nabolji plakat i najbolji uspjeh u rješavanju enigmatskih zadataka cca 150kn - nagrada za dvije najljepše bilježnice učenika 5. i 6.r. - 100kn

- ocjenjivanje najboljeg plakata - natjecanje u izradi plakata s istom temom - natjecanje u rješavanju enigmatskih zadataka - natjecanje za najljepšu bilježnicu

Obilježavanje Dana darovitih

senzibiliziranje učitelja za potrebe darovitih učenika, obilježavanje Dana darovitih

širenje svijesti o važnosti prepoznavanja darovitosti, motivirati učenike na učenje, razvoj kreativnosti,

pedagoginja, knjižničarka, razrednici

izrada plakata o uspješnim učenicima, organiziranje i priprema priredbe

21. 3. 2017. -

prezentacija plakata o uspješnim učenicima, priredba

Page 47: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

poticati učenike na aktivnije sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu

Obilježavanje svjetskog dana knjige i autorskog prava, 23. travnja

Promicanje knjige i čitanja. Upoznavanje pojma zaštite autorskog prava. Usvajanje stavova o važnosti i poslanju knjižnice. Razvijanje kvalitetne komunikacije.

Spoznavanje važnosti knjige, čitanja i knjižnica u cjeloživotnom obrazovanju i razvoju kulture.

Knjižničarka, svi zainteresirani učenici Škole

postavljanje izložbe s temom „Veliki pisci kao mala djeca“ u knjižnici; provedba kviza za poticanje čitanja

tijekom mjeseca travnja; podjela nagrada najuspješnijim sudionicima kviza: u zadnjem tjednu travnja

troškovi postavljanja izložbe; troškovi nagrada za učenike

primjena naučenog u svakodnevnom životu i obrazovanju; evidencija posjećenosti knjižnice za vrijeme trajanja izložbe

Obilježavanje Dana planeta Zemlje

Osposobljavanje učenika za čuvanje i zaštitu okoliša, poticanje učenika na aktivno sudjelovanje u predviđenim aktivnostima, razvijanje pravilnog stava prema okolišu, razvijanje radnih navika učenika te edukacija na temu ekologije. Razvijanje ljubavi prema prirodi, estetske i zdravstvene kulture i svijesti o potrebi sudjelovanja svakog pojedinca u zaštiti okoliša.

Potičemo svijest o očuvanju okoliša, zajedništvo i stvaralaštvo te društveno – humanistički rad.

Svi djelatnici Škole

Učenici će aktivno sudjelovati u sadnji i presađivanju biljaka i voćaka, čišćenju okoliša škole te uređenju unutarnjeg prostora škole.

24. – 28. travanj 2017.

-

Primjena naučenog i doživljenog u svakodnevnom životu i obrazovanju.

prigodnim literarnim, pišući tekstove o učiteljice RN, dječji radovi troškovi papira naučeno primijeniti

Page 48: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

Majčin dan

novinarskim, likovnim radovima obilježit Majčin dan; uvježbavanjem igrokaza, recitacija pjesmica i plesa iskazati ljubav i poštovanje svim majkama; svečanom priredbom pridonijeti kulturnoj manifestaciji u našem mjestu, sajam

majkama, crtanjem i modeliranjem osvješćivati važnost majki u našem životu; vježbavanjem prigodnog programa pridonijeti svečanoj proslavi Majčinog dana u Velikoj Erpenji

Ana Marenković, Tatjana Pokupec, Željka Žigman, velečasni Ivan Režek, društvo Hrvatska žena iz Zagreba

stvarat će se tijekom nast. u školi,lit. radovi će se slati na natječaj, a lik. radovima uredit će se škola.Također će se prigodni program uvježbavati u školi, a izvodit će se na Majčin dan ispred crkve sv. Tri kralja u Velikoj Erpenji

14. svibnja 2017.

i rekvizita u svakodnevnom životu

Europski tjedan MŠ

obilježavanje dana Europe; razvoj kreativnosti; druženje

naučiti što više o EU, državama članicama, o povijesti Unije, običajima, vrijednostima i dokumentima

Natalija Huić, razrednici

radionice na SRO-u

8. – 14. 5. 2017.

-

druženje, zabava; naučeno primijeniti u svakodnevnom životu

Dan škole

Obilježiti dan škole, poticati suradnju škole i lokalne zajednice, uključiti roditelje u naše proslave i druženja.

Razvijati ljubav prema školi, zajedništvo između učenika, druženje učitelja i učenika.

A. Pozaić, D. Fremec, S. Tretinjak, S. Martinić

radionice, predavanja, prigodni program

8. - 14. svibanj 2017.

- druženje, zabava

Dan sporta i nepušenja

obilježiti svjetski dan sporta i predstaviti bavljenje sportom kao alternativu svim ovisnostima, pa tako i pušenju

ukazati istodobno na štetnost pušenja i na pozitivne strane bavljenja sportom, poticati učenike na bavljenje sportom

Dragutin Tomašković

razne sportske igre, druženje razreda, učenika i učitelja

25. ili 26. svibanj 2017.

-

druženje, zabava; naučeno primijeniti u svakodnevnom životu

Škola je gotova – završna priredba

na adekvatan način oprostiti se i zaključiti ovu školsku godinu, druženje učenika i učitelja, razredna

razvijati zajedništvo, poticati druženje učenika

A. Knežević, M. Špoljar, D. Tomašković

prigodni program, priredba

14. lipanj 2017.

- druženje, zabava

Page 49: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

druženja

Radujem se našj različitosti!

Razumijevanje razlika među ljudima, tolerancija razlika i prihvaćanje različitosti. Ciljevi se temelje na Konvenciji o pravima djeteta.

Poticanje učenika da opažaju, prihvaćaju i poštuju razlike među ljudima i društvenim grupama u izgledu, načinu života, vjerovanjima i običajima; da osvještavaju krive predodžbe, stereotipe i predrasude o sebi i drugima; da pronalaze načine kako se osloboditi njihova utjecaja te da prihvate i poštuju razlike kao bogatstvo.

Pedagoginja Romana Turk Tisanić, učenici 3.r. MŠ VT

igranje uloga, razgovor, rasprava, samostalni rad, rad u skupinama i u paru, proučavanje Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, crtanje, izrada plakata, samostalno istraživanje i prikupljanje informacija iz različitih izvora, čitanje priče, igranje igara djece iz raznih dijelova svijeta, pjesme djece svijeta itd.

jedan školski sat tjedno nakon odnosno prije redovne nastave i to kontinuirano od listopada 2016. do svibnja 2017.

Troškovi kopiranja materijala.

Evaluacijski listići; primjena naučenog u svakodnevnom životu.

Nitko nije osamljeni otok

razumijevanje temeljnih pojmova prava i sloboda, jednakosti i solidarnosti te odnosa među njima, prihvaćanje novih znanja i oblikovanje vlastitih stavova te djelovanje u skladu s pravima djeteta i ljudskim pravima

Poticati učenike da istražuju svijet oko sebe; razumijeti da su dječja i ljudska prava put k poboljšanju vlastita života i života drugih ljudi; razbiti moguće predrasude o djeci druge nacije, vjere, rase, spola i jezika; razvijati osjećaj trpeljivosti, odnosno tolerancije/

Pedagoginja Romana Turk Tisanić, učenici 5. i 6.r. PŠ D

ledolomci, suradničke igre, igranje uloga, prepričavanje, razgovor,rasprava, debata, oluja ideja,samostalni rad, rad u skupinama i u paru,proučavanje Konvencije UN o pravima djeteta, proučavanje Opće deklaracije o

jedan školski sat tjedno nakon odnosno prije redovne nastave i to kontinuirano od listopada 2016. do svibnja 2017.

Troškovi kopiranja materijala.

Evaluacijski listići; primjena naučenog u svakodnevnom životu.

Page 50: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

suosjećanja s problemima prema djeci druge nacije, vjere, rase, spola i jezika; upozoravati javnost na različite oblike kršenja dječjih i ljudskih prava

ljudskim pravima, crtanje, izrada plakata, samostalno istraživanje i prikupljanje informacija iz različitih izvora

Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja

Informirati i educirati javnost te ju učiniti osjetljivom za problematiku osoba s teškoćama čitanja i disleksijom. Poboljšati međuinstitucionalnu suradnju stručnjaka koji se bave osobama s teškoćama čitanja.

senzibilizirati širu javnost o problemima potrebama osoba s teškoćama čitanja; izmjena Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86)

voditelji Kampanje: Hrvatsko knjižničarsko društvo; Knjižnice Grada Zagreba, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu; knjižničarka

organizacija izložbi tematski vezanih uz osobe s teškoćama čitanja i prikladnih „međunarodnih dana“ ; organizacija predavanja i radionica u knjižnici i školi u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i sl., objave o Kampanji u lokalnim medijima; objave o događanjima u Školi vezano uz Kampanju na Facebook stranici Kampanje

od listopada 2016. do listopada 2017.

troškovi postavljanja izložbi troškovi postavljanja izložbi

broj posjeta nekom događaju: izložbi, radionici, predavanju stručnjaka…. , broj podijeljenih letaka učenicima

Utjecati na stvaranje zdravih stavova djece, razvijati osobine

Poučiti djecu kako biti asertivniji, tehnikama kontroliranja ljutnje,

tijekom

-

Page 51: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

ŠPP

i niz vještina koje štite od razvoja ovisničkog ponašanja, pružanje pouzdanih informacija vezanih za kratkoročne i dugoročne posljedice korištenja sredstava ovisnosti te povećanje kompetencije kako bi djeca razvila zdrav životni stil

poučiti načinu suočavanja sa situacijama koje izazivaju anksioznost, poučavanje samostalnom donošenju odluka i rješavanju problema, odupiranju vršnjačkom, reklamnom i drugim pritiscima, odbijanje konzumiranja sredstava ovisnosti, efikasnoj komunikaciji i uspješnom rješavanju sukoba i jačanje samopouzdanja

pedagoginja, svi učitelji, vanjski suradnici

pedagoške radionice, predavanja, rasprava

školske godine

Evaluacijski listići. Rezultati će se koristiti za poboljšanje kvalitete provedbe programa i utvrđivanje potreba dodatnog rada s pojedinim učenicima i razrednim odjelima

Profesionalna orijentacija

Upoznavanje s mogućnošću nastavka školovanja i uvjetima obrazovanja. Informirati učenike o obilježjima zanimanja te im pomoći u donošenju odluke o izboru budućega zanimanja

Učenicima 7. i 8.r., roditeljima učenika 8.r.

Pedagoginja Romana Turk Tisanić, razrednici, predstavnici HZZO, predstvanici srednjih škola KZŽ

Radionice i predavanja za učenike i roditelje, provedba upitnika o namjerama daljnjeg školovanja

Tijekom školske godine (intenzivnije tijekom travnja i svibnja)

- plakati

Program specifičnih i preventivnih mjjera zdravstvene zaštite za djecu i

informirati učenike iz područja zdravstvenog odgoja i promicanja zdravlja; poticati na higijenu, zdrav život i upoznavanje s

razviti svijest i razmišljanje učenika o sebi i promjenama koje im se događaju kroz pubertet; razvijanje zdravih

dr. Marica Gredičak i med. sestra Ana Ripli

Predavanja: Zubi po modelu 1.r Pravilna prehrana 3.r Promjene vezane uz

tijekom školske godine 2016./ 2017.

- primjena naučenog u svakodnevnom životu

Page 52: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

mladež školske dobi

vlastitim tijelom i promjenama u životuprimjerenim dobi učenika

životnih navika pubertet 5.r. Prof. orijentacija 8.r.

Page 53: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

9. PROJEKTI

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

CILJEVI NAMJENA NOSITELJI AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

„KNJIŽNI ORMAR“ U PŠ DUBROVČAN

Potaknuti učenike na čitanje. Razvijanje stava o čitanju kao kvalitetnom načinu provođenja slobodnog vremena. Razvijanje svijesti o potrebi zaštite i čuvanja knjižne građe. Potaknuti na stav kako knjiga može biti najljepši poklon.

Obilježavanje Međunarodnog dana darivanja knjiga (14. veljače). Opremanje ormarića s knjigama u PŠ Dubrovčan.

Učiteljica Marijana Žažar Iveković. Svi zainteresirani učitelji i učenici u PŠ Dubrovčan, knjižničarka, pedagoginja.

Poticaj na darivanje slikovnica i knjiga za „Knjižni ormar“ organiziranjem radionica čitanja i pisanja. Izrada plakata i knjižnih oznaka.

Tijekom školske godine 2016./2017.

Troškovi materijala za izradu plakata i knjižnih oznaka.

Anketa o funkcionalnosti i zadovoljstvu učenika „Knjižnim ormarom“ na kraju školske godine.

SKUPI IH ŠTO VIŠE!

Ekološka djelatnost i osviještenost.

Humanitarna akcija –donacija: Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Čakovec

Vesna Pleško razrednici

Donošenje čepova u školu i spremanje u vreće koje su u razredu

5. 9. 2016. – 2. 6. 2017.

Za nagradu Nagrada za odjel koji je skupio najviše čepova

BALTAZAR 3

Povećati socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u redovan odgojno-obrazovni rad, osigurati uvjete za poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnije funkcioniranje uz potporu senzibilizirane radne i životne sredine.

Učenicima s teškoćama, roditeljima, nastavnom osoblju, pomoćnicima u nastavi

Krapinsko-zagorska županija, ZARA, školski koordinator projekta - stručni suradnik defektolog Elizabeta Končić Trlek

Edukacija pomoćnika u nastavi, senzibilizacija javnosti, (obilježavanje Dana tolerancije i Dana osoba s invaliditetom), rad pomoćnika u nastavi, promidžba

Tijekom nastavne godine

Prema projektnom proračunu

Supervizija, izvještaji, projektna evidencija, potpisne liste, fotografije, anketni upitnici.

Page 54: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

PRIČE I SLIKE

Poticanje razvoja vještine čitanja i pisanja, poticanje motivacije za čitanje i pisanje, poticanje kreativnosti učenika, izrada taktilne slikovnice u sklopu obilježavanja Dana tolerancije i Dana osoba s invaliditetom

Učenicima s teškoćama govorno jezične komunikacije

Stručni suradnik defektolog Elizabeta Končić Trlek

Rad će biti realiziran kroz grupni i individualni rad defektologa s učenicima.

Tijekom nastavne godine

Listići za evaluaciju rada, radovi učenika, praćenje motivacije učenika

UČITI KAKO UČITI – ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA UČENJA

Naučiti učenike kako lakše usvajati nastavne sadržaje, potaknuti unutarnju motivaciju za učenje, ojačati samopoštovanje, spriječiti posljedice školskog neuspjeha

Učenicima s teškoćama učenja

Stručni suradnik defektolog Elizabeta Končić Trlek

Rad će biti realiziran kroz grupni i individualni rad defektologa s učenicima s teškoćama u učenju

Tijekom nastavne godine

Listići za evaluaciju rada, praćenje uspjeha učenika u učenju, praćenje ponašanja učenika.

UPOZNAJMO NACIONALNE PARKOVE PRIRODE

Upoznavanje Nacionalnih parkova u RH; njihove hidrografije, geomorfologije, vegetacije, reljefa i ostalih osobitosti.

Naučiti ispravne načine ponašanja u zaštićenim prirodnim područjima; spoznati važnost zaštite i očuvanja ekosustava.

Vesna Pleško Anamarija Bradač Vlatka Habulin

Tijekom četiri školske godine (od 5. do 8. razreda)učenici će posjetiti sve Nacionalne parkove u Hrvatskoj

Od šk. god. 2016./17. do šk. god. 2019./20.

Troškovi prijevoza i ulaznica u Nacionalne parkove

Izrada plakata i postavljanje učeničkih izložbi, primjena naučenog u nastavi.

PROJEKT POTICANJA ČITANJA: PRIČE ZA EMOCIONALNI RAZVOJ UČENIKA

Razvijanje zanimanja za čitanje; čitateljskih i komunikacijskih vještina; poticanje emocionalnog razvoja učenika; bogaćenje rječnika, poticanje kritičkog mišljenja.

Jačanje samopouzdanja, prihvaćanje različitosti, rješavanje problema, prevladavanje ljutnje, shvaćanje važnosti obitelji,

knjižničarka, učenici razredne nastave knjižničarka, učenici razredne nastave

Održavanje radionica u sklopu sata razrednog odjela s temama po izboru učiteljica razredne nastave.

Tijekom šk. god. 2016./17.

troškovi pribora za pisanje i umnažanje

primjena u svakodnevnom životu, izrada plakata, evaluacijski listić na kraju nastavne godine

Page 55: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

rad na postizanju osobne sreće.

Suradnja roditelja i škole

Poboljšati roditeljske kompetencije roditelja naših učenika. Stvoriti učinkovitiju komunikaciju u partnerstvu između roditelja i škole.

Afirmirati obiteljske vrijednosti. Usvajati zdrave stilove života. Razvijati komunikacijske i socijalne vještine. Organizirati kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Razvijati sposobnosti učinkovitijeg odlučivanja i rješavanja konflikta.

Pedagoginja Romana Turk Tisanić, roditelji 1.r. PŠ D

Predavanja za roditelje, power point prezentacije, iskustvene radionice.

Listopad 2016. prosinac 2016. ožujak 2017 svibanj 2017.

- Evaluacijski listići

SKRIVENA MJESTA MOGA KRAJA

Naučiti nove činjenice o svom zavičaju, otkriti zanimljive lokacije i objekte; istraživanje prostora i geografsko promatranje svijeta oko sebe, razvijanje geografskog razmišljanja; uočavanje povezanosti prirodnih elemenata i društvenih pojava, primjena geografskih metoda istraživanja u neposrednoj stvarnosti (neposredno promatranje, brojanje, crtanje, skiciranje, uzorkovanje, kartiranje,anketiranje)

Primjena znanja o orijentaciji u prostoru, služenje topografskom kartom i kompasom, upoznavanje bližeg zavičaja; sudjeluju članovi geografske grupe –polaznici dodatne nastave iz geografije (učenici 5. i 7. r. PŠ Dubrovčan)

Tatjana Pongrac

Pješačenje, terenska nastava u bližoj okolici škole (Dubrovčan- Bezavina- Mrzlo Polje i Dubrovčan-Vilanci-Velika Erpenja); anketiranje, fotografiranje, prebrojavanje; suradnja s lokalnom zajednicom

Ožujak 2017. Travanj 2017.

Troškovi nabavke radnog materijala i izrade fotografija

Izrada prezentacije i plakata te prezentiranje u razredu , izložba povodom Dana škole, izrada brošure

Page 56: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

ZDRAV ZA 5!

aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika; usvajanje zdravih stilova života te podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja; podizanje razine javne svijesti o važnosti i potrebi zaštite okoliša; jačanje „Zajednice koja brine“

prevencija ovisnosti te promocija prosocijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socioemocionalnih vještina; podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju kako životne, školske i radne okoline (zaštita okoliša, biljnog i životinjskog svijeta), tako i društva u cjelini; podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti

predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, pedgoginja, razrednici, učenici 8. razreda

predavanja i radionice fokusirane na problematiku zlouporabe i ovisnosti o alkoholu, drogama i igrama na sredu; zaštiti okoliša i prirode te stilovima života i životnim (zdravstvenim) navikama učenika

kontinuirano tijekom školske godine 2016./2017.

- evaluacijski upitnik za učenike 8. razreda

Page 57: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

10. GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Cilj programa Građanskog odgoja i obrazovanja je priprema učenika za provedbu ustavnih odredbi, slobode, jednakosti, nacionalne i rodne ravnopravnosti, socijalne pravde, poštivanja vladavine prava i očuvanja prirode. Provedbom programa Građanskog odgoja i obrazovanja učenici će usvojiti znanja, vještine i stajališta potrebna za sudjelovanje u odlukama na svim razinama demokratske vlasti i tako postati aktivni i odgovorni građani.

Izvanučioničke aktivnosti

ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti

10

Sat Područje* Ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

PJEŠAČENJE /KESTENIJADA

1. D, E

zna važnost poštivanja sudionika u prometu i važnost očuvanja tuđeg prava na život, ima izgrađene vrijednosti i stavove prema poštivanju i uvažavanju drugih, objašnjava svoju ulogu u održavanu čistoće prostora i predmeta, prepoznaje važnost očuvanja okoliša i odgovornim ponašanjem pridonosi njegovu očuvanju

listopad 2016.

SOLIDARNOST NA DJELU

2. LJ-P, D učenik sudjeluje u humanitarnim akcijama usmjerenima na dobrobit pojedinca; posjeduje vještine sudjelovanja i organiziranja takvih akcija na razini škole, a u suradnju s odgovarajućim društvenim akterima

listopad 2016.

FAŠNIK 3. D učenik razumije važnost načela mira i nenasilja u zajednici, razumije što su društvene komunikacijske vještine, razumije smisao timskog rada, zna što je problemska situacija, zna što je samopouzdanje i asertivnost, zna što je održiv kulturološki razvoj

veljača 2017.

DAN PLANETA ZEMLJE

4. E zna što je održiv društveni, gospodarski i kulturološki razvoj lokalne sredine i Hrvatske, razumije značenje i važnost prava na zdravi okoliš za održivi razvoj zajednice određuje pozitivne i negativne utjecaje gospodarstva znanosti kulture i politike na okoliš

travanj 2017.

DAN KNJIGE I AUTORSKOG PRAVA

5. K

Učenik razumije vezu između kulture i identiteta, jasno obrazlaže svoje ideje i stavove, ima razvijene vještine interkulturne komunikacije, koristi osnovne tehnike timskog rada, aktivnog slušanja drugoga, pokazuje samostalnost i samopouzdanje u iznošenju svojih stavova i otvorenost prema drugačijim mišljenjima, razumije značenje slobode mišljenja, razumije smisao timskog rada, razumije ulogu kreativnosti u razvoju lokalne i domovinske zajednice, posjeduje vještine traženja i kritičke analize informacija iz više izvora

22. i 25. 4. 2016.

5. KIKI – MEĐUNARODNI FESTIVAL DJEČJEG FILMA

6. D, K primijeniti u praksi stečene kompetencije u kulturnom ponašanju u kinu i na javnom mjestu, pokazati osnovne vještine bontona, otkrivati ljepotu filmske umjetnosti, prepoznati kritičko mišljenje u komunikaciji, stvarati zanimanje i potrebu za sadržajima medijske kulture

24.-28. 4. 2017.

Page 58: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE · njemačkog jezika -usvojiti osnove njemačkog jezika u pismu i govoru -razvijati i poticati aktivnu uporabu njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji

MAJČIN DAN 7. LJ-P, K

objašnjava važnost ravnopravnosti između muškarca i žene za obitelj i društvo; navodi najvažnije pravne odredbe o ravnopravnosti spolova te mjera kojima se štite prava žena u Hrvatskoj, uočava, pokreće i sudjeluje u raspravama o pitanjima koja su važna za život i rad u obitelji, uočava, analizira i vrednuje situacije u kojima se krše njegova /njena prava i prava drugih članova obitelji, ima razvijene osnovne vještine komunikacije, predlaže i sudjeluje u aktivnostima vezanima uz obilježavanje važnih datuma

14. 5. 2017.