61
PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij njemačke književnosti Jezične vježbe I Gramatičke vježbe njemačkog jezika I Uvod u znanstveni rad SEMESTAR III Obavezni predmeti Poslijeratna književnost Morfologija njemačkog jezika Jezične vježbe III Izborni predmeti Seminar iz poslijeratne književnosti Pismeni izraz Rad na tekstovima II SEMESTAR V Obavezni predmeti Njemačka klasika Leksikologija i leksikografija Jezične vježbe V Izborni predmeti

PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI 

IZVEDBENI PLANOVI 

ak. god. 2014./2015. 

SEMESTAR I 

Obavezni premeti 

Uvod u studij njemačke književnosti 

Jezične vježbe I 

Gramatičke vježbe njemačkog jezika I 

Uvod u znanstveni rad 

SEMESTAR III 

Obavezni predmeti 

Poslijeratna književnost 

Morfologija njemačkog jezika 

Jezične vježbe III 

Izborni predmeti 

Seminar iz poslijeratne književnosti 

Pismeni izraz 

Rad na tekstovima II 

SEMESTAR V 

Obavezni predmeti 

Njemačka klasika 

Leksikologija i leksikografija 

Jezične vježbe V 

Izborni predmeti 

Page 2: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Komunikacijski stilovi 

Djela švicarskih autora 

Hrvatski jezik 

Izborni Communis predmeti 

(ne nude se studentima Njemačkog jezika i književnosti) 

Njemački jezik III 

Njemački jezik V 

 

 

Page 3: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Uvod u studij njemačke književnosti Studij Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti Semestar 1 Akademska godina 2014/15 Broj ECTS-a 5 Nastavno opterećenje (P+S+V) 30+0+0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave srijedom od 12:15- 14:00 sati/ prostorija 107 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Doc.dr.sc. Petra Žagar-Šostarić Nositelj kolegija /

Kabinet 510

Vrijeme za konzultacije Srijeda : 10:00 – 12:00 sati, te prema dogovoru

Telefon 265 652 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet  

Vrijeme za konzultacije  Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Kolegij je koncipiran kao pregled razvoja, postignuća i podrijetla znanosti o književnosti. Polazište je pregleda u leksičkom određenju pojma književnosti. Obratit će se pažnja na metode i predmete s kojima operira znanost o književnosti kao i na osobitosti književne komunikacije i produkcije. S povijesnog i sustavnog aspekta promotrit će se književnost u odnosu na kulturu.

Kroz klasifikaciju književnosti i obrazloženje trijade književnih vrsta (1. Lirika: osnovne vrste, versifikacija, metrika; 2. Epika: osnovne odlike strukturne analize/teorija pripovijedanja, osnovne vrste; 3. Drama: osnovne vrste, osnovni pojmovi strukturne analize) obrazložit će se i funkcija književnoznanstvene interpretacije, te problem klasifikacije pojedinih književnih razdoblja i smjerova kroz povijest. Uz pregled povijesti književnosti (od germanskog pjesništva do suvremene literature s naglaskom na razdoblja: klasika i romantika, 1786-1832; «Mlada Njemačka”/Junges Deutschland,1830-1848; realizam i naturalizam, 1850-1890; Bečka Moderna/”Wiener Moderne” i ekspresionizam, 1880-1910) pažnja se usmjerava i na povijesno-kulturološki aspekt u kojemu književnost nastaje.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita mogu: - definirati pojmove: književna teorija; povijest književnosti; književna kritika - analizirati i interpretirati pojmove književne teorije, te iste promatrati u interdisciplinarnom kontekstu - razumijeti dijakroniju kulturnih zbivanja, te povezivati određene ličnosti s djelima njemačke književnosti. - opisivati sponu između kulture i književnosti - razlikovati tipove interpretacije - razlikovati i definirati književne vrste i podvrste, - primjeniti teoriju književnih vrsta na konkretnim književnim djelima - definirati, analizirati i interpretirati značenja pojedinog razdoblja u njemačkoj književnosti - razumijeti dijakroniju kulturno-povijesnih zbivanja - opisati i komentirati bitne značajke pojedinih razdoblja njemačke književnosti - objasniti utjecaj drugih disciplina (i umjetnosti) na razvoj njemačke književnosti - oblikovati intertekstualna i interdisciplinarna stajališta naspram pojedinih razdoblja njemačke književnosti 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni radX  X 

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

Page 4: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 0,75  (22,5h)   

Kontinuirana provjera znanja 1 0,25  (7,5 h)  70 

Kontinuirana provjera znanja 2    

ZAVRŠNI ISPIT 4,00 (120 h) (usemni i pismeni ispit)  30 

UKUPNO   100 

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Allkemper, A. /Eke, N. O.: Literaturwissenschaft. München, 2006. 2. Arnold, H.L./ Detering, H.: Grundzüge der Literaturwissenschaft: München, 1996. 3. Vogt, J.: Einladung zur Literaturwissenschaft. München, 2001. 4. Best, O.: Handbuch literarischer Fachbegriffe, Frankfurt M., 2000. 5. Žmegač,V. (Hg.): Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Geschichte der deutschen Literatur von

den Anfängen bis zur Gegenwart. Königsstein, 1984. Literatura se na nastavi nadopunjuje.

IZBORNA LITERATURA

1. Karl W. Bauer, K.W. (Hrsg): Grundkurs Literatur- und Medienwissenschaft Primarstufe, München, 1995.

2. Žmegač, V.: Methoden der deutschen Literaturwissenschaft, Frankfurt M.,1970. 3. Škreb, Z./Stamać, A.: Uvod u književnost. Zagreb, 1989. 4. Zimmer, D.E.: Die Bibliothek der Zukunft. Text und Schrift in den Zeiten des Internet, Hamburg, 2000. 5. Kayser,W.: Das sprachliche Kunstwerk (Auszüge). Eine Einführung in die Literaturwissenschaft.

München, 1968. Literatura se na nastavi nadopunjuje.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti su dužni prisustvovati predavanjima i aktivno sudjelovati u diskusijama. U obveze studenata ulaze i pismeni i usmeni ispit. Položen pismeni ispit je preduvjet za pristupanje usmenom ispitu.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će se informirati na satu i putem oglasne ploče kraj kabineta. O načinu informiranja bit će pomno obaviješteni na početku ili na kraju svakog sata

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

U uredovne sate konzultacija.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Studenti polažu pismeni i usmeni ispit. Studenti usmenom ispitu pristupaju nakon nakon položenog pismenog ispita.

Page 5: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski 4. i 18.2. 2015. u 10.00 sati

Proljetni izvanredni 9.4. u 10.00 sati

Ljetni

Jesenski izvanredni 2. i 9. 9. u 10.00 sati

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

15.10.  -Geschichte der Germanistik und die Frage: “Was ist Literaturwissenschaft?” -Arbeitstechniken in der Literaturwissenschaft -Gattungen und die Gattungstheorie

22.10.  -Poetik und Rhetorik/ Grundlagen der Textproduktion und des Textverstehens 29.10.  -Text und Textanalyse 5.11.  - Literaturwissenschaftliche Interpretation als Methode der Literaturwissenschaft 12.11.  -Epochenproblematik und Literaturgeschichtsschreibung

-Humanismus und Reformation (1470/80-1600) -Barock (1600-1700) -Rokoko, Empfindsamkeit (1670-1780)

19.11.  - Aufklärung, - Sturm und Drang (1720-1785; 1767-1785/90)

26.11.  - Klassik (1786-1805) -Romantik (1798-1830)

3.12.  - Biedermeier (1815-1850) - Junges Deutschland (1830-1850)

10.12.  - Realismus (1850-1890) - Naturalismus (1880-1900)

17.12.  - Stilpluralismus 14.1.  - Expressionismus (1910-1925) 21.1.  - Literatur der Zwanziger Jahre (1918-1933)

Deutsche Literatur im Exil ( 1933-1945) 28.1.  - Wiederholung/Diskussion Eindrücke;

Umfrage; Allgemeine Fragen zum Kolleg   

Page 6: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Jezične vježbe I Studij Preddiplomski studij Njemačkoga jezika i književnosti Semestar 1. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+60+0

Vrijeme i mjesto održavanja nastave Maršanić: utorak 16.15-17.45 (grupa A) i 18.15-19.45 (grupa B) u 205 Barac: četvrtak 10.15-11.45 (grupa A) i 12.15-13.45 (grupa B) u 504

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku ne Nositelj kolegija Manuela Svoboda

Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije prema rasporedu i nakon nastave

Telefon 265-657e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Maja Barac Kabinet 508

Vrijeme za konzultacije prema rasporedu i nakon nastave Telefon 265-656

e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju Dario Maršanić

Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije prema dogovoru i nakon nastave

Telefon 265-657e-mail [email protected]

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Metodički rad s autentičnim i aktualnim novinskim i dr. člancima, te vježbanje usmenog i pismenog izražavanja s ciljem usvajanja određenih jezičnih kompetencija. U nastavi se neće teoretski obrađivati gramatika njemačkog jezika, već demonstrirati na tekstovima te uvježbavati dodatnim zadacima.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Student usavršava specifične kompetencije opisane u jezičnom porfoliju Europske unije pod B1 te stječe kompetencije i znanja opisane pod B2. Nakon odslušanog kolegija student će moći:

- služiti se jednojezičnim rječnikom, što znači da će samostalno moći sastaviti listu riječi i izraza relevantnih za pojedini tekst, odnosno temu

- interpretirati zadani tekst na poznatu temu, tj. ukratko prepričati tekst, objasniti ključne pojmove u tekstu te navesti primjer iz vlastitog iskustva

- primijeniti stečeno znanje (vokabular i gramatička pravila) u razgovorima i u diskusijama vezanim za teme koje su mu poznate, za koje se zanima ili koje se odnose na svakodnevnicu, što će pokazati primjerenim izborom riječi i izraza, te korištenjem pravilnih gramatičkih konstrukcija u usmenom izrazu

- izraditi sažetak zadanog teksta kako bi demonstrirao da može razlikovati bitne od sporednih informacija u tekstu primijeniti stečeno znanje (vokabular, gramatička pravila, trodjelna struktura) tako što će napisati sastavak od 200 riječi na poznatu temu.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vježbe x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Page 7: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Pohađanje nastave 1,5 Glosar 0,5 15 Domaća zadaća 0,25 10 Sastavci 1,0 45 Lektira 0,75 30 UKUPNO 4 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

- članci iz njemačkih novina i časopisa - njemački jednojezični rječnici (Wahrig ili Duden, najnovije izdanje) - Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005.(grupa autora) - Helbig-Buscha: Deutsche Grammatik, Langenscheidt, Leipzig - izbor iz popisa zadane lektire

IZBORNA LITERATURA

Dreyer-Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München Ovisno o obrađivanim temama.

Na dopunsku literaturu upućuje nastavnik ili studenti samoinicijativno traže druge izvore koji će im omogućiti lakše razumijevanje i savladavanje gradiva.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju pohađati najmanje 70% nastave. Ukoliko prisustvuju na manje od 70% nastave NEMAJU pravo na potpis i moraju PONAVLJATI kolegij. U slučaju DUŽE bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaćoj zadaći koju trebaju izvršiti za sljedeći sat. To mogu učiniti pitajući kolege ILI dolaskom na konzultacije odnosno kontaktirajući profesora emailom. Pravo na potpis i ocjenu stječu nakon izvršavanja SVIH obaveza kod OBA predmetna profesora i profesora koji drži lektiru!

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploče, a u slučaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Za vrijeme konzultacija, emailom ili telefonskim putem.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Nema ispita na kraju zimskog semestra.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Studenti moraju samostalno pripremiti zadane novinske i dr. članke i literarne tekstove (glosar s nepoznatim riječima iz jednojezičnog i po potrebi dvojezičnog rječnika, a usvajanje novog vokabulara provjerit će se tijekom nastave, sažetak teksta i dr., a po naputku nastavnika), te samostalno nakon obrade svake teme, tj. jednom mjesečno, na satu pisati sastavak na zadanu temu. Teorijska znanja iz gramatike trebaju steći samostalnim učenjem i u okviru kolegija Gramatičke vježbe. Studenti tijekom semestra moraju pročitati 3 knjige po vlastitom izboru iz zadanog popisa lektire te o pročitanom

Page 8: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

referirati po 100 stranica iz pojedine knjige (ukupno 300 stranica). Pritom će se prvenstveno provjeravati usvojenost vokabulara, razumijevanje pročitanog i sposobnost prepričavanja sadržaja vlastitim riječima, te prevođenje kratkog dijela teksta s njemačkog na hrvatski jezik. Studenti mogu odgovoriti lektiru do kraja mjeseca veljače. Obzirom da je odrađena lektira uvjet za dobivanje potpisa i ocjene iz kolegija Jezične vježbe I, studenti koji ovu obavezu NE IZVRŠE do kraja veljače, nemaju pravo na potpis i ocjenu te moraju PONAVLJATI kolegij. Jednom mjesečno se piše sastavak NA SATU. Ukoliko student upravo taj dan NIJE na satu i ne piše sastavak dužan je infomirati se o temi sastavka i isti dostaviti osobno ili emailom u roku od TJEDAN DANA, tj. najkasnije dan prije održavanja slijedećeg sata. Sastavci koji se predaju kasnije, neće se prihvatiti! Ako student ne izvrši domaću zadaću, odbit će mu se bodovi.

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski 09. i 23.2.2015. u 12 sati

Proljetni izvanredni

07.04.2015. u 12 sati

Ljetni

Jesenski izvanredni

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

7.10.2014 Einführung: Überblick über den Lehrstoff, Arbeitsmethodologie (Maršanić)

9.10.2014 Einführung: Überblick über den Lehrstoff, Arbeitsmethodologie (Barac)

14.10.2014

Leitfaden Wie schreibt man auf akademischer Ebene? - Schreibübungen (Maršanić)

16.10.2014

Wohnen Wohnmöglichkeiten Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

21.10.2014 Schreibprozesse - Schreibübungen (Maršanić)

23.10.2014 Lebensträume und NachbarschaftenGrammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

28.10.2014

Schule und Studium Das deutsche Schulsystem - Schreibübungen (Maršanić)

30.10.2014 Wie man in Deutschland wohntGrammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

04.11.2014 Studieren in Deutschland -Schreibübungen (Maršanić)

06.11.2014 Wohngemeinschaften Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

11.11.2014 Stipendien/BaföG/Studentenjobs- Schreibübungen (Maršanić)

13.11.2014

Persönliche Beziehungen Personenbeschreibung Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

18.11.2014 1.Aufsatz (Maršanić)

20.11.2014 Freundschaften Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

25.11.2014

Kommunikation Verbale und nonverbale Kommunikation - Schreibübungen (Maršanić)

27.11.2014 Familie Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

Page 9: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

2.12.2014 Das Erlernen einer Fremdsprache/Mehrsprachigkeit- Schreibübungen (Maršanić)

4.12.2014 Liebe und Partnerschaft Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

9.12.2014 Männersprache – Frauensprache- Schreibübungen (Maršanić)

11.12.2014 Wassermangel in der Welt Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

16.12.2014 2. Aufsatz (Maršanić)

18.12.2014

Mangel und Überfluss Hungersnot in der Welt Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

23.12.2014

Ausländer in Deutschland Was ist typisch deutsch? - Schreibübungen (Maršanić)

13.01.2015 Deutschland aus der Sicht von Ausländern- Schreibübungen (Maršanić)

15.01.2015 Konsumgesellschaft Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

20.01.2015 Einbürgerung- Tests und Hindernisse- Schreibübungen (Maršanić)

22.01.2015

Ernährung und Gesundheit Fastfood Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

27.01.2015 3.Aufsatz (Maršanić)

29.01.2015 Gesunde Ernährung Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)

Page 10: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Gramatičke vježbe I Studij B. A. Njemački jezik i književnosti Semestar 1. - zimski Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+0+30 Vrijeme i mjesto održavanja nastave pon. 10.15-12.45 (grupa A) i 12.15-13.45 (grupa B) u prostoriji 504 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Izvodi se na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Maja Barac

Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije srijedom 12.00-13.30

Telefon 265-656 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju ------- Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Opis predmeta (što je gramatika i koja je njezina uloga u jeziku i u studiju stranog jezika); razlika između pojmova Wortart i Wortklasse; promjenjive i nepromjenjive vrste riječi; finitni i infinitni glagoli; pravilni i nepravilni glagoli; glagolska vremena (prezent, preterit, perfekt, pluskvamperfekt, futur I i II); djeljivi i nedjeljivi glagoli; povratni glagoli; pomoćni i modalni glagoli; sintaktički kriteriji glagola (predikatni odnos, odnos prema subjektu, odnos prema objektu, odnos između subjekta i objekta, valentnost); rekcija (reiner Kasus, Präpositionalkasus); određivanje pojma sintagme s funkcionalnim glagolima; glagolsko stanje (aktiv, pasiv, parafraziranje pasiva); glagolski način (indikativ, konjunktiv, imperativ); neupravni govor

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Studenti će biti sposobni učiniti sljedeće: - definirati morfologiju glagola, - prepoznati, razlikovati i pravilno primijeniti glagolske kategorije - primijeniti usvojenu terminologiju vezanu uz glagol - analizirati glagol prema morfološkim i sintaktičkim kriterijima - demonstrirati zakonitosti pojedinih glagolskih kategorija

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vježbe x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

POHAĐANJE NASTAVE 0,75 AKTIVNOST U NASTAVI 1,0 40KOLOKVIJI 1,25 60UKUPNO 3 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome

Page 11: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Aneta Stojić (2006.i 2007.). Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache. Rijeka: Sveučilište u Rijeci

2. Helbig/Buscha (2004). Deutsche Grammatik. Leipzig: Langenscheidt 3. Helbig/Buscha (2004). Übungsgrammatik. Leipzig: Langenscheidt

IZBORNA LITERATURA

1. Dreyer-Schmitt (2003). Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. Ukoliko nisu prisustvovali na 70% nastave gube pravo na potpis i ocjenu te moraju ponoviti kolegij. U slučaju duže bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaćoj zadaći koju trebaju izvršiti za sljedeći sat. To mogu učiniti kod kolega ili kod profesora na konzultacijama, odnosno putem e-maila. Ako student ne izvrši domaću zadaću, odbit će mu se bodovi. Ako student ne položi kolokvij ili iz opravdanih razloga ne pristupi kolokviju, ima pravo na popravni kolokvij.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploče, a u slučaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

U sklopu ovog kolegija studenti trebaju steći teorijska znanja iz gramatike dok će se usvojenost primjene gramatike provjeravati u sklopu kolegija Jezične vježbe. Na kolokvijima se provjerava teoretsko znanje, a na ispitu iz Jezičnih vježbi II primjena gramatičkih činjenica što se vježba na nastavi iz Jezičnih vježbi I i II.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Studenti moraju aktivno sudjelovati na nastavi. Pristupanje kolokvijima je obvezno. Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski 10. i 24.2. u 12h

Proljetni izvanredni

7.4. u 12h

Ljetni

Jesenski izvanredni

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

06.10.2014. Einführung: Überblick über den Lehrstoff; Arbeitsmethodologie, Literatur

13.10.2014. Einweisung in die Terminologie,

Page 12: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Wortarten und Wortklassen, Einteilung der Verben, Valenz 20.10.2014. Morphologische Kriterien des Verbs, Konjugation, Person u. Numerus, Kongruenz und Synesis

27.10.2014. Tempora: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt (Bildung und Gebrauch der Tempora)

24.11.2014. Futur I, Futur II, Konjugation der Mischverben, Mischtypen von regelmäßiger Konjugation

03.11.2014. Unregelmäßige Verben, zusammengesetzte Verben 10.11.2014. 1. Zwischenprüfung 17.11.2014. Infinite Verbformen 24.11.2014. Syntaktische Kriterien des Verbs, Rektion der Verben (reiner Kasus, Präpositionalkasus) 01.12.2014. Reflexive Verben 08.12.2014. Funktionsverbgefüge, Hilfsverben 15.12.2014. Passiv (Vorgangs- u. Zustandspassiv; Passivparaphrasen; Passiv mit Modalverben) 12.01.2015. Konjunktiv, Konditional I und II, Gebrauch des Konjunktivs, Indirekte Rede 19.01.2015. Imperativ: Bildung und Gebrauch, Paraphrasen 26.01.2015. 2. Zwischenprüfung

Page 13: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija

Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten Uvod u znanstveni rad

Studij BA Semestar 1 Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 30

Vrijeme i mjesto održavanja nastave Srijeda: 08:15-09:45 106

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nositelj kolegija Anna-Maria Waldner

Kabinet 509 Vrijeme za konzultacije

Telefon e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

- pronađenje svoju tematiku - vođenje bilježaka - vođenje zapisnika - pretraživanje literature na Internetu i u knjižnicama (istraživanje) - ekscerpiranje građe - priprema referata i prezentacija - držanje referata - pravila pismenog seminarskog rada (naslovna stranica, citiranje, parafraziranje, sastavljanje bibliografije) - znanstveni stil u pisanom izražavanju - pisanje uručka - pisanje eseja - pisanje sinopsisa - korištenje tehničkih pomagala u pripremi i izradi zadataka - davanje prodoktoivnog feadbacka drugima

Page 14: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći: - voditi bilješke - voditi zapisnik - pretraživati literaturu - obrađivati literaturu / ekscerpirati građu - pripremiti referat i prezentaciju - održati referat - napisati seminarski rad pridržavajući se pravila o pisanju seminarskog rada koristeći se odgovarajućim stilom - izraditi uručak - napisati esej - napisati sinopsis (završnog rada) - koristiti tehnička pomagala u pripremi i izradi zadataka - prevazići blockade u pisanju - podržati kolege/inice u zanstvenim radom putem prodoktivnog feedbacka. NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad X

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vježbe

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 0,75 0 Priprema nastave i dokumentacija u obliku dosje

0,75 25

Referat na seminaru 0,5 25 Esej 0,5 25 Seminarski Rad 0,5 25 UKUPNO 3 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

Page 15: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

- Bünting, Karl-Dieter, Axel Bitterlich i Ulrike Pospiech: Schreiben im Studium: mit Erfolg. Ein Leitfaden. Berlin: Cornelsen 82000.

- Sittig, Claudius: Arbeitstechniken Germanistik. Stuttgart: Klett 22008. - Leitfaden: Standards des Wissenschaftlichen Arbeitens (Universität Rijeka,

Philosophische Fakultät, Abteilung für Germanistik)

IZBORNA LITERATURA

Schäfer, Susanne i Dietmar Heinrich: Wissenschaftliches Arbeiten an deutschen Universitäten. Eine Arbeitshilfe für ausländische Studierende im geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. München: Iudicium 2010. Moenninghoff, Burkhard i Eckhardt Meyer-Krentler: Arbeitstechniken Literaturwissenschaft. Köln, Weimar, Wien 14.

Auflage: Wilhelm Fink 2010. V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU

POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. U slučaju bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaćoj zadaći koju trebaju izvršiti za sljedeći sat.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Obvezno je držanje referata u dogovorenom terminu.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

Vrednovanje rada: - priprema za nastavu i aktivno učestvovanje u nastavi – 35% ocjene - referat na nastavi – 35 % ocjene - ispit – 30% ocjene

ISPITNI ROKOVI

Zimski 05.02. u 14 / 19.02. u 14

Proljetni izvanredni

10.04. u 15

Ljetni

Page 16: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Jesenski izvanredni

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

1. Einführung in die Lehrveranstaltung: Inhalt, Verfahren, Ziele, Benotung, Prüfung, Referate

2. Osnove znanstvenog rada: Tematika i pitanje.

3. Pretraživanje literature I: Istraživanje u knjižnicama

4. Pretraživanje literature II: Istraživanje na internetu

5. Rad sa literaturom: Citiranje, parafraziranje i ekscerpiranje

6. Držanje referata

7. Struktura znanstvenog rada

8. Brain storming, mind map, iztraživački dizajn

9. Tehnička pomagala

10. Seminarski rad: teze i argumenti

11. Znanstveni stil

12. Esej

13. Davanje feedback na esej

14. Pisanje expose za seminarski rad

15. Predstavljanje ekspose u kolegiji

Page 17: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Poslijeratna književnost Studij Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti Semestar 3. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 30 + 0 + 0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Utorkom 16,00 - 17,30 u predavaonici 501 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Boris Dudaš

Kabinet 444 Vrijeme za konzultacije Srijedom 16,00 – 17,30

Telefon 098-9766337 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

pregled političkih događaja, institucija, osoba u zemljama njemačkog govornog područja nakon Drugog svjetskog rata odn. 1945.-2010.,

- razvitak odn. tendencije u književnosti – Grupa 47, „Trümmerliteratur”, «nova subjektivnost» - najvažniji pisci i djela: W. Borchert, G. Grass, H. Böll, G. Benn, I. Bachmann G. Grass, H. Böll, P.

Handke, Th. Bernhard, Enzensberger i dr.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Činjenično znanje (1945.-2010.): - najvažniji autori i djela njemačke poslijeratne književnosti - važniji datumi, osobe i institucije u zemljama njemačkog jezičnog područja nakon II. svj. Rata - Opća predodžba o njemačkom društvu, politici i književnosti nakon Drugog svjetskoga rata.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni radX

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1 (30 h) 0 Kontinuirana provjera znanja 1 (priprema za 1. kolokvij)

1 (30 h) 40

Kontinuirana provjera znanja 2 (priprema za 2. kolokvij)

1 (30 h) 40

ZAVRŠNI ISPIT 1 (30 h) 20 UKUPNO 4 (120 h) 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

Page 18: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Pasche, Wolfgang: Literatur 1945-1968; Stuttgart/Leipzig: Klett 2007 (kurz gefasst Deutsch)

IZBORNA LITERATURA

1. Balzer, Bernd/ Denkler, Holtz / Eggert, Hartmut / Holtz, Günter: Die deutschsprachige Literatur in der Bundesrepublik Deutschland. Vorgeschichte und Entwicklungstendenzen; München: Iudicum 1988

2. Žmegač/Škreb/Sekulić: Povijest njemačke književnosti Studenti moraju pročitati JEDAN od sljedećih romana/pripovjedaka: Ilse Aichinger: Die größere Hoffnung Max Frisch: Homo faber Alfred Andersch: Sansibar oder der letzte Grund Günter Grass: Katz und Maus Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Redovito pohađanje nastave je obvezno. Studenti moraju biti prisutni na najmanje 8 predavanja (od 11). Studenti moraju obavezno prisustvovati nastavi i sakupiti 40 ocjenskih bodova na kolokvijima kako bi imali pravo izaći na ispit. Studenti moraju pristupiti kolokvijima. Nema “popravnog kolokvija”. Studenti koji u dva kolokvija zajedno sakupe 30-39 ocjenskih bodova dobijaju ocjenu FX i mogu izaći samo na popravni ispitni rok, na kojem mogu postići 10 ocjenskih bodova i dobiti ocjenu E.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Putem elektroničke pošte.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

U uredu za vrijeme konzultacija, putem elektroničke pošte i sms-poruka.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Usmeni ispit u jednom od dva u veljači 2015. ponuđena termina. Preduvjet za izlazak na ispit: na dva kolokvija postignuto minimalno 40 ocjenskih bodova. Na usmenom ispitu studenti odgovaraju na dva postavljena pitanja (svako od njih nosi po 5 ocjenskih bodova), te pričaju o pročitanom romanu/pripovjetki (nosi 10 ocjenskih bodova)

Studenti koji u dva kolokvija zajedno sakupe 30-39 ocjenskih bodova dobijaju ocjenu FX i mogu izaći samo na popravni ispitni rok u travnju 2015., na kojem mogu postići 10 ocjenskih bodova i dobiti ocjenu E. Ovi studenti ne moraju pročitati gore navedene romane/pripovjetke, već samo odgovaraju na dva postavljena pitanja (svako nosi po 5 ocjenskih bodova).

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 8 predavanja (od 11). Studenti moraju obavezno prisustvovati nastavi i sakupiti 40 ocjenskih bodova na kolokvijima kako bi imali pravo izaći na ispit. Studenti koji u dva kolokvija sakupe 30-39 ocjenskih bodova dobivaju ocjenu FX i mogu izaći samo na popravni ispitni rok.

Kolokvijima studenti skupe 80% ukupne ocjene (80 ocjenskih bodova) – 40 + 40 % ukupne ocjene (40 + 40 ocjenskih bodova).

20 % ukupne ocjene (20 ocjenskih bodova) studenti mogu skupiti ocjena iz završnog usmenog ispita Usmeni ispit se sastoji od dva pitanja (po 5 ocjenskih bodova), te razgovora o pročitanom romanu (10

ocjenskih bodova). FX-studenti na popravnom roku mogu steći najviše 10 ocjenskih bodova, te ocjenu E (dovoljan).

Popravni ispit se sastoji od dva pitanja (po 5 ocjenskih bodova). Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i

Page 19: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski 3. i 17. veljače 2015.

Proljetni izvanredni

7. travnja 2015.

Ljetni

Jesenski izvanredni

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

07.10.2014. Upoznavanje studenata s izvedbenim planom, kolegijem i obvezama u okviru kolegija

14.10.2014. P1: Političko, gospodarsko i društveno stanje nakon Drugog svjetskog rata u SRNj, NjDR, Austriji i Švicarskoj (1945.-1950.)

21.10.2014. P2: Književnost na njemačkom jeziku 1945.-1950.

28.10.2014. P3: «Gospodarsko čudo» u zapadnoj Njemačkoj (Wirtschaftswunder), politika, društvo, gospodarstvo i književnost u SRNj, NjDR, Austriji i Švicarskoj 1950.-1960.

04.11.2014. P4: Njemačka (SRNj i NjDR) 1960ih godina: politika, društvo, gospodarstvo i književnost 1960.-1970.

11.11.2014. P5: Njemačka lirika nakon 1945.

18.11.2014. P6: Nastavak: Njemačka lirika nakon 1945. – Pregled njemačke književnosti 1945.-1970.

25.11.2014. 1. KOLOKVIJ

02.12.2014. P7: SR Njemačka: političko, gospodarsko i društveno stanje i književnost 1970.-1980.

09.12.2014. P8: SR Njemačka: političko, gospodarsko i društveno stanje i književnost 1980.-1995.

16.12.2014. P9: SR Njemačka: političko, gospodarsko i društveno stanje i književnost 1995.-2010.

13.01.2015. P10:Film “Das Treibhaus”

20.01.2015. 2. KOLOKVIJ

27.01.2015. P11: Heinrich Böll – 40 godina književnog stvaralaštva – književnost kao proces daljnjeg pisanja (Heinrich Böll – 40 Jahre literarischen Schaffens - Literatur als Fortschreibungsprozess), evaluacija kolegija

Page 20: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Morfologija njemačkog jezika Studij Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti Semestar 3. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 30+0+0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Utorkom, 12.15 – 13.45 u predavaonici 501 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na njemačkome jeziku

Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Aneta Stojić

Kabinet 512

Vrijeme za konzultacije Utorkom, 11 – 12 h Telefon 265-651

e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

Kabinet Vrijeme za konzultacije

Telefon e-mail

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Uvod u teoriju lingvistike sa aspekta morfologije. Predmet morfologije. Morfem i riječ. Tipologija jezika. Tipologija morfema. Metode za utvrđivanje morfema. Vrste riječi u njemačkome jeziku: kriteriji klasificiranja i određivanja. Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi. Morfološke kategorije glagola. Morfološke kategorije imenice. Morfološke kategorije pridjeva. Morfološke osobine nepromjenjivih vrsta riječi.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći:

- definirati pojmovlje morfologije - odrediti vrste riječi njemačkoga jezika - objasniti morfološke kategorije vrsta riječi - objasniti razlike između vrste riječi

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni radx

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 0,75 Kontinuirana provjera znanja 1 30

Prezentacija i seminarski rad 1,25 40

ZAVRŠNI ISPIT 1 30

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu

Page 21: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

ispod ovog teksta) Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i

na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

Duden 4. (6 2005). Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim etc.: Dudenverlag Izabrana poglavlja iz literature: Ernst, Peter (2004): Germanistische Sprachwissenschaft. Tübingen: UTB: 106 – 111 (2.2.3) Hentschel, Elke / Weydt, Harald (2003): Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin: Gruyter: 36-259 Heringer, Hans Jürgen (2009): Morphologie. Paderborn: Wilhelm Fink: 9 – 43 Jungen, Oliver / Lohnstein, Horst (2006): Einführung in die Grammatiktheorie. Paderborn: Wilhelm Fink: 1 - 28 Müller, Horst M. (2002): Arbeitsbuch Linguistik. Tübingen: UTB: 103 – 104 (5.1) 108 – 111 (5.3) Römer, Christine (2006): Morphologie der deutschen Sprache. Tübingen: UTB: 155 – 180 Sommerfeld, Karl-Ernst / Starke, Günter (1998): Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer

IZBORNA LITERATURA

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70 % nastave. U slučaju bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o zadacima koje treba pripremiti za sljedeći sat. Studenti su dužni pripremati zadatke prema rasporedu koji je utvrđen nastavnim planom. U slučaju spriječenosti, student je dužan pravovremeno obavijestiti nastavnika te izostanak opravdati valjanom potvrdom.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploče, a u slučaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Završni ispit sastoji se od pismene provjere znanja gradiva obrađenog tijekom kolegija.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima! Konačna ocjena studenta određuje se prema rezultatu na kolokviju (maksimalno 30 bodova), ishodu prezentacije (maksimalno 30 bodova), izradi seminarskog rada (10 bodova) te rezultatu na završnom ispitu (maksimalno 30 bodova). U svakoj kategoriji ocjenjivanja student mora ostvariti najmanje 50 %. Obavezan uvid u ispitne testove u za to predviđenim terminima. Obavezna prisutnost kod zaključivanja ocjene u za to predviđenom terminu.

ISPITNI ROKOVI

Zimski 6. i 20.2. u 10

Page 22: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Proljetni izvanredni

7.4. u 10

Ljetni

Jesenski izvanredni

4. i 11.9. u 10

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

7.10.

Uvod u kolegij: prezentacija sadržaja, ciljeva i očekivanih ishoda kolegija. Obveze

studenata. Elementi i način ocjenjivanja. Način polaganja ispita. Metodologija rada. Predmet

istraživanja.

14.10. Uvod u teoriju lingvistike sa aspekta morfologije. Predmet morfologije. Tipologija jezika

21.10. Morfemi: inventar, tipologija, metode utvrđivanje.

28.10. Vrste riječi u njemačkome jeziku: kriteriji klasificiranja i određivanja. Gramatičke teorije. Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi.

4.11. Zadaci. Priprema za kolokvij.

11.11. Pisanje kolokvija.

18.11. Ispravak kolokvija.

25.11. Verbalna fleksija: Morfološke kategorije glagola. Zadaci.

2.12. Verbalna fleksija: Morfološke kategorije glagola. Zadaci.

9.12. Nominalna fleksija: morfološke kategorije imenice. Zadaci.

16.12. Nominalna fleksija: morfološke kategorije člana i zamjenice. Zadaci

23.12. Morfološke kategorije pridjeva.

13.1. Morfološke kategorije pridjeva. Zadaci. Morfološke kategorije numeralia. Zadaci.

20.1. Morfološke osobine nepromjenjivih vrsta riječi.

27.1. Morfološke osobine nepromjenjivih vrsta riječi.

Page 23: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Jezične vježbe III Studij B. A. Njemački jezik i književnost Semestar 3. - zimski Akademska godina 2014/2015 Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0-0-60

Vrijeme i mjesto održavanja nastave Barac: srijedom 08.15 - 9.45 i 10.15 – 11.45 u prostoriji 504 Svoboda: ponedjeljkom 10.15 - 11.45 i 12.15 – 13.45 u prostoriji 501

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Izvodi se na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Maja Barac

Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije srijedom 12.00-13.30

Telefon 265-656 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Manuela Svoboda Kabinet 508

Vrijeme za konzultacije srijedom 12.45-14.15 Telefon 265-657

e-mail [email protected]

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Sadržaj kolegija je učenje i uvježbavanje njemačke gramatike tj. njemačke sintakse na mikro i makroplanu s teoretskog i praktičkog aspekta.

Obrađivat će se sljedeće cjeline: služba riječi u rečenici i ekvivalenti u rečenici.

Nastava se temelji na samostalnom metodskom radu s tekstovima na određene teme uz odgovarajuće naputke profesora (raščlamba teksta, rad s rječnicima i leksikonima, vježbe parafraziranja i supstitucije).

Ciljevi predmeta:

1. razvijanje kritičnosti i stvaranje kritičkih stavova, 2. usvajanje relevantnih civilizacijskih čimbenika, 3. razvijanje usmenog izraza, 4. uvježbavanje i prepoznavanje pravila njemačke sintakse na mikro- i makroplanu.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Studenti će stekavši specifično znanje percipiranja, čitanja, usmene i pismene produkcije, te znanja sistematske i funkcionalne gramatike opisane u jezičnom portfoliju Europske unije pod C1 moći: - razumjeti dugački govor i (književni) tekst uvažavajući stilske različitosti - pratiti sadržaj TV programa i filmova iz općeg i specijaliziranog područja - tečno i neusiljeno usmeno komunicirati fleksibilno i učinkovito koristeći jezik u društvenim i poslovnim situacijama, precizno izražavajući svoje ideje i mišljenja, te se spretno uključivati u raspravu drugih (su)govornika - jasno i podrobno usmeno izložiti složene činjenice povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i završiti izlaganje odgovarajućim zaključkom.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vježbe x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

POHAĐANJE NASTAVE 1,5 AKTIVNOST 0,5 10REFERAT 0,5 10

Page 24: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

GLOSAR 0,25 20LEKTIRA 0,5 30KONTINUIRANA PROVJERA ZNANJA 1 30UKUPNO 4 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Manuela Svoboda (2014), Lehr- und Übungsbuch zur deutschen Syntax, online izdanje, Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK), Zagreb.

2. Duden (2006). Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag i/ili 3. Wahrig, Gerhard (2006). Deutsches Wörterbuch. Berlin: Bertelsmann Lexikon-Verlag. 4. Helbig/Buscha (2005). Deutsche Grammatik. Leipzig: Langenscheidt 5. Helbig/Buscha (2005). Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig: Langenscheidt 6. Hall/Scheiner (1998). Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München: Verlag für Deutsch 7. Velimir Petrović (2005). Syntax des zusammengesetzten Satzes im Deutschen. Zagreb: Školska knjiga

IZBORNA LITERATURA

1. Dreyer-Schmitt (2006). Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. Ukoliko nisu prisustvovali na 70% nastave gube pravo na potpis i ocjenu te moraju ponoviti kolegij. U slučaju duže bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Pravo na potpis i ocjenu stječu nakon što izvrše SVE obveze na kolegiju kod OBA profesora. Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaćoj zadaći koju trebaju izvršiti za sljedeći sat. To mogu učiniti kod kolega ili kod profesora na konzultacijama, odnosno putem e-maila.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploče, a u slučaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Student na kraju ljetnog semestra polaže pismeni i usmeni ispit.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Kao domaći uradak student treba: - pripremati sažetke i diskusije koje uključuju usporedbu vlastite kulture s kulturom njemačkog govornog područja, a na temu teksta koji se obrađuje - pripremiti referat na odabranu temu uz pomoć predavača, kao i izlaganje - pisati kolokvij dvaput u semestru (gramatika) Student također sa svojim predavačem treba uvježbavati gramatička pravila, a to uključuje redovito sudjelovanje i aktivnost na nastavi. Studenti tijekom semestra moraju pročitati 3 knjige po vlastitom izboru iz zadanog popisa lektire te o pročitanom referirati po 100 stranica iz pojedine knjige (ukupno 300 stranica). Pritom će se prvenstveno provjeravati usvojenost

Page 25: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

vokabulara, razumijevanje pročitanog i sposobnost prepričavanja sadržaja vlastitim riječima, te prevođenje kratkog dijela teksta s njemačkog na hrvatski jezik. Ako student ne izvrši domaću zadaću, odbit će mu se bodovi. Ako student ne položi kolokvij ili iz opravdanih razloga ne pristupi kolokviju, ima pravo na popravni kolokvij. Studenti mogu odgovoriti lektiru do kraja mjeseca veljače. Odrađena lektira je uvjet za dobivanje potpisa i ocjene iz kolegija Jezične vježbe III.

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima! ISPITNI ROKOVI

Zimski 9.2. i 23.2. u 12h

Proljetni izvanredni

7.4. u 12h

Ljetni

Jesenski izvanredni

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

06.10.2014. Einführung: Vorstellung des Lehrstoffs, Literatur, Methodologie Grammatik: Wiederholung Grammatikübungen (Svoboda)

13.10.2014. Wortarten und Wortklassen Grammatikübungen (Svoboda)

15.10.2014.

Einführung: Vorstellung des Lehrstoffs

Psychologie

Träume und Schlafstörungen (Barac)

20.10.2014. Partikeln und Negationswörter Grammatikübungen (Svoboda)

22.10.2014. Psychotherapie (Barac)

27.10.2014. Satzglieder Grammatikübungen (Svoboda)

29.10.2014. Stress im Alltag (Barac)

03.11.2014. Satzgliedstellung Grammatikübungen (Svoboda)

05.11.2014. Referate (Barac)

10.11.2014. Attribut Grammatikübungen (Svoboda)

12.11.2014. Zwischen Familie und Karriere

Berufstätige Frauen (Barac)

17.11.2014. Attribut/Apposition Grammatikübungen (Svoboda)

19.11.2014. Männer im Erziehnungsurlaub (Barac)

24.11.2014. 1. Zwischenprüfung (Svoboda)

26.11.2014. Arbeitslosigkeit (Barac)

01.12.2014. Satzmodelle Grammatikübungen (Svoboda)

03.12.2014. Referate (Barac)

08.12.2014. Satzmodelle Grammatikübungen (Svoboda)

10.12.2014. Naturkatastrophen Präsentationen zum Thema (Barac)

15.12.2014. Kongruenz Grammatikübungen (Svoboda)

17.12.2014. Referate (Barac)

Page 26: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

22.12.2014. Negation Grammatikübungen (Svoboda)

07.01.2015. Gewalt

Gewalt in der Familie (Barac)

12.01.2015. Zusammengesetzter Satz/Satzverbindungen Grammatikübungen (Svoboda)

14.01.2015. Mobbing (Barac)

19.01.2015. 2. Zwischenprüfung (Svoboda)

21.01.2015. Amokläufer (Barac)

26.01.2015. Wiederholung des Lehrstoffs (Svoboda)

28.01.2015. Referate (Barac)

Page 27: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Seminar iz poslijeratne književnosti Studij Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti Semestar 3. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0 + 30 + 0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Utorkom 18,00 – 20,30 u predavaonici 501 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Boris Dudaš

Kabinet 444 Vrijeme za konzultacije Srijedom 16,00 – 17,30

Telefon 098-9766337 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Čitanje, analiza i kritika djela njemačke književnosti u periodu neposredno nakon Drugog svjetskog rata, napose Wolfganga Borcherta i Heinricha Bölla.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Jako dobro poznavanje zadanih djela, te njihovih osobenosti (literatura povratnika, osuda rata, „Trümmerliteratur”, socio-kulturalne promjene – obitelji, odnosu prema seksualnosti) u poslijeratnoj SRNj.

Razvijanje sposobnosti: - brzog i pažljivog čitanja knjizevnih djela na njemačkom jeziku, - argumentiranog učestvovanja u diskusijama, - kritike i kritičkog mišljenja, - usmene prezentacije referata na izabranu temu, - pisanje seminarskog rada: kreativno, ali uz korištenje sekundarne literature

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad X

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1 (30 h) 0 Aktivnost na nastavi (priprema za nastavu)

1 (30) 60

Input-Referat (priprema referata) 0,25 (7,5 h) 10 Pismeni seminarski rad (pisanje seminarskog rada)

0,75 (22,5 h) 30

UKUPNO 3 (90 h) 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome

Page 28: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Wolfdietrich Schnurre: Das Begräbnis (kratka pripovjetka) 2. Wolfgang Borchert: Hundeblume i Nachts schlafen die Ratten doch (kratke pripovjetke) 3. Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür (drama) 4. Heinrich Böll: Der Zug war pünktlich (duga pripovjetka) 5. Heinrich Böll: Wo warst du, Adam? (roman) 6. Heinrich Böll: Und sagte kein einziges Wort (roman) 7. Heinrich Böll: Haus ohne Hüter (roman) 8. Heinrich Böll: Das Brot der frühen Jahre (duža pripovjetka) 9. Wolfgang Koeppen: Tauben im Gras (roman) 10. Wolfgang Koeppen: Das Treibhaus (roman) 11. Wolfgang Koeppen: Der Tod in Rom (roman)

IZBORNA LITERATURA

- u skladu s izabranom temom za referat odn. seminarski rad

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Nastava se održava u blokovima od 3 školska sata (10 puta). Pohađanje nastave je obvezno, minimum za uspješno apsolviranje kolegija je prisutnost na najmanje 7 od 10 sjednica (= 70%).

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Putem putem elektroničke pošte, putem sms-poruka.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Na konzultacijama, putem elektroničke pošte, putem sms-poruka.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

NEMA ISPITA, VEĆ SAMO UPIS OCJENE !!!

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

U veljači 2014. će nastavnik zakazati «ispitni» termin. Tad će studentima biti upisane ocjene koje će nastavnik objasniti i argumentirati. Također se očekuje povratna informacija od strane studenata. Vrednovanje:

AKTIVNOST (60% konačne ocjene = max. 60 ocjenskih bodova): - nastavnik će redovito pratiti i evidentirati učestvovanje studenata u diskusijama (za učestvovanje u

diskusiji je neophodno da prethodno pročitaju zadani roman). INPUT-REFERAT – ca. 10 minuta - (10% konačne ocjene = max. 10 ocjenskih bodova) – vrednuju se: - originalnost referata (50% ocjene), - tečnost izlaganja (30% ocjene), - odnos prema publici (20% ocjene), SEMINARSKI RAD – minimalno 10.000 slovnih znakova (ca. 5-6 stranica - 30% konačne ocjene = max.

30 ocjenskih bodova) – vrednuju se: - obrada teme i njena originalnost (50% ocjene = 15 ocjenskih bodova), - gramatička korektnost (40% ocjene = 12 ocjenskih bodova), - forma seminarskog rada i korištenje znanstvenog aparata (10% ocjene = 3 ocjenska boda) Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i

podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

Page 29: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

ISPITNI ROKOVI

Zimski 03. i 17. veljače 2015.

Proljetni izvanredni

7. travnja 2015

Ljetni

Jesenski izvanredni

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

14.10.2014. S1: Upoznavanje, predstavljanje kolegija i upoznavanje studenata s njihovim obvezama. W. Schnurre: Das Begräbnis; W. Borchert: Hundeblume; W. Borchert: Nachts schlafen die Ratten doch; W. Borchert: Das Brot (kratke pripovjetke) – čitanje i diskusija

21.10.2014. S2: W. Borchert: Draußen vor der Tür – referati i diskusija (5)

28.10.2014. S3: H. Böll: Der Zug war pünktlich – referati i diskusija (5)

04.11.2014. S4: H. Böll: Wo warst du, Adam? – referati i diskusija (5)

11.11.2014. S5: H. Böll: Und sagte kein einziges Wort – referati i diskusija (5)

18.11.2014. S6: H. Böll: Haus ohne Hüter – referati i diskusija (5)

02.12.2014. S7: H. Böll: Das Brot der frühen Jahre – referati i diskusija (5)

09.12.2014. S8: W. Koeppen: Tauben im Gras – referati i diskusija (10)

16.12.2014. S9: W. Koeppen: Das Treibhaus – referati i diskusija (10)

13.01.2015. S10: W. Koeppen: Der Tod in Rom – referati i diskusija (10)

Page 30: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija Schriftlicher Ausdruck Pismeni izraz

Studij Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti Semestar 3/5 Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+30+0

Vrijeme i mjesto održavanja nastave Srijeda: 14:15 - 15:45 u predavaonici 302

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Anna-Maria Waldner

Kabinet 509 Vrijeme za konzultacije Srijedom od 10,15 do 11,15

Telefon e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Ovaj kolegij se bavi pisanjem kao disciplinom te primjenom metoda za prevladavanje kreativne blokade i

poticanja kreativnosti na području pismenog izražavanja. Na kolegiju će se dati pregled metoda različitih

tehnika pisanja i obrađivati različita tematska područja.

Zahtjevi kolegija su aktivno sudjelovanje na nastavi i izrada portfolija. Obrađivat će se i tekstovi autora, dok

je sudjelovanje na predstavljanju knjige fakultativno.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija student će moći:

- odgovarajućim jezičnim stilom napisati koncizni tekst sažete argumentacije - bez poteškoća sudjelovati u razgovorima i diskusijama koristeći izreke (frezeme) te riječi i izraze iz

razgovornog jezika - tečno govoriti i izraziti specifične nijanse u značenju, a kod poteškoća u izražavanju nesmetano

nastaviti tijek misli i govora (parafraziranje, nova formulacija i sl.) - logički izaziti svoje misli i predodžbe i na taj način recipijentu olakšati razumijevanje - razlikovati različite načine korespondencije i napisati složeno osobno i poslovno pismo - vješto sastaviti izvješća i članke, sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 0,75 0

Page 31: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Kontinuirana provjera znanja 1 0,75 30 Domaća Zadaća 0,75 30

Aktivnost u nastavi 0 10 Portfolio 0,75 30 UKUPNO 3 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Materialien und Kopiervorlagen

IZBORNA LITERATURA

CUS (2007): Der Coup, die Kuh, das Q. Frankfurt a. M.: Heyne. Volker Eismann (2008): Wirtschafts- Kommunikation Deutsch. Hrsg. Vom Goethe – Institut. Berlin u.a.: Langenscheidt. Hans Földeak (2001): Sag´s besser. Teil 1 u. 2. Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. Ismaning: Hueber. Nadja Fügert u. Ulrike A. Richter: Bewerbungstraining. Kursmaterial Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Klett. Waltraud Legros (2204): Was die Wörter erzählen. Kleine etymologische Fundgrube. 8. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. Wolf Schneider (2001): Deutsch für Profis. Wege zum guten Stil. Illustriert von Luis Murschetz. 16. Aufl. München: Goldmann. Wolf Schneider: Wörter machen Leute. Magie und Macht der Sprache. 14. Aufl. München: Piper. Lutz von Werder (1992): Kreatives Schreiben in den Wissenschaften: für Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung. Berlin u. Milow: Schibri. Jutta Wolfrum (2009): Kreatives Schreiben im Unterricht. Ismaning: Hueber.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. U slučaju bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaćoj zadaći koju trebaju izvršiti za sljedeći sat.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

Page 32: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

Vrednovanje rada:

- priprema za nastavu i aktivno učestvovanje u nastavi – 35% ocjene - referat na nastavi – 35 % ocjene - ispit – 30% ocjene

ISPITNI ROKOVI

Zimski 05.02. u 11 / 19.02. u 11

Proljetni izvanredni

09.04. u 11

Ljetni

Jesenski izvanredni

04.09. u 11 / 11.09. u 10

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

1. Einführung in die Lehrveranstaltung: Inhalt, Verfahren, Mehtodologie; Ziele, Benotung, Prüfung, Portfolio

2. Die Fertigkeit Schreiben / Kreatives Schreiben Einführung

3. Kreatives Schreiben: Arten des kreativen Schreibens – Gelenktes Schreiben

4. Kreatives Schreiben: Arten des kreativen Schreibens – Teilgelenktes Schreiben

5. Kreatives Schreiben: Arten des kreativen Schreibens – Freies (kreatives) Schreiben

6. Kreatives Schreiben mit Webtools

7. Kreatives Schreiben

8. Normiertes Schreiben (Absätze, Einleitung, Hauptteil, Schluss,...)

9. Normiertes Schreiben: Lebenslauf und Bewerbungsschreiben

10. Normiertes Schreiben: Beschwerdebrief

11. Normiertes Schreiben: Rezension (Film, Literatur, Ausstellung)

12. Normiertes Schreiben: Argumentative Texte

13. Normiertes Schreiben: Argumentative Texte

14. Normiertes Schreiben: Argumentative Texte

15. Schlussbesprechung, Endevaluierung

Page 33: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU

Naziv kolegija Rad na tekstovima II Textarbeit II

Studij Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti Semestar 3 Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+30+0

Vrijeme i mjesto održavanja nastave Četvrtak: 14:15-15:45 u predavaonici 205

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Anna-Maria Waldner

Kabinet 509 Vrijeme za konzultacije Srijedom od 10,15 do 11,15

Telefon e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Kolegij nudi uvid u razliku uporabnih i umjetničkih tekstova, a temelji se na umjetničkim tekstovima razdoblja Weimarske republike i ekspresionizma. Na kologiju se tekstovi analiziraju s težištem na osnove pripovjedačke naracije, dihotomiju diskursa, teorijske i književnopovijesne dominacije navedenog razdoblja. Pažnja se, pored navedenog, usmjerava na tekst kao ključni objekt proučavanja književnosti, ali i na promjene književnog teksta u odnosu na promjenu zbilje u kojoj tekst nastaje. OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija student će moći : - definirati uporabne i umjetničke tekstove - definirati i opisati značajke razdoblja Weimarske republike i ekspresionizma - razlikovati književnu naraciju Weimarske republike i ekspresionizma - argumentirati, analizirati i interpretiratiumjetničke tekstoveNAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad X

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vježbe

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 0,75 0 Aktivno učestvovanje u nastavi 0 10 Priprema za nastavu 0,75 20 Referat na seminaru 0,75 35 Esej 0,75 35 UKUPNO 3 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome

Page 34: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

- Gottfried Benn. Ausgewählte Gedichte - Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür, Nachts schlafen die Ratten doch, Das Brot - Bertolt Brecht: Die heilige Johanna der Schlachthöfe, Ausgewählte Gedichte - Veza Canetti: Die gelbe Straße - Franz Kafka: Die Verwandlung, Der Proceß, Das Urteil, Brief an den Vater - Else Lasker-Schüler: Ausgewählte Gedichte - Thomas Mann: Mario und der Zauberer - Georg Trakl: Ausgewählte Gedichte - Kurt Tucholsky: Panter, Tiger & Co - Stefan Zweig: Schachnovelle, Die Welt von gestern (Ausschnitte) - Ödön von Horváth: Geschichten aus dem Wiener Wald, Jugend ohne Gott

IZBORNA LITERATURA

- Otto Basil: Georg Trakl mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg: Rowohlt 1996. - Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. München: text & kritik 1978. - Möhrmann: Frauenliteraturgeschichte - Wolfgang Rothe (Hrsg.): Die deutsche Literatur in der Weimarer Republik. Stuttgart: Reclam 1974. - Peter Rühmkorf: Wolfgang Borchert mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg: Rowohlt 1996. - Klaus R. Scherpe: Der Schrecken des Fremden. Ethnologisches Forschen mit Kafka. In: Konzept Osteuropa. Der „Osten“ als Kostrukt der Fremd- und Eigenbestimmung in deutschsprachigen Texten des 19. und 20 Jahrhunderts. Hrsg. von Dagmar Lorenz u. Ingrid Spörk. Würzburg: Königshausen und Neumann 2011 - Ingrid Spörk u. Alexandra Strohmeier (Hrsg): Veza Canetti. Graz. Droschl 2005 - Viktor Žmegać: Methoden der deutschen Literaturwissenschaft. Frankfurt a. M.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. U slučaju bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaćoj zadaći koju trebaju izvršiti za sljedeći sat.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Obvezno je držanje referata u dogovorenom terminu.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Page 35: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

Vrednovanje rada:

- priprema za nastavu i aktivno učestvovanje u nastavi – 35% ocjene - referat na nastavi – 35 % ocjene - ispit – 30% ocjene

ISPITNI ROKOVI

Zimski 05.02. u 12 / 19.02. u 12

Proljetni izvanredni

09.04. u 12

Ljetni

Jesenski izvanredni

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

1. Einführung in die Lehrveranstaltung: Inhalt, Verfahren, Ziele. Sprachaufmerksamkeit. Benotung. Referat. Essay.

2. Stefan Zweig – Biographisches

3. Stefan Zweig – Schachnovelle

4. Text: Stefan Zweig – Die Welt von gestern Ausschnitt: Heimkehr nach Österreich

5. Ödön von Horváth – Biographisches

6. Ödön von Horváth – Theaterstücke (Geschichten aus dem Wiener Wald)

7. Ödön von Horváth – Romane (Jugend ohne Gott)

8. Veza Canetti – Die gelbe Straße

9. Kurt Tucholsky – Tiger, Panter & Co

10. Else Lasker-Schüler – Ausgewählte Gedichte Georg Trakl – Ausgewählte Gedichte

11. Bertolt Brecht – Die heilige Johanna der Schlachthöfe

12. Bertolt Brecht – Ausgewählte Gedichte

13. Irmgard Keun – Das kunstseidene Mädchen

14. Thomas Mann – Mario und der Zauberer

15. Abschlussbesprechung

Page 36: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Njemačka klasika Studij Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti Semestar 5. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 15 + 15 + 0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Srijedom 18,00 – 20,30 u predavaonici 501 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Na njemačkom Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Boris Dudaš

Kabinet 444 Vrijeme za konzultacije Srijedom 16,00 – 17,30

Telefon 098-9766337 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Weimar i «das Klassische» - Goethe u Weimaru – prvih desetak godina (književni krugovi Wielanda i Herdera, te nastanak rane lirike) – putovanje u Italiju i povratak u Weimar (Iphigenie, Tasso, Römische Elegien) – Schiller i Weimar (urednik časopisa Thalia, Don Carlos, Die Götter Griechenlands) – književni stvaralački krug Goethea i Schillera (balade, «ästhetische Schriften») – pregled Goethevog kasnog opusa (autobiografski tekstovi, Faust). Izlaganje odabranih djela u obliku referata.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Spoznati povezanost književnosti s kulturom i povijesnim kao i socijalnim zbivanjima određene epohe, primjeniti stručne pojmove pri analizi i interpretaciji književnih djela, sakupljati i koritisti sekundarnu literaturu za pisanje referata, prezentirati referat i voditi diskusiju .

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni radX X

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1 (30 h) 0 Kontinuirana provjera znanja 1 – kolokvij (učenje za kolokvij)

1 (30 h) 30

Kontinuirana provjera znanja 2 – aktivnost u diskusijama (pripreme za nastavu)

1 (30 h) 30

Input-referat (priprema referata) 0,25 (7,5 h) 10 Seminarski rad (pisanje) 0,75 (22,5 h) 30 UKUPNO 4 (120 h) 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

Page 37: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Goethe, Wolfgang von: Götz von Berlichingen 2. Goethe, Wolfgang von: Ifigenie auf Tauris 3. Goethe, Wolfgang von: Torquatto Tasso 4. Goethe, Wolfgang von: Egmont 5. Schiller, Friedrich: Don Carlos 6. Goethe, Wolfgang von: Hermann und Dorothea 7. Schiller, Friedrich: Maria Stuart 8. Schiller, Friedrich: Wallenstein 9. Schiller, Friedrich: Die Jungfrau von Orleans 10. Schiller, Friedrich: Die Braut von Messina 11. Schiller, Friedrich: Wilhelm Tell

IZBORNA LITERATURA

1. Borchmeyer, Dieter: Weimarer Klassik. Portrait einer Epoche. Weinheim: Beltz Athenäum 1998 2. Dieter Borchmeyer: Klassik. In: Fischer Lexikon Literatur. Hrsg. v Ulfert Ricklefs. Frankfurt a.M.

1996, Bd.II, S. 878-895 3. von Borries, Erika und Ernst: Deutsche Literaturgeschichte. Band 5, Die Weimarer Klassik. Goethes

Spätwerk, dtv Frankfurt, 1998.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Redovno pohađanje nastave je obvezno. Studenti moraju prisustvovati na najmanje 3 predavanja (od 4) i na kolokviju, te na 5 od 7 seminarskih sjednica.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Putem elektroničke pošte.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Za vrijeme konzultacija, putem elektroničke pošte i sms-poruka.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Studenti su obavezni doći na ispit (na jedan od dva ponuđena termina u veljači 2015.) na kojem će im profesor vratiti seminarske radove, dati ocjene i obrazložiti vrednovanje njihova rada i dati povratne informacije.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Nakon ciklusa od 4 predavanja (od po 3 školska sata) studenti će pisati kolokvij koji nosi do 30% ocjene (30 ocjenskih bodova).

Studenti drže referate o izabranoj temi, što nosi 10% ocjene (10 ocjenskih bodova). Studenti pišu pismeni seminarski rad (9-10 stranica = ca. 18.000 pisanih znakova), što nosi 30% ocjene

(30 ocjenskih bodova). Rok za predaju seminarskih radova je 31.01.2015. Kašnjenje se sankcionira ocjenom FX. U slučaju plagijata (copy-paste) profesor će odbiti seminarski rad i studenta/studenticu prijaviti stegovnom povjerenstvu FFRi.

Studenti se za seminare moraju pripremiti tako što će pročitati djela koja će se obrađivati. Nastavnik će voditi evidenciju o učestvovanju u diskusijama, a što nosi 30% ocjene (30 ocjenskih bodova). Očekuje se da studenti za svaku sjednicu pročitaju po jedno od navedenih djela.

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski 4. i 18. veljače 2015.

Page 38: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Proljetni izvanredni

8. travnja 2015.

Ljetni

Jesenski izvanredni

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

22.10.2014. Upoznavanje studenata s kolegijem i njihovim obvezama. P1: Weimar i “Klasika”. Goethe u Weimaru 1770-tih godina (18,00-20,30)

29.10.2014. P2: Goetheov boravak u Italiji i u Weimaru nakon toga (18,00-20,30)

05.11.2014. P3: Schiller u Weimaru: 1787.-1794. (18,00-20,30)

12.11.2014. P4: Weimarska klasika i Francuska revolucija i Novi roman (18,00-20,30)

19.11.2014. KOLOKVIJ (18,15-19,45)

26.11.2014. S1: Referati: Goethe: Götz von Berlichingen; Goethe: Egmont; (18,15-19,45)

03.12.2014. S2: Referati: Goethe: Iphigenie auf Tauris; Goethe: Torquatto Tasso (18,15-19,45)

10.12.2014. S3: Schiller: Don Carlos (18,15-19,45)

17.12.2014. S4: Referati: Goethe: Römische Elegien und Venezianische Epigramme; Goethe: Hermann und Dorothea (18,15-19,45)

14.01.2015. S5: Referati: Schiller: Wallenstein (18,15-19,45)

21.01.2015. S6: Referati: Schiller: Maria Stuart; Schiller: Die Jungfrau von Orléans (18,15-19,45)

28.01.2015. S7: Referati: Schiller: Die Braut von Messina; Schiller: Wilhelm Tell (18,15-19,45)

Page 39: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Leksikologija i leksikografija Studij Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti Semestar 5. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 15+0+15 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Srijedom, 10.15 – 11.45 u predavaonici 402 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na njemačkome jeziku Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Aneta Stojić

Kabinet 512

Vrijeme za konzultacije Utorkom, 11 – 12 h Telefon 265-651

e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

Kabinet Vrijeme za konzultacije

Telefon e-mail

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Predmet istraživanja. Pojmovlje leksikologije. Riječ i leksem. Predmet leksikografije. Riječ i lema. Semasiologija i onomasiologija. Vrste rječnika. Raslojavanje leksika njemačkoga jezika prema različitim aspektima (gramatičkom, etimološkom, stilističkom, vremenskom, prostornom, socijalnom). Značenje riječi. Motivacija značenja. Leksičko posuđivanje (razlozi, putevi, vrste). Frazeologija. Terminologija. Onomastika.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći:

definirati pojmove leksikologije i leksikografije navesti leksikološke discipline i objasniti vezu između njih razlikovati pojam riječi od leksema objasniti motivaciju značenja riječi

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni radx x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 0,75 Kontinuirana provjera znanja 1 0,75 30 Kontinuirana provjera znanja 2 1 40 ZAVRŠNI ISPIT 1,5 30 UKUPNO 4 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

Page 40: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA:

Schippan, Thea (1992): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tuebingen. Izabrana poglavlja iz literature: Cruse, D. A. et al. (2002): Lexikologie: Ein internationales Handbuch zur Struktur und Natur von Wörtern und Wortschätzen. Band 21. Halbband 1. Berlin/New York: de Gruyter Römer, Christine/ Matzke, Brigitte (2004): Lexikologie: Eine Einführung. Narr Verlag Schlaefer, Michael (2008): Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel der deutschen Sprache. Berlin: Schmidt Verlag

IZBORNA LITERATURA

Lutzeier, Peter Rolf (1995): Lexikologie: Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Stauffenburg. Saussure, Ferdinand (3 2001): Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin/New York.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70 % nastave. U slučaju bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o zadacima koje treba pripremiti za sljedeći sat. Studenti su dužni pripremati zadatke prema rasporedu koji je utvrđen nastavnim planom. U slučaju spriječenosti, student je dužan pravovremeno obavijestiti nastavnika te izostanak opravdati valjanom potvrdom.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploče, a u slučaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Završni ispit sastoji se od pismene provjere znanja gradiva obrađenog tijekom kolegija.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima! Konačna ocjena studenta određuje se prema aktivnosti u nastavi (kontinuirana provjera znanja 1, maksimalno 30 bodova), rezultata na kolokviju (kontinuirana provjera znanja 2, maksimalno 40 bodova), te rezultata na završnom ispitu (maksimalno 30 bodova). Kategorija aktivnost u nastavi uključuje pripremu zadataka i aktivno uključivanje u nastavi sa saznanjima koje je student stekao pripremom zadataka. Na provjerama znanja (kolokvij, završni pismeni ispit) treba zadovoljiti minimalno 50 %. Obavezan uvid u ispitne testove u za to predviđenim terminima. Obavezna prisutnost kod zaključivanja ocjene.

ISPITNI ROKOVI

Page 41: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Zimski 6. i 20.2. u 10 h

Proljetni izvanredni 7.4. u 10 h

Ljetni

Jesenski izvanredni 4. i 11.9. u 10 h

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

15.10.

Uvod u kolegij: prezentacija sadržaja, ciljeva i očekivanih ishoda kolegija. Obveze

studenata. Način ocjenjivanja. Metodologija rada.

Određivanje pojma. Predmet

lekiskologije. Podvrste leksikologije. Temeljni pojmovi. 22.10. Leksikografija. Povijesni razvoj. Predmet i zadaci.

29.10. Tipologija rječnika. Mikro i Makrostruktura.

5.11. Leksik njemačkog jezika – vremensko i povijesno raslojavanje (arhaizam, historizam, neologizam); etimološko raslojavanje

12.11. Prostorno-teritorijalno raslojavanje, društveno raslojavanje. Gramatičko raslojavanje; Stilističko raslojavanje.

19.11. Međuispit

26.11. Značenje riječi. Značenjska motivacija. Slojevi značenja riječi.

3.12. Značenjski odnosi u sustavu i tekstu – sintagmatski i paradigmatski odnosi

10.12. Širenje leksika tvorbenim mogućnostima (složenice, derivacije i sl.)

17.12. Promjena značenja

14.1. Posuđivanje – uzroci, putevi, klasifikacija, oblici. Purizam.

21.1. Frazeologija

28.1. Onomastika

Page 42: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Jezične vježbe V Studij Preddiplomski studij Njemačkoga jezika i književnosti Semestar 5. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 4 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+60+0

Vrijeme i mjesto održavanja nastave Svoboda: sri. 14.15-15.45 u 501 Barac: uto. 14.15-15.45 u 504

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku ne Nositelj kolegija Manuela Svoboda

Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije prema rasporedu i nakon nastave

Telefon 265-657 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Maja Barac Kabinet 508

Vrijeme za konzultacije prema rasporedu i nakon nastaveTelefon 265-656

e-mail [email protected] II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Obrada autentičnih njemačkih i hrvatskih tekstova iz područja ekonomije, prava, medicine, književnosti i dr. (po nekoliko tekstova kao jedna cjelina kako bi se stekao temeljni vokabular). Prevođenje hrvatskih i njemačkih tekstova iz obrađivanih područja kao i analiza prijevoda kako bi se uvježbale i automatizirale tehnike prevođenja stručnih tekstova. Cilj je proširivanje vokabulara i usvajanje stručne terminologije jezika pojedine struke kao i uvježbavanje temeljnih tehnika prevođenja stručnih tekstova različite tematike s hrvatskog na njemački jezik i s njemačkog na hrvatski jezik te ponavljanje, utvrđivanje i primjena gramatičkih pravila (većim dijelom kroz izradu prijevoda).

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći:

- objasniti značenje pojedinih stručnih riječi i izraza (određena tema iz područja struke) tako što će ih parafrazirati, navesti sinonime i/ili navesti primjer (kontekst u kojem se riječ koristi)

- izraditi glosar određene tematike čime će pokazati poznavanje terminologije područja pojedine struke (na njemačkom i hrvatskom jeziku)

- interpretirati zadani stručni tekst, tj. ukratko prepričati tekst, objasniti ključne pojmove u tekstu (stručne nazive i izraze karakteristične za pojedinu struku) te iznijeti svoj stav o toj temi

- koristiti terminologiju obrađenih tematskih područja i njihov specifični leksik u usmenom i pismenom izrazu, što će pokazati u diskusijama na satu i vještim prijevodom stručnog teksta

- prepoznati jezični registar i stil u hrvatskom i njemačkom tekstu, a to će pokazati odabirom odgovarajućeg jezičnog registra i stila u prijevodu

- bez poteškoća razumjeti bilo koju standardnojezičnu varijantu jezika (uključujući apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela), te prepoznati i koristiti idiomatske izraze i kolokvijalizme, a to će demonstrirati izradom prijevoda i aktivnim sudjelovanjem na satu (nesmetanim sudjelovanjem u govornoj interakciji)

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vježbe x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1,5 0 Test iz poznavanja vokabulara 0,75 20 Domaća zadaća 0,75 20

Page 43: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Prijevodi 1 60 UKUPNO 4 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Kontinuirana provjera znanja – prijevodi i test iz poznavanja vokabulara Kontinuirana se provjera znanja provodi tijekom nastave na način da studenti pišu po jedan prijevod mjesečno na njemački jezik i jedan prijevod mjesečno na hrvatski jezik i to na satu. Za svaki prijevod studenti mogu dobiti maksimalno 20 bodova. Na kraju semestra se na satu piše test iz poznavanja vokabulara iz područja koja su se tijekom semestra obrađivala na nastavi. Test iz poznavanja vokabulara donosi maksimalno 20 bodova. Ako student iz opravdanih razloga (duža bolest ili sl.) ne pristupi pisanju prijevoda na satu, imat će priliku na kraju semestra pisati prijevod u terminu prema dogovoru s profesorom. Ako student iz opravdanih razloga (duža bolest ili sl.) ne pristupi pisanju testa iz poznavanja vokabulara, imat će priliku na kraju semestra pisati test iz poznavanja vokabulara u terminu prema dogovoru s profesorom.

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

- aktualni stručni tekstovi - članci iz novina i časopisa njemačkog (a dijelom i hrvatskog) govornog područja - njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački rječnici - jednojezični njemački i hrvatski rječnici - Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005. (grupa autora) - njemačke gramatike (Helbig-Buscha: Deutsche Grammatik, Langenscheidt, Leipzig) - Dreyer-Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München. - Svoboda (2014): Lehr- und Übungsbuch zur deutschen Syntax, online izdanje, Nacionalna i sveučilišna

knjižnica (NSK), Zagreb

IZBORNA LITERATURA

- Ivir Vladimir: Teorija i tehnika prevođenja, Centar “Karlovačka gimnazija”, Sremski Karlovci, 1978. - Mary Snell-Hornby: Übersetzungswissenschaft- eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis,

Francke, Tübingen/Basel, 1994 - Katharina Reiss: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft, WUV/Universitätsverlag, Wien, 1995 - H.G.Hönig/P. Kußmaul: Strategie der Übersetzung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1996 - Paul Kußmaul: Kreatives Übersetzen, Stauffenburg, Tübingen, 2000 - jednojezični i dvojezični rječnici pojedine struke (ovisno o obrađivanim temama)

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. Ukoliko nisu prisustvovali na 70% nastave gube pravo na potpis i ocjenu te moraju ponoviti kolegij. U slučaju duže bolesti, obavezni su prikazati liječničku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Pravo na potpis i ocjenu stječu nakon što izvrše SVE obveze na kolegiju. Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaćoj zadaći koju trebaju izvršiti za sljedeći sat. To mogu učiniti kod kolega ili kod profesora na konzultacijama, odnosno putem emaila.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Studenti će redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploče, a u slučaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Page 44: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Za vrijeme konzultacija, emailom ili telefonskim putem.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Nema ispita na kraju zimskog semestra.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Studenti samostalno pripremaju tekstove (liste s nepoznatim riječima iz jednojezičnih i dvojezičnih rječnika), zatim trebaju izraditi prijevode od kojih su u obvezi pisati po jedan mjesečno na satu iz određenog područja (ukupno 6 prijevoda tijekom semestra – 3 s hrvatskog na njemački jezik te 3 s njemačkog na hrvatski jezik). Na temelju svakog predanog prijevoda kod pojedinog nastavnika student može ostvariti od 0 do maksimalno 20 bodova. Korekcija predanog prijevoda će osim usvajanja znanja služiti i kao jedan vid pripreme za ispit koji će biti u pisanom obliku na kraju ljetnog semestra. Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje u diskusijama i prijevodima na satu za koje je osnovni preduvjet dobra priprema kod kuće. Ako student ne izvrši domaću zadaću, odbit će mu se bodovi (za svaku neizvršenu domaću zadaću 2 ocjenska boda).

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski 09. i 23.02.2015. u 12 sati

Proljetni izvanredni

07.04.2014. u 12 sati

Ljetni

Jesenski izvanredni

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

07.10.2014 Einführung: Vorstellung des Lehrstoffs, Literatur, Methodologie (Barac)

14.10.2014 Netzwelt Übersetzungsübungen (Barac)

15.10.2014 Einführung: Vorstellung des Lehrstoffs, Literatur, Methodologie (Svoboda)

21.10.2014 Aktuelles zum Thema Übersetzungsübungen (Barac)

22.10.2014 Übersetzung von Dokumenten Personalausweis, Studienbuch, Geburtsurkunde/Auszug aus dem Geburtseintrag Übersetzungsübungen (Svoboda)

28.10.2014 Aktuelles zum Thema Übersetzungsübungen (Barac)

29.10.2014 Auszug aus dem Heiratseintrag/Heiratsurkunde/ Staatsbürgerschaftsnachweis Übersetzungsübungen (Svoboda)

04.11.2014 Übersetzung Nr. 1 (Barac)

05.11.2014 Zeugnis/Abschlusszeugnis Übersetzungsübungen (Svoboda)

11.11.2014 Tourismus Übersetzungsübungen (Barac)

12.11.2014 Wirtschaft Banken und Finanzinstitute Übersetzungsübungen (Svoboda)

18.11.2014 Aktuelles zum Thema Übersetzungsübungen (Barac)

19.11.2014 Börse und Spekulation Übersetzungsübungen (Svoboda)

25.11.2014 Aktuelles zum Thema Übersetzungsübungen (Barac)

26.11.2014 Übersetzung Nr. 1 (Svoboda)

02.12.2014 Übersetzung Nr. 2 (Barac)

03.12.2014 Religionen Scientology (Svoboda)

Page 45: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

09.12.2014 Kunst Übersetzungsübungen (Barac)

10.12.2014 Christentum und Islam Übersetzungsübungen (Svoboda)

16.12.2014 Musik Übersetzungsübungen (Barac)

17.12.2014 Übersetzung Nr. 2 (Svoboda)

23.12.2014 Bildende Kunst Übersetzungsübungen (Barac)

13.01.2015 Tanz Übersetzungsübungen (Barac)

14.01.2015 Aktuelles Thema aus den MedienÜbersetzungsübungen (Svoboda)

20.01.2015 Übersetzung Nr. 3 (Barac)

21.01.2015 Übersetzung Nr. 3 (Svoboda)

27.01.2015 Vokabeltest (Barac)

28.01.2015 Vokabeltest (Svoboda)

Page 46: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Komunikacijski stilovi Studij Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti Semestar 5. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+30+0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Srijedom od 12,15 do 14,00 u predavaonici 501 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Doc. dr. sc. Suzana Jurin

Kabinet 511 Vrijeme za konzultacije

Telefon 051/265 653 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Ovaj kolegij daje uvod u važnost i značenje komunikacije s lingvističkog aspekta. U ovom kolegiju se prezentiraju vrste komunikacije, a one se onda i klasificiraju. Daje se pregled komunikacijskih modela i analiziraju se tipične situacije njihove primjene. Osim verbalne i non verbalne komunikacije, ovaj kolegij daje osvrt i na definiciju i mogućnosti retorike kao i retoričkih stilova. Analiziraju se komunikacijski procesi i komunikacijski modeli u korporativnom menadžmentu. Studenti se usmjeravaju na modele i vrste usmene komunikacije. Studenti uz pomoć nastavnika samostalno analiziraju različite vrste i tipove usmene komunikacije uz pomoć različitih medija. Studenti samostalno traže, snimaju i analiziraju neki tip ili vrstu pismene ili usmene komunikacije. Nakon toga oni tu analizu uz uvodni signal nastavnika samostalno prezentiraju u obliku usmenog referata- analize koja se ocjenjuje. Tu analizu predaju i u obliku pismenog rada (opseg cca.15 kartica). OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će: 1. Definirati komunikaciju, način i mogućnosti te značenje komunikacije, 2. razlikovati komunikacijske modele i tipove komunikacije, 3. usporediti verbalnu i neverbalnu komunikaciju, 4. dobiti uvid u retoriku i retoričke stilove, 5. analizirati komunikaciju u menadžmentu.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x x x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo x

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Samostalno istraživanje 0,25 10 Usmeni referat 1,00 35 Priprema za nastavu- čitanje literature 1,00 35 Seminar 0,75 20 UKUPNO 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u

Page 47: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Handbuch Rhetorik(1995).Tübingen Verlag. 2. Schwarz, M. (2008), Einführung in die Kognitive Linguistik. Francke, Tübingen. 3. Watzlawick,P./ Janet, H.B./Jackson,D.D. (2011), Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen,

Paradoxien. Huber, Bern.

IZBORNA LITERATURA 1. Greiter,I/Lochmann,G./Ponschab,R./Schweizer,A./Soudry,R.(2008), Schlüsselqualifikationen:

Kommunikation,Mediation,Rhetorik,Verhandlung,Vernehmung. Köln, Otto Schmidt Verlag. 2. Griffin, W.R.(2008), Management. 3rd edition, Houghton Mifflin Company, Boston. 3. Schnöring,S.(2007), Kommunikation im Spiegel der Unternehmenskultur. Tübingen, Max Niemeyer

Verlag. 4. Weinrich, H. (2002), Linguistik der Lüge. Beck. München.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave I ispunjavanje zadanih te unaprijed dogovorenih obveza. Studenti mogu bez formalnog opravdanja izostati 30% od ukupnog broja sati nastave ovog kolegija. Za veći broj izostanaka studenti moraju imati važeće opravdanje.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Informacije će bitzi distribuirane na nastavi, putem zajedničke e- mail adrese i na portalu germanistike kao i na oglasnoj ploči.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Studenti mogu kontaktirati s nastavnikom na sljedeći način: tijekom konzultacija,

NAČIN POLAGANJA ISPITA Način bodovanja svake pojedinačne aktivnosti koja se ocjenjuje: Studenti moraju samostalno istraživati zadanu literaturu (a to znači pronaći je u knjižnici ili nekom drugom izvoru te samostalno obrađivati cjeline potrebne za prezentaciju) za usmeni referat koji nosi istu temu. Samostalno istraživanje literature mora dati sve potrebne informacije o zadanoj temi. Usmeno izlaganje ne smije trajati duže od 30 minuta. Na usmenom izlaganju student može ostvariti najmanje 17,5 (50%) a najviše 35 (100%) bodova. Pri usmenom izlaganju ocjenjuje se sljedeće:

1. Opseg obrade literature- bodovi (obrađena literatura): 10 (primarna literatura + sekundarna+ sekundarna)

8 (primarna literatura + sekundarna) 6 (primarna literatura + sažetak sekundarne) 4.5 (primarna literatura) 2. Korištenje stručne terminologije pri prezentaciji + samostalni primjeri

Bodovi (korištena terminologija + samostalni primjeri u %): 10 (100%-90% + 100%-90%) 8 (80%-70% + 80%-70%) 7 (70%-60% + 70%-60%) 5 (60%-59%+ 60%-59%) 4,5 (59%-50% + 59%-50%) 3. Jasnoća sadržaja prezentacije + točan navod korištene literature

Page 48: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Bodovi (razumljivost sadržaja prezentacije + točnost literature u %): 15 (izvrsna + 100%- 90% točnost navoda literature) 12 (vrlo dobra + 80%-70% točnost navoda literature) 10 (dobra + 70%-59% točnost navoda literature) 6 (zadovoljavajuća + 59-50% točnost navoda literature)

Seminarski rad (pismeni uradak) ne smije biti duži od 15 kartica. Kod pismenog rada student može ostvariti najmanje 10 (50%) a najviše 20 (100%) bodova. U seminarskom radu se ocjenjuje sljedeće:

1. Opseg obrade literature- bodovi (obrađena literatura): (primarna literatura + sekundarna+ sekundarna) 6 (primarna literatura + sekundarna) 4,5 (primarna literatura + sažetak sekundarne) 3,5 (primarna literature) 2. Samostalna prezentacija sadržaja (sa minimalnim korištenjem citata iz literature) + samostalni

primjeri- Bodovi (samostalnost prezentacije + samostalni primjeri u %):

8 (100%-90% + 100%-90%) 6 (80%-70% + 80%-70%) 5 (70%-59%+ 70%-59%) 4 (59%-50% + 59%-50%) 3. Preglednost sadržaja seminarskog rada (svi elementi pismenog uratka od naslovne do stranice bibliografije)+ točan navod korištene literature- Bodovi (preglednost sadržaja + točnost literature): 6 (izvrsna + 100%- 90% točnost navoda literature) 4,5 (vrlo dobra-dobra + 80%-70% točnost navoda literature) 3 (dobra + 70%-59% točnost navoda literature)

2,5 (zadovoljavajuća + 59%-.50% točnost navoda)

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Studenti su dužni poštivati termine I rokove prezentacije referata. Ukoliko su studenti spriječeni bolešću ili nekim drugim opravdanim razlogom, i zbog toga nisu u mogućnosti u dogovorenom terminu izvršiti svoje obveze, dužni su unaprijed obavijestiti profesora o promjeni termina.

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski 6. i 20.2. u 10 h

Proljetni izvanredni

8. 4. u 10 h

Ljetni

Jesenski izvanredni

3. i 10. 9. u 12 h

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

15.10. Einführung. Präsentation der Themen.

22.10. Was ist Kommunikation? Kommunikationsmodelle und Kommunikationstypen. Verbale und non-verbale Kommunkation.

29.10. Das Ziel der Kommunikation im Unternehmen. Unternehmensführung, Kommunikation und Produktivität des Unternehmens.

5.11. Die Gruppenkommunikation. Der Manager als Team Leiter. Status und soziale Befriedigung.

12.11. Unbequeme Kommunikationssituationen. Beispiele und Analyse.

19.11. Rhetorik. Rhetorische Stile.

26.11. Rhetorik im Management

3.12. Antikes Rednerideal und moderne Schlüsselqualifikationen. Modernes Rednerideal und emotionale Intelligenz.

Page 49: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

10.12. Selbstdarstellungstechniken beim rhetorischen Auftritt. Freie Rede.

Mimik und Blickkontakt beim Reden. Einige ausgewählte Kommunikationssituationen.

17.12. Emotionale Beeinflussung des Publikums beim Reden. Emotionale Voraussetzung und Bedingungen des Redners.

14.1.2015.

Emotionale Betroffenheit des Redners. Beispiele und Analyse. Persuasionstechniken. Beispiele und Analyse.

21.1. Redestrategien- Gedankenfiguren. Storytelling.

28.1. Redeaufbau und Argumentationsstruktur. Rhetorische Figuren.

Page 50: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Djela švicarskih autora Studij Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti Semestar 5. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0 + 30 + 0 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Ponedjeljkom 18,00 – 20,30 u predavaonici 901 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Na njemačkom jeziku Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Boris Dudaš

Kabinet F-444 Vrijeme za konzultacije Srijedom 16,00 – 17,30

Telefon 098-9766337 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

SADRŽAJ KOLEGIJA

Čitanje, analiza i kritika djela švicarskih autora Maxa Frischa i Friedricha Dürrenmatta. S posebnim osvrtom na fenomene apsurda i groteske, nasilja i identiteta.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći: - Dobro poznavati najvažnija (napose dramska) djela dvojice najpoznatijih švicarskih autora, Frischa i Dürrenmatta. - govoriti i pisati o pitanjima identiteta, nasilja i apsurda. Bavljenjem tim temama doprinosi se intelektualnom razvitku studenata. - bolje iznositi usmeni referat, te pisati kratke seminarske radove. Oba segmenta služe razvijanju uporabe govornog i pisanog njemačkog jezika. - razviti sposobnosti audio i visualne predstave.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“) Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

X Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1 (30 h) 0 Aktivnost na nastavi (priprema za nastavu)

0,75 (22,5 h) 40

Input-referat (priprema referata) 0,25 (7,5 h) 10 Seminarski rad (pisanje seminarskog rada)

1 (30 h) 50

UKUPNO 3 (90 h) 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

Page 51: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

1. Max Frisch: Santa Cruz 2. Max Frisch: Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie 3. Max Frisch: Biedermann und die Brandstifter 4. Max Frisch: Andorra 5. Max Frisch: Biographie. Ein Spiel 6. Friedrich Dürrenmatt: Romulus der Große 7. Friedrich Dürrenmatt: Die Ehe des Herrn Mississippi 8. Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame 9. Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker

IZBORNA LITERATURA

Sekundarna literatura u skladu s temom referata odn. seminarskog rada.

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Pohađanje nastave je obvezno, za uspješno apsolviranje kolegija uvjet je prisutnost na najmanje 7 od 10 sjednica (= 70%). NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Putem oglasne ploče, putem elektroničke pošte, putem sms-poruka. KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Na konzultacijama, putem elektroničke pošte, putem sms-poruka. NAČIN POLAGANJA ISPITA

Studenti su obavezni doći na ispit (na jedan od dva ponuđena termina u veljači 2015.) na kojem će im profesor vratiti seminarske radove, dati ocjene i obrazložiti vrednovanje i dati povratne informacije.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Seminar će se održati u blokovima od 3 školska sata (ponedjeljkom 18-20,30/ ukupno 10 puta). U veljači 2015. će nastavnik zakazati «ispitni» termin. Tad će studentima biti upisane ocjene koje će nastavnik objasniti i argumentirati. Također se očekuje feedback od strane studenata. Vrednovanje rada/ ocjenjivanje: AKTIVNOST (40% konačne ocjene = max. 40 ocjenskih bodova):

- nastavnik će redovito pratiti i evidentirati sudjelovanje studenata u diskusijama (za sudjelovanje u diskusiji je neophodno da prethodno pročitaju zadano djelo).

INPUT-REFERAT – ca. 10 minuta - (10% konačne ocjene) – vrednuju se: - originalnost referata (60% ocjene), - tečnost izlaganja (20% ocjene), - odnos prema publici (20% ocjene),

SEMINARSKI RAD – minimalno 18.000 slovnih znakova = ca. 9 stranica teksta - (50% konačne ocjene = max. 50 ocjenskih bodova) – vrednuju se:

- obrada teme i njena originalnost (50% ocjene = 25 bodova), - gramatička korektnost (40% ocjene = 20 bodova), - forma seminarskog rada i korištenje znanstvenog aparata (10% ocjene = 5 bodova) Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i

podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski 2. i 16. veljače 2015. u 18,00 h

Page 52: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Proljetni izvanredni

8.4. u 18,00 h

Ljetni

Jesenski izvanredni

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

13.10.2014. Uvodni sat. Upoznavanje studenata s kolegijem i obavezama na kolegiju. Referat gošće Joanne Tomasik

20.10.2014. Max Frisch: Santa Cruz

27.10.2014. Max Frisch: Don Juan oder die Liebe zur Geometrie

03.11.2014. Max Frisch: Biedermann und die Brandstifter

17.11.2014. Max Frisch: Andorra

24.11.2014. Max Frisch: Biographie. Ein Spiel

08.12.2014. Friedrich Dürrenmatt: Romulus der Große

15.12.2014. Friedrich Dürrenmatt: Die Ehe des Herrn Mississippi

12.01.2015. Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame

19.01.2015. Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker

Page 53: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija HRVATSKI JEZIKStudij Preddiplomski studij (anglistika, germanistika, talijanistika) Semestar 3. semestar Akademska godina 2013./2014. Broj ECTS-a 3 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+0 +30 Vrijeme i mjesto održavanja nastave srijedom 16,15 – 18,00 Mogućnost izvođenja na stranom jeziku ne Nositelj kolegija prof. dr. sc. Diana Stolac

Kabinet srijedom 12,30 – 14,00 Vrijeme za konzultacije F – 603

Telefon 265 – 668 e-mail [email protected]

Suradnik na kolegiju Kabinet

Vrijeme za konzultacije Telefon

e-mail

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Teorijski uvod: jezik kao sustav i jezik kao standard (sistemske norme i funkcionalne norme); standardni jezik i njegove norme; realizacija standardnoga jezika i funkcionalni stilovi (stilističke norme). Gramatička (morfološka, sintaktička) i leksička norme; normativni priručnici (gramatike, rječnici, pravopisi) i način njihove uporabe. Izdvojene vježbe na sintaktičkim zadatcima koji očituju veće razlike između ustrojstva hrvatskoga i drugih jezika (npr. slavenski genitiv, preoblike nijekanjem, pasivom i obezličenjem; atribucijski odnosi, složene rečenice). Ortografska (pravopisna) norma; pravopisna pravila; pravopisni priručnici. Ortoepska norma; vrednote govornoga jezika (rečenična melodija, intonacija, rečenični naglasak); rečenica kao komunikativna jedinica (iskaz). Jezik u funkciji struke; znanstveni stil kao jedan od funkcionalnih stilova standardnoga jezika; značajke i unutarstilska raslojavanja (stručni, popularnoznanstveni, znanstveni itd.); stručno nazivlje; terminologijski rječnici; hrvatski jednojezični rječnici; organizacija znanstvenoga/stručnoga teksta (pisanoga i/ili izgovorenoga).

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nakon odslušane nastave studenti će moći: • samostalno pretraživati jezikoslovne priručnike i mrežne stranice, tumačiti prikupljene podatke i primijenjivati ih; • samostalno interpretirati osnovne značajke hrvatskoga standardnoga jezika u 21. stoljeću; • iščitavati osnovne značajke različitih funkcionalnih stilova i primjenjivati ih; • u prevodilačkome radu primjenjivati stečene spoznaje u pisanom i usmenom izričaju

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x x x

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 1 - Kontinuirana provjera znanja 1 0,5 25 Kontinuirana provjera znanja 2 0,5 25 Istraživački zadatak 1 50

Page 54: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

ZAVRŠNI ISPIT Nema završnoga ispita Nema završnoga ispita UKUPNO 3 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Kontinuirana provjera znanja – međuispiti Kontinuirana se provjera znanja provodi tijekom nastave. Pišu se dva međuispita, prvim se provjerava usvojenost pravopisne norme, a drugim gramatičke norme. Međuispiti nose po 25 ocjenskih bodova. Klasične se ocjene u ocjenske bodove preračunavaju na sljedeći način: Izvrstan (5) – 22 – 25 bodova Vrlo dobar (4) – 19 – 21 bodova Dobar (3) –16 – 18 boda Dovoljan (2) – 13 – 15 bodova. Napomena: Prvi se međuispit piše početkom prosinca, a drugi sredinom siječnja. Eventualni popravci međuispita bit će 21. siječnja 2015. i u vrijeme zimskih ispitnih rokova nositelja kolegija. Istraživački zadatak Student izrađuje samostalni istraživački zadatak na zadanu temu, izlaže na satima seminara u prosincu ili siječnju, prema rasporedu. Nastavniku predaje prezentaciju. Istraživački zadatak nosi 50 bodova. U slučaju neopravdanoga kašnjenja s predajom rada studentu se od postignutih oduzima 8 ocjenskih bodova.

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome

ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

Frančić, Anđela – Hudeček, Lana – Mihaljević, Milica, Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2005.

Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, http://pravopis.hr/ Silić, Josip, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb 2006. Težak, Stjepko – Babić, Stjepan, Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb (od) 71992.IZBORNA LITERATURA

Anić, Vladimir, Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb 31998. (ili koje ranije izdanje). Anić, Vladimir – Goldstein, Ivo, Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb 1999. Babić, Stjepan – Finka, Božidar – Moguš, Milan, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb 1996. Badurina, Lada – Marković, Ivan – Mićanović, Krešimir, Hrvatski pravopis, Matica hrvatska, Zagreb 2007. Barić, Eugenija – Lončarić, Mijo – Malić, Dragica – Pavešić, Slavko – Peti, Mirko – Zečević, Vesna –

Znika, Marija, Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb 1995. Barić, Eugenija – Hudeček, Lana – Koharović, Nebojša – Lončarić, Mijo – Lukenda, Marko – Mamić, Mile

– Mihaljević, Milica – Šarić, Ljiljana – Švaćko, Vanja – Vukojević, Luka – Zečević, Vesna – Žagar, Mateo, Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Pergamena, Školske novine, Zagreb 1999.

Govorimo hrvatski (jezični savjeti) – na: www.hrt.hr Hrvatski jezični portal, Novi Liber, http://hjp.novi-liber.hr/index.php?show=baza Jezični priručnik Coca-Cola HBC Hrvatska, Zagreb, 2011. - na: www.prirucnik.hr Opačić Nives: Reci mi to kratko i jasno: Hrvatski za normalne ljude, Novi Liber, Zagreb, 2009. Rječnik hrvatskoga jezika, ur. Jure Šonje, Leksikografski zavod – Školska knjiga, Zagreb 2000. Škarić, Ivo, Temeljci suvremenoga govorništva, Školska knjiga, Zagreb 2000.

Page 55: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti mogu maksimalno izostati s 30% sati nastave. • Za više izostanka studenti će dobiti dodatni seminarski zadatak. • U slučaju opravdanoga duljeg izostanka student se o nastavi može informirati e-poštom na adresu nastavnika. • Kašnjenje se tolerira do 5 minuta. • U vrijeme nastave valja utišati zvuk na mobitelima i izbjegavati ulaske i izlaske. • Od studenata se očekuje odgovornost u izvršavanju obveza. • Studenti su dužni aktivno sudjelovati u izvođenju nastave te provoditi zadatke što su im povjereni. Rezultati njihovih samostalnih istraživanja bit će predočeni tijekom seminara, a moraju se unaprijed pripremati za izvođenje seminarskih sati jer moraju poznavati građu koja se problematizira.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

• konzultacije • mrežne stranice Odsjeka za kroatistiku i Fakulteta • e-pošta • oglasna ploča

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

• u vrijeme konzultacija • e-poštom • Nastavnik nije dužan u vrijeme tjednoga odmora i praznika pružati uslugu elektroničke komunikacije.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave određuje se konačna ocjena. Nema završnoga ispita.

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski pismeni: 3. i 17. veljače (u 9 sati); usmeni: 5. i 19. veljače (u 9 sati)

Proljetni izvanredni pismeni i usmeni: 8. travnja (od 9 sati)

Ljetni -

Jesenski izvanredni 3. i 10. 9. (u 9 sati)

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

8. 10. (blagdan)

15. 10. - (službeno odsustvovanje - znanstveni skup)

22. 10. Uvod u kolegij; inicijalni test

29. 10. Jezik / književni jezik / jezične razine / jezikoslovno nazivlje

5. 11. Funkcionalni stilovi

12. 11. Norme / tipologija normi / normativni priručnici

19. 11. Pravopisna norma I.

26. 11. Pravopisna norma II.

3. 12. Jezično savjetništvo I; 1. međuispit

10. 12. Gramatička norma I.; studentska izlaganja

17. 12. Gramatička norma II.; studentska izlaganja

14. 1. Leksička norma; studentska izlaganja; 2. međuispit

21. 1. Usmeno izražavanje / vrednote govorenoga jezika; studentska izlaganja

28. 1. Zaključno izlaganje; zaključivanje ocjena; evaluacija nastave

Page 56: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Njemački jezik III Studij C - Segment Semestar Preddiplomski 1.,3.,5., i diplomski 1.,3. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 2 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+0+30 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Po dogovoru sa nastavnikom (putem doodla)

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nastava je na njemačkom, u slučaju teškoće razumijevanja na engleskom

Nositelj kolegija Jana Tobschall Kabinet 509

Vrijeme za konzultacije Obavijest na vratima Telefon 265-658

e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

Kabinet Vrijeme za konzultacije

Telefon e-mail

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA Usvajanje i proširivanje već usojenog znanja gramatickih zakonitosti njemačkog jezika kroz teoriju i praksu, te uvježbanje fraze i rečenice da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nako odslušanog kolegija studenti će moći: Studenti stječe kompetencije opisane u ježičnom portfoliju Europske razine pod A2/1. (Da bi dostigao/la razinu A2 obvezno je također završiti Njemački IV) - razumjevanje fraze i najčešće korištene riječi iz područja neposrednog osobnog interesa, te kratke poruke i javnih obavijesti - Čitanje vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma. - Komuniciranje u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Sudjelovanje u kratkim razgovorima. - Korištenje niz fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.

- Pisanje kratke, jednostavne biIješke i poruke, osobno pismo, npr. pismo zahvale.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo X (Vježbe)

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 0,75 ECTS: 22,5 h 0 Aktivnosti na nastavi 10 Test 1 0,25 ECTS: 7,5 h 20

Page 57: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Test 2 0,25 ECTS: 7,5 h 20 Priprema za nastavu 0,25 ECTS: 7,5 h 0 Završni ispit 0,5 ECTS: 15 h 50 Ukupno 2 ECTS: 60 h 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

Tangram 2 aktuell, Lektion 1-4, Kursbuch + Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2005. dvojezični rječnik (hrvatsko-njemački, njemačko-hrvatski) njemački jednojezični rječnik

IZBORNA LITERATURA

1. Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAĐANJE NASTAVE

Studenti/ce moraju biti na najmanje 70% nastave.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Mudri, E-mail

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Mudri, E-mail, konzultacija, po dogovoru

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Pismeno i usmeno

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski 3.2. i 17.2. 2015. u 12 sati

Proljetni izvanredni 10.4. u 13 sati

Ljetni -

Jesenski izvanredni

-

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

1. Uvod, Upoznavanje, Provjera znanja

2. 1. Kapitel „Junge Leute von heute“, Lesen: Text zum Thema „Wohnen“, Sprechen: Überraschung und Wut ausdrücken, etwas erklären, über die Kindheit berichten

Page 58: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

3. Hören und Schreiben

4. Wortfeld: Von zu hause ausziehen, Grammatik: weil, obwohl, Präteritum von sein und haben

5. Test Lektion 1 und Einführung Lektion 2 „Urlaub und Reisen“, Lesen, Sprechen

6. Hören und Schreiben

7. Wortfeld: Urlaub Reisen, Deutschland, Grammatik: trennbare und nichttrennbare Verben

8. Test Lektion 2 Einführung in Lektion 3 „Gesundheit!“ – „Danke!“, Lesen und Sprechen

9. Wortschatz und Grammatik

10. Hören und Schreiben

11. Test Lektion 3 Einführung Lektion 4 „Farben und Typen“, Lesen und Schreiben

12. Wortschatz und Grammatik

13. Hören und Schreiben

14. Wiederholung

15. Wiederholung

Page 59: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C IFilozofski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska

tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr

MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455

IZVEDBENI PLAN

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Njemački jezik V Studij C - Segment Semestar Preddiplomski 1.,3.,5. i diplomski 1.,3. Akademska godina 2014./2015. Broj ECTS-a 2 Nastavno opterećenje (P+S+V) 0+0+30 Vrijeme i mjesto održavanja nastave Po dogovoru sa nastavnikom (putem doodla)

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku Nastava je na njemačkom, u slučaju teškoće razumijevanja na engleskom

Nositelj kolegija Jana Tobschall Kabinet 509

Vrijeme za konzultacije Obavijest na vratima Telefon 265658

e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju

Kabinet Vrijeme za konzultacije

Telefon e-mail

II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRŽAJ KOLEGIJA

Usvajanje i proširivanje već usvojenog znanja gramatickih zakonitosti njemačkog jezika kroz teoriju i praksu, te uvježbanje fraze i rečenice da bi sudjelovala u razgovorima o poznatim temama i temama tvog interesa, pričala priču ili sadržaj knjige ili film a i poisala svoje reakcije.

OČEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

Nako odslušanog kolegija studenti će moći: Studenti stječe kompetencije opisane u ježićnom portfoliju Europske razine pod B1/1. Razumjevanje: glavne misli jasnog standarnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susrećemo na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd., glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog profesionalnog interesa ako su iskazane relativno polako i razumljivo. Čitanje: razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom struke. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima. Govor: snalaziti se u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojemu se taj jezik govori, bez pripreme, uključiti u razgovor o temama koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. na obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje). Pisanje: napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Mogu napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove. NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE (označiti aktivnost s „x“)

Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo X (Vježbe)

III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

Pohađanje nastave 0,75 ECTS: 22,5 h 0 Aktivnosti na nastavi 10 Test 1 0,25 ECTS: 7,5 h 20

Page 60: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

Test 2 0,25 ECTS: 7,5 h 20 Priprema za nastavu 0,25 ECTS: 7,5 h 0 Završni ispit 0,5 ECTS: 15 h 50 Ukupno 2 ECTS: 60 h 100

Opće napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajući broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogućnost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)

Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova stečenih tijekom nastave i na završnome ispitu određuje se konačna ocjena prema sljedećoj raspodjeli:

OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova

4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova

3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova

2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova

2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova

1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova

1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova

IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA

Aspekte, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch 1, B1+, Langenscheidt, 2007. dvojezični rječnik (hrvatsko-njemački, njemačko-hrvatski) njemački jednojezični rječnik

IZBORNA LITERATURA

1. Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache

V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU

POHAĐANJE NASTAVE

Studenti/ce moraju biti na najmanje 70% nastave.

NAČIN INFORMIRANJA STUDENATA

Mudri, E-mail

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Mudri, E-mail, konzultacija, po dogovoru

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Pismeno i usmeno

OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE

Svako neovlašteno preuzimanje tuđega teksta bez navođenja izvora smatra se intelektualnom krađom i podložno je sankcijama predviđenim važećim aktima!

ISPITNI ROKOVI

Zimski -

Proljetni izvanredni

-

Ljetni 16.6. i 20.6 u 10 sati

Jesenski izvanredni

-

VI. POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME

1. Uvod, Upoznavanje, Provjera znanja

2. Lektion 1 „Leute heute“, Lesen und Sprechen

Page 61: PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I ......PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR I Obavezni premeti Uvod u studij

3. Hören und Schreiben

4. Wortschatz und Grammatik

5. Test Lektion 1 und Einführung Lektion 2 „Wohnwelten“, Lesen, Sprechen

6. Hören und Schreiben

7. Wortschatz und Grammatik

8. Test Lektion 2 Einführung in Lektion 3 „Wie geht's denn so?“, Lesen und Sprechen

9. Wortschatz und Grammatik

10. Hören und Schreiben

11. Test Lektion 3 Einführung Lektion 4 „Freizeit und Unterhaltung“, Lesen und Schreiben

12. Wortschatz und Grammatik

13. Hören und Schreiben

14. Wiederholung

15. Wiederholung