of 24 /24
Prisvojne zamenice Prisvojne zamenice se koriste za označavanje pripadnosti ili posedovanja. Lična zamenica Prisvojna zamenica Primer ich mein Mein Hund ist klein. du dein Dein Haus ist groß. er sein Wie heißt sein Bruder? sie ihr Lebt ihr Freund in Mexiko? es sein Wo arbeitet sein Vater? wir unser Unser Zimmer is dunkel. ihr euer Euer Onkel ist sehr jung. sie ihr Wie sieht ihr Hund aus? Sie Ihr Wie sieht Ihr Hund aus? Prisvojna zamenica se može odnositi na imenicu i stajati umesto nje. U tom slučaju prisvojna zamenica od mora da se složi sa imenicom na koju se odnosi u rodu, broju i padežu. Tada prisvojna zamenica dobija nastavke određenog člana. Padež Muški rod Ženski rod Srednji rod Množina Nominativ meiner meine meins meine Genitiv meines meiner meines meiner Dativ meinem meiner meinem meinen Akuzativ meinen meine meins meine

Gramatika Njemačkog

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Gramatika Njemačkog

Prisvojne zamenicePrisvojne zamenice se koriste za označavanje pripadnosti ili posedovanja.

Lična zamenica Prisvojna zamenica Primerich mein Mein Hund ist klein.du dein Dein Haus ist groß.er sein Wie heißt sein Bruder?sie ihr Lebt ihr Freund in Mexiko?es sein Wo arbeitet sein Vater?wir unser Unser Zimmer is dunkel.ihr euer Euer Onkel ist sehr jung.sie ihr Wie sieht ihr Hund aus?Sie Ihr Wie sieht Ihr Hund aus?

Prisvojna zamenica se može odnositi na imenicu i stajati umesto nje. U tom slučaju prisvojna zamenica od mora da se složi sa imenicom na koju se odnosi u rodu, broju i padežu.Tada prisvojna zamenica dobija nastavke određenog člana.

Padež Muški rod Ženski rod Srednji rod MnožinaNominativ meiner meine meins meineGenitiv meines meiner meines meinerDativ meinem meiner meinem meinenAkuzativ meinen meine meins meine

Npr: Ist das deine Flasche? Ja, das ist meine. **Meine je jer se zamenica odnosi na imenicu flaša, koja je ženskog roda.

Ich habe mein Buch verloren. Könntest du mir deins leihen?(Izgubio sam svoju knjigu. Da li bi mogao da mi pozajmiš tvoju?)

Page 2: Gramatika Njemačkog

Odnosne (relativne) zameniceOdnosne zamenice se koriste u odnosnim (relativnim) rečenicama.One se odnose na neku imenicu ili zamenicu, od koje dobijaju rod i broj, dok se padež određuje na osnovu smisla rečenice.

jednina muški rod ženski rod srednji rod množinanominativ der die das diegenitiv dessen deren dessen derendativ dem der dem denenakuzativ den die das die

Lične zameniceJednina 1.lice 2.lice 3.licenominativ ich du er, sie, esgenitiv meiner deiner seiner, ihrer, seinerdativ mir dir ihm, ihr, ihmakuzativ mich dich ihn, sie, es

Množina 1.lice 2.lice 3.licenominativ wir ihr siegenitiv unser euer ihrerdativ uns euch ihnenakuzativ uns euch sie

Page 3: Gramatika Njemačkog

Glagolska Vremena

PluskvamperfekatPluskvamperfekat je složeno, davno prošlo vreme.Može stajati samostalno, a može i prethoditi radnji u preteritu.

Gradi se: preterit pomoćnog glagola haben ili sein + particip IIDa li će biti haben ili sein zavisi od toga da li glagol u participu II gradi perfekat sa haben ili sa sein.

Ich hatte alles selbst gemacht. (Sve sam sam bio odradio)Ich war so schnell gelaufen. (Vrlo sam brzo bio trčao)

Nachdem ich alles gemacht hatte, ging ich in die Stadt (Nakon što sam sve bio odradio, otišao sam u grad).

Zaključak: Razlika u građenju perfekta i pluskvamperfekta je samo u tome što je kod perfekta pomoćni glagol u prezentu, a kod pluskvamperfekta je u preteritu. To je zbog toga što je preterit starije vreme od prezenta, a samim tim je i pluskvamperfekat starije vreme od perfekta!

Futur IFutur I je, naravno, buduće vreme.Služi za iskazivanje radnje koja će se desiti u budućnosti.Gradi se: prezent glagola werden + infinitivPrimeri:

1. Ich werde nach Spanien fahren. (Putovaću u Španiju)

2. Du wirst bei mir zu Hause bleiben. (Ostaćeš kod mene kući)

3. Er wird besser werden. (Postaće bolji)

4. Wir werden ins Kino gehen. (Ići ćemo u bioskop)

5. Ihr werdet nach Hause gehen. (Vi ćete ići kući)

6. Sie werden Eltern werden. (Oni će postati roditelji)

Page 4: Gramatika Njemačkog

Futur IIU principu, Futur II se veoma retko koristi.Upotrebljava se za iskazivanje pretpostavke ili radnje koja će biti izvršena u budućnosti.

Gradi se: prezent glagola werden + particip II + haben ili sein**u zavisnosti da li glagol u Participu II gradi perfekat sa haben ili sein.

Primer: Du wirst alle Kuchen gegessen haben. (sp.sr. Budeš pojeo sve kolače / Poješćeš sve kolače)

PreteritPreterit u nemačkom jeziku odgovara našem imperfektu.Preterit se u svakodnevnom govoru koristi češće od perfekta, jer je jednostavniji i prostiji oblik.

Preterit slabih glagolaGradi se tako što se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci:

1. –te 1. -ten

2. -test 2. -tet

3. –te 3. -ten

npr. machen – machen – mach + nastavci (machte, machtest…)

Preterit jakih glagolaGradi se kada se na oblik preterita iz tabele dodaju nastavci:

1. / 1. –en

2. –st 2. –t

3. / 3. -en

npr. geben – gab + nastavci (gab, gabst, gab, gaben…)

Page 5: Gramatika Njemačkog

PrezentPrezent je glagolski oblik kojim se iskazuje sadašnjost, odnosno radnja koja se odvija u trenutku govora. Međutim, kao i u našem jeziku, prezentom se mogu izraziti i druga glagolska vremena.

Prezent se gradi tako što se na infinitivnu osnovu glagola dodaju nastavci za određeno lice. Infinitivna osnova se dobija kada se glagolu odbije –en, npr. spielen – spiel.

Nastavci:

1. e 1. en

2. st 2. t

3. t 3 en

Ako se infinitivna osnova završava na: –t, –d, –m, –n, onda se umeće –e, npr. arbeitetAko se infinitivna osnova završava na: –s, –ss, –ß, –z, –tz, onda se za 2.lice jdn. dodaje samo –t (a ne –st), npr. du reist (reisst).

Perfekat (prošlo vreme)Perfekat se prošlo složeno vreme.Gradi se od prezenta pomoćnog glagola haben ili sein i od participa II glavnog glagola.Pomoćni glagol je uvek na drugom mestu u rečenici i on je u ličnom glagolskom obliku, dok se glavni glagol nalazi na kraju rečenice.

I Perfekat sa pomoćnim glagolom haben grade:

1. Prelazni glagoli (zahtevaju objekat u akuzativu – koga, šta?)

2. Povratni glagoli (imaju povratnu zamenicu)

3. Bezlični glagoli (imaju samo 3.lice jednine i koriste se sa zamenicom es)

4. Trajni neprelazni glagoli (helfen, stehen, schlafen…)

5. Kad je haben glavni glagol u rečenici, on je ujedno i pomoćni

npr. Ich habe eine Katze gehabt.

Page 6: Gramatika Njemačkog

 

II Perfekat sa pomoćnim glagolom sein grade:

1. Svi glagoli kretanja, promene mesta

2. Trenutni neprelazni glagoli (aufstehen, einsschlafen…)

3. Glagoli bleiben i werden.

4. Kad je sein glavni glagol u rečenici, on je ujedno i pomoćni

npr. Ich bin gute Sängerin gewesen.

Page 7: Gramatika Njemačkog

Glagolski Načini

Konjunktiv I / Indirektni govorKonjunktiv I se koristi za indirektni govor.Njime se mogu iskazati: prošlo, sadašnje i buduće vreme.

Na infinitivnu osnovu se dodaju sledeći nastavci:

-e -en

-est -et

-e -en

Er sagt, er komme heute nicht.

Konjunktiv pomoćnih glagola

haben sein werden

1. ich habe ich sei ich werde

2. du habest du seiest du werdest

3. er,sie,es habe er,sie,es sei er,sie,es werde

1. wir haben wir seien wir werden

2. ihr habet ihr seiet ihr werdet

3. sie haben sie seien sie werden

Konjunktiv modalnih glagola

Page 8: Gramatika Njemačkog

können müssen dürfen sollen mögen wollen

ich könne müsse dürfe solle möge wolle

du könnestmüssest dürfest sollest mögest wollest

er könne müsse dürfe solle möge wolle

wir können

müssen dürfen sollen mögen wollen

ihr könnet müsset dürfet sollet möget wollet

sie können müssen düurfen sollen mögen wollen

Indirektni govor

Indikativ Direktan govor

Vreme Indirektni govor

Prezent Er sagte: “Ich lese einen Roman”.

SadašnjeEr sagte, er lese einen Roman.

Preterit Er sagte: “Ich las einen Roman”

Prošlo

Er sagte, er habe einen Roman gelesen.

Perfekat “Ich habe einen Roman gelesen”

Prošlo -II-

Pluskvamperfekat

“Ich hatte einen Roman gelesen”

Prošlo -II-

Futur Er sagte: ”Ich werde einen Roman lesen”

BudućeEr sagte, er werde einen Roman lesen.

Page 9: Gramatika Njemačkog

Kod prvog lica jednine i množine konjunktiv I ima isti oblik kao prezent. Da bi se razlikovalo, umesto konjunktiva I se koristi konjunktiv II ili würde + infinitiv! Npr. Ich sagte: “Ich lese einen Roman” – Ich sagte, ich lese einen Roman. (da se to izbegne, rečenica će glasiti:) – Ich sagte, ich läse einen Roman.Kod konjunktiv za prošlo vreme obavezno proveriti da li glagol ide sa haben ili sein, pa tek onda napraviti konjunktiv I!Npr. Meine Freundinen kamen auf diese Idee (kommen gradi perfekat sa sein) – Meine Freundinen seien auf diese Idee gekommen.

Konjunktiv IIKonjunktiv II se koristi za izražavanje želje, slutnje ili sumnje.Njime se mogu izraziti i sadašnjost (Gegenwart) i prošlost (Vergangenheit)

Konjunktiv II pomoćnih glagola glasi:

1. sein – wäre

2. haben – hätte

3. werden – würde

Konjunktiv II modalnih glagola glasi:

1. können – könnte

2. müssen – müsste

3. dürfen – dürfte

4. sollen – sollte

5. wollen – wollte

6. mögen – möchte

Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: würde + infinitivnpr. Ich würde ein Auto kaufen.

Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako što se na preteritski oblik glagola dodaju sledeći nastavci:

Jednina Množina1. –e 1. –en2. –est 2. –et3. –e 3. -en

Primer: preterit glagola kommen glasi kam. Na tu osnovu dodajemo nastavke, s tim što se u oblicima ovog glagola pojavljuje umlaut.kommen – kam – käme.

Page 10: Gramatika Njemačkog

Prošlost (Vergangenheit)

sein - wäreili + particip II

(perfekta)= konjunktiv pluskvamperfekta

haben - hätte

Primeri:Kad bi bila zdrava, došla bi kod mene.- Sie käme zu mir, wenn sie gesund wäre.

Kad bismo imali dete.- Wenn wir ein Kind hätten!

ImperativImperativ je zapovedni način.U nemačkom jeziku imperativ ima tri oblika:1. Za drugo lice jednine

2. Za prvo i drugo lice množine

3. Učtiv oblik

Imperativ za drugo lice jednine se gradi tako što se od prezenta glagola u drugom licu oduzme nastavak –st. npr. kommst > komm. Komm her!

Imperativ za prvo lice množine se gradi inverzijom prezentskog oblika, npr. wir machen > machen wir!

Imperativ za drugo lice množine je isti kao i prezentni oblik, a zamenica ihr se izostavlja. npr. fragt = fragt

Učtiv oblik imperativa je isti kao i prezenti oblik, s tim što dolazi do inverzije (zamene mesta glagola i zamenice). npr. Sie hören > hören Sie!

Page 11: Gramatika Njemačkog

PriloziPrilozi su nepromenljive reči.Prilozima se bliže opisuje neka radnja.Oni nemaju poredbene oblike. Izuzeci su sledeći prilozi:

Pozitiv Komparativ Superlativbald eher am ehestengern lieber am liebstenoft häufiger am häufigstensehr mehr am meisten

Vrste priloga:

Mesni prilozi-odgovaraju na pitanje gde?-da, dort, draußen, drinnen, hier, innen, irgendwo, nirgends, nirgendwo, woanders…

Prilozi za pravac-odgovaraju na pitanje u kom pravcu?-herauf, herunter, vorwärts, rückwärts, nach rechts, nach links, nach oben, dorthin…

Vremenski prilozi-odgovaraju na pitanje kada?-heute, gestern, vorgestern, morgen, übermorgen, jetzt, früher, bald, nie, oft, kaum, selten, manchmal, meistens, erst…

Prilozi za način-leider, natürlich, warscheinlich, bestimmt, eventuell…

Konjunkcionalni prilozi-zamenjuju prave veznike-also, trotzdem, nämlich, deshalb, dazu, jedoch, schließlich…

Page 12: Gramatika Njemačkog

Zamenički priloziZamenički prilozi se uglavnom koriste u postavljanju pitanja.Postoje 2 oblika, jedan se odnosi na ljude i životinje, a drugi na stvari i događaje.

Za ljude Za stvari i događaje

für wen wofür

mit wem womit

zu wem wozu

bei wem wobei

auf wen worauf

über wen worüber

an wen woran

Primeri:1. Woran denkst du? (O čemu razmišljaš?)2. An wen denkst du? (O kome razmišljaš?)

Page 13: Gramatika Njemačkog

PredloziPredlozi su nepromenljive reči koje stoje ispred imenice, zamenice ili imeničke sintagme.Na osnovu predloga određujemo u kom padežu će biti reč koja sledi. Ponekad se predlozi stapaju sa članom stvarajući kraći oblik.

1. Predlozi sa dativom:aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, ab, außer, gegenüber

2. Predlozi sa akuzativom:bis, durch, ohne, gegen, für, um, entlang

3. Predlozi sa dativom i akuzativom:in, an, auf, vor, hinter, neben, über, unter, zwischen

Kod predloga koji “idu” i sa dativom i sa akuzativom padež ćemo odrediti na osnovu glagola. Ako je glagol mirovanja, koristićemo dativ, a ako je glagol kretanja, akuzativ.

Stapanje člana i predloga:

an + das = ansan + dem = amin + dem = imin + das = insauf + das = aufsbei + dem = beimvon + dem = vomzu + der = zurzu + dem = zum

Page 14: Gramatika Njemačkog

Glagoli sa predlozimaNeki glagoli u nemačkom jeziku imaju određene predloge uz koje “idu”, odnosno uz koje se slažu, dok svaki predlog zahteva određen padež. Takvi su npr. sledeći glagoli.

sich freuenwartenantwortensich beziehen

AUF + Akuzativ

sich vorbereitenkommenverzichten

sagenschreibenerzählenberichteninformierensprechen VON + Dativ ililesen ÜBER +

Akuzativhörenträumenerfahrenhörensich wendendenken AN + Akuzativsich erinnernsuchenschicken NACH + Dativfragenteilnehmenändern AN + Dativ

denkensich entscheidensich interessierensorgen FÜR +

Akuzativkämpfengelten

gehörengratuliereneinladen ZU + Dativ

erklärensagenkommen

bittengehen UM + Akuzativsich handelnkommen

beginnenvergleichenspielen MIT + Dativschreibensprechen

weinenlachen ÜBER+Akuz

ativsich ärgern

sich fürchtensich schützen VOR+Akuzativ

Page 15: Gramatika Njemačkog

 

ČlanČlan (Artikel) stoji ispred imenice i s njom se slaže u rodu, broju i padežu.Postoje određeni i neodređeni član.

Deklinacija određenog člana

Page 16: Gramatika Njemačkog

muški ženski srednji množina

nominativ der die das die

genitiv des der des der

dativ dem der dem den

akuzativ den die das die

Deklinacija neodređenog člana

muški ženski srednji množina

nominativ ein eine ein /

genitiv eines einer eines /

dativ einem einer einem /

akuzativ einen eine ein /

Finalne rečenice (damit, um…zu)Finalne rečenice iskazuju svrhu, cilj neke druge radnje.Veznici damit i um…zu imaju isto značenje, prevode se da bi.

Veznik damit se koristi kada su subjekti u glavnoj i zavisnoj rečenici različiti, a um...zu kada su subjekti u obe rečenice isti.

1. Sie tut alles, damit ihre Tochter erfolgreich wird.

2. Ich trinke grünen Tee, um gesund zu sein.

Page 17: Gramatika Njemačkog

Kada se upotrebi um...zu sa glagolom koji ima odvojiv prefiks, zu se piše između prefiksa i ostatka glagola, npr: auszusehen, vorzubereiten, auszuwählen...

N-deklinacijaSve imenice muškog roda koje se završavaju na –e se dekliniraju po N-deklinaciji, kao i neke druge imenice muškog roda koje opisuju živa bića (der Mensch, der Herr).

primer: 

Jednina Množina

Nominativ

der Junge die Jungen

Genitiv des Jungen der Jungen

Dativ dem Jungen

den Jungen

Page 18: Gramatika Njemačkog

Akuzativ den Jungen die Jungen

 

1.Isto važi i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i životinje (der Löwe).2.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji, a imaju dodatno –s u genitivu su: der Buchstabe, der Friede, der Wille, der Gedanke, der Glaube, der Name.3.Imenice muškog roda koje se dekliniraju po N-deklinaciji a ne završavaju se na –e: der Nachbar, der Herr, der Mensch, der Bauer, der Bär4.Po N-deklinaciji se deklinuju reči iz latinskog i grčkog jezika koje se završavaju na: –ent, –and, –ant, –ist, –oge, –at (kao i der Architekt, der Fotograf…)

 

Zaključak: Po N-deklinaciji se dekliniraju samo imenice muškog roda + das Herz (srednji rod).

Rod / GenusU nemačkom jeziku, kao i u srpskom, postoje tri roda: muški, ženski, srednji.Nekad je teško prepoznati kog je roda neka imenica, zbot toga postoje neka pravila.

-er der Fehler…

ali  das Fenster,die Leiter

maskulin

-ling der Schmetterling

-chen das Häuschen neutral

-lein das Bächlein

Page 19: Gramatika Njemačkog

-t die Fahrt feminin

-e die Reise

-ung die Zeitung

-heit / -keit die Freiheit

-schaft die Freundschaft

-ei die Bäckerei

der Sontag, der Mittag, der Januar, der Winter

dani u nedelji, godišnja doba, doba dana (osim die Nacht), meseci

maskulin

der Norden, der Westen

strane sveta

der Sturm, der Regen…

vreme (osim die Wolke)

der Wein, der Schnaps, der Sekt

alkoholna pića (osim das Bier)

der BMW, der Mercedes

marke automobila

das Gelb, das Blau, das Rosa

boje neutral

die Yamaha, die Harley-Davidson

marke motora feminin

Page 20: Gramatika Njemačkog

Vremenske rečenice sa wenn i alsVremenske rečenice su vrsta zavisnih rečenica.Zavisni veznici su wenn i als, oba se prevode "kad", ali imaju različitu funkciju u rečenici.

veznik (immer) wenn se koristi za radnju koja se ponavlja, a als se koristi za radnju koja se jednom dogodila u prošlosti.

Vremenska rečenica je zavisna rečenica, zbog toga se mora paziti na red reči u rečenici.

Obično prvo ide glavna rečenica, pa zavisna (veznik; glagol je na posledenjem mestu).Može i obrnuto, da prva bude zavisna (onda rečenica počinje veznikom, glagol je na poslednjem mestu, a onda ide glavna rečenica, s tim što je na prvom mestu glagol - pogledaj primere ispod).

Primeri:1. (Uvek) kad vredno učim, dobijam dobre ocene. (radnja se ponavlja).- Ich bekomme gute Noten, wenn ich fleißig lerne.- (Immer) wenn ich fleißig lerne, bekomme ich gute Noten.

2. Kad sam bio u Beču, kupio sam Mocart kugle. (radnja se desila jednom u prošlosti).- Ich kaufte Mozartkugeln, als ich in Wien war.- Als ich in Wien war, kaufte ich Mozartkugeln.