of 24 /24
Gramatika latinskog jezika Ovaj članak pruža podatke o gramatici i morfologiji latinskog jezika. Sadržaj [sakrij] 1 Uvod 2 Izgovor o 2.1 Tradicionalni izgovor o 2.2 Klasični izgovor 3 Vrste riječi 4 Imenice o 4.1 1. ili a-deklinacija o 4.2 2. ili o-deklinacija o 4.3 3. deklinacija o 4.4 4. ili u-deklinacija o 4.5 5. ili e-deklinacija 5 Glagoli o 5.1 Glagol biti o 5.2 Indikativ prezenta aktivnog o 5.3 Imperativ I. o 5.4 Indikativ imperfekta aktivnog o 5.5 Imperativ II. 6 Pridjevi o 6.1 Deklinacija pridjeva 7 Zamjenice o 7.1 Osobne (lične) zamjenice o 7.2 Upitna zamjenica o 7.3 Povratna zamjenica o 7.4 Odnosne zamjenice o 7.5 Pokazne zamjenice 8 Glagolske imenice o 8.1 Supin 9 Brojevi 10 Poveznice Uvod[uredi VE | uredi]

Gramatika latinskog jezika

Embed Size (px)

Text of Gramatika latinskog jezika

Gramatika latinskog jezika

Gramatika latinskog jezika

Ovaj lanak prua podatke ogramaticiimorfologijilatinskog jezika.

Sadraj

[sakrij] 1Uvod 2Izgovor 2.1Tradicionalni izgovor 2.2Klasini izgovor 3Vrste rijei 4Imenice 4.11. ili a-deklinacija 4.22. ili o-deklinacija 4.33. deklinacija 4.44. ili u-deklinacija 4.55. ili e-deklinacija 5Glagoli 5.1Glagolbiti 5.2Indikativ prezenta aktivnog 5.3Imperativ I. 5.4Indikativ imperfekta aktivnog 5.5Imperativ II. 6Pridjevi 6.1Deklinacija pridjeva 7Zamjenice 7.1Osobne (line) zamjenice 7.2Upitna zamjenica 7.3Povratna zamjenica 7.4Odnosne zamjenice 7.5Pokazne zamjenice 8Glagolske imenice 8.1Supin 9Brojevi 10PovezniceUvod[uredi VE|uredi]Latinski jezikspada u skupinulatinsko-faliskikih jezika. Dobio je naziv po pokrajini Laciju (Latium), a govorili su gaRimljani. Danas je to mrtvi jezik: nijedan narod svijeta ne koristi ga u svakodnevnoj komunikaciji, osim to se koristi uVatikanui veinom za vrijememisa. No, budui da se osim u rimskoj knjievnosti latinski jezik koristio i u srednjem vijeku, a i danas se koristi umedicini,veteriniiagronomiji, to nikako nije zanemariv jezik. Romanski jezici (poznati i kao novolatinski jezici) podskupina su italskih jezika, posebno oni koji su se razvili iz dijalekata latinskog jezika, odnosno tzv. vulgarnog latinskog,latina vulgata, kojim su, nakon raspada Rimskog Carstva, govorili obini ljudi na prostoru dananjeItalije,Portugala,panjolske,FrancuskeiRumunjske. Mnoge su rijei u navedenim jezicima latinskog podrijetla. I hrvatski, te primjericeengleski jezik, obilujulatinizmima- (latinskimposuenicamaiusvojenicama).

Izgovor[uredi VE|uredi]Postoje dva naina izgovora:klasiniitradicionalni. Klasinim izgovorom itamo tekstove koji su nastali do propasti Zapadnog Rimskog Carstva (5. st.), a tradicionalnim sve tekstove koji su nastali nakon 5.st.n.e.

Tradicionalni izgovor[uredi VE|uredi] aeioeitaju se kaoe ise ispred samoglasnika ita kaoj cse isprede, i, y, ae, oeita kaoc, a inae kaok chse ita kaoh, osim u iznimkama kaoChristus[Kristus]

nguse pred suglasnikom ita kaongv phse ita kaof rhse ita kaor quse ita kaokv thse ita kaoth sse izmeusamoglasnikaita kaoz tise pred vokalom, i kad je nenaglaen, ita kaoci, a ako slijedi izas,tilix, tada se ita kao ti

xse ita kaoks, aykaoiKlasini izgovor[uredi VE|uredi]Vrijede pravila kao i za tradicionalni s malenim iznimkama:

cse ita kaok aese ita kaoe oese ita kaooj/oi sse ita kaosVrste rijei[uredi VE|uredi]U latinskom jeziku postoji 9 vrstarijei:

Promjenjive: Imenice Pridjevi Brojevi Glagoli ZamjeniceNepromjenjive: Prilozi Prijedlozi Veznici Uzvici

Kod promjenjivih vrsta rijei, imenice, brojevi i zamjenice sklanjaju se (dekliniraju), glagoli se spreu (konjugiraju), dok se pridjevi i sklanjaju (dekliniraju) i kompariraju.

Imenice[uredi VE|uredi]Ulatinskom jezikupostoji petdeklinacija:

1. ili a-deklinacija

2. ili o-deklinacija

3. deklinacija, za:

konsonantske osnove

i-osnove

4. ili u-deklinacija

5. ili e-deklinacija

Imenice se dekliniraju na sljedei nain:

u 1., 2., 4., 5. deklinaciji uklonimo karakteristini nastavak zanominativjednine, te potom na tako dobivenu osnovu rijei dodajemo ostale nastavke

u treoj deklinaciji osnova imenice dobije se tako da se odgenitiva mnoineodbaci karakteristian nastavak-um, te se na tu osnovu dodaju nastavci.

Npr.servus, -i , m. = rob. Nominativ jednine jestservus, uklonimo-usi dobijemoserv-, te na tu osnovu dodajemo ostale nastavke: genitiv jednine glasiservi, dativ glasiservoitd.

Imenice se u rjeniku navode u sljedeem obliku:amicus, -i, m.Amicusje oblik za nominativ jednine,-ije nastavak za genitiv jednine (te po ta dva oblika nedvosmisleno znamo kako se imenica deklinira), am.je oznaka roda. Rod moe bitim.(masculinum, muki rod),f.(femininum, enski rod) in.(neutrum, srednji rod).

1. ili a-deklinacija[uredi VE|uredi]Imenice su veinom enskog roda zbog ega se ova deklinacija jo naziva i enskom deklinacijom. Izuzeci su imenice koje oznaavaju muku osobu, npr.agricola, ae, m.= ratar;pharmaceuta, ae, m.- apotekar, farmaceut j

2. ili o-deklinacija[uredi VE|uredi]U drugoj deklinaciji imenice su mukog (masculinum) ili srednjeg roda (neutrum). Mukog su roda one imenice koje u nominativu jednine zavravaju na-us(npr.populus) ili-er(npr.paediater), a srednjega one na-um(npr.oppidum).

Imenice 2. deklinacije moemo podijeliti na tri podgrupe:

I -us (masculinum)

II -er (masculinum)

III -um (neutrum)

Imenicevirus(otrov) ,vulgus(svjetina) ipelagus(more) srednjeg su roda iako u nominativu jednine zavravaju na-us. Kod tih imenica nastavak za akuzativ jednine je -us.

-apade

jednina

mnoina

N

-a-aeG

-ae-arumD

-ae-isA

-am-asV

-a-aeAb

-a-is

-uspade

jednina

mnoina

N

-us-iG

-i-orumD

-o-isA

-um-osV

-e-iAb

-o-is

-erpade

jednina

mnoina

N

-er-iG-i-orumD

-o-isA

-um-osV

-er-iAb

-o-is

-umpade

jednina

mnoina

N

-um-aG

-i-orumD

-o-isA

-um-aV

-um-aAb

-o-is

3. deklinacija[uredi VE|uredi]Ovoj deklinaciji pripadaju one imenice kojima osnova zavrava ili na suglasnik (to su tzv.konsonantske osnove) ili na samoglasniki(tzv.i-osnove).

Osnova imenica dobije se tako da od genitiva jednine odbacimo karakteristian nastavak, a u treoj deklinaciji to je-is.

U ovoj deklinaciji zastupljene su imenice sva tri roda.

Uobiajeni zavreci imenica mukog roda u nominativu i genitivu jednine su:

-or, -oris; -os, -oris; -o, -onis; -es, -itis; -ex, -icis; -x, -cis; -x, -gisImenice enskog roda obino zavravaju na:

-io, -ionis; -do, -dinis; -go, -ginis; -as, -atis; -us, -utis; -us, -udis; -x, -cis; -x, -gisImenice srednjeg roda najee zavravaju na:

-en, -inis; -us, -eris; -us, -oris.I-osnovama pripadaju:

jednakoslone imenice, tj. one imenice koje u nominativu i genitivu jednine imaju jednak broj slogova, npr.civis, -is, m. imenice koje ispred nastavka-isu genitivu jednine imaju dva ili vie suglasnika, npr.ars, artis, f. imenice srednjeg roda koje u nominativu jednine zavravaju na-e,-alili-ar, npr.mare, -is, n..

Masculinum, femininumpadejedninamnoina

N--es

G-is-(i)um*

D-i-ibus

A-em-es

V--es

Ab-e-ibus

* Imenice mukog i enskog roda i-osnova razlikuju se od imenica mukog i enskog roda konsonantskih osnova samo u genitivu mnoine, koji zavrava na-ium, a ne na-um.

** oblik nominativa u rjeniku je posebno oznaen. primjer: imenica vox,-cis,f.

nominativ: vox

osnova imenice: voc- (dobije se tako da se makne genitivni nastavak -IS)

deklinacija

voxvoces

vocisvocum

vocivocibus

vocemvoces

voxvoces

vocevocibus

Neutrumpadejedninamnoina

NNema-a*

G-is-um*

D-i-ibus

ANema-a*

VNema-a*

Ab-e*-ibus

Imenice srednjeg roda i-osnova imaju u ablativu jednine-i(a ne-e), u genitivu mnoine-ium(a ne-um), a u nominativu, akuzativu i vokativu mnoine zavravaju na-ia(a ne na-a):

4. ili u-deklinacija[uredi VE|uredi]U genitivu jednine imenice ove deklinacije zavravaju na-us. U nominativu jednine imenice mukog roda zavravaju na-us, a srednjeg na-u. Imenice enskog roda u ovoj su deklinaciji rijetke.

Primjeri:cantus, -us, m.- pjesma;manus, -us, f.- ruka, aka;genu, -us, n.- koljeno.

Masculinum, femininumpade

jednina

mnoina

N

-us-usG

-us-uumD

-ui-ibusA

-um-usV

-us-usAb

-u-ibus

Neutrumpade

jednina

mnoina

N

-u-uaG

-us-uumD

-u-ibusA

-u-uaV

-u-uaAb

-u-ibus

5. ili e-deklinacija[uredi VE|uredi]Imenice ove deklinacije preteno su enskog roda, jedino sudies,ei,mdan imeridies,ei,mpodne mukoga roda, imenicadiesmoe biti i enskog roda kada znai odreeni rok. Relativno su malobrojne, a neke nemaju oblike za sve padee. Samodiesiresstvar imaju potpunu mnoinu, a neke imenice imaju samo n,a,v mnoine.

padejedninamnoina

N-es-es

G-ei-erum

D-ei-ebus

A-em-es

V-es-es

Ab-e-ebus

Glagoli[uredi VE|uredi]Glagoli se u latinskom konjugiraju i upravo su po nainu konjugacije podijeljeni na 5 grupa:

I-a konjugacija-re II-e konjugacija-re III-konsonantska konjugacija-re III-io konjugacija-re*

IV-i konjugacija-reIsto tako latinski glagoli, kao i hrvatski, imaju prola, sadanje i budua vremena, ali i naine i stanja. No, glagoli se, kao i latinske imenice, predstavljaju. I to tako da se napie u 1. licu sg., broj konjugacije(arapskim, ne rimskim brojem), i znaenje. A ita se 1. lice sg., infinitiv i znaenje. Infinitiv se tvori tako da se iz zadanog 1. lica sg. makne -O i doda jedan od gore navedenih nastavaka.

npr. amo, 1.=voljeti

. amo, amre, voljeti

lego, 3.=itati

. lego, legre, itati

*Glagoli III-io konjugacije se predstavljaju kao glagoli III-kons. (npr. capio, 3.=oteti,

zgrabiti [. capio, capre=oteti, zgrabiti]), a konjugiraju se po nastavcima za IV-i konjugaciju

[capio, capis, capit, capmus, captis, capiunt])Glagolbiti[uredi VE|uredi]Glagolbitise na latinskom predstavlja sum, esse, fu gdje:

sumoznaava 1. lice sg. indikativa prezenta aktivnog(jesam) esseoznaava infinitiv(biti) fuoznaava 1. lice sg. indikativa perfekta aktivnog(bio sam)Indikativ prezenta aktivnog[uredi VE|uredi]licejedninamnoina

1., m-mus

2.-s-tis

3.-t-nt

Ovi nastavci se dodaju na prezentsku osnovu koja se dobije tako da se u I-a, II-e i IV-i konjugaciji u infinitivu makne nastavak-re, a u III-kons. i III-io se mie itav-re.

U III-kons. konjugaciji izmeu prezentske osnove i nastavaka dodaju se tematski vokali:

-i-(u 2. i 3. licu jednine te u 1. i 2. licu mnoine) -u-(u 3. licu mnoine) npr. lego, 3.=itati lego

legis

legit

legmus

legtis

legunt

U III-io i IV-i konjugaciji izmeu prezentske osnove i nastavaka takoer se dodaju tematski vokali:

-u-(u 3. licu mnoine) npr. capio, 3.=oteti, zgrabiti, uzeti | punio, 4.=kazniti capio || punio

capis || punis

capit || punit

capmus || punimus

captis || punitis

capiunt || puniunt

Glagolbiti

licejedninamnoina

1.smsmus

2.sestis

3.estsunt

Imperativ I.[uredi VE|uredi]liceI-aII-eIII-kons.III-ioIV-i

2. sg.-----

2. pl.-t-t-t-it-it

Imperativ I. je blai zapovjedni nain, koristi se u knjievnim djelima. U imperativu I. latinskoga jezika postoje samo 2 lica: 2. lice jednine (singulara/sg.) i 2. lice mnoine (plurala/pl.). Imperativ I. tvori se na sljedei nain:

Singular

U I-a, II-e i IV-i konjugaciji 2. lice sg. jednako je prezentskoj osnovi[npr. am! (voli!) | hab! (imaj!) | pun! (kazni!)] U III-kons. i III-io konjugaciji na prezentsku osnovu dodaje se tematski vokal -[npr. leg! (itaj!) | fug! (bjei!)] Plural

U I-a, II-e i IV-i konjugaciji na 2. lice sg. dodaje se nastavak-t[npr. amt! (volite!) | habt! (imajte!) | punt! (kaznite!)] U III-kons. i III-io konjugaciji na prezentsku osnovu dodaje se tematski vokal -- te nastavak-t[npr. legt! (itajte!) | fugt! (bjeite!)]Glagolbiti

licejedninamnoina

2.eseste

Indikativ imperfekta aktivnog[uredi VE|uredi]licejedninamnoina

1.-bam-bamus

2.-bas-batis

3.-bat-bant

Indikativimperfektaaktivnog tvori se na isti nain kao i indikativprezentaaktivnog, samo s ovim nastavcima. Kroz sve konjugacije ovi nastavci izgledaju ovako:

I-aII-eIII-kons.III-ioIV-i

-abam-ebam-ebam-iebam-iebam

npr. amo, 1. lego, 3. punio, 4. 1. sg. amabam legebam puniebam

2. sg. amabas legebas puniebas

3. sg. amabat legebat puniebat

1. pl. amabamus legebamus puniebamus

2. pl. amabatis legebatis puniebatis

3. pl. amabant legebant puniebant

Glagolbiti

licejedninamnoina

1.erameramus

2.eraseratis

3.eraterant

Imperativ II.[uredi VE|uredi]Imperativ II. koristi se u slubenim spisima i dokumentima. Postoje etiri lica:2. sg., 3. sg., 2. pl. i 3. pl.

liceI-aII-eIII-kons.III-ioIV-i

2. sg.-to-to-ito-to-to

3. sg.-to-to-ito-to-to

2. pl.-tote-tote-itote-tote-tote

3. pl.-nto-nto-unto-unto-unto

npr. amo, 1. capio, 3. 2.sg. amato capito

3.sg. amato capito

2.pl. amatote capitote

3.pl. amanto capiunto

Glagolbiti

licejedninamnoina

2.estoestote

3.estosunto

Pridjevi[uredi VE|uredi]Latinski se pridjevi dijele na dvije skupine:

pridjevi koji se dekliniraju po a-deklinaciji (u enskom rodu) odnosno o-deklinaciji (u mukom i srednjem rodu). U rjeniku uz njih stoji oznaka3. Primjer:altus, 3ita se "altus, alta, altum"

pridjevi tree deklinacije. Oni pripadaju i-osnovama. Sa svoje strane, oni se opet dijele na tri skupine, ovisno o broju oblika u nominativu jednine. Tako postoje:

pridjevi s 3 zavretka: pridjev u nominativu jednine ima za svaki rod poseban oblik. Primjer:celeber, -bris, -bre- pritom jeceleberoblik za nominativ jednine mukog roda;celebrisenskog roda, acelebresrednjeg. Genitiv jednine za sva tri roda je predvidljiv:celebris.

pridjevi s 2 zavretka: pridjev u nominativu jednine ima jedan oblik za muki i enski rod, a drugi oblik za srednji rod. Primjer:omnis, -e- pritom jeomnisoblik za nominativ jednine mukog i enskog roda, aomnesrednjeg. Genitiv jednine za sva tri roda je predvidljiv:omnis.

pridjevi s jednim zavretkom: pridjev u nominativu jednine ima isti oblik za sva tri roda. Rjenika oznaka koja slijedi upuuje na genitiv jednine. Primjer:audax, -acis- pri emu jeaudaxnominativ jednine sva tri roda, aaudacisgenitiv jednine za sva tri roda.

Deklinacija pridjeva[uredi VE|uredi]Pridjevi a i o deklinacije dekliniraju se kao i imenice tih deklinacija.

Pridjevi tree deklinacije dekliniraju se: Singular

N -er,-ris,-re;-is,-e;razliito;

G -is

D -i

A -em (m,f); =N (n)

V = N

AB -i

Plural

n -es(m,f);-ia(n)

g -ium

d -ibus

ak = n

v = n

ab -ibus

Zamjenice[uredi VE|uredi]Zamjenice se djele na:

osobne

posvojne

povratne

pokazne

upitne

odnosne

neodreene

Zamjenice za prva lica nemaju vokativ.

Osobne (line) zamjenice[uredi VE|uredi]U latinskom postoje osobne zamjenice za 1. i 2. lice sg. i pl. ,trea lica nadomjetaju se pokaznom zamjenicom.

Prvo liceDrugo lice

ego, meja m. i f.ns, nostrummi m. i f.t, tuti m. i f.vs, vestrumvi m. i f.

SingularPluralSingularPlural

Nominativegonstvs

Genitivmenostr ili nostrum1tuvestr ili vestrum1

Dativmihinbstibivbs

Akuzativmnstvs

Vokativ----

Ablativ(a) me\mecum (cum me)(a) nbs\nobiscum (cum nobis)(a) t\tecum (cum te)(a) vbs\vobiscum (cum vobis)

1oblicinostrumivestrumkoriste se samo u znaenju od nas, to jest od vasUpitna zamjenica[uredi VE|uredi]Upitna zamjenicatko?,to?u latinskom jeziku glasiqus?, qud?i ima, kao i u hrvatskom jeziku, samo jedninu.

padeza ivoza neivo

Nominativqusqud

Genitivciuscius

Dativcuicui

Akuzativqumqud

Vokativ--

Ablativququ

Povratna zamjenica[uredi VE|uredi]Povratna zamjenica u latinskom jeziku ima samo jedninu i nema nominativ i vokativ.

Nominativ-

Genitivsui

Dativsibi

Akuzativs

Vokativ-

Ablativs\secum (cum se)

Odnosne zamjenice[uredi VE|uredi]qu, quae, quodkoji, koja, koje

m.f.n.

SingularPluralSingularPluralSingularPlural

Nominativquququaequaequodquae

Genitivcius1qurum1cius1qurum1cius1qurum1

Dativcuiquibuscuiquibuscuiquibus

Akuzativquemqusquamqusquodquae

Vokativ------

Ablativququibusququibusququibus

1oblici genitiva jednine i mnoine nerijetko imajuposvojnoznaenjeiji, ija, ijePokazne zamjenice[uredi VE|uredi]Pokazne zamjenice u latinskom jeziku su sljedee:

1. hc, haec, hcovaj, ova, ovo2. iste, ista, istudtaj, ta, to3. ille, illa, illudonaj, ona, ono4. s, ea, don(aj), ona, ono5. dem, edem, demisti, ista, isto6. ipse, ipsa, ipsumsm, sama, samo

Pokazne zamjenice u svojoj deklinaciji pokazuju neke osobitosti: genitiv i dativ singulara te dativ i ablativ plurala imaju iste oblike za sva tri roda, u genitivu singulara imaju nastavak-iusa u dativu-i.

hc, haec, hc

m.

f.

n.

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nominativ

hc

h

haec

hae

hc

haec

Genitiv

hius

hrum

hius

hrum

hius

hrum

Dativ

huic

hs

huic

hs

huic

hs

Akuzativ

hunc

hs

hanc

hs

hoc

haec

Vokativ

-

-

-

-

-

-

Ablativ

hc

hs

hc

hs

hc

hs

iste, ista, istudm.

f.

n.

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nominativ

iste

ist

ista

istae

istud

ist

Genitiv

istus

istrum

istus

istrum

istus

istrum

Dativ

ist

ists

ist

ists

ist

ists

Akuzativ

istum

ists

istam

ists

istud

ist

Vokativ

-

-

-

-

-

-

Ablativ

ist

ists

ist

ists

ist

ists

ille, illa, illud

m.

f.

n.

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nominativ

ille

ill

illa

illae

illud

ill

Genitiv

illus

illrum

illus

illrum

illus

illrum

Dativ

ill

ills

ill

ills

ill

ills

Akuzativ

illum

ills

illam

ills

illud

ill

Vokativ

-

-

-

-

-

-

Ablativ

ill

ills

ill

ills

ill

ills

s, ea, dm.

f.

n.

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nominativ

s

ii(ei)

ea

eae

d

ea

Genitiv

ius

erum

ius

erum

ius

erum

Dativ

ei

eis(iis)

ei

eis(iis)

ei

eis(iis)

Akuzativ

eum

eos

eam

eas

d

ea

Vokativ

-

-

-

-

-

-

Ablativ

e

eis(iis)

e

eis(iis)

e

eis(iis)

dem, edem, dem1

m.f.n.

SingularPluralSingularPluralSingularPlural

Nominativdemdemedemeaedemdemedem

Genitiveiusdemeorundemeiusdemearundemeiusdemeorundem

Dativedemeisdem(sdem)edemeisdem(sdem)edemeisdem(sdem)

Akuzativeundemeosdemeandemeasdemdemeadem

Vokativ------

Ablativedemeisdem(sdem)edemeisdem(sdem)edemeisdem(sdem)

1na isti se nain deklinira i zamjenicaipse, ipsa, ipsumGlagolske imenice[uredi VE|uredi]Supin[uredi VE|uredi]Ulatinskompostoje dva oblika supina. Nastali su odakuzativaidativailiablativaglagolske imenice etvrte deklinacije. Oblik u akuzativu je etvrti osnovni dio glagola koji se navodi urjeniku(od gl.amo,1. amavi,amatum, amatum je supin), po obliku je jednak akuzativu jednine srednjeg roda participa perfekta pasivnog, dakle zavrava na-um.

Koristi se samo s glagolima kretanja i oznaava namjeru, prevodi se infinitivom ili namjernom reenicom (da pobjedi,da ...). Na primjer, "Gladiatores adfueruntpugnatum" na latinskom znai: "Gladijatori su doli da se bore" ili "Gladijatori su doli boriti se", "Idormitum!" znai "Idi spavati".

Drugi oblik supina koristi se spridjevimai nekim izrazima s glagolomesse(fas est,nefas est...). Nastao je od dativa svrhedativus finalisili od ablativa obzira (odgovara na pitanje: s obzirom na to). Najjednostavnije reeno tvori se tako da od supina na-umodbacimo zavrno-mi produljimo "u". Prevodi se infinitivom. Primjeri: "Multae res faciles suntdictu, difficiles suntfactu". (dictu i factu su supini)-"Mnoge stvari su lagane za rei, a teke su za napraviti.". "Horribilevisuest"-" Strano (je) za vidjeti".

Brojevi[uredi VE|uredi]Neki brojevi se dekliniraju, neki ne. Dekliniraju se: 1,2,3,200,300,400,500,600,700,800,900,2000,3000,...(tisuice) Ostali brojevi se ne dekliniraju.

pade123

N/nunus, una, unumduo, duae, duotres, tria

G/guniusduorum, duarum, duorumtrium

D/duniduobus, duabus, duobustribus

A/aunum, unam, unumduo(s), duas, duotres, tria

AB/abuno, una, unoduobus, duabus, duobustribus