23
Ekonomika preduzeća Četvrto predavanje doc. dr. Jasmin Halebić

Ekonomika preduzeća

  • Upload
    uyen

  • View
    111

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekonomika preduzeća. Četvrto predavanje doc. dr. Jasmin Halebić. Ekonomske funkcije preduzeća. Elementi preduzeća : kolektiv, sredstva i organiz. struk. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Ekonomika preduzeća

Ekonomika preduzeća

Četvrto predavanje

doc. dr. Jasmin Halebić

Page 2: Ekonomika preduzeća

Ekonomske funkcije preduzeća

Elementi preduzeća: kolektiv, sredstva i organiz. struk.-Kolektiv preduzeća: svi zaposleni bez obzira na kojem

radnom mjestu bili raspoređeni i koje poslovne zadatke ispunjavali (od direktora do portira)

Usklađenost kolektiva sa ciljevima preduzeća:-Kvantitativna usklađenost: odnos broja zaposlenih i

poslovnih zadataka i ciljeva preduzeća-Kvalitativna usklađenost: kvalifikaciona struktura zaposlenih

(kolektiva) i ciljeva preduzeća-Vremenska usklađenost: promjena proizvodnih zadataka i

ciljeva preduzeća zahtjeva promjenu kvantitaivne i kvalitativne strukture.

2 Ekonomika preduzeća

Page 3: Ekonomika preduzeća

Ekonomske funkcije preduzeća

Sredstva preduzeća mogu biti: stalna (osnovna) i obrtna. Usklađenost sredstava:

-kvantitativna usklađenost: veličina sredstava vs. poslovni zadaci i ciljevi

-kvalitativna usklađenost: odnos između vrste sredstava (stalna i obrtna) vs. poslovni zadaci i ciljevi, kao i vrsta djelatnosti

-vremenska usklađenost: promjena ciljeva i poslovnih zadataka zahtijeva usklađivanje sredstava.

3 Ekonomika preduzeća

Page 4: Ekonomika preduzeća

Ekonomske funkcije preduzeća

Organizaciona struktura preduzeća

Ukupni poslovni zadaci preduzeća se dijele na zadatke zaposlenika, pobliže definisane opisom radnog mjesta. Prema poslovnim zadacima se formiraju organizacione jedinice preduzeća.

-Proizvođač-pojedinac, obavlja sve faze p-dnje: pripremnu, tehnološku i završnu

-Proizvođač-kolektiv, sve faze se odvijaju unutar kolektiva a zadaci su raspoređeni na pojedince

-Organizaciona jedinica od proizvođača pojedinca ka proizvođaču kolektivu4 Ekonomika preduzeća

Page 5: Ekonomika preduzeća

Povezivanje preduzećaPovezivanje preduzeća

Poslovna praksa iziskuje povezivanje i zajedničko Poslovna praksa iziskuje povezivanje i zajedničko obavljanje poslova (konzorcij)obavljanje poslova (konzorcij)Ciljevi povezivanja:Ciljevi povezivanja:

-stvaranje monopola-stvaranje monopola-kontrola tržišnih tokova (trž. moć)-kontrola tržišnih tokova (trž. moć)-sprječavanje konkurencije-sprječavanje konkurencije-racionalizacija poslovanja-racionalizacija poslovanja-uštede-uštede-vjerodostojnost-vjerodostojnost

Page 6: Ekonomika preduzeća

Povezivanje preduzećaPovezivanje preduzeća

Povezana preduzeća: dva ili više preduzeća Povezana preduzeća: dva ili više preduzeća povezanih putem kapitala, ugovora ili povezanih putem kapitala, ugovora ili mješovito (kapital i ugovor)mješovito (kapital i ugovor)

Najčešći oblik povezivanja su Najčešći oblik povezivanja su fuzijefuzije koje koje nastaju pripajanjem manjeg preduzeća nastaju pripajanjem manjeg preduzeća većem ili spajanjem više isto (razno) rodnih većem ili spajanjem više isto (razno) rodnih preduzeća, prilikom čega preduzeće koje se preduzeća, prilikom čega preduzeće koje se pripaja gubi svoj identitet, pravnu i poslovnu pripaja gubi svoj identitet, pravnu i poslovnu sposobnost. sposobnost.

Page 7: Ekonomika preduzeća

Povezivanje preduzećaPovezivanje preduzeća

U povezanim preduzećima dominantvo U povezanim preduzećima dominantvo preduzeće vrši upravljanje podređenim, preduzeće vrši upravljanje podređenim, kontrolisanim, zavisnim preduzećima. To kontrolisanim, zavisnim preduzećima. To se postiže stjecanjem kontrolnog paketa se postiže stjecanjem kontrolnog paketa dionica u zavisnom preduzeću.dionica u zavisnom preduzeću.

Horizontalno povezivanje – iz iste ili Horizontalno povezivanje – iz iste ili srodne djelatnostisrodne djelatnosti

Vertikalno povezivanje – u Vertikalno povezivanje – u reprodukcionom lancu, p-đač sirovina, reprodukcionom lancu, p-đač sirovina, finalnog pda i distributer. finalnog pda i distributer.

Page 8: Ekonomika preduzeća

Povezivanje preduzećaPovezivanje preduzeća

Grupacije preduzeća: holding i koncernGrupacije preduzeća: holding i koncern

Holding: jedno preduzeće stiče kontrolni paket dionica Holding: jedno preduzeće stiče kontrolni paket dionica u drugom ili više zavisnih preduzeća. Holding obavlja u drugom ili više zavisnih preduzeća. Holding obavlja djelatnost upravljanja u zavisnim preduzećima, koja djelatnost upravljanja u zavisnim preduzećima, koja zadržavaju poslovnu samostalnost ali se upravljačke zadržavaju poslovnu samostalnost ali se upravljačke funkcije prenose.funkcije prenose.

Koncern: dominantno preduzeće pored funkcije Koncern: dominantno preduzeće pored funkcije upravljanja zavisnim preduz. ima i neku pretežnu upravljanja zavisnim preduz. ima i neku pretežnu poslovnu djelatnost. poslovnu djelatnost.

Page 9: Ekonomika preduzeća

KorporacijeKorporacije

Korporacije su najčešći oblik organizacije velikih Korporacije su najčešći oblik organizacije velikih poslovnih sistema. U svakoj razvijenoj privredi one poslovnih sistema. U svakoj razvijenoj privredi one preovlađuju po vrijednosti pdnje i prodaje. preovlađuju po vrijednosti pdnje i prodaje.

Korporacije su velika preduzeća, MNK i TNKKorporacije su velika preduzeća, MNK i TNK

To su dugotrajna i stabilna preduzećaTo su dugotrajna i stabilna preduzeća

Prednosti korporacija: ograničena odgovornost Prednosti korporacija: ograničena odgovornost (vlasnici nisu odgovorni, nego korporacija kao subjekt (vlasnici nisu odgovorni, nego korporacija kao subjekt poslovanja). Vlasnici odgovornost snose samo u visini poslovanja). Vlasnici odgovornost snose samo u visini vrijednosti dionica koje posjeduju. U slučaju stečaja i vrijednosti dionica koje posjeduju. U slučaju stečaja i likvidacije vlasnici gube samo dionički kapital.likvidacije vlasnici gube samo dionički kapital.

Page 10: Ekonomika preduzeća

KorporacijeKorporacije

Prednosti korporacija: jednostavna promjena Prednosti korporacija: jednostavna promjena vlasništva. Lica koja posjeduju dionice mogu ih prodati vlasništva. Lica koja posjeduju dionice mogu ih prodati svim sudionicima na tržištu kapitala. Kupoprodaja svim sudionicima na tržištu kapitala. Kupoprodaja dionica se vrši putem berze i brokera.dionica se vrši putem berze i brokera.

Prednosti korporacija: mogućnost prikupljanja fin Prednosti korporacija: mogućnost prikupljanja fin sredstava velikog obima putem emisije dionica. Time sredstava velikog obima putem emisije dionica. Time nastaju korporacije sa milionskim brojem dioničara. nastaju korporacije sa milionskim brojem dioničara.

Page 11: Ekonomika preduzeća

K-ke korporacije kao složenih organizacijaK-ke korporacije kao složenih organizacija

Suštinski to su dionička društva, koja kapital Suštinski to su dionička društva, koja kapital (osnivački, početni, naknadno stečeni) pribavljaju (osnivački, početni, naknadno stečeni) pribavljaju emisijom dionica. emisijom dionica.

Korporacija je jedinstvena cjelina u poslovnom i Korporacija je jedinstvena cjelina u poslovnom i vlasničkom pogledu. Ima status pravnog lica pa može vlasničkom pogledu. Ima status pravnog lica pa može stupati u pravni promet sa drugim preduzećima. stupati u pravni promet sa drugim preduzećima.

Posjeduje sopstvenu imovinu. Posjeduje sopstvenu imovinu.

Dijelovi korporacije nemaju sopstvenu imovinu, Dijelovi korporacije nemaju sopstvenu imovinu, kapital, niti upravljačke organe. kapital, niti upravljačke organe.

Menadžeri provode odluke na raznim nivoima i Menadžeri provode odluke na raznim nivoima i dijelovima korporacije.dijelovima korporacije.

Page 12: Ekonomika preduzeća

Unutrašnja organizacija korporacijeUnutrašnja organizacija korporacije

Korporacije su uglavnom decentralizovane, posjeduju Korporacije su uglavnom decentralizovane, posjeduju poslovne jedinice, kao zaokružene poslovno-tržišne poslovne jedinice, kao zaokružene poslovno-tržišne cjeline. cjeline.

Uži segmenti poslovanja korporacija se javljaju kao Uži segmenti poslovanja korporacija se javljaju kao troškovni centri koji rezultat poslovanja iskazuju u troškovni centri koji rezultat poslovanja iskazuju u veličini troškova a ne u ostvarenom profitu. veličini troškova a ne u ostvarenom profitu. (ekonomičnost)(ekonomičnost)

Profitni centri – gotovo kao zasebna preduzeća, sa Profitni centri – gotovo kao zasebna preduzeća, sa vlastitim R&D, planiranjem, marketingom.vlastitim R&D, planiranjem, marketingom.

Page 13: Ekonomika preduzeća

Upravljanje korporacijamaUpravljanje korporacijama

Korporacije su jedinstveni upravljački sistemi, u Korporacije su jedinstveni upravljački sistemi, u vlasničkom i poslovnom smislu, kontrolisana sa vrha.vlasničkom i poslovnom smislu, kontrolisana sa vrha.

Menadžment emituje i prodaje dionice, određuje Menadžment emituje i prodaje dionice, određuje politiku dividendi, strategiju i planove razvoja. politiku dividendi, strategiju i planove razvoja.

Upravljački organi: grupa dioničara, upravni i nadzorni Upravljački organi: grupa dioničara, upravni i nadzorni odbor. Menadžeri provode odluke. odbor. Menadžeri provode odluke.

Page 14: Ekonomika preduzeća

Holding preduzećaHolding preduzeća

Holding posjeduje dionice ili udjele zavisnih Holding posjeduje dionice ili udjele zavisnih preduzeća. Upravljačko preduzeće je matica (majka) a preduzeća. Upravljačko preduzeće je matica (majka) a zavisna su kćerke. zavisna su kćerke.

Holding ne funkcioniše kao jedinstveno preduzeće, za Holding ne funkcioniše kao jedinstveno preduzeće, za razliku od korporacija. Članice holdinga su autonomne razliku od korporacija. Članice holdinga su autonomne u poslovanju, njihov rad se ne upravlja iz holdinga. u poslovanju, njihov rad se ne upravlja iz holdinga.

Holding vlasnički objedinjuje zavisna preduzeća Holding vlasnički objedinjuje zavisna preduzeća (članice) imajući udio u osnovnom kapitalu od 51% do (članice) imajući udio u osnovnom kapitalu od 51% do 100% članica holdinga.100% članica holdinga.

Upravljačka dominacija se ostvaruje putem Upravljačka dominacija se ostvaruje putem predstavnika holdinga u upravljačkim organima predstavnika holdinga u upravljačkim organima zavisnih preduzeća. zavisnih preduzeća.

Page 15: Ekonomika preduzeća

Holding preduzećaHolding preduzeća

Osnovni motiv formiranja holdinga je uspostavljanje Osnovni motiv formiranja holdinga je uspostavljanje vlasničke prevlasti nad postojećim i budućim vlasničke prevlasti nad postojećim i budućim članicama. Uključivanje drugih preduzeća u holding se članicama. Uključivanje drugih preduzeća u holding se vrši najčešće kada ona zapadnu u finansijske vrši najčešće kada ona zapadnu u finansijske poteškoće. poteškoće.

Članice holdinga gube svoju upravljačku autonomiju Članice holdinga gube svoju upravljačku autonomiju (predstavnik holdinga je u upravljačkim organima) ali (predstavnik holdinga je u upravljačkim organima) ali ne i poslovnu (i dalje nastavljaju poslovanje kao ne i poslovnu (i dalje nastavljaju poslovanje kao samostalni poslovni subjekti, posluju za svoj račun, samostalni poslovni subjekti, posluju za svoj račun, stupaju u pravni i poslovni promet). stupaju u pravni i poslovni promet).

Page 16: Ekonomika preduzeća

Holding kao preduzeće ili grupaHolding kao preduzeće ili grupa

Budući da učestvuje u kapitalu drugih, zavisnih, Budući da učestvuje u kapitalu drugih, zavisnih, preduzeća, holding učestvuje u raspodjeli ostvarene preduzeća, holding učestvuje u raspodjeli ostvarene dobiti. dobiti.

Hoding nije poslovno udruženje, jer ono nema Hoding nije poslovno udruženje, jer ono nema svojstvo pravnog lica, niti mogućnost upravljanja svojstvo pravnog lica, niti mogućnost upravljanja preduzećima – članicama. preduzećima – članicama.

Poslovno udruženje, za razliku od holdinga, nastaje Poslovno udruženje, za razliku od holdinga, nastaje radi zadovoljenja poslovnih interesa članica a ne radi radi zadovoljenja poslovnih interesa članica a ne radi stjecanja profita. stjecanja profita.

Holding nekada funkcioniše kao grupa preduzeća. U Holding nekada funkcioniše kao grupa preduzeća. U tom slučaju grupacija nije pravno lice, ne vodi zasebne tom slučaju grupacija nije pravno lice, ne vodi zasebne poslovne knjige niti predstavlja obračunsku jedinicu. poslovne knjige niti predstavlja obračunsku jedinicu.

Page 17: Ekonomika preduzeća

Holding kao preduzeće ili grupaHolding kao preduzeće ili grupa

Holding posjeduje većinu glasova u organima Holding posjeduje većinu glasova u organima upravljanja zavisnih preduzeća i time odlučuje o upravljanja zavisnih preduzeća i time odlučuje o poslovnoj politici i prisvaja dio dobiti (zbog učešća u poslovnoj politici i prisvaja dio dobiti (zbog učešća u vlasništvu) ali i snosi rizik poslovanja u vidu gubitka vlasništvu) ali i snosi rizik poslovanja u vidu gubitka uloženog kapitala (udruženje ne). uloženog kapitala (udruženje ne).

Zavisna (supsidijarna) društva nisu upravljački Zavisna (supsidijarna) društva nisu upravljački autonomna, ali uživaju punu poslovnu autonomiju. autonomna, ali uživaju punu poslovnu autonomiju.

Page 18: Ekonomika preduzeća

Vrste holding preduzećeVrste holding preduzeće

Čist holding – isključivo se bavi upravljačkim Čist holding – isključivo se bavi upravljačkim aktivnostimaaktivnostima

Mješoviti holding – pored upravljačkih, obavlja i druge Mješoviti holding – pored upravljačkih, obavlja i druge vrste poslova. vrste poslova.

Page 19: Ekonomika preduzeća

Tranzicija i restrukturiranje Tranzicija i restrukturiranje preduzećapreduzeća

U prošlosti privreda BiH se razvijala u uslovima U prošlosti privreda BiH se razvijala u uslovima društvene i državne svojine SzP, te nepostojanja društvene i državne svojine SzP, te nepostojanja tržišnih kriterija poslovanja u većem dijelu privrednih tržišnih kriterija poslovanja u većem dijelu privrednih sektora. sektora.

Tržišna konkurencija nije bila dovoljna a država je bila Tržišna konkurencija nije bila dovoljna a država je bila odlučujući ekonomski regulator.odlučujući ekonomski regulator.

Početkom 90-ih javljaju se zahtijevi za tržišnim Početkom 90-ih javljaju se zahtijevi za tržišnim kriterijima efikasnosti i efektivnosti. Što znači, pored kriterijima efikasnosti i efektivnosti. Što znači, pored ostalog, učešće privatne svojine u vlastništvu ostalog, učešće privatne svojine u vlastništvu preduzeća, promjene u organizaciji i uvođenje preduzeća, promjene u organizaciji i uvođenje savremenog menadžmenta u poslovanje. savremenog menadžmenta u poslovanje.

Page 20: Ekonomika preduzeća

Tranzicija i restrukturiranje preduzTranzicija i restrukturiranje preduz

Restrukturiranje preduzeća obuhvata promjene u: Restrukturiranje preduzeća obuhvata promjene u: vlasništvu, organizaciji i načinu upravljanja.vlasništvu, organizaciji i načinu upravljanja.

Tranzicija je proces prelaska preduzeća i nekadašnjih Tranzicija je proces prelaska preduzeća i nekadašnjih socijalističkih zemalja na tržišne uslove i kriterije socijalističkih zemalja na tržišne uslove i kriterije poslovanja sa ciljem postizanja veće efikasnosti u poslovanja sa ciljem postizanja veće efikasnosti u korištenju raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa i korištenju raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa i u poslovanju preduzeća kao tržišnog subjekta. u poslovanju preduzeća kao tržišnog subjekta.

Page 21: Ekonomika preduzeća

Tranzicija i restrukturiranje preduzTranzicija i restrukturiranje preduz

Potreba restrukturiranja nastala je činjenice da Potreba restrukturiranja nastala je činjenice da poslovanje preduzeća nije bilo u skladu sa tržišnim poslovanje preduzeća nije bilo u skladu sa tržišnim kriterijima. kriterijima.

Organizacionim restrukturiranjem se želi postići Organizacionim restrukturiranjem se želi postići ubrzana cirkulacija kapitala u procesu reprodukcije, ubrzana cirkulacija kapitala u procesu reprodukcije, odnosno povećati koeficijent obrta kapitala odnosno povećati koeficijent obrta kapitala (sredstava), zbog oskudice kapitala. (sredstava), zbog oskudice kapitala.

Page 22: Ekonomika preduzeća

Oblici upravljačkog restrukturiranja preduzOblici upravljačkog restrukturiranja preduz

Razmjena paketa dionica ili udjela zainteresovanih Razmjena paketa dionica ili udjela zainteresovanih preduzećapreduzeća

Preuzimanje menadžmenta uspješnih preduzeća na Preuzimanje menadžmenta uspješnih preduzeća na određeno vrijemeodređeno vrijeme

Davanje u zakup pojedinih dijelova opremeDavanje u zakup pojedinih dijelova opreme

Izdavanje opreme na korištenje uz oročenu otplatuIzdavanje opreme na korištenje uz oročenu otplatu

Prodaja MSP menadžmentu i radnicima na kredit ili Prodaja MSP menadžmentu i radnicima na kredit ili otplatu. otplatu.

Page 23: Ekonomika preduzeća

Uslovi restrukturiranja preduzUslovi restrukturiranja preduz

Stalno je potrebno razvijati nove institucionalne Stalno je potrebno razvijati nove institucionalne kategorije i zakonska rješenja radi podsticanja i kategorije i zakonska rješenja radi podsticanja i unaprjeđenja oblika upravljačkog (vs. vlasničko) unaprjeđenja oblika upravljačkog (vs. vlasničko) restrukturiranja.restrukturiranja.

Izgradnja Izgradnja friendlyfriendly poslovnog ambijenta poslovnog ambijenta

Interna orjentacija strukturnih promjena (vlasničko, Interna orjentacija strukturnih promjena (vlasničko, upravljačko, organizaciono ili finansijsko upravljačko, organizaciono ili finansijsko restrukturiranje)restrukturiranje)

Eksterna orjentacija strukturnih promjena (stepen Eksterna orjentacija strukturnih promjena (stepen konkurentnosti nacionalne privrede)konkurentnosti nacionalne privrede)