46
EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZEĆA Prof.dr Ljiljana Lučić

Ekonomika i Organizacija Preduzeća

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZEĆA

Prof.dr Ljiljana Lučić

Page 2: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

DEFINICIJA I CILJ

• naučna disciplina koja izučava ekonomiju i organizaciju preduzeća

• Iznalaženje rešenja za probleme koji proizilaze iz ograničenih resursa za realizaciju odabranih ciljeva

Page 3: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

PREDMET ISTRAŽIVANJA

• Rezultati poslovanja• Ulaganja • Odnos između ulaganja i rezultata• Faktori koji određuju promenu kvaliteta

ekonomije preduzeća• Optimalizacija poslovanja preduzeća• Strategija razvoja preduzeća• Način organizacije preduzeća

Page 4: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

Istražuje uticaj ekonomskih zakona na poslovanje u cilju efektivnog i efikasnog poslovanja i definiše ekonomske principe poslovanja kojima se to može ostvariti

Efikasnost poslovanja je količnik između vrednosti ulaznih jedinica za proizvodnju i vrednosti produkcije –KAKO SE RADI

Efektivnost izražava uspešnost preduzeća u sticanju i efikasnom korišćenju raspoloživih resursa radi postizanja postavljenih ciljeva- ŠTA SE RADI

Page 5: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

PODELA SA ASPEKTA STEPENA SPECIJALISTIČKIH PREDMETA

ISTRAŽIVANJA • Opšta ekonomika preduzeća • Posebne ekonomike preduzeće- prema privrednim delatnostima- prema poslovnim funkcijama- Prema obliku organizacije

Page 6: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

POSEBNE EKONOMIKE PREDUZEĆA PREMA PRIVREDNIM DELATNOSTIMA

- ekonomika industrijskih preduzeća- ekonomika poljoprivrednih preduzeća- ekonomika trgovinskih preduzeća- ekonomika ugostiteljskih preduzeća- ekonomika spoljnotrgovinskih preduzeća- ekonomika turističkih preduzeća- Ekonomika bankarskih preduzeća- Ekonomika trasnportnih preduzeća

Page 7: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

POSEBNE EKONOMIKE PREDUZEĆA PREMA POSLOVNIM FUNKCIJAMA

• Ekonomika nabavke• Ekonomika proizvodnje• Ekonomika prodaje• Ekonomika transporta• Ekonomika osiguranja

Page 8: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

POSEBNE EKONOMIKE PREDUZEĆA PREMA OBLIKU ORGANIZACIJE

• Ekonomika mikro preduzeća• Ekonomika malih i srednjih preduzeća (MSP)• Ekonomika velikih preduzeća

Page 9: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

OBLICI ORGANIZOVANJA PREDUZEĆA

-Prema Zakonu o računovodstvu-Prema Zakonu o prirednim

društvima

Page 10: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

OBLIK ORGANIZACIJE PREDUZEĆA PREMA ZAKONU O RAČUNOVODSTVU

Kriterij Mikro Mala (potrebno ispunjenje dva od tri kriterija)

Srednja

Broj zaposlenih do prosečno 10 od 10 do 50 od 50 do 250

Poslovni prihod do 700.000EUR manji od 8,8 mil.EUR

od 8,8 do 35 mil.EUR

Vrednost poslovne imovine

do 350.000EUR manji od 4,4 mil. EUR

od 4,4 do 17,5 mil. EUR

Page 11: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

MIKRO PREDUZEĆA- preduzetnici - pravna lica koja ne prelaze dva od sledećih

kriterijuma: - 1.) prosečan broj zaposlenih 10; - 2.) poslovni prihod 700.000 evra u dinarskoj

protivvrednosti; - 3.) prosečna vrednosti poslovne imovine

(izračunata kao aritemetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 350.000 evra u dinarskoj protivvredenosti.

Page 12: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

PREDUZETNIK- poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u

cilju ostvarivanja prihoda- podela prema vrsti poreza koje plaća i načinu na koji se

oporezuje delatnost preduzetnika:1. preduzetnike koji vode knjige po principu dvojnog

knjigovodstva saglasno Zakonu o računovodstvu; 2.preduzetnike koji vode knjige po principu prostog

knjigovodstva saglasno Zakonu o porezu na dohodak građana (obavezni su da obezbede podatke o prihodima, rashodima, osnovnim sredstvima, alatu i inventaru sa kalkulativnim otpisom);

3. preduzetnike koji su u obavezi da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu;

Page 13: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

MALA PREDUZEĆA

• pravna lica koja prelaze dva kriterijuma na osnovu kojih se razvrstavaju mikro preduzeća, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

• 1.) prosečan broj zaposlenih 50; • 2.) poslovni prihod 8.800.000.evra u dinarskoj

protivvrednosti; • 3.) prosečna vrednosti poslovne imovine

(izračunata kao aritemetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 4.400.000 evra u dinarskoj protivvredenosti

Page 14: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

SREDNJA PREDUZEĆApravna lica koja prelaze dva kriterijuma na

osnovu kojih se razvrstavaju mala preduzeća, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

1.) prosečan broj zaposlenih 250; 2.) poslovni prihod 35.000.000. evra u dinarskoj

protivvrednosti; 3.) prosečna vrednosti poslovne imovine

(izračunata kao aritemetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 17.500.000. evra u dinarskoj protivvredenosti.

Page 15: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

VELIKA PREDUZEĆA

• pravna lica koja prelaze dva kriterijuma na osnovu kojih se svrstavaju srednja preduzeća

Page 16: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

OBLIK ORGANIZACIJE PREDUZEĆA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM

DRUŠTVIMA• Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice

koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda;

• Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti;

Page 17: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

PRIVREDNA DRUŠTVA PREMA STRUKTURI VLASNIŠTVA

1. Vlasništvo struktuirano od udela:- ortačko društvo; - komanditno društvo; - društvo sa ograničenom odgovornošću;2. Vlasništvo struktuirano od akcija:- akcionarsko društvo;

Page 18: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

Karakteristika udela u društvu: - nisu hartije od vrednosti; - ne mogu se sticati, niti se njima može

raspolagati upućivanjem javne ponude; - član društva može imati samo jedan udeo u

društvu;- Visina udela u društvu je u srazmernoj

vrednosti udela u ukupnom osnovnom kapitalu društva;

- Udeo se prenosi pisanim ugovorom zaključenim između prenosioca i sticaoca udela;

Page 19: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

• Karakteristike akcija:- vlasnička hartija od vrednosti – utrživa aktiva –

aktiva kojom se može trgovati na fin. tržištu- Stiču se upućivanjem javne ponude; - Akcionar – kupac akcije ima pravo:1. udela u vlasništvu preduzeća;2. upravljanja; 3. udela u ostvarenoj dobiti - dividenda prinos

na akciju4. otuđenja prodajom na fin. tržištu gde može da

ostvari kapitalni dobitak/gubitak

Page 20: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

ORTAČKO DRUŠTVO

• Ima dva ili više ortaka koji su neograničeno solidarno odgovorni celokupnom svojom imovinom za obaveze društva;

• ortaci unose uloge jednake vrednosti, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije uređeno;

• ortaci stiču udele u društvu srazmerno svojim ulozima u društvu;

• svaki ortak ima ovlašćenja za obavljanje radnji u redovnom poslovanju (poslovođenje), ako ugovorom o osnivanju nije drugačije uređeno;

Page 21: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

KOMANDITNO DRUŠTVO• ima najmanje dva člana, od kojih najmanje jedan odgovara za obaveze

neograničeno solidarno, a najmanje jedan odgovara za obaveze ograničeno do visine svog uloga;

• komplementar - član koji odgovara za obaveze neograničeno solidarno • komanditor – član koji odgovara za obaveze ograničeno do visine svog

uloga • članovi društva učestvuju u deobi dobiti i pokriću gubitaka društva

srazmerno svojim udelima u društvu, ako osnivačkim aktom nije drugačije određeno;

• poslove društva vode komplementari;• Komanditor ne odgovara za obaveze društva ako je u celini uplatio ulog

koji je preuzeo ugovorom o osnivanju. Ako komanditor ne uplati u celini ulog na koji se obavezao ugovorom o osnivanju, onda solidarno sa komplementarima odgovara povericima društva do visine neuplaćenog odnosno neunetog uloga u društvo;

• Komanditor odgovara kao komplementar prema trećim licima, ako je njegovo ime uneto u poslovno ime komanditnog društva.

Page 22: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

DRUŠTVO SA OGRANIČNOM ODGOVORNOŠĆU (DOO)

• ima jednog ili više članova društva koji imaju udele u osnovnom kapitalu društva;

• članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva;

• udeli svakog člana društva izraženi su u procentima u ukupnom osnovnom kapitalu;

• minimalni iznos osnovnog kapitala iznosi 100 dinara, osim ako zakonima nije predviđen veći iznos za obavljanje određenih delatnosti.

Page 23: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

AKCIONARSKO DRUŠTVO (AD)• osnovni kapital podeljen na akcije; • minimalni osnovni kapital za osnivanje AD iznosi

3.000.000,00 dinara;• AD čijim akcijama se trguje na regulisanom tržištu-

berzi naziva se javno društvo;• akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze

celokupnom svojom imovinom;• akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu

i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar hartija od vrednosti;

• akcionari ne odgovaraju za obaveze društva;

Page 24: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

AKCIONARSKA DRUŠTVA- DRUŠTVA KAPITALA

• vlasništvo (akcionari) odvojeno od poslovođenja/upravljanja preduzećem (menaždment);

• razdvajanje vlasništva od poslovođenja omogućava da menadžment deluje u sopstvenom interesu, odnosno moguć sukob interesa oko cilja poslovanja;

• cilj poslovanja treba da je uspešnost poslovanja merena rastom tržišne vrednosti akcija, odnosno bogatstva akcionara;

Page 25: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

PODELA PREDUZEĆA PREMA VRSTI VLASNIŠTVA

• privatno;• državno;• mešovito;• društveno;

Page 26: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

DRŽAVNO JAVNO PREDUZEĆE

• Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokraina;

• Državni kapital u javnom preduzeću podeljen je na akcije ili udele određene nominalne vrednosti;

Page 27: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

DRUŠTVENO PREDUZEĆE

• preduzeće koje u celini posluje društvenim kapitalom;

• društveni kapital društvenog preduzeća podeljen je na akcije ili udele određene nominalne vrednosti;

• U društvenom preduzeću s manje od 50 zaposlenih funkciju skupštine vrše svi zaposleni, a iznad tog broja predstavnici zaposlenih u svim delovima preduzeća;

Page 28: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

REGISTRACIJA DRUŠTAVA

Agencija za privredne regstre

Page 29: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

• državna agencija koja, između ostalog, vodi i jedinstvenu centralizovanu elektronsku bazu podataka registra privrednih subjekata;

Page 30: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

PRESTANAK RADA DRUŠTVA

likvidacijastečaj bankrotom

stečaj stečajnom reorganizacijom

Page 31: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

• likvidacijom - ako društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svojih obaveza;

• stečajem koji može da se sprovode:- bankrotstvom - namirenje poverilaca prodajom

celokupne imovine stečajnog dužnika, ili prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica;

- stečajnom reorganizacijom - namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to:

1. redefinisanjem dužničko poverilačkih odnosa;

2. statusnim promenama dužnika;

Page 32: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

STATUSNA PROMENA PREDUZEĆA• promena pravne forme društva u kojoj

društvo prenosi na drugo društvo imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u novom društvu stiču udele, odnosno akcije srazmerno svojim udelima odnosno akcijama u društvu prenosioca;

• U statusnoj promeni može učestvovati jedno ili više društava iste ili različite pravne forme;

Page 33: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

VRSTA STATUSNIH PROMENA

• pripajanje; • spajanje;• podela; • izdvajanje;

Page 34: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

STATUSNA PROMENA PREKO PRIPAJANJA DRUŠTVA

• pripajanje jednoG ili više društava drugom društvu prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza;

• čime društvo koje se pripaja prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije;

Page 35: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

STATUSNA PROMENA PREKO SPAJANJA DRUŠTVA

• dva ili više društva osnuju novo društvo i prenesu na to društvo celokupnu imovinu i obaveze;

• društva koja se spajaju prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije;

Page 36: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

• horizontalno spajaje - povezivanje preduzeća koja imaju istu vrstu poslovanja; prednosti: šira ponuda lepeze proizvoda; vodi u ekonomiju obima- pad troškova po jedinici proizvoda;

• vertikalno spajanje – proširenje privrednog društvo unapred prema konačnom potrošaču ili unazad prema izboru sirovina; prednosti: omogućava više kontrole nad raspodelom i nabavkom;može podstaći ekonomiju obima; može pobojšati menadžmenta novog preduzeća;

Page 37: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

STATUSNA PROMENA PREKO PODELE DRUŠTVA

• prenos celokupne imovine i obaveza društva na nekoliko novoosnovanih i/ili postojećih društava;

• društvo koje izvrši podelu prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije;

Page 38: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

STATUSNA PROMENA PREKO IZDVAJANJA DELA DRUŠTVA

• prenos dela imovine i obaveza društva na jedno ili više novoosnovanih i/ili postojećih društava;

• društvo koje je izvršilo prenos dela imovine i obaveza nastavlja da postoji;

Page 39: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

POVEZIVANJE DRUŠTAVA- društva povezana kapitalom- društva povezana ugovorom- mešovito (i ugovorom i kapitalom) povezana društva

Page 40: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

POVEZANA DRUŠTVA FORMIRAJU

• koncern;• holding;• društva sa uzajamnim učešćem u kapitalu;

Page 41: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

KONCERN

• grupa društava koju čini kontrolno društvo i zavisna društva;

• kontrolno društvo pored upravljanja zavisnim društvima obavlja i druge delatnosti; (društvo može da poveri upravljanje i vođenje poslova drugom društvu na osnovu ugovora o kontroli i upravljanju)

Page 42: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

HOLDING

• društvo koje kontroliše jedno ili više društava i koje za isključivu delatnost ima upravljanje i finansiranje tih društava;

• složen oblik organizovanja velikog poslovnog sistema, koji u svom sastavu ima matično ili upravljačko preduzeće – mati, dok su ostala preduzeća – kćeri;

• sva preduzeća u okviru holdinga su autonomna;

Page 43: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

• karakteristika holdinga je vlasnička objedinjenost, a ne poslovna objedinjenost;

• preduzeće – mati ima upravljačku dominaciju nad sistemom u celini po osnovu većinskog učešća u osnovnom kapitalu;

• cilj formiranja holdinga nije stvaranje jedinstvenog sistema rada, nego uspostavljanje vlasničke odnosno upravljačke prevlasti;

Page 44: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

DRUŠTVA SA UZAJAMNIM UČEŠĆEM U KAPITALU

• društva u kojima svako od društava poseduje značajno učešće u kapitalu drugog društva;

značajno učešće postoji kada se poseduje više od 25% prava glasa u društvu;

većinsko učešće postoji kada se poseduje više od 50% prava glasa u društvu;

Page 45: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

MULTINACIONALNE KOMPANIJE• preduzeće koje posluje u značajnom broju

država; • imaju značajan uticaj na ekonomsku i političku

nezavisnost nacionalnih država; • delogrug poslovanja:- vrše prodaju i kupovinu roba;- direktno investiraju u strane zemlje; - povezuju nabavku, proizvodni proces i distribuciju;- kontrolišu tehnologiju, marketing i proizvodne

izvore;

Page 46: Ekonomika i Organizacija Preduzeća

NAJVAŽNIJI CILJ POSLOVANJA PREDUZEĆA

MAKSIMIRANJE PROFITA/DOBIT