16
Nastavnik: doc. dr. Jasmin Halebić E-mail: [email protected] Kabinet: 103, Konsultacije ponedjeljak: 11:00-12:00 Asistentica: dipl. oec. Saliha Čabro- Arnautović E-mail: [email protected]

EKONOMIKA PREDUZEĆA

  • Upload
    pia

  • View
    93

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EKONOMIKA PREDUZEĆA. Nastavnik: doc. dr. Jasmin Halebić E-mail: [email protected] Kabinet: 103, Konsultacije ponedjeljak: 11:00-12:00 Asistentica: dipl. oec. Saliha Čabro-Arnautović E-mail: [email protected]. Pojam i predmet izučavanja. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: EKONOMIKA PREDUZEĆA

Nastavnik: doc. dr. Jasmin HalebićE-mail: [email protected]

Kabinet: 103, Konsultacije ponedjeljak: 11:00-12:00

Asistentica: dipl. oec. Saliha Čabro-Arnautović

E-mail: [email protected]

Page 2: EKONOMIKA PREDUZEĆA

Ekonomika preduzeća – engl. Business economics ili Economics of the Firm

EP izučava ekonomiju preduzeća Predmet izučavanja EP- cjelina procesa

poslovanja preduzeća ili stvaranja vrijednosti.

EP proučava način korištenja ljudskih resursa i tehnologije za transformisanje ulaganja u rezultate.

EP poklanja posebnu pažnju profitu EP proučava k-ke užeg i šireg okruženja

Ekonomika preduzeća 2

Page 3: EKONOMIKA PREDUZEĆA

Efektivnost – uspješnost u sticanju i korištenju raspoloživih resursa (energija, materijal, finansije, radna snaga) radi ostvarenja postavljenih ciljeva preduzeća.

Efikasnost - količnik input / output. Stepen uspješnosti transformacije inputa u outpute.

Ograničenost resursa nameće pitanje efektivnosti i efikasnosti.

Ekonomika preduzeća 3

Page 4: EKONOMIKA PREDUZEĆA

Poslovna ekonomija- skup disciplina ekonomske nauke koja izučavaju poslovanje preduzeća u cilju definisanja upravljačkih pravila koja u primjeni dovodi do efikasnog ostvarivanja ciljeva preduzeća

Pregled disciplina poslovne ekonomije-opšte discipline-funkcionalna područja-pomoćna područja-posebna područja

Ekonomika preduzeća 4

Page 5: EKONOMIKA PREDUZEĆA

EP i politička ekonomija (uvod u ekonomiju)

- Uvod u ekonomiju izučava opšte zakone reprodukcije (proizvodnja, razmjena, raspodjela i potrošnja), a EP te zakone primjenjuje u rješavanju konkretnih problema u poslovanju preduzeća

EP i organizacija preduzeća- Dugo vremena su proučavane zajedno.

Obje discipline su usmjerene na ostvarivanje optimalnih rezultata preduzeća ali iz specifičnih uglova.

Ekonomika preduzeća 5

Page 6: EKONOMIKA PREDUZEĆA

• EP i računovodstvo- EP izučava ulaganja, rezultate ulaganja,

odnos ulaganja i rezultata a računovodstvo ove pojave kvantitativno iskazuje. Bez računovodst. podataka analiza EP nije moguća

• EP i statistika, matematika- statistika koristi svoje specifične (univerzalne)

metode, primjenjive i u drugim naukama dok EP ima svoje posebne metode.

- EP koristi matematičke funkcije, grafikone i druge matematičke instrumente.

Ekonomika preduzeća 6

Page 7: EKONOMIKA PREDUZEĆA

EP i ekologija- životna sredina je okvir u kojem postoje i

posluju preduzeća. Njene ekonomske funkcije:

a) Obezbjeđuje određena dobra i usluge za potrošnju

b) Obezbjeđuje resurse za p-dnjuc) Prima ostatke proizvodnje i potrošnjed) Daje lokaciju za preduzeća

Ekonomika preduzeća 7

Page 8: EKONOMIKA PREDUZEĆA

• Srodne discipline povezane sa životnom sredinom su:

a) ekonomija prirodnih resursa (izučava prirodno okruženje kao izvor inputa, faktora proizvodnje)

b) ekološka ekonomija (izučava tokove outputa iz ekonomskog sistema u prirodno okruženje i uticaje na kvalitet životne sredine).

Održivi razvoj omogućava zadovoljavanje potreba u sadašnjosti na način kojim se ne ugrožava zadovoljavanje potreba budućih generacija.

Ekonomika preduzeća 8

Page 9: EKONOMIKA PREDUZEĆA

• Osnovni cilj izučavanja EP je stjecanje i širenje znanja o svim aspektima poslovanja

• Osnovni cilj se dijeli na dva pod-cilja:a)Razumijevanje i objašnjenje suštine

preduzeća, zakonitosti njegovog poslovanja, odnosa sa okruženjem

b)Stjecanje znanja i vještina za uspješno upravljanje preduzećem

• Poseban aspekt izučavanja EP je rješavanje poslovnih problema u preduzeću

Ekonomika preduzeća 9

Page 10: EKONOMIKA PREDUZEĆA

EP kao normativna disciplina: kako preduzeće treba da funkcioniše kako bi ostvarilo željene ciljeve

EP kao pozitivna disciplina: upotrebljivi alati za uspješno upravljanje preduzećem

Dilema: da li je za uspješno poslovanje dovoljno imitirati (oponašati).

Ekonomika preduzeća 10

Page 11: EKONOMIKA PREDUZEĆA

EP prilikom izučavanja nema preciznost prirodnih / tehničkih nauka. Izučavanja su bazirana na mikroekonomskim alatima.

Najčešći metod je induktivna analiza (od pojedinačnog ka opštem), od detalja ka opštima zaključcima, vezama, pravilnostima. Cilj je uočiti i ekonomsku uzročno-posljedičnu zavisnost.

Podatke za EP obezbjeđuje knjigovodstvo. Istraživački postupci su racionalistički i

iskustveni

Ekonomika preduzeća 11

Page 12: EKONOMIKA PREDUZEĆA

Racionalističke (razumske) metode izučavanja

a)Analiza c) Dedukcija b)Indukcija d) Komparacija

Iskustvene (empirijske) metodea)Posmatranje c)Upitnikb)Intervju d)Anketa

Ekonomika preduzeća 12

Page 13: EKONOMIKA PREDUZEĆA

Analiza- raščlanjivanje cjeline na dijelove sa ciljem boljeg upoznavanja cjeline i njenih elemenata (faze poslovanja preduzeća)

Indukcija- logičko zaključivanje, od pojedinačnih činjenica ka otkrivanju međusobnih općih povezanosti

Dedukcija- zaključivanje od općeg ka pojedinačnom.

Komparacija- postupak poređenja posmatranih pojava u vremenskom toku sa ciljem procjene unapređenja stanja posmatrane pojave.

Ekonomika preduzeća 13

Page 14: EKONOMIKA PREDUZEĆA

Posmatranje- sistematsko praćenje i evidentiranje određene pojave u preduzeću ili na tržištu.

Intervju- usmeni razgovor ispitivača sa ispitanikom sa ciljem dobijana odgovora na postavljeno pitanje. Osnovna k-ka je neposredna komunikacija dvije strane. Ciljevi intervjua su uvijek unaprijed određeni. Intervju se ne koristi za prikupljanje općih podataka.

Upitnik- instrument pismenog ispitivanja. Uz male troškove se može ispitati veća populacija. Otvoreni i zatvoreni.

Ekonomika preduzeća 14

Page 15: EKONOMIKA PREDUZEĆA

Anketa- kombinacija metoda usmenog i pismenog ispitivanja većeg broja osoba. Ciljna grupa mogu biti potrošači, zaposlenici.

Ostali izvori podataka- statistički podaci, poslovni izvještaji, računovodstvene informacije.

Ekonomika preduzeća 15

Page 16: EKONOMIKA PREDUZEĆA

Hvala.

Ekonomika preduzeća 16