15
Poslovna organizacija preduzeća Prof.Dr. Asib Alihodžić Lejla Skopljak, MA

Poslovna organizacija preduzeća

  • Upload
    vlora

  • View
    111

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poslovna organizacija preduzeća. Prof.Dr. Asib Alihodžić Lejla Skopljak, MA. RAČUNARSKA PODRŠKA MENADŽMENTU PROIZVODNJE 1. RAČUNARSKI SISTEM. Računarski sistem ili računar predstavlja mašinu za obradu znakova i znakovnih naziva na osnovu logičkih pravila. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Poslovna organizacija preduzeća

Poslovna organizacija preduzeća

Prof.Dr. Asib Alihodžić Lejla Skopljak, MA

Page 2: Poslovna organizacija preduzeća

RAČUNARSKA PODRŠKA MENADŽMENTU PROIZVODNJE1. RAČUNARSKI SISTEM

Računarski sistem ili računar predstavlja mašinu za obradu znakova i znakovnih naziva na osnovu logičkih pravila.

Razvoj informatičke (računarske) tehnologije karakte-riše: povećanje delotvornosti računara (povećanje brzine rada računara), poboljšanje veze: čovijek-mašina; razvoj računarskih mreža; minijaturizacija komponenti; razvoj time sharing-a (što omogućava da veći broj korisnika istovrijemeno koristi računar); stalno relativno pojevtinje računara.

Page 3: Poslovna organizacija preduzeća

Svi računarski sistemi, bez obzira na to kojoj kategoriji pripadaju sastoje se od centralne jedinice i jednog ili više uređaja koji daju podatke za ulaz ili izlaz iz centralne jedinice.

Centralna jedinica ili. kako se još zove, centralni procesor predstavlja "mozak" računarskih sistema. Sastoji se od: kontrolne jedinice, aritmetičko-logičke jedinice i interne ili glavne memorije.

Page 4: Poslovna organizacija preduzeća

PRIMJENA RAČUNARA U PROIZVODNJI

Nova koncepcija primjene računara u proizvodnji i poslovanju sastoji se u uvođenju automatizacije celokupne sfere poslovanja i integraciji sistema proizvodnje.

Jer, što je proizvodnja više sistemski integrisana i automatizovana po funkcijama, ona je efikasnija i ekonomičnija.

Računarska tehnika ubrzava obradu i prijenos informacija koje su neophodne za donošenje odluka na raznim nivoima upravljanja.

Page 5: Poslovna organizacija preduzeća

INFORMACIONI SISTEMI

Page 6: Poslovna organizacija preduzeća

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM PRIMENOM RAĆUNARA

Današnju proizvodnju karakteriše primjena kompjutjera i informacionih sistema u svim fazama.

To je razlog da se u centru istraživanja razvoja metoda proizvodnje nalazi kompjuter i informacioni sistem.

Ako se pođe od stanovišta da je proizvodnja osnovna i najvažnija ljudska aktivnost,onda nije neobično što taj segment ljudske delalnosti želimo usavršiti i dovesti u optimalne tokove.

Page 7: Poslovna organizacija preduzeća

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM RAČUNARIMA OPŠTE NAMENE

Page 8: Poslovna organizacija preduzeća

Za upravljanje proizvodnjom računarskom podrškom razvijeni su odgovarajući informacioni sistemi.

Ovi sistemi imaju mogućnost praćenja parcijalnih upravljačkih zadataka proizvodnje (zalihe, kvalitet...) ili integralnog toka informacija za proizvodni sistem u cjelini.

Na osnovu tih programa mogu se definisati tri osnovna sistema menadžmcnta proizvodnje uz računarku podršku, i to:

Upravljanje računarima opšte namene, Upravljanje računarima orijentisane namene i

Upravljanje pomoću komunikacionog sistema.

Page 9: Poslovna organizacija preduzeća

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM RACUNARIMA

OPŠTE NAMENE Princip fiinkcionisanja proizvodnog sistema se u osnovi

sastoji u određivanju tokova materijala i informacija. Na osnovu dobijenih informacija omogućeno je upravljanje procesom.

Za te potrebe važnu ulogu imaju datoteke u kojima se skupljaju informacije, memorišu i koriste po potrebi

Za formiranje informacionih sistema za upravljanje proizvodnjom potreban je visok nivo organizacije dokumentacije i informacija i njegovog toka u uslovima rada proizvodnog sistema.

Page 10: Poslovna organizacija preduzeća

Kao centralni dio ovog informacionog sistema nalazi se računar, koji vrši obradu podataka i omogućava efikasno upravljanje proizvodnjom, pri Čemu se izvršavaju sledeće osnovne grupe poslova u okviru integralnog informacionog sistema:

obrada porudžbina, prijedviđanje prodaje, planiranje upravljanja, upravljanje zalihama, terminiranje proizvodnje nabavke, generisanje zahtjeva i operativni proizvodni poslovi

Page 11: Poslovna organizacija preduzeća

PRIMENA RAČUNARA ORIJENTISANE NAMENE U

UPRAVLJANJU PROIZVODNJOM Računari opšte namene nisu u mogućnosti da prate sve

tokove procesa proizvodnje i daju odgovarajuće rezultate u poslovima upravljanja proizvodnjom.

U poslednje vrijeme se za te potrebe, u proces proizvodnje,

uvode računari sa orijentisanom primenom.

Page 12: Poslovna organizacija preduzeća

Danas u praksi postoje riješenja kako se koriste računari orijcntisane namenc u upravljanju proizvodnjom.

Tu spadaju sledeći problemi:daljinsko upravljanje, prijenošenje podataka na daljmu,tj.povezivanje terminala sa glavnim računarom, uvođenje mini računara u sistem da bi se ostvarila veza između terminala, bez prijethodne veze terminala sa računarom.

Ovo omogućava da se tok informacija u sistemu zatvori prijeko mini računara, pri čemu su mini računari vrlo fleksibilni uređaji, jer je omogućeno programiranje, kao i posedovanje memorije.

Page 13: Poslovna organizacija preduzeća
Page 14: Poslovna organizacija preduzeća

PRIMJENA KOMUNIKACIONIH SISTEMA U UPRAVLJANJU

PROIZVODNJOM Upravljanje proizvodnjom pomoću komunikacionih sistema

ima praktičnu primjenu kod upravljanja pojedinih proizvodnih podsistema:kod podsisteirm zaliha,mašina i alata, održavanja, skladišta i dr.

Primjera radi, komunikacioni sistem za mašine ima sledeću strukturu podataka i informacionih sistema:

Za sve mašine postoji zajednički vizuelni upravljački put sa indikatorima u četiri boje koje imaju svoje značenje: • zeleno - mašina radi • bijelo - rad na prazno • crveno - mašina u zastoju • Žuto - potrebna je intervencija

Page 15: Poslovna organizacija preduzeća

Radno mjesto u proizvodnji ima tri telefonske linije: • za vizuelni upravljački pult • za održavanje i distribuciju • za vezu sa drugim mašinama