Click here to load reader

Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

 • View
  227

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

 • Strategijsko planiranje Strategijsko planiranje

  turistikih preduzeaturistikih preduzea--

  planiranje i organizovanjeplaniranje i organizovanje

  www.themegallery.com

 • Vrste strategijskog planiranja

  Strategijsko planiranje i vrste planova

  Sadraj:

  www.themegallery.com

  Faze strategijskog planiranja u turizmu

  Strategijsko planiranje v.s.operativno planiranje

  Vrste strategijskog planiranja

 • PROCES DONOENJA ODLUKA

  IDE

  NT

  IFIK

  AC

  IJA

  P

  RO

  BL

  EM

  A,D

  IJA

  G

  Izbor, donoenje odluka i proces reavanjaIzbor, donoenje odluka i proces reavanja

  IDE

  NT

  IFIK

  AC

  IJA

  P

  RO

  BL

  EM

  A,D

  IJA

  G

  NO

  ZA

  GE

  NE

  RIR

  EN

  JE

  A

  LT

  ER

  NA

  TIV

  A

  OC

  EN

  A I

  IZ

  BO

  R

  IMP

  LE

  ME

  NT

  -A

  CIJ

  A

  KO

  NT

  RO

  LA

  IZBOR

  PROCES REAVANJA PROBLEMA

 • Glavni koraci u procesu strategijskog

  menadmenta turistikih organizacija

 • 1.Strategijsko planiranje-vrste planova

  Strategijsko planiranje organizacije je proces koji poinje utvarivanjem org. ciljeva, tanije, usmeravanjem organizacije putem:vizije, misije i razvojnih ciljeva.razvojnih ciljeva.

  Strategijsko planiranje predstavlja sistem povezanoati tri glavne vrste planova: Strategijskog plana,

  Srednjoronog programa ,

  Kratkoronih budeta i operativnih planova.

  www.themegallery.com

 • 1.1Strategijsko planiranje 1.1Strategijsko planiranje

  orijentisano je na:orijentisano je na:o Preciznu idetifikaciju i ocenu ansi i pretnji iz

  okruenja,

  o Idetifikaciju i ocenu snaga i slabosti organizacije,

  o Identifikaciju postojeih i potencijalnih komparativnih o Identifikaciju postojeih i potencijalnih komparativnih prednosti u odnosu na konkurenciju,

  o Definisanje : misije,svrhe, ciljeva, politika i konzistentnosti strategija.

  www.themegallery.com

 • 1.2.Postoje najmanje etiri razloga

  zato su ciljevi vani:

  1. Ciljevi nam pruaju oseanje usmerenja,

  2. Ciljevi usredsreuju nae napore,

  3. Ciljevi usmeravaju nae planove i odluke,

  4. Ciljevi nam pomau da ocenimo na napredak.4. Ciljevi nam pomau da ocenimo na napredak.

  www.themegallery.com

 • 1.3.Ciljevi razvoja Ciljevi razvoja proizlaze iz vizije i misije, a njima

  se odreduju smernice i strategija razvoja.

  Ciljevi predstavljaju smernice elja i obaveza. Veza izmedu ciljeva destinacije i poslovnih subjekata moe se uspostaviti putem planova turistickog razvoja koji se uspostaviti putem planova turistickog razvoja koji obuhvataju:

  - adekvatne oblike turizma,

  - razvijanje infrastrukture,

  - nove razvojne programe,

  - povecanje zadovoljstva posetilaca,

  - povecanje ekonomskih ucinaka.

  www.themegallery.com

 • 2.Dimenzije integralnog planiranja

  Integralno planiranje je svesna i kontinuirana planska aktivnost razlicitih aktera u cilju predvidanja, oblikovanja i usmeravanja razvoja na odredenom prostoru, svodi se na strateko i operativno odredenom prostoru, svodi se na strateko i operativno planiranje.

  Integralni pristup dimenzionira razvoj u granicama raspoloivih prirodnih potencijala, a objedinjuje ekonomske, socijalne, prostorne, ekoloke i infrastrukturne aspekte

  www.themegallery.com

 • 2.1.Rukovoenje organizacijom postie se

  primenom dve vrste planova:

  Strateki planovi su tvorevine glavnog menadmenta i definiu opte ciljeve organizcije,

  Operativni planovi sadre podatke kako da se u procesu svakodnevnog poslovanja realizuje strateki procesu svakodnevnog poslovanja realizuje strateki plan.

  www.themegallery.com

 • StratekoStrateko planiranjeplaniranje odreduje ciljeve i smernice zasve operativne aktivnosti u okviru turisticke destinacije. Strateko planiranje sadri viziju, misiju, ciljeve i strategiju razvoja destinacije .

  OperativnoOperativno planiranjeplaniranje predstavlja analiticki OperativnoOperativno planiranjeplaniranje predstavlja analitickikoncept stratekih planova s detaljnom razradompolitike, vrsta programa, nosilaca i pretpostavki zarealizaciju stratekih planova razvoja turistickedestinacije

  www.themegallery.com

 • .3. Po kojim kriterijumima se razlikuju

  strategijski od operativnih planova?

  3.Obim obuhvaenih

  detalja

  www.themegallery.com

  1. Vremenski

  rokovi

  2.Obim

 • 3.1.Zbog ega se ne poklanja dovoljno

  panje stratekom planiranju u turizmu?

  Brojni su razlozi za to , ali se izdvajaju dva osnovna:1. U turizmu se zahteva vei stepen fleksibilnosti i

  adaptivnosti u odnosu na promenljive uslove u okruenju,okruenju,

  2. Vei stepen diversifikovanosti poslovanja .

  www.themegallery.com

 • 4.Faze strategijsko planiranja u turistikim

  organizacijama

  1.1. UUtvrivanje tvrivanje misije preduzeamisije preduzea,,

  2.2. Istraivanje okruenja i sopstvenih Istraivanje okruenja i sopstvenih potencijala potencijala tur.preduzea,tur.preduzea,

  3.3. Identifikovanje moguih strategijskih Identifikovanje moguih strategijskih 3.3. Identifikovanje moguih strategijskih Identifikovanje moguih strategijskih alternativa,alternativa,

  4.4. Ocena strategijskih alternativa (procena Ocena strategijskih alternativa (procena realnih mogunosti tur. preduzea)realnih mogunosti tur. preduzea),,

  5.5. Utvrivanje ciljeva i alokacija resursa, Utvrivanje ciljeva i alokacija resursa,

  6.6. Razvoj i kontrola izvravanja strategijskih Razvoj i kontrola izvravanja strategijskih ciljeva i njihovo podeavanjeciljeva i njihovo podeavanje

  www.themegallery.com

 • 1. Utvrivanje misije preduzea ( osnovni sadraj paketa ponude, te se njom fokusiraju ciljevi i strategije tur.preduzea),

  2. Istraivanje okruenja i sopstvenih potencijala tur.preduzea,

  Ocena atraktivnosti razliitih turist. trita( tur. Infrastruktura, konkurencija....)

  Ocena ciljeva i sposobnosti konkurenata,

  Ocena snaga i slabosti preduzea u odnosu na konkurente.

  www.themegallery.com

 • 3.Identifikovanje moguih strategijskih alternativa,

  Strategija turist. proizvod.-trite(potrebe i zahtevi turista ine osnovu za definisanje turistikog preduzea) Koja trita treba da budu usluena?

  Koji oblici turistikog proizvoda treba da se obezbede?

  ta proizvod treba da bude za korisnika? ta proizvod treba da bude za korisnika?

  Za koga je prozvod najznaajniji?

  Blii uvid u korporativne strategije rasta turistikog preduzea

  Portfolio divers. novih trisnih podruja,

  Odabir strategije rsta (stari novi turist. objekti),

  Korienje ekonomije obima i ekonom. ponavljanja,

  Kreiranje sopstvenog portfolia turist. poslovanja.

  www.themegallery.com

 • Sadraj svake pojedinane strategije,

  Serija utvrenih finansijskih i nefinansijskih ciljeva za svako podruje poslovanja tur.preduzea,

  Specifine mere u realizaciji ciljeva( sredstva, umenost, ekspertiza, iskustvo),

  Konurentske sposobnosti menadmenta u odnosu na Konurentske sposobnosti menadmenta u odnosu na konkurente,

  Sinergetski efekti (kombinacija specifinih mera i konkurentskih prednosti tur. preduzea),

  www.themegallery.com

 • 4.Ocena strategijskih alternativa (procena realnih mogunosti tur. preduzea)

  Finansijska analiza(stopa prinosa na kapital),

  Analiza trine atraktivnosti i konkurentske pozicije :

  Ocena povoljnih prilika za svaku strategijsku alternativu,alternativu,

  Identifikovanje glavnih faktora koji odreuju aktraktivnosti trita i konkurentsku poziciju,

  Rangiranje svake strategijske investicije,

  Utvrivanje plana zasvaku odabranu strategijsku alternativu.

  www.themegallery.com

 • 5. Utvrivanje ciljeva i alokacija resursa5. Utvrivanje ciljeva i alokacija resursa

  Svrha utvrivanja ciljeva su:Obezbeivanje pravaca i upustava za formulisanje

  strategije,

  Obezbeivanje standarda za merenje i analiziranje ostvarenih rezultata,ostvarenih rezultata,

  Trini ciljevi- trino uee(profitabilnost turistikih preduzea),

  Definisani ciljevi moraju imati najmanje tri komponente:

  posmatranu realizaciju, analizirajui indekse kojim se meri razvoj,

  www.themegallery.com

 • Vremensku dimenziju ostvarivanja ciljeva,

  Nivo investicija koje su neophodne za realizaciju ciljeva.

  www.themegallery.com

 • 6.Razvoj i kontrola izvravanja strategijskih ciljeva i 6.Razvoj i kontrola izvravanja strategijskih ciljeva i

  njihovo podeavanjenjihovo podeavanje

  Formiranje konkretnog paketa ponude za svaku odabranu SPJ,

  Kontrolni mehanizam neophodan zbog stalnih promena u okruenju,promena u okruenju,

  Proces kontrole ( ko sprovodi kontrolu, gde i koliko esto, koja podruja strategijskog plana treba da se kontrolie, uloga menadmenta u reagovanju na rezultate kontrole),

  Kontrola mora biti:Aktivna ( korektivne akcije u budunosti,

  www.themegallery.com

 • Sveobuhvatna(asortiman, cene, propaganda, promocija, finansije, kadrovi itd),

  Korektivne akcije se sprovode stalno radi revidiranja, obnavljanja i dopunjavanja segmenata strategije,

  Kontrola je kritini element menadment procesa,Kontrola je kritini element menadment procesa,

  Korporativna kultura i upravljaki stil imaju glavni uticaj na proces strategijskog planiranja i kontrole,

  Svrha kontrole su korektivne akcije to uzrokuje meuzavisnost izmeu kontrole i planiranja,

  www.themegallery.com

 • Holistiki pristup planiranja ima dve Holistiki pristup planiranja ima dve komponente :komponente :komponente :komponente :

  Princip koordinacije (odnosi izmeu razliitih podsistema na istom org. nivou),

  Princip integracije (povezivanje izmeu podsistema na razliitim nivoima u org. strukturi).

  www.themegallery.com

 • PRIMERI:

  www.themegallery.com

  PRIMERI:

 • Identifikacija anse i opasnosti -

  SWOT analiza

  -

  , ;

  (, ););

  ;

  Srbije

  www.themegallery.com

 • Definisana misija tur. Definisana misija tur. DDestinacije Srbije estinacije Srbije

  primer Misijeprimer Misije ,

  ,

  www.themegallery.com

  og ,

  .

  10 .

 • , .

  , ,

  , .

  10

  www.themegallery.com

 • Studija slucaja: Uvodenje Odeljenja za razvoj proizvoda kao i Odeljenja promocije i prodaje u sklopu TOS-a. Menadmentu TOS-a, u okviru primene ove taktike, pruala bi se podrka za postizanje efikasne organizacije. Organizovano takmicenje kojim se motivie privatni i javni sektor u turizmu da pobolja kvalitet proizvoda i usluga, te da se stimuliu inovacije, uredenost i dekoracije destinacija u Srbiji. inovacije, uredenost i dekoracije destinacija u Srbiji. Ovo takmicenje moe biti povezano ili u kooperaciji sa Turistickim cvetom u organizaciji TOS-a. U sklopu TOS-a se formira ocenjivacki odbor koji se sastoji od licnosti iz javnog i privatnog sektora u turizmu i koji po odredenim kriterijumima ocenjuju destinaciju, smetajne objekte, proizvode i usluge itd. Na kraju godine se najavljuju pobednici i na svecanosti im se predaju priznanja i nagrade.

  www.themegallery.com

 • Cilj i rezultat programaCilj i rezultat programa:

  Motivisati javni i privatni turisticki sektorSrbije na poboljanje kvaliteta proizvoda iusluga

  Poboljati konkurentnost destinacije

  Stimulisati ukraavanje i urednost javnih Stimulisati ukraavanje i urednost javnihprostora

  Bolja saradnja javnog i privatnog sektoraSrbije

  Inovacije, bolja uredenost destinacija

  Poboljanje kvaliteta proizvoda i uslugaSrbije

  www.themegallery.com

 • Odnos turizma i globalizacije (Kearne A.T (2004) Location Attractiveness

  Index Making Offfshore

  Decisions, Foreing Polecy New York

  Turizam Globalizacija

  Kretanje populacije (turisti, zaposlenost u Kretanje populacije (imigracija I sl.) turistickoj industriji) Kretanje ideja (nove kulturne vrednosti, nacin Kretanje ideja (nove tehnologije I sl.) poslovanja, kreativne nove ideje) Kretanje kapitala (inovacije u turistickoj Kretanje kapitala(ubrzano kretanje). industrjii, inostrana ulaganja, dobit)

  www.themegallery.com

  Potreba irenja novih tehnologija (otvoreni Nove tehnologije prodor) Stare civilizacije (ogranicenja pojedinih Vremensko prostorna kompresija drutvenih skupina) Snaan rast u proteklih 100 godina Vremensko prostorna kompresija Putovanja za svakog- razvoj svetske Turisticke kulture Svetska turisticka kultura Turizmu je potrebna lokalna kultura ili imid (diferencijacija izmedu pojedinih destinacija) Svetska kultura

 • www.themegallery.com

 • Diagram

  TitleAdd your text

  www.themegallery.com

  ThemeGalleryis a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

  ThemeGalleryis a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

 • Diagram

  AATitleTitle

  AATitleTitle

  CCTitleTitle

  CCTitleTitle

  BBTitlTitlee

  BBTitlTitlee

  www.themegallery.com

  Add Your

  Text here Add Your

  Text here

  Add Your

  Text here

  eeee

 • Cycle Diagram

  Text

  Text

  Add Your Text

  www.themegallery.com

  Text

  Text

  Text

  Cycle name

 • Diagram

  Add Your

  Title Text

  Add Your

  Title Text

  Text

  www.themegallery.com

  Text

  Text

  Text

  Text 1

  Text 2

  Text 3

  Text 4

  Text 5

  Text 1

  Text 2

  Text 3

  Text 4

  Text 5

  Text

 • Diagram

  Add Your Text

  Add Your Text

  www.themegallery.com

  Add Your Text

  Add Your Text

 • Diagram

  Add Your Text

  Add Your Text

  www.themegallery.com

  Add Your Text

  Add Your Text

  Add Your Text

  Add Your Text

  Add Your Text

  Add Your Text

 • Diagram

  Add your text

  Add your textYourYourYourYour

  www.themegallery.com

  Add your text

  Add your text

  Add your text

  YourYourSloganSlogan

  herehere

  YourYourSloganSlogan

  herehere

 • Diagram

  Text

  Text

  www.themegallery.com

  Add Your TitleAdd Your Title

  1. Text

  Text

 • Diagram

  Add Your Text

  www.themegallery.com

  Title

 • Diagram

  Click toadd Title TextText

  www.themegallery.com

  TextText

 • Diagram2001 2002 2003 2004

  www.themegallery.com

 • DiagramAdd Your Text

  www.themegallery.com

  Add Your Text Add Your Text

 • Block Diagram

  TEXT TEXT TEXT TEXT

  www.themegallery.com

  TEXT TEXT TEXT TEXT

 • Table

  www.themegallery.com

 • 3-D Pie Chart

  Add Your Text

  www.themegallery.com

  TitleTitleAdd Your Text

  Add Your Text

 • Marketing Diagram

  90

  45

  www.themegallery.com

  27.4

  38.634.6

  46.945

  2002 2003

  East West North

  27.4

  90

  27.4

  38.6

  34.6

  38.6

  46.9 46.9

  2002 2003 2002

  East West North

 • Add your company slogan

  www.themegallery.com