48
Strategijsko planiranje Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća- planiranje i organizovanje planiranje i organizovanje www.themegallery.com

Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

  • Upload
    ngomien

  • View
    244

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Strategijsko planiranje Strategijsko planiranje

turističkih preduzećaturističkih preduzeća--

planiranje i organizovanjeplaniranje i organizovanje

www.themegallery.com

Page 2: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Vrste strategijskog planiranja

Strategijsko planiranje i vrste planova

Sadržaj:

www.themegallery.com

Faze strategijskog planiranja u turizmu

Strategijsko planiranje v.s.operativno planiranje

Vrste strategijskog planiranja

Page 3: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

PROCES DONOŠENJA ODLUKA

IDE

NT

IFIK

AC

IJA

P

RO

BL

EM

A,D

IJA

G

Izbor, donošenje odluka i proces rešavanjaIzbor, donošenje odluka i proces rešavanja

IDE

NT

IFIK

AC

IJA

P

RO

BL

EM

A,D

IJA

G

NO

ZA

GE

NE

RIR

EN

JE

A

LT

ER

NA

TIV

A

OC

EN

A I

IZ

BO

R

IMP

LE

ME

NT

-A

CIJ

A

KO

NT

RO

LA

IZBOR

PROCES REŠAVANJA PROBLEMA

Page 4: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Glavni koraci u procesu strategijskog

menadžmenta turističkih organizacija

Page 5: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

1.Strategijsko planiranje-vrste planova

� Strategijsko planiranje organizacije je proces koji počinje utvarđivanjem org. ciljeva, tačnije, usmeravanjem organizacije putem:vizije, misije i razvojnih ciljeva.razvojnih ciljeva.

� Strategijsko planiranje predstavlja sistem povezanoati tri glavne vrste planova:� Strategijskog plana,

�Srednjoročnog programa ,

�Kratkoročnih budžeta i operativnih planova.

www.themegallery.com

Page 6: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

1.1Strategijsko planiranje 1.1Strategijsko planiranje

orijentisano je na:orijentisano je na:o Preciznu idetifikaciju i ocenu šansi i pretnji iz

okruženja,

o Idetifikaciju i ocenu snaga i slabosti organizacije,

o Identifikaciju postojećih i potencijalnih komparativnih o Identifikaciju postojećih i potencijalnih komparativnih prednosti u odnosu na konkurenciju,

o Definisanje : misije,svrhe, ciljeva, politika i konzistentnosti strategija.

www.themegallery.com

Page 7: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

1.2.Postoje najmanje četiri razloga

zašto su ciljevi važni:

1. Ciljevi nam pružaju osećanje usmerenja,

2. Ciljevi usredsređuju naše napore,

3. Ciljevi usmeravaju naše planove i odluke,

4. Ciljevi nam pomažu da ocenimo naš napredak.4. Ciljevi nam pomažu da ocenimo naš napredak.

www.themegallery.com

Page 8: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

1.3.Ciljevi razvoja � Ciljevi razvoja proizlaze iz vizije i misije, a njima

se odreduju smernice i strategija razvoja.

� Ciljevi predstavljaju smernice želja i obaveza. Veza izmedu ciljeva destinacije i poslovnih subjekata može se uspostaviti putem planova turistickog razvoja koji se uspostaviti putem planova turistickog razvoja koji obuhvataju:

� - adekvatne oblike turizma,

� - razvijanje infrastrukture,

� - nove razvojne programe,

� - povecanje zadovoljstva posetilaca,

� - povecanje ekonomskih ucinaka.

www.themegallery.com

Page 9: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

2.Dimenzije integralnog planiranja

� Integralno planiranje je svesna i kontinuirana planska aktivnost razlicitih aktera u cilju predvidanja, oblikovanja i usmeravanja razvoja na odredenom prostoru, svodi se na strateško i operativno odredenom prostoru, svodi se na strateško i operativno planiranje.

� Integralni pristup dimenzionira razvoj u granicama raspoloživih prirodnih potencijala, a objedinjuje ekonomske, socijalne, prostorne, ekološke i infrastrukturne aspekte

www.themegallery.com

Page 10: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

2.1.Rukovođenje organizacijom postiže se

primenom dve vrste planova:

� Strateški planovi su tvorevine glavnog menadžmenta i definišu opšte ciljeve organizcije,

� Operativni planovi sadrže podatke kako da se u procesu svakodnevnog poslovanja realizuje strateški procesu svakodnevnog poslovanja realizuje strateški plan.

www.themegallery.com

Page 11: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

�� StrateškoStrateško planiranjeplaniranje odreduje ciljeve i smernice zasve operativne aktivnosti u okviru turisticke destinacije. Strateško planiranje sadrži viziju, misiju, ciljeve i strategiju razvoja destinacije .

�� OperativnoOperativno planiranjeplaniranje predstavlja analiticki�� OperativnoOperativno planiranjeplaniranje predstavlja analitickikoncept strateških planova s detaljnom razradompolitike, vrsta programa, nosilaca i pretpostavki zarealizaciju strateških planova razvoja turistickedestinacije

www.themegallery.com

Page 12: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

.3. Po kojim kriterijumima se razlikuju

strategijski od operativnih planova?

3.Obim obuhvaćenih

detalja

www.themegallery.com

1. Vremenski

rokovi

2.Obim

Page 13: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

3.1.Zbog čega se ne poklanja dovoljno

pažnje strateškom planiranju u turizmu?

� Brojni su razlozi za to , ali se izdvajaju dva osnovna:1. U turizmu se zahteva veći stepen fleksibilnosti i

adaptivnosti u odnosu na promenljive uslove u okruženju,okruženju,

2. Veći stepen diversifikovanosti poslovanja .

www.themegallery.com

Page 14: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

4.Faze strategijsko planiranja u turističkim

organizacijama

1.1. UUtvrđivanje tvrđivanje misije preduzećamisije preduzeća,,

2.2. Istraživanje okruženja i sopstvenih Istraživanje okruženja i sopstvenih potencijala potencijala tur.preduzeća,tur.preduzeća,

3.3. Identifikovanje mogućih strategijskih Identifikovanje mogućih strategijskih 3.3. Identifikovanje mogućih strategijskih Identifikovanje mogućih strategijskih alternativa,alternativa,

4.4. Ocena strategijskih alternativa (procena Ocena strategijskih alternativa (procena realnih mogućnosti tur. preduzeća)realnih mogućnosti tur. preduzeća),,

5.5. Utvrđivanje ciljeva i alokacija resursa, Utvrđivanje ciljeva i alokacija resursa,

6.6. Razvoj i kontrola izvršavanja strategijskih Razvoj i kontrola izvršavanja strategijskih ciljeva i njihovo podešavanjeciljeva i njihovo podešavanje

www.themegallery.com

Page 15: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

1. Utvrđivanje misije preduzeća ( osnovni sadržaj “paketa ponude”, te se njom fokusiraju ciljevi i strategije tur.preduzeća),

2. Istraživanje okruženja i sopstvenih potencijala tur.preduzeća,

� Ocena atraktivnosti različitih turist. tržišta( tur. Infrastruktura, konkurencija....)

� Ocena ciljeva i sposobnosti konkurenata,

� Ocena snaga i slabosti preduzeća u odnosu na konkurente.

www.themegallery.com

Page 16: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

� 3.Identifikovanje mogućih strategijskih alternativa,

�Strategija turist. proizvod.-tržište(potrebe i zahtevi turista čine osnovu za definisanje turističkog preduzeća)� Koja tržišta treba da budu uslužena?

� Koji oblici turističkog proizvoda treba da se obezbede?

� Šta proizvod treba da bude za korisnika?� Šta proizvod treba da bude za korisnika?

� Za koga je prozvod najznačajniji?

�Bliži uvid u korporativne strategije rasta turističkog preduzeća

� Portfolio divers. novih tržisnih područja,

� Odabir strategije rsta (stari novi turist. objekti),

� Korišćenje ekonomije obima i ekonom. ponavljanja,

� Kreiranje sopstvenog portfolia turist. poslovanja.

www.themegallery.com

Page 17: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

�Sadržaj svake pojedinačne strategije,

�Serija utvrđenih finansijskih i nefinansijskih ciljeva za svako područje poslovanja tur.preduzeća,

�Specifične mere u realizaciji ciljeva( sredstva, umešnost, ekspertiza, iskustvo),

�Konurentske sposobnosti menadžmenta u odnosu na �Konurentske sposobnosti menadžmenta u odnosu na konkurente,

�Sinergetski efekti (kombinacija specifičnih mera i konkurentskih prednosti tur. preduzeća),

www.themegallery.com

Page 18: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

� 4.Ocena strategijskih alternativa (procena realnih mogućnosti tur. preduzeća)

� Finansijska analiza(stopa prinosa na kapital),

�Analiza tržišne atraktivnosti i konkurentske pozicije :

� Ocena povoljnih prilika za svaku strategijsku alternativu,alternativu,

� Identifikovanje glavnih faktora koji određuju aktraktivnosti tržišta i konkurentsku poziciju,

� Rangiranje svake strategijske investicije,

� Utvrđivanje plana zasvaku odabranu strategijsku alternativu.

www.themegallery.com

Page 19: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

5. Utvrđivanje ciljeva i alokacija resursa5. Utvrđivanje ciljeva i alokacija resursa

�Svrha utvrđivanja ciljeva su:�Obezbeđivanje pravaca i upustava za formulisanje

strategije,

�Obezbeđivanje standarda za merenje i analiziranje ostvarenih rezultata,ostvarenih rezultata,

�Trđišni ciljevi- tržišno učešće(profitabilnost turističkih preduzeća),

�Definisani ciljevi moraju imati najmanje tri komponente:

� posmatranu realizaciju, analizirajući indekse kojim se meri razvoj,

www.themegallery.com

Page 20: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

�Vremensku dimenziju ostvarivanja ciljeva,

�Nivo investicija koje su neophodne za realizaciju ciljeva.

www.themegallery.com

Page 21: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

6.Razvoj i kontrola izvršavanja strategijskih ciljeva i 6.Razvoj i kontrola izvršavanja strategijskih ciljeva i

njihovo podešavanjenjihovo podešavanje

�Formiranje konkretnog “paketa ponude” za svaku odabranu SPJ,

�Kontrolni mehanizam neophodan zbog stalnih promena u okruženju,promena u okruženju,

�Proces kontrole ( ko sprovodi kontrolu, gde i koliko često, koja područja strategijskog plana treba da se kontroliše, uloga menadžmenta u reagovanju na rezultate kontrole),

�Kontrola mora biti:�Aktivna ( korektivne akcije u budućnosti,

www.themegallery.com

Page 22: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

� Sveobuhvatna(asortiman, cene, propaganda, promocija, finansije, kadrovi itd),

�Korektivne akcije se sprovode stalno radi revidiranja, obnavljanja i dopunjavanja segmenata strategije,

�Kontrola je kritični element menadžment procesa,�Kontrola je kritični element menadžment procesa,

�Korporativna kultura i upravljački stil imaju glavni uticaj na proces strategijskog planiranja i kontrole,

�Svrha kontrole su korektivne akcije što uzrokuje međuzavisnost između kontrole i planiranja,

www.themegallery.com

Page 23: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Holistički pristup planiranja ima dve Holistički pristup planiranja ima dve komponente :komponente :komponente :komponente :

�Princip koordinacije (odnosi između različitih podsistema na istom org. nivou),

�Princip integracije (povezivanje između podsistema na različitim nivoima u org. strukturi).

www.themegallery.com

Page 24: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

PRIMERI:

www.themegallery.com

PRIMERI:

Page 25: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Identifikacija šanse i opasnosti -

SWOT analiza

� друштвено-економско окружење

� • ресурси, атракције и природни услови;

� • инфраструктура (саобраћајна, општа и туристичка);туристичка);

� • туристичко пословање; и

� • управљање туризмом на подручју Srbije

www.themegallery.com

Page 26: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Definisana misija tur. Definisana misija tur. DDestinacije Srbije estinacije Srbije

primer Misijeprimer Misije� Као одговор на наше транзиционе изазове, као

и изазове глобализације, а на бази изобиља високовредних атракција туризам ћемо искористити као кључну пол угу привредног раста и обезбеђењадугорочног благостања и

www.themegallery.com

раста и обезбеђењадугорочног благостања и квалитета живота локалнog становништва,

водећи се нашим традиционалнимгостопримством и непосредношћу.

� Наша је амбиција за 10 година постати узбудљива дунавска дестинација која је незаобилазна тачка у мрежи туристичких одредишта Југоисточне Европе.

Page 27: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

� То ћемо постићи кроз одговорн софистицирану

конверзију и рехабилитацију ширег подручја НП Ђердап», обликујући туристички вредносни ланац према конкурентским стандардима и најбољој светској пракси.

� Понудићемо доживљај за сваког, а добар осећај� Понудићемо доживљај за сваког, а добар осећај

Дунава свима, водећи се нашим традиционалним гостопримством и непосредношћу.

� Наша је амбиција за 10 година постати узбудљива ДЕСТИНАЦИЈА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

www.themegallery.com

Page 28: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

� Studija slucaja: Uvodenje Odeljenja za razvoj proizvoda kao i Odeljenja promocije i prodaje u sklopu TOS-a. Menadžmentu TOS-a, u okviru primene ove taktike, pružala bi se podrška za postizanje efikasne organizacije. Organizovano takmicenje kojim se motiviše privatni i javni sektor u turizmu da poboljša kvalitet proizvoda i usluga, te da se stimulišu inovacije, uredenost i dekoracije destinacija u Srbiji. inovacije, uredenost i dekoracije destinacija u Srbiji. Ovo takmicenje može biti povezano ili u kooperaciji sa „Turistickim cvetom“ u organizaciji TOS-a. U sklopu TOS-a se formira ocenjivacki odbor koji se sastoji od licnosti iz javnog i privatnog sektora u turizmu i koji po odredenim kriterijumima ocenjuju destinaciju, smeštajne objekte, proizvode i usluge itd. Na kraju godine se najavljuju pobednici i na svecanosti im se predaju priznanja i nagrade.

www.themegallery.com

Page 29: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

�� Cilj i rezultat programaCilj i rezultat programa:

� Motivisati javni i privatni turisticki sektorSrbije na poboljšanje kvaliteta proizvoda iusluga

� Poboljšati konkurentnost destinacije

� Stimulisati ukrašavanje i urednost javnih� Stimulisati ukrašavanje i urednost javnihprostora

� Bolja saradnja javnog i privatnog sektoraSrbije

� Inovacije, bolja uredenost destinacija

� Poboljšanje kvaliteta proizvoda i uslugaSrbije

www.themegallery.com

Page 30: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Odnos turizma i globalizacije (Kearne A.T (2004) Location Attractiveness

Index Making Offfshore

Decisions, Foreing Polecy New York

Turizam Globalizacija

Kretanje populacije (turisti, zaposlenost u Kretanje populacije (imigracija I sl.) turistickoj industriji) Kretanje ideja (nove kulturne vrednosti, nacin Kretanje ideja (nove tehnologije I sl.) poslovanja, kreativne nove ideje) Kretanje kapitala (inovacije u turistickoj Kretanje kapitala(ubrzano kretanje). industrjii, inostrana ulaganja, dobit)

www.themegallery.com

Potreba širenja novih tehnologija (otvoreni Nove tehnologije prodor) Stare civilizacije (ogranicenja pojedinih Vremensko prostorna kompresija društvenih skupina) Snažan rast u proteklih 100 godina Vremensko prostorna kompresija Putovanja za svakog- razvoj svetske Turisticke kulture Svetska turisticka kultura Turizmu je potrebna lokalna kultura ili imidž (diferencijacija izmedu pojedinih destinacija) Svetska kultura

Page 31: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

www.themegallery.com

Page 32: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Diagram

TitleAdd your text

www.themegallery.com

ThemeGalleryis a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

ThemeGalleryis a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Page 33: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Diagram

AATitleTitle

AATitleTitle

CCTitleTitle

CCTitleTitle

BBTitlTitlee

BBTitlTitlee

www.themegallery.com

Add Your

Text here Add Your

Text here

Add Your

Text here

eeee

Page 34: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Cycle Diagram

Text

Text

Add Your Text

www.themegallery.com

Text

Text

Text

Cycle name

Page 35: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Diagram

Add Your

Title Text

Add Your

Title Text

Text

www.themegallery.com

Text

Text

Text

•Text 1

•Text 2

•Text 3

•Text 4

•Text 5

•Text 1

•Text 2

•Text 3

•Text 4

•Text 5

Text

Page 36: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Diagram

Add Your Text

Add Your Text

www.themegallery.com

Add Your Text

Add Your Text

Page 37: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Diagram

Add Your Text

Add Your Text

www.themegallery.com

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Page 38: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Diagram

Add your text

Add your textYourYourYourYour

www.themegallery.com

Add your text

Add your text

Add your text

YourYourSloganSlogan

herehere

YourYourSloganSlogan

herehere

Page 39: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Diagram

Text

Text

www.themegallery.com

Add Your TitleAdd Your Title

1. Text

Text

Page 40: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Diagram

Add Your Text

www.themegallery.com

Title

Page 41: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Diagram

Click toadd Title TextText

www.themegallery.com

TextText

Page 42: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Diagram2001 2002 2003 2004

www.themegallery.com

Page 43: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

DiagramAdd Your Text

www.themegallery.com

Add Your Text Add Your Text

Page 44: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Block Diagram

TEXT TEXT TEXT TEXT

www.themegallery.com

TEXT TEXT TEXT TEXT

Page 45: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Table

www.themegallery.com

Page 46: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

3-D Pie Chart

Add Your Text

www.themegallery.com

TitleTitleAdd Your Text

Add Your Text

Page 47: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Marketing Diagram

90

45

www.themegallery.com

27.4

38.634.6

46.945

2002 2003

East West North

27.4

90

27.4

38.6

34.6

38.6

46.9 46.9

2002 2003 2002

East West North

Page 48: Strategijsko planiranje turističkih preduzeća turističkih preduzeća

Add your company slogan

www.themegallery.com