of 20 /20
Dr. Kasim Tatić, redovni profesor, predsjednik Komisije Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Dr. Merima Činjarević, vanredna profesorica Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Dr. Senad Softić, vanredni profesor Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU Odlukom Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 14.04.2020. godine, Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-49/20 od 29. 04. 2020. godine i Rješenjem broj 02-2655/2020 od 09.06.2020. godine imenovana je Komisija za pripremu prijedloga i Izvještaja o izboru jednog nastavnika u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme, po raspisanom Konkursu koji je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, dana 12. 05. 2020. godine na oblast „MIKROEKONOMIJA“ u sastavu: 1. Dr. Kasim Tatić, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast: Mikroekonomija 2. Dr. Merima Činjarević, vanredna profesorica, Ekonomski fakultet u Sarajevu, naučna oblast: Mikroekonomija 3. Dr. Senad Softić, vanredni profesor, Ekonomski fakultet u Sarajevu, naučna oblast: Menadžment i organizacija Na Konkurs se prijavila samo jedna kandidatkinja, dr. Mirha Bičo Ćar, sa prijavom u zvanje vanredni profesor. Pri pregledu u prijavi dostavljene dokumentacije i evaluaciji kandidatkinje, Komisija se vodila izvodom iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslovima iz članova 194., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, koji definišu minimalne uslove za izbor akademskog osoblja u nastavno-naučna zvanja na Univerzitetu u Sarajevu. Na osnovu pregleda prijave i priložene dokumentacije, ocjene naučno-istraživačkih radova, pedagoške i profesionalne aktivnosti kandidatkinje, Komisija podnosi Vijeću Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sljedeći Izvještaj

VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA · Mikroekonomija, obavlja nastavne aktivnosti na predmetima Ekonomika preduzeća i Mikroekonomija te u radu sa studentima postiže izvrsne rezultate

 • Upload
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Dr. Kasim Tatić, redovni profesor, predsjednik Komisije

  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Dr. Merima Činjarević, vanredna profesorica

  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Dr. Senad Softić, vanredni profesor

  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA

  UNIVERZITETA U SARAJEVU

  Odlukom Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 14.04.2020. godine,

  Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-49/20 od 29. 04. 2020. godine i

  Rješenjem broj 02-2655/2020 od 09.06.2020. godine imenovana je Komisija za pripremu

  prijedloga i Izvještaja o izboru jednog nastavnika u zvanju vanredni profesor, puno radno

  vrijeme, po raspisanom Konkursu koji je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web

  stranici Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, dana 12. 05. 2020. godine na oblast

  „MIKROEKONOMIJA“ u sastavu:

  1. Dr. Kasim Tatić, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u

  Sarajevu, naučna oblast: Mikroekonomija

  2. Dr. Merima Činjarević, vanredna profesorica, Ekonomski fakultet u Sarajevu,

  naučna oblast: Mikroekonomija

  3. Dr. Senad Softić, vanredni profesor, Ekonomski fakultet u Sarajevu, naučna

  oblast: Menadžment i organizacija

  Na Konkurs se prijavila samo jedna kandidatkinja, dr. Mirha Bičo Ćar, sa prijavom u zvanje

  vanredni profesor.

  Pri pregledu u prijavi dostavljene dokumentacije i evaluaciji kandidatkinje, Komisija se

  vodila izvodom iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo”

  br. 33/17) i uslovima iz članova 194., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, koji

  definišu minimalne uslove za izbor akademskog osoblja u nastavno-naučna zvanja na

  Univerzitetu u Sarajevu.

  Na osnovu pregleda prijave i priložene dokumentacije, ocjene naučno-istraživačkih radova,

  pedagoške i profesionalne aktivnosti kandidatkinje, Komisija podnosi Vijeću Ekonomskog

  fakulteta Univerziteta u Sarajevu sljedeći Izvještaj

 • IZVJEŠTAJ

  1. BIOGRAFSKI PODACI

  Dr Mirha Bičo Ćar rođena je u Zenici, 01. 10. 1973. godine. Osnovnu školu dijelom je

  pohađala u Zenici, a dijelom u Sarajevu. Srednju školu pohađala je u Sarajevu, te kao učenica

  škole Revolucionari i narodni heroji prve sarajevske gimnazije (danas Prva gimnazija

  Sarajevo) i polaznica Prosvjetno-pedagoškog smjera, stekla zvanje „Saradnik u nastavi“.

  Dodiplomski studij, smjer Organizacija i poslovna informatika, te postdiplomski studij na

  smjeru Poslovne finansije, završila je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, kao jedna od

  najboljih studenata u generaciji. Mirha Bičo Ćar treći ciklus studija pohađala je u okviru prve

  generacije doktorskog trogodišnjeg studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu organiziranog i

  realiziranog u saradnji sa ekonomskim fakultetima iz Beča i Ljubljane. Doktorsku distertaciju

  pod nazivom “Determinante individualne i organizacijske produktivnosti rada u savremenim

  uslovima poslovanja” odbranila je 27. 05. 2015. godine na Ekonomskom fakultetu

  Univerziteta u Sarajevu i stekla naučni stepen doktora ekonomskih nauka u oblasti

  menadžmenta.

  Radni angažman Mirhe Bičo Ćar je započeo je 1992. u Crvenom krstu, Mjesnoj organizaciji

  „Omer Maslić“ (Općina Novo Sarajevo), pozicija članice Organizacionog odbora (volonterski

  rad). Ovaj angažman trajao je do 1995 godine. Nakon okončanja dodiplomskog studija, Mirha

  Bičo Ćar 1998. godine započinje rad u Energonivestu d.d., Inžinjering za elektroenergetiku,

  čiji je stipendista bila tokom studija. U Energoinvestu d.d. IEE bila je angažovana na

  poslovima u komercijalnom odjelu- rad na projektima u instranstvu.

  Od početka 2000. kandidatkinja počinje raditi na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu u zvanju

  Asistentica, na predmetu Ekonomika preduzeća u Sarajevu i u Zenici (dislocirana nastava

  Ekonomskog fakulteta Sarajevo). Od školske 2005/2006 angažovana je i na drugim

  predmetima na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, i to na: Osnovama menadžmenta (školska

  2006/2006), Strateškom menadžmentu 2009; Leadershipu 2009, Projektu MIO 2009. Na

  predmetima Strateški menadžment i Ekonomika preduzeća bila je angažovana i za dislociranu

  nastavu u Goraždu u toku studijske 2009/2010 godine. Također, u ovom periodu, Mirha Bičo

  Ćar je dala doprinos i kroz druge aktivnosti na Ekonomskom fakultetu: 2001 – 2004. bila je

  predstavnica asistenata na Nastavno-naučnom vijeću EFSA; 2001, 2002, 2003 bila je

  Predsjednica Centralne popisne komisije; 2002.-2007. bila je članica Vijeća zaposlenika

  EFSA, u periodu mart – septembar 2006. Rukovodilac Centra za razvoj karijere studenata.

  2010. Mirha Bičo Ćar je odbranila magistarski rad na temu: Sredstva – element strategije

  preduzeća te je poslije toga izabrana u zvanje viša asistentica, puno radno virjme. U zvanju

 • više asistentice, pored predmeta Ekonomika preduzeća izvodila je vježbe na predmetima:

  Strateški menadžment 2010.; Leadership 2010., Projekat MIO 2010., Mikroekonomija

  2010/2011.; Krizni menadžment 2010/2011 – 2014; Osnove menadžmenta 2010/2011 – 2014.

  U maju 2015. kandidatkinja Bičo Ćar je odbranila doktorsku disertaciju na temu:

  „Determinante individualne i organizacijske produktivnosti rada u savremenim uslovima

  poslovanja“. Od novembra 2015. godine, u zvanju docentice na naučnoj oblasti

  Mikroekonomija, obavlja nastavne aktivnosti na predmetima Ekonomika preduzeća i

  Mikroekonomija te u radu sa studentima postiže izvrsne rezultate u pogledu prolaznosti i

  zadovoljstva studenata i studentica.

  U periodu nakon izbora u zvanje docentice, dr. Mirha Bičo Ćar je učestvavala u sljedećim

  vidovima profesionalnog razvoja i edukacije:

  2016. “Training & Research for Academic Newcomers (TRAIN) Certifikat”,

  program permanentnog razvoja i unaprjeđenja vještina nastavnog osoblja

  implementiran od strane Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa King Baudouin

  Foundation; TRAIN je strukturirani profesionalni Programu cjeloživotnog učenja u

  oblasti pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija akademskog osoblja

  Univerziteta u Sarajevu. Dr. Mirha Bičo Ćar pohađala je program u jesen 2016 godine,

  te za uspješno okončanje Programa ostvarila 6 ECTS kredita (2016)

  2019.: maj- juni, „Obuka akademskog osoblja iz oblasti inkluzivnog

  obrazovanja“, modularna obuka za akademsko osoblje iz oblasti inkluzije

  implementirana od strane UPS! - Ureda za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu

  i Unicef-a.

  Kandidatkinja je također u periodu 2015-2020. učestvovala na 6 naučnih konferencija sa

  izlaganjem, radila na organizaciji Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Development

  and Implementation of Innovative Technologies“. (27. 06. 2019., Sarajevo) kao članica

  Naučnog i organizacionog odbora, te bila članica programskog odbora 9. Međunarodne

  konferencija o učenju za poduzetništvo – ICEL 2019: „Nove perspektive u istraživanju,

  obrazovanju i praksi poduzetništva“, Zagreb, 15. 11. 2019.

  Kao autorica i koautorica objavila je 10 radova u časopisima i zbornicima radova (peer

  reviewed journals, peer reviewed proceedings) koje prate relevantne međunarodne baze

  podataka. Od navedenih radova, 5 je objavljeno u citatnim bazama Web of Science – WOS

  i/ili Scopus.

  Kandidatkinja je autorica udžbenika sa dvostrukom recenzijom pod nazivom “Osnove

  Ekonomike poslovanja sa primjerima zadataka“, u izdanju Izdavačke djelatnosti Ekonomskog

  fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 2020. (270 str.) ISBN 978-9958-25-148-1. Također,

  koautorica je (sa Stupar S. i Šahić E.) dva poglavlja u knjizi „Handbook of Research on

 • Integrating Industry 4.0 in Business and Manufacturing” (pp. 1-400) i to: Chapter 3, (pp. 53.-

  74.): "The Importance of Implementing Big Data Analytics Concepts in Companies", i

  Chapter 4 (pp. 75.-100.) "Application of Cloud Computing in Companies". Knjiga

  „Handbook of Research on Integrating Industry 4.0 in Business and Manufacturing” pod

  uredništvom Karabegović, I., Kovačević, A., Banjanović-Mehmedović, L., & Dašić, P.

  štampana je u Hershey, PA: IGI Global. (ISBN 13: 9781799827252. ISBN 10: 1799827259.

  doi:10.4018/978-1-7998-2725-2).

  Kandidatkinja je u periodu 2015- 2020. bila mentorica pri izradi deset uspješno

  odbranjenih završnih radova drugog ciklusa studija.

  Kandidatkinja se služi engleskim i njemačkim jezikom, te MS office i SPSS paketima.

  1.2. RADOVI KANDIDATKINJE

  1.2.1. Radovi nakon izbora u zvanje docentice

  KNJIGE, UNIVERZITETSKI UDŽBENICI I PUBLIKACIJE

  1. Bičo Ćar, Mirha (2020). Osnove ekonomike poslovanja sa primjerima zadataka.

  Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 2020. – elektronsko

  izdanje; (270 str.) ISBN 978-9958-25-148-1

  POGLAVLJA U NAUČNIM KNJIGAMA

  1. Stupar, Savo; Bičo Ćar, Mirha; Šahić Elvir. (2020). "The Importance of Implementing

  Big Data Analytics Concepts in Companies", Chapter 3, (pp. 53.-74.) U: Karabegović,

  I., Kovačević, A., Banjanović-Mehmedović, L., & Dašić, P. (2020). Handbook of

  Research on Integrating Industry 4.0 in Business and Manufacturing (pp. 1-400).

  Hershey, PA: IGI Global. ISBN 13: 9781799827252. ISBN 10: 1799827259.

  doi:10.4018/978-1-7998-2725-2

  2. Stupar, Savo; Bičo Ćar, Mirha; Šahić Elvir. "Application of Cloud Computing in

  Companies", Chapter 4, (pp. 75.-100.) U: Karabegović, I., Kovačević, A., Banjanović-

  Mehmedović, L., & Dašić, P. (2020). Handbook of Research on Integrating Industry

  4.0 in Business and Manufacturing (pp. 1-400). Hershey, PA: IGI Global. ISBN

  13: 9781799827252. ISBN10: 1799827259. doi:10.4018/978-1-7998-2725-2

 • NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA RADOVA (PEER REVIEWED

  JOURNALS & PEER REVIEWED PROCEEDINGS)

  1. Stupar, Savo; Kurtović, Emir; Bičo Ćar, Mirha. (2020) Key Information Technologies

  of Industry 4.0. The Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo.

  Journal of Economics and Business. ISSN: 1840 -3557.e-ISSN: 1989-6690. (rad

  prihaćen za objavu) (Indeksirano: EBSCO)

  2. Stupar, Savo; Bičo Ćar, Mirha; Šahić Elvir. "Challenges of Applying Blockchain

  Technology", NT 2019, LNNS 76, pp. 355–364, 2020. Springer Nature Switzerland

  AG (2019) I. Karabegović (Ed.): https://doi.org/10.1007/978-3-030-18072-0_41

  (Indeksirano: Web of Science - WOS, Scopus)

  3. Bičo Ćar, Mirha; Šestić, Munira; Softić, Senad; Stupar, Savo. (2019) „Entrepreneurial

  education at universities in Bosnia and Herzegovina“ Obrazovanje za poduzetništvo -

  E4E, Europska poslovna škola Zagreb, 9 (2), 101-118. ISSN 1849-7845 (tisak) ISSN

  1849-661X (online) (Indeksirano: ERIH PLUS - European Reference Index for the

  Humanities and the Social Sciences, ROAD - Directory of Open Access Scholary

  Resources, HRČAK - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske)

  4. Šestić, Munira; Bičo Ćar, Mirha; Softić, Senad; Šahić Elvir. (2019).

  "Kontekstualizacija istraživanja iz područja poduzetništva", Obrazovanje za

  poduzetništvo - E4E, Europska poslovna škola Zagreb, 9 (2), 63-71. ISSN 1849-7845

  (tisak) ISSN 1849-661X (online) (Indeksirano: ERIH PLUS - European Reference

  Index for the Humanities and the Social Sciences, ROAD - Directory of Open Access

  Scholary Resources, HRČAK - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske)

  5. Stupar, Savo; Bičo Ćar, Mirha; Šahić Elvir. (2018). "Procjena značaja elemenata

  inteligencije za uspješnost različitih vrsta menadžerskih odluka", Zbornik radova/

  Sarajevo Business and Economics Review, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Broj 36,

  Sarajevo, 2018. ISSN CD ROM: 2303 - 8381 ISSN online izdanje: 2303 - 839X,

  (Indeksirano: EBSCO)

  6. Stupar, Savo; Bičo Ćar, Mirha; Šahić Elvir. (2018). "Defining Significance of

  Network Intelligence Elements for Decision Making Success.") Book of Proceedings

  of 14th International May Conference on Strategic Management – IMCSM18,

  University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, (2018)

  Volume XIV, Issue (1), str. 337-348. ISBN 978-86-6305-078-5 (Indeksirano: Web of

  Science - WOS)

  7. Bičo Ćar, Mirha; Stupar, Savo; Šahić Elvir, Hodžić, Omar; Šestić, Munira. (2018).

  "Satisfaction of Employees - Source of Efficiency", Book of Proceedings of 14th

  International May Conference on Strategic Management – IMCSM18, University of

 • Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, Volume XIV, Issue (1),

  str. 349-359. ISBN 978-86-6305-078-5 (Indeksirano: Web of Science - WOS)

  8. Stupar, Savo; Bičo Ćar, Mirha; Šahić Elvir. (2018). "The Role of Hadoop Technology

  in the Implementation of Big Data Concept", NT 2018, LNNS 42, pp. 254–261, 2019.

  Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019. I. Karabegović

  (Ed.): https://doi.org/10.1007/978-3-319-90893-9_31 (Indeksirano: Scopus)

  9. Bičo Ćar, Mirha; Stupar, Savo; Šahić Elvir. (2018). "Economic Aspects of the

  Application of Cloud Computing", NT 2018, LNNS 42, pp. 247–253, 2019. Springer

  International Publishing AG, part of Springer Nature 2019. I. Karabegović (Ed.):

  https://doi.org/10.1007/978-3-319-90893-9_30 (Indeksirano: Scopus)

  10. Šestić, Munira; Bičo Ćar, Mirha; Pašić-Mesihović, Azra; Softić, Senad; (2017).

  „Poduzetničke namjere studenata poslovnih studija u Bosni i Hercegovini

  “Obrazovanje za poduzetništvo - E4E, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i

  upravljanje Nikola Šubić Zrinski, 7 (2), 147-160. ISSN 1849-7845 (tisak) ISSN 1849-

  661X (online) (zajedno sa Šestić, M., Pašić- Mesihović,A., Softić, S.) (Indeksirano:

  ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences,

  ROAD - Directory of Open Access Scholary Resources, HRČAK - Portal znanstvenih

  časopisa Republike Hrvatske).

  UČEŠĆE NA NAUČNIM KONFERENCIJAMA I SKUPOVIMA

  1. Dubrovnik Talks – Mediterranean Forum: Sceientific Conference „Digitalisation – 4.0

  Revolution and Increasing Digitalisation Society., Sarajevo, 27. 10. 2019. Univerzitet

  SSST. (izlaganje na temu „IT suport Industry 4.0“ sa Stupar, S. i Šahić, E.)

  2. 9. Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo – ICEL 2019: „Nove

  perspektive u istraživanju, obrazovanju i praksi poduzetništva“. Zagreb, 15. 11. 2019.

  (2019) 9. (izlaganje na temu „Entrepreneurial education at Universities in Bosnia and

  Herzegovina“ sa Šestić, M., Softić, S., Stupar S., te izlaganje na temu

  "Kontekstualizacija istraživanja iz područja poduzetništva", sa Šestić, M., Softić, S.,

  Šahić, E.) Na navedenoj konferenciji i članica Programskog odbora.

  3. 5th International Conference „New Technologies, Development and Application“ NT-

  2019 - juni 2019. Sarajevo, (izlaganje na temu "Challenges of Applying Blockchain

  Technology", sa Stupar, S. i Šahić, E. i moderiranje sekcije)

  4. 4th International Conference ICNT-2018. Sarajevo, 14 – 16. 06. 2018 (izlaganje na

  temu: "The Role of Hadoop Technology in the Implementation of Big Data Concept",

  sa Stupar, S.; Šahić, E. I izlaganje na temu: "Economic Aspects of the Application of

  Cloud Computing", sa Stupar, S.; Šahić, E.)

 • 5. 14th International May Conference on Strategic Management – IMCSM18, University

  of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department. May, 25 – 27, 2018.

  (izlaganje na temu "Satisfaction of Employees - Source of Efficiency", sa Stupar, S.,

  Šahić, E., Šestić, M.; Hodžić, O. i izlaganje na temu "Defining Significance of

  Network Intelligence Elements for Decision Making Success." sa Stupar, S. i Šahić,

  E.)

  6. 7. Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo – ICEL 2017.: Zagreb, 26. 10.

  2017. (izlaganje na temu: „Poduzetničke namjere studenata poslovnih studija u Bosni

  i Hercegovini“ (2017) Obrazovanje za poduzetništvo sa Šestić, M., Pašić-

  Mesihović,A., Softić, S.)

  ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI - DOMAĆI

  1. Indeks inkluzivnosti, O.Š. Čengić Vila I, Novo Sarajevo, Sarajevo, (mart 2016. –

  oktobar 2016.). analize stepena inkluzivnosti osnovnog obrazovanja u KS.

  2. Indeks inkluzivnosti, O.Š. Skender Kulenović, Novi Grad, Sarajevo, (mart 2016. –

  oktobar 2016.) analize stepena inkluzivnosti osnovnog obrazovanja u KS.

  MENTORSTVA (završni radovi II ciklusa studija)

  1. Anida Nurković (2019.) „Motivacija i radna učinkovitost zaposlenih u obrazovnim

  institucijama”

  2. Emina Mićivoda (2019.) „Upravljanje kvalitetom u javnim ustanovama”

  3. Darija Dandić (2019.) „Utjecaj big five osobnosti i radnog ponašanja na radnu

  učinkovitost u Bosni i Hercegovini”

  4. Kadefa Dautbašić (2019.) „Determinante potražnje na tržištu oligopola – primjer

  industrije neživotnog osiguranja u Bosni i Hercegovini”

  5. Dika Šetić (2019.) „Kontraproduktivno ponašanje zaposlenih - forme i posljedice”

  6. Jasmina Lilić (2019.) „Strategije materijalnog motivisanja zaposlenih i produktivnost

  rada u bankama u BIH”

  7. Amar Dževlan (2019.) “ Upravljanja performansama zaposlenih u preduzeću u krizi”

  8. Amila Horman (2018.) “Karakteristike ponude i potražnje u oblasti turizma u Kantonu

  Sarajevo”

  9. Aziza Salić (2018.) “Nematerijalno motiviranje zaposlenih u organizacijama u Bosni i

  Hercegovini ”

  10. Galiba Imamović (2017.) “Edukacija kao faktor produktivnosti rada zaposlenih u

  bankarskoj industriji u Bosni i Hercegovini ”

 • DODATNA PROFESIONALNA EDUKACIJA

  1. Training & Research for Academic Newcomers (TRAIN), implementira Univerzitet u

  Sarajevu u saradnji sa King Baudouin Foundation. To je strukturirani profesionalni

  program obuke razvoja nastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu koji se sastoji od

  višem modula za unarjeđivanje vještina članova akademske zajednice (PhD studenti,

  asistenti, docenti).Bičo Ćar je pohađala sljedeće module: 1. Istraživačka

  metodologija, pisanje naučnih radova i prezentacija rezultata 2. Didaktika visoko-

  školskog obrazovanja 3. Pripremanje aplikacija za finansiranje i projektni

  menadžment 4. Komunikacije i vještine prezentiranja 5. Poslovne veze i timski rad 6.

  Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju, 7. Osnove andragoške djelatnosti u

  visokom obrazovanju. Za uspješno okončanje Programa dodijeljeno je 6 ECTS kredita

  (2016)

  2. „Obuka akademskog osoblja iz oblasti inkluzivnog obrazovanja“, Maj/Juni 2019.

  modularna obuka za akademsko osoblje iz oblasti inkluzije implementirana od strane

  UPS! - Ureda za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu i Unicef-a.

  DODATNE REFERENCE

  RECENZIJE I ČLANSTVO U UREDNIČKIM ODBORIMA

  1. Obrazovanje za poduzetništvo – E4E / Education for entrepreneurship – E4E,

  Znanstveno-stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo / International Journal of

  Education for Entrepreneurship, Europska poslovna škola Zagreb / European Business

  School Zagreb.

  2. International Conference „New Technologies, Development and Application“, Society

  for Robotics of Bosnia and Herzegovina.

  Pregled sadržaja udžbenika, poglavlja i objavljenih radova (objavljeni 2015. - 2020.)

  Mirha Bičo Ćar (2020). Osnove ekonomike poslovanja sa primjerima zadataka.

  Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 2020. – elektronsko

  izdanje; (270 str.) ISBN 978-9958-25-148-1

  Knjiga pod nazivom „Osnove ekonomike poslovanja sa primjerima zadataka“ predstavlja

  sveobuhvatan pregled teorijskih i praktičnih aspekata ovladavanja i mobilizacije različitih

  resursa preduzeća sa svrhom ostvarivanja odgovarajućih performansi i ciljeva poslovanja.

  Autorica ukazuje na potrebu adekvatnog koordiniranja različitih poslovnih aktivnosti i

  korištenja pribavljenih sredstava u realizaciji organizacijskih ciljeva. Svojim konceptom –

  kombinacijom teorijskih postavki i praktičnih primjera, knjiga potiče čitaoce na aktivno

  promišljanje o temama koje obrađuje, a u slučaju studenata potiče samostalan i angažovan

 • rad. Knjiga se bazira na dugogodišnjem iskustvu autorice, te savremenim i relevantnim

  izvorima literature. Kako je knjiga pisana kao udžbenik i namijenjena studentima, izvjesno je

  da će biti odlična osnova za lako i uspješno ovladavanje predmetnom materijom.

  Stupar, Savo; Bičo Ćar, Mirha; Šahić Elvir. (2020). "The Importance of Implementing

  Big Data Analytics Concepts in Companies", Chapter 3, (pp. 53.-74.) U: Handbook of

  Research on Integrating Industry 4.0 in Business and Manufacturing (pp. 1-400).

  Hershey, PA: IGI Global. ISBN 13: 9781799827252. ISBN 10: 1799827259.

  doi:10.4018/978-1-7998-2725-2

  U poglavlju "The Importance of Implementing Big Data Analytics Concepts in Companies"

  autori se bave pitanjem upravljanja velikim obimom podataka što je izazov sa kojim se danas

  suočavaju sva preduzeća. Velika brzina razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija

  dovela je do toga da je u vremenskom razdoblju od 2009. do 2012. ljudsko društvo generisalo

  i pohranilo više informacija nego u cijeloj istoriji do tada. Kako se, upotrebom uobičajenih

  metoda pohranjivanja i obrade podataka, tako velika količina informacija ne može pohraniti u

  realnom i razumnom vremenu, pojavila se nova paradigma skladištenja, obrade i upravljanja

  velikim količinama, raznolikošću i brzinom obrade podataka, pod imenom Big Data koncept.

  Koje su tehnologije na kojima se bazira Big Data koncept, koje su karakteristike i mogućnosti

  koje Big Data daje preduzećima, pitanja su kojima je posvećena pažnja u okviru ovog

  poglavlja.

  Stupar, Savo; Bičo Ćar, Mirha; Šahić Elvir. "Application of Cloud Computing in

  Companies", Chapter 4, (pp. 75.-100.) U: Karabegović, I., Kovačević, A., Banjanović-

  Mehmedović, L., & Dašić, P. (2020). Handbook of Research on Integrating Industry

  4.0 in Business and Manufacturing (pp. 1-400). Hershey, PA: IGI Global. ISBN

  13: 9781799827252. ISBN10: 1799827259. doi:10.4018/978-1-7998-2725-2

  Cloud Computing je nova tehnologija koja predstavlja realizaciju stare ideje da se IT resursi

  koriste i naplaćuje u skladu sa obimom i intenzitetom upotrebe. Cilj poglavlja je definisti

  koncept Cloud Computinga, pojasniti kako ova tehnologija funkcionira, a zatim objasniti

  način na koji se podaci skladište, kako se raspodjeljuju, kako su i u kojoj mjeri dostupni, ko su

  krajnji korisnici, te koje su prednosti i nedostaci primjene ovog koncepta. Cloud Computing

  se sastoji od pet bitnih značajki, tri osnovna tipa usluge i četiri modela aplikacije, a razradi

  ovih koncepata je posvećena odgovarajuća pažnja. Poseban akcent u poglavlju stavljen je na

  pitanje sigurnosti i moguće zloupotrebe podataka u Cloud-u kao i finansijskim aspektima

  vezanim za donošenje odluke za korištenje različitih nivoa eksternalizacije kao modela

  upravljanja informatičkim resursima i Cloud Computinga, posebno.

  Stupar, Savo; Kurtović, Emir; Bičo Ćar, Mirha. (2020) „Key Information Technologies

  of Industry 4.0.“ The Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo.

  Journal of Economics and Business. ISSN: 1840 -3557.e-ISSN: 1989-6690.

  Primarni cilj ovog rada je prezentiranje karakteristika tehnologija koje predstavljaju temelje

  Industrije 4.0. i Četvrte industrijske revolucije. U radu se obrađuju odlike Big Data, Cloud

  Computing tehnologiji i Bochkchain tehnologije te njihovi potencijali, prednosti i

  nedostacima u odnosu na tradicionalne tehnologije korištene za upravljanje informatičkim

  resursima preduzeća. Krajnji cilj je objašnjavanje velikih potencijala ovih tehnologija u

 • smislu poslovne upotrebe te njihovog sinergetskog kombinovanja u svrhu stvaranja novih

  proizvoda i usluga.

 • Stupar, Savo; Bičo Ćar, Mirha; Šahić Elvir. "Challenges of Applying Blockchain

  Technology"; NT 2019, LNNS 76, pp. 355–364, 2020. Volume 14, Issue 1, Springer

  Nature Switzerland AG (2019) https://doi.org/10.1007/978-3-030-18072-0_41

  Cilj ovog rada je, koristeći primjer Bitcoin-a, ukratko objasniti funkcioniranje Blockchain

  tehnologije i njenu prikladnost za upotrebu u mnogim područjima ljudske aktivnosti, posebno

  u onima koji imaju problem nepovjerenja i mogućnost prijevare. Činjenice da moderni

  računari imaju "savršenu memoriju" i mogu vrlo brzo obraditi ogroman broj transakcija

  putem računarske mreže, doprinijele su da ova ideja bude ostvariva i široko primjenjena. U

  radu se dodatno objašnjava koje sve mogućnosti nudi Blockchain tehnologija te kako se može

  koristiti u poslovanju u različitim djelatnostima i za različite svrhe.

  Bičo Ćar, Mirha; Šestić, Munira; Softić, Senad; Stupar, Savo. (2019) „Entrepreneurial

  education at universities in Bosnia and Herzegovina“, Obrazovanje za poduzetništvo -

  E4E, Europska poslovna škola Zagreb, 9 (2), 101-118. ISSN 1849-7845 (tisak) ISSN

  1849-661X

  Predmetni rad bavi se pitanjem zastupljenost preduzetničkog obrazovanja u programima

  visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Uz to, ispitana su mišljenja studenata poslovnih

  studija o preduzetničkom obrazovanju i preduzetništvu, u smislu interesovanja za programe

  usmjerene jačanju preduzetničkih kompetencija, kao i evaluaciju tih programa od strane

  studenata, u smislu ocjene važnosti obrazovanja za preduzetništvo, kao i „korisnosti“

  postojećih programa. Istraživanjem je utvrđeno da postojeći studijski programi na poslovno

  orijentiranim fakultetima na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini uključuju brojne

  predmete koji se na različite načine bave problemima i temama preduzetništva. Međutim,

  postojeći programi obrazovanja za preduzetništvo pokazuju slabosti u pogledu nedovoljne

  orijentacije na praksu i nedostupnosti ovih programa nekim studentima.

  Šestić, Munira; Bičo Ćar, Mirha; Softić, Senad; Šahić Elvir. (2019).

  "Kontekstualizacija istraživanja iz područja poduzetništva", Obrazovanje za

  poduzetništvo - E4E, Europska poslovna škola Zagreb, 9 (2), 63-71. ISSN 1849-7845

  (tisak) ISSN 1849-661X (online)

  Cilj ovog rada je da predstavi i istraži recentnu literaturu koja se bavi pitanjem

  kontekstualizacije preduzetništva, posebno imajući u vidu upute i smjernice koje bi navedeni

  izvori mogli imati za istraživače preduzetništva u specifičnim kontekstima, kao što je

  područje Zapadnog Balkana. Kontekstualizacija preduzetništva omogućuje bolje

  razumijevanje, ne samo načina na koji kontekst djeluje na preduzetništvo, već i u smislu

  povratne sprege – mogućnosti djelovanja preduzetništva na promjene u kontekstu. Korist

  kontekstualizacije preduzetništva u tom smislu može biti dvojna – donosi korist, ne samo

  istraživačima poduzetništva kao sredstvo unapređenja njihovih budućih istraživanja o prirodi i

  doprinosu poduzetničkih aktivnosti na jedan sveobuhvatniji način, već i praktičarima, koji su

  do sada iskazivali slab interes za naučne radove iz preduzetništva u odnosu na druga područja

  istraživanja - kontekstualizacijom preduzetnička istraživanja nisu više uopćena.

  Stupar, Savo; Bičo Ćar, Mirha; Šahić Elvir. (2018). "Procjena značaja elemenata

  inteligencije za uspješnost različitih vrsta menadžerskih odluka", Zbornik radova/

 • Sarajevo Business and Economics Review, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Broj 36,

  Sarajevo, 2018. ISSN CD ROM: 2303 - 8381 ISSN online izdanje: 2303 - 839X.

  Rad sa naslovom "Procjena značaja elemenata inteligencije za uspješnost različitih vrsta

  menadžerskih odluka" bavi se analizom uticaja različitih elemenata inteligencije na efikasnost

  odluka koje donose menadžeri. Kako najvažnije odluke koje donose menadžeri imaju

  dugoročne efekte one se najčešće donose intuitivno, a potom se „pokrivaju“ i pravdaju

  racionalnim razlozima. Istraživanje provedeno sa grupom menadžera pokazalo je (u skladu sa

  očekivanjima) da su najinformativniji atributi zapravo atributi emocionalne inteligencije.

  Neočekivano, i u slučaju operativnih odluka su presudni bili atributi prije svega emocionalne

  inteligencije, a zatim u istoj mjeri atributi ostalih vrsta inteligencije. Konačno, utvrđeno je da

  se i liderske odluke dominantno zasnivaju na emocionalnoj inteligenciji i duhovnim

  karakteristikama menadžera, što sve govori u prilog tezi da emocionalna inteligencija igra

  izuzetnu ulogu kod odlučivanja menadžera.

  Stupar, Savo; Bičo Ćar, Mirha; Šahić Elvir. (2018). "Defining Significance of

  Network Intelligence Elements for Decision Making Success." Book of Proceedings of

  14th International May Conference on Strategic Management – IMCSM18, University

  of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, (2018) Volume XIV,

  Issue (1), str. 337-348. ISBN 978-86-6305-078-5

  Cilj ovog rada je istražiti u kojoj mjeri određeni elementi (komponente), koji su sastavni dio

  mrežne inteligencije, utiču na uspješnost poslovnih odluka. Za potrebe ovog istraživanja,

  primjenjena je induktivna metoda konstrukcije ekspertnog sistema. Kroz istraživanje se

  nastojalo identificirati elemente koji značajno utječu na uspjeh i efektivnost poslovnih

  odluka.

  Bičo Ćar, Mirha; Stupar, Savo; Šahić Elvir, Hodžić, Omar; Šestić, Munira. (2018).

  "Satisfaction of Employees - Source of Efficiency", Book of Proceedings of 14th

  International May Conference on Strategic Management – IMCSM18.

  U ovom radu su predstavljeni rezultati istraživanja zadovoljstva kod zaposlenih u BiH,

  povezanosti zadovoljstva radnika i njihove radne efikasnosti, kao i mjere povezanosti

  zadovoljstva na poslu i zadovoljstva privatno. Najranija istraživanja zadovoljstva zaposlenih

  nisu davala potvrdu pretpostavkama o utjecaju zadovoljstva radnika na njihov rad. Tek

  analize koje su uzele u obzir sveukupno zadovoljstvo osobe pokazale su da je utiecaj

  zadovoljstva zaposlenika na njihove učinke i rezultate primjetan. Navedeni rezultati naglasili

  su važnost utjecaja zadovoljstva privatnim životom na efikasnost rada, kao i povezanost

  zadovoljstva u privatnom životu i zadovoljstva poslom. Analize provedene u okviru

  predmetnog istraživanja su pokazale da je među zaposlenima u Bosni i Hercegovini

  dominantan efekat prelivanja (ne)zadovoljstva vezanog za posao i privatno.

  Stupar, Savo; Bičo Ćar, Mirha; Šahić Elvir. (2018). "The Role of Hadoop Technology

  in the Implementation of Big Data Concept", NT 2018, LNNS 42, pp. 254–261, 2019.

  Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019. I. Karabegović

  (Ed.): https://doi.org/10.1007/978-3-319-90893-9_31

 • Cilj ovog rada je objasniti važnost koncepta Big Data kao i promjene u manifestacijama

  podataka iz koncept Big Data. Također, tumači se i uloga Hadoop tehnologije u cjelini i

  njenih komponenata pojedinačno u praktičnoj realizaciji ovog koncepta. Posebna pažnja u

  radu je posvećena aspektima ekonomičnosti i produktivnosti skladištenja, obrade i analize

  podataka.

  Bičo Ćar, Mirha; Stupar, Savo; Šahić Elvir. (2018). "Economic Aspects of the

  Application of Cloud Computing", LNNS 42, pp. 247–253, 2019. Springer

  International Publishing AG, part of Springer Nature 2019. I. Karabegović (Ed.): NT

  2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-90893-9_30

  Cilj je ovog rada je predstaviti Cloud Computing, objasniti ključne prednosti Cloud

  Computinga u odnosu na druge načine upravljanja i korištenja računarskih resursa, te posebno

  analizirati ekonomske aspekte i pitanja vezane za različite načine korištenja računarskih

  resursa. Kroz tekst rada objašnjavaju se temeljni uzroci razvoja i napretka Cloud Computing-

  a, a to su uštede vremena, manji rizik i manje prepreka uvođenju novih aplikacija, kao i

  značajne uštede troškova u implementaciji IT projekata u određenim okolnostima.

  Šestić, Munira; Bičo Ćar, Mirha; Pašić- Mesihović, Azra; Softić, Senad; (2017).

  „Poduzetničke namjere studenata poslovnih studija u Bosni i Hercegovini“

  Obrazovanje za poduzetništvo - E4E, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i

  upravljanje Nikola Šubić Zrinski, 7 (2), 147-160. ISSN 1849-7845 (tisak) ISSN 1849-

  661X (online).

  Cilje predmetnog iztraživanja bilo je ispitvanje preduzetničkih namjera studenata poslovnih

  studija u BIH. Istraživanje je obuhvatilo studente prve godine poslovnih studija na

  Ekonomskom fakultetu u Sarajevu nakon što su kao polaznici kursa Preduzetništvo okončali

  semestar. Rezutlati istraživanja pokazali su da studenti preduzetništvo smatraju privlačnom i

  prihvatljivom opcijom u budućnosti, ali ne i najprivlačnijom. Druge mogućnosti poput rada u

  javnim službama i preduzećima studenti su ocijenili privlačniji.

  1.2.2. Radovi prije izbora u zvanje docentice

  NAUČNI RADOVI DO IZBORA U ZVANJE DOCENTICE:

  1. Bičo Ćar Mirha (2013). Održivi razvoj i promjene u vođenju savremenog poslovanja,

  Zbornik Baština i razvoj; Znanstveni Godišnjak Titius br.6-7, Split, siječanj-prosinac

  2013. i 2014. godine, str. 155-167. ISSN 1847-0742.

  2. Martinović, Danijela; Karišik, Jasmina; Bičo Ćar, Mirha (2013). „Internationalization

  and cluster potentials with special emphasis on wood-processing sector in Bosnia and

  Herzegovina“, UTMS Journal of Economics, University of Tourism and Management,

  Skopje print, ISSN 1857.6974, Electronic ISSSN 1847.6982., 2013.Skopje,

  Makedonija

  3. Bezdrob Muamer, Bičo Ćar Mirha: (2012). Performance measurement model-

  developing and testing a measurement model based on the simplified balanced

 • scorecard method, Zagreb Internationa Rewiew of Economic & Business (ZIREB),

  Special Conference Issue; Decembar 2012. P. 79. – 98.

  4. Bezdrob Muamer, Mirha Bičo Ćar, Faruk Pašić: (2011). Managerial Decision Making

  Tools – ELECTRE Methods - Brief overview of methods with practical examples,

  SBER, vol 31. No1. July 2011; p.237-262.

  KNJIGE I PUBLIKACIJE DO IZBORA U ZVANJE DOCENTICE:

  1. Bičo Ćar, Mirha (2010). Praktikum za vježbe iz Ekonomike preduzeća, autorica, II

  dopunjeno izdanje; Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Sarajevo,

  2010. (dvostruko recenzirano,178 str.)

  2. Bičo Ćar, Mirha (2010). Praktikum za vježbe iz Ekonomike preduzeća, Izdavačka

  djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Sarajevo, 2010. (145. str. – elektronsko

  izdanje).

  3. Laslo, Josip; Bičo Ćar, Mirha (2010). Priručnik za pripremanje ispita iz Ekonomike

  preduzeća, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Sarajevo, (80. str.

  – elektronsko izdanje).

  4. Laslo, Josip; Bičo Ćar, Mirha (2006). Priručnik za pripremanje ispita iz Ekonomike

  preduzeća, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Sarajevo.

  5. Bičo Ćar, Mirha (2005). Praktikum za vježbe iz Ekonomike preduzeća, Izdavačka

  djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 2005. (dvostruko recenzirano,

  145 str.)

  UČEŠĆE NA NAUČNIM KONFERENCIJAMA DO IZBORA U ZVANJE DOCENTICE:

  1. „From Transition to Development“, Second International Conference of the Faculty of

  Economics, Sarajevo, October, 9-11. 2003., rad na temu: „The Quality od Human

  Resources: A Condition for Successful Development of Small and Middle Companies

  in Bosnia and Herzegovina“, koautor sa mr. Zijada Rahimić

  2. An Enterprise Odissey: Building Competitive Advantage“, druga međunarodna

  konferencija u organizaciji Ekonomskog fakulteta Zagreb, 17-19 juni 2004., Zagreb,

  rada na temu:“The Quality of HR Management and Competitive Advantage of SME

  in BIH“, koautor sa mr Zijada Rahimić

  3. “From Transition to Sustainable Development: The Path to European Integration“,

  Third International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo,

  Sarajevo, October, 12-13. 2006., rad na temu: „A Justifiability and A Possibility of

  Outsourcing Tasks In Function Of Human Resources Management“, koautor sa mr.

  Zijada Rahimić

 • 4. Savremene sigurnosne studije i Bosna i Hercegovina; Deseti dani kriminalističkih

  nauka: Naučna konferencija u organizavciji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju

  i sigurnosne studije; izlaganje na temu: Društvena aritmija - sigurnosi izazovi

  današnjice koautor sa dr Halima Sofradžija,

  5. “Menadžment 2012” Četvrta međunarodna naučna konferencija, 20-21. April 2012.,

  Univerzitet Union Beograd, Fakultet za poslovno industrijski menadžment,

  Mladenovac, Srbija, Abstract Proceedings, izdavač: Izdavački centar za industrijski

  menadžment,rad na temu: „Održivi ekonomski razvoj – tračak nade za našu planetu“,

  koautor sa Martinović Danijela;

  6. An Enterprise Odissey: Corporate governance and public policy – path to suistanable

  future“, šesta međunarodna konferencija u organizaciji Ekonomskog fakulteta Zagreb,

  13-16 juni 2012., Šibenik, rad na temu:“Performance measurement model-developing

  and testing a measurement model based on the simplified balanced scorecard

  method“, koautor sa Bezdrob Muamer;

  7. DIEM 2013, 1st Dubrovnik International Economic Meeting, „Scientific Conference

  on Innovative Approaches to the Contemporary Economic Problems“, konferencija u

  organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Dubrovniku, 27. – 29. septembar

  2013. - rad na temu: Interactive impact of innovation and education on business

  performance during the economic downturn, koautor sa Bezdrob Muamer;

  8. Baština i razvoj: Socioekonomski, socioekološki i socikulturni aspekti; Međunarodni

  znastveni skup: Znanstveni projekt „TITIUS: Porječje Krke – baština i sociokulturni

  razvoj“ i Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split,

  Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 27. i 28. septembar 2013. godine; Izlaganje na

  temu: Održivi razvoj: ekološki, socijalni i ekonomski aspekti; Promjene u vođenju

  suvremenog poslovanja;

  STRUČNI RADOVI U ČASOPISIMA, ZBORNICIMA RADOVA (DO IZBORA U

  ZVANJE DOCENTICE)

  1. Rahimić, Zijada; Bičo Ćar, Mirha (2004). Kvalitet menadžmenta ljudskih resursa i

  njegov uticaj na uspjeh preduzeća, Računovodstvo i poslovne finansije – FEB,

  septembar/rujan 2004., str. 85-89.

  2. Laslo, Josip; Bičo Ćar, Mirha. (2008). Sredstva – element strategije za postizanje

  ciljeva preduzeća, Računovodstvo i poslovne finansije – FEB, januar/siječanj 2008.,

  str. 40-57.

  DOMAĆI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

  1. Istraživanje edukativnih potreba preduzeća u BIH, zajednički projekat MIT Centar

  EFSA, Poslovna škola Bled

 • ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH KONGRESA I SKUPOVA (ČLANSTVO U

  ODBORIMA)

  1. Članica Organizacionog odbora 3. Međunarodne konferencije ICES2008. (sekretar)

  2. Članica Organizacionog odbora 4. Međunarodne konferencije ICES2006. (sekretar)

 • 2. NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD

  Kandidatkinja dr. Mirha Bičo Ćar je angažovana na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u

  Sarajevu od februara 2000. godine. U zvanju asistentice bile je angažovana na predmetima

  Ekonomika preduzeća (2000-2010) Osnove menadžmenta (2006), Strateški menadžment

  (2009),, Leadership (2010), Projekat MIO (2010). U zvanju više asistentice bila je

  angažovana na predmetima Ekonomika preduzeća (2010-2015), Osnove menadžmenta (2011-

  2014), Strateški menadžment (2010), Leadership (2010), Projekat MIO (2010),

  Mikroekonomija (2011), Krizni menadžment (2011-2014). U zvanju docentice kandidatkinja

  je izvodila nastavu na predmetima Ekonomika preduzeća i Mikroekonomija (2015 – 2020).

  Tokom više od dvadeset godina radu na Fakultetu, kandidatkinja je stekla zavidno pedagoško

  iskustvo u radu sa studentima, ostvarila dobre rezultate u komunikaciji sa studentima što je

  rezultiralo visokim ocjenama od strane studenata te priznanjem „Najbolji asistent za prvu

  godinu studija“ u 2005/2006. studijskoj godini. Mada je tokom svog rada bila angažovana na

  većem broju predmeta sa enormnim nastavnim zaduženjima u pogledu broja časova i broja

  studenata, kandidatkinja je permanentno radila na unapređenju i inoviranju izvođenje nastave

  na predmetima za koje je zadužena te izradi prikladnih nastavnih materijala za rad sa

  studentima. O tome govori i činjenica da je još kao asistentica u funkciji unaprjeđenja rada na

  predmetu Ekonomika preduzeća izradila dva priručnika za studente: Praktikum za vježbe iz

  Ekonomike preudzeća (prvo izdanje 145 strana, drugo izdanje 170 strana, autorica) i Priručnik

  za pripremanje ispita iz predmeta Ekonomika preduzeća (u koautorstvu sa prof dr Josipom

  Laslo – 80 strana). Obje literarne jedinice su od 2010. godine studentima EFSA dostupne i

  kroz elektronsku biblioteku te značajno doprinose kvaliteti nastave na predmetu Ekonomika

  preduzeća i unaprjeđenju rezultata studenata, kako u smislu usvojenih znanja, tako i u smislu

  olakšanja tog procesa. Uprkos velikom broju studenata sa kojima je radila u nastavi, dr Mirha

  Bičo Ćar od samog početka primjenjuje metode interaktivnog učenja, timskog rada studenata,

  kao i druge dostupne savremene metode podučavanja. U radu sa studentima potiče njihovo

  aktivno učešće u nastavi i primjeni znanja usvojenih kroz nastavu u simulacijama i studijama

  slučajeva.

  Kako je vidljivo iz biogafskih podataka kandidatkinja je tokom perioda 2015. – 2019. bila

  mentorica pri izradi deset master radova koji su uspješno odbranjeni. Pored navedenog,

  kandidatkinja je (2020. godine) autorica jednog udžbenika, te je učestvovala u izradi dva

  poglavlja u naučnoj knjizi, većeg broja naučnih radova od kojih se pet nalazi u WoS i Scopus

  citatnim bazama. Dodatno, kandidatkinja je bila učesnica većeg broja međunarodnih

  konferencija održanih u zemlji i inostranstvu.

 • 1. PRIJEDLOG SA OBRAZLOŽENJEM

  Uvidom u dokumentaciju koju je dr. Mirha Bičo Ćar, docentica Ekonomskog fakulteta,

  Univerziteta u Sarajevu dostavila uz prijavu na Konkurs, Komisija konstatuje sljedeće:

  Kandidatkinja dr. Mirha Bičo Ćar, ispunjava sve uslove za izbor nastavnice u zvanju

  „vanredna profesorica“ prema Zakonu o visokom obrazovanja Kantona Sarajevo, Pravilima

  Univerziteta u Sarajevu i Pravilima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Kandidatkinja je u

  zvanju docentice sa punim radnim vremenom od novembra 2015. godine. Kandidatkinja ima

  bogato dvadesetogodišnje nastavno-pedagoško i naučno-istraživačko iskustvo na Univerzitetu

  u Sarajevu.

  Od posljednjeg izbora u zvanje docentice u novembru 2015. dr. Mirha Bičo Ćar je izradila

  jedan udžbenik, bila je koautorica dva poglavlja u naučnoj knjizi i od izbora u zvanje

  docentice učestvovala je u izradi deset naučnih radova objavljenim u zbornicima radova i

  časopisima koji su indeksirani u priznatim međunarodnim bazama podataka. Pet (od

  navedenih deset) naučnih radova objavljeni su u WoS i/ili Scopus citatnim bazama. U svojim

  naučno-istraživačkim radovima kandidatkinja dr. Mirha Bičo Ćar obrađuje niz aktuelnih i

  relevantnih pitanja iz oblasti Mikroekonomije i time doprinosi razvoju i primjeni ove oblasti.

  Naučni doprinos dr. Mirha Bičo Ćar dala je i kroz učešće na međunarodnim naučnim

  skupovima u zemlji i inostranstvu, angažman u organizaciji naučno-stručnog skupa sa

  međunarodnim učešćem, te kroz rad u istraživačkim projektima u zemlji.

  Od izbora u zvanje docentice dr. Mirha Bičo Ćar bila je mentorica na deset završnih radova

  drugig ciklusa studija na Ekonomkom fakultetu u Sarajevu.

  Komisija ocjenjuje rad dr. Mirhe Bičo Ćar u naučno-nastavnom procesu izuzetno predanim,

  savjesnim, visoko profesionalnim i produktivnim. Pored prethodno navedenih formalnih

  uslova ispunjavanja Konkursa, članovi Komisije ističu da je kandidatkinja učestovanjem u

  svim oblicima nastavnog procesa, stalnim razvijanjem i unaprjeđivanjem nastavnih i

  pedagoških metoda rada, odnosom prema studentima, značajno doprinijela obrazovanju

  studenata iz oblasti Mikroekonomiije, kako kroz rad na predmetu Ekonomika preduzeća, tako

  i na predmetu Mikroekonomija.

  Na osnovu prethodno izloženih relevantnih činjenica koje se odnose na rezultate postignute u

  nastavnom, pedagoškom, naučnom i istraživačkom radu, kao i na osnovu dugogodišnjeg

  poznavanja i izimno uspješne višegodišnje saradnje sa kandidatkinjom, Komisija konstatuje i

  jedinstvena je u mišljenju da dr Mirha Bičo Ćar ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o

  visokom obrazovanja Kantona Sarajevo, Pravilima Univerziteta u Sarajevu i Pravilima

  Ekonomskog fakulteta u Sarajevu za izbor u zvanje vanredna profesorica na oblast

  Mikroekonomije u punom radnom vremenu.

 • Komisija predlaže Vijeću Ekonomskog fakulteta u Sarajevu da dr Mirhu Bičo Ćar

  izabere u zvanje vanredne profesorice na oblast Mikroekonomija, puno radno vrijeme.

  Sarajevo, 26. juni 2020. godine

  ČLANOVI KOMISIJE:

  Dr Kasim Tatić, redovni profesor

  Dr Merima Činjarević, vanredna profesorica

  Dr Senad Softić, vanredni profesor