Click here to load reader

Corectarea coloanei vertebrale - cdn4. coloanei... · PDF fileProgram de gimnasticd medicald pentru cifoza struc-turald (I) Program de gimnasticd medicali pentru cifozd struc-turald

 • View
  270

 • Download
  18

Embed Size (px)

Text of Corectarea coloanei vertebrale - cdn4. coloanei... · PDF fileProgram de gimnasticd...

 • Prof. Dr.r'DfNt .' ANTONESCU'Dr. CORNELIU OBRAgCU

  PTOf. ALEXANDRINA OVEZEA

  Corectareacoloanei vertebrale

  Effieiitull"M"d,icira,Br.rcuregti, 20 L7.,,

 • Desene executate de Prof. ALEXANI)RINA OVEZEA

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naffulnllc u llorrrlllrlclANTONESCUDINUCorectarea coloanei vertebralc/l,rol. I)r, I )irrrr Arrtorrt.sr.rr.Dr. Corneliu Obraqcu, Prof. l)r. Alexrrrtrlrrrrrr ()vr.rr,irBucureqti: Editura Medicald, 20 I 7 .

  ISBN 978-97 3 -39 -0824- 1

  I. Obragcu CorneliuIL Ovezea Alexandrina

  Redactor de carte: Lll,lANA Pli"l'l{lt's('llSecretar de redacfie: MARIA-lll,l,lNA Nl Al\l ITehnoredactare compulcrizutri, MlllAl $ I l',1, AN,\('lll,l

  CU PRINS

  lntroducere la edifia II. Citeva nofiuni de anatomie funcfionali a coloanei

  vertebrale I IAnatomie 1lBiomecanicd 14Curburile coloanei vertebrale 18Evolufia coloanei vertebrale 22

  II. Postura corecti a corpului gi deviafiite ei.............. 3lIII. Etiopatogenia deviafiilor coloanei vertebrale (cauzele

  gi mecanismul de dezvoltare).......... 4lScoliozele 45Cifozele 47Lordozele 49Etiologia (cauzele) devialiilor vertebrale .. 49Vdrsta osoasd (scheletici). Maturitatea osoasi 59

  IV. Indicafii qi posibilitifi terapeutice .......... 6lV. Cum recunoaqtem o deviafie vertebrali 73VI. Deviafiile coloanei vertebrale la adult 79VII. Considerafii generale privind programul de recu-

  perare in devialiile vertebrale (scolioze, cifoze)... 83Corsetul Milwaukee 89Corsetele corectoare pentru cifoze sau scolioze 90

  VIII. Corectarea deviafiilor vertebrale prin exercifiifizice (kinetoterapie) 97

  Exerciliile fi2ice.......... 98Modificarea lungimii muqchilor 100Gimnastica respiratorie 102Gimnastica abdominaldIndicalii metodice generale pentru kinetoterapia devia-liilor vertebrale ............ 108Limitele kintoterapiei in corectarea devia{iilor vertebrale ll2

 • Corectarea coloanel vertobnlo

  Frecvenla lecliilor de gimnastici medical[. Lucrul indivi-dual ........... ..........Recomanddri pentru activitatea qcolarl gi viafa curentd

  lX. Corectarea prin exercifii fizice a devlaflllor ver-tebrale antero-posterioare

  Corectarea prin exercilii fizice a devialiihr vertebraleantero-posterioare nestructurale (reducltbtle)......,.......

  Program de gimnasticd medical[ pentru atitudinecifoticd (I) ..............Program de gimnastic[ medical[ pentru atitudinecifoticd (II) .............Program de gimnasticd medicald pentru atitudinelordoticd (I) ..............Program de gimnastici medicald pentru atitudinelordoticd (ID .............Program de gimnasticd medicalI penfru atitudine cifo-lordoticd (I) ..............Program de gimnasticd medicald pcntru atitudinecifo-lordoticd (II) .........

  Corectarea prin exercilii fizice a devialiilor vertebraleantero-posterioare structurale (nereductihile)..............

  Exercifii fizice pentru corectarea cifozoi nereduc-tibile (structurale)Program de gimnasticd medicald pentru cifoza struc-turald (I)Program de gimnasticd medicali pentru cifozd struc-turald (II)Exercilii frzice in timpul tratamentului ortopedic alcifozeiProgram de gimnasticd medicali pentru oifozd inaparat ghipsatProgram de gimnastici medicald pentru cifozi incorset ortopedic ...........Exercilii fizice pentru corectarea lordozei lombareProgram de gimnasticd medicald pentru lordozalombard (I) ..............Program de gimnastici medicali pentru lordozalombard (II) .............Program de gimnasticd medicald pentru cifo-lor-dozd (I)......Program de gimnasticd medicald pentru cifo-lor-doz[ (II)

  112113

  ll5

  115

  il9

  t2t

  125

  r27

  130

  133

  136

  137

  142

  t4s

  148

  150

  153156

  157

  160

  162

  165

  Cuprins

  Exercilii fizice pentru inversdri sau Stergeri ale curbu-rilor .......... 168

  Program de gimnasticd medicald pentru cifoza lom-bard (I)....... 170Program de gimnasticd medicald pentru cifoza lom-bari (II) 173Program de gimnasticd medicalS pentru spate plan(D.............. 176Program de gimnasticd medicald pentru spate plan(r) ............. t78

  X. Corectarea prin exerci{ii fizice a scoliozelor 183Corectarea prin exercilii fizice a scoliozelor nestruc-turale (atitudinilor scoliotice) 183Corectarea prin exercilii fizice a scoliozelor struc-turale......... 186

  Program de gimnasticd medicald pentru atitudinescoliotici 196Program de gimnasticd medicali pentru scoliozadorso-lombard stdngi (,,in C") 199Program de gimnastici medicald pentru scoliozadorsald dreapti 202Program de gimnastici medicald pentru scoliozalombard stdngd 204Program de gimnasticd medical5 pentru scoliozadorsald dreapt5, lombard stdngi 207

  Kinetoterapia scoliozelor sub tratament ortopedic...... 210Program de gimnastici medicali pentru scoliozala pacien{i in corset ortopedic 212Program de gimnasticd medicald pentru scolioza subtratament ortopedic la pacienli frr[ corset 214

  Kinetoterapia scoliozelor in cursul tratamentului chi-rurgical 217

 • INTRODUCERE LA EDITIA I

  Frumuselea corpului omenesc face parte din sferamare a esteticului in naturd. A;a cum a fost conceputdde Antichitatea greacd ;i reluatd de Rena;tere, .frumuseleacorpului omenesc se cqracterizeazd tn general prin armo-nie: armonie in gradul de dezvoltare a diferitelor seg-mente ale corpului, armonie fn gradul de dezvoltare adiferitelor lesuturi (muscular, adipos), armonie a linuteicorpului ;i armonie (coordonare) tn executarea diferitelormi;cdri.

  Estetica linutei este datd indeosebi de coloana verte-brald, de pozilia capului ;i a gdtului, pozilia umerilor, atrunchiului, a ;oldurilor, abdomenului. Coloana vertebra-ld este axa osoasd de bazd care contribuie la menlinerealinutei corecte, funcpionalitatea ei fiind asiguratd de oserie de elemente pasive (ligamente) ;i de muSchi printonusul, elasticitatea ;i forya lor.

  La vdrsta de creStere se observd o frecvenld mare aabaterilor de la linuta corectd a corpului, abateri careau .fost denumite cu termeni de atitudini vicioase(dejicienle), caracterizate prin accentuarea curburilorfiziologice ale coloanei vertebrale sau aparilia unor curburianormale, insolite de pozilia incorectd a capului qi gdtu-Iui, umerilor, abdomenului. Unele depistdri fdcute tncolectivitdli Scolare pretind cd 80% dintre ;colari se abatde la atitudinea ideald a corpului. 45o% dintre aceste aba-teri sunt considerate ca u;oare, 25'% medii qi 10% accen-tuate. in cele mai multe cazuri ele se pot corecta com-plet sau in mare mdsurd prin intervenlia voluntard aScolarului.

  Pe ldngd daunele de ordin estetic, aceste atitudinivicioase pot stdnjeni diferitele func/ii organice, ca deexemplu respiralia, iar menlinerea lor timp tndelungat

 • Corecta rea co I oa n e i verteb ra I e

  poate sd ducd la modificdri ale tonusului ;i lungimiimuSchilor gi ligamentelor ;i ia instalarea devtaiitlorstructurale ale coloanei vertebrale.

  O parte dintre abaterile de la linuta corectd a cor-pului este reprezentatd tocmai de aceste devialii sfrac_turale ale coloanei, vertebrale, tn care, pe ldngd modifi-carea ireductibild sau foarte pulin reductibild a curburilorapar modfficdri ale corpilor vertebrali ;i o tendinld netdde agravare (evolutivitate). Diferitele date publicaterelateazd frecvenle foarte variate ale devialiilor struc-turale. Astfel, se vorbe;te despre o frecvenld a tuturordevialiilor structurale (sagitale Si frontale) de 6ok laScolari intre 8 Si 16 ani, sau de o frecvenld variind intre2 ;i I0% numai a scoliozelor structurale idiopatice.

  DeSi frecvenla devialiilor vertebrale structurale nuare caracterul ,,de masd" al atitudinilor vicioase, ea estetotuSi destul de importantd. pe de altd parte, devialiitestructurale netratate la timp pot sd evolueze cdtre stadiide o gravitate extremd, cdtre adevdrate prdbu;iri alecoloanei, pe care le poate stdvili numai intervenliachirurgicald ;i numai cu sacrificarea mobilitdlii coloanei,ceea -ce reprezintd un handicap pentru toatd viala.in stadiul actual al

  "unostti1elor medicale'se poate

  "fyce cu destuld precizie diferen/ierea fntre devialiitefunclionale (atitudinile vicioase) ale coloanei vertebrale;i devialiile structurale, se poate aprecia gradul de evo_Iutivitate al lor ;i se poate stabili tratamentulcorespunzdtor.

  Devialiile funclionale (atitudinile vicioase) alecoloanei se pot corecta in general prin exercilii fizice(kinetoterapie). Unele dintre deviayiile struciuraleincipiente, fdrd o tendinld evolutivd evidentd, pot Si elesd fie corectate sau oprite tn evolulie prin kinitoterapie.Marea majoritate a lor necesitd insd o oro"i"r"judicioasd intre tratamentul ortopedic Si kinetoterapie, iarcele de gravitate accentuatd trebuie sd fie supuseinterv enlie i c hirurgic a I e.

  lntroducere la editia I

  Pdnd tn urmd cu cdteva decenii, delimitareaimprecisd a devialiilor funclionale (atitudinilor vicioase)de cele structurale ;i insuficienla cunoqtinlelor tn legdtu-rd cu etiopatogenia Si potenlialul evolutiv al devialiilorvertebrale structurale a fdcut sd se astepte de la gim-nastica medicald efecte corective asupra devialiilor ver-tebrale chiar Si in cazurile tn care ea singurd, neasocia-td cu tratamentele ortopedice, nu le poate oferi.

  in prezent sunt destul de bine precizate limitele kine-toterapiei, limitele tratamentelor ortopedice, cdt ;i meto-dica asocierii kinetoterapiei cu tratamentele ortopedicepentru corectarea devialiilor vertebrale.

  Lucrarea de fald este rodul colabordrii dintre unmedic ortoped, un medic de culturd fizicd ;i un profesorde gimnasticd medicald. Corectarea devialiilor vertebralenecesitd aportul unei astfel de echipe de speciali;ti, darfiind vorba de un tratament indelungat, care trebuie apli-cat cu perseverenld ;i cu participarea activd Si deplind apacientului, este necesar ca el sd fie fndrumat in acestsens atdt de cdtre echipa de tera