Corectarea coloanei vertebrale - cdn4. coloanei vertebrale - Dinu...¢  Program de gimnasticd medicald

 • View
  43

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Corectarea coloanei vertebrale - cdn4. coloanei vertebrale - Dinu...¢  Program de...

 • Prof. Dr.r'DfNt .' ANTONESCU' Dr. CORNELIU OBRAgCU

  PTOf. ALEXANDRINA OVEZEA

  Corectarea coloanei vertebrale

  Effi eiitull"M"d,icira ,Br.rcuregti, 20 L7.,,

 • Desene executate de Prof. ALEXANI)RINA OVEZEA

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naffulnllc u llorrrlllrlcl ANTONESCUDINU Corectarea coloanei vertebralc/l,rol. I)r, I )irrrr Arrtorrt.sr.rr. Dr. Corneliu Obraqcu, Prof. l)r. Alexrrrtrlrrrrrr ()vr.rr,ir Bucureqti: Editura Medicald, 20 I 7 .

  ISBN 978-97 3 -39 -0824- 1

  I. Obragcu Corneliu IL Ovezea Alexandrina

  Redactor de carte: Lll,lANA Pli"l'l{lt's('ll Secretar de redacfie: MARIA-lll,l,lNA Nl Al\l I Tehnoredactare compulcrizutri, MlllAl $ I l',1, AN,\('lll,l

  CU PRINS

  lntroducere la edifia I I. Citeva nofiuni de anatomie funcfionali a coloanei

  vertebrale I I Anatomie 1l Biomecanicd 14 Curburile coloanei vertebrale 18 Evolufia coloanei vertebrale 22

  II. Postura corecti a corpului gi deviafiite ei.............. 3l III. Etiopatogenia deviafiilor coloanei vertebrale (cauzele

  gi mecanismul de dezvoltare).......... 4l Scoliozele 45 Cifozele 47 Lordozele 49 Etiologia (cauzele) devialiilor vertebrale .. 49 Vdrsta osoasd (scheletici). Maturitatea osoasi 59

  IV. Indicafii qi posibilitifi terapeutice .......... 6l V. Cum recunoaqtem o deviafie vertebrali 73 VI. Deviafiile coloanei vertebrale la adult 79 VII. Considerafii generale privind programul de recu-

  perare in devialiile vertebrale (scolioze, cifoze)... 83 Corsetul Milwaukee 89 Corsetele corectoare pentru cifoze sau scolioze 90

  VIII. Corectarea deviafiilor vertebrale prin exercifii fizice (kinetoterapie) 97

  Exerciliile fi2ice.......... 98 Modificarea lungimii muqchilor 100 Gimnastica respiratorie 102 Gimnastica abdominald Indicalii metodice generale pentru kinetoterapia devia- liilor vertebrale ............ 108 Limitele kintoterapiei in corectarea devia{iilor vertebrale ll2

 • Corectarea coloanel vertobnlo

  Frecvenla lecliilor de gimnastici medical[. Lucrul indivi- dual ........... .......... Recomanddri pentru activitatea qcolarl gi viafa curentd

  lX. Corectarea prin exercifii fizice a devlaflllor ver- tebrale antero-posterioare

  Corectarea prin exercilii fizice a devialiihr vertebrale antero-posterioare nestructurale (reducltbtle)......,.......

  Program de gimnasticd medical[ pentru atitudine cifoticd (I) .............. Program de gimnastic[ medical[ pentru atitudine cifoticd (II) ............. Program de gimnasticd medicald pentru atitudine lordoticd (I) .............. Program de gimnastici medicald pentru atitudine lordoticd (ID ............. Program de gimnasticd medicalI penfru atitudine cifo- lordoticd (I) .............. Program de gimnasticd medicald pcntru atitudine cifo-lordoticd (II) .........

  Corectarea prin exercilii fizice a devialiilor vertebrale antero-posterioare structurale (nereductihile)..............

  Exercifii fizice pentru corectarea cifozoi nereduc- tibile (structurale) Program de gimnasticd medicald pentru cifoza struc- turald (I) Program de gimnasticd medicali pentru cifozd struc- turald (II) Exercilii frzice in timpul tratamentului ortopedic al cifozei Program de gimnasticd medicali pentru oifozd in aparat ghipsat Program de gimnastici medicald pentru cifozi in corset ortopedic ........... Exercilii fizice pentru corectarea lordozei lombare Program de gimnasticd medicald pentru lordoza lombard (I) .............. Program de gimnastici medicali pentru lordoza lombard (II) ............. Program de gimnasticd medicald pentru cifo-lor- dozd (I)...... Program de gimnasticd medicald pentru cifo-lor- doz[ (II)

  112 113

  ll5

  115

  il9

  t2t

  125

  r27

  130

  133

  136

  137

  142

  t4s

  148

  150

  153 156

  157

  160

  162

  165

  Cuprins

  Exercilii fizice pentru inversdri sau Stergeri ale curbu- rilor .......... 168

  Program de gimnasticd medicald pentru cifoza lom- bard (I)....... 170 Program de gimnasticd medicald pentru cifoza lom- bari (II) 173 Program de gimnasticd medicalS pentru spate plan (D.............. 176 Program de gimnasticd medicald pentru spate plan (r) ............. t78

  X. Corectarea prin exerci{ii fizice a scoliozelor 183 Corectarea prin exercilii fizice a scoliozelor nestruc- turale (atitudinilor scoliotice) 183 Corectarea prin exercilii fizice a scoliozelor struc- turale......... 186

  Program de gimnasticd medicald pentru atitudine scoliotici 196 Program de gimnasticd medicali pentru scolioza dorso-lombard stdngi (,,in C") 199 Program de gimnastici medicald pentru scolioza dorsald dreapti 202 Program de gimnastici medicald pentru scolioza lombard stdngd 204 Program de gimnasticd medical5 pentru scolioza dorsald dreapt5, lombard stdngi 207

  Kinetoterapia scoliozelor sub tratament ortopedic...... 210 Program de gimnastici medicali pentru scolioza la pacien{i in corset ortopedic 212 Program de gimnasticd medicald pentru scolioza sub tratament ortopedic la pacienli frr[ corset 214

  Kinetoterapia scoliozelor in cursul tratamentului chi- rurgical 217

 • INTRODUCERE LA EDITIA I

  Frumuselea corpului omenesc face parte din sfera mare a esteticului in naturd. A;a cum a fost conceputd de Antichitatea greacd ;i reluatd de Rena;tere, .frumuselea corpului omenesc se cqracterizeazd tn general prin armo- nie: armonie in gradul de dezvoltare a diferitelor seg- mente ale corpului, armonie fn gradul de dezvoltare a diferitelor lesuturi (muscular, adipos), armonie a linutei corpului ;i armonie (coordonare) tn executarea diferitelor mi;cdri.

  Estetica linutei este datd indeosebi de coloana verte- brald, de pozilia capului ;i a gdtului, pozilia umerilor, a trunchiului, a ;oldurilor, abdomenului. Coloana vertebra- ld este axa osoasd de bazd care contribuie la menlinerea linutei corecte, funcpionalitatea ei fiind asiguratd de o serie de elemente pasive (ligamente) ;i de muSchi prin tonusul, elasticitatea ;i forya lor.

  La vdrsta de creStere se observd o frecvenld mare a abaterilor de la linuta corectd a corpului, abateri care au .fost denumite cu termeni de atitudini vicioase (dejicienle), caracterizate prin accentuarea curburilor fiziologice ale coloanei vertebrale sau aparilia unor curburi anormale, insolite de pozilia incorectd a capului qi gdtu- Iui, umerilor, abdomenului. Unele depistdri fdcute tn colectivitdli Scolare pretind cd 80% dintre ;colari se abat de la atitudinea ideald a corpului. 45o% dintre aceste aba- teri sunt considerate ca u;oare, 25'% medii qi 10% accen- tuate. in cele mai multe cazuri ele se pot corecta com- plet sau in mare mdsurd prin intervenlia voluntard a Scolarului.

  Pe ldngd daunele de ordin estetic, aceste atitudini vicioase pot stdnjeni diferitele func/ii organice, ca de exemplu respiralia, iar menlinerea lor timp tndelungat

 • Corecta rea co I oa n e i verteb ra I e

  poate sd ducd la modificdri ale tonusului ;i lungimii muSchilor gi ligamentelor ;i ia instalarea devtaiitlor structurale ale coloanei vertebrale.

  O parte dintre abaterile de la linuta corectd a cor- pului este reprezentatd tocmai de aceste devialii sfrac_ turale ale coloanei, vertebrale, tn care, pe ldngd modifi- carea ireductibild sau foarte pulin reductibild a curburilor apar modfficdri ale corpilor vertebrali ;i o tendinld netdde agravare (evolutivitate). Diferitele date publicate relateazd frecvenle foarte variate ale devialiilor struc- turale. Astfel, se vorbe;te despre o frecvenld a tuturor devialiilor structurale (sagitale Si frontale) de 6ok la Scolari intre 8 Si 16 ani, sau de o frecvenld variind intre 2 ;i I0% numai a scoliozelor structurale idiopatice.

  DeSi frecvenla devialiilor vertebrale structurale nu are caracterul ,,de masd" al atitudinilor vicioase, ea este totuSi destul de importantd. pe de altd parte, devialiite structurale netratate la timp pot sd evolueze cdtre stadii de o gravitate extremd, cdtre adevdrate prdbu;iri ale coloanei, pe care le poate stdvili numai intervenlia chirurgicald ;i numai cu sacrificarea mobilitdlii coloanei, ceea -ce reprezintd un handicap pentru toatd viala.in stadiul actual al

  "unostti1elor medicale'se poate

  "fyce cu destuld precizie diferen/ierea fntre devialiite funclionale (atitudinile vicioase) ale coloanei vertebrale ;i devialiile structurale, se poate aprecia gradul de evo_ Iutivitate al lor ;i se poate stabili tratamentul corespunzdtor.

  Devialiile funclionale (atitudinile vicioase) ale coloanei se pot corecta in general prin exercilii fizice(kinetoterapie). Unele dintre deviayiile struciurale incipiente, fdrd o tendinld evolutivd evidentd, pot Si ele sd fie corectate sau oprite tn evolulie prin kinitoterapie. Marea majoritate a lor necesitd insd o oro"i"r" judicioasd intre tratamentul ortopedic Si kinetoterapie, iar cele de gravitate accentuatd trebuie sd fie supuse interv enlie i c hirurgic a I e.

  lntroducere la editia I

  Pdnd tn urmd cu cdteva decenii, delimitarea imprecisd a devialiilor funclionale (atitudinilor vicioase) de cele structurale ;i insuficienla cunoqtinlelor tn legdtu- rd cu etiopatogenia Si potenlialul evolutiv al devialiilor vertebrale structurale a fdcut sd se astepte de la gim- nastica medicald efecte corective asupra devialiilor ver- tebrale chiar Si in cazurile tn care ea singurd, neasocia- td cu tratamentele ortopedice, nu le poate oferi.

  in prezent sunt destul de bine precizate limitele kine- toterapiei, limitele tratamentelor ortopedice, cdt ;i meto- dica asocierii kinetoterapiei cu tratamentele ortopedice pentru corectarea devialiilor vertebrale.

  Lucrarea de fald este rodul colabordrii dintre un medic ortoped, un medic de culturd fiz