Click here to load reader

Adm Basa Sunda Kls Xii(1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hghghgh

Text of Adm Basa Sunda Kls Xii(1)

Pangajaran Basa Sunda pikeun Sekolah Menengah Atas (SMA) / SMK / Madrasah Aliyah (MA) A. Kasang Tukang

Proses nyusun kurikulum Standar Kompetensi Pangajaran Basa jeung Sastra Sunda dumasar kana rujukan, nyaeta rujukan formal jeung rujukan kondisional. Sacara formal kurikulum Standar Kompetensi Bahasa jeung Sastra Sunda dumasar kana kabijakan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat no 5 taun 2003 ngeunaan miara basa, sastra jeung aksara daerah, netepkeun bahasa daerah diantarana Basa Sunda anu diajarkeun dina Pendidikan dasar di Jawa Barat.Eta kabijakan saluyu jeung UUD no 22/1999 ngeunaan pamarentah daerah jeung UU no 20/2003 ngeunaan pendidikan nasional anu sumberna tina UUD anu ngawengku pendidikan jeung kabudayaan saluyu jeung rekomendasi UNESCO taun1999 ngeunaan miara basa-basa Indung.

Alokasi waktu pikeun pangajaran basa Sunda 2 jam pelajaran, sedengkeun pikeun basa Indonesia 5 jam pelajaran.Kukituna boh Kurikulum Standar Kompetensi Pangajaran Basa jeung Sastra Sunda di tingkat pendidikan dasar jeung menengah boh silabus kudu dijieun ku guru anu saluyu jeung alokasi waktu anu disadiakeun.

Standar Kompetensi Pangajaran Basa jeung Sastra Sunda dumasar kana pangajaran Basa jeung Sastra. Pangajaran Basa jeung Sastra Sunda diarahkeun pikeun ningkatkeun kamampuh komunikasi boh lisan boh tinulis, tur ngaronjatkeun kamampuh dina ngaapresiasikeun sastra Sunda B. Tujuan

Tinimbangan eta miboga konsekuensi kana tujuan pangajaran basa jeung sastra Sunda anu sacara umum pikeun murid dina ngahontal tujuan-tujuanna.

1. Murid ngahargaan jeung reues kana basa Sunda salaku basa daerah jeung basa resmi kadua di Jawa Barat ( sanggeus basa Indonesia);

2. Murid maham basa Sunda tina sagala wangun mana jeung fungsi, sarta mampuh make sacara tepat jeung rancage saluyu jeung konteks tujuan, kaperluan jeung kaayaan;

3. Murid mampuh ngagunakeun basa Sunda pikeun ngaronjatkeun kamampuh intelektual, emosional jeung sosial;

4. Murid ngabogaan disiplin dina make basa ( nyarita, nulis jeung mikir);

5. Murid mampuh ngamangpaatkeun karya sastra Sunda pikeun kamekaran kapribadian, ngajembaran pangaweruh kahirupan, sarta ngaronjatkeun pangaweruh jeung kamampuh make basa Sunda;

6. Murid ngahargaan jeung mikareues sastra Sunda salaku khasanah budaya jeung intelektual urang Sunda.

C. Ruang LingkupRuang lingkup bahan kajian pangajaran basa jeung sastra SundaSMA/ SMK/MA ngawengku opat aspek di antarana:

1. Ngaregepkeun;

2. Nyarita;

3. Maca;

4. Nulis.

Bahan kajian lianna saperti konsep basa jeung sastra di integrasikeun kana opat aspek eta.

Anapon rincian tina materi poko bisa katiten tina bagan dihandap:

Kamampuh make basa jeung sastra Sunda

NgaregepkeunNyaritaMacaNulis

Biantara;

Siaran radio/ televisi;

Lagu kawih/ tembang;

Carita Wayang;

Dongeng;

Wangkongan. Nyarita pangalaman;

Biantara;

Sajak;

Sawala;

Nyarita dina tata cara gaul;

Rapat;

Ngadongeng;

Bewara;

Nelepon;

Wawancara;

Drama;

MC;

Seminar;

Panumbu catur dina acara sawala. Sajarah babad;

Sajak;

Novel;

Warta;

Bahasan tradisi;

Geograpi;

Carita pondok;

Laporan jurnalistik;

Artikel;

Carita buhun;

bahasan kesenian; Narjamahkeun;

Surat;

Biograpi;

Carita pondok;

Laporan kagiatan;

Resensi buku;

Puisi;

Esey kritik;

Paguneman dina teks drama

D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Kelas XII, Semester 1 & 2

Standar KompetensiKompetensi Dasar

Ngaregepkeun

12.1 Mampuh ngaregepkeun, maham jeung mere tanggepan kana sagala wacana dina wangun dongeng jeung wangkongan.

12.1.1 Ngaregepkeun dongeng anu dibacakeun

12.1.2 Ngareugeupkeun wangkongan

Nyarita

12.2 Mampuh nyarita pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang dina wangun kagiatan paguneman, panumbu catur (MC), Moderator (mingpin diskusi), diskusi / seminar jeung biantara (pidato). 12.2.1 Paguneman kalayan ngagunakeun tatakrama dina sagala situiasi.

12.2.2 Panumbu catur (MC)

12.2.3 Memandu diskusi 12.2.4 Ngyakeaun Seminar atawa diskusi

12.2.5 Pidato dina sagala pidato.

Maca

12.3 Mampuh maca, pikeun maham,bacaan anu mangrupa artikel, carita buhun, dan bahasan. 12.3.1 Maca artikel 12.3.2 Maca apresiasi carita buhun 12.3.3 Maca bahasan

Nulis

12.4 Mampuh nulis pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang dina wangun puisi, essai, teks drama.

12.4.1 Nulis puisi kalayan merhatikeun tema, diksi, larik, irama, rima, wangun, sipat jeung kaidahna12.4.2 Nulis essai kalayan nitenan eusi, jeung bahasa.12.4.3 Nulis naskah drama kalayan merhatikeun ciri-ciri deskripsi, panokohan, babak/adegan, guneman, prolog dan epilog.

E. KamekarananaStandar kompetensi dan kompetensi dasar jadi arah jeung landasan pikeun kamekaran materi poko, kegiatan pangajaran, jeung indikator dina ngahontal kompetensi pikeun menteun. Dina ngarancang kagiatan pangajaran jeung menteun perlu nitenan Standar Proses jeung Standar Penilaian.

PROGRAM TAHUNANMata Pelajaran

: Basa & Sastra Sunda

Satuan Pendidikan: SMA Islam Nurul Huda LembangKelas/Program

: XII (Duabelas) / IPSTahun Pelajaran

: 2013/2014Smt.Kompetensi DasarMateri PokokAlokasi WaktuKeterangan

112.1.1 Ngaregepkeun dongeng anu dibacakeun.

Dongeng4 JP

12.2.3 Mingpin diskusi

Moderator (Panumbu Catur)4 JP

12.3.1 Maca artikel

Artikel Budaya Sunda2 JP

12.4.2 Nulis Kritik jeung ssy

Kritik jeung ssy sarta ngamekarkeun ide atawa pamadegan pikeun nulis ssy4 JP

12.2.1 Paguneman kalayan ngagunakeun tatakrama dina sagala situasi.

Teks paguneman2 JP

12.2.2 Panata Acara (Protokol)Jadi Protokol (MC)4 JP

212.3.2 Maca apresiasi carita buhun

Carita buhun (carita pantun)4 JP

12.4.3 Nulis naskah drama kalyan merhatikeun ciri-ciri deskripsi, panokohan, babak/adegan, guneman, prolog, jeung epilog

Teks atawa naskah drama6 JP

12.3.3 Maca bahasanBahasan ngeunaan kesenian sunda4 JP

12.2.5 Biantara dina sagala situasi

Tks Biantara4 JP

Mikawanoh Aksara Sunda

2 JP

Jumlah jam keseluruhan

20 JP

Kauninga,

Lembang, Juli 2012 Pupuhu Sakola

Guru Mata Pelajaran

Drs. Atun Sutisna

Suci Rohaeni, S.Pd

NIP. 196707012005011002

PROGRAM TAHUNAN

Mata Pelajaran

: Basa & Sastra Sunda

Satuan Pendidikan: SMA Islam Nurul Huda Lembang

Kelas/Program

: XII (Duabelas) / IPS

Tahun Pelajaran

: 2013/2014Smt.Kompetensi DasarMateri PokokAlokasi WaktuKet.

112.1.1 Ngaregepkeun dongeng anu dibacakeun.Dongeng4 JP

12.2.1 Paguneman kalayan ngagunakeun tatakrama dina sagala situasi.Teks Paguneman4 JP

12.3.1 Maca artikelArtikel Budaya Sunda4 JP

12.4.2 Nulis Kritik jeung ssy

Kritik jeung ssy sarta ngamekarkeun ide atawa pamadegan pikeun nulis ssy.6 JP

12.2.2 Panata Acara (Protokol)Jadi Protokol (MC)4 JP

12.3.2 Maca apresiasi carita buhunCarita buhun (carita pantun)4 JP

12.2.5 Biantara dina sagala situasiTks Biantara4 JP

Jumlah jam keseluruhan30 JP

212.4.1 Nulis Sajak (Puisi)Sajak4 JP

12.2.3 Mingpin Diskusi/Sawala (panumbu catur)Panumbu Catur (Moderator)4 JP

12.3.3 Maca Bahasan (Pedaran)Bahasan ngeunaan kesenian sunda.4 JP

12.2.4 Nyarita Dina SeminarBahan Seminar6 JP

12.4.3 Nulis naskah drama kalayan merhatikeun ciri-ciri deskripsi, panokohan, babak/adegan, guneman, prolog, jeung epilog.Tks atawa naskah Drama Sunda6 JP

12.4.1 Nulis puisi kalayan merhatikeun tma, diksi, lirik, irama, rima, wangun, sipat jeung kaidahna.Puisi Sisindiran (Paparikan, Rarakitan, Wawangsalan)4 JP

Jumlah jam keseluruhan28 JP

Kauninga,

Pupuhu Sakola,Lembang, Juli 2013Guru Mata Pelajaran

Drs. Atun Sutisna

NIP 196707012005011002Suci Rohaeni, S.Pd

PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : BASA & SASTRA SUNDA

Kelas / Semester : XII (Duabelas) / 1Tahun Pelajaran : 2013 / 2014KOMPETENSI DASAR/MATERI POKOKALOKASI WAKTUJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOPEMBERDESEMBER

12341234512341234512341234

12.1.1 Ngaregepkeun dongeng anu dibacakeun.4 JPLIBUR SEMESTERMOSLIBUR IDUL FITRI 1434 HLIBUR IDUL FITRI 1434 HULANGAN TENGAH SEMESTERLATIHAN ULANGAN/MINGGU CADANGANULANGAN AKHIR SEMESTERJEDA SEMESTER DAN PEMBAGIAN LHB/RAPORTLIBUR SEMESTER 1

Dongng

12.2.1 Paguneman kalayan ngagunakeun tatakrama dina sagala situasi.4 JP

Tks Paguneman

12.3.1 Maca artikel4 JP

Artikel Budaya Sunda

12.4.2 Nulis Kritik jeung ssy6 JP

Kritik jeung ssy sarta ngamekarkeun ide atawa pamadegan pikeun nulis ssy.

12.2.2 Panata Acara (Protokol)4 JPLIBUR SEMESTERLIBUR AWAL PUASA

Jadi Protokol (MC)

12.3.2 Maca apresiasi carita buhun4 JP

Carita Buhun (Carita Pantun)

12.2.5 Biantara dina sagala situasi4 JP

Tks Biantara

Kauninga,

Pupuhu Sakola Lembang, Juli 2013 Guru Mata Pelajaran

Drs. Atun Sutisna

NIP 196707012005011002 Suci Rohaeni, S.Pd

PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : BASA & SASTRA SUNDA

Kelas / Semester : XII (Dua Belas) / 2Tahun Pelajaran : 2013/2014KOMPETENSI DASAR/MATERI POKOKALOKASI WAKTUJANUARIFEBRUARIMARETAPRILMEIJUNI

12345123412341234123451234

12.4.1 Nulis Sajak (Puisi)4 JPLIBUR SEMSTER GANJILPERKIRAAN UTSPERKIRAAN UJIAN SEKOLAHPERKIRAAN UJIAN NASIONALPERKIRAAN ULANGAN KENAIKAN KELASJEDA SEMESTER 2JEDA SEMESTER 2 & PEMBAGIAN LHB/RAPORTLIBUR SEMESTER 2

S a j a k

12.2.3 Mingpin Diskusi/Sawala (Panumbu Catur)4 JP

Panumbu Catur (Moderator)

12.3.3 Maca Bahasan (Pedaran)4 JP

Bahasan ngeunaan Kasenian Sunda

12.2.4 Nyarita Dina Seminar6 JP

Bahan Seminar

12.4.3 Nulis naskah drama kalayan merhatikeun ciri-ciri dskripsi, panokohan, babak/ adegan, guneman, prolog jeung epilog.6 JP

Tks atawa naskah drama Sunda

12.4.1 Nulis puisi kalayan merhatikeun tma, diksi, lirik, irama, rima, wangun, sipat jeung kaidahna.4 JP

Puisi Sisindiran (Paparikan, Rarakitan, Wawangsalan)

Kauninga,

Pupuhu Sakola Lembang, Juli 2013 Guru Mata Pelajaran

Drs. Atun Sutisna

NIP 196707012005011002 Suci Rohaeni, S.Pd

RINCIAN MINGGU EFEKTIF

TAHUN AJARAN 2013 / 2014Mata Pelajaran

: Basa & Sastra Sunda

Kelas / Semester: XII (Dua Belas) / 1 A. JUMLAH MINGGU

NO.BULANJUMLAH MINGGU

KALENDERTIDAK EFEKTIFEFEKTIF

1JULI532

2AGUSTUS422

3SEPTEMBER413

4OKTOBER505

5NOPEMBER404

6DESEMBER440

JUMLAH261016

B. KETERANGAN JUMLAH MINGGU TIDAK EFEKTIF

NO.KEGIATANJUMLAH MINGGU

1Libur Thn ajaran dan MOS2

2Libur Awal Puasa1

3Ujian Tengah Semester1

4Pasantren Ramadhan1

5Libur idul fitri2

6Ujian Akhir Semester2

7Remedial dan Persiapan Bagi raport1

JUMLAH10

C. JUMLAH MINGGU EFEKTIF

Jumlah Minggu Kalender Jumlah minggu tidak efektif

= 16 jamD. JUMLAH JAM EFEKTIF

16 Minggu x 2 jam / minggu

= 32 jam Kauninga,Pupuhu SakolaLembang, Juli 2013Guru Mata Pelajaran

Drs. Atun SutisnaNIP. 196707012005011002 Suci Rohaeni, S.Pd

RINCIAN MINGGU EFEKTIF

TAHUN AJARAN 2013 / 2014Mata Pelajaran

: Basa & Sastra Sunda

Kelas / Semester: XII (Dua Belas) / 2

A. JUMLAH MINGGU

NO.BULANJUMLAH MINGGU

KALENDERTIDAK EFEKTIFEFEKTIF

1JANUARI514

2FEBRUARI413

3MARET422

4APRIL413

5MEI404

6JUNI 440

JUMLAH25916

B. KETERANGAN JUMLAH MINGGU TIDAK EFEKTIF

NO.KEGIATANJUMLAH MINGGU

1Libur semester2

2Ujian tengah semester1

3Ujian Akhir Nasional1

4Ujian Akhir Sakola1

5Ujian Akhir Semester1

6Jeda Tengah Semster1

7Remedial & Persiapan Bagi Raport2

JUMLAH9

C. JUMLAH MINGGU EFEKTIF

Jumlah Minggu Kalender Jumlah minggu tidak efektif

= 16 jam

D. JUMLAH JAM EFEKTIF

16 Minggu x 2 jam / minggu

= 32 jam

Kauninga,Pupuhu SakolaLembang, Juli 2013Guru Mata Pelajaran

Drs. Atun SutisnaNIP. 196707012005011002 Suci Rohaeni, S.Pd

PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI, KOMPETENSI DASAR, INDIKATOR, MATERI POKO, JEUNG TAHAPAN MIKIR

KELAS XII (Dua Belas) /SEMESTER 1 & 2 Mata Pelajaran: Basa & Sastra Sunda

Standar KompetensiKompetensi DasarTahapan BerpikirIndikatorTahapan BerpikirMateri Pokok

PengembanganRuang LingkupAlokasi Waktu

123`4

12.1 Mampuh ngaregepkeun, maham jeung mr tanggepan kana sagala wacana dina wangun dongng jeung wangkongan.

12.2 Mampuh nyarita pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan jeung kahayang dina wangun kagiatan paguneman, MC, mingpin diskusi (moderator), diskusi / seminar jeung biantara.12.3 Mampuh maca pikeun maham jeung mr tanggepan kana bacaan anu mangrupa artikel, carita buhun, jeung bahasan.12.4 Mampuh nulis pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang dina wangun puisi, ssai, tks drama.

12.2 Mampuh nyarita pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan jeung kahayang dina wangun kagiatan paguneman, MC, mingpin diskusi (moderator), diskusi / seminar jeung biantara

12.3 Mampuh maca pikeun maham jeung mr tanggepan kana bacaan anu mangrupa artikel, carita buhun, jeung bahasan.

12.4 Mampuh nulis pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang dina wangun puisi, ssai, tks drama.

12.3 Mampuh maca pikeun maham jeung mr tanggepan kana bacaan anu mangrupa artikel, carita buhun, jeung bahasan.

12.2 Mampuh nyarita pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan jeung kahayang dina wangun kagiatan paguneman, MC, mingpin diskusi (moderator), diskusi / seminar jeung biantara.

12.1.1 Ngaregepkeun dongng anu dibacakeun

12.2.3 Mingpin diskusi12.3.1 Maca Artikel Budaya Sunda.12.4.1 Nulis puisi kalayan merhatikeun tma, diksi, larik, irama, rima, wangun, sipat jeung kaidahna

12.2.1 paguneman kalayan ngagunakeun tatakrama dina sababaraha situasi

12.3.2 Maca aprsiasi carita buhun

12.4.3 Nulis naskah drama kalayan merhatikeun ciri-ciri dskripsi, panokohan, babak/adegan, guneman, prolog dan pilog.

12.3.3 Maca bahasan

12.2.5 Pidato dina sagala situasi.

C2

C3

C4C3

C3

C4

C3

C3

C3 Diajar ngaregepkeun jeung maham kana eusi dongng sarta ciri-ciri dongng kalayan daria. Nyimpulkeun eusi jeung manpaat eusi dongng. Nyaritakeun deui eusi dongng

Nilikan topik anu bakal didiskusikeun Ngainformasikeun topik nu bakal didiskusikeun

Mr kasempetan ka pembicara pikeun nepikeun eusi topik nu geus dipilih. Mingpin hiji rapat

Maca tks artikel dina hat (ngilo) kalayan bener. Nerangkeun atawa nyebutkeun bidang lmu eusi artikel

Nentukeun jeung maham kana eusi jeung bahasa artikel Nyimpulkeun tma jeung mr tanggepan kana sababaraha aspk artikel (eusi, bahasa jeung mkanisme penulisan)

Nulis sababara ragam sisindiran jeung milih kecap-kecap anu tepat Merhatikeun wangun sipat jeung kaidah sisindiran anu tepat Menerkeun sisindiran

Bisa nyatet hal-hal anu penting pikeun paguneman. Merhatikeun jeung maham cara panulisan atawa bahasa nu bakal digunakeun dina nyusun paguneman. Nyusun tks paguneman Meragakeun paguneman kalayan merhatikeun tatakrama makna basa

Nangtukeun jeung maham kana struktur karya sastra Sunda heubeul jeung detil eusi carita heubeul

Nyaritakeun ringkesan carita kalayan alur anu pas Ngabandingkeun nilai-nilai dina sastra Sunda heubeul jeung nilai-nilai jaman ayeuna.

Nyimpulkeun jeung mr tanggepan kana tma, amanat, bagbagan eusi jeung basa carita heubeul

Nulis tks drama kalayan ngagunakeun basa anu saluyu. Mekarkeun panokohan jeung ngahirupkeun konplik sarta ngahadirkeun latar anu bisa ngadukung.

Merankeun drama dihareupeun kelas

Performance dihareupeun babaturan

Maca tks bahasan dina hat (ngilo) kalayan bener. Bisa maham jeung nyimpulkeun kana eusi, bahasa jeung tma bahasan

Mr tanggepan kana sababara aspk bahasan

Nangtukeun matri anu bakal dicaritakeun dina sagala situasi.

Nyusun matri anu bakal dibiantarakeun dina sababaraha situasi. Menerkeun jeung ngalengkepan basa jeung eusi bahan biantara dina sababaraha situasi.

Nepikeun biantara dihareupeun kelasC1

C2

P1C1C2C3P1C1C2C3

C4

C1

C2

C3

C1C2C3P2C1C2

C3

C4

C1

C2

C3

P1

C1

C2

C3

C1

C2

C3

P1Dongng

Moderator (Panumbu Catur)Artikel Budaya SundaPuisi Sisindiran (rarakitan,paparikan,wawangsalan)Tks pagunemanCarita buhun (carita pantun)

Tks drama Sunda

Bahasan ngeunaan kasenian Sunda

Situasi omongan(((

(((

(

((

4 x 404 x 40

3 x 40

3 x 403 x 40

4 x 40

6 x 40

4 x 40

4 x 40

SILABUS

Nama Sekolah

: SMA Islam Nurul Huda LembangMata Pelajaan

: Basa & Sastra Sunda

Kelas / Semester : XII (Dua Belas) / 1

Standar Kompetensi: 12.1 Mampuh ngaregepkeun, maham jeung mr tanggepan kana sagala wacana dina wangun dongng jeung wangkongan.Kompetensi DasarIndikatorMateri PokokKegiatan PembelajaranPenilaianAlokasi WaktuSumber/ Bahan/Alat

12.1.1 Ngaregepkeun dongng anu dibacakeun

Diajar ngaregepkeun jeung maham kana eusi dongng sarta ciri-ciri dongng kalayan daria

Nyimpulkeun eusi jeung manpaat eusi dongng.

Nyaritakeun deui eusi dongng

Dongng

Tatap muka

ngaregepkeun dongng nu dibacakeun ku guru kalawan daria.

Siswa maham ciri-ciri dongng

Siswa nyangkem eusi dongng jeung maham kana eusi dongng

Tugas Terstruktur

Siswa bisa nyindekkeun eusi dongng.

Tugas Mandiri

Nyaritekeun dongng dihareupeun kelas.

Tatap muka

Jenis tagihan:

tugas individu,

ulangan harian.

Bentuk tagihan: Laporan tertulis, performance.

Tugas Terstruktur

tugas individuTugas Mandiri

tugas individu

4 x 40 menit

Sumber: Gentra Basa SMA XII A. Drs Dingding Harudin M.Pd, CV Atikan Mandiri Pamager Basa XII. Taufik Faturohman, Hidayat Soesanto Budi Rahayu Tamsyah, CV Geger Sunten Buku rfrnsi lainna

Bahan: Lembar Kerja, hasil kerja siswa,

Alat: majalah atawa buku

SILABUS

Nama Sekolah

: SMA Islam Nurul Huda LembangMata Pelajaan

: Basa & Sastra Sunda

Kelas / Semester : XII (Dua Belas) / 1

Standar Kompetensi: 12.2 Mampuh nyarita pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang dina wangun kagiatan paguneman (bercakap-cakap), MC (memandu acara), Moderator (mingpin diskusi), diskusi / sawala, seminar, jeung biantara.

Kompetensi DasarIndikatorMateri PokokKegiatan PembelajaranPenilaianAlokasi WaktuSumber/ Bahan/Alat

12.2.3 ngabingbing diskusi

Nitnan topik anu bakal didiskusikeun

Ngainformasikeun topik nu bakal didiskusikeun

Mr kasempetan ka pembicara pikeun nepikeun eusi topik nu geus dipilih

Mingpin hiji diskusi

Moderator (panumbu catur)

Tatap muka

Nitnan topik anu bakal didiskusikeun.

Siswa ngainformasikeun topik anu bakal didiskusikeunTugas Terstruktur

Siswa anu jadi pamingpin mr kasempetan kanu pangjejer pikeun nepikeun eusi topik nu geus dipilih Mingpin hiji diskusi dihareupeun kelas.

Tatap muka

Jenis tagihan:

tugas individu,

tugas kelompok

ulangan harian.

Bentuk tagihan:

Laporan tertulis,

performance.

Tugas Terstruktur

tugas individu

tugas kelompok

4 x 40 menit

Sumber:

Gentra Basa SMA XII A. Drs Dingding Harudin M.Pd, CV Atikan Mandiri

Pamager Basa XII. Taufik Faturohman, Hidayat Soesanto Budi Rahayu Tamsyah, CV Geger Sunten

Buku rfrnsi lainna

Bahan:

Lembar Kerja,

hasil kerja siswa,

Alat:

majalah, koran atawa buku

SILABUS

Nama Sekolah

: SMA Islam Nurul Huda LembangMata Pelajaan

: Basa & Sastra Sunda

Kelas / Semester : XII (Dua Belas) / 1

Standar Kompetensi: 12.3 Mampuh maca pikeun maham jeung mr tanggepan kana bacaan anu mangrupa artikel, carita buhun, jeung bahasan.

Kompetensi DasarIndikatorMateri PokokKegiatan PembelajaranPenilaianAlokasi WaktuSumber/ Bahan/Alat

12.3.1 Maca Artikel Budaya Sunda

Maca tks artikel dina hat (ngilo) kalayan bener.

Nerangkeun atawa nyebutkeun bidang lmu eusi artikel

Nentukeun jeung maham kana eusi jeung bahasa artikel

Nyimpulkeun tma jeung mr tanggepan kana sababaraha aspk artikel (eusi, bahasa jeung mekanisme cara nulis)

Artikel Budaya Sunda

Tatap muka

Maca conto artikel dina jero hat (ngilo) kalawan bener.

Nyebutkeun bidang lmu eusi artikel.Tugas Terstruktur

Nangtukeun eusi jeung basa artikel

Tugas Mandiri

Nyimpulkeun tma jeung mr tanggepan kana aspk artikel (eusi, basa jeung mekanisme cara nulis)

Tatap muka

Jenis tagihan:

tugas individu,

Bentuk tagihan:

Laporan tertulis,

performance.

Tugas Terstruktur

tugas individu

Tugas Mandiri

tugas individu

3 x 40 menit

Sumber:

Gentra Basa SMA XII A. Drs Dingding Harudin M.Pd, CV Atikan Mandiri

Pamager Basa XII. Taufik Faturohman, Hidayat Soesanto Budi Rahayu Tamsyah, CV Geger Sunten Buku rfrnsi lainna

Bahan:

Lembar Kerja,

hasil kerja siswa,

Alat:

majalah, koran jeung internt

SILABUS

Nama Sekolah

: SMA Islam Nuru l Huda LembangMata Pelajaan

: Basa & Sastra Sunda

Kelas / Semester : XII (Dua Belas) / 1

Standar Kompetensi: 12.4 Mampuh nulis pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang dina wangun puisi, essai, tks drama.

Kompetensi DasarIndikatorMateri PokokKegiatan PembelajaranPenilaianAlokasi WaktuSumber/ Bahan/Alat

12.4.1 Nulis puisi kalayan merhatikeun tma, diksi, lirik, irama, rima, wangun, sipat jeung kaidahna

Nulis sababara ragam sisindiran jeung milih kecap-kecap anu tepat

Merhatikeun wangun sipat jeung kaidah sisindiran anu tepat. Menerkeun sisindiran

Puisi Sisindiran (rarakitan, paparikan, wawangsalan)

Tatap muka

Mr sababaraha conto sisindiran.

Nulis sababaraha ragam sisindiranTugas Terstruktur

Siswa merhatikeun jeung nulis wangun sipat jeung kaidah sisindiran anu dipilihna.

Menerkeun sisindiran.

Tatap muka

Jenis tagihan:

tugas individu,

ulangan harian.

Bentuk tagihan:

Laporan tertulisTugas Terstruktur

tugas individu

3 x 40 menit

Sumber:

Gentra Basa SMA XII A. Drs Dingding Harudin M.Pd, CV Atikan Mandiri

Pamager Basa XII. Taufik Faturohman, Hidayat Soesanto Budi Rahayu Tamsyah, CV Geger Sunten

Buku rfrnsi lainna

Bahan:

Lembar Kerja,

hasil kerja siswa,

Alat:

majalah atawa buku

SILABUS Nama Sekolah

: SMA Islam Nurul Huda LembangMata Pelajaan

: Basa & Sastra Sunda

Kelas / Semester : XII (Dua Belas) / 1

Standar Kompetensi: 12.2 Mampuh nyarita pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan jeung kahayang dina wangun kagiatan paguneman, MC, mingpin diskusi (moderator), diskusi / seminar jeung biantara

Kompetensi DasarIndikatorMateri PokokKegiatan PembelajaranPenilaianAlokasi WaktuSumber/ Bahan/Alat

12.2.1 paguneman kalayan ngagunakeun tatakrama dina sababaraha situasi

Bisa nyatet hal-hal anu penting pikeun paguneman. Merhatikeun jeung maham cara nulis atawa bahasa nu bakal digunakeun dina nyusun paguneman.

Nyusun tks paguneman

Meragakeun paguneman kalayan merhatikeun tatakrama makna basa

Tks paguneman

Tatap muka

Nyatet hal-hal anu penting pikeun paguneman.

Merhatiekun cara penulisan. Maham cara nulis jeung basa nu digunakeun dina nyusun paguneman

Tugas Terstruktur

Nyusun tks paguneman Meragakeun paguneman dihareupeun kelas

Tatap muka

Jenis tagihan:

tugas individu,

ulangan harian.

Bentuk tagihan:

Laporan tertulis,

performance.

Tugas Terstruktur

tugas individu

3 x 40 menit

Sumber:

Gentra Basa SMA XII A. Drs Dingding Harudin M.Pd, CV Atikan Mandiri

Pamager Basa XII. Taufik Faturohman, Hidayat Soesanto Budi Rahayu Tamsyah, CV Geger Sunten Buku rfrnsi lainna

Bahan:

Lembar Kerja,

hasil kerja siswa,

Alat:

majalah atawa buku

SILABUS

Nama Sekolah

: SMA Islam Nurul Huda LembangMata Pelajaan

: Basa & Sastra Sunda

Kelas / Semester : XII (Dua Belas) / 1Standar Kompetensi: 12.3 Mampuh maca pikeun maham jeung mr tanggepan kana bacaan anu mangrupa artikel, carita buhun, jeung bahasan.

Kompetensi DasarIndikatorMateri PokokKegiatan PembelajaranPenilaianAlokasi WaktuSumber/ Bahan/Alat

12.3.2 Maca aprsiasi carita buhun

Nangtukeun jeung maham kana struktur karya sastra Sunda heubeul jeung detil eusi carita heubeul

Nyaritakeun ringkesan carita kalayan alur anu pas

Ngabandingkeun nilai-nilai dina sastra Sunda heubeul jeung nilai-nilai jaman ayeuna.

Nyimpulkeun jeung mr tanggepan kana tma, amanat, bagbagan eusi jeung basa carita heubeul

Carita buhun (carita pantun)

Tatap muka

Maca conto carita buhun.

Nangtukeun struktur karya sastra Sunda heubeul jeung detil eusi carita heubeulTugas Terstruktur

Nyaritakeun ringkesan carita kalayan alur nu pas Ngabandingkeun nilai-nilai dina sastra Sunda heubeul jeung nilai-nilai dina jaman ayeuna.Tugas Mandiri

Nyimpulkeun jeung mr tanggepan kana tma, amanat, bagbagan eusi jeung basa carita heubeul.

Tatap muka

Jenis tagihan:

tugas individu,

ulangan harian.

Bentuk tagihan:

Laporan tertulis,

Tugas Terstruktur

tugas individu

Tugas Mandiri

tugas individu

4 x 40 menit

Sumber:

Gentra Basa SMA XII A. Drs Dingding Harudin M.Pd, CV Atikan Mandiri

Pamager Basa XII. Taufik Faturohman, Hidayat Soesanto Budi Rahayu Tamsyah, CV Geger Sunten. Buku rfrnsi lainna

Bahan:

Lembar Kerja,

hasil kerja siswaAlat:

majalah, buku jeung internt

Kauninga, Pupuhu Sakola Lembang, Juli 2013 Guru Mata Pelajaran

Drs. Atun Sutisna

NIP 196707012005011002 Suci Rohaeni, S.Pd

SILABUS

Nama Sekolah

: SMA Islam Nurul Huda LembangMata Pelajaan

: Basa & Sastra Sunda

Kelas / Semester : XII (Dua Belas) / 2Standar Kompetensi: 12.4 Mampuh nulis pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang dina wangun puisi, essai, tks dramaKompetensi DasarIndikatorMateri PokokKegiatan PembelajaranPenilaianAlokasi WaktuSumber/ Bahan/Alat

12.4.3 Nulis naskah drama kalayan merhatikeun ciri-ciri dskripsi, panokohan, babak/adegan, guneman, prolog dan pilog.

Nulis tks drama kalayan ngagunakeun basa anu saluyu.

Mekarkeun panokohan jeung ngahirupkeun konplik sarta ngahadirkeun latar anu bisa ngadukung.

Merankeun drama dihareupeun kelas . Performance dihareupeun babaturan

Tks drama Sunda

Tatap muka

Ngubah prosa fiksi jadi tks drama.

Mr bingbingan dina nulis naskahTugas Terstruktur

Nulis tks drama kalayan ngagunakeun basa anu saluyu. Mekarkeun panokohan jeung ngahirupkeun konplik sarta ngahadirkeun latar anu bisa ngadukung.

Tugas Mandiri

Merankeun drama dihareupeun kelas

Tatap muka Jenis tagihan:

tugas individu

tugas kelompok

ulangan harian.

Bentuk tagihan: Laporan tertulis

performance.

Tugas Terstruktur

tugas individu

tugas kelompok

Tugas Mandiri

tugas individu

tugas kelompok

4 x 40 menit

Sumber:

Gentra Basa SMA XII A. Drs Dingding Harudin M.Pd, CV Atikan Mandiri

Pamager Basa XII. Taufik Faturohman, Hidayat Soesanto Budi Rahayu Tamsyah, CV Geger Sunten Buku rfrnsi lainna

Bahan:

Lembar Kerja,

hasil kerja siswa,

Alat:

majalah, buku jeung internt

SILABUS

Nama Sekolah

: SMA Islam Nurul HudaMata Pelajaan

: Basa & Sastra Sunda

Kelas / Semester : XII (Dua Belas) / 1Standar Kompetensi: 12.3 Mampuh maca pikeun maham jeung mr tanggepan kana bacaan anu mangrupa artikel, carita buhun, jeung bahasan.

Kompetensi DasarIndikatorMateri PokokKegiatan PembelajaranPenilaianAlokasi WaktuSumber/ Bahan/Alat

12.3.3 Maca bahasan

Maca tks bahasan dina hat (ngilo) kalayan bener.

Bisa maham jeung nyimpulkeun kana eusi, bahasa jeung tma bahasan. Mr tanggepan kana sababara aspk bahasan

Bahasan ngeunaan kasenian Sunda

Tatap muka

Maca tks bahasan ngeunaan kesenian Sunda dina jero hat (ngilo).

Siswa nyebutkeun eusi bahasanTugas Terstruktur

Nyimpulkeun eusi jeung tma bahasan.

Mr tanggepan kana sababaraha aspk bahasan (eusi, basa jeung mkanisme cara nulis)

Tatap muka

Jenis tagihan:

tugas individu,

ulangan harian.

Bentuk tagihan:

Laporan tertulis,

Tugas Terstruktur

tugas individu

4 x 40 menit

Sumber:

Gentra Basa SMA XII A. Drs Dingding Harudin M.Pd, CV Atikan Mandiri

Pamager Basa XII. Taufik Faturohman, Hidayat Soesanto Budi Rahayu Tamsyah, CV Geger Sunten

Buku rfrnsi lainna

Bahan:

Lembar Kerja,

hasil kerja siswa,

Alat:

majalah, koran jeung internt

SILABUS

Nama Sekolah

: SMA Islam Nurul Huda LembangMata Pelajaan

: Basa & Sastra Sunda

Kelas / Semester: XII (Dua Belas) / 1

Standar Kompetensi: 12.2 Mampuh nyarita pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan jeung kahayang dina wangun kagiatan paguneman, MC, mingpin diskusi (moderator), diskusi / seminar jeung biantara

Kompetensi DasarIndikatorMateri PokokKegiatan PembelajaranPenilaianAlokasi WaktuSumber/ Bahan/Alat

12.2.5 Biantara dina sagala situasi.

Nangtukeun matri anu bakal dicaritakeun dina sagala situasi.

Nyusun matri anu bakal dibiantarakeun dina sababaraha situasi. Menerkeun jeung ngalengkepan basa jeung eusi bahan biantara dina sababaraha situasi.

Situasi omongan

Tatap muka

Nangtukeun matri anu bakal dicaritakeun dina sagala situasi.

Maham cara penulisan matri biantara

Tugas Terstruktur

Nyusun matri anu bakal dibiantarakeun dina sababaraha situasi.

Menerkeun jeung ngalengkepan basa jeung eusi bahan biantara dina sababaraha situasi

Tugas Mandiri

Nepikeun biantara hareupeun kelas

Tatap muka

Jenis tagihan:

tugas individu,

ulangan harian.

Bentuk tagihan:

Laporan tertulis,

Tugas Terstruktur

tugas individu

Tugas Mandiri

tugas individu

4 x 40 menit

Sumber:

Gentra Basa SMA XII A. Drs Dingding Harudin M.Pd, CV Atikan Mandiri

Pamager Basa XII. Taufik Faturohman, Hidayat Soesanto Budi Rahayu Tamsyah, CV Geger Sunten

Buku rfrnsi lainna

Bahan:

Lembar Kerja,

hasil kerja siswa,

Alat:

majalah, koran jeung internt

Penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Mata pelajaran : Basa Sunda

Kelas Program : XII

SMTStandar KompetensiKompetensi DasarKriteria Ketuntasan MininmalSkor Minimal

KompleksitasDaya DukungIn Take

112.1 Mampuh ngaregepkeun, maham jeung mere tanggepan kana sagala wacana dina wangun dongeng jeung wangkongan.

12.2 Mampuh nyarita pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang dina wangun kagiatan paguneman, panumbu catur (MC), Moderator (mingpin diskusi), diskusi / seminar jeung biantara (pidato).

12.3 Mampuh maca, pikeun maham,bacaan anu mangrupa artikel, carita buhun, dan bahasan.

12.4 Mampuh nulis pikeun ngungkapkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang dina wangun puisi, essai, teks drama.

12.1.1 Ngaregepkeun dongeng anu dibacakeun

12.1.2 Ngareugeupkeun wangkongan

12.2.1 Paguneman kalayan ngagunakeun tatakrama dina sagala situiasi.

12.2.2 Panumbu catur (MC)

12.2.3 Memandu diskusi

12.2.4 Ngyakeaun Seminar atawa diskusi

12.2.5 Pidato dina sagala pidato.

12.3.1 Maca artikel

12.3.2 Maca apresiasi carita buhun

12.3.3 Maca bahasan

12.4.1 Nulis puisi kalayan merhatikeun tema, diksi, larik, irama, rima, wangun, sipat jeung kaidahna

12.4.2 Nulis essai kalayan nitenan eusi, jeung bahasa.12.4.3 Nulis naskah drama kalayan merhatikeun ciri-ciri deskripsi, panokohan, babak/adegan, guneman, prolog dan epilog. 2

2

2

2

3

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

3

2

3

3

3

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

278

68

68

68

78

56

56

78

68

78

78

78

68

78