of 4 /4
สวัสดีค่ะนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เปิดเทอมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม นักศึกษาเก่าคงทราบแล้วว่าต้องเตรียมตัว ในการเรียนอย่างไร ส่วนนักศึกษาใหม่ ขอให้ตรวจสอบเอกสารที่สถาบันฯ จัดส่งให้ เช่น บัตรประจ�าตัวนักศึกษา หนังสือเรียน/ชุดการเรียนทางไกล ปฏิทินการศึกษา ตารางสอบ และข้อสอบระหว่างภาค ต้นเดือนกรกฎาคม นักศึกษาจะได้รับข้อสอบระหว่างภาค ซึ่งเป็น ข้อสอบ แบบมีโจทย์ค�าถามให้นักศึกษาตอบ โดยสถาบันฯ จัดส่งมาให้ นักศึกษาท�าที่บ้าน รายวิชาละ 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน ขอ ให้นักศึกษาท�าข้อสอบให้เต็มก�าลังความสามารถ หากไม่เข้าใจให้ถาม จากผู ้รู ้หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู ้ต่าง ๆ การท�าข้อสอบระหว่างภาค เป็นการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้กับตัวนักศึกษาเอง โดยการ สอบระหว่างภาคนี้ เป็นการเก็บคะแนน จ�านวน 20 คะแนน อีก 80 คะแนน เป็นคะแนนจากการเข้าสอบปลายภาค ครูขอให้นักศึกษาทุกคน ตระหนักในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมในการสอบด้วย ส�าหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนนี้ สถาบันฯ ได้ก�าหนด ให้นักศึกษาเข้ารับการสัมมนาสร้างเสริมประกบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร โดยในภาคเรียนที่ 1/2560 สถาบันฯ ได้ก�าหนดการสัมมนาฯ ไว้ 2 รุ ่น ดังนีรุ ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 รุ ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ สถาบันฯ จะมีหนังสือแจ้งเป็นรายบุคคล ให้นักศึกษาตอบรับการเข้าสัมมนาและเลือกรุ ่นที่จะสัมมนาฯ ซึ่งจะรับรุ ่นละ 80 คน หากรุ ่นใดเต็มนักศึกษาต้องเข้าสัมมนาฯ ในรุ ่นที่เหลือต่อไป ส�ำหรับสถำนที่ในกำรสัมมนำฯ สถำบันฯ จะแจ้งให้ทรำบในภำยหลัง พบกันฉบับหน้ำค่ะ กลุ ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดีครับนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกลที่รัก ทุกท่าน ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนที1/2560 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนและรับหนังสือ เรียนเรียบร้อยแล้วควรศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และคิดวิเคราะห์ถึงความรู้ที่ได้ว่า จะน�าไปประยุกต์ใช้ กับการด�าเนินชีวิตของตนเองอย่างไร ในสภาวะที่สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เช่นนี้ เราต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ของชีวิต การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินไปควบคู ่กับชิวิต และการท�างานส�าหรับการเรียนด้วยวิธีเรียนแบบทางไกล นักศึกษาทุกคนต้องมีวินัยในตนเอง นอกจากการศึกษา เนื้อหาจากหนังสือเรียน/ชุดการเรียนทางไกลแล ้ว ต้องค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมให้ตนเองอยู ่เสมอ นักศึกษา ควรวางแผนการเรียนและท�ากิจกรรมที ่พึงต้องปฏิบัติ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามปฏิทินการจัดกิจกรรมเพื่อน�าไปสู ความส�าเร็จด้านการศึกษา สถาบันการศึกษาทางไกลมีความภาคภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา และหวัง เป็นอย่างยิ่งว ่านักศึกษาจะมีความตระหนักในการ แสวงหาความรู ้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยรักและปรารถนาดี ดร. คมกฤช จันทร์ขจร ผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษาทางไกล A Message from the Director เยี่ยมชมเว็บไซต์สถาบันฯ www.dei.ac.th เพื่อการรับทราบข่าวสาร-ข้อมูลที่เร็วกว่า DEi NEWSLETER 1/4 สถาบันการศึกษาทางไกล เลขที ่ 928 อาคาร 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษา (เอกมัย) ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110 หากนักศึกษาติดขัดในเรื่องการเรียน การลงทะเบียน การสอบ หรืออื่น ๆ สามารถติดต่อกับทางสถาบันฯ ได้หลากหลายช่องทาง โทรศัพท์ หมายเลข 0 2381 6650 0 23816652 Website : http://www.dei.ac.th e-mail : basic_ [email protected] Facebook : สถาบันการศึกษาทางไกล ฉบับที่ 5/2560 : มิถุนายน - กรกฎาคม 2560

A Message from the DirectorDEi NEWSLETER 2/4 เย ยมชมเว บไซต สถาบ นฯ เพ อการร บทราบข าวสาร-ข อม ลท

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of A Message from the DirectorDEi NEWSLETER 2/4 เย ยมชมเว บไซต สถาบ...

Page 1: A Message from the DirectorDEi NEWSLETER 2/4 เย ยมชมเว บไซต สถาบ นฯ เพ อการร บทราบข าวสาร-ข อม ลท

สวสดคะนกศกษาภาคเรยนท1ปการศกษา2560เปดเทอมแลวตงแตวนท 16 พฤษภาคม นกศกษาเกาคงทราบแลววาตองเตรยมตวในการเรยนอยางไร สวนนกศกษาใหม ขอใหตรวจสอบเอกสารทสถาบนฯจดสงใหเชนบตรประจ�าตวนกศกษาหนงสอเรยน/ชดการเรยนทางไกลปฏทนการศกษาตารางสอบและขอสอบระหวางภาค

ตนเดอนกรกฎาคมนกศกษาจะไดรบขอสอบระหวางภาคซงเปนขอสอบ แบบมโจทยค�าถามใหนกศกษาตอบ โดยสถาบนฯ จดสงมาใหนกศกษาท�าทบานรายวชาละ2ขอขอละ10คะแนนรวม20คะแนนขอใหนกศกษาท�าขอสอบใหเตมก�าลงความสามารถ หากไมเขาใจใหถามจากผรหรอคนควาเพมเตมจากแหลงเรยนรตางๆ การท�าขอสอบระหวางภาคเปนการเตรยมตวเตรยมความพรอมใหกบตวนกศกษาเอง โดยการสอบระหวางภาคนเปนการเกบคะแนนจ�านวน20คะแนนอก80คะแนนเปนคะแนนจากการเข าสอบปลายภาค ครขอใหนกศกษาทกคนตระหนกในการเตรยมตวเตรยมความพรอมในการสอบดวย

ส�าหรบนกศกษาทคาดวาจะจบในภาคเรยนน สถาบนฯ ไดก�าหนดใหนกศกษาเขารบการสมมนาสรางเสรมประกบการณชวตกอนจบหลกสตรโดยในภาคเรยนท1/2560สถาบนฯไดก�าหนดการสมมนาฯไว2รนดงน

รนท1ระหวางวนท20-21กรกฎาคม2560 รนท2ระหวางวนท5-6สงหาคม2560 นกศกษาทคาดวาจะจบสถาบนฯจะมหนงสอแจงเปนรายบคคลใหนกศกษาตอบรบการเขาสมมนาและเลอกรนทจะสมมนาฯ ซงจะรบรนละ80คนหากรนใดเตมนกศกษาตองเขาสมมนาฯในรนทเหลอตอไป

ส�ำหรบสถำนทในกำรสมมนำฯ สถำบนฯ จะแจงใหทรำบในภำยหลง

พบกนฉบบหนำคะ กลมการศกษาขนพนฐาน

สวสดครบนกศกษาสถาบนการศกษาทางไกลทรกทกทาน ในชวงนเปนชวงเวลาของการเปดภาคเรยนท1/2560 นกศกษาทไดลงทะเบยนเรยนและรบหนงสอเรยนเรยบรอยแลวควรศกษาหาความร ด วยตนเองและคดวเคราะหถงความรทไดวา จะน�าไปประยกตใชกบการด�าเนนชวตของตนเองอยางไร ในสภาวะทสงคมเศรษฐกจและเทคโนโลยมความเปลยนแปลงรวดเรวเชนนเราตองเผชญกบปญหาใหมๆในแตละชวงเวลาของชวตการเรยนรเปนสงทตองด�าเนนไปควบคกบชวตและการท�างานส�าหรบการเรยนดวยวธเรยนแบบทางไกลนกศกษาทกคนตองมวนยในตนเอง นอกจากการศกษาเนอหาจากหนงสอเรยน/ชดการเรยนทางไกลแล วตองคนควาหาความรเพมเตมใหตนเองอยเสมอนกศกษาควรวางแผนการเรยนและท�ากจกรรมทพงตองปฏบตในชวงเวลาตาง ๆ ตามปฏทนการจดกจกรรมเพอน�าไปสความส�าเรจดานการศกษา

สถาบนการศกษาทางไกลมความภาคภมใจทเปนสวนหนงในการพฒนาตนเองของนกศกษาและหวงเปนอยางยงว านกศกษาจะมความตระหนกในการแสวงหาความรเพอการพฒนาตนเองอยางตอเนองตอไป

ดวยรกและปรารถนาด

ดร. คมกฤช จนทรขจรผอ�านวยการสถาบนการศกษาทางไกล

A Message from the Director

เยยมชมเวบไซตสถาบนฯ www.dei.ac.th เพอการรบทราบขาวสาร-ขอมลทเรวกวา DEi NEWSLETER 1/4

สถาบนการศกษาทางไกล เลขท 928 อาคาร 5 ศนยวทยาศาสตรเพอการศกษา (เอกมย) ถ.สขมวท เขตคลองเตย กทม. 10110

หากนกศกษาตดขดในเรองการเรยน การลงทะเบยน การสอบ หรออน ๆ สามารถตดตอกบทางสถาบนฯ ไดหลากหลายชองทาง

โทรศพท หมายเลข 0 2381 6650 0 23816652 Website : http://www.dei.ac.th e-mail : basic_ [email protected] Facebook : สถาบนการศกษาทางไกล

ฉบบท 5/2560 : มถนายน - กรกฎาคม 2560

Page 2: A Message from the DirectorDEi NEWSLETER 2/4 เย ยมชมเว บไซต สถาบ นฯ เพ อการร บทราบข าวสาร-ข อม ลท

•นกศกษาทขนทะเบยนตงแตภาคเรยนท 2/2559 เปนตนไป ท�ากจกรรมพฒนาคณภาพชวต(กพช.)ไมนอยกวา170ชวโมง

• นกศกษาทขนทะเบยนกอนภาคเรยนท 2/2559 ท�ากจกรรมพฒนาคณภาพชวต(กพช.)ไมนอยกวา80ชวโมง

ประเภทของการท�ากจกรรมพฒนาคณภาพชวต(กพช.)แบงออกเปน2ประเภทใหญๆดงน

1.กจกรรมพฒนาตนเองและครอบครวเปนกจกรรมทเกยวของกบการพฒนาตนเองและครอบครวในรปแบบทหลากหลายเพอกอใหเกดคณประโยชนตอการพฒนาตนเองทงในดานการเพมพนความรสตปญญารางกายจตใจอารมณและสงคมรวมทงเพอท�าใหครอบครวอบอนและมความสมพนธอนดระหวางสมาชกในครอบครวเชนการเขารบการอบรมในหลกสตรตางๆการรวมกจกรรมวนส�าคญๆเชนวนพอวนแมการรดน�าด�าหวผใหญในครอบครวในวนสงกรานตเปนตน

2.กจกรรมพฒนาชมชนและสงคมเปนกจกรรมบ�าเพญสาธารณประโยชนเพอชวยในการพฒนาชมชนและสงคมทนกศกษาเปนสมาชกอยเพอใหรจกการเสยสละและการมสวนรวมในกจกรรมพฒนาดานตางๆเชน การเปนอาสาสมครในชมชน การพฒนาหมบาน การรวมงานประเพณการรวมในกจกรรมทางการเมองการปกครอง กจกรรมทางศาสนาและกฬาเปนตนโดยในการท�ากจกรรมฯนนๆนกศกษาทเขารวมท�างานจะตองไมรบคาตอบแทนใดๆ

สวสดคะนกศกษาขอแจงขาวใหกบนกศกษาทสมครเรยนผานชองทางไปรษณยและยงไมเคยเดนทางไปตดตอกบสถาบนฯหากตองการเดนทางมาตดตอกบสถาบนฯ ดวยตนเอง สามารถศกษาแผนทการเดนทางลวงหนาตามแผนทดานลางหรอโทรสอบถามขอมลเพมเตมไดท หมายเลข023816650และ023816652

สวสดคะนกศกษาทรกทกทาน สถาบนฯ และนกศกษา ไดมาพบกนอกครงระหวางเรยนผานชองทางจดหมายขาว หวงวานกศกษาทกคนคงไดมการวางแผนการเรยนใหตนเองกนเรยบรอยแลว ฉบบนสถาบนฯขอน�าเสนอในเรองการท�ากจกรรมพฒนาคณภาพชวตดวยตนเองซงนกศกษาทกคนสามารถเรมท�ากจกรรมดงกลาวไดตงแตวนทไดขนทะเบยนเปนนกศกษาของสถาบนฯ

เยยมชมเวบไซตสถาบนฯ www.dei.ac.th เพอการรบทราบขาวสาร-ขอมลทเรวกวา DEi NEWSLETER 2/4

หวงวานกศกษาทกคนคงไดมการท�ากจกรรมฯกนไปบางแลวขอใหนกศกษารวบรวมและจดสงรายงานการท�ากจกรรมพฒนาคณภาพชวต(กพช.)ตามแบบฟอรมทก�าหนดไปยงสถาบนฯ โดยขอใหทะยอยจดสงไดตลอดเวลาขณะทยงเปนนกศกษาของสถาบนฯอยเพอจะไดบนทกขอมลจ�านวนชวโมงกพช. ลงในประวตของนกศกษาและเพอประโยชนของตวนกศกษาเองในการท�ากจกรรมครบทกเงอนไขตามทหลกสตรก�าหนด

ดวยควำมรกและปรำรถนำด งานแนะแนวและบรการ

นกศกษา ทมาตดตอ-สมครเรยนระหวางตรวจสอบเอกสารกบสถาบนฯ

พาครอบครวไปท�าบญทวดคะ ไดมโอกาสท�าบญตกบาตร

และฟงพระเทศนาธรรมท�าใหจตใจสงบและท�าใหมเรามสต

ในการด�าเนนชวตมากขน

ตวอยาง การท�ากจกรรมพฒนาคณภาพชวต (กพช.)โดย น.ส. สวมล อยสข จงหวด ศรสะเกษ

พาครอบครวไปท�าบญทวดคะ ไดมโอกาสท�าบญตกบาตรและฟงพระเทศนาธรรม ท�าใหจตใจสงบ

และท�าใหมเรามสตในการด�าเนนชวตมากขน

Page 3: A Message from the DirectorDEi NEWSLETER 2/4 เย ยมชมเว บไซต สถาบ นฯ เพ อการร บทราบข าวสาร-ข อม ลท

DEi NEWSLETER 2/4 เยยมชมเวบไซตสถาบนฯ www.dei.ac.th เพอการรบทราบขาวสาร-ขอมลทเรวกวา DEi NEWSLETER 3/4

1 เม.ย. - 15 พ.ค. 60 - นกศกษาเกาลงทะเบยนเรยน ภาคเรยนท 1/2560

- รบสมครนกศกษาใหม ภาคเรยนท 1/25601 - 31 พ.ค. 60 - ตอบรบการสมครเรยนและจดสงบตรประจ�าตวใหนกศกษา - สงผลการลงทะเบยนเรยน ภาคเรยนท 1/25601 เม.ย. - 30 ม.ย. 60 - แจกหนงสอเรยน/ชดการเรยนทางไกล ภาคเรยนท 1/256015 พ.ค. - 31 พ.ค. 60 - สงปฏทนการจดการศกษา ภาคเรยนท 1/2560 - สงรายชอครทปรกษาประจ�ารายวชา ภาคเรยนท 1/25603 -10 ม.ย. 60 - จดสงจดหมายขาวประจ�าเดอนมถนายน 2560 – กรกฎาคม 2560 8 ม.ย. 60 - พจารณาค�าขอเทยบโอนผลการเรยนของนกศกษาใหม ภาคเรยนท 1/256011 ม.ย. 60 - ปฐมนเทศนกศกษาใหม ประจ�าภาคเรยนท 1/256012 ม.ย. 60 - ประกาศผลการขอเทยบโอนผลการเรยนของนกศกษาใหม ภาคเรยนท 1/256016 ม.ย. 60 - วนสดทายของการลงทะเบยนเพม - วนสดทายของการยนค�ารองขอรกษาสถานภาพนกศกษา - วนสดทายของการยนค�ารองขอเปลยนสนามสอบปลายภาค (ตองเสรจสนกอนการสงขอสอบปลายภาคและจดสนามสอบปลายภาค)

19 - 21 ม.ย. 60 - จดสงขอสอบวดผลสมฤทธระหวางเรยนใหนกศกษา ภาคเรยนท 1/256026 ม.ย. -10 ก.ค. 60 - นกศกษาท�าขอสอบวดผลสมฤทธระหวางเรยน ภาคเรยนท 1/2560 (เฉลยเวลาในการท�าขอสอบ รายวชาๆ ละ 1 วน)20 - 21 ก.ค. 60 - สมมนาสรางเสรมประสบการณชวตกอนจบหลกสตร รนท 26/1 (เฉพาะนกศกษาทคาดวาจะจบในภาคเรยนท 1/2560 เทานน)17 ก.ค. 60 - วนสดทายของการสงขอสอบวดผลสมฤทธระหวางเรยน ถง สทก.

3 - 10 ส.ค. 60 - จดสงจดหมายขาวประจ�าเดอนสงหาคม 2560 - กนยายน 2560 5 - 6 ส.ค. 60 - สมมนาสรางเสรมประสบการณชวตกอนจบหลกสตร รนท 26/2 (เฉพาะนกศกษาทคาดวาจะจบในภาคเรยนท 1/2560 เทานน)25 ก.ค. - 10 ส.ค. 60 - ตรวจขอสอบวดผลสมฤทธระหวางเรยน (ขอสอบอตนย)27 ส.ค. 60 - สอบ N - NET ภาคเรยนท 1/2560 (เปนไปตามท สทศ. ก�าหนดเฉพาะ (นกศกษาทคาดวาจะจบในภาคเรยนท 1/2560 เทานน) * ดตอทหนา ..../4

ภาคเรยนท 1/2560 สถาบนการศกษาทางไกล

ปฏทนการจดการศกษานอกระบบระดบการศกษาขนพนฐานแบบทางไกล

ปฏทนการจดการศกษานอกระบบระดบการศกษาขนพนฐานแบบทางไกล

Page 4: A Message from the DirectorDEi NEWSLETER 2/4 เย ยมชมเว บไซต สถาบ นฯ เพ อการร บทราบข าวสาร-ข อม ลท

เยยมชมเวบไซตสถาบนฯ www.dei.ac.th เพอการรบทราบขาวสาร-ขอมลทเรวกวา DEi NEWSLETER 4/4

ปฎทนการศกษา...ตอ

ในราชการส�านกงานสงเสรมการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย

สถาบนการศกษาทางไกลเลขท928อาคาร5ศนยวทยาศาสตรเพอการศกษา(เอกมย)ถ.สขมวทเขตคลองเตยกทม.10110ทศธ.0210.07/

ช�าระคาฝากสงเปนรายเดอนใบอนญาตท17/2556ปณฝ.สนตสข

เรยนฟรไมมคาใชจาย

29 ส.ค. 60 - แจงผลคะแนนเกบจากการท�าขอสอบวดผลสมฤทธระหวางเรยน ทางไปรษณย / e-mail 16 - 17 ก.ย. 60 - สอบปลายภาค (เปนไปตามท ส�านกงาน กศน. ก�าหนด)26 ก.ย. 60 - แจงผลสอบปลายภาค ทางไปรษณย / e-mail 3 - 10 ต.ค. 60 - จดสงจดหมายขาวประจ�าเดอนตลาคม 2560 - พฤศจกายน 2560 5 - 10 ต.ค. 60 - สอบซอม (เปนการสอบแบบ Take Home เฉพาะรายวชาทนกศกษา เขาสอบปลายภาคแลว สอบไมผานเทานน)25 ต.ค. 60 - แจงผลสอบซอม ทางไปรษณย / e-mail

1. หากมการเปลยนแปลงเรองใด สถาบนฯ จะแจงใหทราบทาง www.dei.ac.th (หนาการศกษาขนพนฐาน) และจดสงตาม e-mail ทอยทนกศกษาแจงไว2. การสงรายงานการท�ากจกรรมพฒนาคณภาพชวต (กพช.) นกศกษาสามารถสงไดตลอดเวลา โดยสงดวย ตนเองทสถาบนฯ หรอทางไปรษณย3. การจะจบการศกษาในแตละระดบม 4 เงอนไข คอ 1) มผลการเรยนผานครบทกรายวชาตามทก�าหนดในหลกสตร 2) ผานการสมมนาสรางเสรมประสบการณชวตกอนจบหลกสตร 3) ท�ากจกรรมพฒนาคณภาพชวต (กพช.) ดวยตนเอง 4) ผานการทดสอบทางการศกษาระดบชาตดานการศกษานอกระบบโรงเรยน (N-NET)

* สถาบนการศกษาทางไกลเปนสถานศกษาของรฐบาล จดและใหบรการการศกษา โดยไมมคาใชจาย *