of 12 /12
2 Industrial การชั่ง ตวง วัดในอุตสาหกรรม ข่าวสาร การจัดประเภทและการควบคุมคุณภาพ โดยระบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการเป็นหนึ่งในผู้นำการส่งออกกล้วยหอมของโลกด้วยส่วนแบ่งการตลาด 30 % นั้น เอกวาดอร์ได้พยายามต่อสู้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกล้วยหอมของเขาขึ้นไปสู่ระดับคุณภาพ สูงสุด ด้วยการส่งกล้วยหอมออกสู่ตลาดทั่วโลกตลอดทั้งปMETTLER TOLEDO และหุ้นส่วนการค้าของบริษัท คือ Espinosa Páez S.A. ได้เสนอแนวทางซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับความต้องการระบบคุณภาพของผู้ผลิตและผู้ส่งออกกล้วยหอมชาวเอกวาดอร์ Espinosa Páez S.A. ได้ตอบสนองต่อความ ต้องการของผู ้ผลิตกล้วยหอมในเอกวาดอร์ด้วย ระบบ Bana-Scale มาเป็นระยะเวลายาวนาน Bana-Scale ช่วยให้ผู ้ใช้งานชั ่งน้ำหนักได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง จัดแบ่งประเภท และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพที่เกี่ยว ข้องกับชนิดของกล้วยหอมต่างๆ เดิมทีระบบนี ้ได้รวมเอาเครื ่องอ่านน้ำหนัก METTLER TOLEDO JagXtreme ® ต่อเข้ากับ โปรแกรม JagBasic ที ่ออกแบบมาสำหรับ งานนี้โดยเฉพาะแม้ว่าเครื่องอ่านน้ำหนัก JagXtreme ® ได้ดำเนินงานอย่างน่าเชื ่อถือ มาตลอดระยะเวลาหลายปีนั ้น แต่ การคิด ค้นและพัฒนาเครื่องอ่านน้ำหนัก IND780 ก็เพิ ่มความสามารถและความคล่อง ตัวให้กับระบบเพื ่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องในด้านของ การ ปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ และการปรับปรุง ความสามารถในการผลิต ความเร็วในการอ่านน้ำหนัก 0.5 วินาทีต่อตัน ช่วยเพิ ่มผลผลิตสูงสุด ความสามารถในการผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญ หลักสำหรับผู ้ผลิตกล้วยหอมในเอกวาดอร์ กล้วยหอมประมาณ 4,000 ต้น ซึ ่งมีน้ำ หนัก 140,000กก.จะถูกลำเลียงผ่านไปยังจุด ตรวจสอบสำหรับกล้วยหอมขนาดกลาง ทุกวันระบบ Bana-Scale จะถูกเชื ่อมต่อเข้ากับ สายพานชั ่งน้ำหนักอนาล็อก ซึ ่งจะชั ่งน้ำหนัก ลำต้นกล้วยที ่เก็บเกี ่ยวมาได้ 100 % ด้วย การพัฒนาความเร็วในการแปลงสัญญาณ A/D ของเครื ่องอ่านน้ำหนัก IND780 โดยใช้ , เทคโนโลยีการคัดกรองขั ้นสูง และหน่วย ประมวลผลแบบมัลติทาสกิ ้ง ทำให้ระบบ สามารถชั ่งน้ำหนั กได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ที ่ความเร็วสูงสุด 0.5 วินาทีต่อต้น ซึ ่งจะช่วย เพิ ่มปริมาณการผลิตได้สูงสุด

Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

Embed Size (px)

Text of Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง...

Page 1: Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

2Industrialการชง ตวง วดในอตสาหกรรม ขาวสาร

การจดประเภทและการควบคมคณภาพ

โดยระบบอตโนมตทรวดเรวและมประสทธภาพ

ดวยการเปนหนงในผนำการสงออกกลวยหอมของโลกดวยสวนแบงการตลาด 30 %

นน เอกวาดอรไดพยายามตอสเพอยกระดบอตสาหกรรมกลวยหอมของเขาขนไปสระดบคณภาพ

สงสด ดวยการสงกลวยหอมออกสตลาดทวโลกตลอดทงป METTLER TOLEDO

และหนสวนการคาของบรษท คอ Espinosa Páez S.A. ไดเสนอแนวทางซงเปนนวตกรรมใหม

เพอรองรบความตองการระบบคณภาพของผผลตและผสงออกกลวยหอมชาวเอกวาดอร

Espinosa Páez S.A. ไดตอบสนองตอความ ตองการของผผลตกลวยหอมในเอกวาดอรดวย ระบบ Bana-Scale มาเปนระยะเวลายาวนาน Bana-Scale ชวยใหผใชงานชงนำหนกได อยางรวดเรวและถกตอง จดแบงประเภท และจดเกบรวบรวมขอมลคณภาพทเกยว ข อ งก บชน ดของกล วยหอมต า งๆ เดมทระบบนไดรวมเอาเครองอานนำหนก METTLERTOLEDOJagXtreme® ตอเขากบ โปรแกรม JagBasic ทออกแบบมาสำหรบ งานนโดยเฉพาะแมวาเครองอานนำหนก JagXtreme® ไดดำเนนงานอยางนาเชอถอ มาตลอดระยะเวลาหลายปนน แตการคด ค นและพ ฒนาเคร องอ านน ำหน ก IND780 กเพมความสามารถและความคลอง ตวใหกบระบบเพอตอบสนองความตองการ ของลกคาอยางตอเนองในดานของการ ปฏบตงานโดยอตโนมต และการปรบปรง ความสามารถในการผลต

ความเรวในการอานนำหนก 0.5 วนาทตอตน ชวยเพมผลผลตสงสดความสามารถในการผลตเปนสงทสำคญ หลกสำหรบผผลตกลวยหอมในเอกวาดอร กลวยหอมประมาณ 4,000 ตน ซงมนำ หนก 140,000 กก. จะถกลำเลยงผานไปยงจด ตรวจสอบสำหรบกลวยหอมขนาดกลาง ทกวนระบบ Bana-Scale จะถกเชอมตอเขากบ สายพานชงนำหนกอนาลอก ซงจะชงนำหนก ลำตนกลวยทเกบเกยวมาได 100 % ดวย การพฒนาความเรวในการแปลงสญญาณ A/D ของเครองอานนำหนก IND780 โดยใช,เทคโนโลยการคดกรองขนสง และหนวย ประมวลผลแบบมลตทาสกง ทำใหระบบ สามารถชงนำหนกไดอยางถกตองแมนยำ ทความเรวสงสด 0.5 วนาทตอตน ซงจะชวย เพมปรมาณการผลตไดสงสด

Page 2: Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

METTLER TOLEDO Industrial News 22

การบรหารการผลตและการควบคมคณภาพอยางมประสทธภาพในระหวางกระบวนการผลต กลวยตาง ชนดกนจะถกตรวจสอบและจดแยกประเภท ตามนำหนก ส และคณภาพ ระบบ Bana-Scale จะชวยใหผปฏบตงานเกบ ขอมลทจำเปนทงหมดเพอชวยสนบสนน ในกระบวนการจดแบงประเภทไดอยาง สะดวก

เพอควบคมกระบวนการผลต นำหนก ทงหมดจะถกสะสมยอดโดยอตโนมต และจะถกเรยกดขอมลวนท รหสส ลอต และหมายเลขเคเบล ยงไปกวานน ขอมล ทงหมดจะถกเกบแยกสำหรบผเกบเกยว แตละคน และขอมลนจะถกนำไปใช เพอคำนวณคาแรงใหกบสมาชกในกลม ผเกบเกยวผลผลตนนดวย

นำหนกของกลวยทถกคดแยก และเหตผล ในการคดแยกจะถกเกบเอาไวเพอชวย ใหผใชงานวเคราะหคณภาพของกลวย หอมและเพ อแกไขในสวนท มปญหาผ ปฏบตงานยงตองเกบขอมลตวอยาง เกยวกบการวดคณภาพดานอนๆ เชน การวดขนาดของหวทสองและหวสดทาย ของลำตน ความยาวกาน และจำนวนหว

ใชงานงายIND780 มาพรอมกบจอแสดงผล LCD กราฟก QVGA ขนาด 145 มม. ซงสามารถ ใชงานไดทงแบบโทนสเดยวหรอแบบส

Active TFT ผปฏบตงานจะพอใจกบภาพ บนจอแสดงผลทชดเจนและเปนธรรมชาต ของสถานะการทำงานขณะทกำลงปฏบตงาน ระบบการทำงานนสามารถควบคมการ ปฏบตงานไดดวยป มกดขนาดใหญ, คำแนะนำการใชงาน และภาษาทองถน ซงทงหมดนใชการฝกอบรมเพยงเลกนอย ในการควบคมระบบเพอไมใหเกดการผด พลาด

แทนชงทกำหนดรปแบบไดเองเพอการปฏบตงานอยางคลองตวด วยการใช ประโยชน จากแท นช ง TaskExpert™ แบบใหมทสามารถกำหนด คำสงการทำงานได ซงพฒนาขนสำหรบ เครองอานนำหนก IND780 ทำให EspinosaPáezS.A. สามารถพฒนาโซลชนขนไดเอง เพอใหตรงกบความตองการของผใชงาน การดดแปลงแกไขโปรแกรมสามารถทำ ไดอยางงายดายดวยเครองมอพฒนา TaskExpert™ แบบผงงาน

ดวยการออกแบบใหสามารถใชงาน ไดหลากหลายชวยให TaskExpert™สามารถประมวลผลไดในเวลาเดยวกน ข นตอนการช งนำหนกแบบเคล อนท สามารถดำเนนการแบบแบคกราวนในระบบ ในขณะทผปฏบตงานจดทำรายงานหรอ ปอนขอมลในเวลาเดยวกน เพอประหยด เวลาในการดำเนนงานอนมคา

การจดการและ การเขาถงขอมลออนไลนอยางมประสทธภาพIND780 นำเสนอฐานขอมล SQL CEแบบในตว ซงชวยใหการจดเกบขอมลและ การสรางรายงานทเกยวกบกระบวนการ ผลตสามารถทำไดอยางงายดาย การผสม ผสานของขอมลทแตกตางกนสามารถ ถกแปลความหมายและแสดงเปนราย งานตามฟลดตางๆ เชน วนท ลอต สายเคเบล และรหสส ซงเปนขอดของ โครงสรางฐานขอมลทเกยวของกน

ดวยหนวยความจำแฟลชสงสด 200 MB การบนทกขอมลเปนระยะเวลานานจะถก จดเกบและสามารถดงขอมลยอนหลง หรอขอมลสะสมเพอการวเคราะหยอน หลงได

Bana

Scal

e-78

0

ผตพมพ Mettler-Toledo AG Industrial Heuwinkelstrasse CH-8606 Nänikon Switzerland

ผผลต

MarCom Industrial CH-8606 Nänikon Switzerland

ขอความทางเทคนคอาจเปลยนแปลงได © 07/2008 Mettler-Toledo AG พมพในสวตเซอรแลนด

รายงานตางๆ จะถกจดทำขนบนเครอง พมพซงตดตงอยทสายการผลตเพอความ สะดวกของผปฏบตงาน หวหนางานและผจด การฝายผลตจะดงรายงานของพวกเขา จากเครองคอมพวเตอรทเชอมตอกบระบบ ผานเครอขายอเทอรเนต TCP/IP

การบรหารจดการและการเขาถงขอมล ไดอยางสะดวกนจะปรบปรงการประเมน ผลประสทธภาพของพ นท เพาะปลก กลวยหอม

จอภาพ IND780 พรอมดวยภาพบนหนาจอแสดงสถานะการดำเนนงาน

Page 3: Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

METTLER TOLEDO Industrial News 2 3

เพมค

วามแ

มนยำ

สงสด

ในกา

รนบ

จำน

วนยา

แคป

ซล เพมความแมนยำสงสดในการนบจำนวนยาแคปซล

METTLER TOLEDO ไดรบการตดตอจากผผลตเจลาตนหมยาแคปซลชนนำรายหนง

เพอเพมความแมนยำสงสดใหกบระบบนบจำนวนยาแคปซล

นอกจากความเช ยวชาญในการผลตยา

แคปซลหมเจลาตนแบบแขงของพวกเขาแลว

ลกคาของเรายงนำเสนอยาแคปซลหมเจลา

ตนแบบนมทมรปราง ขนาดและสทหลาก

หลายทเหมาะสำหรบการใหยาทางปาก

การใหยาเฉพาะท การใหยารกษาโรคตา

หรอการใหยาสอดเขาชองคลอดอกดวย

การผลตยาดงกลาวจำเปนอยางยงทจะตอง

มระบบการผลตททนสมย และนเองคอเหตผล

ทวา เพราะเหตใดแผนกวศวกรรมของลกคา

ของเราจงตดตอ METTLERTOLEDO เพอ

ออกแบบระบบชงบรรจถงยาแคปซลสำหรบ

ใชเปนระบบตนแบบ

METTLER TOLEDO ไดเคยตดตงระบบ

การชงนำหนกใหกบหนวยงานผลตนหลาย

ครงจากภาพทเหน ดานตรงขามกบไซต

มแทนชงซงประกอบดวยเครองชงทเชอม

ตอเขากบเครองอานนำหนก IND690 แทน

ชงแตละแทนประกอบดวยเครองชงสาม

ขนาดแตกตางกน เพอใหสามารถชงนำหนก

สงของขนาดเลก ปานกลาง หรอใหญได

เครองอานนำหนก IND690 แตละเครองถก

เชอมตอเขากบเครองอานบารโคดเพอให

มนใจไดวาจะไดสวนผสมทถกตอง และเครอง

พมพฉลากจะพมพฉลากสำหรบวตถดบทผาน

การชงนำหนกแลว

นวตกรรมคอกบหวใจของกระบวนการผลตความรวมมอกนในการพฒนาระบบการ ชงนำมาซงการปรบปรงกระบวนการ ช งนำหนกใหมความเทยงตรงยงข น ความเชยวชาญของ METTLERTOLEDO

ในอตสาหกรรมยา เครองสำอาง และวตถ เจอปนในอาหารซงเปนกลมลกคาของเรา ถอเปนปจจยสำคญทนำไปสความ สำเรจ

จอภาพ IND780 พรอมดวยภาพบนหนาจอแสดงสถานะการดำเนนงาน

Page 4: Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

METTLER TOLEDO Industrial News 24

เพมค

วามแ

มนยำ

สงสด

ในกา

รนบ

จำน

วนยา

แคป

ซล

IND690• เชอมตอชดตรวจสอบนำหนก/

เครองชงไดสง สดถงสชด•ปองกนนำและฝนละออง•ฟงกชนซอฟตแวรทหลากหลายไม

วาจะเปนCount,Form,Com,Sum,Fill,Batch,Control,FormXP

•รองรบการเชอมตอทหลากหลาย:Ethernet,WLAN,USB,Bluetooth,Profibus®DP

•แยกประเภทสวนประกอบโดยใช เครองอานบารโคดและRFID

เครองอานบารโคด

K-Line เครองชงแบบตงพนความแม นยำสง: KB60s• โครงสรางสแตนเลสตล, IP67• ความสามารถในการรบนำหนก

ไดสงสด : 60 กก.• คณสมบตในการอานคา 1 กรม• Typical minimum weight: 80 กรม (for 1% tolerance)

DN floor scale: DNO 600sk • โครงสรางสแตนเลสตล, IP68• ความสามารถในการรบนำหนก ไดสงสด :

600 กก.• คณสมบตในการอานคา 2× 3000e

MultiRange, 100 กรม/200 กรม

K-Line เครองชงแบบตงพนความแม นยำสง: KA15s• โครงสรางสแตนเลสตล, IP67• ความสามารถในการรบนำหนก ไดสงสด: 15 กก.• คณสมบตในการอานคา 0.1 กรม• Typical minimum weight: 10 กรม (for 1% tolerance)

GA46 printer

Total formulation control

ระบบบรรจยาเมดแคปซลลงในถง

เครองอานนำหนก IND690

Page 5: Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

METTLER TOLEDO Industrial News 2 5

การบ

รหาร

คลงส

นคา Serum Institute of India Ltd.

การควบคมคาธรรมเนยมเรยกเกบพเศษ

ผขนสงจะมระบบเพอใหมนใจวาพวกเขาไดรบชำระเงนอยางถกตองสำหรบพสด

ในความรบผดชอบบนรถบรรทกและเครองบนของพวกเขา หากทานใชนำหนกเพยงอยางเดยวเพอกำหนด

คาขนสง ทานอาจตองประสบกบการเรยกเกบคาธรรมเนยมทไมตองการ ปรมาณพสดทถกตอง

คอหลกสำคญในการควบคมคาใชจายในการขนสงของทาน

CS5400แพลตฟอรมการชง ตวง วด

เครองพมพฉลากแทนชงตงพน/ตงโตะ

เครองอานบารโคด

คอมพวเตอรในทางอตสาหกรรมดวยจอแสดงผล TFT ขนาด 12“ พรอมแปนพมพและ

ซอฟตแวรแอปพลเคชน CSM

การสอสารขอมลไปยงเครองแมขาย WMS หรอ ERP

CS5400 BarCoded YardStick™ คำอธบาย

ขอมลเกยวกบขนาดของวตถทวดไดอยางรวด เรวและเชอถอไดจะสงไปยงระบบคอมพวเตอร แมขายของทานโดยอตโนมต ซงมประโยชน ตอการปรบปรงกระบวนการวางแผนคลงสนคา และการบรหารตนทนการจดสง

ปรมาณผลผลต

สงสด 200 ชนตอชวโมง

ซอฟตแวรทไดรบการพฒนาโดยเฉพาะ

ซอฟตแวร MT Pack ซงพฒนาขนโดยMETTLER TOLEDO สำหรบบรษท Serum Institute of India Ltd. มความสามารถใน การจดเกบคำสงซอลกษณะตางๆ และใชขอมล เปนการอางองเพอการคำนวณนำหนกคราวๆ ของกลองบรรจอนๆ ทมขนาดใกลเคยงกน

ขอมลเกยวกบทจดเกบ

ขนาดกลองบรรจทกำหนด: 60 × 48 × 41 ซม.60–70 แปลงตอชวโมง1 สายการจดเรยงสายลำเลยงอยกบท, การปฏบตงานจะ ควบคมโดยคน

Serum Institute of India Ltd. คอ บรษททดำเนนธรกจดานการสงออก และในฐานะการเปนผจดหาอยางเปน ทางการขององคการอนามยโลก(WorldHealth Organisation) ซงมหนาทจดสง พสดบรรจภณฑหลายแสนชนทวโลกใน แตละสปดาห

แมวาSerumInstituteจะไดกำหนดขนาด ของพสดเอาไวลวงหนาแลวแตขนาดรป รางจรงของกลองทบรรจก ยงมขนาด ทแตกตางกนไป ทำใหบรษทถกเรยกเกบ ธรรมเนยมพเศษจากผขนสง เนองจาก การแจงนำหนกซ งคำนวณตามขนาด บรรจภณฑ(DimensionalWeight)ผดพลาด ปรมาณของสนคาจดสงท สงหมายถง การวดขนาดพสดแตละชนโดยคนไมม ประสทธภาพและเชอถอไมได

เนองจากตนทนทเพมขนน บรษทจงได หนไปหาผเชยวชาญจาก METTLER

TOLEDO ซงอธบายถงวธทผขนสงราย ใหญนำหลกเกณฑนำหนกตามขนาด บรรจภณฑมาใชในการคำนวณคาใชจาย ในการขนสง และดวยวธการคำนวณนจะ สงผลใหเกดการเรยกเกบคาธรรมเนยม ทไมตองการไดอยางไร หลงจากนน จงไดมการเขาพบตวแทนผขนสงสนคา(freightforwarder)ของบรษท และผบรหาร ระดบสงจากบรษทกไดรบชมการสาธต ว ธ การท ระบบการว ดขนาดของ METTLER TOLEDO หรอ CS5400BarCoded YardStick™ คำนวณนำหนกตามขนาดบรรจภณฑอยางถกตอง

บรษทไดเหนถงประโยชนจากการใชCS5400ในการบรหารจดการคลงสนคา ของพวกเขาเพอใหไดปรมาณและนำ หนกของบรรจภณฑทถกตองโดยทนท ปจจบนน CS5400 มบทบาทสำคญตอ ฝายบรรจหบหอมาก เนองจากทำใหพนก งานสามารถรายงานนำหนกตามขนาด

บรรจภณฑของสนคาจดสงทจะสงตอ ไปยงผขนสงของพวกเขาไดอยางถกตอง ตงแตการพจารณาใชระบบการวดขนาด การเรยกเกบคาธรรมเนยมพเศษก กลายเปนอดต

www.mt.com/dimensioning

เกยวกบ Serum Institute of India Ltd.

กอตงขนในป 1966 เปนผผลตวคซนกลม Measles และ DTP รายใหญทสดของโลก มการประมาณการณวาเดกจำนวนสองใน สามคนทไดรบวคซนปองกนโรคทวโลกนน ไดรบวคซนจากผลตภณฑของพวกเขา ผลตภณฑ ของบรษทในปจจบนนถกนำไปใชในประเทศ ตางๆ 140 ประเทศทวโลก และปรชญาหลก ของพวกเขาคอ การผลตวคซนในราคาทสามารถ หาซอไดใหกบทกคน

Page 6: Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

METTLER TOLEDO Industrial News 26

จอแสดงผลของเครองชงนบชนรน BBA449 สามารถเปลยนสของไฟไดจากสฟาเปนสเขยว, สเหลองหรอสแดง การกำหนดการ เปล ยนแปลงของสสามารถทำไดดวย แปนพมพตวเลขจอแสดงผลจะเปล ยน เปนสใดสหนงจากจำนวนสทงสามตาม ทไดตงคาเอาไวในตอนแรก ลกคาสามารถ กำหนดสแสดง สถานะตางๆ ไดตามตองการ ฟงกชนการเปลยนแปลงของสน จะชวย ใหผปฏบตงานควบคมเครองจกรจำนวน หลายเครองไดในเวลาเดยวกน เนองจาก พวกเขาจะมองเหนไดจากระยะไกลวาบรรจ ภณฑเตมแลวหรอเกอบเตมแลวหรอไม เครองชงนบชนยงสามารถรบสงขอมลกบ เครองจกรไดโดยผาน RS232 หรอดจตอล I/O ฟงกชนนสามารถนำมาใชเพอลดความ เรวหรอหยดการทำงานของเคร องจกร ไดโดยอตโนมตเมอบรรจภณฑเตมแลว

จอแสดงผล colorWeight® ยงชวยฝายจด สงในการสงใหบรรจสนคาตามจำนวน ทกำหนด แผนภมแทงกราฟกทสวนทาย ดานลางของจอแสดงผลจะแสดงสถานะ การดำเนนการของสดสวน ทกำหนด ซงจะทำใหผปฏบตการทราบขอมลไดทนท ในระหวางการดำเนนการบรรจสนคา

เปนเรองปกตทจะมเครองชงนบชนตดตงเอาไวทสวนทายสดของเครองจกรแทนพมพ

แตสำหรบเครองชงนบชนรน BBA449 นน สามารถทำไดมากกวาการนบจำนวนชนสวนไดอยางถกตองแมนยำ

ซงจะชวยใหผปฏบตงานสามารถควบคมเครองจกรหลายตวได

ประโยชนทลกคาจะไดรบ:

สบนจอแสดงผลจะเปลยนแปลงเมอบรรจภณฑเกอบเตมแลว

สบนจอแสดงผลจะเปลยนแปลงเมอบรรจภณฑเตมแลว

การเปลยนแปลงยนจอแสดงผลและสสามารถมองเหนไดในระยะไกล

การรบสงขอมลระหวางเครองจกรแทนพมพผาน RS232 หรอดจตอล I/O

การดำเนนการคำสงซอในฝายการจดสงอยางสะดวกและรวดเรว

บรรจภณฑเตมแลว! มองเหนไดอยางชดเจนในระยะไกล

การทำงานรวมกนของแผน ภมแทงกบ colorWeight® จะเพมความเรวในการ ดำเนนการคำสงซอและลดเวลาทใชในการ แกไขขอผดพลาดโดยพนกงานจากการ ปอนคำสงซอสงหรอตำเกนไป

ทกอยางดำเนนไปไดดวยด

เตมสนคาตอไป

ทกอยางยงดำเนนไปไดดวยด

แตบรรจภณฑเกอบเตมแลว

บรรจจภณฑเตมแลว

เตมสนคาเกนจำนวนทกำหนด

การผ

ลตชน

สวนป

ระกอ

Page 7: Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

METTLER TOLEDO Industrial News 2 7

การค

วบคม

คณภา

พเช

งสถต

FreeWeigh.Net® –

ควบคมคณภาพดวยเครอขายความตองการระบบควบคมคณภาพท เชอมโยงเปนเครอขายได เชน ระบบท ควบคม จากสวนกลางและประเมนปรมาณ บรรจได และคณสมบตสำคญอนๆนน จะเพ มมากข นเร อยๆระบบควบคม คณภาพดวยสถตบน คอมพวเตอร FreeWeigh.Net® คอโซลชน อนทรงประ สทธภาพท METTLERTOLEDO เสนอขน เพอจดการกบงานหนกชนนและเมอ เครองอานนำหนก IND469 เขาคกบ แพลตฟอรม KA3s หรอ KA6s กจะไดระบบ ควบคมคณภาพในทเปยกททรงประสทธภาพ

สภาพแวดลอมทตองรกษาสขอนามยอยางเครงครดตองการเครองมอชงชนดพเศษ เครองอานนำหนก IND469rem

ทเชอมตอกบเครอขายไดและเครอชง KA3s/KA6s คอระบบเครองชงในอดมคตท METTLER TOLEDO คดคนเพอเชอมตอกบซอฟตแวรควบคมคณภาพ FreeWeigh.Net® อปกรณเหลานผลตขนจากเหลก

กลาไรสนมและเปนทางเลอกทดสำหรบการปฏบตขอกำหนดดานสขอนามยอนเขมงวด

การควบคมคณภาพเชงสถตความแมนยำสงสดสำหรบพนทสขอนามย

ระดบการปองกน IP สงสดและทำความสะอาดงายเครองอานนำหนก IND469rem ไดรบ การออกแบบ ใหเปนไปตามแนวทางการ ออกแบบดานสขอนามยของ EHEDGและ NSF จงเหมาะกบ การใชงานในท เปยกเปนอยางยงนอกจาก จะทนฝนและ ทนนำตาม IP69k(DIN40050)แลว ผวหนา ททำจากเหลกกลาไรสนมละเอยด พเศษ (Ra<0.8µm) ยงชวยใหทำความสะอาด ไดงายอกดวย

การเช อมตอเปนเครอขายท งถก สขอนามยและประหยดสามารถนำเครองอานนำหนกเชอมตอกบเครอ ขาย FreeWeigh.Net® ผานทางอนเต อรเฟซ Ethernet ไดอยางงายดายและประหยดโดย ไม ตองใชสายเคเบลผาน WLAN.

บรรจภณฑเตมแลว! มองเหนไดอยางชดเจนในระยะไกล

คณสมบต IND469rem และ KA3s/KA6s

• แอพพลเคชนระยะไกลในตวสำหรบทำงานรวมกบเครอขาย FreeWeigh.Net®

• สำหรบควบคมผลตภณฑบรรจสำเรจทมนำหนกเตมสทธ:

5–3000 กรม (KA3s: 0.1 กรม ไดรบการรบรองจาก Weights and Measures)

10–6000 กรม (KA6s: 0.2 กรม ไดรบการรบรองจาก Weights and Measures)

• ตวเรอนทำจากสแตนเลส

• กนนำและกนฝน IND469rem: ตรงตาม IP69k KA3s/KA6s: ตรงตาม IP66/IP67

• RS232, PS/2, การเชอมตอ Ethernet หรอ WLAN

Page 8: Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

METTLER TOLEDO Industrial News 28

การช

งนำห

นกรถ

บรรท

เพอใหบรรลตามขอตกลงในฐานะของนกลงทนผผลตรายใหญทสดของโรงงานเอธานอลบรเวณ

รอบๆ ใน Laddonia, Missouri, Carl Ehrlich เจาของบรษท CE Grain Company, LLC

จงไดตดสนใจสรางคลงเกบเมลดพชเพอรบและจดสงขาวโพดไดอยางมประสทธภาพ

มากทสดเทาทจะเปนไปได

เครองชงบนรถบรรทกสำหรบการเทกองทมประสทธภาพ

การจดการสนคารบเขาและจดสงไปยงลกคา

โรงงานซงไดเรมตนดำเนนงานในเดอน พฤศจกายน2006นน มความสามารถ จดเกบขาวโพดไดมากกวา 360,000บชเชล(9,000ตน)ทความจสงสด และ สามารถขยายพนทจดเกบไดเกนกวา2ลานบชเชล (50,000 ตน) ขาวโพดจาก เกษตรกรพนทตางๆ จะถกรบซอทราคา ตลาดและจดเกบเพอจดสงไปยงโรงงาน เอธานอล

เชนเดยวกบเจาของธรกจทกราย วตถประสงค สองประการของCarlในการดำ เนนธรกจ คอ ความมประสทธภาพและความถกตอง แมนยำMETTLERTOLEDOสามารถชวยใหบรรลวตถประสงคเหลานไดโดยการ เสนอเครองช งรถบรรทกแบบแทนชง เหลกเพอจดการกบผลตภณฑทรบเขาและ สงออกเคร องช งดงกลาวจะอยเหนอ พนและมลกษณะเปนเหลก ตะแกรงรอบๆ ดานกวางทงหมดของเครองชง ซงทำให สามารถเทเมลดพชผานไปยงถงเกบ ดานลางได ถงเกบมความจ ขาวโพด 1,200 บชเชล (30ตน)และจะยกขนไปเกบยงยงฉาง ดวยอตรา5,000บชเชล/ชวโมง(125ตน/ชวโมง)

รบ-สงสนคาดวยเครองชงเครองชงเพยงเครองเดยวความมประสทธภาพจะบรรลผลสำเรจ ไดจากกระบวนการชงนำหนกรถบรรทก ซงจดสงขาวโพดจะเขามาทไซตและขบ ขนไปบนเครองชง หลงจากวเคราะห ตวอยางขาวโพดและชงนำหนกขนตน แลว พนกงานขบรถบรรทกจะเปดประต สวนพวงบรรทก และขาวโพดจะถกเทผาน เคร องช งตะแกรงเข าไปในถงเก บ จากตำแหนงทถายโอนสนคาไปยงยง ฉาง รถบรรทก/รถพวงเปลาจะถกชง นำหนกครงทสองและใบชงจะถกพมพ ออกมา เวลาในระหวางขนตอนการชง (ชงนำหนกบรรทกเตม, เทกอง, ชงนำหนกรถเปลา) จะสนกวาวธการ เทกอง/ชงนำหนกวธอนๆ อยางมาก รถบรรทกซงบรรทกขาวโพดจะปฏบต ตามขนตอนในลกษณะเดยวกน คอ – ขบรถขนมาบนเครองชง, ชงนำหนกรถ เปลา, ถงบรรจสนคาสองถงดานบนเท สนคาใสรถพวงจนเตม และชงนำหนก บรรทกเตม ลำดบขนตอนการทำงานทง สองจะมประสทธภาพสงกวาการชงเขา ขบไปยงพนทเทกอง และชงออก

เทคโนโลยการชงนำหนก ทแมนยำและนาเชอถอความถกตองแมนยำและความสามารถ ในการทำงานซำขนตอนเดมจะบรรล ผลส ำ เ ร จ ไ ด โ ดย ใ ช โ หลด เ ซลล POWERCELL® MTX® ในเครองชงและ เครองอานนำหนกJagXtreme®สำหรบ

ขอมลนำหนกทสงไปยงระบบคอมพว เตอรทไซตงาน จอแสดงผลสำหรบพนก งานขบรถยงทำงานรวมกนเพอแสดงคา นำหนกทอานได

Carlทำใหการทำงานเปนไปโดยอตโนมต เพอทเขาจะสามารถตดตามและควบคม การขนถาย และความชนของขาวโพดใน ยงฉางไดจากทอน

เครองชงจะถกสงซอจากตวแทนจำหนาย ของ METTLER TOLEDO ในพนทนน ซงกคอ Hammel Scale ซงยงไดดำเนน การตดตงและใหบรการเพอความมน จวาเครองชงจะปฏบตงานไดอยางถก ตองแมนยำตอไป

Carlพอใจกบเครองชงและประสทธภาพ ของเครองชงทชวยในการดำเนนงานน

Page 9: Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

METTLER TOLEDO Industrial News 2 9

ขอมลโดยสรปเกยวกบ POWERCELL® MTX®

• โหลดเซลลขนาด 25 ตน, 45 ตน และ 90 ตน > พกดความจของเครองชง 1,000 ตน

• การรบรองสากล 3000e–6000e OIML, 5000e–10,000e NTEP

• ไดรบการทดสอบและรบรองการแชนำเปนเวลา นานและการลางทำความสะอาดดวยนำ แรงดนสง (IP68/IP69k)

• ปองกนฟาผาในตว• ใชงานมากกวา 500,000 รายทวโลก• แจงเตอนการบกพรองทนท• การแกไขวงรอบปดแบบดจตอลของ:

– ผลจากอณหภม – การเปลยนแปลงระดบศนย – ฮสเทอรซส/สภาพเชงเสน – การออนตวของแทนชง – การสนสะเทอน

• จอควบคม TraxEMT™ (Embedded Maintenance Technician): – การรบนำหนกมากเกนไปของเซลลแตละเซลล – การหยดชงเมอนำหนกเกน – จำนวนรอบ – สมมาตรและการเบยงเบน

ตะแกรงเครองชงความกวางสงสดจะมพนทขนาดใหญสำหรบการเทกองเมลดพชไดอยางรวดเรว

เครองชงบนรถบรรทกสำหรบการเทกองทมประสทธภาพ

การจดการสนคารบเขาและจดสงไปยงลกคา

จอแสดงผลขนาดใหญสำหรบพนกงานขบรถ

Page 10: Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

METTLER TOLEDO Industrial News 210

Plastkov a.s. ใน Liberec สาธารณรฐเชค ใชเครองชงความละเอยดสงแบบ MonoBloc ของ METTLER TOLEDO

ซงเปนอปกรณในการทดสอบทมความรวดเรวและคมคาทางการเงน เครองชงนบชนถกนำมา

ใชเพอตรวจสอบวา ชนงานซงประกอบดวยชนสวนตางๆ หลายรายการสำหรบลกคาใน

อตสาหกรรมยานยนตเสรจสมบรณอยางมประสทธภาพหรอไม

ประโยชนทลกคาจะไดรบ:

การตรวจพบชนสวนทหายไป ความรวดเรวและความนาเชอถอ แมวาชนสวนนนจะมขนาดเลกมากกตาม

ประหยดเงนและเวลาการวางแผนงานทอาจนำไปใชในการพฒนาอปกรณการทดสอบทกำหนดได

การประเมนคณภาพและความสามารถในการตดตามขอมลของอปกรณการทดสอบทสะดวกเพอ

ใหเปนไปตามขอกำหนดมาตรฐาน TS 16949 และ ISO 9001

การจดเกบขอมลเอกสารผลลพธจากการทดสอบทงหมดอยางครบถวนสมบรณ

ชดประกอบชนสวนสมบรณแลวหรอไม?

ชนสวนทงหมดพรอมดำเนนงานหรอไม?

Plastkov a.s. ใน Liberec, ประเทศ สาธารณรฐเชค เปนซพพลายเออรระดบ Tier 1 ของชนสวนพลาสตกและโมดล พลาสตกขนรปซงประกอบดวยชนสวน ตามแบบพมพหลายรายการสำหรบผผลต รถยนต Plastkov ไดรบการรบรองตาม มาตรฐาน ISO/TS16949:2000 ลกคาของ เขาไมอาจยอมรบขอผดพลาดทเกดขนได ชนงานเตรยมประกอบชนสวนจะถกสงไปยง สายงานการประกอบชนสวนลกคาโดยปราศ จากการตรวจสอบใดๆขอผดพลาดทขนตอน นอาจมมลคามหาศาลสำหรบ Plastkov และ ลกคาของเขาได และยงอาจทำใหเกด

การเสยเวลาในการดำเนนการ ขอรองเรยน ซงซพพลายเออรตองอธบายถงเหตผลของ ขอผดพลาดทเกดขน และจะดำเนนการ วดอยางไรเพ อปองกนการเกดขอผด พลาดขนอกในอนาคตดงนน ซพพลาย เออรระดบ Tier1,2 และ 3 จงตองตรวจ สอบชนสวนทงหมดกอนทำการจดสงอย บอยครง กระบวนการควบคมคณภาพและ การทดสอบตางๆเหลาน ตองใชกำลง คนจำนวนมากการออกแบบและการ ผลตอปกรณสำหรบการทดสอบเพอดำเนน การทดสอบเหลาน นมราคาสงและใช เวลาดำเนนการมากเคร องช งนบช น

จาก METTLER TOLEDO คออปกรณสำหรบการทดสอบ ทคมคาและรวดเรว การสอบเท ยบและออกเอกสารของ เครองชงนบชนนนสามารถทำไดงายกวาใน รปของการชงแทนการใชอปกรณทใชกลไกล หรอสายตาในการนบชนสวนแตละชนท ถกทดสอบจะสามารถเกบขอมลจากหมาย เลขลอต, วนท และเวลาในการใชเครอง พมพ หรอการสงขอ มลไปยงคอมพวเตอร การประเมนคณภาพของเครองนบจำนวน สามารถตดตามผลขอมลตามมาตรฐาน สากลได

www.plastkov.cz

Plastkov a.s. พงพอใจกบวธแกไขปญหาจาก METTLER TOLEDO เปนอยางมาก เนองจากความถกตองแมนยำ เชอใจได และ

สะดวกในการนำมาปรบใชไดตามความตองการของลกคา

การผ

ลตชน

สวนป

ระกอ

Page 11: Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

METTLER TOLEDO Industrial News 2 11

Plastkov a.s. ใน Liberec สาธารณรฐเชค ใชเครองชงความละเอยดสงแบบ MonoBloc ของ METTLER TOLEDO

ซงเปนอปกรณในการทดสอบทมความรวดเรวและคมคาทางการเงน เครองชงนบชนถกนำมา

ใชเพอตรวจสอบวา ชนงานซงประกอบดวยชนสวนตางๆ หลายรายการสำหรบลกคาใน

อตสาหกรรมยานยนตเสรจสมบรณอยางมประสทธภาพหรอไม

ประโยชนทลกคาจะไดรบ:

การตรวจพบชนสวนทหายไป ความรวดเรวและความนาเชอถอ แมวาชนสวนนนจะมขนาดเลกมากกตาม

ประหยดเงนและเวลาการวางแผนงานทอาจนำไปใชในการพฒนาอปกรณการทดสอบทกำหนดได

การประเมนคณภาพและความสามารถในการตดตามขอมลของอปกรณการทดสอบทสะดวกเพอ

ใหเปนไปตามขอกำหนดมาตรฐาน TS 16949 และ ISO 9001

การจดเกบขอมลเอกสารผลลพธจากการทดสอบทงหมดอยางครบถวนสมบรณ

ชดประกอบชนสวนสมบรณแลวหรอไม?

ชนสวนทงหมดพรอมดำเนนงานหรอไม?

IND560fill – เครองอานนำหนกสำหรบระบบการบรรจและการผสมทชาญฉลาด

เครองอานนำหนก IND560fill สามารถตอบสนองการใชงานในการบรรจ

และการผสมทงแบบพนฐานและระบบทซบซอน เครองอานนำหนกมคณสมบตสามารถกำหนดคา

การทำงานลำดบการเตมไดในแบบมาตรฐานและกำหนดเองเพอใหเหมาะสมกบความตองการของทาน

ซอฟตแวรการกำหนดคา Fast facts InSite™• การกำหนดคาแบบออนไลน: ดและ/หรอแกไขการกำหนดคา

เครองปลายทางทเชอมตอจากคอมพวเตอรเครองอนในแบบเรยลไทม• การกำหนดคาแบบออฟไลน: ดำเนนการกำหนดคาโดย

ไมใชอปกรณกอนทำการตดตงฮารดแวร• บนทกขอมลการกำหนดคาลงในคอมพวเตอรนนๆ

เพอใชงานในอนาคต• โหลดไฟลการกำหนดคาทบนทกไวลงในเครองปลายทางอนๆ• เรยกคนการกำหนดคาเปนสถานะททราบเพอวตถประสงคใน

การบำรงรกษา• เครองมอเดยวสำหรบเครองอานนำหนกหลายรน: สนบสนนเครอง

อานนำหนกรน IND130, IND135, IND560, IND560x, IND780

ประโยชนททานจะไดรบ• การเตมดวยปรมาณทถกตองและรวดเรวในสภาพแวดลอม

ทเลวราย (IP69k)• การกำหนดคาลำดบการเตม/การผสมแบบมาตรฐาน

และกำหนดเอง• การควบคมวาลวและตวปอนโดยตรงเพอกำจด PLC• สะดวกตอการตดตง, เชอมตอ และปฏบตงาน• ตวตรวจจบนำหนกขอบเขตกวาง – 8 โหลดเซลล

หรอแพลตฟอรมตงแต < 0.1 กรม จนถงหลายตน

ลำดบการชงเขา/ชงออก

• เตม• เตม/กอง• เตม/ปรมาณทกำหนด• ปรมาณทกำหนด• ผสม• ผสม/กอง• ผสม/ปรมาณทกำหนด

ผสม/ปรมาณทกำหนดเตม/กอง

ดวย IND560fill ทานสามารถกำหนดคา แอปพลเคชนการบรรจและการผสมสำหรบ สวนผสมสงสดส ชนดไดอยางรวดเรว โดยไมมการทำงานทซบซอนและเสยเวลา ซอฟตแวร InSite™ จะชวยใหการกำหนด คาทำไดอยางงายดาย และยงชวยใหทาน คดลอกการกำหนดคาจากเครองปลายทาง หนงไปยงอกเครองหนงไดอยางสะดวก

ลำดบการบรรจ/การผสมแบบมาตรฐานและแบบกำหนดเองเครองอานนำหนก IND560fill ไดเพมคณ สมบตขนสงเพอความสามารถในการ ควบคมนำหนกเปาหมายมาตรฐาน ซง สามารถทำไดโดยผานการปอนขอมลตว แปรการตงคา ลำดบการทำงาน และการ ควบคมอนพตและเอาทพตใหมสำหรบ วงจรการช งเขาและวงจรการช งออก เตมวตถดบรายการหนง หรอผสมวตถ ดบสงสดสรายการในวงจรชงเขา เทสวน ผสมหรอปรมาณตอครงหรอหลายครง เขาไปในภาชนะบรรจสำหรบวงจรชงออก

ประหยดเงนดวย การควบคมขนสงวาลวและตวปอนวตถดบสามารถถก ควบคมไดโดยตรงจาก IND560fill ซงจะ กำจดความตองการ PLC ทสนเปลองได อนพตทแยกออกจากกนจะทำใหสามารถ

ควบคมลำดบการทำงานไดจากทอ น สวนแสดงผลแบบกราฟก SmartTrac™ จะแสดงคำแนะนำสำหรบนำหนกเปา หมายและคาความคลาดเคลอนทยอม รบได

การบรรจอยางรวดเรว: 366 ครง/วนาท การบรรจและการผสมตองมความ รวดเรว อตราการแปลงคา A/Dทสงดวยการอานขอมลท 366 ครงตอวนาท จะถกรวมเขากบตวกรอง TraxDSP™ทไดรบการรบรองเพอใหมนใจไดวาทาน จะไดรบขอมลนำหนกทรวดเรว ถกตอง เพ อทำการเปรยบเทยบกบนำหนก เปาหมาย TraxDSP™ ไดรบสทธบตรการ ออกแบบตวกรองซงจะกำจดเสยงรบกวน และการสนสะเทอนจากสภาพแวดลอม เพอใหไดนำหนกทคงทในทางปฏบต อตราการอพเดตขอมลท รวดเรวจะ ทำใหการปฏบตงานของทานรวดเรว ซงเปนสงทวเศษสำหรบขนตอนการผสม การกวน หรอขนตอนทมการเคลอนท

Page 12: Industrial ข่าวสาร - METTLER TOLEDO Balances & … 2 การช ง ตวง ว ดในอ ตสาหกรรม ข าวสาร การจ ดประเภทและการควบค

www.mt.comหากตองการขอมลเพมเตมตวแทน METTLER TOLEDO ของทาน:

บรษท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกด

สำนกงานใหญ 272 ซอยศนยวจย 4 ถนนพระราม 9บางกะป หวยขวาง กรงเทพฯ 10320โทร. 0-2723 0300โทรสาร 0-2719 6479

1 432

Keep your process upand running – all the time

Pred

ictiv

e M

aint

enan

ce

3

1

4

2

ศกษาเพมเตมเกยวกบโซลชนทงหมด ของเราสำหรบอตสาหกรรมอาหารท ผลตปรมาณมากๆ ไดในเวบไซตของเรา คณสามารถพบขอมลในหวขอตางๆ มากมายเพอปรบปรงขนตอนการทำงาน

ของคณใหดขน รวมทงกรณศกษาเรอง ราวการประยกตใช การคำนวณผล ตอบแทนจากการลงทน พรอมดวย ขอมลผลตภณฑทงหมดทคณตองใชใน การตดสนใจ

ทางเลอกทหลากหลายสำหรบพฒนากระบวนการผลต

แบงปนความรเรยนรจากผเชยวชาญของเราแบงปนความรและประสบการณของเราได ทงทาง เอกสารและหนาเวบ

โบรชวร/แคตตาลอก:1. โบรชวร: การชงในกระบวนการผลต2. โบรชวร: การบำรงรกษาคาดการณลวงหนา3. แคตตาลอกองคประกอบเครองชง 20084. แคตตาลอกเครองชงระดบอตสาหกรรม 2008

1. เครองควบคมปรมาณบรรจสทธ:IND469rem/KA3s2. เครองชงนำหนกรถบรรทกและโหลดเซลล3. เครองชงแบบวางบนพนสำหรบบรเวณทมฝนและ ความชน: PFA5754. อปกรณตรวจจบคา pH และความขน