of 25 /25
คคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคค ค คคคคคคคคคคคคคคคคคค ยยยยยยยยยยยยยย ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

 · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม...

Page 1:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

คมอการปฏบตงานการใหบรการ

ขอมลขาวสารณ ศนยขอมลขาวสาร

องคการบรหารสวนตำาบลบางรป

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 2:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

สำานกปลดองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 3:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

คำานำา

คมอการใหบรการขอมลขาวสารฉบบนมวตถประสงคเพอใชเปนแนวทางสาหรบการปฏบตงานตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพอใหบรการประชาชนใหประชาชนสามารถตดตามและตรวจสอบการดาเนนงานของรฐ ภายใตสทธและหนาท ในการรบร ขอมลขาวสารตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และเปนไปตามเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐระดบพนฐาน ซงคมอการปฏบตงาน (Work Manual) น มเนอหาภายในเลมบอกถงขนตอนการปฏบตในการใหบรการขอมลขาวสารแกประชาชนผมารบบรการ ณ ศนยขอมลขาวสารขององคการบรหารสวนตำาบลบางรป เพอเปนประโยชนอยางยงสำาหรบเจาหนาทผปฏบตงานประจำาศนยขอมลขาวสารหรอผทตองการศกษาหาความรในเรองดงกลาว จงหวงเปนอยางยงวาคมอเลมนจะเปนแนวทางในการปฏบตงานของเจาหนาทและสรางความเขาใจในวธการเขาถงงานบรการของศนยขอมลขาวสารแกผรบบรการ

สำานกปลดองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 4:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

สารบญหนา

ความรเบองตนเกยวกบพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 1สรปสาระสำาคญมาตรา 7 และมาตรา 9 ตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสารฯ

2ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

4- วตถประสงค

4- ขอบเขต 4- ระบบการจดเกบขอมลขาวสารของศนยขอมลขาวสาร 5- การใหบรการขอมลขาวสารของศนยขอมลขาวสารขององคการบรหาร

สวนตำาบลบางรป 5- ขนตอนและการกำาหนดระยะเวลาในการใหบรการศนยขอมลขาวสาร 6

ภาคผนวกแบบคำาขอรบขอมลขาวสาร

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 5:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

1 ความรเบองตนเกยวกบพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ 2540 เปนกฎหมายทเกดขนโดยมวตถประสงค หรอเจตนารมณเพอรบรอง สทธไดร “ ” (Right to Know ) ของประชาชนหรอสทธทจะรบรขอมลขาวสารตาง ๆ ทเกยวกบการดำาเนนการของรฐ เพอประชาชนจะสามารถแสดงความคดเหนและใชสทธทางการเมองไดรวมทงมสวนรวมในกระบวนการบรหารและการตรวจสอบการใชอำานาจรฐ อนจะเปนการสงเสรมใหมรฐบาลทบรหารบานเมองอยางมประสทธภาพ โปรงใส เปนไป เพอประโยชนของประชาชน มากยงขน

จากวตถประสงคหรอเจตนารมณของกฎหมายดงกลาว จงไดกำาหนดเปนมาตรการเพอใหหนวยงานตางๆ ของรฐหรอเจาหนาทของรฐตองมการดำาเนนการเปดเผยขอมลขาวสารของราชการ และไดบญญตในมาตรา 9 ใหหนวยงานของรฐตองจดใหมขอมลขาวสารของราชการอยางนอยตามทกฎหมายกำาหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดได ประกอบกบไดมประกาศคณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการ เร อง หลกเกณฑและวธการเกยวกบการจดให

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 6:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

มขอมลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจด ณ ทท ำาการของหนวยงานของรฐ โดยเรยกสถานททจดเกบรวบรวมขอมลขาวสารวา “ศนยขอมลขาวสารของราชการ ”

ศนยขอมลขาวสารของราชการ เปนสถานททหนวยงานของรฐจดรวบรวมขอมลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเพอสามารถคนหาขอมลขาวสารของราชการเองไดในเบองตนสำานกงานคณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการพจารณาเหนวา เพอไมใหเปนภาระกบหนวยงานของรฐทงในดานบคลากร สถานท และงบประมาณ จงใหถอวาหนวยงานของรฐทตองจดตงศนยขอมลขาวสารของราชการ กำาหนดใหเปนเฉพาะหนวยงานของรฐทเปนนตบคคลเทานน ดงนน หมายถง หนวยงานของรฐทเปนราชการสวนกลาง คอ กรม หนวยงานเทยบเทาราชการสวนภมภาค คอ จงหวด และราชการสวนทองถน คอ องคการบรหารสวนจงหวด เทศบาล องคการบรหารสวนตำาบล กรงเทพมหานคร และเมองพทยา จงมหนาทตามกฎหมายทจะตองจดตงศนยขอมลขาวสารของราชการตามประกาศคณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการ

ความตามมาตรา 4 ในพระราชบญญตน ไดใหความหมายคาจากดความทเกยวของ ดงน

“ขอมลขาวสาร หมายความวา สงทสอความหมายใหรเร องราวขอเทจ”จรง ขอมล หรอสงใดๆ ไมวาการ สอความหมายนนจะทำาไดโดยสภาพของสงนนเองหรอโดยผานวธการใดๆ และไมวาจะไดจดทำาไวในรปของเอกสาร แฟม รายงาน หนงสอ แผนผง แผนท ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบนทกภาพหรอเสยง การ บนทกโดยเคร องคอมพวเตอร หรอวธอนใดทท ำาใหสงทบนทกไวปรากฏได

“ขอมลขาวสารของราชการ หมายความวา ขอมลขาวสารทอยในความ”ครอบครองหรอ ควบคมดแลของหนวยงานของรฐ ไมวาจะเปนขอมลขาวสารเกยวกบการดำาเนนงานของรฐหรอขอมลขาวสาร เกยวกบเอกชน

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 7:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

“หนวยงานของรฐ หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวน”ภมภาค ราชการสวนทองถน รฐวสาหกจ สวนราชการสงกดรฐสภา ศาลเฉพาะในสวนทไมเกยวกบการพจารณาพพากษาคด องคกรควบคมการประกอบวชาชพ หนวยงานอสระของรฐและหนวยงานอนตามทกำาหนดในกฎกระทรวง

“เจาหนาทของรฐ หมายความวา เจาหนาทซงปฏบตงานใหแกหนวย”งานของรฐ

“ขอมลขาวสารสวนบคคล หมายความวา ขอมลขาวสารเกยวกบสง”เฉพาะตวของบคคล เชน การศกษา ฐานะการเงน ประวตสขภาพ ประวตอาชญากรรม หรอประวตการทำางานบรรดาทมชอของผนน หรอมเลขหมาย

รหส หรอสงบอกลกษณะอนททำาใหรตวผนนได เชน ลายพมพนวมอ แผนบนทกลกษณะ เสยงของคนหรอรปถาย และใหหมายความรวมถงขอมลขาวสารเกยวกบสงเฉพาะตวของผทถงแกกรรมแลว ดวย

“คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการขอมลขาวสารของ”ราชการ

“คนตางดาว หมายความวา บคคลธรรมดาทไมมสญชาตไทยและไมม”ถนทอย ในประเทศไทย และนตบคคลดงตอไปน

(1) บรษทหรอหางหนสวนทมทนเกนกงหนงเปนของคนตางดาว ใบหนชนดออกใหแกผถอใหถอวาใบหนนนคนตางดาวเปนผถอ

(2) สมาคมทมสมาชกเกนกงหนงเปนคนตางดาว (3) สมาคมหรอมลนธทมวตถประสงคเพอประโยชนของคนตางดาว (4) นตบคคลตาม (1) (2) (3) หรอนตบคคลอนใดทมผจดการหรอ

กรรมการเกนกงหนงเปนคนตางดาว

นตบคคลตามวรรคหนง ถาเขาไปเปนผจดการหรอกรรมการ สมาชกหรอมทนในนตบคคลอน ใหถอวาผจดการหรอกรรมการ หรอสมาชก หรอเจาของทนดงกลาวเปนคนตางดาว

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 8:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

“เปดเผยเปนหลก ปกปดเปนขอยกเวน”

To disclose is the key, To Conceal is the Exemption

สรปสาระสำาคญมาตรา 7 และมาตรา 9 ตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสารฯ

ขอมลขาวสารตามาตรา 7 หนวยงานของรฐตองสงขอมลขาวสารของราชการอยางนอยดงตอไปน

ลงพมพในราชกจจานเบกษา (1) โครงสรางและการจดองคกรใน

การดำาเนนงาน(2) สรปอำานาจหนาททสำาคญและวธการดำาเนนงาน (3) สถานทตดตอเพอขอรบขอมลขาวสารหรอคำาแนะนำาในการตดตอ

กบหนวยงานของรฐ (4) กฎ มตคณะรฐมนตร ขอบงคบ คำาสง หนงสอเวยน ระเบยบ

แบบแผน นโยบาย หรอการตความ ทงน เฉพาะทจดใหมขนโดยมสภาพอยางกฎ เพอใหมผลเปนการทวไปตอเอกชนทเกยวของ

(5) ขอมลขาวสารอนตามทคณะกรรมการกำาหนด

3

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

มาตร

Page 9:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

ขอมลขาวสารใดทไดมการจดพมพเพอใหแพรหลายตามจำานวนพอสมควรแลว ถามการลงพมพในราชกจจานเบกษาโดยอางองถงสงพมพนน กใหถอวาเปนการปฏบตตามบทบญญตวรรคหนงแลว

ใหหนวยงานของรฐรวบรวมและจดใหมขอมลขาวสารตามวรรคหนงไวเผยแพรเพอขาย หรอจำาหนายจายแจก ณ ททำาการของหนวยงานของรฐแหงนนตามทเหนสมควร

ขอมลขาวสารตามมาตรา 9 เปนประเภทของขอมลขาวสารทตองจดไวใหประชาชนตรวจด ไดแก

(1) ผลการพจารณาหรอคำาวนจฉยทมผลโดยตรงตอเอกชน เชน ผลการ

พจารณาขออนญาต ปลกสรางอาคาร ผลการพจารณาอทธรณค ำาสงไมอนญาตตาม พ.ร.บ.สราฯ เปนตน

(2) นโยบายในการดำาเนนการเร องหนงเร องใดของหนวยงานของรฐ

เชน นโยบายกระทรวง กรม จงหวด เชน นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายผวาราชการจงหวด เปนตน

(3) แผนงานโครงการ เชน แผนยทธศาสตรทองถน แผนแมบทของหนวยงาน หรอแผนพฒนาดานตางๆ ของปทด ำาเนนการทกำาหนดไวในแผน เปนตน

(4) คมอหรอคำาสงเกยวกบวธปฏบตงานของเจาหนาทของรฐ ซงมผลกระทบถงสทธหนาทของเอกชน เชน หลกเกณฑหรอขนตอนในการขอรบบรการเรองตางๆ จากหนวยงานของรฐ

(5) สงพมพทมการอางองถงในราชกจจานเบกษา ซงเปนกรณทมขอมลขาวสารทประชาชนควรรและมไดลงพมพในราชกจจานเบกษา เพยงแตไดอางถงในราชกจจานเบกษา กจะตองนำาเอกสารทอางถงดงกลาวมารวมไวใหตรวจด เชน ประกาศคณะกรรมการควบคมการประกอบวชาชพบญชฯ

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

มาตร

Page 10:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

6) สญญาสมปทาน สญญาทมลกษณะเปนการผกขาดตดตอนหรอสญญารวมทนกบเอกชนในการจดทำาบรการสาธารณะ เชน สญญาการทำาเหมองแร /สญญาใหผลตสรา /สญญาใหบรการโทรศพท เปนตน

(7) มตคณะรฐมนตร หรอมตคณะกรรมการทแตงตงโดยกฎหมาย หรอโดยมตคณะรฐมนตร ทงน ใหระบรายชอรายงานทางวชาการ รายงานขอเทจจรง หรอขอมลขาวสารทนำามาใชในการพจารณาไวดวย

(8) ขอมลขาวสารอนตามทคณะกรรมการกำาหนด ไดแก ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาของหนวยงานจะตองนำา

มารวมไวใหตรวจอยางนอย 1 ป นบแตวนลงนาม

ผลการพจารณาจดซอจดจาง ซงหนวยงานของรฐทกแหงจะตองจดทำาสรปผลการ

พจารณาจดซอจดจางเปนประจำาทกเดอน แลวนำามารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดไดโดยสรปผลการจดซอจดจางน จะตองระบรายละเอยดอยางนอย คอ จดซอจดจางโดยวธใด มผเขารวมจดซอจดจางจำานวนกราย เปนใครบาง ผใดไดรบการคดเลอก ในวงเงนเทาใด และสรปเหตผลทคดเลอกผรบจางรายดงกลาวดวย

ขอมลขาวสารทจดใหประชาชนเขาตรวจดไดตามวรรคหนง ถามสวนทตองหามมใหเปดเผยตามมาตรา

14 หรอ มาตรา 15 อยดวย ใหลดหรอตดทอนหรอทำาโดยประการอนใดทไมเปนการเปดเผยขอมลขาวสารสวนนน บคคลไมวาจะมสวนไดเสยเกยวของหรอ

ไมกตาม ยอมมสทธเขาตรวจด ขอสำาเนาหรอขอสำาเนาทมคำารบรองถกตองของขอมลขาวสารตามวรรคหนงได ในกรณทสมควรหนวยงานของรฐโดยความเหนชอบของคณะกรรมการจะวางหลกเกณฑเรยกคาธรรมเนยมในการนนกได ในการนใหคำานงถงการชวยเหลอผมรายไดนอยประกอบดวย

4

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 11:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

ทงน เวนแตจะมกฎหมายเฉพาะบญญตไวเปนอยางอน คนตางดาวจะมสทธตามมาตรานเพยงใดใหเปนไปตามทกำาหนดโดยกฎกระทรวง

ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

องคการบรหารสวนตำาบลบางรป ไดจดตงศนยขอมลขาวสารของของราชการขน โดยใชชอวา “ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป ” ตงอยท 4/3 ถนนทงใหญ พระแสง ตำาบลบางรป อำาเภอ–ทงใหญ จงหวดนครศรธรรมราช 80240 โทรศพท/ โทรสาร 0-7580-08440 เพอใหบรการขอมลขาวสารของราชการตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วตถประสงค (Objective )

การจดทำาคมอการปฏบตงานการใหบรการขอมลขาวสาร ณ ศนยขอมลขาวสาร มวตถประสงค ดงน

1. เพอใหผปฏบตงานประจำาศนยขอมลขาวสารขององคการบรหารสวนตำาบลบางรป หรอเจาหนาทผ

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

มาตร

มาตร

Page 12:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

เกยวของใชเปนแนวทางการปฏบตงานใหถกตองเปนไปในทศทางเดยวกนภายใตขอกำาหนดของกฎหมาย ระเบยบทเกยวของ

2. เพอใหเกดความมนใจวาการใหบรการขอมลขาวสารแกประชาชนผใชบรการมประสทธภาพและเปนมาตรฐานเดยวกน

3. เพอเปนเครองมอในการทำางานของผเกยวของทกระดบ4. เพอใชเปนสอกลางในการประสานงานและเปนเอกสารอางองในการ

ปฏบตงาน 5. เพอใหผบรหารของหนวยงาน สามารถใชในการตดตาม ประเมนผล

การปฏบตงานไดทกขนตอน ขอบเขต (Scope )

คมอการปฏบตงานการใหบรการขอมลขาวสารของราชการ ณ ศนยขอมลขาวสารของราชการน ครอบคลมถงสาระสำาคญตามขอกฎหมายขอมลขาวสาร ระเบยบปฏบต หลกเกณฑและวธการเกยวกบการจดใหมศนยขอมลขาวสารของราชการ ขนตอนการปฏบตงานในการใหบรการขอมลขาวสารของราชการแกประชาชนผมา

5รบบรการ รวมถงแบบฟอรมในการปฏบตทเกยวของซงจะเปนประโยชนอยางยงสำาหรบผปฏบตงานประจำาศนยขอมลขาวสารของราชการ หรอผทตองการศกษาหาความรเกยวกบกฎหมายขอมลขาวสารของราชการ

ระบบการจดเกบขอมลขาวสารของศนยขอมลขาวสาร มการจดเกบและจดแสดงใน 2 ระบบ ไดแก

1. ระบบแฟมเอกสาร เปนการจดแฟมขอมลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจด ณ ศนยขอมล

ขาวสารองคการบรการสวนตำาบลบางรป มการจำาแนกแฟมขอมล เปนหมวดหม ตามหวเรอง ตามทกฎหมายกำาหนด และมการจดทำาดชนไวทสนแฟม

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 13:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

2.ระบบฐานขอมล สำาหรบการเผยแพรขอมลทางเวปไซดองคการบรหารสวนตำาบลบางรป (http://www.bangroob.go.th)

การใหบรการขอมลขาวสารของศนยขอมลขาวสารขององคการบรหารสวนตำาบลบางรป

การปฏบตตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการใหบรการขอมลขาวสารของราชการ ดงน

มปายบอกทตงสถานทหรอศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

บรหารจดการเกยวกบการเปดเผยขอมลขาวสารของราชการอยางเปนระบบโดยการแตงตงคณะกรรมการขอมลขาวสารและเจาหนาทประจำาศนยขอมลขาวสารขององคการบรหารสวนตำาบลบางรป ใหปฏบตหนาทเกยวกบการใหบรการขอมลขาวสารของราชการไวเปนการเฉพาะ ดงน

บคคลทเกยวของ

หนาทความรบผดชอบ

1. คณะกรรมการขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

1. เสนอนโยบายหรอมาตรการเกยวกบการบรหาร การจดระบบ การขอ การอนญาต และการบรการขอมลขาวสาร2.ใหคำาแนะนำาหรอเสนอความคดเหนเกยวกบขอมลขาวสารทลงพมพในราชกจจานเบกษา รวมทงการจดพมพและเผยแพร3. ใหคำาแนะนำาหรอเสนอความเหนเกยวกบหลกเกณฑการพจารณาประเภทขอมลขาวสารทไมตองเผยแพรหรอขอมลขาวสารทเปนความลบของทางราชการ4.ใหคำาแนะนำาหรอเสนอความเหนเกยวกบประเภทของขอมลขาวสารทควรจดเกบไวทองคการบรหารสวนตำาบล หรอสงไปยงหอจดหมายเหตแหงชาตกรมศลปากร หรอหนวยงานอนของรฐทกำาหนดในพระราชกฤษฎกาตามกฎหมายวาดวยขอมลขาวสารของทางราชการ

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 14:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

5.ใหคำาแนะนำาหรอเสนอความเหนเกยวกบการจดทำาและปรบปรงขาวสารตามระเบยบสำานกนายกรฐมนตรวาดวยงานสารบรรณหรอขอมลขาวสารอนทเปนประโยชนตอทางราชการ6.ใหคำาแนะนำาหรอเสนอความเหนเกยวกบการเชอมโยงขอมลขาวสารกบสวนราชการ7. ใหคำาแนะนำาหรอเสนอความเหนในกรณทมปญหาอปสรรคเกยวกบการดำาเนนการตามระเบยบน8.แตงตงคณะอนกรรมการหรอคณะทำางานเพอปฏบตการในเรองใดๆตามทกรรมการมอบหมาย

6

บคคลทเกยวของ

หนาทความรบผดชอบ

9.เชญบคคลใดมาสอบถามหรอใหชแจงแสดงความเหนเกยวกบขอมลขาวสาร10. ดำาเนนการอนใดตามทนายกองคการบรหารสวนตำาบลมอบหมาย

2. เจาหนาทประจำาศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

1. จดระบบขอมลขาวสารตามกฎหมายขอมลขาวสารของทางราชการ จดทำาบญชหรอดชน

เพอใหประชาชนสามารถคนหาขาวสารไดเอง2. จดทำาสมดทะเบยนสำาหรบผมาขอตรวจดขอมลขาวสาร

ชวยเหลอแนะนำาผมาขอขอมลขาวสาร3. การทำาสำาเนาหรอสำาเนาทมคำารบรองความถกตอง

สำาหรบขอมลขาวสารทจดไวให

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 15:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

ประชาชนเขาตรวจดใหแกผขอ4. กรณขอขอมลขาวสารตามมาตราอน ซงไมมในศนยขอมลขาวสารใหสงคำาขอไปยงหนวยงานเจาของเรองพจารณา5.กรณเปนขอมลขาวสารของหนวยงานอนใหคำาแนะนำา ใหไปขอ ณ หนวยงานนน6. ประสานงาน การแจงนดและมอบสำาเนาขอมลขาวสาร(4) ใหแกผขอ7.ดำาเนนการอนใดตามทนายกองคการบรหารสวนตำาบลบางรปมอบหมาย8. รายงานผลการดำาเนนการของศนยขอมลขาวสารใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลทราบทกสามเดอน

ขนตอนและการกำาหนดระยะเวลาในการใหบรการศนยขอมลขาวสาร

1. ผมาขอตรวจดขอมลขาวสารกรอกแบบคำาขอขอมลขาวสาร ยนตอเจาหนาท ลงทะเบยนรบ

2. เจาหนาทตรวจสอบ วาเปนขอมลประเภทใด เปดเผยไดหรอไมได 2.1 กรณเปนขอมลเปดเผยได หากผมาขอ ขอตรวจดขอมลขาวสาร

ทเหนวามอยในศนยขอมลขาวสารแลว กใหผขอดตรวจคนหาขอมลขาวสารไดดวยตนเอง หรอเจาหนาทประจำาศนยชวยแนะนำาหรอคนหาใหกได

2.2 กรณทเจาหนาทตรวจดแลวเปนขอมลทเปดเผยไมไดใหชแจงเหตผลใหผขอทราบ

3. หากเจาหนาทตรวจสอบรายละเอยดในแบบคำาขอแลว ผขอระบประสงคจะขอคดสำาเนา หรอสำาเนาขอมลขาวสารทมคำารบรองความถกตอง ใหเจาหนาทดำาเนนการให และนดเวลาการมารบเอกสารใหผขอทราบ หรอดำาเนนการใหทนท หากผขอไมไดขอจำานวนมาก

4.หากขอมลขาวสารทประสงคจะขอไมใชขอมลขาวสารทตองจดไวใหประชาชนเขาตรวจดได เจาหนาทประจำาศนยฯ จะตองสงคำาขอไปใหหนวยงานทครอบครองดแลขอมลขาวสารนนพจารณาดำาเนนการตอไป

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 16:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

ผงแสดงขนตอนการขอรบบรการ

ผมาตดตอแจงความจำานง

ขอมลเปดเผยได เจาหนาทตรวจสอบขอมลขาวสาร ขอมลเปดเผยไมได

ขอสำาเนา ขอตรวจด เจาหนาทชแจงและใหคำาแนะนำา

มาตดตอชำาระคาธรรมเนยม/ จบขนตอน จบขนตอน คาใชจาย

รบสำาเนาขอมลขาวสาร และใบเสรจรบเงน

จบขนตอน

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 17:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

5. การกำาหนดระยะเวลาในการใหขอมลขาวสาร 5.1 การใหบรการสำาเนาขอมลขาวสารทจดไวใหในศนยขอมลขาวสาร

ของทางราชการกำาหนดระยะเวลาภายในวนทำาการทมคำาขอนน5.2 การใหบรการสำาเนาขอมลขาวสารอนๆ ทพรอมจะใหไดกำาหนดระยะเวลา

ภายในวนทำาการทมคำาขอนน5.3 ในกรณทมขอมลขาวสารทขอจำานวนมาก หรอไมสามารถรวบรวมสำาเนา

ใหแลวเสรจ ภายใน 15 วน องคการบรหารสวนตำาบลบางรปจะแจงใหผขอทราบภายใน 15 วน วาจะใหมารบขอมลขาวสารไดในวนทเทาใด

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 18:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

ภาคผนวก

แบบคำาขอขอมลขาวสาร

เขยนท........................................................

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

สำาหรบเจาหนาทรบท

Page 19:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

………………………………………………………

วนท.........เดอน..............................................พ.ศ. ................

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................อาย...................................ป

อาชพ......................................................สถานททำางาน/สถานศกษา.........................................................................อยบานเลขท.....................หมท...............ตรอก/ซอย................................ถนน.........................................................ตำาบล/แขวง............................................อำาเภอ/เขต...........................................จงหวด..........................................หมายเลขโทรศพท................................................หมายเลขโทรสาร............................................โดยไดแนบสำาเนาบตรประจำาตวประชาชนหรอบตรอน (13 หลก) - - - - มความประสงคขอรบบรการขอมลขาวสารตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐โดย ขอตรวจด ขอคดสำาเนา ขอเอกสาร ขอคดสำาเนาทมคำารบรองถกตอง อน ๆ

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 20:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

ในเรองตอไปน ๑..........................................................................................................................................................

๒..........................................................................................................................................................

๓..........................................................................................................................................................เพอใชประโยชน (ถาม).................................................................................................................................................

(ลงชอ)....................................................ผขอ

(.......................................................) ความเหนของเจาหนาท ขอมลขาวสารทขอตามแบบคำาขอขอมลขาวสารเปนขอมลตามประเภทมาตรา...........................เหนควร เปดเผยได เปดเผยไมได เนองจาก.................................................................................................................................

สวนของหนวยงานเจาของขอมล (นำาเสนอหวหนาหนวยงานเจาของขอมลทราบและอนญาตกอนใหขอมล) 1. มขอมลและอนญาตใหขอมล 2. ไมอนญาตใหขอมล เนองจาก...................................................................................................................... 3. ไมมขอมลตามทขอ

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

Page 21:  · Web viewค ม อ การปฏ บ ต งานการให บร การข อม ลข าวสาร ณ ศ นย ข อม ลข าวสาร ค ม

....................................... ลงชอ............................................. ( .................................................) จนท. ประจำาศนย ฯ

ลงชอ................................................. (....................................................)หวหนาสำานก/ผอำานวยการกอง หรอผแทนเจาของขอมล

ยนดใหบรการ ศนยขอมลขาวสารองคการบรหารสวนตำาบลบางรป

สำาหรบเจาหนาทหนวยงานใหขอมล ดำาเนนการเรยบรอยแลว วนท....................................................... กำาลงดำาเนนการตามคำาขอท........./....................โปรดตดตอใหมภายในวนท.................................................