of 12 /12
ประมวลภาพการอบรม โครงการใหความรูเกี่ยวกับพรบ.ขอมูลขาวสารของราชการลงทะเบียนเขาอบรม

ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ประมวลภาพการอบรม โครงการให...

Page 1: ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

ประมวลภาพการอบรม “โครงการใหความรูเกี่ยวกับพรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ”

ลงทะเบยีนเขาอบรม

Page 2: ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

ผอ.กองบรรณสารฯ นางพะเยาว เพชรธนสาร กลาวรายงาน

Page 3: ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

เอกอัครราชทตูประจํากระทรวง

นายสนัน่ชาติ เทพหัสดนิ ณ อยุธยา กลาวเปดอบรม

Page 4: ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

ออท. กลาวเปดอบรม

Page 5: ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

การบรรยายทางวิชาการ

วิทยากรจาก สขร. นายเยี่ยมศักดิ์ คุมอินทร

Page 6: ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

การบรรยายทางวิชาการ

Page 7: ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

การบรรยายทางวิชาการ

Page 8: ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

พักรับประทานอาหารวาง

Page 9: ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

ถาม - ตอบขอซักถาม

Page 10: ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

ถาม - ตอบขอซักถาม

Page 11: ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

มอบของที่ระลึกใหวิทยากร

Page 12: ประมวลภาพการอบรม โครงการให ความรีู่ ยวกเกข ับพรบอม าวสาร ...€¦ · ประมวลภาพการอบรม

ขอบคุณ