44708260 Zbirka Resenih Zadataka Iz Elektrotehnike

 • View
  300

 • Download
  21

Embed Size (px)

Text of 44708260 Zbirka Resenih Zadataka Iz Elektrotehnike

 • Zbirka reenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 1. KULONOV ZAKON, JAINA ELEKTRINOG

  POLJA, POTENCIJAL I NAPON Kulonov zakon: sila kojom se privlae ili odbijaju dva takasta naelektrisanja upravo je proporcionalna njihovim koliinama elektriciteta, a obrnuto proporcionalna kvadaratu meusobnog rastojanja:

  221

  02

  21

  rQQ

  41

  rQQkF ==

  gde je 229 CNm109k = ili dielektrina konstanta vakuuma mF10858NmC10858 1222120

  == ,, Potencijal elektrinog polja u nekoj taki brojno je jednak potencijalnoj energiji koju bi imalo telo jedinine koliine elektriciteta dovedeno u tu taku. Jedinica za potencijal je VOLT. Potencijal elektrinog polja na rastojanju r od izvora polja iznosi:

  rQ

  41

  rQk

  0

  == Ako elektrino polje potie od vie takastih naelektrisanja, rezultujui potencijal jednak je algebarskom zbiru potencijala koji su izazvani svakim naelektrisanjem pojedinano:

  n21 +++= Napon izmeu take A (koja je na rastojanju rA od izvora radijalnog elektrinog polja) i take B (koja je na rastojanju rB od izvora radijalnog elektrinog polja) jednak je razlici potencijala:

  =

  ==

  BA0BABAAB r

  1r1Q

  41

  r1

  r1kQU

  Jedinica za napon je VOLT. Pri pomeranju naelektrisanja q iz take A u taku B sile elektrinog polja obave rad koji se moe izraunati:

  ( )

  =

  ===

  BA0BAbaABAB r

  1r1qQ

  41

  r1

  r1kqQqqUA

  Jaina elektrinog polja u nekoj taki brojno je jednaka sili kojom bi polje delovalo na jedininu koliinu elektriciteta dovedeno u tu taku:

  QFErr =

  1

 • Zbirka reenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom gde je sila kojom bi polje delovalo na telo koliine elektriciteta dovedeno u posmatranu taku. Jedinica za jainu elektrinog polja je jedan NJUTN po KULONU ili jedan VOLT po METRU (1N/C ili 1V/m). Jaina elektrinog polja koje stvara takasto naelektrisanje Q u taki koja je od njega udaljena za r moe se izraunati po obrascu:

  Fr

  Q

  20

  2 41

  rQ

  rQkE ==

  Ako polje potie od pozitivnog takastog naelektrisanja vektor jaine polja usmeren je od tog naelektrisanja, a ako je izvor polja negativan vektor jaine polja je usmeren ka njemu.

  Kapacitet provodnika brojno je jednak koliini elektriciteta koju treba dovesti tom provodniku da bude na jedininom potencijalu. Jedinica za kapacitet je FARAD:

  V1C1F1 =

  Kapacitet kondenzatora brojno je jednak koliini elektriciteta koju treba dovesti tom kondenzatoru da mu se napon povea za 1V.

  UQC =

  Kapacitet ravnog kondenzatora nalazi se po obrascu:

  dSC r0=

  gde je S-povrina ploa, d-rastojanje izmeu ploa, 0 -dielektrina konstanta vakuuma i r -relativna dielektrina konstanta Ekvivalentni kapacitet paralelno vezanih kondenzatora jednak je zbiru kapaciteta tih kondenzatora:

  =

  =++++=n

  1iin321e CC...CCCC

  Reciprona vrednost ekvivalentnog kapaciteta redno vezanih kondenzatora jednaka je zbiru recipronih vrednosti kapaciteta tih kondenzatora:

  =

  =+++=n

  i ine CCCCC 12111...111

  Energija kondenzatora kapacitivnosti C moe se odrediti na osnovu izraza

  2

 • Zbirka reenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

  CQ

  21CU

  21QU

  21W

  22 ===

  gde je Q koliina elektriciteta na elektrodama kondenzatora, a U napon izmeu njih. 1.1 Tri jednaka pozitivna optereenja q su u temenima jednakostraninog trougla. Kakvo i koliko naelektrisanje Q treba postaviti u teite trougla da bi rezultujua sila na svako optereenje bila jednaka nuli?

  REENJE: Sila na jedno naelektrisanje potie od Kulonove sile druga dva naelektrisanja i jednaka je vektorskom zbiru tih sila.

  Fr

  21 FFFrrr +=

  Smer sila je kao na slici, a intenzitet je:

  2

  2

  2

  2

  21

  2

  2

  21

  3

  23230cos230cos2

  aqkF

  aqkFFF

  aqkFF

  oo

  =

  ===

  ==

  Da bi rezultujua sila na naelektrisanju Q bila jednaka nuli intenziteti sila FQq i F moraju biti jednaki, a suprotnog smera i zato naelektrisanje Q mora biti negativno da bi se ove dve sile ponitile. Koliinu naelektrisanja nalazimo iz uslova:

  3qQ3aQqk3

  a3qk

  a3qkF

  aQqk3

  a3qQ9k

  33a

  qQk

  23a

  32

  qQkF

  23ah

  FF

  22

  2

  2

  2

  2222Qq

  Qq

  ===

  ==

  =

  =

  ==

  3

 • Zbirka reenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

  qQ33=

  Reenje pokazuje da koliina elektriciteta Q zavisi samo od koliine pozitivnog naelektrisanja q u temenima i da je nezavisno od rastojanja a. 1.2 Takasta naelektrisanja q1=4nC i q2=1nC nalaze se na rastojanju a=60cm. Odrediti poloaj C takastog naelektrisanja q3 tako da posle postavljanja naelektrisanja q3 sva tri naelektrisanja budu nepokretna i odrediti koliinu elektriciteta q3

  REENJE: Ako sa oznaimo rastojanje takastog naelektrisanja qx 1 od take C gde treba da se postavi naelektrisanje q3 tada je rastojanje take C do naelektrisanja q2 iznosi .Da bi posle postavljanja naelektrisanja sistem bio nepokretan treba da intenziteti sila zadovolje sledei uslov:

  xa

  2313 FF =

  a smerovi su oznaeni na slici.

  ( )

  04800160

  03

  606043608

  0483484

  2

  41

  41

  2

  2

  22

  222

  222

  1

  2

  232

  02

  31

  0

  =+=+

  =++=+=

  =

  xx

  xx

  aaxxxaxax

  xaxaxqq

  xaqq

  xqq

  4

 • Zbirka reenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Ovo je kvadratna jednaina ija su reenja i . 1x 2x

  cmx

  cmx

  x

  x

  x

  402

  80160

  a xjejer odbaciti trebaresenje ovo 1202

  801602

  801602

  1216401602

  12441616101602

  48004160160160

  2

  1

  21

  21

  21

  ==

  =+=

  ==

  =

  =

  f

  ( )

  nCqaxqq

  xqq

  aqq

  FFnCq

  axaq

  xaqq

  aqq

  F

  444.094

  60401

  444.0914

  6040604

  F

  3

  22

  23

  213

  221

  3121

  3

  22

  3

  223

  221

  3212

  ==

  =

  =

  ===

  =

  =

  ==

  =

  1.3 Dve veoma male kuglice, istih masa m1=m2=m, vise o koniima jednake duine l=10cm koji su uvreni u taki A. Kada se kuglicama dovedu koliine elektriciteta Q1=Q2=Q=10pC one se odbijaju tako da svaki koni gradi sa vertikalom ugao =30o. Odrediti masu kuglica. Napomena: Kuglice smatrati takastim naelektrisanjima. Masu konia zanemariti. Sistem se nalazi u vakuumu.

  5

 • Zbirka reenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REENJE:

  ( ) kg10589,130tggl kQmmgG

  lQk

  lQkQF

  30tgGF

  1102

  2

  2

  2

  221

  0

  ===

  ==

  =

  1.4 Dva tela naelektrisana koliinama elektriciteta Q1 i Q2 nalaze se u vakuumu na rastojanju r=1m. Odrediti taku u kojoj je sila koja deluje na jedinicu pozitivnog naelektrisanja jednaka nuli i to kada je: a) Q1=10C Q2=15C b) Q1=10C Q2=-15C c) Q1=-10C Q2=-15C Dimenzije tela su male u odnosu na rastojanje.

  REENJE: a) Oba tela su pozitivno naelektrisana. Rezultantno polje je:

  21 EEErrr +=

  a bie jednako nuli ako je 21 EErr =

  ( )( )

  mxmx

  xx

  xrQ

  xQ

  xrrxr

  rQ

  rQ

  EE

  45,445,0

  110151010

  41

  41

  2

  1

  2

  6

  2

  6

  22

  21

  2

  1

  22

  2

  02

  1

  1

  0

  21

  ==

  =

  ==

  ==

  =

  r

  r =x1 r2

  E1E2+ +Q1 Q2

  6

 • Zbirka reenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Poto x treba da bude na dui koja spaja naelektrisanja Q1 i Q2 ( 0
 • Zbirka reenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

  ( )

  CN

  bQkE

  EEEC

  NEEE

  cmd

  cmd

  bad

  BB

  CBy

  CDx

  79.1

  0sin0

  57.4cos02330coscos

  2130sinsin

  20400

  40010310

  2

  0

  0

  2222

  222

  ===+===

  ==

  ====

  =+=+=

  CNEEE

  CN

  aQkE

  CN

  dQ

  kE

  yx

  DD

  CC

  57.4057.4

  49.1

  59.3

  222

  2

  2

  =+=+=

  ==

  ==

  (Vektor Er

  lei na x osi) 1.6 Odredi ekvivalentni kapacitet baterije prikazane na slici.

  REENJE:

  8

 • Zbirka reenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

  4321

  3223

  1111CCCCC

  CCC

  e

  +++=+=

  ( )( )

  ( )( )( )324141

  3241

  3241

  41

  3241

  41

  2314

  2314e CCCCCC

  CCCC

  CCCC

  CC

  CCCC

  CC

  CCCC

  C ++++=

  +++

  ++=+=

  1.7 Na slici su naznaeni kapaciteti kondenzatora u F. Bez pisanja formula odredi ekvivalentni kapacitet i koliinu elektriciteta na ekvivalentnom kondenzatoru. VUFCFCFCFCC 12,3 i 6 ,1 ,10 54321 ======

  REENJE: U jednoj grani imamo dva jednaka kondenzatora od po F10 redno vezana. Njih moemo zameniti jednim kondenzatorom iji je kapacitet upola manji od kapaciteta jednog kondenzatora tj. F5 . Ovaj kondenzator je paralelno vezan sa kondenzatorom kapaciteta F1 . Njihov ekvivalentni kapacitet jednak je zbiru kapaciteta tako da se dobije F6 . Ovaj kondenzator je redno vezan sa kondenzatorom kapaciteta F3 , pa je njihov ekvivalentni kapacitet jednak koliniku njihovog proizvoda i njihovog zbira. Na taj nain se dobija da je njihov ekvivalentni kapacitet jednak F2 . Ovaj kondenzator je paralelno vezan sa kondenzatorom kapaciteta F6 . Ukupni ekvivalentni kapacitet jednak je