Click here to load reader

ZBIRKA ZADATAKA IZ ELEKTROTEHNIKE I · PDF filezbirka zadataka iz elektrotehnike ... fizike poluprovodnika, ... zbirka zadataka iz elektrotehnike i elektronike 6

 • View
  524

 • Download
  34

Embed Size (px)

Text of ZBIRKA ZADATAKA IZ ELEKTROTEHNIKE I · PDF filezbirka zadataka iz elektrotehnike ... fizike...

 • Dr Tihomir Latinovi, Dr Mehmed Arnautovi, Mr. Savo Kalabi

  1

  Dr Tihomir Latinovi, Dr Mehmed Arnautovi, Mr. Savo Kalabi

  ZBIRKA ZADATAKA IZ

  ELEKTROTEHNIKE

  I ELEKTRONIKE

  Banja Luka, septembar 2016. godine

 • ZBIRKA ZADATAKA IZ ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

  2

  ZBIRKA ZADATAKA IZ ELEKTROTEHNIKE I

  ELEKTRONIKE

  Recenzenti:

  Prof. Dr Vera Bajovi

  Redovni profesor, Fakultet tehnikih nauka, Novi Sad

  Prof. Dr Miroslav Pra

  Redovni profesor, Fakultet tehnikih nauka, Novi Sad

  Izdava:

  Univerzitet za poslovni inenjering i menadment Banja Luka

  Za izdavaa:

  Ilija Dombi, direktor

  Dizajn korica:

  Jelena Mladenovi

  tampa:

  Point tamparija Banja Luka

  Tira: 100 komada

  Banja Luka, 2016. godine

  -

  ISBN

  Zabranjeno fotokopiranje, pretampavanje i drugi oblici

  umnoavanja ove knjige. Sva prava zadrava izdava.

 • Dr Tihomir Latinovi, Dr Mehmed Arnautovi, Mr. Savo Kalabi

  3

 • ZBIRKA ZADATAKA IZ ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

  4

  PREDGOVOR

  Ova zbirka zadataka namijenjena je studentima ne elektrotehnikih fakulteta, u

  okviru kojih se izuavaju osnove elektrotehnike i elektronike. Radi toga je

  pokriveno veliko podruje Elektrotehnike i Elektronike. Autori su imali u vidu

  svoj dugogodinji rad na Mainskom fakultetu u Banjoj Luci, Mainskom

  fakultetu u Bihau i obrazovnom centru Rajlovac, gdje su radili i godinama ve

  ue studente, kao profesori i asistenti.

  elja je bila da se zadovolje prevashodno studenti prethodno navedenih

  fakulteta, a onda i ostali studenti, kao i svi oni kojima Elektrotehnika i

  Elektronika treba u tekuem radu.

  Obraene su oblasti Elektrostatike, Istosmjernih struja, Magnetizma,

  Naizmjeninih struja, Asinhronih motora, Fizike poluprovodnika, elektronskih

  sklopova i ispravljaa,

  U uvodnom dijelu svake glave, radi lakeg savladavanja rjeavanja odreenih

  zadataka, dati su osnovni pojmovi i definicije iz teorije.

  Na kraju Zbirke dati su Prilozi od I do V u kojima su za lake praenje i

  rjeavanje odreenih zadataka date osnove iz oblasti energetskih nivoa

  elektrona prema Borovom modelu vodikovog atoma, osnovni elementi iz

  matematike koji su koriteni u objanjavanju osnovnih fizikalnih procesa,

  praktine formule iz oblasti ispravljaa i stabilizatora napona, te u etvrtom i

  petom prilogu date su potrebne fizike konstante i parametri poluprovodnikih

  materijala, kao i osnovne formule koritene u zbirci.

  Zadaci su u svakoj glavi podijeljeni u dvije grupe i to zadaci koji se obrauju i

  rjeavaju na auditornim vjebama, te zadaci za vjebu namijenjeni za

  samostalan rad studenta.

  Autori

 • Dr Tihomir Latinovi, Dr Mehmed Arnautovi, Mr. Savo Kalabi

  5

  Banja Luka, avgust 2016

  SADRAJ

  1. ELEKTROSTATIKA .................................................................................. 7

  1.1TAKASTO NAELEKTRISANJE ........................................................... 7

  1.2 ELEKTRINO POLJE TAKASTOG NAELEKTRISANJA .............. 8

  1.3 ELEKTRINO POLJE I ELEKTRINI POTENCIJAL ...................... 9

  1.4 KAPACITIVNOST I NAINI VEZIVANJA KONDENZATORA ... 21

  1.5 PLOASTI KONDENZATOR SA DIELEKTRIKOM ......................... 25

  1.6NAINI VEZIVANJA KONDENZATORA I PRORAUN

  EKVIVALENTNE KAPACITIVNOSTI ...................................................... 25

  1.7 ENERGIJA U ELEKTROSTATIKOM POLJU ................................. 33

  2. OMOV ZAKON. SNAGA. I i II Kirhofov zakon, dulovi toplotni

  gubici..................................................................................................................36

  3. PRVI I DRUGI KIRHOFOV ZAKON..................................................... 42

  4. MAGNETIZAM ......................................................................................... 50

  5. NAIZMENINA STRUJA. ELEKTRINA KOLA ............................. 55

  5.1 KOMPLEKSNI BROJEVI ........................................................................ 55

  6. TROFAZNA NAIZMJENINA STRUJA ............................................... 56

  6.1 TROFAZNI SISTEMI ............................................................................. 112

  7 ELEKTROMOTORI ............................................................................... 127

  8 ELEKTRONIKA ...................................................................................... 132

  8.1 KOMPENZOVANI POLUPROVODNICI ........................................... 136

  8.2 ZADACI IZ FIZIKE POLUPROVODNIKA I ELEKTRONIKE ....... 139

 • ZBIRKA ZADATAKA IZ ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

  6

  8.3 POLUPROVODNIKA DIODA U ELEKTRINOM KOLU .......... 144

  8.4 STATIKA I DINAMIKA ANALIZA POJAAVAA U SPOJU SA

  ZAJEDNIKIM EMITEROM ............................................................... 161

  8.5 ANALITIKI POSTUPAK. ODREIVANJE STATIKE RADNE

  TAKE ...................................................................................................... 165

  8.6 DINAMIKA ANALIZA POJAAVAA U SPOJU SA

  ZAJEDNIKIM EMITEROM .............................................................. 168

  9. ISPRAVLJAI ZADACI....................................................................... 174

  10. PRILOZI .................................................................................................. 184

  11. LITERATURA ........................................................................................ 210

  10. PRILOZI

 • Dr Tihomir Latinovi, Dr Mehmed Arnautovi, Mr. Savo Kalabi

  7

  ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKE

  1. ELEKTROSTATIKA

  1.1 TAKASTO NAELEKTRISANJE

  Kulonova sila izmeu dva takasta naelektrisanja

  1.1

  2

  29109

  C

  Nmk ................................................................................. 1.2

  Istoimena naelektrisanja

  Sl. 1. Kulonov zakon za takasta naelektrisana tijela razliitog

  naelektrisanja

  Raznoimena naelektrisanja

  Sl. 2. Kulonov zakon za takasta naelektrisana tijela identinog

  naelektrisanja

  Nr

  QQk

  r

  QQFF

  r

  2

  21

  2

  21

  0

  1,22,14

  1

 • ZBIRKA ZADATAKA IZ ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

  8

  1.2 ELEKTRINO POLJE TAKASTOG NAELEKTRISANJA

  Intenzitet (jaina ) elektrinog polja raunamo prema izrazu:

  2 2

  0

  1

  4 r

  Q Q VE k

  r r m

  ................................................................ 1.3

  Meusobni odnos elektrinog polja , sile i naboja ][NQEF

  U SI sistemu, jedinica za silu je njutn (N), a za jainu elektrinog polja

  C

  N

  kulon

  njutn , odnosno

  m

  V

  metru

  volt , to se ee koristi.

  Sl. 3. Pozitivni naboj Sl. 4. Negativni naboj

 • Dr Tihomir Latinovi, Dr Mehmed Arnautovi, Mr. Savo Kalabi

  9

  1.3 ELEKTRINO POLJE I ELEKTRINI POTENCIJAL

  Sl. 5. Dejstvo sile na takasto naelektrisanje

  02 r

  VE

  m

  .................................................................................. 1.4

  Beskonana ravnina naelektrisana povrinskim nabojem (1.4).

  Elektrini potencijal homogenog elektrinog polja (1.5):

  VQ

  W ........................................................................................ 1.5

  W - rad potroen za dovoenje naelektrisanja Q u posmatranu taku,

  Q - posmatrano naelektrisanje.

  Elektrini potencijal takastog naelektrisanja:

  0

  1 1 1( )

  4 r refr Q V

  r r

  ....................................................... 1.6

 • ZBIRKA ZADATAKA IZ ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

  10

  Vrlo dugi ravni provodnik sa linijskim naelektrisanjem ima polje (1.7) i

  potencijal (1.8)

  0

  1( )

  2 r

  VE r

  r m

  ........................................................................ 1.7

  0

  ( ) ln2

  ref

  r

  rr V

  r

  .................................................................... 1.8

  Sl. 6. Smjer polja za Sl.7. Smjer polja za

  ZADACI:

  1) Dva takasta naelektrisanja istog predznaka CQ 851 i

  nCQ 6.162 nalaze se u vazduhu na meusobnom rastojanju r=6,5cm.

  Izraunajte vrijednost sile izmeu tih naelektrisanja, njen smjer i orjentaciju

  ( privlana, odbojna).

  Rjeenje:

 • Dr Tihomir Latinovi, Dr Mehmed Arnautovi, Mr. Savo Kalabi

  11

  Silu meudelovanja izmeu tih naelektrisanja raunamo prema Kulonovom

  zakonu (1.9):

  1 2

  2

  Q QF k

  r

  ...................................................................................... 1.9

  29

  29 10

  Nmk

  C ................................................................................. 1.10

  NNN

  m

  C

  C

  Nm

  cm

  nCC

  C

  NmF

  31057,3001039,33109

  )105,6(

  106,161085109

  )5,6(

  6,1685109

  2119

  22

  296

  2

  29

  22

  29

  Naelektrisanja se odbijaju

  Smjer vektora sile F prikazan je na sledeoj slici:

  Sl. 8. Kulonova sila za jednako naelektrisane jedinine naboje

  2) Dva takasta naelektrisanja istog predznaka CQ7

  1 102 i

  CQ 71 108 nalaze se u vazduhu na meusobnom rastojanju r=9cm, a na

  pravcu izmeu njih nalazi se takasto naelektrisanje 3Q

Search related