Zbirka zadataka iz biologije

 • View
  441

 • Download
  24

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zbirka zadataka iz biologije

Text of Zbirka zadataka iz biologije

 • 90. Na priloenoj animalnoj eliji obelei traene organele.

  91. Na crteu su izdvojene osnovne organele koje se sreu kod eukariota, razdvoj ih po pripadnosti i obelei.

 • 93. Podvuci tanu tvrdnju: a. Nitrifikacione bakterije su hemoautotrofni organizmi koji oksiduju amonijak u nitrite odnosno nitrate. b. Azotofiksatori su jedini organizmi koji obavljaju niz redukcionih reakcija koje omoguuju fiksaciju azota iz vazduha i njegovu redukciju u amonijak. c. Mahunarke poboljavaju plodnost zemljita jer na svom korenu sadre bakterije koje su azotofiksatori. d. Sve tvrdnje su tane. e. Nijedan odgovor nije taan.

  94. Obelei traene organele ivotinjske elije.

  129. Na unutranjoj membrani mitohondrija se odvija ...

  a. ciklus limunske kiseline b. oksidativna fosforilacija ADPa c. glikoliza d. svi navedeni procesi

  130. Proces unoenja tenosti u eliju, obuhvaenih delom elijske membrane je ...

  a. fagocitoza b. olakana difuzija c. pinocitoza d. aktivni transport

 • 131. U kojim organelama se nalazi najvie oksidativnih enzima koji omoguavaju katabolike procese u biljnoj eliji?

  a. Goldijevom aparatu b. granularnom endoplazmatinom retikulumu c. citosolu d. mitohondrijama e. vakuolama

  132. U kojim elijama DNK nije vezana za proteine u genomu?

  a. modrozelenih algi b. Ascarisa c. morskog jea d. pua

  133. Na povrini elijske membrane eukariota u vidu izvrata nalazi se ...

  a. citosol b. glikokaliks c. dezmozom d. mezozomi

  134. Koja od navedenih tvrdnji je tana a odnosi se na ribozome?

  a. Ribozomi uestvuju u procesu transkripcije. b. Nalaze se slobodni u citoplazmi ili vezani za membrane. c. Sastoje se iz proteina, RNK i DNK. d. Sastoje se iz dve jednake subjedinice.

  135. Subjedinice ribozoma zajedno ine funkcionalnu jedinicu?

  a. stalno b. samo kod prokariota c. kada se veu za iRNK d. u toku prolaza kroz jedrove pore

  136. Transport jona Na i K kroz elijsku membranu vri se ...

  a. prostom difuzijom b. ciklozisom c. aktivnim transportom d. osmozom

  137. Metabolika voda u eliji je stabilizator ...

  a. proteina b. temperature c. transporta d. metabolikih procesa

  138. Broj pora na jedrovoj membrani kod istih vrsta elije ...

 • a. zavisi od aktivnosti elije b. jednak je c. zavisi od skeletnih struktura elije d. zavisi od perinuklearnog prostora

  139. RNK se nalazi u ...

  a. nukleusu b. ribozomu c. svi odgovori su tani d. nukleolusu e. tani odgovori su pod a i d

  140. Mezozomi predstavljaju uvrate ...

  a. endoplazmatinog retikuluma b. membrane nukleusa c. unutranje membrane mitohondrija d. vakuola e. nijedan odgovor nije taan

  141. Belanevinasti deo sloenog enzima se naziva ... a. koenzim b. aktivno mesto c. prostetina grupa d. apoenzim e. holoenzim

  142. Za elijsko disanje najvanija klasa enzima su ...

  a. nukleaze b. oksidoreduktaze c. polimeraze d. ligaze e. kisele hidrolaze

  143. Za prokariote je karakteristino ...

  a. strujanje citoplazme b. prisustvo celuloze u elijskom zidu c. prisustvo citoskeleta d. odsustvo holesterola u plazma membrani

  144. Koji od navedenih organskih molekula nije polisaharid?

  a. skrob b. vosak c. celuloza d. hitin e. glikogen

  145. Proces sinteze sloenih organskih jedinjenja od prostih naziva se ...

 • a. bazalni metabolizam b. katabolizam c. anabolizam d. energetski promet

  146. Primarni lizozom nastaje od ...

  a. Goldijevog aparata b. plazma membrane c. glatkog endoplazmatinog retikuluma d. vakuole

  147. Kod kojih vrsta eritrociti nemaju jedro?

  a. sisara b. ptica c. vodozemaca d. riba e. svih kopnenih kimenjaka

  285. U celularne organizme ubrajamo ... a. prokariote i eukariote b. prokariote i prione c. eukariote, viruse i rikecije d. virione, viruse i rikecije

  286. Najvie endoenzima sadri ...

  a. peroksizomi b. mikrotubule c. lizozomi d. jedro e. Goldojev aparat

  287. Koji od ponuenih odgovora je taan?

  a. Prokarioti mogu biti hemoautotrofi. b. Prokarioti mogu biti autotrofi. c. Prokarioti mogu biti heterotrofi. d. Svi odgovori su tani. e. Nijedan odgovor nije taan.

  288. Kapsid virusa je graen od ...

  a. kapsomera proteinske prirode. b. kapsomera lipidne prirode. c. kapsomera ugljenohidratne prirode. d. kapsomera graenih od raznih organskih materija.

  289. Centrioli su organele prisutne kod ...

  a. etinara b. protozoa

 • c. golosemenjaa d. virusa

  290. Za prokariote je karakteristina deoba ...

  a. mitozom b. amitozom c. mejozom

  291. Jedrove pore omoguavaju izlazak iz jedra u citoplazmu ...

  a. rRNK b. proteinima c. ATPu d. svim pomenutim materijama

  362. Da li je proces glikolize univerzalan i za prokariote i za eukariote? a. da b. ne

  363. Da li se katabolikim razlaganjem glukoze iskoristi sva raspoloiva energija tog jedinjenja?

  a. da b. ne

  364. Koje od navedenih elija sadre mitohondrije?

  a. protozoe b. rikecije c. virusi d. hemoautotrofne bakterije

  365. Pokretljivi oblici bakterija su ...

  a. E. Coli b. diplokoke c. stafilokoke d. streptokoke e. ni jedna od ponuenih vrsta

  366. Podvuci tanu tvrdnju:

  a. Najintenzivnija fotosinteza se deava izmeu 20-35 C. b. Tokom tamne faze fotosinteze izgubljeni elektroni se nadoknauju iz vode. c. Za odvijanje svetle faze fotosinteze neophodan je CO2, svetlost i hlorofil. d. Svi odgovori su tani.

  367. Endofermenti deluju preteno u:

  a. elucu, tokom varenja hrane b. crevima, utiui na peristaltiku

 • c. eliji kojoj su sintetisani d. svim navedenim sluajevima

  368. Od unetih materija u organizam prvo se razlau ...

  a. lipidi b. ugljeni hidrati c. vitamini d. proteini e. sva jedinjenja se razlau u isto vreme

  DRUGI DEO KNJIGE 1 MITOZA MEJOZA GAMETOGENEZA BIOLOGIJA RAZVIA

  258. Na priloenoj fazi mejoze obelei traene strukture, i napii o kojoj fazi se radi.

  a. profazi I b. metafazi I c. anafazi I d. profazi II

  259. ta predstavlja dati ematski prikaz ?

 • 260. Obeleite traene strukture na priloenoj emi i objasni sudbinu homologih hromozoma tokom mejoze I i mejoze II.

  261. Poreaj sledee faze mitoze po redosledu dogaanja u eliji.

  1 2 3

 • 262. Pokuaj da objasni sledeu emu:

  263. Na priloenoj emi je prikazana po jedna faza mejoze I i II, koja?

  a. profaza I i profaza II b. profaza I i metafaza II c. metafaza I i II d. anafaza I i II

  274. Na slici su prikazane razliite faze deobe somatskih elija, poreaj ih po redosledu dogaanja.

 • 275. Na priloenoj slici je prikazana jedna od faza mejoze u kojoj dolazi do razdvajanja hromatida. O kojoj fazi se radi?

  276. Data je profaza mejoze kod koje celi hromozomi vueni nitima deobnog vretena odlaze celi na polove; radi se o:

  a. profazi mejoze I b. anafaza mejoze I c. anafaza mejoze II d. profaza mejoze II

 • 277. Pretstavljen je proces koji se dogaa tokom jedne faze mejoze i koji poveava varijabilnost jedinki. Pomenuti proces se deava u:

  a. profazi I mejoze. b. profazi II mejoze. c. metafazi I. d. metafazi II. e. anafazi I. f. telofazi I. g. anafazi II.

 • 278. ematski je prikazan poremeaj u jednoj fazi mejoze i njegove posledice, napii sve traene elemente i obrazloi gde je dolo do poremeeja.

  299. elija ima diploidan broj hromozoma 2n=10. Ako posle I mejotike deobe u drugoj mejotikoj deobi doe do nerazdvajanja jednog para hromatida, koliko hromatida e imati gameti?

  300. Kod ene, fenotipski normalne sa kariotipom 45,XX i translokacijom 21/21, koliki je rizik da dobije dete sa Daunovim sindromom? Da li moe da ima normalno potomstvo?

  301. Prikai mogue gamete ene sa balansiranom translokacijom i genomom 45,XX,21/13 a koja je fenotipski normalna.

  302. U kariotipu fenotipski normalnog mukarca 45,XY uoena je translokacija 13/13. ta je sa njegovim gametima i da li moe da ima normalno potomstvo?

  303. U porodici fenotipski normalnih roditelja roeno je troje dece: dete sa Patau sindromom, fenotipski normalno dete sa 45 hromozoma a tree dete je sa fenotipskim Daunovim sindromom ali ima 46 hromozoma. Objasni sluaj.

  304. Kakvi gameti se oekuju kod deteta sa balansiranom translokacijom 13/14? Da li e imati mogunost da dobije normalno potomstvo kad poraste?

  ODABRANI ODGOVORI

  299.

 • Gameti: 6 hromatida; 4 hromatide; 5 hromatida; 5 hromatida

  300. Pravilo je da translocirani hromozom kao takav odlazi u elije tokom mejoze.

  normalna probant

  n+1 n+1 n-1 n-1 dobijeni gameti su dizomini ili nulizomini za hromozom 21 trizomija 21 (Daunov sindrom)

 • monozomija 21 (letalno)

  ena ne moe da ima normalno potomstvo.

  301. probant

  13;13;21;21 u normalnoj eliji se homologi hromozomi nalaze u paru dok se translocirani hromozom uvek prenosi kao takav.

  probant je 2n-1 tj 45,XX

  13/21;13 13/21;13 21 21 13/21 13/21 13;21 13;21 13/21;21 13/21;21 13 13

  Mogui gameti su:

  trizomija13 Patau sindrom

  13/21;13

  13;21 13/21;13;13;21

  monozomija 13 letalno

 • 21 13;21 13;21;21

  balansirana translokacija

  13/21 13;21 13/21;13;21

  normalna jedinka

  13;21 13;21 13;13;21;21

  trizomija 21 Daunov sindrom

  13/21