Click here to load reader

Računovodstvo - Zbirka zadataka

  • View
    6.771

  • Download
    32

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Računovodstvo - Zbirka zadataka

Text of Računovodstvo - Zbirka zadataka

  • 1. Razred 0 Osnivanje poduzea, nematerijalna imovina Osnivanje poduzea Zadatak 1. Prilikom osnivanja d.o.o. vlasnik je unio sljedeu imovinu: novani iznos od 203.000, poslovni prostor procijenjene vrijednosti 200.000, te raunalo procijenjene vrijednosti 3.000. 100 900 023 (1) 203.000 203.000 (1) 200.000 (2) 3.000 (3) (2) 200.000 031 (3) 3.000 Zadatak 2. Temeljem izjave o osnivanju d.o.o. odreeno je da upisani kapital iznosi 100.000. Vlasnik je uplatio 60.000 odmah, a ostatak mora uplatiti naknadno u etiri jednake rate. Vlasnik je uplatio prvu dospjelu ratu temeljnog uloga u svoti od 10.000. 100 900 902 (1) 60.000 (3) 10.000 60.000 (1) 10.000 (2) (4) 10.000 40.000 (2) 002 (2) 40.000 10.000 (3) Zadatak 3. Dioniko drutvo je emitiralo 1.500 dionica nominalne vrijednosti 1.000 po dionici. Sve dionice su prodane i naplaene. 100 900 (1) 1.500.000 1.500.000 (1) Nematerijalna imovina Zadatak 4. Izdaci za razvoj Drutvo samostalno razvija novi proizvod za koji projekt definira sljedee projektne zadatke: tehnika izvedivost proizvoda, tehnoloke mogunosti proizvodnje, komponente od kojih se sastoji novi proizvod, te trite novog proizvoda. U razdoblju razvoja nastali su sljedei trokovi od znaaja za ostvarivanje buduih ekonomskih koristi: trokovi plaa djelatnika angairanih na projektu 140.300, trokovi amortizacije opreme i graevinskih objekata u svezi s aktivnostima razvoja 15.000, trokovi materijala 40.500. Uprava drutva aktivira, odnosno kapitalizira trokove

2. ovog projekta kao nematerijalnu imovinu. Obraunava se amortizacija izdataka za razvoj za prvu godinu po stopi od 20%. 016 230 029, 039 (1) 140.300 (2) 15.000 (3) 40.500 195.300 (4) 140.300 (1) 15.000 (2) 310 010 40.500 (3) (4) 195.800 430 019 (5) 39.160 39.160 (5) Zadatak 5.- Patenti U cilju racionalizacije proizvodne linije poduzee je kupilo patentirani izum drutva X i primilo raun na 62.500 (od ega PDV 12.500). Za registraciju patenta plaena je taksa sa iro rauna 1.500. Za testiranje koritenja patenta primljen je raun konzultantske tvrtke na 6.250 (od ega PDV 1.250). Patent je dan u uporabu. Obraunava se amortizacija patenta za prvu godinu po stopi od 20%. 016 140 220 (1) 50.000 (2) 1.500 (3) 5.000 56.500 (4) (1) 12.500 (3) 1.250 62.500 (1) 6.250 (3) 100 011 430 1.500 (2) (4) 56.500 (5) 11.300 019 11.300 (5) Zadatak 6. - Koncesije Trgovako drutvo za turistiko-ugostiteljske usluge odluilo se za vlastiti uzgoj koljki, te je s lokalnom upravom sklopilo ugovor o koritenju morskog dobra na 5 godina. Trgovako drutvo platilo je lokalnoj upravi ugovoreni iznos koncesije 700.000 sa iro rauna. Drutvo je platilo i administrativne pristojbe koje se odnose na registraciju koncesije 12.000. Koncesija je aktivirana. Obraunava se amortizacija koncesije za prvu godinu uporabe. 3. 013 100 011 (1) 700.000 (2) 12.000 712.000 (3) 700.000 (1) 12.000 (2) (3) 712.000 019 430 142.400 (4) (4) 142.400 Zadatak 7. Goodwill Poduzee A kupilo je poduzee B za iznos od 1.000.000 kn. Fer vrijednost imovine poduzea B procijenjena je na 1.500.000 kn, a ukupne obveze na 600.000 kn. Spajanje je provodi po sistemu A + B = A. 100 0, 1,3, 6 2 1.000.000 (1) (1) 1.500.000 600.000 (1) 013 (1) 100.000 4. Razred 0, materijalna imovina Kupljeno je zemljite s graevinskim objektom predvienim za ruenje. Prema fakturi, ugovorena kupovna cijena zemljita iznosi 200.000. Na ugovorenu vrijednost obraunan je i plaen porez na promet nekretnina 5%, provizija posrednika 7.500 (od ega PDV 1.500) te ostali trokovi uknjibe nekretnine 1.000. Za ruenje objekta i pripremu zemljita primljena je faktura na 100.000 (od ega PDV 20.000). Na zemljitu je izgraeno parkiralite i ograda, a faktura za obavljene radove iznosi 125.000 (od ega PDV 25.000). Zemljite je dano u uporabu. 027 220 244 (1) 200.000 (2) 10.000 (4) 6.000 (5) 1.000 (7) 80.000 (8) 100.000 297.000 (9) 100.000 (10) (6) 8.500 200.000 (1) 7.500 (4) 1.000 (5) 100.000 (7) 125.000 (8) (3) 10.000 10.000 (2) 100 140 020 10.000 (3) 8.500 (6) (4) 1.500 (7) 20.000 (8) 25.000 (9) 297.000 023 (10) 100.000 Na ranije kupljenom zemljitu ugovorena je izgradnja poslovnog objekta, a ugovorena predraunska vrijednost radova bez PDVa iznosi 1.000.000. S izvoaem je ugovoreno da e objekt biti izgraen u roku od godine dana, a financirat e se iz dugoronog kredita banke po ispostavljenim obraunskim situacijama. Primljena je prva obraunska situacija koja glasi na 375.000 (od ega PDV 75.000) i plaena je iz kredita banke. Druga obraunska situacija glasi na 250.000 (od ega PDV 50.000) i plaena je iz kredita banke. Trea obraunska situacija glasi na 225.000 (od ega PDV 45.000) i plaena je, takoer, iz kredita banke. Konana situacija glasi na 1.375.000 (od ega PDV 375.000). Svota od 400.000 (od ega PDV 80.000) plaena je iz kredita banke, a ostatak plaanja postao je sporan zbog prekoraenja ugovorene svote. Objekt je dan u uporabu. 027 220 251 (1) 300.000 (2) 200.000 (3) 180.000 (4) 420.000 1.100.000 (5) (1a) 300.000 (2a) 200.000 (3a) 180.000 (4a) 320.000 300.000 (1) 200.000 (2) 180.000 (3) 420.000 (4) 300.000 (1a) 200.000 (2a) 180.000 (3a) 320.000 (4a) 140 240 023 (1b) 75.000 (2b) 50.000 (3b) 45.000 (4b) 105.000 75.000 (1b) 50.000 (2b) 45.000 (3b) 105.000 (4b) (5) 1.100.000 5. Uplaen je predujam za osobno vozilo u iznosu od 62.500 (od ega PDV 12.500). U ugovorenom roku primljeno je vozilo i faktura za vozilo na 62.500 (od ega PDV 12.500). Plaen je tehniki pregled vozila 1.250 (od ega PDV 250) te osiguranje vozila 3.000, kao i porez na osiguranje vozila 15%. Knjii se obraun predujma dobavljau i ispravak pretporeza iz rauna za predujam. Vozilo je dano u uporabu. 100 036 037 62.500 (1) 3.450 (5) (1) 62.500 62.500 (6) (2) 62.500 (3) 1.250 (4) 3.450 67.200 (7) 220 032 (5) 3.450 (6) 62.500 62.500 (2) 1.250 (3) 3.450 (4) (7) 67.200 Financijskim lizingom nabavljen je kamion. Ugovorena vrijednost bez kamata, koja e se plaati u petogodinjem razdoblju godinjim otplatama, iznosi 187.500 (od ega PDV 37.500). Ugovorena godinja kamata iznosi 10%. Plaen je prvi godinji anuitet. 037 140 253 (1) 150.000 150.000 (3) (1) 37.500 (2) 30.712 187.500 (1) 100 473 032 49.462 (2) (2) 18.750 (5) 150.000 S izvoaem radova (iz zadatka 2) sklopljena je nagodba po kojoj e se ostatak duga platiti sa iro rauna u visini od 50%, a ostatak e se otpisati. 220 780 100 (1) 50.000 (2) 50.000 100.000 S 0 50.000 (1) 50.000 (2) Obraunana je amortizacija zgrade nakon prve godine uporabe po stopi od 4%, linearnom metodom amortizacije. Obraunana je i amortizacija osobnog vozila za prvu godinu uporabe prema predvienom vijeku trajanja od pet godina, metodom cjelobrojnog zbroja godina. 023 PS 0 1.000.000 6. 029 431 032 44.000 (1) (1) 44.000 PS 0 67.200 Degresivna metoda 039 4320 4321 22.377 (2) (2) 15.664 (2) 6.713 Prema oevidu mjerodavnih, utvrena je 100%-tna teta na osobnom vozilu. Osiguravajue drutvo priznalo je tetu u iznosu od 30.000. 032 039 128 PS 0 67.200 67.200 (1) (1) 22.377 22.377 PS 0 (1) 30.000 NV = 67.200 IV=22.377 SKV = 44.823 Pihod = 30.000 Gubitak od otuenja = 14.823 482 (1) 14.823 Na graevinskom objektu popravljen je krov i primljena je faktura za popravak na 12.500 (od ega PDV 2.500). S istim izvoaem ugovorena je nadogradnja potkrovlja, predraunska vrijednost iznosi 125.000 (od ega PDV 25.000). Na ime ugovorenih radova plaen je predujam 25.000 (od ega PDV 5.000). Predujam e se obraunati po okonanju radova. Primljena je konana situacija koja glasi na 125.000 (od ega PDV 25.000). Konana situacija je podmirena, po odbitku predujma i ispravka pretporeza iz rauna za predujam, sa iro raun. Potkrovlje je dano u uporabu. 412 140 220 (1) 10.000 (1) 2.500 (4) 25.000 (5) 100.000 12.500 (1) 100.000 (3) 026 100 027 (2) 25.000 25.000 (5) 25.000 (2) 75.000 (5) (3) 100.000 100.000 (6) 240 023 25.000 (4) (6) 100.000 7. Drutvo AB ima u vlasnitvu 5 ha poljoprivrednog zemljita ija je nabavna vrijednost 500.000 na kojemu podie nasad jabuka. Primljen je raun za nabavu sadnica voaka jabuka na svotu 375.000 s ukljuenim PDV-om. Interni trokovi rada utvreni su u svoti od 20.000. Trokovi amortizacije poljoprivrednih strojeva koji se odnose na vrijednost nasada utvreni su u svoti 80.000. Nasad je stavljen u uporabu nakaon davanja prvog komercijalnog ploda-jabuka. Nakon poetnog utvrivanja vrijednosti primjenjuje se model troka. Obraunana je amortizacija za prvu godinu koritenja po stopi od 10% to predstavlja svotu od 40.000. 047 020 140 (1) 300.000 (2) 20.000 (3) 80.000 400.000 (4) 500.000 (1) 75.000 220 788 040 375.000 (1) 20.000 (2) 80.000 (3) (4) 400.000 049 435 40.000 (5) (5) 40.000 8. Razred 0 Financijska imovina Kupljeno je na tritu kapitala 400 dionica poduzea V po trinoj cijeni od 500 po dionici. Nominalna vrijednost po dionici iznosi 350, a ukupna vrijednost emitiranih dionica je 700.000. Obraunana je provizija brokera 6.000. Koncem godine poduzee V je iskazalo dobit od 24.000, a za dividende je izglasano 50% dobiti. Izravno je prodano 300 dionica poduzea V za 159.000. 060 100 (1) 200.000 (1) 6.000 (2) 4.800 2.400 (3) 156.300 (4) (4) 159.000 200.000 (1) 6.000 (1) 770 4.800 (2) 2.700 (4) 122 (3) 2.400 . S kta 060 je 206.000 (kupljeno je 400 od ukupno emitiranih 2.000 dionica poduzea Q). Koncem godine poduzee Q je iskazalo gubitak od 16.000. Prodano je 300 dionica poduzea Q za 147.000. 060 PS 0 206.000 3.200 (1) 478 476 100 (1) 3.200 (2) 5.100 (2) 147.000 9. Na tritu kapitala izravno je kupljeno 500 dionica poduzea R po trinoj cijeni od 200.000, to ini 10% ukupno emitiranih dionica. Koncem godine poduzee R je iskazalo dobit od 30.000 i izglasalo za dividende 10 po dionici. Prodano je 100 dionica poduzea R za 420 po dionici. Pritom je plaena provizija brokera 500. 062 100 123 (1) 200.000 40.000 (3) (3) 42.000 200.000 (1) 500 (4) (2) 5.000 775 774 5.000 (2) 2.000 (3) 500 (4) Kupljene su obveznice poduzea I uz godinju kamatu 10% i rok dospijea 10 godina. Kamate se obraunavaju i isplauju godinje. Nominalna vrijednost kupljenih obveznica je 218.000. Trokovi stjecanja obveznica kupljenih uz diskont iznose 180

Search related