of 78 /78
Razred 0 – Osnivanje poduzeća, nematerijalna imovina Osnivanje poduzeća Zadatak 1. Prilikom osnivanja d.o.o. vlasnik je unio sljedeću imovinu: novčani iznos od 203.000, poslovni prostor procijenjene vrijednosti 200.000, te računalo procijenjene vrijednosti 3.000. 100 900 023 (1) 203.000 203.000 (1) 200.000 (2) 3.000 (3) (2) 200.000 031 (3) 3.000 Zadatak 2. Temeljem izjave o osnivanju d.o.o. određeno je da upisani kapital iznosi 100.000. Vlasnik je uplatio 60.000 odmah, a ostatak mora uplatiti naknadno u četiri jednake rate. Vlasnik je uplatio prvu dospjelu ratu temeljnog uloga u svoti od 10.000. 100 900 902 (1) 60.000 (3) 10.000 60.000 (1) 10.000 (2) (4) 10.000 40.000 (2) 002 (2) 40.000 10.000 (3) Zadatak 3. Dioničko društvo je emitiralo 1.500 dionica nominalne vrijednosti 1.000 po dionici. Sve dionice su prodane i naplaćene. 100 900 (1) 1.500.000 1.500.000 (1)

Računovodstvo - Zbirka zadataka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Računovodstvo - Zbirka zadataka

Text of Računovodstvo - Zbirka zadataka

Page 1: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Razred 0 – Osnivanje poduzeća, nematerijalna imovina

Osnivanje poduzećaZadatak 1.Prilikom osnivanja d.o.o. vlasnik je unio sljedeću imovinu: novčani iznos od 203.000, poslovni prostor procijenjene vrijednosti 200.000, te računalo procijenjene vrijednosti 3.000.

100 900 023(1) 203.000

203.000 (1)

200.000 (2)

3.000 (3)

(2) 200.000

031(3) 3.000

Zadatak 2.Temeljem izjave o osnivanju d.o.o. određeno je da upisani kapital iznosi 100.000. Vlasnik je uplatio 60.000 odmah, a ostatak mora uplatiti naknadno u četiri jednake rate. Vlasnik je uplatio prvu dospjelu ratu temeljnog uloga u svoti od 10.000.

100 900 902(1) 60.000(3) 10.000

60.000 (1)10.000 (2)

(4) 10.000 40.000 (2)

002(2) 40.000 10.000 (3)

Zadatak 3.Dioničko društvo je emitiralo 1.500 dionica nominalne vrijednosti 1.000 po dionici. Sve dionice su prodane i naplaćene.

100 900(1) 1.500.000

1.500.000 (1)

Nematerijalna imovinaZadatak 4. – Izdaci za razvojDruštvo samostalno razvija novi proizvod za koji projekt definira sljedeće projektne zadatke: tehnička izvedivost proizvoda, tehnološke mogućnosti proizvodnje, komponente od kojih se sastoji novi proizvod, te tržište novog proizvoda. U razdoblju razvoja nastali su sljedeći troškovi od značaja za ostvarivanje budućih ekonomskih koristi: troškovi plaća djelatnika angažiranih na projektu 140.300, troškovi amortizacije opreme i građevinskih objekata u svezi s aktivnostima razvoja 15.000, troškovi materijala 40.500. Uprava društva aktivira, odnosno kapitalizira troškove

Page 2: Računovodstvo - Zbirka zadataka

ovog projekta kao nematerijalnu imovinu. Obračunava se amortizacija izdataka za razvoj za prvu godinu po stopi od 20%.

016 230 029, 039(1) 140.300(2) 15.000(3) 40.500

195.300 (4)

140.300 (1)

15.000 (2)

310 01040.500 (3) (4)

195.800

A=NV∗aa=20%

A=195.800∗20100

=39.160

430 019(5) 39.160 39.160 (5)

Zadatak 5.- PatentiU cilju racionalizacije proizvodne linije poduzeće je kupilo patentirani izum društva X i primilo račun na 62.500 (od čega PDV 12.500). Za registraciju patenta plaćena je taksa sa žiro računa 1.500. Za testiranje korištenja patenta primljen je račun konzultantske tvrtke na 6.250 (od čega PDV 1.250). Patent je dan u uporabu. Obračunava se amortizacija patenta za prvu godinu po stopi od 20%.

016 140 220(1) 50.000(2) 1.500(3) 5.000

56.500 (4) (1) 12.500(3) 1.250

62.500 (1)6.250 (3)

100 011 4301.500 (2) (4) 56.500 (5) 11.300

A=NV∗aa=20%

A=56.500∗20100

=11.300

01911.300 (5)

Zadatak 6. - KoncesijeTrgovačko društvo za turističko-ugostiteljske usluge odlučilo se za vlastiti uzgoj školjki, te je s lokalnom upravom sklopilo ugovor o korištenju morskog dobra na 5 godina. Trgovačko društvo platilo je lokalnoj upravi ugovoreni iznos koncesije 700.000 sa žiro računa. Društvo je platilo i administrativne pristojbe koje se odnose na registraciju koncesije 12.000. Koncesija je aktivirana. Obračunava se amortizacija koncesije za prvu godinu uporabe.

013 100 011(1) 700.000(2) 12.000

712.000 (3)

700.000 (1)

12.000 (2)

(3) 712.000

Page 3: Računovodstvo - Zbirka zadataka

A= NVvijek trajanja

=712.0005 god

=142.400kn /god

019 430142.400

(4)(4) 142.400

Zadatak 7. – GoodwillPoduzeće «A» kupilo je poduzeće «B» za iznos od 1.000.000 kn. Fer vrijednost imovine poduzeća «B» procijenjena je na 1.500.000 kn, a ukupne obveze na 600.000 kn. Spajanje je provodi po sistemu A + B = A.

100 0, 1,3, 6 21.000.000

(1)(1) 1.500.000

600.000 (1)

013(1) 100.000

Razred 0, materijalna imovina

Kupljeno je zemljište s građevinskim objektom predviđenim za rušenje. Prema fakturi, ugovorena kupovna cijena zemljišta iznosi 200.000. Na ugovorenu vrijednost obračunan je i plaćen porez na promet nekretnina 5%, provizija posrednika 7.500 (od čega PDV 1.500) te ostali troškovi uknjižbe nekretnine 1.000. Za rušenje objekta i pripremu zemljišta primljena je faktura na 100.000 (od čega PDV 20.000). Na

Page 4: Računovodstvo - Zbirka zadataka

zemljištu je izgrađeno parkiralište i ograda, a faktura za obavljene radove iznosi 125.000 (od čega PDV 25.000). Zemljište je dano u uporabu.

027 220 244(1) 200.000(2) 10.000(4) 6.000(5) 1.000(7) 80.000(8) 100.000

297.000 (9)100.000 (10)

(6) 8.500 200.000 (1)7.500 (4)1.000 (5)

100.000 (7)125.000 (8)

(3) 10.000 10.000 (2)

100 140 02010.000 (3)

8.500 (6)(4) 1.500(7) 20.000(8) 25.000

(9) 297.000

023(10) 100.000

Na ranije kupljenom zemljištu ugovorena je izgradnja poslovnog objekta, a ugovorena predračunska vrijednost radova bez PDVa iznosi 1.000.000. S izvođačem je ugovoreno da će objekt biti izgrađen u roku od godine dana, a financirat će se iz dugoročnog kredita banke po ispostavljenim obračunskim situacijama. Primljena je prva obračunska situacija koja glasi na 375.000 (od čega PDV 75.000) i plaćena je iz kredita banke. Druga obračunska situacija glasi na 250.000 (od čega PDV 50.000) i plaćena je iz kredita banke. Treća obračunska situacija glasi na 225.000 (od čega PDV 45.000) i plaćena je, također, iz kredita banke. Konačna situacija glasi na 1.375.000 (od čega PDV 375.000). Svota od 400.000 (od čega PDV 80.000) plaćena je iz kredita banke, a ostatak plaćanja postao je sporan zbog prekoračenja ugovorene svote. Objekt je dan u uporabu.

027 220 251(1) 300.000(2) 200.000(3) 180.000(4) 420.000

1.100.000 (5) (1a) 300.000(2a) 200.000(3a) 180.000(4a) 320.000

300.000 (1)200.000 (2)180.000 (3)420.000 (4)

300.000 (1a)200.000 (2a)180.000 (3a)320.000 (4a)

140 240 023(1b) 75.000(2b) 50.000(3b) 45.000(4b) 105.000

75.000 (1b)50.000 (2b)45.000 (3b)

105.000 (4b)

(5) 1.100.000

Uplaćen je predujam za osobno vozilo u iznosu od 62.500 (od čega PDV 12.500). U ugovorenom roku primljeno je vozilo i faktura za vozilo na 62.500 (od čega PDV 12.500). Plaćen je tehnički pregled vozila 1.250 (od čega PDV 250) te osiguranje vozila 3.000, kao i porez na osiguranje vozila 15%. Knjiži se obračun predujma dobavljaču i ispravak pretporeza iz računa za predujam. Vozilo je dano u uporabu.

100 036 03762.500 (1)

3.450 (5)(1) 62.500 62.500 (6) (2) 62.500

(3) 1.250(4) 3.450

67.200 (7)

220 032(5) 3.450(6) 62.500

62.500 (2)1.250 (3)3.450 (4)

(7) 67.200

Page 5: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Financijskim lizingom nabavljen je kamion. Ugovorena vrijednost bez kamata, koja će se plaćati u petogodišnjem razdoblju godišnjim otplatama, iznosi 187.500 (od čega PDV 37.500). Ugovorena godišnja kamata iznosi 10%. Plaćen je prvi godišnji anuitet.

037 140 253(1) 150.000 150.000 (3) (1) 37.500 (2) 30.712 187.500 (1)

A=G∗V pn

A=187.500∗0,26379748A=49.462,03

100 473 03249.462 (2) (2) 18.750 (5) 150.000

S izvođačem radova (iz zadatka 2) sklopljena je nagodba po kojoj će se ostatak duga platiti sa žiro računa u visini od 50%, a ostatak će se otpisati.

220 780 100(1) 50.000(2) 50.000

100.000 S0 50.000 (1) 50.000 (2)

Obračunana je amortizacija zgrade nakon prve godine uporabe po stopi od 4%, linearnom metodom amortizacije. Obračunana je i amortizacija osobnog vozila za prvu godinu uporabe prema predviđenom vijeku trajanja od pet godina, metodom cjelobrojnog zbroja godina.

023PS0 1.000.000

NV=1.100 .000a=4%a=NV∗a=1.100 .000∗4%=44.000

029 431 03244.000 (1) (1) 44.000 PS0 67.200

Degresivna metoda

a=NV 1+1

1+2+3+4+5+6

a1=4+115

∗100%=33,3 %

a2=3+115

∗100%=27%

A1=67.200∗33,3%=22.377∗0,7=15.664A1=67.200∗33,3%=22.377∗0,3=6.713

039 4320 432122.377 (2) (2) 15.664 (2) 6.713

Page 6: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Prema očevidu mjerodavnih, utvrđena je 100%-tna šteta na osobnom vozilu. Osiguravajuće društvo priznalo je štetu u iznosu od 30.000.

032 039 128PS067.200 67.200 (1) (1) 22.377 22.377 PS0 (1) 30.000

NV = 67.200IV=22.377SKV = 44.823Pihod = 30.000Gubitak od otuđenja = 14.823

482(1) 14.823

Na građevinskom objektu popravljen je krov i primljena je faktura za popravak na 12.500 (od čega PDV 2.500). S istim izvođačem ugovorena je nadogradnja potkrovlja, predračunska vrijednost iznosi 125.000 (od čega PDV 25.000). Na ime ugovorenih radova plaćen je predujam 25.000 (od čega PDV 5.000). Predujam će se obračunati po okončanju radova. Primljena je konačna situacija koja glasi na 125.000 (od čega PDV 25.000). Konačna situacija je podmirena, po odbitku predujma i ispravka pretporeza iz računa za predujam, sa žiro račun. Potkrovlje je dano u uporabu.

412 140 220(1) 10.000 (1) 2.500

(4) 25.000(5) 100.000 12.500 (1)

100.000 (3)

026 100 027(2) 25.000 25.000 (5) 25.000 (2)

75.000 (5)(3) 100.000 100.000 (6)

240 02325.000 (4) (6) 100.000

Društvo „AB“ ima u vlasništvu 5 ha poljoprivrednog zemljišta čija je nabavna vrijednost 500.000 na kojemu podiže nasad jabuka. Primljen je račun za nabavu sadnica voćaka jabuka na svotu 375.000 s uključenim PDV-om. Interni troškovi rada utvrđeni su u svoti od 20.000. Troškovi amortizacije poljoprivrednih strojeva koji se odnose na vrijednost nasada utvrđeni su u svoti 80.000. Nasad je stavljen u uporabu nakaon davanja prvog komercijalnog ploda-jabuka. Nakon početnog utvrđivanja vrijednosti primjenjuje se model troška. Obračunana je amortizacija za prvu godinu korištenja po stopi od 10% što predstavlja svotu od 40.000.

047 020 140(1) 300.000(2) 20.000(3) 80.000

400.000 (4) 500.000 (1) 75.000

220 788 040375.000 (1) 20.000 (2)

80.000 (3)(4) 400.000

049 43540.000 (5) (5) 40.000

Page 7: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Razred 0 – Financijska imovina

Kupljeno je na tržištu kapitala 400 dionica poduzeća «V» po tržišnoj cijeni od 500 po dionici. Nominalna vrijednost po dionici iznosi 350, a ukupna vrijednost emitiranih dionica je 700.000. Obračunana je provizija brokera 6.000. Koncem godine poduzeće «V» je iskazalo dobit od 24.000, a za dividende je izglasano 50% dobiti. Izravno je prodano 300 dionica poduzeća «V» za 159.000.

400∗350700.000

=20%⟹metodaudjela

060 100(1) 200.000(1) 6.000(2) 4.800

2.400 (3)156.300 (4)

(4) 159.000 200.000 (1)6.000 (1)

D=24.000∗20%=4.800

7704.800 (2)

Page 8: Računovodstvo - Zbirka zadataka

2.700 (4)

Dividendi=24.000∗50%=12.000∗20%=2.400

122(3) 2.400

S0060=208.400/400dionica=521

Prodajemo300dionica=300∗521=156.300

.S° kta 060 je 206.000 (kupljeno je 400 od ukupno emitiranih 2.000 dionica poduzeća «Q»). Koncem godine poduzeće «Q» je iskazalo gubitak od 16.000. Prodano je 300 dionica poduzeća «Q» za 147.000.

Udiouvlasništvu= 4002000

=20%⟹metodaud jela

Gubitak=16.000∗20%=3.200

060PS0 206.000 3.200 (1)

SKV=202.800400

=507

Prodaja300dionica=300∗507=152.100

478 476 100(1) 3.200 (2) 5.100 (2) 147.000

Na tržištu kapitala izravno je kupljeno 500 dionica poduzeća «R» po tržišnoj cijeni od 200.000, što čini 10% ukupno emitiranih dionica. Koncem godine poduzeće «R» je iskazalo dobit od 30.000 i izglasalo za dividende 10 po dionici. Prodano je 100 dionica poduzeća «R» za 420 po dionici. Pritom je plaćena provizija brokera 500.

Udio=10%⟹metoda troška

Dividenda=10∗500=5.000

SKV=200.000500

=420

062 100 123(1) 200.000 40.000 (3) (3) 42.000 200.000 (1)

500 (4)(2) 5.000

775 7745.000 (2) 2.000 (3)

500 (4)

Kupljene su obveznice poduzeća «I» uz godišnju kamatu 10% i rok dospijeća 10 godina. Kamate se obračunavaju i isplaćuju godišnje. Nominalna vrijednost kupljenih obveznica je 218.000. Troškovi stjecanja obveznica kupljenih uz diskont iznose 180.000. Nakon godine dana, zarađene kamate su uprihodovane i obračunana je amortizacija diskonta linearnom metodom. Naplaćene su kamate za prvu dospjelu godinu.

Page 9: Računovodstvo - Zbirka zadataka

0642 100 0649(1) 218.000 (4) 218.000 180.000 (1) (3) 3.800 38.000 (1)

k=10% , godk=NV∗k=218.000∗10%=21.800n=10god

amortizacija diskonta=38.00010 god

=3.800 godišnje

124 771(2) 21.800 218.000 (4) 21.800 (2)

3.800 (4)

Dan je dugoročni zajam drugom poduzeću 240.000. Naplaćen je anuitet (godišnja kamatna stopa 12%, rok otplate 10 godina) za prvu godinu 42.476 (otplatna rata 13.676, kamata 28.800).

100 065 771(2) 42.476 240.000 (1) (1) 240.000 13.676 (2) 28.800 (2)

Društvo «D» sklopilo je ugovor o preuzimanju duga s društvom «M» kojim se otkupljuje potraživanje od kupca društva «N» u svoti od 50.000. Za otkup potraživanja ugovorena je naknada od 10% na bruto vrijednost računa što iznosi 5.000. Na ugovorenu naknadu obračunava se PDV po stopi od 25% i ispostavlja račun na iznos od 6.150. Potraživanje dospijeva krajem 20x1. godine. Dužnik će u vrijeme dospijeća isplatiti novom vjerovniku svotu od 50.000. Razmjeran dio zarade za 20x0. godinu iznosi 2.000.

072 100 240(1) 50.000 50.000 (3) (3) 50.000 43.850 (1) 1.150 (1)

2933 778(2) 2.000(3) 3.000

5.000 (1) 2.000 (2)3.000 (3)

Gotovi proizvodi cijene proizvodnje 45.000 prodani su po prodajnoj cijeni 68.750 (od čega PDV 13.750) na dugoročni robni kredit s rokom vraćanja dvije godine.

I – prihod prodaje

071 240 750(1) 68.750 13.750 (1) 55.000 (1)

II – rashod prodaje

630 70045.000 (2) (2) 48.000

Page 10: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Razred 1

Položeno je na račun u banci 75.000, u svrhu osnivanja poduzeća. Nalogom za isplatu podignuto je u blagajnu 1.000.

100 900 102(1) 75.000 1.000 (3) 75.000 (1) (2) 1.000

1009(3) 1.000 1.000 (2)

U gotovini kupljene metla, krpe, spužve i ostali potrošni materijal namijenjen čišćenju poslovnih prostorija. Po toj osnovi plaćeno je 125 (od čega PDV 25).

4004 140 102(1) 100 (1) 25 125 (1)

Poduzeće otvara obični, opozivi, permanentni tjedni akreditiv svojoj poslovnici br. 4 na svotu od 6.000 za materijalne troškove. Iz otvorenog akreditiva podmirena je obveza prema dobavljaču za isporuku goriva u iznosu od 1.000. Nalogom za isplatu podignuto je iz otvorenog akreditiva 500 za kupnju uredskog materijala i položeno u blagajnu poslovnice br. 4.

100 101 2206.000 (1) (1) 6.000 1.000 (2)

500 (3)(2) 1.000 X PS0

102

Page 11: Računovodstvo - Zbirka zadataka

(3) 500

Poduzeće uvozi opremu. Ne raspolaže vlastitim devizama na deviznom računu, već račun ino-dobavljača od 8.000 € plaća temeljem kupnje deviza kod ovlaštene banke koja će obaviti plaćanje u inozemstvo. Sa žiro računa uplaćuje protuvrijednost od 60.000 kn u korist žiro računa banke za nabavu deviza. Plaćena je naknada za bankarske usluge 600 kn. Ovlaštena banka doznačila je ino-dobavljaču 8.000 €.

100 106 22060.000 (1)

600 (3)(1) 60.000 60.000 (2) (2) 60.000

465(3) 600

U obračunskom razdoblju kupcu je prodan gotov proizvod, čija je cijena proizvodnje 14.000, za 22.500 (od čega PDV 4.500). Na ime djelomičnog podmirenja duga, kupac, koji je ujedno i naš dobavljač (PS° 12.500), predlaže prijeboj (kompenzaciju) dugovanja i potraživanja, što je i prihvaćeno. Ostatak potraživanja naplaćeno je na način: 50% u gotovu, 30% kreditnim karticama, 20% mjenicom. Ispostavlja se račun za kamatu na primljenu mjenicu 200.

120 – „A“ 240 750(1) 22.500 12.500 (3)

10.000 (4)4.500 (1) 18.000 (1)

630 700 220 – „A“14.000 (2) (2) 14.000 (3) 12.500 12.500 PS0

102 1207 114(4) 5.000 (4) 3.000 (4) 2.000

124 771(5) 200 200 (5)

Očevidnikom komisije za procjenu štete nastale izljevom vode, utvrđeno je da je kompjutorska oprema NV 6.000, IV 2.000 djelomično oštećena. Osiguravajuće društvo priznalo je štetu u visini 50% nabavne vrijednosti kompjutorske opreme. Popravak je izvršilo poduzeće J & B i ispostavilo račun na 3.750 (od čega PDV 750). Temeljem naše pismene izjave (asignant), osiguravajuće društvo (asignat) platilo je dio računa poduzeću J & B (asignatar), u visini priznate štete (u skladu s odredbama koje reguliraju asignaciju).

031 039 128PS06.000 6.000 PS0 (1) 3.000 3.000 (3)

7858 220 1403.000 (1) (3) 3.000 3.750 (2) (2) 750

412(2) 3.000

Page 12: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Usluge održavanja (čija je cijena pružanja 3.000) dovršene su u cijelosti i pružene poduzeću A uz račun koji glasi na 5.000 (od čega PDV 1.000). Poduzeće A (cedent) podmiruje svoje dugovanje prema nama (cesionar) ustupanjem potraživanja od svoga kupca, poduzeća B (cezus) koje glasi na isti iznos (u skladu s ugovorom o cesiji).

120 – „A“ 240 751(1) 5.000 5.000 (3) 1.000 (1) 4.000 (1)

601 701 128 – „B“3.000 (2) (2) 3.000 (3) 5.000

Poduzeću X pružene su usluge prijevoza (cijena pruženih usluga je 500) za 875 (od čega PDV 175). Temeljem ugovora o preuzimanju duga, uz našu suglasnost, poduzeće Y preuzima u cijelosti dug poduzeća X kao njegov dužnik.

120 240 751(1) 875 875 (3) 175 (1) 700 (1)

600 700 128500 (2) (2) 500 (3) 875

Page 13: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Razred 2

Emitirane su obveznice na ukupni iznos od 500.000 (5.000 obveznica nominalne vrijednosti 100 po obveznici) na 5 godina, uz godišnju kamatu 12%. Kamate se obračunavaju i isplaćuju polugodišnje. Obveznice su prodane uz diskont, po tržišnoj vrijednosti 95 po obveznici. Obračunane su kamate i amortizacija diskonta, linearnom metodom, za prvo polugodišnje razdoblje. Isplaćene su kamate za prvo polugodišnje razdoblje.

256 100 2569500.000 (1) (1) 475.000 30.000 (4) (1) 25.000 2.500 (3)

232 473(4) 30.000 30.000 (2) (2) 30.000

(3) 2.500

K=500.000∗12%2

=30.000

Amortizacijadiskonta=25.0005∗2

=2.500

Prema dostavnici, zaprimljeno je 100 kg sirovine. Račun dobavljača nije stigao, pa se vrijednost sirovine procjenjuje na 3.900. Primljen je račun dobavljača na 5.000 (od čega PDV 1.000). Dobavljač je podmiren mjenicom. Primljen je račun za kamatu na izdanu mjenicu 100. Mjenica je naplaćena.

310 224 220(1) 3.900(2) 100

(2) 3.900 3.900 (1) (3) 5.000 5.000 (2)

140 211 232(2) 1.000 (5) 5.000 5.000 (3) (5) 100 100 (4)

473 100(4) 100 5.100 (5)

Poduzeće daje jamstvo svojim kupcima da će u roku od godine dana nakon prodaje proizvoda otkloniti sve tvorničke pogreške bez nadoknade. Ukoliko nastanu manje pogreške u proizvodnji na svim proizvodima, troškovi otklanjanja štete iznosit će 2.000.000 kn. Ukoliko nastanu veće pogreške u proizvodnji na svim proizvodima, troškovi popravaka proizvoda iznosit će 10.000.000. Predviđa se, s vjerojatnosti od 80% da neće biti tvorničkih pogrešaka u proizvodnji proizvoda. Vjerojatnost da će nastati manje pogreške u proizvodnji proizvoda je 15%, a vjerojatnost da će doći do većih pogrešaka na proizvodima je 5%. Izračunajte i proknjižite svotu potrebnog rezerviranja za troškove popravaka u jamstvenom roku.

Page 14: Računovodstvo - Zbirka zadataka

80%∗0=015%∗2.000 .000=300.0005%∗10.000 .000=500.000

800.000

600.000+25%=750.000

450 282 220(1) 800.000 (3) 600.000 800.000 (1) 750.000 (2)

140 411 782(2) 150.000 (2) 600.000 600.000 (2)

Za mjesec prosinac nije primljen račun do datuma zaključenja izrade financijskih izvještaja od gradske plinare za potrošak plina za grijanje. Prema mjerilu potroška, obračunana je svota od 3.800. U sljedećoj godini primljen je račun plinare za potrošak plina na 5.000 (od čega PDV 1.000). Zaključuje se konto vremenskih razgraničenja.

406 – 2013. 290 220(1) 3.800 (2) 3.800 3.800 (1) 5.000 (2)

140 406 – 2014.(2) 1.000 (2) 200

Kupcu je dan u najam poslovni prostor na razdoblje od 10 mjeseci i ispostavljena mu je faktura na 12.500 (od čega PDV 2.500). Kupac je platio najamninu unaprijed za cijelo razdoblje korištenja najma, doznakom na žiro račun. Po isteku prvog mjeseca korištenja najma, knjiži se obračun zarađenog dijela prihoda.

120 240 293(1) 12.500 12.500 (2) 2.500 (1) (3) 1.000 1.000 (1)

100 757(2) 12.500 1.000 (3)

Page 15: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Razred 3

Plaćen je predujam dobavljaču za naručeni materijal 25.000 (od čega PDV 5.000). Naknadno je primljen materijal i faktura koja glasi na 26.250 (od čega PDV 5.250). Troškovi dovoza materijala plaćeni su čekom 2.500 (od čega PDV 500). Materijal je uskladišten po nabavnoj vrijednosti. Iz skladišta je izdan u proizvodnju materijal nabavne vrijednosti 14.000. Iz proizvodnje je vraćen na zalihe neutrošen materijal nabavne vrijednosti 2.000.

100 370 14025.000 (1) (1) 25.000 5.000 (2) (2) 5.000

(3) 5.250(4) 500

300 220 301(3) 21.000 21.000 (5) 26.250 (3) (4) 2.000 2.000 (6)

210 309 3102.500 (4) (5) 21.000

(6) 2.00023.000 (7) (7) 23.000

(9) 2.00014.000 (8)

400(8) 14.000(9)2.000

Planska vrijednost materijala na zalihama jest 20.000, a odstupanje od planske vrijednosti materijala na zalihama je pozitivno i iznosi 10%. Po inventuri, provedenoj koncem obračunskog razdoblja, utvrđen je višak materijala na zalihama planske vrijednosti 100. U proizvodnji je dan materijal planske vrijednosti 3.000.

310 318 781PS0 20.000(1) 100

3.000 (2) (2) 300 2.000 PS0

10 (1)(2) 2.700 90 (1)

Materijal nabavne vrijednosti 54.000 predan je sa zaliha na doradu (poboljšanje čelika). Primljena je faktura za doradu materijala na 3.750 (od čega PDV 750) i faktura za prijevoz materijala na 1.250 (od čega PDV 250). Dorađeni materijal vraćen je na skladište po nabavnoj vrijednosti.

310 311 14054.000 (1) (1) 54.000

(2) 3.000(3) 1.000

58.000 (4) (2) 750(3) 250

220 310 „D“3.750 (2)1.250 (3)

(4) 58.000

Kod dobavljača

9901 9951(1) 54.000 54.000 (1)

Page 16: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Nabavljeno je 100 kom rezervnih dijelova za potrebe ugradnje u vlastite proizvode, za koje je primljena faktura na 125.000 (od čega PDV 25.000). Prijevoz je plaćen u gotovu 5.000 (od čega PDV 1.000). Rezervni dijelovi su uskladišteni po nabavnoj vrijednosti. U obračunskom razdoblju, u vlastite proizvode ugrađeno je 50 kom rezervnih dijelova. Prema policijskom zapisniku, utvrđena je provalna krađa 10 kom rezervnih dijelova. Napomena: Zalihe rezervnih dijelova nisu bile osigurane. Nadalje, prema odluci poduzetnika dopušteni manjak utvrđen je u visini 2% preostale vrijednosti predmeta na zalihama.

300 140 220(1) 100.000

100.000 (3)

(1) 25.000(2) 1.000

125.000 (1)

301 102 309(2) 4.000 4.000 (4) 5.000 (2) (3)

100.000(4) 4.000

104.000 (5)

320 405 4830(5) 104.000

52.000 (6)10.400 (7)

(6) 52.000 (7) 10.400

Nabavljeno je deset stolnih lampi (sitan inventar) pojedinačne nabavne vrijednosti 350 i primljena faktura na ukupno 4.375 (od čega PDV 875). Prijevoz je obavljen u vlastitoj režiji, a interna faktura glasi na 500. Lampe su uskladištene po nabavnoj vrijednosti. U uporabu je izdano osam lampi. Knjiži se otpis stolnih lampi za prvu godinu uporabe, koristeći kalkulativnu metodu otpisa. Vijek trajanja lampi procijenjen je na pet godina. Nakon prve godine, jedna od osam lampi u uporabi polomljena je, te se rashoduje.

300 140 220(1) 3.500 3.500 (3) (1) 875 4.375 (1)

301 788 309(2) 500 500 (4) 500 (2) (3) 3.500

(4) 5004.000 (5)

350 360(5) 4.000 3.200 (6) (6) 3.200 400 (8)

A= NVvijek trajanja

=3.2005

=640kn /mj

363 404(8) 80 640 (7) (7) 640

(8) 320Alternativa 100% otpisa

350 360 363(5) 4.000 3.200 (6) (6) 3.200 400 (8) (8) 400 3.200 (7)

404(7) 3.200

Primljena je faktura za deset auto-guma na 10.000 (od čega PDV 2.000). Faktura za prijevoz auto-guma glasi na ukupno 250 (od čega PDV 50). Auto-gume su uskladištene po nabavnoj vrijednosti. Montirane su auto-gume na jedno osobno vozilo. Procjenjuje se da je ovim auto-gumama moguće prijeći 40.000 km. U obračunskom razdoblju prijeđeno je 10.000 km. Otpis auto-guma knjiži se uporabom funkcionalne metode otpisa (metode otpisa po učinku).

300 140 220(1) 8.000 8.000 (3) (1) 2.000

(2) 5010.000 (1)

250 (2)

Page 17: Računovodstvo - Zbirka zadataka

301 309 352(2) 200 200 (4) (3) 8.000

(4) 2008.200 (5) (5) 8.200 3.280 (6)

362(6) 3.280

A=NV∗a=3.280∗25%=820

70% 574820 30% 246 + 25% PDV-a = 307

a= učinakmaks .mogućiučinak

=10.000kn40.000kn

=25%

365 4045 4046820 (7) (7) 574 (7) 307

24061 (7)

Nabavna vrijednost pet bačvi (odvojiva povratna ambalaža) kojima se kupcu otprema piće iznosi 3.000, otpisana vrijednost ovih bačvi iznosi 1.500. Tijekom uporabe, jedna je bačva uništena, te se rashoduje. Ostale bačve su premazane zaštitnim lakom, za koju uslugu održavanja je primljena faktura na 125 (od čega PDV 25).

361 364 403PS0 3.000 600 (1) (1) 300 1.500 PS0 (1) 300

412 140 220(2) 100 (2) 25 125 (2)

Razred 4

Primljeni su računi HT-a za usluge telefona 10.000 (od čega PDV 2.000).

410 140 220(1) 8.000 (1) 2.000 10.000 (1)

Page 18: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Zaposlenik je upućen na službeni put, za što koristi privatno osobno vozilo. Iz blagajne mu je isplaćena akontacija za putne troškove u iznosu od 500. Po povratku s puta, zaposlenik je podnio sljedeći obračun putnih troškova:

račun hotela na 770 kn (od čega PDV 70 kn); obračun troškova automobila 500 km (500 km x 2,00 kn/km = 1.000 kn); putni nalog s obračunom dvije dnevnice na 150 kn svaka; cestarina na autoputu 125 kn.

Po obračunu akontacije, zaposleniku je isplaćena razlika putnih troškova sa žiro računa.

102 130 230500 (1) (1) 500 500 (6) (6) 2.216 791 (2)

1.000 (3)300 (4)125 (5)

140 460 100(2) 91 (2) 700

(3) 1.000(4) 300(5) 125

1.716 (6)

Osiguravajućem društvu je sa žiro računa plaćena polica osiguranja dugotrajne imovine u iznosu od 36.000 za razdoblje od 12 mjeseci. Knjiži se trošak osiguranja za jedan mjesec.

100 190 46436.000 (1) (1) 36.000 3.000 (2) (2) 3.000

Organizirana je večera za poslovne partnere. Pritom su im uručeni kupljeni prigodni pokloni (rokovnici i uredski pribor) za koje je primljen račun knjižare na 625 (od čega PDV 125). Račun restorana glasi na 904 (od čega PDV 104).

4630 – 70% 4633 – 30% 220(1) 437.50(2) 632

(1) 187,50(2) 272

625 (1)904 (2)

70% 437,50625

30% 187,50

70% 632904

30% 272

Tijekom siječnja, veljače i ožujka u troškove poslovanja ukalkulirani su dopušteni troškovi loma materijala u visini 1% od prosječnog stanja materijala na zalihama koje je u siječnju iznosilo 56.000, u veljači 38.000, a u ožujku 30.000. Po inventuri 31.ožujka, utvrđeni trošak loma materijala iznosio je 1.500.

483 2906 310(1) 560(2) 380(3) 300

(4) 1.240 560 (1)380 (2)300 (3)

1.500 (4)

4830 240(4) 260(5) 65

65 (5)

U postupku publiciranja reklamnog materijala, poduzeće je koristilo usluge stručnog suradnika (obveznika PDV-a) iz Zadra koji je obračunao svoj honorar u bruto iznosu 10.000 i ispostavio račun na 12.500 (od čega PDV 2.500). Po obračunu poreza na dohodak (25%) i prireza na porez (koji za Zadar iznosi 10%) podmirene su obveze za

Page 19: Računovodstvo - Zbirka zadataka

porez i prirez. Neto honorar s PDV-om, obračunanim na bruto vrijednost usluge, doznačen je na račun suradnika.Napomena: paušal (neoporezivi dio) jest 30% bruto vrijednosti honorara.

0. Bruto honorar s pdv 12.5001. Bruto honorar 10.0002. Neoporezivi dio (30%) 3.0003. Porezna osnovica 7.0004. Porez na dohodak (25%) 1.7505. Prirez na porez (12%) 2106. ∑ Porezni prirez 1.9607. Neto honorar 8.0408. Za isplatu sa ž-r autora 10.540

416 140 222(1) 10.000 (1) 2.500 10.540 (1)

2411.960 (1)

Poslodavac zapošljava tri zaposlenika. Zaposlenici M.M. i H.H. rade u punom radnom vremenu, a zaposlenik P.P. radi četiri sata dnevno jer je istodobno u radnom odnosu kod još jednog poslodavca. Potrebni podaci dani su u tablici:

Posloprimac Bruto plaća Obiteljski status Osobni odbici Prebivalište Prirez

M.M 12.000 uzdržava dvoje djece 4.840 Zadar 10,00%

H.H. 8.000 nema uzdržavanih članova 2.200 Preko 0,00%

P.P: 3.000 ne koristi osobni odbitak - Zadar 10,00%

Obračunavaju se plaće zaposlenika za siječanj tekuće godine, uvažavajući sljedeće:* osnovni osobni odbitak => 2.200;* obračun poreza => 12% na dohodak do 2.200;

25% na dohodak preko 2.200 do 8.800; 40% na dohodak preko 8.800;

* obračun prireza => prema gradskim odlukama;* obračun doprinosa => doprinos iz plaće 20,00%, doprinos na plaće 15,20%

420 230 421(1) 8.588 8.588 (1) (2) 1.013

241 422 2421.013 (2) (3) 9.600 9.600 (3)

1.824 (4)

423(4) 1.824

Page 20: Računovodstvo - Zbirka zadataka
Page 21: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Razredi 6,7,8,9

Zadatak 1.Poduzeće "RE" u svojoj osnovnoj djelatnosti obuhvaća proizvodnju namještaja i drvene stolarije te u svom sastavu ima prodajni salon koji prodaje njihove proizvode. Dana 1. siječnja tekuće godine poduzeće je imalo sljedeća stanja koja treba proknjižiti na kontima glavne knjige: poslovna zgrada 440.000, IV poslovne zgrade 200.000, oprema 40.000, vozni park 60.000, materijal 50.000, proizvodnja u tijeku 195.000 (15.000 kom proizvoda), žiro račun 80.000, blagajna 10.000, dobavljač 170.000, plaće radnika 40.000, kratkoročni kredit banke 90.000, vlasnički kapital 375.000.

AKTIVA PASIVA

Dugotrajna imovinaPoslovna zgradeIV poslovne zgradeOpremaVozni park

Kratkotrajna imovinaMaterijalProizvodnja u tijekuŽiro-računBlagajna

440.000200.00040.00060.000

50.000195.00080.00010.000

Vlasnička glavnica

Dug. obveze

Krat. obvezeDobavljačPlaće radnikaKrat. kredit banke

375.000

170.00040.00090.000

UKUPNO 675.000 UKUPNO 675.000

Zadatak 2.U obračunskom razdoblju (1. - 31. siječnja tekuće god.) u poslovnim su knjigama zabilježeni sljedeći poslovni događaji koje treba proknjižiti na kontima glavne knjige poduzeća "RE":

Dovršena je proizvodnja 10.000 kom. Proizvodi su zaprimljeni na skladište.

600 630PS0195.000

130.000 (1)

(1) 130.000

Poduzeću "Ri-Gradnja" prodano je 2.000 kom proizvoda po cijeni 20 kn/kom i ispostavljen račun na 50.000 (od čega PDV 10.000). Račun je naplaćen mjenicom s dospijećem od 60 dana. Poduzeću "Ri-Gradnja" fakturirana je kamata s osnove plaćanja mjenicom na 9.000. Potraživanje za kamatu je naplaćeno doznakom na žiro račun. Mjenica je indosirana u korist dobavljača, poduzeća "M" uz diskont 10%.

120 240 750(1) 50.000 50.000 (3) (9) 10.000 10.000 (1) (10d)

40.00040.000 (1)

630 700 114

Page 22: Računovodstvo - Zbirka zadataka

26.000 (2) (2) 26.000 26.000 (10e)

(3) 50.000 50.000 (6)

124 771 100(4) 9.000 9.000 (5) (10f)

9.0009.000 (4) (5) 9.000

220 473(6) 45.000 170.000

PS0(6) 5.000 5.000

(10a)

3. Od poduzeća "Zarga" primljen je predujam za proizvode na 150.000. Istog dana izdan je račun za primljeni predujam (svota predujma 120.000 + PDV 30.000). Poduzeću "Zarga" isporučeno je 6.000 kom nedorađenih proizvoda po 20 kn/kom i ispostavljen račun na 150.000 (od čega PDV 30.000). Po obračunu predujma, od kupca je primljen ispravak pretporeza po računu za predujam.

100 225 240(1) 150.000

(2) 30.000(5) 120.000

150.000 (1) (5) 30.000(9) 30.000

30.000 (2)30.000 (3)

120 750 700(3) 150.000

150.000 (5) (10g) 120.000

120.000 (3) (10b) 78.000

78.000 (4)

630(4) 78.000

4. Poduzeću "Drvo" otpremljeno je na doradu 1.000 kom proizvoda. Odvoz i dovoz izvršila je služba transporta, a troškovi prijevoza prema internoj fakturi iznose 2.000. Za pružene usluge dorade primljen je račun poduzeća "Drvo" na 6.250 (od čega PDV 1.250). Proizvodi su zaprimljeni na skladište. Račun poduzeća "Drvo" podmiren je u gotovu.

630 634 78813.000 (1) (1) 13.000

(2) 2.000(3) 5.000

20.000 (4) (10i) 2.000

2.000 (2)

140 220 630 – „D“(3) 1.250 1.250 (9) (4) 6.250 6.250 (3) (4) 20.000

1026.250 (4)

5. Zanatskoj radionici "Vorkapić" prodano je 300 kom dorađenih proizvoda po cijeni 30 kn/kom i ispostavljen račun na 11.250 (od čega PDV 2.250). Nezadovoljna kvalitetom, radionica je vratila 10 kom proizvoda. Ostatak potraživanja kupac plaća doznakom na žiro račun.

Page 23: Računovodstvo - Zbirka zadataka

120 240 750(1) 11.250 375 (4)

10.875 (5)(9) 2.175 2.250 (1)

75 (4)(10j) 8.700

9.000 (1)300 (4)

630 – „D“ 700 100(3) 200 6.000 (2) (2) 6.000

(3) 2005.800 (10k) (5) 10.875

6. Na ime reprezentacije iz skladišta je izuzeto 5 komada dorađenih proizvoda.

630 – „D“ 4630 4633100 (1) (1) 87,50 87,50 (10a) (1) 37,50 37,50

(10a)

240(9) 25 25 (1)

70% 70 + PDV = 87,50100 30% 30 + PDV = 37,50

7. Poduzeću "Ada" isporučeno je 700 kom dorađenih proizvoda po cijeni 30 kn/kom i ispostavljen račun na 26.250 ( od čega PDV 5.250) uz obvezu plaćanja u roku 48 sati. Poduzeće "Ada" nije u roku podmirilo obvezu pa je protiv njega pokrenut sudski spor. Sud je dosudio da se naplati 80% spornog potraživanja; potraživanje je naplaćeno. Ostatak potraživanja je otpisan.

120 240 750(1) 26.250 26.250 (3) (9) 5.250 5.250 (1) (10l)

21.00021.000 (1)

630 – „D“ 700 11814.000 (2) (2) 14.000 14.000

(10m)(3) 26.250 21.000 (4)

5.250 (5)

100 481(4) 21.000 (5) 5.250 5.250 (10a)

8. Iz skladišta je izdano u prodavaonicu 1.000 kom nedorađenih proizvoda. U prodavaonici, koja je registrirana za trgovinu na veliko i malo, proizvodi se vode po maloprodajnoj cijeni dodavanjem 80% marže na nabavnu vrijednost i 25% PDV-a na tako uvećanu vrijednost. Iz prodavaonice je prodano 500 kom. nedorađenih proizvoda i naplaćeno na način: gotovinskim računima 10.000, čekovima 1.000, a ostatak kreditnim karticama.

Ulazna kalkulacija Izlazna kalkulacija1. NV (CK) 13.000 1. MPC 29,25 x 500 = 14.625

+ 2. MARŽA (80%) 10.400 - 2. PDV (25%) 2.9253. PC 23.400 3. PC 11.700

Page 24: Računovodstvo - Zbirka zadataka

4. PDV (25%) 5.850 4. MARŽA (80%) 5.2005. MPC 29.250 5. NV 6.500

630 640 64113.000 (1) (1) 29.250 14.628 (3) (3) 2.925 5.850 (1)

648 102 114(3) 5.200 10.400 (1) (2) 10.000 (2) 1.000

1207 240 750(2) 3.625 (9) 2.925 2.925 (2) (10n)

11.70011.700 (2)

700(3) 6.500 6.500 (10o)

9. Koncem mjeseca saldira se pretporez s obvezom za PDV tekućeg obračunskog razdoblja. Razlika veće obveze spram potraživanju za PDV podmirena je sa žiro računa.

∑ obveza (240) 50.375∑ potraživanje (140) 1.250D (obveza) 49.125

2407 100(9a) 49.125

49.125 (9) 49.125 (9a)

10. Koncem obračunskog razdoblja provode se sljedeća knjiženja:- raspored troškova poslovanja: 7.000 tereti zalihe proizvodnje, a ostatak prihode razdoblja;- utvrđivanje i raspored rezultata poslovanja: 20% porez na dobit, 5% zakonske rezerve, 35% dividende dioničarima i 40% zadržana dobit;- podmirenje obveze za porez na dobit, te isplata dividendi dioničarima.

∑ troškovi (4) = 10.375

Konto Konto 600 720

7.000 3.375

490 491 600(10a) 7.000

7.000 (10b) (10a) 3.375 3.375 (10c) (10b) 7.000

720(10c) 3.375

3.275 (10p)

790(10e) 26.000(10m) 14.000

40.000 (10d)

9.000 (10f)

∑ prihodi∑ rashodiDobit

212.400133.67578.725

Page 25: Računovodstvo - Zbirka zadataka

(10o) 6.500(10p) 3.375(11) 78.725

120.000 120.000

(10g)78.000

(10h)2.000 (10i)8.700 (10j)5.800 (10k)

21.000 (10l)

11.700 (10n)

Dobit = 78.725 20% PND5% ZR 15.745

40% 35% ZD DIV.

3.936,2531.490 27.553,75

800 803 243(13) 78.725 78.725 (11) (12) 15.745 15.745 (13) 15.745 (12)

804 950 920(14) 62.980 62.980 (13) (15)

3.936,25(16) 27.553,75(17) 31.490

62.980 (14) 3.936,25 (15)

201 94027.553,75

(16)31.490 (17)

PRIMJERI ZADATAKA ZA DODATNU VJEŽBU - razred 0

Inventurom je utvrđen manjak jednog računala za što se tereti odgovorna osoba. Nabavna vrijednost, prema stanju u evidenciji dugotrajne imovine, iznosi 25.000, a ispravak vrijednosti 15.000. Odgovorna osoba tereti se za sadašnju vrijednost računala uvećano za 25% PDV-a.

0311 0391 1303PS025.000 25.000 (1) (1) 15.000 15.000 PS0 (1)12.500

2402.500 (1)

Page 26: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Rashoduje se stroj nabavne vrijednosti 53.000, ispravka vrijednosti 42.000. Korisni dijelovi procjenjuju se na 500.

0301 0390 4820PS053.000 53.000 (1) (1) 42.000 42.000 PS0 (1) 10.500

320(1) 500

Dan je zajam drugom poduzeću u vrijednosti 300.000 na 5 godina uz kamatu od 12%. Kredit se naplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima. Primljen je prvi anuitet u iznosu od 5.500 (kamata 500, otplatna kvota 5.000).

100 065 771(2) 5.500 300.000 (1) 300.000 5.000 (2) 500 (2)

Kupljeno je 1.500 dionica poduzeća X (od ukupno emitiranih 15.000 dionica) po tržišnoj cijeni od 1.000 po dionici. Plaćene su takse 100 i naknade posrednicima 375 (od čega PDV 75). Primljena je obavijest da su obračunane dividende u iznosu od 60 po dionici, a u roku od mjesec dana i uplata na račun u banci.

1000 062 1400(5) 90.000 1.500.000

(1)100 (2)375 (3)

(1) 1.500.000(2) 100(3) 300

(3) 75

1231 7750(4) 90.000 90.000 (5) 90.000 (4)

DIVIDENDA:1.500 x 60 = 90.000

Stroj čija je nabavna vrijednost 220.000, a ispravak vrijednosti 90.000 prodan je kupcu za 187.500 (vrijednost isporuke 150.000 + PDV 37.500). Kupcu je stroj prodan na dugoročni kredit s rokom otplate 2 godine.

0301 0390 4820PS0220.000

220.000 (1) (1) 90.000 90.000 PS0 (1) 130.000

120 7811 2600(2) 187.500

187.500 (3) 150.000 (2) 37.500 (2)

0713(3) 187.500

Kupljeno je 4.000 dionica poduzeća X (od ukupno emitiranih 15.000 dionica) po tržišnoj cijeni od 1.000 po dionici. Plaćene su takse 100 i naknade posrednicima 375 (od čega PDV 75). Po godišnjem obračunu poduzeće X ostvarilo je dobit u svoti od 2.000.000. Primljena je obavijest

Page 27: Računovodstvo - Zbirka zadataka

da su obračunane dividende 60 kn po dionici, a u roku od mjesec dana i uplata na račun u banci.

4.00015.000

∗100%=26,66%≈27%⟹METODAUDJELA

1000 060 1400(6) 240.000

400.000 (1)100 (2)375 (3)

(1) 400.000(2) 100(3) 300(4) 540.000

240.000 (5) (3) 75

7702 1221540.000 (4) (5) 240.000 240.000 (6)

DOBIT:2.000.000 x 27% = 540.000

Kupljene su obveznice nominalne vrijednosti 1.000.000 po cijeni 97. Kamata na obveznice obračunava se polugodišnje 5%. Proknjižite prvi obračun kamata i amortizirajte diskont linearnom metodom.

100 0642 0649970.000 (1) (1)

1.000.000(3) 900 30.000 (1)

124 771(2) 50.000 50.000 (2)

900 (3)

(30000/1000000)*100= 3% 30000*3%= 900

Poduzeće izgrađuje objekt u vlastitoj režiji. Primljene su fakture izvođača radova na 1.000.000 + 25% PDV-a. Obračunani pripadajući neizravni troškovi (energija, amortizacija i ostalo) iznose 40.000. Objekt je dovršen, predan je u uporabu, a obveze prema izvođačima plaćene su iz dugoročnog kredita banke.

027 220 1400(1) 1.000.000(2) 40.000

1.040.000 (3)

(4) 1.250.000

1.250.000 (1)

(1) 250.000

023 2520(3) 1.040.000 1.250.000

(4)

780(2) 40.000

Page 28: Računovodstvo - Zbirka zadataka

PRIMJERI ZADATAKA ZA VJEŽBU ZA 1. KOLOKVIJ

Kupljen je stroj od dobavljača fakturne vrijednosti 62.500 kn (od čega PDV 12.500 kn). Faktura za utovar i istovar plaćena je čekom u iznosu 6.250 kn (od čega PDV 1.250 kn). Stroj je stavljen u uporabu. Vijek trajanja procijenjen je na 10 godina. Obračunajte amortizaciju nakon prve godine korištenja. Zbog požara stroj je u potpunosti uništen te se briše iz evidencije dugotrajne imovine. Osiguravajuće društvo priznalo nam je štetu u iznosu 50% nabavne vrijednosti stroja. Potraživanje od osiguravajućeg društva je naplaćeno.

220 1400 037062.500 (1) (1) 12.500

(2) 1.250(1) 50.000(2) 5.000

55.000 (3)

211 0301 03906.250 (2) (3) 55.000 55.000 (5) (5) 5.500 5.500 (4)

4311 4820 1280(4) 5.500 (5) 49.500 (6) 27.500 27.500 (7)

7858 100027.500 (6) (7) 27.500

Page 29: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Na tržištu vrijednosnih papira kupljeno je 100 dionica poduzeća “MIA” (od ukupno izdanih 1.000) za 50.000 kn. Plaćena je provizija brokeru 2.500 kn (od čega PDV 500). Poduzeće “MIA” ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 90.000 kn, a za dividende izglasalo 50% dobiti. Dividende su isplaćene. Prodano je 30 dionica poduzeća “MIA” za 27.000 kn.

1001000

∗100=10%⟹METODATROŠKA

1000 062 140(4) 4.500(5) 27.000

50.000 (1)2.500(2)

(1) 50.000(2) 2.000

15.600 (5) (2) 500

123 775(3) 4.500 4.500 (4) 4.500 (3)

11.400 (5)

U blagajni je utvrđen manjak od 150. Za manjak je odgovoran blagajnik.

1020 4833 1303PS0 X 150 (1) (1) 150 (2) 150

780150 (2)

Mjenica nominalne vrijednosti 10.000 indosirana u korist dobavljača uz diskont od 5%.

114 220 4735PS0 X 10.000 (1) (1) 9.500 X PS0 (1)500

Ispostavljen je i naplaćen račun za najamninu od 1.3.20x1. do1.3.20x2. u vrijednosti 12.000. Proknjižite prihod za siječanj 20x2.

293 1000 757(2) 1.000 12.000 (1) (1) 12.000 1.000 (2)

Obračunane su obveze za kamate za prvi mjesec korištenja kratkoročnog kredita primljenog od banke 210. Doznakom na žiro račun banke, otplaćen je prvi anuitet za prvi mjesec korištenja kredita. Prema otplatnom planu, prvi se anuitet sastoji od 1.082 za otplatu glavnice i 210 za kamatu.

232 473 1000(2) 210 210 (1) (1) 210 1.292 (2)

252(2) 1.082 XPS0

Page 30: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Emitirane su obveznice nominalne vrijednosti 100.000 s rokom dospijeća 5 godina i prodane uz premiju od 5%. Ugovorena kamata od 9% na obveznice isplaćuje se polugodišnje. Knjiži se prodaja obveznica, obračun kamata za prvo obračunsko razdoblje i amortizacija premije linearnom metodom.

1000 2560 2569(1) 105.000

100.000 (1) (3) 500 5.000 (1)

232 473 77124.500 (2) (2) 4.500 500 (3)

KAMATE:

100.000 x 9% = 9.000 (godišnje)9.000 / 2 = 4.500 (polugodišnje)

PREMIJA (kamate):

5.000 / 5 = 1.000 (godišnje)1.000 /2 = 500 (polugodišnje)

Kupljeno je građevinsko zemljište u vrijednosti 200.000 kn. Porez na promet nekretnina plaćen je u visini 5% nabavne vrijednosti zemljišta. Zemljište je dano u uporabu. Zbog nemogućnosti dobivanja građevinske dozvole zemljište je prodano za 170.000 kn. Kupac zemljišta podmirio je svoju obvezu iz kredita banke.

1000 0270 020(5) 170.000

200.000 (1)10.000 (2)

(1) 200.000(2) 10.000

210.000 (3) (3) 210.000 210.000 (4)

120 4822(4) 170.000

170.000 (5) (4) 40.000

Page 31: Računovodstvo - Zbirka zadataka

PRIMJERI ZADATAKA ZA DEMONSTRATURE ZA 2. KOLOKVIJ

Zbog oštećenja na materijalu knjigovodstvene vrijednosti 100.000 kn, knjiži se vrijednosno usklađenje u visini od 50% do neto vrijednosti koja se može realizirati na tržištu.

310 319 446PS0 100.000

50.000 (1) (1) 50.000 50.000 (8)

Primljena je faktura dobavljača za 8 autoguma na 7.500 (od čega PDV 1.500). Autogume su predane na zalihe, a potom montirane na jedno osobno vozilo (4 gume). Predviđeni vijek trajanja autoguma je 300.000 km. U obračunskom razdoblju vozilo je prevalilo 50.000 km. Jedna je autoguma u potpunosti uništena te je, stoga, rashodovana.

3003 220 140(1) 6.000 6.000 (2) 7.500 (1) (1) 1.500

309 352 362(2) 6.000 6.000 (3) (3) 6.000 3.000 (4) (4) 3.000 750 (6)

4045 – 70% 240 4046 – 30%(5) 437,50(6) 547

984,5 (8) 125 (5)156 (6)

(5) 187,5(6) 234

421,5 (8)

a= 50.000300.000

∗100=16,67%

350∗70%+25%PDV=437,50A=NV∗a=3.000∗16,67%=500

150∗30%+25%PDV=187,50

30%187,50+25%PDV=234KV=625

Page 32: Računovodstvo - Zbirka zadataka

70%437,5+25%PDV=547

Nabavljeno je 5 komada električnih blanja pojedinačne nabavne vrijednosti 1.000 i primljena je faktura dobavljača na svotu 6.250 (PDV uključen). U uporabu u proces proizvodnje dane su 3 električne blanje. Električne blanje otpisuju se jednokratnom metodom otpisa.

300 140 220(1) 5.000 5.000 (2) (1) 1.250 6.250 (1)

309 350 360(2) 5.000 5.000 (3) (3) 5.000 3.000 (4) (4) 3.000

363 4043.000 (5) (5) 3.000 3.000 (8)

Iz prodavaonice na malo izuzeta je roba nabavne vrijednosti 2.000 i darovana poslovnim partnerima. Prodavaonica robu vodi po MPC dodavanjem 30% marže i 25% PDV-a. Napomena: osnovica za obračun PDV-a je 1.400 ili 70% nabavne vrijednosti robe.

1. NV (CK) 2.000+ 2. MARŽA 30% 600

3. PC 2.6004. PDV (25%) 6505. MPC 3.250

663 664 6683.250 (1) (1) 650 (1) 600

4630 – 70% 4633 240(1) 1.750 1.750 (8) (1) 750 750 (8) 500 (1)

70%1.400+PDV=1.750NV=2.00030%600+PDV=750

Plaćena je premija osiguranja imovine za 12 mjeseci u iznosu od 43.200. Knjiži se pripadajući dio troškova za tekući mjesec.

1904 100 464(1) 43.200 3.600 (2) 43.200 (1) (2) 3.600 3.600 (8)

U uporabu je izdano ambalaže nabavne vrijednosti 112.500. Ambalaža se otpisuje 100% metodom.

351 361 364PS0 X 112.500

(1)(1) 125.500

112.500 (2)

Page 33: Računovodstvo - Zbirka zadataka

403(2) 125.000

112.500 (8)

Obračunana je bruto plaća zaposlenih 120.000, doprinosi iz plaća 24.000, porez na dohodak i prirez od 11.000 te doprinosi na plaće 20.640.

420 230 421(1) 85.000 85.000 (8) 85.000 (1) (2) 11.000 11.000 (8)

241 422 24211.000 (2) (3) 24.000 24.000 (8) 24.000 (3)

20.640 (4)

423(4) 20.640 20.640 (8)

BRUTO 2.000- DOPRINOSI 600

11.000NETO 85.000DOPRINOSNA PLAĆU

20.640

Obračunajte i prenesite troškove poslovanja iz prethodnih zadataka na način da 80% tereti proizvodnju, a 20% prihode razdoblja.

490 491 600(8) 250.917

250.917 (8a)

(8) 62.729 62.728 (8b)

(8a) 250.917

720(8b) 62.729

62.729 (11)

∑450.0001.4063.0002.5003.600112.500140.640313.646

62.729250.917

Dovršeno je 80% proizvodnje u tijeku i proizvodi su uskladišteni po vrijednosti proizvodnje.

600 630200.734

(1)(1) 200.734

Page 34: Računovodstvo - Zbirka zadataka

U obračunskom razdoblju prodano je 70% proizvoda sa skladišta. Prodajna marža (RUC) iznosi 80%, a PDV 25%. Kupci su podmirili dio duga od 50% uplatom na žiro račun. Ostatak duga pretvoren je u dugoročni kredit.

120 240 750(1) 316.156

158.076 (3)

158.076 (4)

63.231 (1) (11a) 252.925

252.925 (1)

630 700 100140.514

(2)(2) 140.514

140.514 (11b)

(3) 158.076

071(4) 158.076

1. NV (CK) 140.514+ 2. MARŽA 50% 112.411

3. PC 252.925+ 4. PDV (25%) 65.231

5. MPC 316.156

Koncem obračunskog razdoblja, temeljem podataka svih prethodnih zadataka, izračunajte rezultat poslovanja poduzeća. Eventualnu dobit rasporedite na način: 20% porez na dobit, 5% zakonske rezerve, a ostatak zadržana dobit.

790 800 803(11) 62.729(11b) 140.514(12) 49.682

252.925 (11a)

(14) 49.682

49.682 (12)

(13) 9.936 9.936 (14)

243 804 9509.936 (13) (15)

39.74639.746

(14)(16) 2.484(17) 37.262

39.746 (15)

920 9402.484 (16) 37.262

(17)

49.682

25% 5% 20%

37.262 2.484 9.936

Page 35: Računovodstvo - Zbirka zadataka

PRIMJER PISMENOG ISPITA(ujedno i zadaci za vježbu za 1. i 2. kolokvij)

Zadatak 1.Temeljem sljedećih podataka sastavite početnu bilancu poduzeća «A» na dan 1.5.20x1.: dobavljači 111.000, žiro račun 130.000, dividende dioničarima 7.000, nabavna vrijednost stroja 100.000, ispravak vrijednosti stroja 64.000, dugoročni kredit banke 99.000, zakonske rezerve 30.000; gotovi proizvodi u prodavaonici 243.750 (uključen PDV 25% i RUC 30%), potraživanja za prodaje po dugoročnim robnim kreditima 150.000, zadržana dobit 10.000; upisani i uplaćeni temeljni kapital?

AKTIVA PASIVA

Dugotrajna imovinaNV strojaIV strojaDug. potraživanja...

Kratkotrajna imovinaGotovi proizvodiUkalkulirani PDVŽiro-računUkalkulirani RUC

100.00064.000150.000

243.75048.750130.00045.000

Vlasnička glavnicaZakonske rezerveZadržana dobitUpisani up. kapital

Dug. obvezeDug. kredit bankeKrat. obvezeDobavljačDividende

30.00010.000209.000

99.000

111.0007.000

UKUPNO 466.000 UKUPNO 466.000

1. MPC 243.750

- 2. PDV (25%) 48.750

3. PC 195.000

4. MARŽA 45.000

Page 36: Računovodstvo - Zbirka zadataka

5. NV 150.000

Zadatak 2.Na kontima glavne knjige proknjižite sljedeće poslovne promjene nastale u svibnju 20x1., uvažavajući početna stanja:

Zbog ukidanja jedne proizvodne linije, prodano je strojeva nabavne vrijednosti 2.000, kupcu za 1.250 (PDV 250). Kupac je platio doznakom na žiro račun.

030 039 120PS0100.000

2.000 (1) (1) 1.280 64.000 PS0

(1) 1.250

240 7811(14) 250 250 (1) 280(1)

SKV = 2.000 – 1.280 = 720

PC = 1000

Prihod = 280

Obračunava se amortizacija strojeva za 108 mjesec uporabe koristeći, pritom, linearnu metodu amortizacije. Napomena: Vijek trajanja strojeva procijenjen je na 20 godina.

NV=100.000

vijek trajanja=20god=240mj .

A= NVvijek trajanja

=100.000240

=416

039 431416 (1) (1) 416

Sa žiro računa plaćene su obveze za dividende.

201 100(1) 7.000 7.000 PS0 (1) 7.000

U prodavaonici je utvrđen manjak gotovih proizvoda maloprodajne vrijednosti 2.437,50. Prema pravilniku, radi se o dopuštenom manjku. Krivac nije pronađen.

640 641 6482.437,5 (1) 487,5 (1) 450

Page 37: Računovodstvo - Zbirka zadataka

(1)

704(1) 1.500

Naplaćen je anuitet po dugoročnom robnom kreditu 36.600 (kamata 4.000).

100 071 771(1) 36.600 P

S0150.00032.600 (1) 4.000 (1)

Sklopljen je ugovor o kupnji građevinskog zemljišta u vrijednosti 50.000. Obračunava se porez na promet nekretnina 5% i provizija posrednika 1.875 (PDV 375). Plaćeni su troškovi uknjižbe vlasništva 1.000. Zemljište je spremno za gradnju, te je zatražena građevinska dozvola.

027 220 244(1) 50.000(2) 2.500(3) 1.500(4) 1.000

55.000 (5) 50.000 (1)1.875 (3)

2.500 (2)

140 100 020(3) 375 375 (14) 1.000 (4) (5) 55.000

Od najmodavca je 1.5.20x1. primljen račun za najam poslovnog prostora za pola godine unaprijed na svotu od 7.500 (PDV 1.500). Račun je plaćen sa žiro računa. Knjiži se potrebno korektivno knjiženje troškova najma za svibanj 20x1.

220 140 190(2) 7.500 7.500 (1) (1) 1.500 1.500 (14) (1) 6.000 1.000 (3)

1000 4147.500 (2) (3) 1.000

Od dobavljača je nabavljen sitni inventar za 7.500 (PDV 1.500). Po uskladištenju, sitni inventar izdan je u uporabu (primjenjuje se metoda 100%-tnog izravnog otpisa). Inventurom je utvrđen manjak sitnog inventara u uporabi nabavne vrijednosti 1.000 (manjak je u granicama dopuštenoga). Za manjak se tereti odgovorna osoba u visini nabavne vrijednosti; na vrijednost potraživanja obračunava se i PDV. Faktura je plaćena sa žiro računa, a potraživanje je naplaćeno u gotovu.

300 140 220(1) 6.000 6.000 (2) (1) 1.500 1.500 (14) (8) 7.500 7.500 (1)

380 360 404(2) 6.000 6.000 (3) (3) 6.000 6.000 (4) (5) 6.000

Page 38: Računovodstvo - Zbirka zadataka

363 130 240(6) 1.000 6.000 (5) (7) 1.250 1.250 (9) (14) 250 250 (7)

781 1000 1021.000 (7) 7.500 (8) (9) 1.250

Iz prodavaonice su prodani gotovi proizvodi maloprodajne cijene 162.500. Dio potraživanja naplaćen je u gotovu 120.000, dio kreditnim karticama 30.000, a ostatak je sudski utužen.

102 1207 120(1) 120.000

120.000 (10)

(1) 30.000 (1) 12.500 12.500 (3)

240 750 640(14) 32.500

32.500 (1) 130.000 (4)

162.500 (2)

641 648 700(2) 32.500 (2) 30.000 (2)

100.000

1/8(3) 12.500

Nalogom za uplatu položen je cjelokupni utržak prodavaonice na žiro račun.

100(10) 120.000

Plaćena je 15. svibnja 20x1. polica osiguranja dugotrajne imovine 12.000 za godinu dana unaprijed. Koncem svibnja knjiži se potrebno korektivno knjiženje troškova osiguranja.

100 190 46412.000 (1) (1) 12.000 1.000 (2) (2) 1.000

Na zajednički ručak izvedeni su poslovni partneri za koji je primljen račun restorana na 625 (PDV 125). Račun je plaćen u gotovu.

70% 437,5

625

30% 187,5

4630 – 70% 4633 – 30% 220(1) 437 (1) 187,5 625 (1)

Page 39: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Nakon što je donesena odluka o isplati dividendi od 5.000 iz ostvarene dobiti prethodnog obračunskog razdoblja, dividende su isplaćene.

940 201 100(1) 5.000 10.000 (2) 5.000 5.000 (1) 5.000 (2)

Koncem mjeseca saldira se pretporez s obvezom za PDV tekućeg obračunskog razdoblja. Razlika je (na)plaćena.

∑ 140 ∑ 240

(14) 375,00

(14) 1.500,00

1.500,00

250,00 (14)

250,00 (14)

32.500,00 (14)

2407 1000(14a) 29.625 29.625 (14) 29.625

(14a)

PRIMJER PISMENOG ISPITA

Kupljene su dionice poduzeća «A» za 30.000 (povrat duži od jedne godine, ukupno 30% temeljnog kapitala). Poduzeće »A» ostvarilo je dobit od 10.000. Prodana je polovina dionica poduzeća «A» za iznos od 18.000.

060 100 770(1) 30.000(2) 3.000

16.500 (3) (3) 18.000 30.000 (1) (13a) 4.500

3.000 (2)1.500 (3)

Obzirom da se sporazumno odustalo od kupoprodaje, vraća nam se prethodno dan predujam za kupnju zemljišta u iznosu od 10.000.

026 140 100PS010.000 10.000 (1) PS0 2.300 2.300 (1) (1) 12.300

Mjenica nominalne vrijednosti 10.000 indosirana je u korist dobavljača uz diskont od 10%.

114 220 473PS010.000 10.000 (1) (1) 9.000 (1) 1.000 1.000 (8)

Obračunane su kamate za prvi mjesec korištenja danog kratkoročnog kredita u iznosu od 120. Doznakom na žiro račun banke, naplaćen je prvi anuitet za prvi mjesec korištenja kredita. Prema otplatnom planu, prvi se anuitet sastoji od 1.820 za otplatu glavnice i 120 za kamatu.

Page 40: Računovodstvo - Zbirka zadataka

124 771 100(1) 120 120 (2) (13a) 120 120 (1) (2) 1.940

115PS0 X 1.820 (2)

Primljena je faktura dobavljača za 8 autoguma na 7.500 (od čega PDV 1.500). Autogume su predane na zalihe, a potom montirane na jedno teretno vozilo. Predviđeni vijek trajanja autoguma je 300.000 km. U obračunskom razdoblju vozilo je prevalilo 100.000 km. Jedna je autoguma u potpunosti uništena te je, stoga, rashodovana.

300 140 220(1) 6.000 6.000 (2) (1) 1.380 7.380 (1)

309 352 362(2) 6.000 6.000 (3) (3) 6.000 3.000 (4) (4) 3.500 750 (6)

365 404(6) 250 1.000 (5) (5) 1.000

(6) 5001.500 (8)

Primljen je račun za promidžbu u svoti od 3.750 kn (PDV 25% uključen).

4635 140 220(1) 3.000 3.000 (8) (1) 690 3.690 (1)

Proknjižite obračun plaće zaposlenika ako je 4.500 kn neto iznos, 2.500 kn porez i prirez na dohodak, a 1.000 kn doprinosi iz plaće i 500 doprinosi na bruto plaće.

420 230 421(1) 4.500 4.500 (8) 4.500 (1) (1) 2.500 2.500 (8)

241 422 2422.500 (1) (1) 1.000 1.000 (8) 1.000 (1)

500 (1)

423(1) 500 500 (8)

Troškovi obračunskog razdoblja (zadaci 1.-3.) su 80% uskladištivi troškovi, a 20% rashodi razdoblja.

490 491 600(8) 11.200 11.200

(8a)(8) 2.800 2.800 (8b) (8a)

11.200

720(8b) 2.800 2.800

(13b)

Page 41: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Prodano je kupcu 50 kom. proizvoda cijene proizvodnje 2.500 kn/kom. i ispostavljena faktura na svotu od 180.000 kn + 25% PDV-a.

120 240 750(1) 221.400

41.400 (1) (13a) 180.000

180.000 (1)

630 700125.000

(12)(2) 125.000 125.000

(13b)

Zbog neodgovarajuće kvalitete, kupac je vratio 5 kom. proizvoda.

120 240 75022.140 (1) (1) 4.140 (13a)

18.00018.000 (1)

630 700(2) 12.600 (2) 12.500 12.500

(13b)

Iz skladišta gotovih proizvoda u vlastitu prodavaonicu, prebačeno je 100 kom. proizvoda pojedinačne cijene proizvodnje 2.500 kn i zaduženo s 45% marže i 25% PDV-a

630 640 641250.000

(1)(1) 445.875

83.375 (1)

648112.500

(1)

Iz vlastite prodavaonice je prodano 70 kom. proizvoda i naplaćeno 30% u kreditnim karticama, 20% u gotovini, a 50% čekovima građana.

Ulazna kalkulacija1. NV (CK) 250.000

+ 2. MARŽA 112.5003. PC 362.5004. PDV (25%) 83.3755. MPC 445.875

640 641 648312.112,5 (1) (1)

58.362,5(1) 78.750

700 1207 102(1) 175.000 175.000 (13b) (2)

93.633,75(2) 64.422,5

114 240 750(2) 156.056,25

58.362,5 (2)

(13a) 253.750

253.750 (2)

Page 42: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Temeljem svih prethodnih zadataka utvrdite i rasporedite rezultata poslovanja na način: 20% porez na dobit, 5% zakonske rezerve, 20% dividende dioničarima i 55% zadržana dobit.

Izlazna kalkulacija1. MPC 312.112,50

- 2. PDV (25%) 58.362,50

3. PC 253.750

4. MARŽA 78.750

5. NV 175.000

790 800 803(13b) 293.000(14) 130.070

420.370 (13a)

(16) 130.070

130.070 (14) (15) 26.014

26.014 (16)

243 804 95026.014 (15) (17)

104.056104.056 (16) (18) 6.503

(19) 26.01420) 71.538

104.045 (17)

920 201 9406.503 (18) 26.014

(19)71.538

(20)

Page 43: Računovodstvo - Zbirka zadataka

2. KOLOKVIJ

1. Početno stanje sitnog inventara u uporabi je:Konto 360 = 100.000Konto 363 = 20.000U obračunskom razdoblju, obračunan je ispravak vrijednosti sitnog inventara po stopi od 10%. U istom razdoblju, nakon amortiziranja, rashodovan je sitni inventar nabavne vrijednosti 15.000.

360 363 404PS0 100.000

15.000 (2)

(2) 4.500 20.000 PS0

10.000 (1)

(1) 10.000(2) 10.500

20.500 (4)

2. Primljen je račun za električnu energiju u svoti od 6.250 kn (PDV uključen).

407 140 220(1) 5.000 5.000 (4*) (1) 1.250 6.250 (1)

3. Proknjižite obračun plaće zaposlenika ako je 2.500 kn neto iznos, 1.500 kn porez i prirez na dohodak, 1.000 kn doprinosi iz plaća i 500 kn doprinosi na bruto plaće.

420 421 422(1) 2.500 2.500 (4*) (2) 1.500 1.500 (4*) (3) 1.000 1.000 (4*)

230 241 2422.500 (1) 1.500 (2) 1.000 (3)

500 (4)

Page 44: Računovodstvo - Zbirka zadataka

423(4) 500 500 (4*)

4. Troškovi obračunskog razdoblja (zadaci 1.-3.) raspoređuju se 70% na proizvodnju u tijeku, a 30% na rashode razdoblja.

490 491 600(4*) 21.700

21.700 (5) (4*) 9.300 9.300 (6) (5) 21.700

702(6) 9.300 9.300 (9a)

∑420.5005.0002.5001.500 9.3001.000 21.70050031.000

5. Prodano je kupcu 80 kom. proizvoda cijene proizvodnje 1.800 kn/kom. te je ispostavljena faktura na svotu od 201.600 kn + 25% PDV-a.Zbog neodgovarajuće kvalitete, kupac je vratio 5 kom. proizvoda.

80 kom x 1.800 kn/kom = 144.0005 x 1.800 = 9.000201.600 / 80 = 2.520 kn/kom x 5 =12.600

120 240 750(1) 252.000(4) 15.750

50.400 (1)3.150 (4)

(9b) 189.000

201.600 (1)

12.600 (4)

630 700PS0 X(3) 9.000

144.000 (2)

(2) 144.000(3) 9.000

135.000 (9c)

6. Iz skladišta gotovih proizvoda u vlastitu prodavaonicu, prebačeno je 100 kom. proizvoda pojedinačne cijene proizvodnje 1.800 kn i zaduženo s 40% marže (RUC) i 25% PDV-a.

630 640 641PS0 X 180.000

(1)(1) 315.000 63.000 (1)

64872.000 (1)

Page 45: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Ulazna kalkulacija1. NV (CK) 180.000

+ 2. MARŽA 72.0003. PC 252.0004. PDV (25%) 63.0005. MPC 315.000

7. Iz vlastite prodavaonice je prodano 50 kom. proizvoda i naplaćeno 80% u gotovini, a 20% u čekovima.

120 240 750(1) 157.500

31.500 (1) (9d) 126.000

126.000 (1)

640 641 648157.500

(2)(2) 31.500 (2) 36.000

700(2) 90.000 90.000

(9c)

Izlazna kalkulacija1. MPC 157.000

- 2. PDV (25%) 31.500

3. PC 126.000

4. MARŽA 36.000

5. NV 90.000

8. Temeljem svih prethodnih zadataka utvrdite i rasporedite rezultata poslovanja na način: 20% porez na dobit, 5% zakonske rezerve, 35% dividende dioničarima, 40% zadržana dobit.

790(9a) 9.300(9c) 135.000(9e) 90.000(10) 80.700

189.000 (9b)

186.000 (9d)

800 803 243(12) 80.700

80.700 (10)

(11) 16.140 16.140 (12)

16.140 (11)

804 950 920(13) 64.560

64.560 (12)

(14) 4.035(15) 28.245(16) 32.280

64.560 (13)

4.035 (14)

201 940

Page 46: Računovodstvo - Zbirka zadataka

28.245 (15)

32.280 (16)

Iznos od 80.700 se raspoređuje na 20%, 5%, 35% i 40%!

2. KOLOKVIJ

Nabavljeno je 5 komada električnih blanja pojedinačne nabavne vrijednosti 1.000 i primljena je faktura dobavljača na svotu 6.250 (PDV uključen). U uporabu u proces proizvodnje predane su 3 električne blanje. Električne blanje otpisuju se metodom jednokratnog otpisa.

300 140 220(1) 5.000 5.000 (2) (1) 1.250 6.250 (1)

309 350 360(2) 5.000 5.000 (3) (3) 5.000 3.000 (4) (4) 3.000

363 4043.000 (5) (5) 3.000 3.000 (4)

Primljen je račun za komunalnu naknadu u svoti od 5.000 kn (PDV uključen).

417 140 220(1) 4.000 4.000 (4*) (1) 1.000 5.000 (1)

Page 47: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Proknjižite obračun plaće zaposlenika ako je 2.550 kn neto iznos, 1.550 kn porez i prirez na dohodak, 1.000 kn doprinosi iz plaća i 550 kn doprinosi na bruto plaće.

420 421 422(1) 2.550 2.550 (4*) (2) 1.550 1.550 (4*) (3) 1.000 1.000 (4*)

230 241 2422.550 (1) 1.550 (2) 1.000 (3)

550 (4)

423(4) 550 550 (4*)

Troškovi obračunskog razdoblja (zadaci 1.-3.) su 75% uskladištivi troškovi, a 25% rashodi razdoblja.

490 491 600(4*) 9.487,5

9.487,5 (5) (4*) 3.162,5 3.162,5 (6) (5) 9.487,5

∑43.0004.0002.5501.5501.000

55012.6

50

75% 9.847,5012.650 25% 3.182,50

Prodano je kupcu 70 kom. proizvoda cijene proizvodnje 2.000 kn/kom. i ispostavljena faktura na svotu od 200.000 kn + 25% PDV-a.Zbog neodgovarajuće kvalitete, kupac je vratio 5 kom. proizvoda.

120 240 750(1) 150.000

17.857,14 (3)

50.000 (1)3,571,43

(3)

(9b)185.784,29

200.000 (1)14.285,71

(3)

630 700(4*) 9.487,5

9.487,5 (5) (4*) 3.162,5 3.162,5 (6)

2.000 kn/kom x 70 kom = 140.000

720(6) 3.162,5 3.162,5 (9a*)

Page 48: Računovodstvo - Zbirka zadataka

250.000 / 70 kom = 3.571,43 kn/kom

3.571,43 x 5 = 17.857,14- PDV 3.571,43

14.285,71

Iz skladišta gotovih proizvoda u vlastitu prodavaonicu, prebačeno je 100 kom. Proizvoda pojedinačne cijene proizvodnje 2.000 kn i zaduženo s 50% marže (RUC) i 25% PDV-a.

Ulazna kalkulacija1. NV (CK) 200.000

+ 2. MARŽA (50%) 100.0003. PC 300.0004. PDV (25%) 75.0005. MPC 375.000

630 640 641 - PDV200.000

(1)(1) 375.000

75.000 (1)

648 - RUC100.000

(1)

Iz vlastite prodavaonice je prodano 60 kom. proizvoda i naplaćeno 80% u kreditnim karticama, a 20% u gotovini.

375.000 (100 kom) / 100 = 3.750 kn/kom3.750 x 60 = 225.000

Izlazna kalkulacija1. MPC 225.000

- 2. PDV (25%) 45.000

3. PC 180.000

4. MARŽA 90.000

5. NV 90.000

1207 240 750(1) 180.000

45.000 (1) (9d) 180.000

180.000 (1)

102 640 641 - PDV(1) 45.000 225.000 (2) (2) 45.000

648 700(2) 90.000 (2) 90.000 90.000

(9e*)

Page 49: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Temeljem svih prethodnih zadataka utvrdite i rasporedite rezultata poslovanja na način: 20% porez na dobit, 5% zakonske rezerve, 40% dividende dioničarima i 35% zadržana dobit.

790 800 803(9d*) 3.162,5(9c*) 130.000(9e*) 90.000(10) 142.552

185.714,29 (9b*)

180.000 (9d*)

(12) 142.552

142.552 (10) (11) 28.510,4

28.510,4 (12)

243 804 95028.510,4

(11)(13) 114.041,6

225.041,6 (12)

(14) 7.127,6(15) 57.020,8(16) 49.893,2

114.041,6 (13)

920 201 9407.127,6 (14) 57.000,8

(15)49.893,2

(16)

Iznos od 142.552 raspoređujemo na 35%, 40%, 5% i 20%!

PISMENI ISPIT (27.02.2014.)

Zadatak 1.Sastavite početnu bilancu poduzeća „X“, na dan 1.1.2010. temeljem sljedećih podataka: Rezerviranja za rizik u jamstvenom roku 80.000, umjetničke slike u vlasništvu poduzeća 10.000, porezi i doprinosi iz i na bruto plaće 25.000, neto plaće 30.000, potraživanja od kupaca 132.000, premije na emitirane dionice 70.000, oprema NV 250.000, IV 50.000, žiro račun 30.000, odgođena naplata zarađenih prihoda 60.000, primljen kratkoročni kredit drugog poduzeća 65.000, tuđi materijal na doradi 2.000, poslovna zgrada 350.000, IV poslovne zgrade 50.000, zalihe materijala planske vrijednosti 100.000, pozitivno odstupanje od planske vrijednosti zaliha materijala 2.000, dobavljač 155.000, automobil poduzeća 120.000, dugoročni kredit banke 225.000, zalihe gotovih proizvoda na skladištu (kravete) 330.000, vlasnička glavnica?

Page 50: Računovodstvo - Zbirka zadataka

AKTIVA PASIVADugotrajna imovinaSlikeOpremaIV opremePoslovna zgradaIV poslovne zgradeAutomobil

Kratkotrajna imovinaPotraživanja od kupacaŽiro računZalihe materijalaPozitivno odstupanjeZalihe gotovih proizvoda

IzvanbilančnoTuđi materijal na doradi

10.000250.00050.000350.00050.000120.000

132.00030.000100.0002.000330.000

2.000

Vlasnička glavnicaPremija na emitiranedioniceDug. obvezeRez. na rizik u jam.roku

Krat. obvezePorezi i dop. na brutoplaćeNeto plaćaOdgođena nagl. zar.prihodaKratkoročni kredit dr.poduzećaDobavljačKratk. kredit banke

512.00070.000

80.000

25.000

30.000

60.000

65.000155.000225.000

UKUPNO 1.222.000 UKUPNO 1.222.000

Zadatak 2.Uvažavajući početna stanja iz zadataka 1., na kontima glavne knjige proknjižite sljedeće poslovne promjene nastale tijekom obračunskog razdoblja 1.1.-31.1.2010.:

1. Poduzeće je emitiralo i prodalo 1.000 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 800.

1000 900(1) 800.000

800.000 (1)

2. Za potrebe plaćanja u gotovu, nalogom za isplatu HUB 1-1 podignuto je 1.000.

1000 1021.000 (1) (1) 1.000

3. U gotovini kupljen potrošni materijal namijenjen čišćenju poslovnih prostorija i plaćen 125 (PDV 25% uključen).

102 4011 140125 (1) (1) 100 100 (7) (1) 25 25 (16)

4. Sa žiro računa su podmirene sve obveze s temelja plaća.

Page 51: Računovodstvo - Zbirka zadataka

1000 230 24255.000

(1)(1) 30.000 30.000

PS0(1) 25.000 25.000

PS0

5. Tuđi materijal primljen na doradu, dorađen je te isknjižen iz evidencije, a za uslugu dorade ispostavljena je faktura na 500 (od čega PDV 100).

9901 120 240PS0 2.000 2.000 (2) (1) 500 (16) 100 100 (1)

751 995(17b) 400 400 (1) (2) 2.000

6. Naplaćeno je potraživanje od kupaca na način: 100.000 doznakom na žiro račun, 20.000 prijebojem, 10.000 mjenicom te ostatak u gotovu.

120 1000 102PS0 132.000

100.000 (1)25.000 (2)

5.000 (3)2.000 (4)

(1) 100.000

(4) 2.000

220 114(2) 25.000 155.000

PS0(3) 5.000

7. Kniži se mjesečni anuitet po primljenom kratkoročnom kreditu: otplatna kvota 10.000, kamata 100.

1000 215 23210.100 (1) (1) 10.000 225.000

PS0(1) 100 X PS0

8. Kupljeno je 25 dionica od ukupno emitiranih 100 dionica poduzeća „Q“ za 1.100 po dionici.

25100

=25%→metodaudjela

1000 060275.000 (1) (1)

275.000

9. Naplaćeno je 50% zarađenih prihoda nedospjelih na naplatu.

293 757(1) 30.000 60.000 PS0 (17c)

30.00030.000

(1)

Page 52: Računovodstvo - Zbirka zadataka

10. Ukraden je materijal planske vrijednosti 1.500. Manjak je u granicama dopuštenog, krivac nije pronađen.

310 318 4830PS0 100.000

1.500 (1) (1) 30 2.000 PS0 (1) 1.470 1.470 (17)

11. Obzirom na oštećenje nastalo na dijelu zaliha gotovih proizvoda knjigovodstvene vrijednosti 3.000, knjiži se vrijednosno usklađenje zaliha kravata u visini 20%, odnosno do neto vrijednosti koja se može realizirati na tržištu. Iste su zalihe prodane kupcu za 3.750 (od čega PDV 750).

630 639 708PS0330.000

3.000 (3) (3) 600 600 (1) (1) 600

120 240 750(2) 3.750 (16) 750 750 (2) (17d)

3.0003.000 (2)

700(3) 2.400 2.400 (17e)

12. Sa skladišta gotovih proizvoda darovane su poslovnom partneru kravate cijene koštanja 600.

630 4630 – 70% 4633600 (1) (1) 525 525 (17) (1) 225 225 (17)

240(16) 150 150 (1)

70% 420 + 105 = 525600

30% 180 + 45 = 225

13. Sa skladišta gotovih proizvoda prenesene su u prodavaonicu kravate cijene koštanja 100.000 i zaduđene s 40% marže i 25% PDV-a. Kravate su prodane u cijelosti na kratkoročni potrošački kredit.

Ulazna kalkulacija Izlazna kalkulacija1. NV (CK) 100.000 1. MPC 175.000

+ 2. MARŽA (40%) 40.000 - 2. PDV (25%) 35.0003. PC 140.000 3. PC 140.0004. PDV (25%) 35.000 4. MARŽA (40%) 40.0005. MPC 175.000 5. NV 100.000

630 640 641100.000 (1) (1) 175.000 175.000 (3) (3) 35.000 35.000 (1)

Page 53: Računovodstvo - Zbirka zadataka

648 1203 240(3) 40.000 40.000 (1) (2) 175.000 35.000 (2)

750 700(17f) 140.000

140.000 (2) (3) 100.000 100.000 (17g)

14. Knjiži se amortizacija automobila za mjesec siječanj 2010. linearnom metodom amortizacije (vijek trajanja procijenjen je na 10 godina).

A=120.000120

=1.000 kn/mj .

032 039 4314PS0 120.000

1.000 (1) (1) 1.000 1.000 (17)

15. Knjiži se amortizacija ostale dugotrajne materijalne imovine po godišnjoj stopi od 5%.

032 039 0230PS0 250.000

50.000 PS0

12.500 (1)

PS0

350.000

029 43150.000 PS0

17.500 (2)(1) 12.500(2) 17.500

16. Knjiži se saldiranje pretporeza i obveze za PDV, nakon čega je razlika na/plaćena na/sa žiro računa.

∑ obveza (240) 36.000∑ potraživanje (140) 35.975D (obveza) 25

240 140 2407(16) 36.000

25 (16) 35.975 (16)

17. Po rasporedu troškova (70% tereti proizvodnju, a ostalo rashode razdoblja), temeljem podataka svih prethodnik zadataka utvrdite rezultat poslovanja te eventualni dobitak rasporedite na sljedeći način: 20% porez na dobit, 10% zakonske pričuve, 10% dividende, a ostatak zadržana dobit.

Page 54: Računovodstvo - Zbirka zadataka

∑ troškovi (4) = 33.320

Konto Konto 600 720

23.324 9.996

490 491 600(17) 23.324

23.324 (18) (17) 9.996 9.996 (19) (18) 23.324

702(19) 9.996 9.996 (17h)

790(17e) 2.400(17g) 100.000(17h) 9.996(18) 61.004

400 (17b)30.000

(17c)3.000 (17d)

140.000 (17f)

800 803 243(20) 61.004

61.004 (18) (19) 12.200,8

12.200,8 (20)

12.200,8 (19)

804 950 940(21) 48.803,2

48.803,2 (20)

(22) 6.100,4(23) 42.702,8

48.803,2 (21)

42.702,8 (23)

9206.100,4

(22)

61.004 se raspoređuje na 20%, 10% i 70%!

PISMENI DIO ISPITA

Proknjižite na T-kontima sljedeće poslovne promjene. Svaki zadatak proknjižite na posebnim kontima:

1. Kupljena je roba fakturna vrijednosti 250.000 (uključen PDV 25%). Roba je prevezena vlastitim kamionom za što je izdana interna faktura na 6.000. Roba je uskladištena po nabavnoj cijeni.

650 140 220

Page 55: Računovodstvo - Zbirka zadataka

(1) 200.000

200.000 (3) (1) 50.000 50.000 (16) 250.000 (1)

781 659 660(19a) 6.000

6.000 (2) (3) 206.000 206.000 (4) (4) 206.000

651(2) 6.000 6.000 (3)

2. Roba nabavne vrijednosti 150.000 predana je iz skladišta u maloprodaju, gdje se vodi po maloprodajnoj vrijednosti uz PDV 25% na vrijednost isporuke i RUC 40% na nabavnu vrijednost.

Ulazna kalkulacija1. NV (CK) 150.000

+ 2. MARŽA (40%) 60.0003. PC 210.0004. PDV (25%) 52.5005. MPC 262.500

630 640 641150.000 (1) (1) 262.500 52.500 (1)

64860.000 (1)

3. Prodana je roba maloprodajne vrijednosti 175.000 (PDV 25% uključen): 50% gotovinom, 30% karticama i 20% čekovima.

Izlazna kalkulacija1.

MPC 175.000

- 2.

PDV (25%) 35.000

3.

PC 140.000

4.

MARŽA (40%) 40.000

5.

NV 100.000

102 114 1207(1) 87.500 (1) 35.000 (1) 52.500

Page 56: Računovodstvo - Zbirka zadataka

240 750 640(16) 35.000

35.000 (1) (19b) 140.000

140.000 (1) 175.000 (2)

641 648 700(1) 35.000 (2) 56.000 (2) 84.000 84.000

(19c)

4. Unaprijed je plaćena najamnina poslovnog prostora u iznosu 18.000 za razdoblje od godine dana. Do dana bilanciranja iskorišteno je 4 mjeseca najamnine.

100 190 41418.000 (1) (1) 18.000 6.000 (2) (2) 6.000 6.000 (17)

5. Utvrđen je manjak robe u prodavaonici u iznosu od 1,5% ukupnih zaliha. Dozvoljeni manjak iznosi 2%.

640 641 6481.312,5 (1) (1) 262,5 (1) 420

704(1) 630 630 (19d)

6. Primljen je račun komunalne naknade 4.000.

4170 220(1) 4.000 4.000 (17) 4.000 (1)

7. Gotovinski utržak iz zadatka 3. je uplaćen na žiro-račun. Primljeni čekovi su naplaćeni.

102 1000 114PS087.500 87.500 (1) (1) 87.500

(2) 35.000PS035.000 35.000 (2)

8. Kupljeni su rashladni uređaji za prodavaonicu fakturne vrijednosti 30.000 (€ 4.000). PDV pri uvozu plaćen je i iznosi 7.500. Prijevoz u vlastitoj režiji fakturiran je 2.000. Uređaj je montiran i stavljen u uporabu.

Page 57: Računovodstvo - Zbirka zadataka

037 1402 221(1) 30.000(2) 2.000

32.000 (3) (1) 7.500 7.500 (1a) 37.500 (1)

031 781(3) 32.000 (19e) 2.000 2.000 (2)

100

(1a) 7.500

9. Do dana bilanciranja obračunana je amortizacija NPO 10.000.

031 039 4312PS0 32.000 10.000 (1) (1) 10.000 10.000

(17)

10. Dana je akontacija za službeni put u iznosu 3.000. Po povratku s puta, djelatnik je podnio obračun na 2.500, od čega dnevnice iznose 1.000, trošak noćenja 1.000, i troškovi prijevoza 500. Po obračunu akontacije djelatnik je neutrošenu svotu akontacije vratio u blagajnu.

102 130 230(5) 500 3.000 (1) (1) 3.000 3.000 (5) (5) 2.500 1.000 (2)

1.000 (3)500 (4)

460(2) 1.000(3) 1.000(4) 500

2.500 (17)

11. Obračunan je trošak plaća u iznosu 25.000, doprinosa na plaće 4.250, doprinosa iz plaća 5.000, porez i prirez 6.300. Sve obveze su plaćene.

420 230 421(1)25.000 25.000 (17) (2) 25.000 25.000 (1) (1) 6.300 6.300 (17)

241 422 242(2) 6.300 6.300 (1) (1) 5.000 5.000 (17) (2) 9.250 5.000 (1)

4.250 (1)

423 1000(1) 4.250 4.250 (17) 40.550 (2)

12. Obračunava se trošak struje za obračunsko razdoblje u iznosu 8.000 (faktura nije primljena).

290 406

Page 58: Računovodstvo - Zbirka zadataka

8.000 (1) (1) 8.000 8.000 (17)

13. Kupljene su dionice dioničkog društva „R-trade“ d.d. za 100.000 (3% udjela u društvu). Obračunane su i naplaćene dividende u iznosu 15.000.

Metoda troška

062 1000 123(1) 100.000

100.000 (1) (2) 15.000

775(19f) 5.000 5.000 (2)

14. Uništen je uređaj nabavne vrijednosti 45.000, ispravka vrijednosti 25.000. Osiguranje priznaje štetu u visini 12.000.

031 039 1280PS0 45.000 45.000 (1) (1) 25.000 25.000 PS0 (1) 12.000

731(1)8.000 8.000 (19g)

15. Sve dionice „R-trade“ d.d. su prodane za 125.000.

062 100 774PS0 100.000

100.000 (1) (1) 125.000 (19h) 25.000

25.000 (1)

16. Saldirajte PDV. (Na)platite razliku.

∑ obveza (240) 35.000∑ potraživanje (140) 50.000D (potraživanje) 15.000

1407(16) 15.000

17. Sve troškove prebacite na teret rashoda razdoblja.

∑46.0004.00010.00

02.50025.00

Page 59: Računovodstvo - Zbirka zadataka

06.3005.0004.2508.0007105

0

491 720(17) 71.050

71.050 (18) (18) 71.050 71.050 (19i)

18. Izračunajte rezultat poslovanja temeljem podataka svih prethodnih zadataka. Porez na dobit 20%, zadržana dobit 40%, rezerve 5%, dividende 35%.

790(19c)

84.000(19d)

630(19g) 8.000(19i)

71.050 (20) 14.320

6.000 (19a)140.000(19b) 2.000(19e) 5.000(19f) 25.000(19h)

Dobit prije oporezivanja 14.320Porez na dobit (20%) 2.864Ukupna dobit poslije oporezivanja 11.456

800 803 243(22) 14.320

14.320(20) (21) 2.864 2.864 (22) 2.864 (21)

804 950(23) 11.456

11.456(22) (24) 5.728(25) 716(26) 5.012

11.456 (23)

1. PONOVLJENI KOLOKVIJ (13.02.2014.)

920 201 940716 (25) 5.012 (26) 5.728

(24)

Page 60: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Na tržištu vrijednosnih papira kupljeno je 100 dionica poduzeća „A“ (od ukupno izdanih 1.000) za 50.000 kn. Plaćena je provizija brokeru 2.500 kn (od čega PDV 500). Poduzeće „A“ ostvarilo dobit u ukupnom iznosu od 90.000 kn, a za dividende izglasalo 50% dobiti. Dividende su isplaćene.

100 062 140(4) 4.500 50.000 (1)

2.500 (2)(1) 50.000(2) 2.000

(2) 500

123 775(3) 4.500 4.500 (4) 4.500 (3)

1001000

∗100=10%→metoda troška

90.000∗0,5=45.000∗0,1=4.500

Dan je zajam drugom poduzeću u vrijednosti 300.000 na rok od 5 mjeseci uz kamatu od 12%. Kredit se naplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima. Primljen je prvi anuitet u iznosu od 61.812 (kamata 3.000, otplatna kvota 58.812).

1000 115 771(2) 61.812 300.000

(1)(1) 300.000

58.812 (2) 3.000 (2)

Stroj čija je nabavna vrijednost 220.000, a ispravak vrijednosti 90.000 prodan je kupcu za 184.500 (vrijednost isporuke 150.000 + PDV 37.500). Kupcu je stroj prodan na dugoročni kredit s rokom otplate 2 godine.

0301 0390 4820PS0220.000

220.000 (1) (1) 90.000 90.000 PS0 (1) 130.000

120 7811 2600(2) 187.500

187.500 (3) 150.000 (2) 37.500 (2)

0713(3) 187.500

Zbog kašnjenja u plaćanju, kupcima su obračunate zatezne kamata 30.000 kn.

1241 771(1) 30.000 30.000 (1)

DODATNI ZADACI ZA USMENI ISPIT

Page 61: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Kupljena je koncesija u vrijednosti 500.000 + 125.000 PDV.

0110 1000 140(1) 500.000

625.000 (1)

(1) 125.000

Kupljeno je 10% dionica poduzeća X d.d. za 100.000. Poduzeće X je ostvarilo dobit u iznosu 10.000. Za isplatu dividendi izglasano je 50% dobiti. Dividenda je isplaćena.

10% metoda troška

1000 062 123(3) 500 100.000

(1)(1) 100.000

(2) 500 500 (3)

775500 (2)

10.000 x 0,50 = 5.000 x 0,10 = 500

Kupljeno je robe nabavne vrijednosti 100.000 (bez PDV-a): 50% kreditom na 12 mjesečnih rata i 12% kamata: 50% gotovinom. Obračunajte plaćanje prve rate kredita.

660 140 1000PS0 X 100.000 (1) 25.000 (1) 62.500 (1)

10.090 (2)

215 473(2) 8.879,20

62.500 (1) (2) 1.210,80

a=C∗rn (r−1 )

rn−1=62.500∗1,1212 (1,12−1 )

1,1212−1=10.090

I k=Ck−1∗p

100=1.210,80

Ok=8.879,20

Plaćeno je osiguranje od automobilske odgovornosti za godinu dana unaprijed u iznosu od 12.000. Proknjižite trošak osiguranja za prvi kvartal.

1000 190 464012.000 (1) (1) 12.000 3.000 (2) (2) 3.000

Početno stanje potraživanja za PDV u primljenim fakturama iznosi 25.000, a obveza za PDV u izlaznim fakturama iznosi 116.000. Saldirajte i platite obvezu za PDV.

140 240 2407PS0 25.000

25.000 (1) (1) 116.000 116.000 PS0

91.000 (1)

Page 62: Računovodstvo - Zbirka zadataka

Prodana je roba kupcima po dugoročnom robnom kreditu prodajne cijene 500.000 + 125.000 PDV. 

071 240 760(1) 625.000

125.000 (1) 500.000 (1)

660 710500.000

(2)(2) 500.000

Unajmljen je poslovni prostor za koji je plaćen godinu dana unaprijed najamnina u iznosu 12.000 (2.400 PDV). Proknjižite troškove najma za pola razdoblja najma.

100 290 41414.400 (1) (1) 12.000 6.000 (2) (2) 6.000

140(1) 2.400

Unaprijed je naplaćen najam poslovnog prostora za 1 godinu u iznosu 60.000 + 15.000 PDV. Na dan sastavljanja financijskih izvještaja proteklo je pola razdoblja najma.

1000 293 240(1) 75.000 (2) 30.000 60.000 (1) 15.000 (1)

75730.000 (2)

Unaprijed naplaćen najam poslovnog prostora u iznosu 100.000 (25.000 PDV). Na dan sastavljanja financijskih izvještaja proteklo je pola razdoblja najma.

100 293 240(1) 125.000

(2) 50.000 100.000 (1) 25.000 (1)

75750.000 (3)

Utvrđena je nefakturirana potrošnja vode u iznosu 200.000 (50.000 PDV). Naknadno je stigao obračun i faktura na iznos 120.000 (30.000 PDV ). Faktura je plaćena.

406 290 220(1) 200.000

(2) 200.000 200.000 (1) 150.000 (2)

140 781(2) 30.000 80.000 (2)