of 13 /13
B. P. Demidovič i suradnici ZADACI I RIJEŠENI PRIMJERI IZ MATEMATIČKE ANALIZE ZA TEHNIČKE FAKULTETE

Demidovic-zbirka zadataka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zbirka zadatka iz matematike

Text of Demidovic-zbirka zadataka

 • B. P. Demidovi i suradniciZADACI I RIJEENI PRIMJERI IZ MATEMATIKE ANALIZE

  ZA TEHNIKE FAKULTETE

 • Copyright 2003, Golden marketing-Tehnika knjiga, ZagrebSva prava pridrana

  NakladnikGolden marketingTehnika knjiga

  Juriieva 10, Zagreb

  Za nakladnikaFranjo Maleti, dipl. prav.

  Urednikprof. dr. sc. Boris Pavkovi

  Preveli s ruskogaIvan Uremovi, in.

  Zvonimir Vistrika, in.

  Redaktor hrvatskog izdanjaakademik Danilo Blanua

  prof. dr. sc. Boris Pavkovi

  Naslov izvornikaZADA^I UPRA@NENIW MATEMATI^ESKOM^ ANALIZ^

  DLW VT^ZOV

  V. B. Demidovi 1998.

  ISBN 953-212-149-8

 • GOLDEN MARKETINGTEHNIKA KNJIGA

  ZAGREB

 • PREDGOVOR PRVOM IZDANJU

  Gradivo iz raznih podruja matematike analize moe se samo onda temeljito svladati ako se pojedine metode i raunski postupci uvjebavaju rjeavanjem veeg broja primjera. Povrh toga je neophodno da se vidi i primjena tih metoda na probleme prirodnih i drugih znanosti te na tehnike probleme. To je dakako naroito vano za one koji matematiku izuavaju upravo radi tih primjena.

  Zbirku koja evo izlazi u prijevodu sastavilo je vie ruskih autora pod redakcijom B. P. Demidovia. Ona se odlikuje bogatstvom dobro odabranih primjera iz svih podruja matematike analize, iz diferencijalnog rauna, integralnog rauna i diferencijalnih jed-nadbi, a obraene su i metode priblinog raunanja. Pri tome su u tekstu dana kratka, ali temeljita teorijska objanjenja i lijep broj potpuno izraenih standardnih primjera. Za sve numerike zadatke dana su na kraju knjige rjeenja, a za tee zadatke, oznaene s jednom ili dvije zvjezdice (*) uz broj i kratke upute. U dodatku se mogu nai neke najvanije tablice i niz nacrtanih krivulja. U samom tekstu takoer ima preko stotinu crtea.

  Opseg obuhvaenog materijala vidi se potanje iz sadraja. Moe se rei da je uzeto u obzir sve to ulazi u okvir uvodnih predavanja matematike analize na fakultetima i vi-sokim kolama, s izuzetkom analitike geometrije kojoj se redovno posveuju posebne zbirke izdataka.

  Vjerujem da je izdavanjem ove odline zbirke znatno olakano izuavanje matemati-ke analize svim studentima koji se njome bave bilo kao glavnim predmetom studija, bilo kao sredstvom koje im je neophodno za svladavanje tehnikih ili drugih znanosti, jer pored primjera koji slue uvjebavanju formalnih postupaka ima velik broj primjera gdje se ti postupci primjenjuju na konkretne tehnike i zikalne probleme.

  D. Blanua

  PREDGOVOR SEDMOM IZDANJU

  U ovom sedmom izdanju ispravljene su zapaene grake pogreke, provedenipotrebni jezini ispravci a pojedine denicije i pojmovi temeljitije su pojanjeni.

  Vodili smo rauna i o usklaenosti strunog nazivlja s onim koje se danas rabi na naim fakultetima kao i o usklaenosti s novim sustavom jedinica.

  U Zagrebu, rujna 2003. I. Uremovi

 • B. P. Demidovi i suradniciZADACI I RIJEENI PRIMJERI IZ MATEMATIKE ANALIZE

  ZA TEHNIKE FAKULTETE

  NakladnikGolden marketingTehnika knjiga

  Zagreb, Juriieva 10tel.: 01/4810-819, 4810-820

  faks: 01/4810-821e-mail: [email protected]

  www.gmtk.net

  Graka pripremaSlavko Vlahov

  Likovno rjeenje korica Studio Golden, Tanja Baloti

  Tisak i uvezZnanje, Zagreb

  CIP Katalogizacija u publikacijiNacionalna i sveuilina knjinica Zagreb

  UDK 517 (075.8) (076)

  ZADACI i rijeeni primjeri iz matematike analize : tehnike fakultete / G. S. Baranenkov... ; redaktor B. P. Demidovi ; . 7. ispravljeno izd. Zagreb : Golden marketing Tehnika knjiga, 2003.

  Prijevod djela: Zadai i upranenija po matematieskomu analizu dlja vtuzov.

  ISBN 953-212-149-8

  I. Baranenkov, G. S.I. Matematika analiza -- Zbirka zadataka

  430903040