of 78 /78
1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Маша Букуров и Синиша Бикић РАСПРОСТИРАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА -скрипта задатака- Нови Сад 2014

Zbirka zadataka izzs

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rasprostiranje poremecaja

Text of Zbirka zadataka izzs

 • 1

  - -

  2014

 • 2

  1. 1. =1 cm2, . - , , C(z=0)=100 g/cm3 C(z=10 cm)=0 g/cm3, D =10-5 cm2/s. . .

  1

  10cm - 0cm10 0z

  C z C zCq A Az

  ' 'D D

  -5 -40 -100-10 1 10 g/s

  10 .

  "+" , z-. , , . 2. , , D a) ) ? 2 ) , . . x t . , , 2 /x t D .

 • 3

  ) , , . x t 2 /x t D . 3. h= 40 cm . 1 20 cmh . . 1.1.

  1.1

  t [s] [cm] 1. 86400 3,0 2. 345600 6,0

  : ) D ; ) . 3 a) .

  2 ts D ,

  2

  2tsD .

  , 1.1,

  22 -9 211

  1

  0,03= = 5,2 10 m /s,

  2 2 86400ts D

  22 -9 222

  2

  0,06= = 5,2 10 m /s.

  2 2 345600ts D

  D =5,210-5 m2/s. ) je L=40 cm. 4s 95% , 4L s .

  4 4 2 ts D = 40 cm,

  22 59

  0,1 = = = 9,61 10 s

  2 2 5,2 10t s D .

 • 4

  4. - CO2, m = 0,1 g, (t = 0) , =5 cmr . - CO2

  1 ppm C =50 cm x , ) ) .

  : = 1,23 kg/m3 ; = 1000 kg/m3; D= 1,7110-5 cm2/s; D = 0,14 cm2/s. 4 )

  9 36

  1ppm,

  1,23 1,23 10 g/cm .10

  a

  C

  C

  r

  x y z x y zC C C C C C Cv v v St x y z x x y y z z

  D D D .

  0x y zv v v . , .

  .C const - 0C Cy z

  .

  , 0S . , x -.

  2

  2

  C Ct x

  D.

  2

  exp44

  m xCtA tp

  DD.

  1 ppm C 50 cmx

  2

  9 322 2

  50cm0,11,23 10 g/cm exp4 0,14cm /s5cm 4 0,14cm /s

  gttp p

  ,

  4 3

  9 9,599 10 4,464 101,23 10 exptt

  ,

 • 5

  354,464 10exp 0,128 10 t

  t

  . (1)

  (1) . . (1) 1y t , (1) 2y t . 350 500 st (1), 1y t

  2y t . 1y t 2y t . 1 1y t y t , 420 st . (1)

  , C = 1 ppm x = 50 cm t = 432 s.

  )

  6 36

  1ppm,

  1000 1 10 g/cm .10

  C

  C

  r

  ),

  2

  exp44

  m xCtA tp

  DD.

  1 ppm C 50 cmx

  2

  6 35 22 5 2

  50cm0,1g1 10 g/cm exp4 1,71 10 cm /s5cm 4 1,71 10 cm /s ttp p

  ,

  2 76 8,69 10 3,655 101 10 exp

  tt

  ,

  743,655 10exp 0,115 10 t

  t

  . (2)

 • 6

  (2) . . (2) 1y t , (2) 2y t . 7 70,5 10 2 10 st (2), 1y t

  2y t . 1y t 2y t . 1 1y t y t , 71,12 10 st . (2)

  , C = 1 ppm x = 50 cm 71,12 10 st .

  5. . je o 1 kgm . , D = 0,01 m2/s. , . , 1 mh 5 mb . a) ) , ) )

  5 ) . , 2s . 2 = 50 m,

  2 2 50t D ,

 • 7

  2 250 50

  31250 s=8,68 h8 8 0,01

  t D.

  )

  x y z x y zC C C C C C Cv v v St x y z x x y y z z

  D D D .

  . 0x y zv v v . , .

  0C Cy z

  .

  x-. , . 0S .

  2

  2

  C Ct x

  D . , ,

  2

  , exp44

  m xC x ttA tp

  DD. (1)

  , )

  2

  2

  22 , 31250 exp

  24mC x t s

  A ts

  ssp

  D

  1 exp -2

  5 1 4 3,14 0,01 31250

  -4 3 3= 4,3 10 kg/m =0,43 g/m . ) (x = -50 m) .

  50 , 0d C x m tdt

  . . (1) , t . t 50 mx , 1.1.

 • 8

  1.1 50 mx 1, max 0,97C g/m3 t = 120 000 s.

  2.

  6. , a 10 cm2 , 1 2 20 cm/sv v . 1 9mg/lC ,

  2 0 mg/lC . , . , 3C ( )

  6 , 2.1, 1, 2 3, , .

  / 0C n . ,

  d d d .nCC V Cv n A A S

  t n

  D

 • 9

  2.1

  / 0t ,

  d 0C vt .

  ,

  dnCD An

  =0 .

  o1 1 1 1 1 1 1 1 1 1cos , cos180v n v n v n v n v n , o2 2 2 2 2 2 2 2 2 2cos , cos180v n v n v n v n v n , o3 3 3 3 3 3 3 3 3 3cos , cos 0v n v n v n v n v n .

  1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

  C dvn A C v n A C v n A C v n A .

  1 1 1 2 2 2 3 3 3 0v A C v A C v A C . (1)

  1 1 2 2 3 30 v A v A v A (2) (1) (2)

  6

  61 1 1 2 2 23

  1 1 2 2

  0,2 0,1 9 10 0,2 0,1 0 4,5 10 kg/L=4,5 mg/L0,2 0,1 0,2 0,1

  v AC v A CCv A v A

  .

  7. 21 10cm . , 5 g/sS . 1 10 cm/sv , .

 • 10

  7 , 2.2, 1 2 , . / 0C n .

  2.2

  ,

  d d d .nCC V Cv n A A S

  t n

  D

  / 0t ,

  d 0C vt .

  ,

  dnCD An

  =0.

  o1 1 1 1 1 1 1 1 1 1cos , cos180v n v n v n v n v n , o2 2 2 2 2 2 2 2 2 2cos , cos180v n v n v n v n v n .

  1 1 1 1 2 2 2 2

  C dvn A C v n A C v n A .

  1 1 1 2 2 2 0v A C v A C S , 1 0C ,

  2 2 2 0v A C S . (1)

  1 1 2 20 v A v A (2) 1 2A A 1 2v v .

 • 11

  (1) (2),

  3 32 42 2 1 1

  0,005 50 kg/m 50 mg/cm0,1 10 10

  S SCv A v A

  .

  8. 21 2 20 cmA ,

  o1 10 Ct o2 20 Ct . 3A .

  , : . : tr r p pc c t .

  8

  d d dnCC V Cv n A A S

  t n D

  ,

  3J/mpC c Tr ,

  : - [kg/m3]; pc - [J/kgK];

  T - [ K ].

  d d dpp p nc T

  c T V c Tv n A A St n

  rr r

  D .

  2.3

  0t

  ,

  d 0C Vt .

  ,

  / 0T n , .

  d 0nC An

  D , 2.3. , , . =0S .

  o1 1 1 1 1 1 1 1 1 1cos , cos180v n v n v n v n v n , o2 2 2 2 2 2 2 2 2 2cos , cos180v n v n v n v n v n ,

 • 12

  o3 3 3 3 3 3 3 3 3 3cos , cos0v n v n v n v n v n .

  1 1 2 2 3 3

  dp p p pc Tv n A c Tv A c Tv A c Tv Ar r r r .

  1 1 1 2 2 2 3 3 30 p p pc T v A c T v A c T v Ar r r . (1) ,

  1 1 2 2Q v A v A . (2)

  1 1 2 2 3 3Q v A v A v A . (3) (1), (2) (3)

  1 1 1 21 1 1 2 2 23 1 23 3 1 1

  1 288,15 K2 2

  v A T Tv AT v A TT T Tv A v A

  ,

  . o

  3 15 Ct .

  9. , 0x . (x > 0) 2800 W/mSH . oT , /T x x > 0. h=1 m, b=10 m v=1 m/s.

  20,1 m /sD . 4200 J/kgKpc , 31000 kg/m .

  : tr r p pc c t . 9

  x . pC c Tr

  d d dpp p n Sc T

  c T V c Tv n A A H xbt n

  rr r

  D . (1)

 • 13

  0t ,

  d 0pc T Vtr .

  o1 1 1 1 1 1 1 1 1 1cos , cos180v n v n v n v n v n , o2 2 2 2 2 2 2 2 2 2cos , cos180v n v n v n v n v n ,

  1 2

  dp p pc Tv n A c vbhT c vbhTr r r .

  Tx

  n . +, -.

  2 1

  dn p pC T TA c bh c bhn x x

  r r D D D . ( ) 2J/smSH , ,

  2J/msS

  H ,

  JsS

  H xb .

  (1)

  2 12 1

  0 p p ST Tc vbh T T c bh H xbx x

  r r

  D . (2)

  T x

  2 1 /T T T x x ,

  2 1

  T T T xx x x x

  ,

  2

  20 p ST Tc h xb v H xbx x

  r

  D .

  xb , 2

  20 p ST Tc h v Hx x

  r

  D . (3)

  . x

  T Tv vx x

  ,

 • 14

  2

  2 2

  T Tx x

  D D ,

  T x . ,

  v xPe D

  .

  1Pe , 2

  2

  T Tvx x

  D, .

  1Pe , 2

  2

  T Tvx x

  D, .

  x , , ?

  1v xPe D

  ,

  0,1 0,1 m1

  xv

  D .

  , 100 m 1 km. 1 mx , . (3)

  0 p STc hv Hx

  r . (4)

  o o

  4800 C C2 10 0,21000 4200 1 1 m km

  S

  p

  HTx c hvr

  .

  pC c Tr

  .p x p y p z p

  x p y p z p

  c T v c T v c T v c Tt x y z

  c T c T c T Sx x y y z z

  r r r r

  r r r

  D D D

  (5)

  f tr , , , ,f x y z tr . 0y zv v .

  , ,x y z f x y z D D D D . ,

  ,t f y z , . 0T Ty z

  .

  2J/smSH . , h

 • 15

  2J/m

  sSH

  ,

  3J/ms

  SHSh

  .

  , (5) 2

  2S

  pHT T Tc v

  t x x hr

  D . (6)

  dd

  S

  p

  HT T Tvt t x c hr

  .

  ( ), (6)

  s

  p

  HTx c hr

  . (7)

  ,

  Sop

  H t T t

  c hr

  .

  S

  p

  Hc hr

  .

  2.4

 • 16

  10. 4CH . , 6 22 10 m /s D . . 31 m /sQ , . 6 210 mA , .

  , , . , . o1 C 1 m . , 4CH . 10

  2.5

 • 17

  , 2.5. , , 1-1 2-2. . ,

  d d d .nCC V Cv n A A S

  t n

  D

  / 0t , 4CH

  d 0C vt .

  1 0C , ( ) 2 .C const . S , , z - ,

  dnC CD A An z

  zD .

  ( 4 mz ),

  3 33 2

  4

  4 5 0,4 10 4 10 3,6 10 kg/m ,4 54 5z

  C z C zCz

  z - . 2 - 2.

  o1 1 1 1 1 1 1 1 1 1cos , cos180v n v n v n v n v n , o2 2 2 2 2 2 2 2 2 2cos , cos0v n v n v n v n v n .

  1 1 1 1 2 2 2 2 1 2

  C dvn A C v n A C v n A C Q C Q . 1 0C ,

  2

  C dvn A C Q .

  2 0CQC A Sz

  D .

 • 18

  3 6 3 6 32 1 0,4 10 2 10 3,6 10 10 6,8 10 kg/s=6,8 g/sCS QC Az D

  .

  11. A B , . , B . . . : ) 0z z H . ) ? , .

  11

  2.6

  ) A. A, 2.6 ,

  z-, 0z z H , 0Cz

  .

  0Cz

  ,

  zCq Az

  D ,

  0z z H 0zq , . z-.

 • 19

  B. B, 2.6 ,

  z-, 0z 0Cz

  .

  0Cz

  , z

  Cq Az

  D,

  0z 0zq , . z-.

  z H 0Cz

  ( B ),

  0zq . )

  2 2 2

  2 2 2x y zC C C C C C Cv v vt x y z x y z

  D .

  , . 0x y zv v v .

  , 0C Cx y

  .

  2

  2

  C Ct z

  D .

  0Ct

  , . ,

  2

  2 0Cz

  .

  A. A 2

  2 0Cz

  ,

  .C constz

  A,

  A z- . A .

  B. 0z B 0Cz

  ,

  z H 0Cz

  ( ,

  B ). z- . B z- . B .

 • 20

  12. . , . . : ) , . (. ,

  0,11/dank ). . ) , :

  ( ) , 0 8 mg/LC z . 10 mz , .

  ) 20,1cm /sD ? ) 1 mg/L , . 12 )

  2 2 2

  2 2 2x y zC C C C C C Cv v v St x y z x y z

  D .

  , 0Ct

  .

  , 0x y zv v v .

  , . 0C Cx y

  .

  2

  20C Sz

  D .

  S kC ,

  2

  2 0C kCz

  D .

  exp expk kC z A z B z D D

  .

  -6 -10,1 1/dan=1,157 10 sk , 2 -5 20,1 cm /s=10 m /sD .

 • 21

  6

  -15

  1,157 10 0,34 m10

  k

  D.

  ) . 0z 8 mg/LC

  38 10A B (1)

  10 mz -10

  0z

  Cz

  exp 10 exp 10 0k k k kA B D D D D

  ,

  exp 10 (0,34) exp 10 (0,34) 0A B , 0,033 29,96A B ,

  908A B (2)

  (1) (2) 37,99 10A ,

  68,8 10B .

  3 67,99 10 exp 8,8 10 expk kC z z z D D

  .

  ) , , . 10mz . , 2.7, . 0,53 mg/LC .

  2.7

 • 22

  ) 1 mg/L , .

  3. 13. j, . ! 13 j,

  2

  , exp44yz

  m xC x ttA tp

  DD,

  2 2

  , , exp4 44 x yz x y

  m x yC x y tt tL tp

  D DD D,

  2 2 3

  3/ 2, , , exp 4 4 44 x y zx y z

  m x y zC x y z tt t ttp

  D D DD D D.

  . , maxC t

  max 1/ 24yzmC

  A tp

  D,

  max 4z x y

  mCL tp

  D D

  ,

  max 3/ 24 x y zmC

  tp

  D D D.

  3/ 2maxC t ,

  , . , 1maxC t

  , 1/ 2maxC t

  .

  14. . A 1 kmz 1 kgm . 60 mint max 0,03 mg/LC . . 14 . , t . , . d / d 0, d /d 0, d / d 0C x C y C z .

 • 23

  , 0x y zv v v . , . , , . max 0,03 mg/LC , . , 0S .

  x y z x y zC C C C C C Cv v v St x y z x x y y z z

  D D D ,

  2 2 2

  2 2 2

  C C C Ct x y z

  D .

  0 C x y z t m x y z .

  O

  2 2 2

  3 / 2, , exp 44m x y zC x y z

  ttp

  DD.

  0x y z

  max 3/ 24mC

  tp

  D.

  ,

  2 / 32 / 3 -5 2max 1/3 10/ 0,0229 m /s4 4 3,14 3600

  m Ctp

  D .

  15. 100 mL . 10 g . x=20 m . , b=2 m h=3 m. 10 g/L . K je 20,05 m /sD .

  : ) ? ) ? ) ?

 • 24

  15 )

  2 2 2

  2 2 2x y zC C C C C C Cv v v St x y z x y z

  D .

  x , y z .

  .C const ., 0C Cy z

  .

  , 0S . ,

  0x y zv v v .

  2

  2

  C Ct x

  D.

  , C x t m x ,

  2

  , exp44yz

  m xC x ttA tp

  DD. (1)

  ) ,

  2

  20m, 10 g/L exp44yz

  m xC x ttA tp

  DD.

  t , . ,

  2200,0120 m, exp

  4 0,053 2 4 3,14 0,05C x t

  tt

  .

  0 1200 st , 3.1.

 • 25

  3.1 20 mx

  3.1 10 g/LC 1090 st .

  ) , . : .

  max 10 g/L4yzmC t

  A tp

  D

  2 2

  2 26 6

  1 1 0,01 44232 s=12,3 h64 10 10 4 3,14 0,05 10 10yz

  mtAp

  D.

  4 4 2 266mts D , . . ,

  0,01 16 g/L2 3 100

  mCV

  ,

  3[m ]V . , .

 • 26

  16. , , 1 mg , 5 cm 5 mm . 21 m . . 5 2c 10 cm /s

  D 5 24 10 cm /sp D . 10 g/L . , , , . ) 10 g/LC , ? ) . ?

  16 )

  4 2L ts D . , ,

  p p p4 4 2L ts D ,

  4 4 2c c cL ts D .

  / / 2p c p cL L D D . (1)

  ) ,

  x y z x y yC C C C C C Cv v v St x y z x x y y z z

  D D D .

  , 0S . 0x y zv v v , . 0x y z

  C C Cv v vx y z

  .

  x y z D D D D , . , ,f x y zD . , / 0C z . , . ,

  2 2

  2 2

  C C Ct x y

  D .

 • 27

  , , 0 pC x y t m x y , , , 0 5 cC x y t m x y ,

  2 2

  , , exp4 4p z p p

  m x yC x y tL t tp

  D D,

  2 25

  , , exp4 4c z c c

  x ymC x y tL t tp

  D D.

  , ,

  52 2

  p cL L (2)

  (2) (1),

  5 3,3 cm2 1,5

  pLx .

  4.

  17. 310 m /sQ , 20 mH . 2SO . 2SO ,

  310 mg/mC . 5 miniT . 21 m /sD 2 m/sv .

  : . : ) - 2SO ; ) 500 mx ; ) ? ) - 2000 mx . 17 ) . , . . - 2SO

  x y z x y zC C C C C C Cv v v St x y z x x y y z z

  D D D.

  -, . S 0 .

 • 28

  2 m/sv , 0y zv v .

  - 0Ct

  .

  - 21 m /sD . - 2SO

  2 2 2

  2 2 2xC C C Cvx x y z

  D .

  - , , 0x vt y H z . ,

  2 2 2

  3/ 2, , , exp 44x vt y H zmC x y z t

  ttp

  DD.

  , . , , , 0x vt y H z . -

  2 2 2 22 2

  3 / 2, , , exp exp .4 44x vt y H z x vt y H zmC x y z t

  t ttp

  D DD

  ) 500 mx 2 500 1000 1

  1vxPe D

  ,

  500 mx . ) / 1Pe vx D .

  1 0,5 m2

  xv

  D .

  v iT T ,

  ix Tv ,

  300 2 600 mx . 600 mx - . ) - 2000 mx . -

  2000 1000 s2v

  xTv

  .

  -

  610 10 10 5 60 0,03 kgim CQT .

 • 29

  z - , 0z . -

  2 2

  3/ 22000 , , exp exp4 44vy H y HmC x m y t T

  t ttp

  D DD.

  2 2

  3/ 2

  20 200,032000 m, , exp exp4 1 1000 4 1 10004 1 1000vy y

  C x y t Tp

  .

  - ( )C C y , 4.1.

  4.1 - 2000 mx

  2 3max 3,85 10 mg/mC 0y .

  - , . -. - 64 , 29 , . 18. m , .

  100x yL L L , 0,01zL L . L , . D , , . 0t 2 /t L D , : ) ? ) ? ) 0t 2 /t L D ? ) .

 • 30

  18 ) i -

  2 / 4i it L D . D 0,01zL L ,

  22 250,01 2 104

  z LL Lt D D D

  .

  ) , . x -. , , . 6 6 2 ts D ( 4 4 2 ts D ) . 3 3 2L ts D

  2

  18Lt D .

  99 3 3 2L ts D 2544,5 Lt

  D.

  ) 0t 2 /t L D .

  252,5 10 Lt

  D,

  ,

  . 0Cz

  .

  , 2 2545 / /L L DD , . 2 2/18 /L LD D , , . .

 • 31

  ) ,

  2 2 2

  2 2 2x y zC C C C C C Cv v v St x y z x y z

  D .

  , . 0x y zv v v . ,

  0Cz

  . , 0S .

  2 2

  2 2

  C C Ct x y

  D .

  ,

  2 2

  , , exp4 4z

  m x yC x y tL t tp

  D D.

  4.2

  , , . , 4.2. , . 1 , x -. 3 , y -. 2 . , . , . , 2 . , ,

  2 2 2 2

  2 2 2 2

  exp exp4 4

  , , ,4

  exp exp4 4

  z

  x L y L x L y Lt tmC x y t

  L t x L y L x L y Lt t

  p

  D D

  D

  D D

  , .

 • 32

  19. , , 30,005 m /sQ , . 75 m , 2 m 10 m . , 25 m . 20,1 m /sD : ) . ) ? ) . ) , , , , v x t mD . : . 19 )

  40,005 2,5 10 m/s2 10

  QvA

  .

  75 mL 42,5 10 75 0,1875 0,19

  0,1vLPe

  D

  .

  50 mL 42,5 10 50 0,125 0,13

  0,1vLPe

  D

  .

  1Pe , . ) ,

  2 2 2 50 mts D ,

  2 2

  2

  50 m 50 m3125 s=0,86 h 1 h

  8 8 0,1 m /st D

  .

  . ) i-

  2

  4i

  mi

  Lt

  D.

  2 22 10 s

  4 4 0,1mhht D

  ,

 • 33

  2 210 250 s4 4 0,1mbbt D .

  ) , .

  , Cn

  ,

  . . , , . .

  2 2

  ' '

  25 25, exp exp ,

  4 44yz

  x xmC x tt tA tp

  D DD

  , , , . 20. , 25 m . m=1 kg . , , 20,01 m /sD . 5 mb , 1 mh . , . , . : ) , 10 ? ) , ? ) 30,2 g/mdC , ? 20

  4.3

 • 34

  ,

  2 2 2

  2 2 2x y zC C C C C C Cv v v St x y z x y z

  D .

  , 0x y zv v v . , .

  0C Cz y

  ,

  . , . 0S .

  2

  2

  C Ct x

  D.

  ,

  2

  , exp44

  m xC x ttA t

  DD.

  , , . 150 mx .

  22 150

  , exp exp ,4 44

  xm xC x tt tA tp

  D DD (1)

  , , 75 mx . . ) , 50mx ,

  2 2

  3 3 3

  50 100150 m, 36000 s exp exp4 0,01 36000 4 0,01 360005 4 3,14 0,01 36000

  0,521 10 kg/m 0,521 g/m .

  C x t

  ) . (1) ,

  2 250 100150 m, exp exp

  4 0,01 4 0,015 4 3,14 0,01C x t

  t tt

  .

  60 10 st C f t , 4.4.

 • 35

  4.4. C f t

  , 3max 0,82 g/mC , 50,75 10 st . ) 30,2 g/mdC , . , . , 30,2 g/mdC 15000 st . , . ,

  2 2 75 m2L t D ,

  . 2 275 75 70312,5 s

  8 8 0,01t D

  .

  15000 st , .

  5. 21. 1gm , , 30,1 cm /sQ 21 cmA . , 5 210 cm /sM

  D , e 100 MD D . , 100 cmx .

  20,01 cm /sn .

 • 36

  21

  -6

  -4

  0,1 10 0,001 m/s10

  QvA

  .

  4 4 1 1,13 cmAdp p

  .

  -2 -2

  -40,1 10 1,13 10 11,3 2300

  0,01 10vdRen

  ,

  .

  2 -26

  -9

  0,1 10 100 10 1010M

  vLPe

  D.

  1Pe . 100 cmL

  1 1000 s0,001

  Ltv

  .

  , . . 95% 4s ,

  -9 34 4 2 2 10 1000 5,65 10 mt D .

  M . 0C Cy z

  .

  , ,

  0y zv v . , 0S . . ,

  x y z x y zC C C C C C Cv v v St x y z x x y y z z

  D D D ,

  , 2

  2

  C C Cvt x x

  D.

  2, exp / 44yz

  mC x t x vt tA tp

  DD

  .

 • 37

  100 cmL

  3

  3

  94

  2

  10100 cm, 1000 s 28,2 g/cm4 4 3.14 1010

  0,1 10

  maxmC C x L t

  A t

  D.

  22. 1 kg 210 mA . 100 mx .

  1 20,001 m/s, 0,1 m/sv v 3 1 m/sv . 21 m /sD . ) vT , TD , Pe . ) . . ) ? . ) 10 siT . ?

  5.1 1 20,001 m/s, 0,1 m/sv v 3 1 m/sv 100 mx .

  22 ) ) 100 mL 21 m /sD , vT , TD Pe 5.1.

 • 38

  5.1 vT , TD Pe 1 20,001 m/s, 0,1 m/sv v 3 1 m/sv .

  v [m/s] 2= /8 sDT L D = / svT L v /Pe= vL D - 1. 0,001 1250 100000 0,1 2. 0,1 1250 1000 10 3. 1 1250 100 100

  ) 1Pe , L vT , . L vT . , L vT . . 1Pe , . , L . , , ( ). , , . 210 mA . , 1/ 210 my zL L .

  2 10 2,5 s4 4 1

  im

  Lt iD.

  TD vT 2,5 s , . .

  2

  , exp44yz

  m xC x ttA tp

  DD.

  . . , 0x

  max , 4yzmC x t

  A tp

  D.

  , , vT

  31, 0,089 g/m4 10 4 3,14 1 100000vmC x L t T

  A tp

  D.

  vT L , 5.1. 4000 st 3=0,25 g/mC . 1Pe

 • 39

  L vT . , L . , , vT

  31, 0,892 g/m4 10 4 3,14 1 1000vmC x L t T

  A tp

  D.

  vT L , 5.1. , , vT

  3max 1, 2,82 g/m4 10 4 3,14 1 100v yzmC x L t T

  A tp

  D.

  vT L , 5.1. ) 10 siT . 100 mL 100 st , . . 23. 32 m /sQ , . 220 m . . 100 mg/L , . , , 100 s . 1 km . 0,5 mg/LC . :

  2 250 cm/s, 10 m /s, 0,1 m /sx y zv D D D 2 22 cm/s, 1 m /s, 0,01 m /sx y zv D D D .

  : ) ; ) ; ) ; ) ? 23 y zD D 220 m ,

  m20

  4 yT

  D.

 • 40

  5.2 vT , TD , mT Pe 1 50 cm/sv 2 2 m/sv .

  v [m/s] 2

  m /sy

  D

  2

  = 20/ 4

  m /s

  m yT

  D 2

  m /sx

  D

  2

  = / 8

  m /s

  2xT L

  D D

  = /s

  vT L v

  /Pe= vL-

  D

  1. 0,5 0,1 50 10 12500 2000 50 2. 0,02 0,01 500 1 125000 50000 20

  mT T D vT , y z - . , 1000 m . , . ,

  x y z x y zC C C C C C Cv v v St x y z x x y y z z

  D D D .

  , . / 0C y / 0C z .

  , . 0y zv v . , . 0S . 1Pe , . . ,

  x xC C Cvt x x x

  D.

  2

  , exp44 xx

  L vtmC x L ttA tp

  DD.

  2 0,1 100 20000 g 20 kgm QCt .

 • 41

  5.2

  ) , . , , max 2 mg/LC 0,5 ht . , , max 1,3 mg/LC 13 ht . , . , , . ) . 1Pe , , .

  m , 4v x vmC C x L t T

  A Tp

  D

  3

  120 1,99 g/m 1,99 mg/L

  20 4 10 2000maxC

  p

  ,

  31

  20 3,99 g/m 3,99 mg/L20 4 10 5000max

  Cp

  .

  , 4 4 2 x vTs D . x L , x L

  1 11

  1 1

  4 24 4 2 10 2000 1600 s=26,7 min0,5

  x vTTv vs D ,

  2 22

  2 2

  4 24 4 2 1 5000 20000 s=333,3 min0,02

  x vTTv vs D .

  ) 5.3, , 1000 mx , 30,5 mg/mC

  1 20 mint 2 11,5 ht .

 • 42

  5.3 5.2

  24. 310 m /sQ , 20 mH . 2SO . 2SO ,

  310 mg/mC . 5 miniT . 21 m /sD 2 m/sv .

  ) 2SO . . ) 500 mx . ) ? ) , 2000 mx , ?

 • 43

  24 ) . , . . - 2SO

  x y z x y zC C C C C C Cv v v St x y z x x y y z z

  D D D.

  -, . 0S . 2 m/sv , .

  -, . 0Ct

  .

  - 21 m /sD . - 2SO

  2 2 2

  2 2 2x y zC C C C C Cv v vx x x x y z

  D .

  - , , 0x vt y H z . ,

  2 2 2

  3/ 2, , exp 44x vt y H zmC x y z

  ttp

  DD.

  , . , , , 0x vt y H z . -

  2 2 2 22 2

  3/ 2, , exp exp .4 44x vt y H z x vt y H zmC x y z

  t ttp

  D DD

  ) 500 mx 2 500 1000 1

  1vxPe D

  ,

  500 mx . ) / 1Pe vx D .

  1 0,5 m2

  xv

  D .

  v iT T ,

  ix Tv ,

 • 44

  300 2 600 mx . 600 mx - . ) - 2000 mx . -

  2000 1000 s2v

  xTv

  .

  - 610 10 10 5 60 0,03 kgim CQT

  . z - , 0z . -

  2 2

  3/ 22000 , exp exp4 44y H y HmC x m y

  t ttp

  D DD.

  2 2

  3/ 2

  20 200,032000 m, exp exp4 1 1000 4 1 10004 1 1000y y

  C x yp

  .

  - ( )C C y , 5.4.

  5.4 - 2000 mx

  2 3max 3,85 10 mg/mC 0y .

  - , . -, .

 • 45

  25. , , 20,005 m /sQ , . 75 m , 2 m 10 m . , 25 m (50 m ). 20,1 m /sD : ) . ) ? ) . ) , , , , v x t mD . : . 25 )

  40,005 2,5 10 m/s2 10

  QvA

  .

  75 mL 42,5 10 75 0,1875 0,19

  0,1vLPe

  D

  .

  50 mL 42,5 10 50 0,125 0,13

  0,1vLPe

  D

  .

  1Pe , . ) ,

  2 4 2 50 mts D ,

  2 2

  2

  50 m 50 m3125 s=0,86 h 1 h

  8 8 0,1 m /st D

  .

  . ) i-

  2

  4i

  mi

  Lt D

  .

  2 22 10 s

  4 4 0,1mhht D

  ,

  210 250 s4 4 0,1mbbt D .

 • 46

  ) , .

  , Cn

  ,

  . . , , . .

  2 225 25

  , exp exp ,4 44yz

  x vt x vtmC x tt tA tp

  D DD

  , , , .

  6. 26. 6 6 6C H Cl , . , . . pvQ

  L pvC .

  : 1: 1 50 mg/LiC , 31 100 cm /siQ . 2: 2 10 g/LiC ,

  2 0,5 g/LLC . 3: 3 8 g/LiC ,

  3 0,9 g/LLC . 26

  1 1 2 2 3 3 .i i i im Q C Q C Q C const , 1 2

  6 331 1

  2 6i2

  100 10 50 10 0,5 m /s10 10

  i iQ CQC

  ,

  6 331 1

  3 63

  100 10 50 10 0,625 m /s8 10

  i i

  i

  Q CQ

  C

  .

  2 3, pv , 6-1.

 • 47

  6-1 2 3 ,

  33 2 0,625 0,5 0,13 m /spvQ Q Q .

  2 3 . 2 0,5 g/LLC 3 0,9 g/LLC . 6-1,

  d d dnCC V Cv n A A S

  t n

  D .

  0t , 0

  CdVt .

  2 3, pv , , 0S . 2, 3 pv ,

  0Cn

  .

  d 0nC An

  D .

  0Cv ndA . 2, 3 pv . 6-1, . , .

  2 2 3 3 0L pv Lpv LQ C Q C Q C .

  3 3 2 2 2,4 g/LL LLpvpv

  Q C Q CC

  Q .

 • 48

  27. 150 t/godm - , 57,9 mH . 1 kmx , -. - 2 m/sv ,

  21 m /sz D , 22 m /sx y D D . . ) CO . ) C z - . 27 - CO . 0, 0,x y z H , 59,7 mH . -

  x y z x y zC C C C C C Cv v v St x y z x x y y z z

  D D D .

  - . 0Ct

  .

  0y zC Cv vx y

  ,

  0xC

  x x D

  .

  -, . 0S . -

  x y zC C Cvx y y z z

  D D,

  2 2

  2 2y zC C Cvx y z

  D D.

  ,

  22

  , , exp4 44 y zy z

  v z Hm vyC x y zx xxp

  D DD D

  .

  . 0,y z H . , ,

  max 4 y z

  mCxp

  D D

  .

 • 49

  , . , - . 0, 0,x y z H . -,

  2 22 2

  , , exp exp4 4 4 44 y z y zy z

  v z H v z Hm vy vyC x y zx x x xxp

  D D D DD D

  ,

  , . / 1xPe vx D , / 1 mxx v D .

  1000 mx . - , 1000 mx . y , 0y . -

  2 23 2 59,7 2 59,74,75 101000 m, 0, exp exp

  4 1 1000 4 1 10004 1000 2 1z z

  C x y zp

  .

  - ( )C C z , 6.2.

  6.2 - 6.2, -

  2 3max 2,67 10 mg/mC

  , 60 mz .

 • 50

  29. , 10 g/LC . , 5 m . , , 30,000595 m /h . . 2 m . . , . 500 m . 610 m/s . 9 210 m /s . 5 210 m /s . 6 210 m /s . ) , . ) , .

  29 ) . . . , , ,x y , z . , z , / 0C z , . , , 5 m 5 m . , ( B ), .

  1/ 2 6 2 64 4 2 / 4 2 10 m /s 500 m / 10 m/s 126 my yB K L vs 500 mL , 6 210 m /syK . 5 m

 • 51

  6.3

  , 500 m, y=0x .

  3

  -6 6 2 -6

  10 g/l 0,1 m / 1 /604800 s0,11 g/l=0,011 ppt.

  10 m/s 2 m 4 10 m /s 500 m/10 m/sC

  p

  . , 30 ppt. ) . .

  8 8500 m/ 10 m/s 5 10 s 15 vT , / 2C . t 2 /xt vs , xs 2 /x xK L vs .

  5 5 2 -5 72 /10 m/s 2 (10 m /s) (500 m)/(10 m/s) 6,3 10 s=2 god.t 6.4 .

  6.4

  , je , .

 • 52

  30. , 10 mg/sm . , ,

  20 m, 40 m, 60 mx . , .

  30

  .i im C Q CQ const Ci Qi , C Q , . 6.5, .

  6.5

  ,

  mQC

  ,

  6.1.

 • 53

  6.1.

  .. mx 3g/mC

  3m /sQ

  1. 20 0,075 0,13 2. 40 0,1 0,1 3. 60 0,1 0,1

  . , , . . , . , 20 mx , . , 30,1 m /sQ . . . , 20 mint 30,05 g/mC 60 mx .

  60 0,05 m/s1200

  xvt

  .

  20,1 2 m

  0,05QAv

  .

  6.5, 60 mx , 68% . . 1 17 mint 31 0, 016 g/mC 2 24 mint 32 0, 084 g/mC .

  31 2 0,084 0, 016 0, 086 g/mC C 68% , 2s .

  1 17 mint 60 mx , 6.5, x s .

  1x vts . (1)

  6.6

  2 24 mint x s , 6.6,

  2x vts . (2)

 • 54

  6.7

  (1)

  1 1 60 0,05 1020 9 mx vts , (2)

  2 2 0,05 1440 60 12 mvt xs . , .

  222 211

  1

  9 m1 1 1 2, 4 m /min2 2 2 17 minx

  Kt t

  ss ,

  22 2 222

  2

  12 m1 1 1 3 m /min2 2 2 24 minx

  Kt t

  s s .

  2

  1 2 5,4 m /minx x xK K K .

  12 2 xK ttv

  , 2

  2

  1

  1 5,62 m /min2 2x

  t vKt .

  31. 0,0213 muD 496 % CH 52,4 10 Pap o20 Ct . , 0,0215 msD . 1 mh , 1,81 mmd , 20 ht . , .

 • 55

  31 , . 4CH 1,31 , 518,3 J/kgKR .

  31,5796 kg/mpRT

  ,

  30,6696 kg/moop

  RT .

  273,15 293,15 KT t , 273,15 288,15 Ko oT t .

  6.8

  B, 6.8,

  22o o

  o1 2 1 2p vp v

  ,

  2

  21 2

  oot

  o

  p p vv

  .

  10 m/sv

  642057,2 Pa=6,42 bar1

  p

  ,

  2

  50 Pa=0,0005 bar2v

  ,

 • 56

  ,

  2 147,9 m/s1

  oot

  o

  p pv

  .

  0,6 0,9 , 0,75 .

  0,0213 muD 0,0215 msD , 6.9,

  4 26,71 10 m4

  s uD DA .

  6.9

  2 2 4 32 7,4585 10 m /s4

  s uo ot

  D DQ v

  .

  21

  2m

  mv hp k

  d . (1)

  1 108 m/sv .

  6.2

  mmd 0,517 0,6 0,715 0,8 0,915 1,1 1,22 1,45 1,81

  e 0,355 0,343 0,352 0,378 0,394 0,401 0,397 0,4 0,395

  1,81 mmd 6.2 ( ) 0,395e .

  4,2

  1,53 75,68ke

  .

 • 57

  1

  290,65 K2

  om

  T TT .

  2 0,034406o

  m

  T TT

  .

  o17,5 Cmt 6.2 ( ) 51,098 10 Pa s .

  o17,5 Cmt

  3273 0,629 kg/mommT

  .

  6.2

  o Ct 0 100 200 300 400 500

  710 Pa s 10,4 13,3 16,1 18,5 20,8 22,7 o15 Cmt

  5 21,745 10 m /sm

  .

  11 107,35 m/smm

  v TvT

  .

  10,45Re 13171

  1mv d

  e e

  .

  75 15 1 1,1364Re Re

  .

  ,

  37,978h kd

  .

  1 0,1607

  1z

  .

  30,00011947 m /sz oQ Q .

  10 h 38,601 mV Qt .

 • 58

  51,4 10 Paop p p .

  12 108,27m

  m

  pv

  ,

  1 108 m/sv .

  7. 32. D , . 20x D 40x D . ) ksvv y . . ) .

  32 ) rmsv . 20x D , 40x D . ( ) .

 • 59

  7.1

  ) B x x . . , . , . ,

  . , 2yBl .

  7.2

 • 60

  33. 1 mmd . 31000 kg/mr 20,01 cm /sn .

  ) e *v . ) ), t . ) sd ) t . ) ) 3 mmy 3 cmy . . 33 ) , 7-3. . . 1,

  1 0,1 cmy 1 0,54 cm/sv , 2, 2 1 cmy 2 1,13 cm/sv . 1 2 ,

  * 2 1

  10 2 10 1 10

  0,4 1,13 0,54 0,1 cm/s2,3 log log 2,3 log 1/ 0,1

  v vvy y

  k .

  )

  2*2 31000 10 0,001 Pavt r . )

  *

  5 5 0,01=0,5 cm0,1s v

  nd .

 • 61

  7.3

  ) 3, 3 =0,2 cmy 3 0,2 cm/sv ,

  -2

  2

  0,2 100,01 0,001 Pa0,2 10

  v vy y

  t h h

  ,

  *v . )

  *

  0,01 0,011 cm9 9 0,1o

  yvn

  .

  0v . 7-3, 0v 0,015 cmoy .

  , .

  * 0,1 0,1 1 50,01

  dvRen

  ,

  . ) 3 mmy , . 3 cmy , . .

 • 62

  34. . d , oy . : sd d sd d . oy .

  34 sd d . , */ 9oy vn .

  o o oAy y y . sd d , . , . . . , o o oAy y y . 35. b , 1. , v . . d , S . ',t y yv lD . ) ) 1Re 1000Re ) .

 • 63

  35 ) / 2yl b . b , . , yl d yl S . , . ( ,S d b ). , yl S ,t yD . ) / 1Re vd n . / 1000Re vd n yI d . ( ), 'v ,t yD . ) , , vv v . ' 'vv v . , 'vv ,t yD . 36. , 1 cm . 20,01 cm /sn . ) *v . ) ) )

 • 64

  36 ) .

  . . 1,

  1 0,2 cmy 1 0cm/sv , 2, 2 4 cmy 2 15 cm/sv . 1 2 ,

  * 2 1

  10 2 10 1 10

  0,4 15 0 2 cm/s2,3 log log 2,3 log 4 /0,2

  v vvy y

  k .

  )

  *

  5 5 0,01 0,025 cm2s v

  nd .

  ) 1 cm 0,025 cmsd , . . 0 cm/sv ,

  0,2 cmoy . 4

  *

  0,01 5,55 10 cm9 9 2o

  yvn

  ,

  , . )

  30 30 0,2 6 cmoye . 6 cme .

  * 6 2 12000,01

  vRe en

  .

  70 100Re , .

 • 65

  8.

  37. 1S 2S , 1 2S S . . , : ) ) . 37 )

  *5,93XK v h , : h - ;

  *v - . (1) (2)

  * *1 1 1 1 1

  * *2 2 2 2 2

  5,935,93

  X

  X

  K v h v hK v h v h

  . (1)

  1/ 2*v ghS . (1) (2)

  * *1 2 1 1 2 2/ /v v h S h S . (2) (2) (1), 1 2 .h h h const (1)

  *1 1 1

  *2 2 2

  1XX

  K v SK v S

  ,

  . ) 1 2 .b b b const

  1 1 2 2v h v h , h v

  1 2 2 1/ /h h v v . (3) */v v . kC ,

  2 2*k kC v vt r r .

  , kC , .

  */v v . * *

  1 1 2 2/ / .v v v v const (4) (3) (4) (1) (2)

  1 2 *2 *1/ /h h v v .

 • 66

  (1) (1) (2)

  1 2/ 1x xK K . .

  38. , . . 1h , . 2h , . .

  38 , 1h 2h , . , , 2 1b b . , ,

  *5,93XK v h , : h - ;

  *v - . 1h 2h

  *1 1 15,93XK v h ,

  *2 2 25,93XK v h .

  ,

  * *1 1 1 1 1

  * *2 2 2 2 2

  5,935,93

  X

  X

  K v h v hK v h v h

  . (1)

  1 1 1 2 2 2v b h v b h ,

 • 67

  1 2 2

  2 1 1

  v b hv b h

  . (2)

  kC , 2 2

  *k kC v vt r r . , kC , .

  */v v .

  1 2* *1 2

  .v v constv v

  *1 1

  *2 2

  v vv v

  . (3)

  (2) (3) *1 2 2*2 1 1

  v b hv b h

  . (4)

  (4) (1), * *

  1 1 1 1 1 2 2 1 2* *

  2 2 2 2 2 1 1 2 1

  5,935,93

  X

  X

  K v h v h b h h bK v h v h b h h b

  .

  2 1b b , .

  39. . z - . B , D . 21 / 4t B D 22 0,4 /t B D .

  39 0t B . , , v .

  8.1

 • 68

  iL 2

  4iLt

  iD.

  , B 2

  4Bt D

  .

  21 / 4t B D B , v . x - , t

  4 2L t D .

  8.2 21 / 4t B D

  2 2 2

  2 2 2x y z x y zC C C C C C Cv v v St x y z x y z

  D D D .

  x - xv v , 0y zv v . ,

  , 0S .

  2 2 2

  2 2 2

  C C C C Cvt x x y z

  D .

  ,

  2 2 2

  3/ 2, , exp 4 4 44x vtm y zC x y z

  t t ttp

  D D DD.

  22 0,4 /t B D . , ,

  4 2 XL K t .

  8.3 22 0,4 /t B D

 • 69

  2 2 2

  2 2 2x y z x y zC C C C C C Cv v v K St x y z x y z

  D D .

  x - xv v , 0y zv v . ,

  , 0S . y -,

  2

  2 0C

  y

  .

  2 2

  2 2xC C C Cv Kt x x z

  D .

  , x -. XK . z - ,

  2 2

  , , exp4 44 XX

  x vtm zC x z tK t tB K tp

  DD.

  9. 40. 20 mH 12 , 5 kg / minm . 12 , , -10,1 dank , l2COC . , 5 m/sxv x - . 20,1 m /sz D ,

  21 m /sx y D D . . 12 - x=10 km . 40

  x y z x y zC C C C C C Cv v v St x y z x x y y z z

  D D D.

  , / 0C t . 5 m/sxv x - , 0y zv v . , . 10000 mx

  5 10000 50000 11

  vxPe D

  .

 • 70

  x - ,

  0xC

  x x D

  . ,

  2 2

  2 2x y zC C Cv Sx y z

  D D .

  12 0S , S kC . 12

  2 2

  2 2x y zC C Cvx y z

  D D ,

  - 2 2

  2 2x y zC C Cv Sx y z

  D D .

  12,

  2 22 2

  , , exp exp4 4 4 44 y z y zy z

  v z H v z Hm vy vyC x y zx x x xxp

  D D D DD D

  ,

  , ( ). -,

  2 22 2

  , , exp exp exp exp ,4 4 4 44 y z y zy z

  v z H v z Hm vy kx vy kxC x y zx x v x x vxp

  D D D DD D

  , ( ). , , 0,0,x y z H , , , 0,0,x y z H . y - . z - z=0, , . , z - , . z - ,

  222 2

  20 m500 s.

  8 8 0,1 m /sy

  H s D

  x - 2 5 500 2500 mxx v T s .

  10000 mx 0z . ( 10000 m, =0, =0)x y z .

 • 71

  12 10000 mx

  2

  max

  236 3 3

  2exp44

  5 2083 10 exp 2,53 10 kg/m 2,53 mg/m .4 0,1 100002 3,14 1 0,1 10000

  zy z

  m vHCxxp

  DD D

  - 10000 mx

  2

  max

  23 6

  6 6 3

  2exp exp44

  5 2083 10 1,157 10 10000exp exp4 0,1 10000 52 3,14 1 0,1 10000

  2,53 10 0,987 2,53 10 kg/m 2,53 mg/m

  zy z

  m vH kxCx vxp

  DD D

  3.

  10000 mx , -10,1 dank , . 41. (). -

  0C . 9 24, 4 10 m /s D . 2 mh . -

  0 =150 mg/LC , 5 g/LdC . , . 41

  9.1 -

 • 72

  x y z x y zC C C C C C Cv v v St x y z x x y y z z

  D D D.

  0x y zv v v . , . .C const 0C C

  x y

  .

  , 0S .

  2

  2

  C Ct z

  D.

  .

  0Ct

  .

  2

  2 0Cz

  D, .

  9 24, 4 10 m /s D , . 2

  2 0Cz

  D.

  (t

 • 73

  42. () . 10 cm/sv , 20 cmh 80 cmb . , 10 g/LOC . , . H=0,42, . x=2 km 5 g/LC . - , . 0,42pH , 41,5 10 1/ spk . 5 20,75 10 cm /sH

  D 5 21,3 10 cm /sP D . 7 29,72 10 m /sn . 2 km . 42 0,01H , :

  / /H p TH Pk k D D ;

  1/ 2/ /H p TH Pk k D D .

  2 2 20 80 32 cm20 80h

  hbDh b

  .

  70,1 0,32 32922

  9,72 10hvDRe

  n

  ,

  . . k

  1 152 2

  4 4 -15

  0,75 101,5 10 1,139 10 s1,3 10

  THH p

  P

  k k

  D

  D.

  x y z x y zC C C C C C Cv v v St x y z x x y y z z

  D D D.

  10 cm/sxv v , 0y zv v . - ,

  .C const ,. 0C Cy z

  .

  0Ct

  .

 • 74

  , - - HS k C . -

  H

  Cv k Cx

  .

  - 10 g/LoC , -

  exp Ho k xC x C v .

  x=2000 m

  41,139 10 20002 km exp 10 exp 1,025 g/L

  0,1H

  ok xC x Cv

  .

  2000 m . 5 g/LC 1,025 g/LC x=0 x=2 km. 43. 1 mh . . 52, 2 10LH , 0, 28TH 0,04NH . , . . :

  5 210 m /saD ;

  9 210 m /sD ; 3 210 m /st

  D ; 100 mvd 10 mmad .

  ) C(z) . z=0 ( ), vz d , vz d az d . , 0aC az d . ) . ) 5% . ) 43 0,28 0,01TH . 52,2 10 0,01LH . 0,01NH .

 • 75

  ) C z

  9.2 C z

  ) . ) 5% .

  ' v

  v

  Cq Ad

  D v Laa

  C Hq Ad

  D / /v

  v v a N a

  Cq AD Hd d

  D

  v vv

  v

  C Ct hd

  D

  v a L va

  C H Ct hd

  D

  /

  / /v v

  v v a N a

  C C ht Hd d

  D D

  exp vv ov

  C t C thd

  D

  exp a Lv oa

  HC t C thd

  D

  expv ov a

  v N a

  tC Ch

  Hd d

  D D

  55%

  3 3 10 svv

  hT d D

  85%3 1,4 10 sa

  a L

  hTH

  d D

  1 55% 3 3,8 10 sv av N a

  T hH

  d d D D

  )

  22

  2

  1 m250 s

  4 4 0,001 m /shT

  t

  D D

  5%T TD , . 44. h=10 m , () , w=1 ppb [g/l]. . =0,4. , . 0,05 ppb.

 • 76

  44: , :

  0C C Cx y z

  .

  (vx=vy=vz=0). , , . =0,4>>0,01, - :

  w w aw

  w

  C C C Hm Ah At t

  D . (1)

  , . , . , , =0. (1) :

  ww

  ww Cht

  C

  D

  . (2)

  ,

  w

  w

  hk

  D

  . (3)

  Cw=Cw0, :

  )exp(exp)( 00 ktCthCtC w

  w

  www

  D

  . (4)

  9.3 - . , sa=. Csw=Csa/H, Csw=0.

  k=(10-5 cm2s-1)/(0,001 cm1000 cm)=10-5 s-1. Cw 0,05 ppb, 0,05 Cw0 je t=3/k=3105 s=3,4 . . , () , (fluks=3,4 ). , , . , , mix, fluks . 10

 • 77

  mix0,34 . . , fluks=3,4 95% . 45. 100 m . v=20 cm/s, h=50 cm, b=100 cm. . . , 600 g/m3. D=10-9 m2/s. 45: . , , Rh, 3000.

  Rh=hb/(2h+b)=25 cm,

  Re=(20 cm/s25 cm)/0,01 cm2/s=50000. , , , . C/z=C/y=0. 1, .

  Kx=5,9v*h, v*=0,1v. L=100 m,

  Pe=vL/Kx330>>1. , , C/t=0. , /=S.

 • 78