ZBIRKA ZADATAKA 5

 • Upload
  idana1

 • View
  468

 • Download
  5

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  1/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  ZBIRKA ZADATAKA

  MATEMATIKAV razred

  BROJEVI PRVOG MILIONA I BROJEVI VEI OD MILIONA

  1

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  2/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  Niski

  nivo

  Ishodi !en"a#

  - !i$a% &i'e i &ore("e )ro"eve do *i+ion- &i'e )ro"eve o)+ik z)ira vi'ekra$nika i z)ira &roizvoda sk& )ro"eva do *i+ion

  - &reds$av+"a )ro"eve na )ro"no" +ini"i- odre("e *"esn i )ro"n vri"ednos$ ,i-re- !i$a% &i'e i &ore("e )ro"eve ve.e od *i+ion

  Zada,i

  1. Napii rijeima brojeve:

  37 400 ...................................450 640....................................

  705 000..................................816 957 ...................................

  2. Napii ciframa brojeve:

  dvjeso !i"jada ........................riso osamdese pe !i"jada .................................

  eiriso devedese is#$a ................................jeda% mi"io% ...............................

  3. Napii ciframa s"ijede$e brojeve&

  a' peso e(dese !i"jada pedese es ............................

  b' devedese !i"jada deve ...........................

  c' so dese !i"jada dvjeso pedese ...........................

  d' dvjeso osam mi"io%a pe !i"jada pedese eiri ............................

  e' sedamso dvadese ri !i"jade so pedese es ...........................

  f' peso !i"jada pe ......................)' dvije !i"jade riso devedese pe .........................

  !' es !i"jada devedese ............................

  4. *rave$i ra(ma+ i(me,# +"asa %apii ciframa s"jede$e brojeve:

  a' peso dvadese !i"jada eiriso ...........................

  2

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  3/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  b' ridese !i"jada osamso jeda% ..............................

  5. Napii brojev%im rijeima s"jede$e brojeve:

  124 396 - .......................................................

  208 037 - .......................................................

  460 209 - .......................................................

  352 067 - ........................................................

  6. pii (%a+: / 0i"i 1 .

  864 / 3 012 ................. 3 045 / 2 729 1 813 / 7 125 ................. 3 456 / 5 878

  7 517 / 1 589 ............... 1 466 / 4 008 511 / 1 717 .................... 1 311 / 5097 741 149 .................. 8 772 944 9 913 420 ..................... 3 233 6118 580 800 ................... 2 562 495 6 368 160 ...................... 3 589 219

  7. *oredaj brojeve od %ajma%je) do %ajve$e)

  743 000 43 765 502 340 134 589 987 098 256 578.

  8. *omo$# cifara 7 3 0 9 1 4 %apii %ajma%ji i %ajve$i esocifre%i broj s im da se cifre %epo%av"jaj#.

  Najma%ji: %ajve$i:

  9. *op#%i abe"#: abe"# mjes%i! vrijed%osi %apiibroj +oji sadri:

  "asami"io%a

  "asa!i"jada

  "asajedi%ica

  5 8 3 1 6 4 8 2 5 2

  5 7 0 7 9 6 3 3 4 1 8

  10. roji po 10 000 od 530 000 do 590 000

  11. "jede$e brojeve %apii # ob"i+# (bira vie+ra%i+a de+ads+i! jedi%ica

  34 200 .............................................................. 157 340..............................................................

  509 498................................................................ 870 625...............................................................

  3

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  4/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  12. roj 8 605 %apii # ob"i+# (bira proi(voda.

  8 605 ..................................................................................................................................

  13. roj 7 207 %apii # ob"i+# (bira proi(voda.

  7 207 ..................................................................................................................................

  14. Napii ciframa i rijeima brojeve +oji imaj#:

  3 9 2 0 4 7 ........................................... 8 4 2 0 6...................................................... 7 0 5 7 0 3 ............................................

  15. *roiaj pa %apii brojeve:

  6 ; 1 000 / 0 ; 100 / 4 ; 10 / 2 ; 1........................ 2 ; 1 000 / 5 ; 100 / 7 ; 10 / 0 ; 1.......................... 8 ; 10 000 / 3 ; 1000 / 0 ; 100 / 5 ; 10 / 4 ; 1 ........................

  16. Napii broj +oji ima:

  8 9 1 7 0 0 ................................

  5 4 7 ...................................

  2 2 4 ..................................

  5 7 2 4 ...........................................

  17. Napii ciframa i brojev%im rijeima broj +oji ima:

  5 3 4 6 ..................................

  .....................................................................................................

  18. Napii %eposred%i pre!od%i+ i %eposred%i s"jedbe%i+ s"jede$i! brojeva:

  235 800 560 830

  859 000 999 999

  19.

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  5/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  20. Napii brojeve (a 1 000 ve$e od:

  23 408 49 642 50 465

  21. Napii broj +oji je:

  a' (a 1 ve$i od 3 582 ................... 5 803 ................... 2 450 ................. 9 999 .................=

  b' (a 10 ve$i od: 4 531................. 7 480 ................... 3 705 .................. 5 392 .................=

  c' (a 100 ve$i od: 3 453................. 2 854 ................... 8 056 .................. 3 921................=

  d' (a 1 000 ve$i od: 85 ................... 2 351 .................. 8 792 ................... 8 999...............=

  22. op#%i: # broj# 508 305 ima #+#p%o:

  ..................... ..................... .....................

  ....................... ....................... .....................

  23. *omo$# cifara 3 5 9 i 4 %apii everocifre%i broj a+o da 5 b#de %a mjes# deseica 4%a mjes# !i"jada 3 %a mjes# jedi%ice i 9 %a mjes# soice.

  .............................................................................................

  24. *omo$# cifara 4 5 7 i 1 %apii everocifre%i broj a+o da cifra 7 b#de %a mjes# deseica cifra 4 %a mjes# !i"jada cifra 5 %a mjes# soica i cifra 1 %a mjes# jedi%ica.

  ..............................................................................................

  25. *omo$# cifara 3 5 7 0 i 4 %apii %ajma%ji i %ajve$i peocifre%i broj s im da se cifre %epo%av"jaj#.

  .........................................................................................

  26. oj# mjes%# vrijed%os ima cifra 5 # brojevima: 54 305 3 456 68 521 245 289

  27. >+o broj# 3 829 dopie sa des%e sra%e dvije %#"e cifra 8 $e imai mjes%# vrijed%os.................... .

  5

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  6/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  2ABIRANJE I OD3ZIMANJE BROJEVA 3 PRVOM MILION3

  Niski nivo

  Ishodi !en"a#

  - *o4e s*eno i &is*eno sa)ira$i i odzi*a$i )ro"eve &rvo* *i+ion- &ri*"en""e oso)ine z)ira i raz+ike sk& )ro"eva do *i+ion- r"e'ava "edna!ine o)+ika# x 5 a 1 b% a 5x 1 b %- r"e'ava ne"edna!ine o)+ika# x 5 a 0 b% a 5x 0 b% x 5 a 6 b% a786)

  Zada,i#

  1. ?(ra#%aj:

  6

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  7/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  a' 385 528 b' 872 534 /257 / 395 - 348 - 276

  642

  2. ?(ra#%aj:

  256 384 349 836 28 475 426 326 / 87 927 / 4 576 - 19 567 - 87 568

  3. ?(ra#%aj:

  49 112 58 446 59 529 6 120 / 27 537 / 11 076 / 26 107 - 110

  8 636 6 434 - 48 - 215

  3 140 3 053 710 13 030 15 560 13 681 / 5 499 / 14 383 / 3 444

  4. ?(ra#%aj ra("i+# brojeva pa re(#"a provjeri sabira%jem:

  78 125 5 287 9 000 642 371 - 9 268 - 3 142 - 1 876 - 534 590

  5. ?(ra#%aj:a' 345 / 211 / 55 / 99 .................................................................................................

  b' 3 007 / 14 / 866 / 993 ............................................................................................

  6. ?(ra#%aj (bir primje%j#j#$i osobi%e asocijaiv%osi i +om#aiv%osi:a' 56789/9875/3211 ...........................................................................................

  b' 33591/22500/409 ...........................................................................................

  7. @ijei jed%ai%e i #radi provjer#:

  A / 1 586 7 432 B 3 473 4 257 27 184 a 13 225

  7

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  8/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  A / 10 156 17 540 A 750 000 135 700 175 820 A 32 520

  A / 246 782 758 045 983 165 A 343 141 256 963 A 69 387

  8. Cdredi %epo(%ai sabira+:;/563207850013276/;43005;/897630000

  9. Cdredi %epo(%ai #ma%je%i+:;-314684000;-1830892

  10. Cdredi %epo(%ai #ma%ji"ac:84325-;6675174300-;89098

  11. @ijei %ejed%ai%e:

  A 1 897 D 2 000 33 292 A D 26 555 857 A E 372

  2 921 / A D 3 005 5 635 / A D 5 641 A 824 E 1 100

  12. @ijei %ejed%ai%e i odredi s+#p rjee%ja:;/58243D923767227333/;D888367;/29715E52811

  13. @ijei %ejed%ai%e i odredi s+#p rjee%ja:;-15384D837673500-;D2400;-50134E35850

  253782-;E42782

  14. Napii (%a+ vee, manjei"ijednakoF G D '

  152 430 / 20 000 172 439

  305 500 5 000 301 520

  8

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  9/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  72 800 1000 69 600 / 2000

  2redn"i

  nivo

  Ishodi !en"a

  - r"e'ava ne"edna!ine o)+ika# 8 5 a / )% a 5 8 / )% 8 5 a 9 )% a789)- r"e'ava s+o4ene )ro"ne izraze sa i )ez za:rada- r"e'ava "ednos$avne $eks$a+ne zada$ke

  Zada,i#

  1. @ijei %ejed%ai%e i odredi s+#p rjee%ja:a' 74200/;G100000

  b' ;/8420G184200c' ;/23392H78392

  2. @ijei %ejed%ai%e i odredi s+#p rjee%ja:a' 67905-;G42766

  b' ;-167866G320560c' ;-85316H16764d' 132560-;H39560

  3. @ijei %ejed%ai%#&

  4 206 ; G 4 000

  4. ?(ra#%aj:a' 2 856/17 144-6 987

  b' 8 768-7 238 / 2 762c' F3 748/10 392/851' 8 392d' 4 096/F2 004-1 096'

  e' F6 233-3 845'/1 767f' F11 569-6569'-3 096

  9

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  10/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  )' 8 579-F3 035/2 579'

  5. Na jed%om ima%j# je proi(vede%o 78850 +) +rompira.

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  11/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  Visokinivo

  Ishodi !en"a#

  r"e'ava s+o4ene $eks$a+ne zada$ke ;*a$e*a$i!ki "ezik i &ro)+e*ski zada,i< r"e'ava $eks$a+ne "edna!ine i ne"edna!ine

  Zada,i#

  12.

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  12/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  Cd)ovor: ..................................................................................................................

  26.

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  13/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  MNO=ENJE I DIJELJENJE 3 PRVOM MILION3

  Niski nivo

  Ishodi !en"a#

  7 &is*eno *no4i i di"e+i "edno,i-reni*% dvo,i-reni* i $ro,i-reni* )ro"e*7 &ri*"en""e oso)ine *no4en"a i di"e+"en"a &rvo* *i+ion7 r"e'ava "edna!ine o)+ika# a > 8 1 )% 8 >a 1 )% 8 # a 1 )% a # 8 1 )7 r"e'ava ne"edna!ine o)+ika# a > 8 0 )% 8 > a 0 )% 8 # a 0 )% a # 8 0 )

  Zada,i#?@ *om%oi pisme%o:

  342 L2 121L4 235L5 273L2 354L3 391L7 3284L3

  635L5 108L6 563L5 304L2 607L4 789L3

  1317L5 1954L7 1356L9 2563L4 2831L5 2398L6 3199L3

  22 134L2 12 221L8 27 546L3 18 023 L5 16 273 L4 24 823L5 12 768L7

  45L28 36L24 75L23 44L24 58L34 68L36 38L42

  13

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  14/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  425L26 354L32 548L28 789L45 867L24 563L72 427L34

  1 242L38 3 423L68 2485L42 3569L24 4753L36 5856L87 2647L35

  236L342 568L265 769L487 473L368 658L265 756L348 444L444 278L278

  853L173 682L351 421L351 234L340 703L501 3724L403

  @ *isme%o dije"i:

  3564:2 5685:5 2864:4 6894:5 7584:4 2454:6

  13 358:5 27 835:7 37520:7 68 936:7 24 174:9

  611:13 870:15 611:17 414:18 736:32

  4 263:87 9 088:16 8 128:32 4 263:49 1 632:12

  11 325:25 26 904:76 16 269:17 11 508:42 10 137:31 9 199:63

  95 580:27 671 741:49 954 044:52 577 065:85 201 135:23 365 130:90

  123 456 :78

  189 138:729 309 825:729 141 255:387 233 475:825

  @ ?(ra#%aj +orise$i pisme%o m%oe%je i dije"je%je:

  6 238 L 7 492 L 25 637 L 308

  1 984 : 4 9 198 : 63 789 456 : 18

  C@ ?(ra#%aj: 7 206 L 6 253 L 34 753 L 56

  20 632 : 8 9 926 : 5 53 559 : 56 10 692 : 27

  @ ?(ra#%aj: 382 L 5 32 L 84 564 L 38 674L 14 57 846 L 29 1 528 L 473 993 : 3 387: 32 742 : 18

  @ ?(ra#%aj %a dva %ai%a 55 ; 6 / 35 ; 6 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM..

  348 ; 4 / 2 ; 4 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 265 ; 2 64 ; 2 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. 143 ; 5 34 ; 5 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM..

  F@ ?(ra#%aj +orise$i osobi%eosobi%# m%oe%ja 5 L 324 L 2

  14

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  15/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  2 L 19 L 5 50 L 13 L 2 25 L 420 L 4 50 L 20 L 350 L 4

  @ ?(ra#%aj proi(vod +orise$i osobi%e +om#aiv%osi i asocijaiv%osi:

  15 L 4 L 3 L 25

  2 L 4 834 L 5

  8 L14 L 250

  7 L 5 L 9 L 200

  H@ Napii # ob"i+# +o"i%i+a pa i(ra#%aj: 51 159 : 3 - 5 019 : 3

  7 600 : 10 / 18 200 : 10 / 110 : 10

  ?@Napii # ob"i+# proi(voda pa i(ra#%aj:

  906 L 100 / 1147 L 100 / 53 L 100

  11 04 L 9 / 15 659 L 9

  ??@ ?(ra#%aj %a dva %ai%a: F9 520 - 4 480' L 17 ....................................................................................................

  ........................................................................................................................................

  ?@ *om%oi +orise$i (a+o% disrib#cije F35 / 12' ; 4 F245 / 32' ; 5 F198 / 12' ; 3

  ?@ *odije"i +orise$i (a+o% disrib#cije 128 : 4 594 : 6 918 : 9

  ?C@ op#%i a+o da do+ae %epromje%"jivos proi(voda 84 L 24 F84 ' L F24 '

  ?@ op#%i da do+ae %epromje%"jivos +o"i%i+a

  15

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  16/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  350 : 70 F350 ' : F70 '

  ?@ @ijei jed%ai%e i #radi provjer#:A : 89 965 9 025 : A 95 565 : A 5 A L 158 44 714

  A L 43 22 532 6 L A 1 476 365 L A 31 755 126 L A 4 410

  A L 256 512 768 A L 27 1 485 A L 7 37 520 6 L A 1 488

  4 L A 5 728 80 L A 4 480 A L 45 1 170 67 L ; 25 326

  ?F@ @ijei jed%ai%e ob"i+a:

  A : 777 222 A : 123 644 B : 589 20 101 B : 101 1000

  A : 48 3276 B : 42 3641 177 100 : A 25 6 534 : A 66

  7488 : A 78 625 : A 25 8 888 : A 88 25 600 : ; 256

  1296 : A 36 3 481 = ; 59

  ?@ @ijei %ejed%ai%e:

  16 L A D 768 36 L ; D 3 600 45 L A D 203 535 25 L A D 450

  35 L ; D 15 750 A L 64 D 249 600 A L 49 D 120 687 A : 75 D 365

  A : 18 D 4 824 A : 79 D 3 206 A L 78 D 164 268 332 920 : A D 82

  33 292 : A D 406 228 380 : A D 76 A : 42 D 512

  ?H@ @ijei %ejed%ai%e: 16 L A D 5 264 A L16 55 488

  @ @ijei jed%ai%e i i(vri provjer#:

  a' 9 L A 765 b' A L 4 5 372 c' 12 L A 432 d' A L 25 5 300

  e' A : 6 1 345 f' 2466 : A 6 )' A : 24 326 !' 14 420 : A 35

  16

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  17/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  ?@ @ijei %ejed%ai%e i i(vri provjer#:a' A L 6 D 480 b' 81 L A D 4 050 c' A : 9 D 243 d' A : 25 D 265

  @ ?(ra#%aja' F283 / 351' L 3 24 : 8

  b' 573 / 241 ; 8 5721 : 3

  Ishodi !en"a

  - r"e'ava ne"edna!ine o)+ika#a x 6 b, a x 9 b, x a b, a >x / b% x # a > b, a : x > b- r"e'ava s+o4ene )ro"ne izraze ;sa)iran"e% odzi*an"e% *no4en"e i di"e+"en"a< sa i

  )ez za:rada- r"e'ava "ednos$avne $eks$a+ne zada$ke

  Zada,i#

  1. @ijei %ejed%ai%e i provjeri:

  15 LA G 900 A : 80 G 4 400 900 : A G 45 A L 25 H 625240 L A E 4 800 20 L B G 10 000 99 L B E 9 801 A L 35 H 980A L 60 H 38 520 64 L A E 22 400 49 L A E 120 687

  2. @ijei %ejed%ai%e i #radi provjer#:

  17

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  18/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  2redn"i nivo A : 8 G 4 200 A : 7 G 12 232 2 050 : A G 25

  3. ?(ra#%aj vrijed%os broj%o) i(ra(a:

  574 / 216 L 38 38 L 96 / 114 785 040 1 562 L 432 38 / 2 085 L 107

  35 700 / 10 150 : 35 5 970 : 30

  415 876 13 622 : 49 / 18 522 : 49

  275 030 / 667 680 : 26 - 50 709 / 238 680 : 78

  1 375 / 125 L 18 17 L 14 / 966 : 23

  207 648 - 207 624 : 24 / 376 L 240

  120 307 / 4 543 L 169 - 286 230 : 47 47 L 562 / 99 32 / 168 L 28 1 704 : 4

  782 745-F2 745/145'L26/650:25

  F391/1 173':F1 173-1 127'

  F602 985 - 425 685' : F32 423 - 32 348'

  736 L 8 / 156 L 32 - 8 384

  96 : 4 / 37 L 4 105 : 5

  5 600 : 4 L 8 384

  48 L 9 : 4 108

  1. @ijei broj%e i(ra(e:614 480 : 5 ................................................................................................................18 / 6 156 : 26 .........................................................................................................20 / 27 399 : 19 .......................................................................................................206 250 : 25 / 4 559 ................................................................................................F7 743 / 415' / 54 L 3 ................................................................................................

  2. ?(ra#%aj vrijed%os broj%o) i(ra(a:F2 / 8' : 5 / 3 L 4 F1 / 5' : 2 ..............................................................................................................................................................................................................................6 800 : 10 / 4 000 41 L 100 ...............................................................................................................................................................................................................................47 L 126 / 47 L 354 / 47 L 520 .............................................................................................................................................................................................................................856 324 / 120 : 10 48 : 16 / 78 ......................................................................................................................................................................................................................F108 756 : 36 / 284 L 37' 38 412 : 6 .........................................................................

  ..........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

  18

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  19/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  3. ?(ra#%aj: a' 657 L 74 / 555 L 12 b' 95 L 1 576 / 4 002 : 87

  c' 9 720 : 30 / 324 L 12 d' F8 824 / 38 154' L 12 75 842

  e' 203 L 100 / 18 159 f' F509 567 151 835' : 76 / 2 847 )' 48 700 : 10 2 150 !' F526 000 : 1 000 / 834' L 12

  4. orise$i osobi%# disrib#iv%osi m%oe%ja prema sabira%j# i(ra#%aj vrijed%os broj%o)i(ra(a:a' 97 L 911 / 97 L 89 ........................................................................................................

  b' 74 L 291 64 L 291 .......................................................................................................

  5. oji je broj 22 p#a ve$i od 49I

  6. roj 32 je 56 p#a ma%ji od %e+o) broja. ?(ra#%aj aj broj&

  7. *revo(%i+ je # +amio% #ovario 80 sa%d#+a. Na prvoj dosavi je isovario 22 sa%d#+a.

  >+o sva+i sa%d#+ ei 12 +i"o)rama +o"i+o +i"o)rama je osa"o # +amio%#I@a#%: ..............................................................................................................................

  Cd)ovor: ..........................................................................................................................

  8. Oere%i vo( ima 23 va)o%a.va+i va)o% %aovare% sa 8 732 +). o"i+o erea prevo(i ajvo(I@a#%: ..............................................................................................................................

  Cd)ovor: ..........................................................................................................................

  9. e%ici K ra(reda dobi"i s# do%acij# 180 . va+i #e%i+ dobio je 6 . o"i+o je#e%i+a # odje"je%j#I

  @a#%: ..............................................................................................................................

  Cd)ovor: ..........................................................................................................................

  10. ed%# o%# jab#+a reba savii # vre$e. o"i+o je vre$a poreb%o a+o # sva+# vre$#savimo 25 +) jab#+aI

  @a#%: ..............................................................................................................................

  Cd)ovor: ..........................................................................................................................

  19

 • 7/26/2019 ZBIRKA ZADATAKA 5

  20/33

  ZBIRKA ZADATAKA /radni materijal/ 2012/2013.

  Visoki nivo

  Ishodi !en"a#

  7 r"e'ava s+o4ene $eks$a+ne zada$ke ;*a$e*a$i!ki "ezik i &ro)+e*ski zada,iida adavdijaKe"ida i"jevi$>ida #safi$irsada e)ovi$Jdib ?%ajeovi$edi!a >"i$disa odi$

  Peda:o'ki zavod Mos$ar#e"i!a pa!i$>%esa a"i!a)i$

  +o"i+o podaci o %e+im +oa#orima