of 152 /152
MAKROEKONOMIJA By Marija Čolak Zbirka je prema zadacima Tine Vuko… 2006 Marija Čolak Za sve kolege s EFST :) :) 1/2/2006

Makroekonomija - zbirka zadataka

Embed Size (px)

Text of Makroekonomija - zbirka zadataka

Page 1: Makroekonomija - zbirka zadataka

MAKROEKONOMIJA By Marija Čolak Zbirka je prema zadacima Tine Vuko…

2006

Marija Čolak Za sve kolege s EFST :) :)

1/2/2006

Page 2: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

2

Gdje znanost zaspe, probudi se tama!

Ruska poslovica

Page 3: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

3

KAZALO

POPIS OZNAKA U MAKROEKONOMIJI...................................4

1. AS-AD MODEL uz egzogeno tretiranje investicija.....................6

2. AS-AD MODEL uz endogeno tretiranje investicija....................41

3. IS-LM MODEL...........................................................76

4. MODEL OTVORENE PRIVREDE (UVOZ – IZVOZ)............................128

POPIS FORMULA...........................................................149

LITERATURA...............................................................151

Page 4: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

4

POPIS OZNAKA U MAKROEKONOMIJI

ND = NARODNI DOHODAK

Y = F = FINALNA (KONAČNA) POTROŠNJA

C = OSOBNA POTROŠNJA

I = INVESTICIONA POTROŠNJA

O = AMORTIZACIJA

D = DRUŠTVENI PROIZVOD

S = ŠTEDNJA

In = NETO INVESTICIJE

G = OPĆA POTROŠNJA

BS = SALDO BUDŽETA

T = POREZI

Tind = POREZI INDIREKTNI

Tdir = POREZI DIREKTNI

Ta = AUTONOMNI POREZI

TR = TRANSFERNA PLAĆANJA

W = OSOBNI DOHOCI

M = UVOZ PROIZVODNOG SEKTORA (intermedijari)

Cⁿ, Iⁿ, Gⁿ = UVOZ SEKTORA POTROŠNJE = Yⁿ

Page 5: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

5

Tri = TRANSFERI OSOBNE POTROŠNJE IZ INOZEMSTVA

TRg = TRANSFERI KOJE DRŽAVA PRIMA IZ INOZEMSTVA

L = ZAJMOVI SEKTORA AKUMULACIJE

Yd = RASPOLOŽIVI DOHODAK

Y = DOHODAK

t = POREZNA STOPA

r = KAMATNA STOPA

β = GRANIČNA SKLONOST POTROŠNJI

α = AUTONOMNA POTROŠNJA

1 – β = GRANIČNA SKLONOST ŠTEDNJI

Ia = AUTONOMNE INVESTICIJE

I΄r = GRANIČNA OSJETLJIVOST INVESTICIJA NA KAMATU (u zadaku

se I΄r množi još sa r ,ali bez npr. 0,05 , kako kod t = 0,22, nego samo puta 5!!!!!)

I΄YY = GRANIČNA OSJETLJIVOST INVESTICIJA NA DOHODAK

I′Y = GRANIČNA SKLONOST INVESTIRANJU DOHOTKA

Ty = INDUCIRANI POREZI

Ymax = POTENCIJALNI, PROCIJENJENI BDP

YN = NOMINALNI BDP

YR = REALNI BDP

Page 6: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

6

YPC = BDP per capita

M = REALNA NOVČANA MASA

a = AUTONOMNA ŠPEKULACIJSKA POTRAŽNJA ZA NOVCEM

k = PROSJEČNA DUŽINA DRŽANJA NOVCA OD STRANE EK. SUBJEKATA

l = GRANIČNA SKLONOST LIKVIDNOSTI

V = BRZINA NOVČANOG OPTICAJA

SVTB = SALDO VANJSKO-TRGOVINSKE BILANCE

m = GRANIČNA SKLONOST UVOZU

UO = AUTONOMNI UVOZ,

U = UVOZ

E = IZVOZ

P.P. = POSTOTNI POENI

∆ p% = STOPA INFLACIJE

Page 7: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

7

Riječ Makroekonomija dolazi od grčke riječi „makros“, što znači veliko, agregatno. Prvi puta je tu riječ upotrijebio 1948. godine teoretičar Howns!

1. AS-AD MODEL uz egzogeno tretiranje investicija 3. Za prognoziranje ekonomske situacije u RH ekonomski odjel Natwest banke u kojem vi radite koristi sljedeći model: Y = C + I + G C = α + ß Yd Yd = Y – T + TR T = Ta + Ty Na temelju prethodnih procjena i podataka dobivenih od državne uprave privreda RH očekujete da će varijable i parametri vašeg modela u 2005. god. Imati sljedeće vrijednosti: α = 2 000, ß = 0.65, Ta = 1100,

t = 22%, => 0,22 TR = 1000, I = 3500, G = 6 000 (u milijunima $). Upravni odbor banke je od vašeg odjela tražio sljedeće informacije: Ivođenje formule: Y= α + ß (Y – Ta – Ty + TR) + I + G Y= α + ßy – ßTa – ßtY + ßtr + I + G Y – ßy+ ßtY = α – ßTa + ßtr + I + G Y(1 –ß + ßt) = α – ßTa + ßtr + I + G /:.(1 –ß + ßt)

Page 8: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

8

Y = •+− tββ1

1 (α – ßTa + ßtr + I + G)

Nominalni BDP koji će se ostvariti u 2005. godini.

YN = tββ +−1

1 • (α – βTa + ßtr + I + G)

715 650

YN = 60003500100065,0110065,02000(22,065,065,01

1++•+•−•

•+−

0,143

YN = )11435(493,0

1•

YN05 = 23 194,726 b) Ako je potencijalni BDP za 2005. god. Procijenjen na 22 000$ koliki se realni BDP, te stopa inflacije može očekivati u RH u 2005? I.

YN05 = 23 194,726 > 22 000; YN > Ymax; YR = Ymax YR = 22 000 $, Inflacija je prisutna! II. Izračun stope inflacije!

∆ p% = 100*1max

Y

Yn

Page 9: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

9

∆ p% = 100*122000

726,23194

∆ p% = 5,430 % c) Ako u 2005. god. Uslijed povećanja porodiljinih naknada, izdataka za branitelje, te povećanja mirovina dođe do rasta transfernih davanja za 200$ kako će to utjecati na gospodarske pokazatelje u RH (BDP i inflaciju)? TR = 1000 + 200 TR' = 1200 BDP' = 23458,417 ∆BDP= 23 458,418 – 23 194,726 = 263,691 - porast transfernih plačanja stanovništvu za 200 jedinica uzrokovati će rast BDP-a za 263,691 Izračun stope inflacije

∆ p% = 100*1max

Y

Yn

∆ p% = 100*122000

417,23458

∆ p% = 6,629% p% = ∆ p'% - ∆ p% p% = 6,629% - 5,430 % p% = 1,199 p.p. – za ovaj iznos bi rasla inflacija!

Page 10: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

10

4. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu koristite sljedeći model: Y = C + I + G C = α + ßYd Yd = Y – T + TR T = Ta + Ty Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2004. i 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2005. 18000 mil.$ Potencijalni BDP za 2004. 17000 mil. $ Državna potrošnja 5500 mil.$ Transferi (TR) 1200 mil.$ Autonomni porezi 1300 mil.$ Granična porezna stopa 22% Investicije 1000 mil.$ Autonomna potrošnja 1800 mil.$ Granična sklonost potrošnji 0,68 U 2005. je došlo do porasta porezne stope za jedan postotni poen u odnosu na 2004. godinu. Izvođenje formule: Y= α + ß (Y – Ta – Ty + TR) + I + G Y= α + ßy – ßTa – ßtY + ßtr + I + G Y – ßy+ ßtY = α – ßTa + ßtr + I + G Y(1 –ß + ßt) = α – ßTa + ßtr + I + G /: 1 –ß + ßt

Y = •+− tββ1

1 (α – ßTa + ßtr + I + G) Reducirani oblik!

Page 11: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

11

a) Procijenite realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini. Porezna stopa u 2005. = 23% - 0,23 Izračun BDP-a!

YN05 = •+− tββ1

1 (α – ßTa + ßtr + I + G)

884 816

YN05 = ••+− 23,068,068,01

1 (1800 – 0,68• 1300 + 0,68• 1200 + 1000 + 5500)

0,156

YN05 = •476,0

1 (8232)

YN05 = 17 294,117 < 18 000; YN< Ymax ; YR = YN YR05 =17 294,117 Δp05% = 0 inflacija nije prisutna!

Page 12: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

12

b) Odredite za koliko je potrebno promijeniti transfere da bi privreda funkcionirala u uvjetima pune zaposlenosti i bez inflacije. I. ∆Y = Ymax – YN ∆Y = 18 000 – 17 294,117 ∆Y = 705,883 II. ∆ TR

∆Y = ( )tββ

β

+−1 • ∆ TR

705,883 = 476,0

68,0 • ∆ TR /• 0,476

336 = 0,68 • ∆ TR /:0,68 ∆ TR = 494,117 Da bi privreda funkcionirala u uvjetima pune zaposlenosti i bez inflacije, trebalo bi transfere povećati za 494,117!

Page 13: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

13

c) Za koliko je potrebno promijeniti: poreznu stopu(t), autonomne poreze (Ta) i državnu potrošnju (G), da bi privreda funkcionirala u uvjetima pune zaposlenosti i bez inflacije, ceteris paribus. .t

I.

Ymax = ( )'1

1

tββ +− • ( )GITRTa +++− ββα

18 000 = ( )'68,068,01

1

t•+− • (8232)/• 0,32 + 0,68t'

5760 + 12 240t' = 8232 12 240t' = 8232 – 5760 12 240t' = 2472 /: 12 240 t' = 0,201% II. Δt = t' – t Δt = 20,1% - 23% = - 2,9 P.P. Da bi se postigla puna zaposlenost bez inflacije, trebalo bi smanjiti poreznu stopu za 2,9 P.P.!

Page 14: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

14

∆Y = Ymax – YN ∆Y = 18 000 – 17 294,117 ∆Y = 705,883

∆ Ta

∆Y= ( )tββ

β

+−

1 • ∆ Ta

705,883 = ( )476,0

68,0− • ∆ Ta /•0,476

336= - 0,68 • ∆ Ta /: (-0,68) ∆ Ta = - 494,117 za ovaj iznos bi trebalo smanjiti Ta, da bi bila puna zaposlenost bez inflacije! ∆G

∆Y= ( )tββ +−1

1 • ∆ G

705,883 = 476,0

1• ∆ G /•0,476

∆ G = 336 - za ovaj iznos treba povećati državnu potrošnju!

Page 15: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

15

d) Izračunati proračunski saldo u slučaju pod b). Objasniti je li se radi o suficitu ili deficitu. Izračunati, također, udio budžetskog salda u BDP-u. ∆TR = 494,117 - iznos iz zadatka b)! TR = 1200 TR'= TR +∆ TR TR'= 1200 + 494,177 TR'= 1694,177 BS'= Ta + tYmax – G – TR' BS'= 1300 + 0,23• 18 000 – 5500 – 1694,177 BS'= - 1754,177 - deficit! Udio BS-a u BDP-u!

100•Y

BS = 9,745 %

Page 16: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

16

e) Prikazati strukturu BDP-a u 2005. godini. Y= C + I + G C = α + ß (Y – Ta – tY + TR) I. C = YN – I – G C= 17 294,117 – 1000 – 5500 = 10 794,117

=•100Y

C=•100

117,17294

117,10794 62,414%

II.

=•=• 100117,17294

1000100

Y

I 5,782%

III.

=•=• 100117,17294

5500100

Y

G 31,802%

Struktura BDP-a u 2005. godini

6%

32%

62%

C I G

Napomena : u ovom grafičkom prikazu nije korišteno zaokruživanje na tri decimale, iz tog razloga su odstupanja u odnosu na zadatak!

Page 17: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

17

f) Izračunati stopu rasta nominalnog i realnog BDP-a u 2005. -prethodno nisu izračutaniti podaci za 2004, pa moramo sada, također treba napomenuti kako su sve promjene bile u 2005, pa koristimo zadane vrijednosti iz tabele! I.

YN04 = •+− tββ1

1 (α – ßTa + ßtr + I + G)

YN04 = ••+− 22,068,068,01

1 (8232)

0,149

YN04 = •469,0

1 (8232)

YN04 = 17 552,238 > 17 000; YN > Ymax ; YR = Ymax YR04 = 17 000 II. Formula za stopu rasta nominalnog BDP-a!

∆YN % = 10012004

2005•

YN

YN

∆YN % = 1001238,17552

117,17294•

∆YN % = -1,470% - Nominalni BDP je u 2005. u odnosu na 2004. pao za 1,470%!

Page 18: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

18

III.

Formula za izračun stope rasta realnog BDP-a!

∆YR % = 10012004

2005•

YR

YR

∆YR % = 100117000

117,17294•

∆YR % = 1,730% - Realni BDP je rastao po stopi od 1,730%! g) Izračunati promjenu stope inflacije u 2005. u odnosu na 2004. u postotnim poenima. Formula za izračun stope inflacije

∆ p% = 100*1max

Y

Yn

I.

∆ p04% = 100*117000

238,17552

∆ p04% = 3,248% ∆ p05% = 0 – u 2005. nije bilo inflacije!

Page 19: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

19

II. Izračun stope promjene inflacije ∆ p = ∆ p'% - ∆ p% ∆ p = 0 – 3,248% ∆ p = -3,248 P.P. – inflacija se smanjila za 3,248 P.P.! h) Izračunati apsolutnu promjenu budžetskog salda u 2005. u odnosu na budžetski saldo u 2004. BS04 = Ta + Ty – G – TR BS04 = 1300 + 0,22• 17 552,238 – 5500 – 1200 = - 1545,108 - deficit! BS05 = Ta + Ty – G – TR BS05 = 1300 + 0,23• 17 294,117 – 5500 – 1200 = - 1422,354 – deficit! ΔBS = BS'05 – BS'04 = -1422,354 – (-1545,108) ΔBS = 122,754 - deficit se smanjio za ovaj iznos!

Page 20: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

20

5. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu HSBC banke i na raspolaganju vam stoje sljedeći podaci i model: Y = C + I + G C = α + ßYd Yd = Y – T + TR T = Ta + Ty Procijenjeni ekonomski pokazatelji (2004, 2005.) Potencijalni BDP za 2004 (Ymax04) 19000 mil.$ Potencijalni BDP za 2005 (Ymax05) 19500 mil.$ Državna potrošnja (G) 6 900 mil.$ Transferi (TR) 1 000 mil.$ Autonomni porezi (Ta) 1 500 mil.$ Granična porezna stopa (t) 22% Investicije (I) 1 200 mil.$ - 2005 = 1500 Autonomna potrošnja (α) 2 300 mil.$ Granična sklonost potrošnji (β) 0,6 Ako u 2005. dođe do povećanja investicija za 300 mil. $ u odnosu na 2004., izračunajte: Izvođenje formule: Y= α + ß (Y – Ta – Ty + TR) + I + G Y= α + ßy – ßTa – ßtY + ßtr + I + G Y – ßy+ ßtY = α – ßTa + ßtr + I + G Y(1 –ß + ßt) = α – ßTa + ßtr + I + G /: .(1 –ß + ßt)

Y = •+− tββ1

1 (α – ßTa + ßtr + I + G)

Page 21: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

21

a) Izračunajte stopu rasta realnog BDP. I.

YN04 = •+− tββ1

1 (α – ßTa + ßtr + I + G)

900 600

YN04 = ••+− 22,06,06,01

1 (2300 – 0,6• 1500 + 0,6• 1000 + 1200 + 6900)

0,132

YN04 = •532,0

1 (10 100)

YN04 = 18 984,962 <19 000 ; YN < Ymax ; YR = YN YR04 = 18 984,962 inflacija nije prisutna! II.

YN05 = •532,0

1 (2300 – 900 + 600 + 1500 + 6900)

YN05 = •532,0

1 (10 400)

YN05 = 19 548,872 >19 500 ; YN > Ymax ; YR = Ymax YR05 = 19 500 inflacija je prisutna!

Page 22: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

22

III. Formula za izračun stope rasta realnog BDP-a?

∆YR % = 10012004

2005•

YR

YR

∆YR % = 1001962,18984

19500•

∆YR % = 2,712 % - Realni BDP je rastao po stopi od 2,712%!

b) Stopu inflacije u 2005.

Formula za izračun stope inflacije!

∆ p% = 100*1max

Y

Yn

∆ p% = 100*119500

872,19548

∆ p% = 0,250 %

Page 23: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

23

c) Izračunajte nominalni BDP i inflaciju koji bi se mogli očekivati u 2005. Godini ako se PDV poveća na 24%. I.

Y'N05 = •+− tββ1

1 (α – ßTa + ßtr + I + G)

Y'N05 = ••+− 24,06,06,01

1 (10 400)

0,144

Y'N05 = •544,0

1 (10 400)

Y'N05 = 19 117,647 < 19 500; YR = YN i inflacija nije prisutna! Y'R05 = 19 117,647 II.

ΔYN05 = Y'N05 -YN05 ΔYN05 = 19 117,647 – 19 548,872 ΔYN05 = -431,255 , iz ovoga je vidljivo da ako vlada donese odluku o povećanju porezne stope sa 22% na 24%, da će ta promjena porezne stope dovesti do pada raspoloživog dohotka i potrošnje i time će uzrokovati pad domaćeg proizvoda za 431,255!

Page 24: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

24

III. Izračun inflacije! U ovome slučaju nije prisutna inflacija; ∆ p% = 0 d) Za koliko se postotnih poena promijenio udio investicijske potrošnje u BDP-u u 2005. u odnosu na 2004. godinu? Y = C + I. + G I.

100871,19548

1500100

05

05•=•

Yn

I = 7,673%

II.

100962,18984

1200100

04

04•=•

Yn

I = 6,321%

III.

ΔY

I = 7,673% - 6,321% = 1,352 P.P. Udio investiciske potrošnje u BDP-u u

2005. u odnosu na 2004. se povećao za 1,352 P.P.

Page 25: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

25

6. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu koristite sljedeći model:

Y=C+ I + G C= α + ßYd Yd=Y- T+ TR T=Ta + ty Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 17000 mil.$ Državna potrošnja (G) 5500 mil.$ Transferi (TR) 1200 mil.$ Autonomni porezi (Ta) 1300 mil.$ Granična porezna stopa (t) 21% Investicije (I) 1000 mil.$ Autonomna potrošnja (α) 1800 mil.$ Granična sklonost potrošnji (ß) 0,65 Izvođenje formule: Y= α + ß (Y-Ta –ty +TR) + I + G Y= α + ßy – βTa – ßtY + ßtr + I + G (PREBACIM LIJEVO, IZA ZNAKA JEDNAKOSTI! ) Y – ßy + ßtY = α – βTa + ßtr + I + G y (1 - ß + ßt) = α – βTa + ßtr + I + G /: (1 - ß + ßt)

YN = tββ +−1

1 • (α – βTa + ßtr + I + G) Reducirani oblik!

Page 26: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

26

a) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini. I.

YN05 = tββ +−1

1 • (α – βTa + ßtr + I + G)

845 780

YN05 = 21,065,065,01

1

•+− • (1800 – 0,65• 1300 + 0,65• 1200 + 1000 + 5500)

0,136

YN05 = •486,0

1 (8235)

YN05 = 16 944,444 < 17 000 ; YN <Ymax ; YN = YR YR = 16 944,444 , inflacija nije prisutna! II. Izračun stope inflacije!

∆ p% = 100*1max

Y

Yn

Kada je Ymax>Yn =>∆ p% =0!!!

Page 27: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

27

b) Odrediti za koliko postotnih poena je potrebno promijeniti poreznu stopu da bi privreda funkcionirala u uvjetima pune zaposlenosti i bez inflacije. Odgovoriti riječima! .t

I.

Ymax = ( )'1

1

tββ +− • ( )GITRTa +++− ββα

17 000 = ( )'65,065,01

1

t+− • (8 235) /•0,35 + 0,65t'

5 950 + 11050t' = 8 235 11 050t' = 8 235 – 5 950 11 050t' = 2 285/: 11 050

t' = 0,206 => 20,60% II. ∆t = t' – t Δt = 20,60% - 21% = - 0,4 P.P. Da bi postigli punu zaposlenost i odsutnost iniflacije, trebali bi smanjiti poreznu stopu za 0,4 P.P.!

Page 28: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

28

c) Izračunati proračunski saldo u tom slučaju. Objasniti je li se radi o suficitu ili deficitu. BS'= Ta + t'Ymax – G – TR BS'= 1300 + 0,206 x 17000 – 5500 – 1200 BS'= - 1.898 - deficit! d) Ako je osobna potrošnja (C) 2004. godine činila 70% BDP-a te godine, izračunajte za koliko će se postotnih poena promijeniti taj udio u 2005. godini? 2004 2005

100•Y

C = 70% 100•Y

C = ?

I. C= YN – I – G C05 = 16 944,444 – 1 000 – 5 500 C05 = 10 444,444 II.

100•Y

C = 100444,16944

444,10444•

2005

100•Y

C = 61,639%

Page 29: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

29

III.

ΔY

C = 61,639% - 70%

ΔY

C = - 8,361 P.P.

Odgovor: udio osobne potrošnje u BDP-u u 2005. godini se smanjio za 8,361 P.P. u odnosu na 2004. godinu! 7. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu koristite sljedeći model: Y=C+I+G C= α +ßYd Yd=Y-T+TR T=Ta+ty Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2004 i 2005. godinu: Stopa inflacije u 2005. (∆ p%) 7.484% Državna potrošnja (G) 5800 mil.$ Transferi (TR) 800 mil.$ ------ 600 Autonomni porezi (Ta) 1200 mil.$ --------1320 Granična porezna stopa (t) 22 % ----0,22 Investicije (I) 1000 mil.$ Autonomna potrošnja (α) 1100 mil.$ Granična sklonost potrošnji (ß) 0,75 Ako se u 2005. godini vlada odluči za restriktivnu fiskalnu politiku u vidu povećanja autonomnih poreza za 10% u odnosu na 2004. godinu, te istovremenog smanjenja transfera na 600 mil.$:

Page 30: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

30

Y = C + I + G C = α + ßYd Yd = Y – T + TR T = Ta + ty Izvođenje formule: Y= α + ß (Y-Ta –ty +TR) + I + G Y= α + ßy – βTa – ßtY + ßtr + I + G (PREBACIM LIJEVO, IZA ZNAKA JEDNAKOSTI! ) Y – ßy + ßtY = α – βTa + ßtr + I + G y (1 - ß + ßt) = α – βTa + ßtr + I + G /: (1 - ß + ßt)

YN = tββ +−1

1 • (α – βTa + ßtr + I + G)

(Sada uvrštavamo vrijednosti iz tabele)!!!!! a) Procijenite realni BDP u 2005. godini.

YN 05 = tββ +−1

1 • (α – βTa + ßtr + I + G)

YN 05 = ( )22,075,075,01

1

•+− • ( 1100 – (0,75• 1320) + (0,75• 600) + 1000 + 5800)

Novi Ta Novi TR

YN 05 = 415,0

7360 = 17 734,939

YN 2005 = 17 734,939

Page 31: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

31

• Iako se ne traži izračun inflacije, moramo preko njene formule doći do iznosa Ymax koji nije zadan, ali iznos inflacije jest i na taj način dobili smo koliki je YR ili REALNI BDP!!!!

YN > Ymax ; YR = Ymax ( inflacija je prisutna!) YN < Ymax ; YR = YN (inflacija nije prisutna!)

Formula za izračun stope inflacije!

∆ p% = 100*1max

Y

Yn

7.484 = 1001max

939,17734•

Y/: (100)

0,07484 = max

939,17734

Y - 1 ( sada -1 prebacujem na lijevu stranu)

0,07484 + 1 = max

939,17734

Y

1,07484 = max

939,17734

Y /• Ymax

1,07484 Ymax = 17 734,939 /: (1,07484)

Ymax = 07484,1

939,17734 = 16 500,073

YN 2005 = 17 734,939 > Ymax = 16 500,073 ; YR = Ymax

YR = 16 500,073 YN > Ymax ; YR = Ymax

Page 32: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

32

b) Izračunajte budžetski saldo. Objasnite je li se radi o suficitu ili deficitu. Izračunajte, također, apsolutnu promjenu budžetskog salda koji se može očekivati kao posljedica nastalih promjena u 2005. u odnosu na 2004.? Formula za izračun budžetskog salda!

BS=Ta+ TYN – G – TR formula koja se koristi pri 'starim', zadanim podacima!

BS'= Ta + tYmax – G – TR - ovdje možemo uvrstiti bilo koju izmijenjenu varijablu, bilo Ta, G, ili TR ili sve skupa, ovisno o zadatku! BS05 = Ta +TyN – G – TR BS = 1320 + (0,22• 17734,939) – 5800 – 800 BS = 1320 + 3901,686 – 5800 – 800 BS = - 1178,313

BS04 = Ta +TyN – G – TR BS = 1200 + (0,22• 18313,253) – 5800 – 800 BS = 1200 + 3901,686 – 5800 – 800 BS = -1371,084

Δ BS = BS' – BS - apsolutna promjena BS! ΔBS = - 1178,313- (-1371,084) ΔBS = 192,771 Odgovor: Budžetski saldo će se povećati za 192,771, što je i logično, jer je vlada povećala autonomne poreze, a porezima se financira budžet, dok je istovremeno smanjila transferna davanja i time smanjila budžetske rashode. Ps. Ali i postaje sve manje socijalna država!

Page 33: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

33

c) Odredite kakav bi utjecaj na makroekonomske pokazatelje (BDP i inflaciju) imalo smanjenje investicija u 2005 za 200 mil.$. Odgovoriti riječima!. I= 1000 I' = 1000 – 200 = 800

YN05' = tββ +−1

1 • (α – βTa + ßtr + I + G)

990 450

YN05'= ( )580080060075,0132075,01100415,0

1++•+•−•

YN05'= 415,0

7160 = 17 253,012

YN05'= 17 253,012 Izračun inflacije

∆ p'% = 1001max

Y

Yn

∆ p'% = 1001073,16500

012,17253•

∆ p'% = 4,563% Apsolutna promjena inflacije

∆ p = ∆ p'% - ∆ p% ∆ p = 4,563% - 7.484% = -2,921 P.P.

Page 34: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

34

Apsolutna promjena Y, BDP-a! ΔY = Y' – Y ΔY = 17 253,012 – 17 734,939 = -481,927 Odgovor: Smanjenje investicija u 2005. u odnosu na 2004., imalo je za posljedicu smanjenje BDP-a za 481,927, te smanjenje inflacije za 2,921 P.P. d) Izračunajte stopu rasta nominalnog BDP-a. Ako prethodno nemamo izračunat BDP 2004, moram prvo njega, ali ne uvrštavam izmijenjene vrijednosti, jer su one mijenjane samo za 2005. I tek tada vrijednosti uvrštavamo u formulu za izračun stope rasta nominalnog BDP-a!

YN04 = tββ +−1

1 • (α – βTa + ßtr + I + G)

YN04 = 415,0

1 • (1100 – 0,75• 1200 + 0,75•800 + 1000 + 5800)

YN04 = 415,0

7600 = 18 313,253

YN04 = 18 313,253

Page 35: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

35

Formula za izračun stopu rasta nominalnog BDP-a!

∆YN % = 10012004

2005•

Yn

Yn

∆YN % = 1001253,18313

939,17734•

∆YN % = -3,157% e) Predložite set mogućih mjera fiskalne politike koje bi dovele do postizanja pune zaposlenosti u 2005. godini. Odgovoriti riječima! (ΔTa, ΔG, Δt, ΔTR) – ovo su mjere fiskalne politike koje dovode do pune zaposlenosti! -prvo se računa ΔY I.

ΔY = Ymax – YN ΔY = 16 500,073 – 17 734,939 ΔY = - 1 234,866

Page 36: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

36

II.

Δta

ΔY = ( )

•+−

tββ

β

1 Δta

-1234,866 =415,0

75,0− • Δta /•0,415

- 512,469 = - 0,75 • Δta

0,75 • Δta = - 512,469 /: (- 0,75) Δta = 683,292 III.

ΔTR

ΔY = ( )

•+− tββ

β

1 ΔTR

-1 234,866 = •415,0

75,0 ΔTR /• (0,415)

- 512,469 = 0,75 • ΔTR

0,75 • ΔTR = - 512,469/: (0,75) ΔTR = - 683,292

Page 37: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

37

IV.

ΔG

ΔY = ( )

•+− tββ1

1 ΔG

- 1 234,866 = •415,0

1 ΔG/• (0,415)

- 512,469 = ΔG ΔG = - 512,469 V. Δt

Ymax = ( )

•+− tββ1

1 (α – βTa + ßtr + I + G) = (iznos od 2005, iz zadatka!)

16500 = •+− t75,075,01

1 (7360) /• 0,25 + 0,75t

(6500 • 0,25)+ (6500 •⋅ 0,75t') =7360 4125 + 12375t' = 7360 12375t' = 7360 – 4125

t' = 0,2614 => 26,14% Δt = t' – t apsolutna promjena t! Δt = 26,14% - 22% = 4,14 P.P.

Page 38: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

38

f) Dobili ste zadatak da za sljedeći koordinacijski sastanak guvernera HNB i novog ministra financija pripremite analizu posljedica povećanja državne potrošnje za 300 mil. $ na: ΔG = 300 G = 5800 G'= 6100 Utjecaj porasta državne potrošnje na stopu rasta nominalnog BDP-a;

Y''N05 = tββ +−1

1 • (α – βTa + ßtr + I + G)

990 450

Y''N05 = 22,075,075,01

1

•+− • (1100 – 0,75• 1320 + 0,75•600 + 1000 + 6100)

0,165

Y''N05 = 415,0

1 • (7660)

Y''N05 = 18 457,831 Ili na drugi način: ΔG = 300 YN05 = 17 734,939

ΔY = 415,0

1 •300 = 722,891

Y''= Y + ΔY Y''= 17 734,939 + 722,891 Y''= 18 457,83

Page 39: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

39

Formula za izračun stopu rasta nominalnog BDP-a!

∆YN % = 10012004

2005•

Yn

Yn

∆YN % = 1001253,18313

831,18457•

∆YN % = 0,789 % , Nominalni BDP je rastao po stopi od 0,789% utjecaj na stopu inflacije u 2005; Izračun inflacije

∆ p''% = 1001max

Y

Yn

∆ p''% = 100116500

831,18457•

∆ p''% = 11,865 % II. stopa promjene inflacije ∆ p = ∆ p'% - ∆ p% ∆ p =11,865 % - 7,484% ∆ p = 4,381 P.P.

Page 40: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

40

Utjecaj povećanja državne potrošnje na strukturu BDP-a u 2005. Y = C + I+ G C = Y – I – G I. C = 17 734,939 – 1000 – 5800 C = 10 934,939

=•=• 100939,17734

939,10934100

Y

C 61,657%

C' = 18 457,831 – 1000 – 6100 C' = 11 357,831

=•=• 100831,18457

831,11357100

'

Y

C 61,533%

II.

ΔY

C = Y

C ' - Y

C

ΔY

C = 61,533% - 61,657% = - 0,124 P.P. – udio osobne potrošnje (C) u BDP-u

se smanjio za 0,124 P.P. u 2005. u odnosu na prethodnu godinu!

Page 41: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

41

III.

=•=• 100939,17734

1000100

Y

I 5,638 %

=•=• 100831,18457

1000100

'

Y

I 5, 417 %

ΔY

I = Y

I ' - Y

I

ΔY

I = 5, 417 % - 5,638 % = - 0,221 P.P.

Udio investicija u BDP-u 2005. se smanjio za – 0,221 P.P. u odnosu na udio investicija u BDP-u 2004. IV.

=•=• 100939,17734

5800100

Y

G 32,703 %

=•=• 100831,18457

6100100

'

Y

G 33,048%

ΔY

G = Y

G' -

Y

G

ΔY

G = 33,048% - 32,703 % = 0,345 P. P u 2005. udio državne potrošnje u

BDP-u se povećao za 0,345 P.P. u odnosu na udio iste u 2004.

Page 42: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

42

„Praksa uvijek mora biti građena na dobroj teoriji“ Leonardo da Vinci 2. AS-AD MODEL (uz endogeno tretiranje investicija) 8. Zaposleni ste u HSBC banci i na raspolaganju su Vam ovi podaci: Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2004 i 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2004. (Ymax) 23 000 mil.$ Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 24 000 mil.$ Državna potrošnja (G) 6 200 mil.$ Transferi (TR) 800 mil.$ Autonomni porezi (Ta) 1 200 mil.$ Granična porezna stopa (t) 22% Autonomne investicije (Ia) 1 400 mil.$ Kamatna stopa (r) 7% Autonomna potrošnja (α) 2 400 mil.$ Granična sklonost potrošnji (β) 0,57 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 120 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,15 Na temelju podataka consumer confidence index-a procjenjujete da će autonomna potrošnja u 2005. rasti za 20%, dok će veličina svih ostalih ekonomskih varijabli i parametara ostati na razini iz 2004. godine. Model koji koristite u svom radu je: Y = C + I + G C = α + βYd Yd = Y – T + TR T = Ta + Ty I = Ia – Ir' r + Iy'Y

Page 43: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

43

Izvođenje formule! Y = α + β (Y-Ta–Ty + TR) + Ia – Ir' r + Iy'Y + G Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir' r + Iy'Y + G Y – Βy+ βtY-Iy'Y = α– βTa+ Βtr + Ia – Ir' r + G Y(1- β + βt-Iy ) = α– βTa+ Βtr + Ia – Ir' r + G /: (1-β + βt-Iy )

Y= Iyt

GIrrIaTRTa

−+−

+−++−

ββ

ββα

1 Reducirani oblik!

a) Procjenu rasta realnog BDP u 2005. 684 456 840

YN2004 = 15,022,057,057,01

62007120140080057,0120057,02400

−•+−

+•−+•+•−

0,125

YN2004 = 4054,0

8932

YN 2004 = 22 032,560 YN < Ymax ; YR = YN

YR 2004 = 22 032,560 2005 – autonomna potrošnja raste za 20%!!!! Α = 2400 x 20% = 2400 + 480 = 2880 iznosi u 2005.

YN 2005 = ( )6200840140045668428804054,0

1+−++−•

YN 2005 = ( )94124054,0

1•

Page 44: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

44

YN 2005 = 23 216,576 < 24 000 YR 2005 = 23 216,576 YN < Ymax ; YR = YN Formula za izračun stope rasta realnog BDP-a!

ΔYR% = 10012004

2005•

YR

YR

ΔYR% = 100156,22032

576,23216•

ΔYR% = 5,373% BDP je rastao po stopi od 5,373% b) Procjenu stope inflacije u 2005. Inflacija nije prisutna, što je vidljivo i iz toga što je nominalni BDP manji od potencijalnog BDP-a, ali potkrijepiti ćemo to izračunom!

∆ p% = 100*1max

Y

Yn

∆ p% = 100*124000

576,23216

∆ p% = -3,264% ∆ p% = 0% c) Procjena budžetskog salda u 2005. BS = Ta + TyN – G – TR BS = 1200 + 0,22 x 23 216,576 – 6200 – 800

Page 45: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

45

BS = - 692,353 , DEFICIT BUDŽETSKOG SALDA! 9. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu koristite sljedeći model: Y=C + I + G C= α + ßYd Yd=Y-T+TR T=Ta + ty I=Ia- Ir'r + Iy'y Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 25000 mil.$ Državna potrošnja (G) 5500 mil.$ Transferi (TR) 1200 mil.$ Autonomni porezi (Ta) 1300 mil.$ Granična porezna stopa (t) 22% Autonomne investicije (Ia) 1000 mil.$ Kamatna stopa (r) 5% Autonomna potrošnja (α) 1800 mil.$ Granična sklonost potrošnji (β) 0,65 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 160 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,2 Vaš zadatak je: a) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini. b) Predložite set mogućih mjera fiskalne politike koje bi dovele do postizanja pune zaposlenosti (bez inflacije) u 2005. godini. c) Izračunati proračunski saldo u tom slučaju. Objasniti je li se radi o suficitu ili deficitu.

Page 46: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

46

Izvođenje formule: Y = α + β (Y-Ta–Ty + TR) + Ia – Ir' r + Iy'Y + G Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir' r + Iy'Y + G Y – Βy+ βtY-Iy'Y = α– βTa+ Βtr + Ia – Ir' r + G Y(1- β + βt-Iy ) = α– βTa+ Βtr + Ia – Ir' r + G /: (1-β + βt-Iy )

Y= Iyt

GIrrIaTRTa

−+−

+−++−

ββ

ββα

1 Reducirani oblik!

a) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.

Y= Iyt

GIrrIaTRTa

−+−

+−++−

ββ

ββα

1

845 780 800

Y= 2,022,065,065,01

550051601000120065,0130065,01800

−•+−

+•−+•+•−

Y= 293,0

7435

YN 2005 = 25 375,426 > 25 000 , YN > Ymax; YR 2005 = Ymax YR 2005 = 25 000

Page 47: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

47

Formula za izračun stope inflacije!

∆p% = 1001max

Y

Yn

∆ p% = 100125000

426,25375•

∆ p% = 1,502 % b) Predložite set mogućih mjera fiskalne politike koje bi dovele do postizanja pune zaposlenosti (bez inflacije) u 2005. godini. (∆Ta, ∆TR, ∆t, ∆G) I.

∆Y = Ymax – YN ∆Y = 25000 – 25 375,426 ∆Y = - 375,426 II.

ΔTR

ΔY = ( )

•−+− Iytββ

β

1 ΔTR

-375,426 = •−•+− 2,022,065,065,01

65,0 ΔTR

Page 48: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

48

-375,426 = •293,0

65,0 ΔTR /• (0,293)

-109,999 = 0,65 • ΔTR /: (- 109,999)

ΔTR = 65,0

999,109−

ΔTR = - 169,229 III.

ΔTa

ΔY = ( )

•−+−

Iytββ

β

1 ΔTa

-375,426 = •−•+−

2,022,065,065,01

65,0 ΔTa

-375,426 = •−

293,0

65,0 ΔTa /• (0,293)

-109,999 = - 0,65 • ΔTa /: (- 109,999)

ΔTa = 65,0

999,109

ΔTa = 169,229

Page 49: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

49

IV. ΔG

ΔY = ( )

•−+− Iytββ1

1 ΔG

-375,426 = •293,0

1 ΔG/• (0,293)

-109,999 = ΔG ΔG = - 109,999 V.

Δt

Ymax = ( )

•−+− Iytββ1

1 (α – βTa + ßtr + I + G) (iznos od 2005, iz zadatka)

25 000 = ( )

•−•+− 2,065,065,01

1

t (7435)

25 000 = ( )

••+ t65,015,0

1 (7435) /• (0,15 + 0,65t')

3 750 + 16 250t' = 7 435 16 250t' = 7 435 – 3 750 16 250t' = 3 685 /:16 250

Page 50: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

50

t' = 0,22676 = 22,676% Δt = t'- t Δt = 22,676% - 22% Δt = 0,676 P.P. Napomena: Nije nužno, ali bolje je t' pisati sa 5 decimala (iznimno) jer kad se pretvori u postotak dobijemo 3 decimale, pa je konačni rezultat točniji i smisleniji (ako uzemmo mali broj decimala može se dogoditi da zaključimo kako nema promjene!) c) Izračunati proračunski saldo u tom slučaju. Objasniti je li se radi o suficitu ili deficitu. BS' = Ta + t'Ymax – G – TR BS' = 1 300 + 0,22677•25 000 – 5 500 – 1 200 BS' = 269,25 , ostvaren je suficit!

Page 51: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

51

10. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu koristite sljedeći model: Y= C + I + G C= α + ßYd Yd= Y – T + TR T= Ta + ty I= Ia -Ir'r + Iy'y Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 24000 mil.$ Državna potrošnja (G) 4000 mil.$ Transferi (TR) 1050 mil.$ Autonomni porezi (Ta) 1200 mil.$ Granična porezna stopa (t) 23% Autonomne investicije (Ia) 1600 mil.$ Kamatna stopa (r) 6% Autonomna potrošnja (α) 1700 mil.$ Granična sklonost potrošnji (β) 0,68 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 140 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,22 a) Procijenite realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini. b) Odrediti za koliko postotnih poena bi bilo potrebno promijeniti PDV da bi privreda funkcionirala uz inflaciju od 1%. c) Kolika promjena proračunskog salda uvjetovana promjenom javne potrošnje bi osigurala postizanje pune zaposlenosti u sustavu? d) Kakav bi utjecaj na BDP imalo povećanje granične sklonosti potrošnji za 15%? Izvođenje formule! Y = α + β (Y-Ta–Ty + TR) + Ia – Ir' r + Iy'Y + G Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir' r + Iy'Y + G

Page 52: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

52

Y – Βy+ βtY-Iy'Y = α– βTa+ Βtr + Ia – Ir' r + G Y(1- β + βt-Iy ) = α– βTa+ Βtr + Ia – Ir' r + G /: (1-β + βt-Iy )

Y= Iyt

GIrrIaTRTa

−+−

+−++−

ββ

ββα

1 Reducirani oblik!

a) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.

YN 2005 = Iyt

GIrrIaTRTa

−+−

+−++−

ββ

ββα

1

816 714 840

YN 2005 = 22,023,068,068,01

400061401600105068,0120068,01700

−•+−

+•−+•+•−

0,1564

YN 2005 = 2564,0

6358

YN 2005 = 24 797,191 > 24 000 ; YN > Ymax; YR = Ymax YR 2005 = 24 000 II. izračun stope inflacije

∆ p% = 100*1max

Y

Yn

∆ p% = 100*124000

191,24797

∆ p% = 3,322%

Page 53: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

53

b) Odredite za koliko postotnih poena bi bilo potrebno promijeniti PDV da bi privreda funkcionirala uz inflaciju od 1%.

∆ p% = 1% Formula za izračun stope inflacije! I.

∆ p% = 100*1max

Y

Yn

1 = 100*124000

Yn / : 100

0,01 = 124000

−Yn /• 24000

240 = YN – 24000 Y'N – 24000 = 240 Y'N = 240 + 24000 Y'N = 24 240

Page 54: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

54

II.

Y'N = Iyt

GIrrIaTRTa

−+−

+−++−

ββ

ββα

1 , sada unosim novu vrijednost Y'N-a, te

tražim vrijednos t'!

24 240 = 22,068,068,01

6358

−+− t /• 0,1 + 0,68t'

2424 + 16483,2 t' = 6358

16483,2 t' = 6358 – 2424

16483,2 t' = 3934 /:16483,2

t' = 0,2386 x 100 = 23,87% III.

Δt = t' – t

Δt = 23,87% - 23% = 0,87 P.P. Odgovor: privreda bi funkcionirala uz stopu inflacije od 1% kada bi se PDV povećao sa postojećih 23% za 0,87 P.P.!

Page 55: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

55

c) Kolika promjena proračunskog salda(BS) uvjetovana promjenom javne potrošnje (G) bi osigurala postizanje pune zaposlenosti u sustavu? I.

ΔY = Ymax – YN ΔY = 24 000 – 24 797,191 ΔY = -797,191 II.

ΔG

ΔY = ( )

•−+− Iytββ1

1 ΔG

-797,191 = •2564,0

1 ΔG /• 0,2564

-204,399 = ΔG ΔG = - 204,399 III. BS= Ta + TyN – G –TR BS= 1200 + 0,23 •24 797,191 – 4000 – 1050 BS = 1853,353 (G'=ΔG + G; G'= – 204,399 + 4000 =3795,601!)

BS' = Ta + tYmax – G' – TR BS' = 1 200 + 0,23•24 000 – 3 795,601 -1 050 BS' = 1 874,399 – suficit!

Page 56: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

56

ΔBS = BS' – BS ΔBS = 1874,41 – 1853,353 ΔBS = 21,057 11. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu HNB-a dan vam je model i podaci: Y = C + I + G C = α + ßYd Yd = Y – T + TR T = Ta + Ty I = Ia – Ir' r + Iy'Y Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za (2005.): Broj stanovnika 3 196 383 Potencijalni BDP za 2005 (Ymax) 23 000 mil.$ Državna potrošnja (G) 6 500 mil.$ Transferi (TR) 1 000 mil.$ Autonomni porezi (Ta) 1 200 mil.$ Prosječna porezna stopa (t) 22 % Autonomne investicije (Ia) 1 100 mil.$ Kamatna stopa (r) 7 % Autonomna potrošnja (α) 2 300 mil.$ Granična sklonost potrošnji (β) 0,6 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 130 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,15 Izvođenje formule: Y= α + ß (Y – Ta – Ty +TR) + Ia – Ir'r + Iy'Y + G Y= α + ßy- ßTa- ßtY + ßTR + Ia – Ir'r + Iy'Y + G Y – ßy+ ßtY- Iy'Y = α – ßTa + ßTR + Ia – Ir'r + G Y(1- ß + ßt- Iy) = α – ßTa + ßTR + Ia – Ir'r + G /:.(1- ß + ßt- Iy)

Page 57: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

57

Y= Iyt

GIrrIaTRTa

−+−

+−++−

ββ

ββα

1 REDUCIRANI OBLIK !!!!

a) Izračunajte BDP per capita (u procjeni koristite realni BDP):

YN = Iyt

GIrrIaTRTa

−+−

+−++−

ββ

ββα

1

720 600 910 YN =

15,022,06,06,01

65007130110010006,012006,02300

−•+−

+•−+•+•−

0,132

YN =382,0

8870

YN = 23 219,895 > 23 000; YN > Ymax ; YR = Ymax YR = 23 000

YPC = ovnikasBr

YR

tan.

YPC =3196383

23000

YPC = 0,0072 mil.$ P.C.= 7.2 tisuća $ = 7200$ p.c.

Page 58: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

58

b) Izračunajte relativnu promjenu nominalnog BDP-a u 2005 do koje će doći kao posljedica smanjenja granične porezne stope u 2005. za 2 postotna poena na:

• stopu rasta nominalnog BDP u 2005. • stopu inflacije

učinak na stopu rasta nominalnog BDP-a * t'= 22% - 2% = 20% * t'= 0,22 – 0,02 = 0,20 I. 720 600 910 Y'N =

15,020,06,06,01

65007130110010006,012006,02300

−•+−

+•−+•+•−

0,12

Y'N =37,0

8870

Y'N = 23 972,972 II. apsolutna promjena nom.BDP-a!

ΔYN% = 1001'

Yn

Yn

ΔYN% = 1001895,23219

972,23972•

ΔYN% = 3,243 % , Smanjenje porezne stope za 2 postotna poena dovelo bi do rasta nominalnog BDP-a za 3,243%

Page 59: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

59

III. učinak na stopu inflacije!

∆ p% = 100*1max

Y

Yn

∆ p% = 100*123000

895,23219

∆ p% = 0,956 %

∆ p'% = 100*1max

'

Y

Yn

∆ p'% = 100*123000

972,23972

∆ p'% = 4,230 %

∆ p = ∆ p'% - ∆ p% ∆ p = 4,230% - 0,956% ∆ p = 3,274 P.P.

Page 60: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

60

c) Ako se vlada odluči za povećanje izdvajanja za branitelje i umirovljenike koje bi dovelo do povećanja transfera na 1800 mil. $, kakav bi bio utjecaj ove vladine mjere na realni BDP i inflaciju? TR= 1 000, TR' = 1800 ∆TR = TR'-TR ∆TR = 1800 – 1000 ∆TR = 800 I.

∆TR

∆Y'' = ( )

•−+− Iytββ

β

1 ΔTR

∆Y''= •382,0

6,0 800

∆Y''= 1256,544 II.

YN'' = YN + ∆Y'' YN'' = 23 219,895 + 1256,544 YN'' = 24 476,439 > Ymax Pošto je nominalni BDP i dalje veći od potencijalnog, realni ostaje nepromjenjen!

Page 61: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

61

Utjecaj na inflaciju! I.

∆ p''% = 100*1max

''

Y

Yn

∆ p''% = 100*123000

439,24476

∆ p''% = 6,419 % II. ∆ p = ∆ p''% - ∆ p% ∆ p= 6,419% - 0,956% ∆ p= 5,463 % , inflacija bi se povećala za ovaj iznos! d) Kolika promjena proračunskog salda (BS) uvjetovana promjenom autonomnih poreza (Ta) bi dovela sustav u stanje pune zaposlenosti i bez inflacije?

I. ∆Y= Ymax – YN ∆Y= 23000 – 23 219,895 ∆Y= -219,895

Page 62: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

62

II.

Δta

ΔY = ( )

•−+−

Iytββ

β

1 Δta

- 219,895 = •

382,0

6,0 Δta /• (0,382)

- 83,999 = - 06 • Δta /: -0,6 Δta = 139,998 III.

Δta = Ta'-Ta Ta'= Δta + Ta Ta'= 139,998 + 1200 = 1339,998

IV. BS = Ta + TyN – G –TR BS = 1200 + 0,22 • 23 219,895 – 6500 – 1000 BS = -1 191,623

Page 63: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

63

BS'= Ta' + tYmax – G – TR , u ovome slučaju je Ta', jer se samo ta varijabla mijenjala! BS'= 1339,998 + 0,22 • 23000 – 6500 – 1000 BS'= - 1100,002 Δ BS= BS'-BS Δ BS= - 1 100,002 – ( - 1191,623)

Δ BS= 91,621 , promjena, u ovome iznosu bi dovela do pune zaposlenosti, uz uvjet promjene Ta!

Page 64: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

64

12. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu koristite sljedeći model: Y= C + I + G C= α + ßYd Yd= Y – T + TR T= Ta + ty I= Ia -Ir'r + Iy'y Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2006. godinu: Nominalni BDP za 2005. (YN05) 46 000 mil.$ Potencijalni BDP za 2006. (Ymax) 47 000 mil.$ Državna potrošnja (G) 5 000 mil.$ Transferi (TR) 890 mil.$ Autonomni porezi (Ta) 1 300 mil.$ Granična porezna stopa (t) 21 % Autonomne investicije (Ia) 1 400 mil.$ Kamatna stopa (r) 5,4% Autonomna potrošnja (α) 1 700 mil.$ Granična sklonost potrošnji (β) 0,80 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 150 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,22 Izvođenje formule: Y = α + ß( Y- Ta – tYN + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G Y = α + ßY – βTa – ßtYN + βTR + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y – ßY + ßtYN - Iy'y = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G Y(1 – ß + ßt – Iy) = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y = •

−+− Iytββ1

1 ( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G) - reducirani oblik!

Page 65: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

65

a) Izračunati stopu rasta nominalnog BDP-a i stopu inflacije u 2006. godini. YN = •

−+− Iytββ1

1 ( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)

1040 712

YN = •−•+− 22,021,080,080,01

1 (1700 – 0,80• 1300 + 0,80•890 + 1440 –

0,168 150•5,4 + 5000) 810

YN = •148,0

1 (7002)

YN 2006 = 47 310,810 > 47 000; YN>Ymax; YN = YR ; YR = Ymax YR = 47 000 , inflacija je prisutna! I. Stopa rasta nominalnog BDP-a

YN% = 100105

06•

YN

YN

YN% = 100146000

81,47310•

YN% = 2,849 %

Page 66: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

66

II. Izračun stope inflacije

Δp% = 1001max

Y

YN

Δp% = 100147000

81,47310•

Δp% = 0,661 % b) prikazati strukturu BDP-a u 2006. godini Y = C + I + G C = Y – I - G I = Ia - Ir'r + Iy'y I = 1 400 – 150•5,4 + 0,22•47 310,81 I = 1 400 – 810 + 10 408,378 I = 10 998,378

100•Y

I = 100810,47310

378,10998• = 23,247 %

G = 5 000

100•Y

G = 100810,47310

5000• = 10,568 %

Page 67: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

67

C = Y – I – G C = 47 310,810 - 10 998,378 – 5 000 C = 31 312,432

100•Y

C = 100810,47310

432,31312• = 66,184 %

c) odredite kakav će utjecaj na makroekonomske pokazatelje (BDP i inflaciju) imati porast transfera u 2006. za 13%.

TR + 13% TR = 890 TR' = 1 005,7 ΔTR = 1 005,7 – 890 = 115,7 I. ΔTR ΔY = •

−+− Iytββ

β

1 ΔTR

ΔY = •148,0

80,0 115,7

ΔY = 625,405

Page 68: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

68

YN' = ΔY + YN YN' = 625,405 + 47 310,810

YN' = 47 936,215 > 47 000 ; YN'> Ymax inflacija je prisutna!

- Pošto je nominalni i dalje veći od potencijalnog, realni ostaje isti!

II. Utjecaj na stopu inflacije!

Δp% = 1001max

'•

Y

YN

Δp% = 100147000

215,47936•

Δp% = 1,991 % Δp = Δp'% - Δp% Δp = 1,991 % - 0,661 % Δp = 1,33

Page 69: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

69

13. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svome radu koristite sljedeći model: Y= C + I + G C= α + ßYd Yd= Y – T + TR T= Ta + ty I= Ia -Ir'r + Iy'y Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2006. godinu: Realni BDP za 2005. (YR05) 30 000 mil.$ Stopa rasta realnog BDP-a (ΔYR%) 6,06 % Državna potrošnja (G) 3 000 mil.$ Transferi (TR) 1 700 mil.$ Autonomni porezi (Ta) 1 200 mil.$ Granična porezna stopa (t) 21 % Autonomne investicije (Ia) 1 300 mil.$ Kamatna stopa (r) 6 % Autonomna potrošnja (α) 1 800 mil.$ Granična sklonost potrošnji (β) 0,80 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 160 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,20 Izvođenje formule: Y = α + ß( Y- Ta – tYN + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G Y = α + ßY – βTa – ßtYN + βTR + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y – ßY + ßtYN - Iy'y = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G Y(1 – ß + ßt – Iy) = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y = •

−+− Iytββ1

1 ( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G) - reducirani oblik!

Page 70: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

70

a) Procijenite realni BDP i stopu inflacije u 2006. godini.

I.

YN 2006 = •−+− Iytββ1

1 ( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G) 960 1360 YN 2006 = •

−•+− 20,021,080,080,01

1 (1800 – 0,80• 1200 + 0,80• 1700 + 1300 –

0,168 160•6 +3000) 960

YN 2006 = •

168,0

1 (5 540)

YN 2006 = 32 976,190

Page 71: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

71

II. Pošto nije poznat iznos YR, a imamo iznos stope rasta YR, preko te formule ćemo doći do njega!

ΔYR% = 1001

05

06•

YR

YR

6,06 = 1001

30000

06•

YR /: 100

0,0606 =

−1

30000

06YR

0,0606 =

30000

30000

30000

06YR - radi lakšeg izračuna 1 pišemo kao 30 000/30 000!

0,0606 =

30000

3000006YR /• 30 000 - svodimo pod isti nazivnik i uklanjamo isti! 1 818 = YR 2006 – 30 000 YR 2006 – 30 000 = 1 818 YR 2006 = 1 818 + 30 000 YR 2006 = 31 818

Page 72: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

72

III. Izračun stope inflacije! Nemamo zadani iznos Ymax, njega dobijamo pomoću ovog pravila:

YN > Ymax → YR = Ymax YN 2006 = 32 976,190 YR 2006 = 31 818 - iz ovoga je vidljivo da je YN bio veći od Ymax, pa je i iznos Ymax = YR !!!!!! Formula za izračun stope inflacije:

Δp% = 1001max

Y

YN

Δp% = 100131818

190,32976•

Δp% = 3,640%

Page 73: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

73

b) Odredite za koliko je potrebno promijeniti transfere (TR), da bi privreda funkcionirala uz inflaciju od 3%?

Δp'% = 3% Δp% = 3,640% Δp = 3% - 3,640% Δp = - 0,64 P.P. I.

Δp% = 1001max

Y

YN

3 = 100131818

YN /: 100

0,03 =

−1

31818

YN /•31 818

954,54 = YN – 31 818 954,54 + 31 818 = YN Y'N = 32 772,54

Page 74: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

74

II. ΔY = Y' - Y ΔY = 32 772,54 - 32 976,190 ΔTR

ΔY = •++− Iytββ

β

1 ΔTR

- 203,65 = •168,0

80,0 ΔTR / 168,0•

- 34,213 = 0,80 ΔTR 0,80 ΔTR = - 34,213/: 0,80 ΔTR = - 42,766 TR' = ΔTR + TR = - 42,766 + 1 700 TR' = 1 657,234 c) koliki bi bio proračunski saldo (BS) u slučaju pod b)? BS = Ta + tYN - G - TR

BS = 1200 + 0,21•32 772,54 – 3 000 – 1 657,234

BS = 3 424,999

Page 75: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

75

14. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu OPQ banke i na raspolaganju Vam stoje sljedeći podaci i model:

Y=C + I +G C= α + ßYd Yd= Y – T + TR T= Ta + ty I= Ia - Ir'r + Iy'y Procijenjeni ekonomski pokazatelji (2004.,2005.) Potencijalni BDP za 2004 (Ymax) 27 500 mil.$. Potencijalni BDP za 2005 (Ymax) 28 000 mil.$. Državna potrošnja (G) 6 900 mil. $. Transferi (TR) 1 000 mil. $. Autonomni porezi (Ta) 1 500 mil.$. Prosječna porezna stopa (t) 0,22 % Autonomne investicije (Ia) 1 200 mil.$. Kamatna stopa (r) 8 % Autonomna potrošnja (α) 2 300 mil. $ Granična sklonost potrošnji (β) 0,6 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 130 mil.$. Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,2 Izvođenje formule: Y = α+ β (Y- Ta – Ty + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir'r + Iy'y + G – prebacujemo sve sa Y! Y – Βy + βtY – Iy'y = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G – izlučujemo Y! Y ( 1 – β + βt – Iy) = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G

Y = ( )

( )GrIrIaTRTaIyt

+−++−•−+−

'1

1ββα

ββ Reducirani oblik!

Page 76: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

76

Izračunajte učinak smanjenja autonomnih investicija u 2005. za 300 mil.$ na: a) stopu rasta realnog BDP-a

Y =

( )( )GrIrIaTRTa +−++−•

−•+−'6,0

2,022,06,06,01

1βα

Page 77: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

77

3. IS-LM MODEL 15. Zaposleni ste kao glavni ekonomist Natwest banke. Za izradu makroekonomskih prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model: Y=C + I +G M/p=L C= α + ßYd L1=Ky Yd=Y-T+TR L2=a-lr T=Ta + ty I=Ia-Ir'r+Iy'y Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 22000 Realni BDP za 2004. (YR) 20500 Državna potrošnja (G) 2000 Transferi (TR) 900 Autonomni porezi (Ta) 1300 Granična porezna stopa (t) 21% Realna novčana masa (M) 8700 Autonomne investicije (Ia) 1500 Autonomna potrošnja (α) 4200 Granična sklonost potrošnji (β) 0,72 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 170 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,16 Granična sklonost likvidnosti (l) 140 Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 1600 Prosječna dužina držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,4 Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim kretanjima izračunajte:

Page 78: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

78

Izvođenje formule: Y = α+ β (Y- Ta – Ty + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir'r + Iy'y + G – prebacujemo sve sa Y! Y – Βy + βtY – Iy'y = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G – izlučujemo Y! Y ( 1 – β + βt – Iy) = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G

Y = ( )

( )GrIrIaTRTaIyt

+−++−•−+−

'1

1ββα

ββ Reducirani oblik!

a) Stopu rasta realnog BDP-a i kamatnu stopu koja se može očekivati u 2005. I.

IS ≡ Y = ( )

( )GrIrIaTRTaIyt

+−++−•−+−

'1

1ββα

ββ

936 648

IS1 ≡ Y =( )

•−•+− 16,021,072,072,01

1 (4200-0,72• 1300 + 0,72•900+1500

0,1512 - 170• r +2000)

IS1 ≡ Y =( )

•2712,0

1 (7412 – 170r)

Page 79: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

79

II.

LM ≡ Y =

+−• lra

p

M

k

1

LM ≡ Y = ( )r140160087004,0

1+−•

LM ≡ Y = ( )r14071004,0

1+•

III.

IS = LM

( )•

2712,0

1 (7412 – 170r) = •4,0

1 (7100 + 140r) – svaki br. Iz zagrade

dijelimo sa nazivnikom! 27 330,383 – 626,843r = 17 750 + 350r 27 330,383 – 17 750 = 350r + 626,843r 9 580,383 = 976,843r 976,843r = 9 580,383 /: 976,843 r = 9,807 %

Page 80: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

80

I.

LM1 ≡ Y = ( )807,914071004,0

1•+• - da bi smo dobili BDP u formulu LM uvrštavamo

iznos kamate (r)

LM1 ≡ Y = ( )98,84724,0

1• /: 0,4

YN05 = 21 182,45 < 22 000; YN <Ymax ; YR = YN YR05 = 21 182,45 Izračunajte stopu rasta realnog BDP-a u 2005. godini.

ΔYR % = 100104

05•

YR

YR

ΔYR % = 100120500

45,21182•

ΔYR % = 3,329 % - u 2005. godini realni BDP-e je rastao po stopi od 3,329% b) Grafički prikažite istodobnu ravnotežu na tržištu roba i tržištu usluga.

Page 81: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

81

c) Stopa inflacije koja se može očekivati u 2005.

∆ p% = 100*1max

Y

Yn

∆ p% = 0

U 2005. godini inflacija nije prisutna jer je YN < Ymax d) Postotni udio budžetskog salda u BDP-u u 2005. I. Formula za izračun budžetskog salda BS = Ta + TyN – G – TR 4448,314 BS = 1 300 + 0,21•21 182,45 – 2000 – 900 BS = 2 848,314 II. Formula za postotni udio BS-a u BDP-a

?100 =•YN

BS

=•10045,21182

314,2848 13,446% - u 2005. udio BS- a u BDP-u iznosio je 13,446%

Page 82: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

82

e) Ako se zna da je 2004. osobna potrošnja činila 70% BDP-a, za koliko će se postotnih poena promijeniti taj udio u 2005? 2004

%70100 =•Y

C

2005 I.

C = α+ β (YN- Ta – Ty + TR) 4448,314 C = 4200 + 0,72 (21 182,45 – 1300 – 0,21•21 182,45 + 900) C = 4200 + 11 760,577 C = 15 960,577 II.

=•=• 10045,21182

577,15960100

Y

C 75,348 %

III.

ΔY

C = Y

C ' - Y

C

ΔY

C = 75,348 % - 70%

ΔY

C = 5,348 P.P. Udio osobne potrošnje u BDP-u 2005. se povećao za 5,348

P.P u odnosu na 2004. godinu.

Page 83: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

83

15. Zaposleni ste kao glavni ekonomist Barclays banke. Za izradu makroekonomskih prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model: Y=C+I+G M/p=L C= α +ßYd L1=Ky Yd=Y-T+TR L2=a-lr T=Ta+ty I=Ia-Ir'r+Iy'y Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 3000 Državna potrošnja (G) 300 Transferi (TR) 50 Autonomni porezi (Ta) 100 Granična porezna stopa (t) 20% Realna novčana masa (M) 1000 Autonomne investicije (Ia) 100 Autonomna potrošnja (α) 600 Granična sklonost potrošnji (β) 0,80 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 20 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,10 Granična sklonost likvidnosti (l) 10 Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 200 Prosječna duž. Držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,3 Izvođenje formule: Y= α+ β (Y- Ta – Ty + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G Y= α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir'r + Iy'y + G Y – Βy + βtY – Iy'y = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G Y(1 – β + βt – Iy) = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G

Y= ( )

( )GrIrIaTRTaIyt

+−++−•−+−

'1

1ββα

ββ

Page 84: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

84

a) Formirajte IS krivulju te je grafički prikažite. Što će se dogoditi s IS krivuljom ako se autonomna potrošnja poveća za 20% u odnosu na svoju inicijalnu vrijednost. Prikažite rezultat na prethodnom grafikonu. 80 40

Y= ( )

( )300201005080,010080,060010,020,080,080,01

1+−+•+•−•

−•+−r

0,16

Y= ( )

( )r2096026,0

1−•

IS1 ≡ Y = ( )

( )r2096026,0

1−•

r 5% 10% IS1 : 3 307,669 2 923,076 IS2 : 3 769,23 3 384,61 GRAFIČKI PRIKAZ .___________________________ Y 100 200 300

IS1 ≡ Y =( )

( )52096026,0

1•−• = 3 307,669

IS1 ≡ Y =( )

( )102096026,0

1•−• = 2 923,076

Page 85: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

85

Što će se dogoditi s IS krivuljom ako se autonomna potrošnja poveća za 20% u odnosu na svoju inicijalnu vrijednost. α = 600 α'= 600 x 20% =600 + 120 = 720 α'= 720

IS2 ≡ Y =( )

( )r•−• 2096026,0

1 (sve ostaje isto, samo dodajem + 120)

+ 120 1080

IS2 ≡ Y =( )

( )520108026,0

1•−• = 3769,08

IS2 ≡ Y =( )

( )1020108026,0

1•−• = 3384,48

b) Procijenite realni BDP i kamatnjak uz istodobnu ravnotežu na robnom i novčanom tržištu. Istodobnu ravnotežu prikažite na odgovarajućem grafikonu. I.

LM ≡

+−• lra

p

M

k

1

LM ≡ Y = ( )r1020010003,0

1+−•

LM ≡ Y = ( )r108003,0

1+•

Page 86: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

86

II.

IS = LM

( )( )r•−• 20960

26,0

1 = ( )r108003,0

1+• * Svaki broj iz zagrade

Podijelim sa nazivnikom!

3692,307 – 76,923r = 2666,666 + 33,333r

3692,307 – 2666,666 = 33,333r + 76,923r * Istovrsni na istu stranu jednakosti!

1025,641 = 110,256r

110,256r = 1025,641 /: 110,256

r = 9,302 % - iznos kamatnjaka! III. - procijeni realni BDP! * Uvrštavam dobiveni iznos r-a u početnu formulu LM i tako dolazim do YR!

LM ≡

+−• lra

p

M

k

1

LM ≡ Y = ( )r108003,0

1+•

93,02

LM ≡ Y = ( )302,9108003,0

1•+•

LM ≡ Y = 2976,733 < 3 000; YN < Ymax ; YR = YN YR = 2976,733, inflacija nije prisutna!

Page 87: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

87

c) Kolika promjena novčane mase (M) će dovesti sustav u ravnotežu kod pune zaposlenosti. Do kakve promjene na prethodnom grafu će doći u tom slučaju. I.

IS1 ≡ Ymax =( )

( )r•−• 2096026,0

1

IS1 ≡ 3 000 = ( )

( )r•−• 2096026,0

1 /•0,26

IS1 ≡ 780 = ( )

( )r•−• 2096026,0

1

20r = 960 – 780 20r = 180/:20

r = 9% II.

LM1 ≡ Ymax =

+−• lra

p

M

k

1

LM1 ≡ 3 000 =

•+−• 910200

3,0

1

p

M

3 000 =

−• 110

3,0

1

p

M /• 0,3

900 = p

M - 110

900 + 110 = p

M

p

M = 1 010

Page 88: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

88

III.

LM2 ≡ Y =

+−• lra

p

M

k

1

LM2 ≡ Y = ( )r1020010103,0

1+−•

LM2 ≡ Y = ( )r108103,0

1+• NOVA LM KRIVULJA!

IV.

Δ p

M = p

M ' - p

M

Δ p

M = 1 010 – 1 000 = 10 povećanje novčane mase od 10 jedinica će

dovesti sustav u ravnotežu kod pune zaposlenosti!

Page 89: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

89

16. Zaposleni ste kao glavni stručnjak za makroekonomske prognoze HSBC banke. Za izradu prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model: Y=C+I+G M/p=L C=α +ßYd L1=Ky Yd=Y-T+TR L2=a-lr T=Ta+ty I=Ia-Ir'r+Iy'y Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 22000 Nominalni BDP za 2004. (YN) 21800 Državna potrošnja (G) 2300 Transferi (TR) 1100 Autonomni porezi (Ta) 1450 Granična porezna stopa (t) 20% Realna novčana masa (M) 8200 Autonomne investicije (Ia) 1400 Autonomna potrošnja (α) 3700 Granična sklonost potrošnji (β) 0,73 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 165 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,18 Granična sklonost likvidnosti (l) 120 Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 1200 Prosječna dužina držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,35 Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim kretanjima izračunajte: Izvođenje formule: Y= α+ β (Y- Ta – Ty + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G Y= α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir'r + Iy'y + G Y – Βy + βtY – Iy'y = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G Y(1 – β + βt – Iy) = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G

Page 90: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

90

Y= ( )

( )GrIrIaTRTaIyt

+−++−•−+−

'1

1ββα

ββ

a) Stopu rasta nominalnog BDP-a i kamatnu stopu koji se mogu očekivati u 2005. godini. 1058,5 803

Y=( )

( )23001651400110073,0145073,0370018,020,073,073,01

1+−+•+•−•

−•+−r

0,146

IS1 ≡ Y = ( )r1655,7144236,0

1−•

II.

LM ≡ Y =

+−• lra

p

M

k

1

LM ≡ ( )r1201200820035,0

1+−•

LM1 ≡ Y = ( )r120700035,0

1+•

Page 91: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

91

III.

IS1 = LM1

( )r1655,7144236,0

1−• = ( )r1207000

35,0

1+•

30 273,305 – 699,152r = 20 000 + 342,857r 30 273,305 – 20 000 = 342,857r + 699,152r 10 273,305 = 1 042,009 r 1 042,009 r = 10 273,305 /: 10 42,009 .r = 9,859 % IV.

LM ≡ Y = ( )859,9120700035,0

1•+•

LM ≡ YN05 = 23 380,228 > 22 000 (Ymax); YN > Ymax; YR = Ymax YR05 = 22 000 ; inflacija je prisutna!

Page 92: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

92

V. izračun stope rasta nominalnog BDP-a!

ΔYN % = 100104

05•

Yn

Yn

ΔYN % = 100121800

228,23380•

ΔYN % = 7,248 % b) Grafički prikažite istodobnu ravnotežu na tržištu roba i tržištu usluga. c) Stopu inflacije koja se može očekivati u 2005.

∆ p% = 100*1max

Y

Yn

∆ p% = 100*122000

228,23380

∆ p% = 6,273 % - stopa inflacije u 2005.

Page 93: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

93

d) Postotni udio budžetskog salda u BDP-u u 2005.

?100 =•Yn

BS

BS = Ta + TyN – G – TR BS = 1450 + 0,20•23 380,228 – 2300 – 1100 BS = 2726,045 %BS u BDP-u

?100 =•Yn

BS

=•100228,23380

045,2726 11,659 % , iznos postotnog udjela BS-a u BDP-u!

e) Struktura BDP-a u 2005. godini. Y = C + I + G % % %

?100 =•Y

C ?100 =•Y

I ?100 =•Y

G

*C = α+ β (YN - Ta – TyN + TR)

C = α + βYN – βTa – βtY + ΒTR

C = 3 700 + 0,73• (23 380,228 – 1 450 – 0,2•23 380,228 + 1 100)

Page 94: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

94

C = 3 700 + 17 067,566 – 1 058,5 – 3 413,512 + 803

C = 17 098,554

=•100Y

C=•100

228,23380

554,17098 73,132 %

*I = Ia – Ir'r + Iy'Y 1626,735 4208,441 I = 1400 – 165 • 9,859 + 0,18 • 23 380,228 I = 3981,706

=•100Y

I=•100

228,23380

706,3981 17,030 %

*G

=•100Y

G=•100

228,23380

2300 9,837 %

Page 95: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

95

Grafički prikaz zadatka e

Struktura BDP-a u 2005.

C=73,132%

G=9,837%

I=17,030%

C I G

Page 96: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

96

f) Kakva bi bila posljedica povećanja realne novčane mase za: 1) 500 mil$ i 2) povećanja državne potrošnje za 400 mil.$ (svaka mjera se zasebno provodi, a ne paralelna promjena obje varijable) na:

• stopu rasta nominalnog BDP-a; • kamatnu stopu; • stopu inflacije; • strukturu BDP-a?

I. ΔG = 400,

IS1 ≡ Y = ( )r1655,7144236,0

1−•

IS2 ≡ Y = ( )r1655,7544236,0

1−• - prvome broju iz zagrade-IS1, pribrojili smo 400!

II.

IS2 = LM1

( )r1655,7544236,0

1−• = ( )r1207000

35,0

1+•

31 968,22 – 699,152r = 20 000 + 342,857r 31 968,22 - 20 000 = 342,857r + 699,152r 11 968,22 = 1 042,009 r 1 042,009 r = 11 968,22 /: 1042,009 .r' = 11,485 %

Page 97: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

97

III.

LM ≡ Y =

+−• lra

p

M

k

1

LM1 ≡ Y = ( )r120700035,0

1+•

LM1 ≡ Y = ( )485,11120700035,0

1•+•

1378,2

LM1 ≡ Y = ( )2,837835,0

1• /: 0,35

Y'N = 23 937,714 > 22 000 (Ymax); YN > Ymax; YR = Ymax Utjecaj porasta državne potrošnje na stopu rasta nominalnog BDP-a!

ΔYN % = 100104

05'•

YN

NY

ΔYN % = 100121800

714,23937•

ΔYN % = 9,806 % ΔYN = ΔY'N % - ΔYN% ΔYN = 9,806% - 7,248% ΔYN = 2,558 P.P.

Page 98: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

98

Utjecaj porasta državne potrošnje na kamatnu stopu Δr = r' – r Δr = 11,485 % - 9,859 % Δr = 1,626 P.P. Pod utjecajem porasta državne potrošnje od 400 mil.$, kamata je rasla za 1,626 P.P. Utjecaj porasta državne potrošnje na stopu inflacije

∆ p'% = 100*1max

'

Y

nY

∆ p'% = 100*122000

714,23937

∆ p'% = 8,807%

∆ p = ∆ p'% - ∆ p% ∆ p = 8,807% - 6,273 %

∆ p = 2,534 P.P. Inflacija bi u datim uvijetima porasla za 2,534 P.P.

Page 99: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

99

Utjecaj porasta državne potrošnje na strukturu BDP-a Y = C + I + G , C = Y – I – G

I' = Ia – Ir'r + Iy'Y

I' = 1400 – 165• 11,485 + 0,18•23 937,714 1895,025 4308,788

I' = 3 813,763

=•=• 100714,23937

763,3813100

Y

I 15,932 %

G' = 2 700

=•=• 100714,23937

2700100

Y

G 11,279 %

Y' = 23 937,714 C = Y – I – G

C = 23 937,714 – 3 813,763 – 2700

C' = 17 423,951

=•=• 100714,23937

951,17423100

Y

C 72,788 %

Page 100: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

100

Grafički prikaz:

Strukrura BDP-a nakon povećanja državne potrošnje za 400 mil.$

I=15,932% G=11,279%

C=72,788%

C I G

Komentar: povećanje budžetske potrošnje (G), za 400 mil.$. dovelo je do povećanja domaćeg proizvoda i paralelno s time povećao se i kamatnjak sa r na r', a to je rezultiralo smanjenjem investicijske potrošnje.

Page 101: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

101

Grafička i računska usporedba utjecaja povećanja budžetske potrošnje.

Struktura BDP-a u 2005.

C=73,132%

G=9,837%

I=17,030%

C I G

Strukrura BDP-a nakon povećanja državne potrošnje za 400 mil.$

I=15,932% G=11,279%

C=72,788%

C I G

ΔY

C

Y

C

Y

C−=

' = 72,788 % - 73,132 % = - 0,344 P.P.

ΔY

I

Y

I

Y

I−=

' = 15,932 % - 17,030 % = - 1,098 P.P.

ΔY

G

Y

G

Y

G−=

' = 11,279 % - 9,837 % = 1,46 P.P.

Page 102: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

102

f-2) Promjena novčane mase za 500 mil.$. ΔM = 500

LM ≡ Y =

+−• lra

p

M

k

1

I.

LM1 ≡ Y = ( )r120700035,0

1+•

LM2 ≡ Y = ( )r120750035,0

1+• - prvome broju iz zagrade-LM1 pribrojili smo 500!

II.

IS1 = LM2

( )r1655,7144236,0

1−• = ( )r1207500

35,0

1+•

30 273,309 – 699,152r = 21 428,571 + 342,857r 30 273,309 - 21 428,571 = 342,857r + 699,152r 8 844,738 = 1 042,009 r 1 042,009 r = 8 844,738 /: 1 042,009 .r'' = 8,488 %

Page 103: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

103

III.

LM2 ≡ Y = ( )488,8120750035,0

1•+•

LM2 ≡ Y''N05 = 24 338,742> 22 000 (Ymax); YN > Ymax; YR = Ymax YR05 = 22 000 ; inflacija je prisutna! Utjecaj porasta novčane mase (M) na 500 mil.$. na stopu rasta nominalnog BDP-a!

ΔYN % = 100104

05'•

YN

NY

ΔYN % = 100121800

742,24338•

ΔYN % = 11,645 % ΔY = ΔY'N % - ΔYN % ΔY = 11,645 – 7,248 % = 4,397 P.P.

Page 104: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

104

Utjecaj porasta novčane mase na stopu inflacije

∆ p% = 100*1max

'

Y

nY

∆ p% = 100*122000

742,24338

∆ p% = 10,630 % ∆ p = ∆ p'% - ∆ p% ∆ p = 10,630 % - 6,273 % = 4,357 P.P. Inflacija je porasla za 4,357 P.P, jer je monetarna politika bila ekspanzivna! Utjecaj porasta novčane mase na kamatnu stopu Δr = r'' – r Δr = 8,488 % - 9,859% = - 1,371 P.P. Povećanje novčane mase za 500 mil. $ uzrokovalo je smanjenje kamatne stope za 1,371 P.P.

Page 105: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

105

Utjecaj porasta novčane mase na strukturu BDP-a Y = C + I + G , C = Y – I – G C = α+ β (YN – Ta – TyN + TR) 4867,748 C = 3 700 + 0,73(24 338,742 – 1 450 – 0,20•24 338,742 + 1 100) C = 17 658,325

=•=• 100742,24338

325,17658100

Y

C 72,552 %

I = Ia – Ir'r + Iy'Y 1400,52 4380,973 I = 1 400 – 165•8,488 + 0,18•24 338,742 I = 4 380,453

=•=• 100742,24338

453,4380100

'

'

Y

I 17,997%

G = 2300

=•=• 100742,24338

2300100

'

'

Y

G 9,449 %

Page 106: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

106

Struktura BDP-a u 2005.

C=73,132%

G=9,837%

I=17,030%

C I G

Δ =−=Y

C

Y

C

Y

C ' 72,552 % - 73,132 % = - 0,58 P.P.

Δ =−=Y

I

Y

I

Y

I ' 17,997% - 17,030 % = 0,967 P.P.

Δ =−=Y

G

Y

G

Y

G ' 9,449 % - 9,837% = - 0,388 P.P.

Strukrura BDP-a nakon povećanja novčane

mase za 500 mil.$

C=72,552%

G=9,449%I=17,997%

C I G

Page 107: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

107

Struktura BDP-a u 2005.

C=73,132%

G=9,837%

I=17,030%

C I G

Komentar: Nako što je donesena mjera o povećanju državne potrošnje za 400 mil. $. S povećanjem domaćeg proizvoda povećavao se i kamatnjak, a to je dovelo do

smanjenja investicijske potrošnje i rezultat je bio preraspodjela domaćeg proizvoda u korist

budžetske potrošnje,

dok se u povećanju ponude novca povećanje domaćeg proizvoda ostvaruje uz istodobno smanjenje kamatnjaka, dakle nema smanjenja investicija.

Zbog toga je osnovna razlika između stimuliranja privrede mjerama fiskalne politike ili mjerama monetarne politike.

Iz tog razloga često se obje vrste mjera kombiniraju, kako bi se ostvarilo povećanje domaćeg proizvoda uz istodobnu kontrolu kamatnjaka! (Babić,M.: Makroekonomija, Mate, Zagreb,1995., str.344.)

Strukrura BDP-a nakon povećanja novčane

mase za 500 mil.$

C=72,552%

G=9,449%I=17,997%

C I G

Strukrura BDP-a nakon povećanja državne potrošnje za 400 mil.$

I=15,932% G=11,279%

C=72,788%

C I G

Page 108: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

108

g) Kolika promjena proračunskog salda uvjetovana promjenom autonomnih poreza bi osigurala postizanje pune zaposlenosti u sustavu? I. ΔY= Ymax – YN ΔY= 22 000 – 23 380,228 ΔY= - 1 380,228 II.

∆Ta

∆Y= ( )Iyt −+−

ββ

β

1 • ∆Ta

- 1 380,228 = •−

236,0

73,0 ∆Ta /•0,236

- 325,733 = -0,73•∆Ta 0,73•∆Ta = 325,733 /: 0,73 Δ Ta = 446,209

Page 109: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

109

III. BS= Ta – TyN – G – TR BS'= Ta' – tYmax – G – TR Δ BS = BS' – BS h) Ako poraste efikasnost platnog sustava u zemlji za 10% kako će se to odraziti na LM krivulju? Formirajte novu LM krivulju, te je grafički prikažite. M= 8200 + 10% V= brzina novčanog opticaja – što je opticaj brži, brzina kolanja novca, to je novčani sustav efikasniji!

.k = V

1 → V = k

1

I.

V = 35,0

1 = 2,857 + 10%

V' = 35,0

1 = 2,857 + 10%

V' =3,142 II.

k' = '

1

V

k' = 142,3

1 = 0,318

Page 110: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

110

III.

LM3 ≡ Y = ( )r1207000318,0

1+• - nova LM krivulja!

i) Izračunajte novu razinu ravnotežnog dohotka koja će se ostvariti ako se granična sklonost investiranju dohotka smanji za 15 % u odnosu na svoju inicijalnu vrijednost! I. Iy = 0,18 Iy' = 0,18 – 15% = 0,153 ↓ Promjena samo u multiplikatoru! II.

IS3 ≡ Y = ( )r1655,7144153,020,073,073,01

1−•

−•+−

IS3 ≡ Y = ( )r1655,7144263,0

1−•

III. IS3 = LM1

( )r1655,7144263,0

1−• = ( )r1207000

35,0

1+•

27 165,399 – 627,376r = 20 000 + 342,857r 27 165,399 – 20 000 = 342,857r + 627,376r 7165,399 = 970,233r r = 7,385 %

Page 111: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

111

IV.

LM ≡ Y''' = ( )385,7120700035,0

1•+•

LM ≡ Y''' = 22 532 Novi BDP! j) Izaberite i kvantificirajte odgovarajuću mjeru monetarne politike koja bi najbrže vodila sustav u stanje istodobne ravnoteže na oba tržišta – robe i novca, uz punu zaposlenost! Formirajte novu LM krivulju. I. * trebam za IS krivulju izračunati r u odnosu na potencijalni BDP (Ymax)!

22 000 = )1655,7144(236,0

1r−• /• 0,236

5192 = 7144,5 – 165r 165r = 7144,5 – 5192 165r = 1952,5 /: 165 r = 11,833 %

Page 112: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

112

II. *sada u LM krivulji izračunati M/p u odnosu na potencijalni BDP (Ymax)!

LM ≡ Ymax =

+−• lra

p

M

k

1

1419,96

22 000 =

•+−• 833,111201200

35,0

1

p

M /•0,35

7 700 = p

M + 219, 96

-p

M = 219, 96 – 7 700

-p

M = - 7 480,04 /• (-1)

p

M = 7 480,04

Δp

M = p

M ' - p

M

Δp

M = 7 480,04 – 8 200 = - 719,96

Page 113: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

113

17. Zaposleni ste kao glavni stručnjak za makroekonomske prognoze HSBC banke. Za izradu prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model: Y= C + I + G M/p=L C= α + ßYd L1=Ky Yd= Y-T+TR L2=a-lr T= Ta + ty I= Ia - Ir'r + Iy'y Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 21 300 Realni BDP za 2004. (YR) 21 000 Državna potrošnja (G) 2 700 Transferi (TR) 800 Autonomni porezi (Ta) 1 300 Granična porezna stopa (t) 20% Realna novčana masa (M) 8 800 Autonomne investicije (Ia) 1 200 Autonomna potrošnja (α) 3 000 Granična sklonost potrošnji (β) 0,71 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 160 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,18 Granična sklonost likvidnosti (l) 120 Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 1 550 Prosječna dužina držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,36 Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim kretanjima izračunajte: Izvođenje formule: Y = α + β(Y – Ta – tYN + TR) + Ia - Ir'r + Iy'y + G Y = α + βY – βTa – βtYN + βTR + Ia - Ir'r + Iy'y + G – prebacujemo sve sa Y! Y – βY + βtYN - Iy'y = α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G

Page 114: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

114

Y(1 – β + βt – Iy) = α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G

Y = •−+− Iytββ1

1 ( α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G) Reducirani oblik modela!

a) izračunajte stopu rasta realnog BDP-a i kamatnu stopu u 2005. I.

Y = •−+− Iytββ1

1 ( α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G)

923 568

Y = •−•+− 18,02,071,071,01

1 (3000–0,71• 1300+ 0,71•800 +1200–160r + 2700)

0,142

IS1 ≡ Y = •252,0

1 (6 545 – 160• r)

II.

LM1 ≡ Y = •k

1

+− lra

p

M

LM1 ≡ Y = •36,0

1 (8 800 – 1 550 + 120r)

LM1 ≡ Y = •36,0

1 (8 800 – 1 550 + 120r)

LM1 ≡ Y = •36,0

1 (7 250 + 120r)

Page 115: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

115

III.

IS1 = LM1

•252,0

1 (6 545 – 160• r) = •36,0

1 (7 250 + 120r)

25 972,222 – 634,920r = 20 138,888 + 333,333r 25 972,222 - 20 138,888 = 333,333r + 634,920r 5 833,334 = 968,253r 968,253r = 5 833,334 /: 968,253

.r = 6,024% IV.

LM1 ≡ Y = •36,0

1 (7 250 + 120•6,024)

LM1 ≡ Y = •36,0

1 (7 972,88) /: 0,36

YN = 22 146,888 >21 300 ; YN >Ymax ; YR = Ymax YR = 21 300 , inflacija je prisutna!

Page 116: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

116

V. Stopa rasta realnog BDP-a!

ΔYR % = 100104

05•

YR

YR

ΔYR % = 100121000

21300•

ΔYR % = 1,428 % - realni BDP je rastao po ovoj stopi! b) stopa inflacije koja se može očekivati u 2005.

Δp% = 1001max

Y

YN

Δp% = 100121300

888,22146•

Δp% = 3,976 %

Page 117: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

117

c) Kolika promjena državne potrošnje (G) bi dovela sustav u ravnotežu na oba tržišta kod pune zaposlenosti?

- uvrštavamo u formulu za LM i IS iznos Ymax-a, preko LM-a dobijemo novu kamatnu stopu, a kroz IS tražimo novi G!

I.

LM ≡ Ymax = •k

1

+− lra

p

M

LM2 ≡ 21 300 = •36,0

1 (7 250 + 120• r)/•0,36

7 668 = 7 250 + 120r 7 668 – 7 250 = 120r 418 = 120r 120r = 418/: 120

.r = 3,483%

Page 118: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

118

II.

IS ≡ Ymax = •−+− Iytββ1

1 (α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)

uvrštavamo dobivneni r!

IS ≡ 21 300 = •252,0

1 (3 845 + G – 160•3,483) /•0,252

5 367,6 = 3 845 + G – 557,28 5 367,6 - 3 845 + 557,28 = G G' = 2 079,88 III. ΔG = G' - G ΔG = 2 079,88 – 2 700 ΔG = - 620,12 Da bi se ostvarila ravnoteža na oba tržišta pri punoj zaposlenosti, trebalo bi državnu potrošnju smanjiti za 620,12!

Page 119: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

119

d) izračunajte udio proračunskog salda u BDP-u? BS = Ta + tYN – G - TR I. BS = 1 300 + 0,2•22 146,888 – 2 700 – 800 BS = 2 229,377 II.

?100 =•YN

BS

100888,22146

377,2229• = 10,066% - Udio budžetskog salda u BDP-u iznosi 10,066%.

Page 120: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

120

18. Zaposleni ste kao glavni stručnjak za makroekonomske prognoze HSBC banke. Za izradu prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model: Y= C + I + G M/p=L C= α + ßYd L1=Ky Yd= Y-T+TR L2=a-lr T= Ta + ty I= Ia - Ir'r + Iy'y Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 31 000 Potencijalni BDP za 2004. ( Ymax) 30 000 Državna potrošnja (G) 2 500 Transferi (TR) 700 Autonomni porezi (Ta) 1 050 Granična porezna stopa (t) 22% Realna novčana masa (M) 12 000 Autonomne investicije (Ia) 1 400 Autonomna potrošnja (α) 3 000 Granična sklonost potrošnji (β) 0,76 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 160 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,24 Granična sklonost likvidnosti (l) 140 Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 1000 Prosječna dužina držanja novca od strane ek. subjekata (k) 0,4 Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim kretanjima izračunajte: U 2005.g. porezna stopa se smanjila za 2 p.p.!

Page 121: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

121

Izvođenje formule: Y = α + β(Y – Ta – tYN + TR) + Ia - Ir'r + Iy'y + G Y = α + βY – βTa – βtYN + βTR + Ia - Ir'r + Iy'y + G – prebacujemo sve sa Y! Y – βY + βtYN - Iy'y = α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G Y(1 – β + βt – Iy) = α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G

Y = •−+− Iytββ1

1 ( α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G) Reducirani oblik modela!

a) Izračunajte realni BDP i kamatnu stopu u 2005. (napomena: t05= 0,2) I.

IS ≡ Y = •−+− Iytββ1

1 (α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G)

798 532

IS ≡ Y = •−•+− 24,02,076,076,01

1 (3000 –0,76• 1050+0,76• 700+1400-160r+2500)

0,152

IS ≡ Y = •152,0

1 (6 634 – 160r)

Page 122: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

122

II.

LM ≡ Y =

+− lra

p

M

k

1

LM ≡ Y = ( )r1401000120004,0

1+−

LM ≡ Y = 4,0

1 (11 000 + 140r)

III.

IS = LM

•152,0

1 (6 634 – 160r) = 4,0

1 (11 000 + 140r)

43 644,736 – 1 052,631r = 27 500 + 350r 43 644,736 – 27 500 = 350r + 1 052,631r 16 144,736 = 1 402,631r 1 402,631r = 16 144,736/: 1 402,631

.r05 = 11,51 %

Page 123: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

123

IV.

LM ≡ Y = 4,0

1 (11 000 + 140r) – uvrštavamo dobiveni iznos r i dobijemo YN!

LM ≡ Y = 4,0

1 (11 000 + 140• 11,51)

LM ≡ Y = 4,0

1 (12 611,4)/: 0,44

YN05 = 31 528,5 >31 000 ; YN>Ymax → YR = Ymax YR05 = 31 000 b) izračunajte stopu rasta realnog i nominalnog BDP-a?

ΔYR% = 100104

05•

YR

YR

ΔYR% = 100130000

31000•

ΔYR% = 3,333 %

Page 124: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

124

I.

IS04 ≡ Y = •−•+− 24,022,076,076,01

1 (6 634 - 160r)

IS04 ≡ Y = •−•+− 24,022,076,076,01

1 (6 634 - 160r)

0,1672

IS04 ≡ Y = •1672,0

1 (6 634 - 160r)

II.

LM04 ≡ Y = 4,0

1 (11 000 + 140r) – preuzeli smo podatke, jer su isti i za 04.

III.

IS04 = LM

•1672,0

1 (6 634 - 160r) = 4,0

1 (11 000 + 140r)

39 677,033 – 956,937r = 27 500 + 350r 39 677,033 – 27 500 = 350r + 956,937r 12 177,033 = 1 306,937r

1 306,937r = 12 177,033/: 1 306,937

.r04 = 9,317%

Page 125: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

125

Izračun nominalnog BDP-a za 2004.g.

LM04 ≡ Y = 4,0

1 (11 000 + 140r) - uvrštavamo dobiveni iznos r!

LM04 ≡ Y = 4,0

1 (11 000 + 140•9,317)

LM04 ≡ Y = 4,0

1 (12 304,38) /:0,4

YN04 = 30 760,95 Stopa rasta nominalnog BDP-a!

ΔYN% = 100104

05•

YN

YN

ΔYN% = 100195,30760

5,31528•

ΔYN% = 2,495%

Page 126: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

126

C) Izračunajte promjenu stope inflacije u 2005. u odnosu na 2004.g. I.

Δ p% = 1001max

Y

YN

Δ p%05 = 100131000

5,31528•

− Δ p%04 = 1001

30000

95,30760•

Δ p%05 = 1,704% Δ p%04 = 2,536 % II. Δ p = Δ p'% - Δ p% Δ p = 1,704% - 2,536 % Δ p = - 0,832 P.P. - u 2005.g. inflacija se smanjila za 0,832 P.P. u odnosu na 2004.g. d) kolika je bila promjena kamatne stope u 2005. u odnosu na prethodnu godinu? Δr = r' - r Δr = 11,51 % - 9,317% Δr = 2,193 P.P. – u 2005. kamatna stopa je rasla za 2,139 P.P. u odnosu na 2004.g.

Page 127: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

127

e) za koliko će se P.P. promijeniti udio osobne potrošnje (C) u BDP-u 2005 –e, u odnosu na 2004-u! C = α + β(YN – Ta – tYN + TR) I. 6 767,409 C04 = 3 000 + 0,76 (30 760,95 – 1 050 – 0,22•30 760,95 + 700) C04 = 3 000 + 0,76 (23 643,46) C04 = 3 000 + 17 969,029 C04 = 20 969,091

100•YN

C = 10095,30760

091,20969• = 68,167% - udio C04 u BDP-u!

II. 6305,7

C05 = 3 000 + 0,76 (31 528,5 – 1 050 – 0,2•31 528,5 + 700) C05 = 3 000 + 0,76 (24 872,8) C05 = 3 000 + 18 903,328 C05 = 21 903,328

100•YN

C = 1005,31528

328,21903• = 69,471% - udio C05 u BDP-u!

IV.

ΔYN

C

YN

C

YN

C−=

' = 69,471% - 68,167% = 1,304 P.P.

Page 128: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

128

4. MODEL OTVORENE PRIVREDE 19. Zaposleni ste kao glavni stručnjak za makroekonomske prognoze Credit-max banke. U svome radu koristite sljedeći model: Y= C + I+ G M/p = L C=α + ßYd L1= ky Yd =Y-T+TR L2 = a - lr T=Ta + ty I =Ia - Ir'r + Iy'y Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 21000 Realni BDP za 2004. (YR) 21500 Državna potrošnja (G) 1700 Transferi (TR) 800 Autonomni porezi (Ta) 1250 Granična porezna stopa (t) 23% Realna novčana masa (M) 7900 Autonomne investicije (Ia) 1100 Autonomna potrošnja (α) 3600 Granična sklonost potrošnji (β) 0,73 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 165 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,18 Granična sklonost likvidnosti (l) 120 Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 900 Prosječna dužina držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,35 Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim kretanjima izračunajte:

Izvođenje formule:

Y = α + β (Y – Ta - tYN + TR) + Ia- Ir'r + Iy'y + G Y = α + βY – βTa - βtYN + βTR + Ia- Ir'r + Iy'y + G - sve sa y na lijevu stranu znaka jednakosti!

Page 129: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

129

Y - βY+ βtYN – Iy'y = α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G Y(1 - β + βt – Iy) = α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G - izlučili smo Y!

Y = •−+− Iytββ1

1 ( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G) Reducirani oblik!!!!

a) Stopu rasta realnog BDP-a, stopu inflacije i kamatnu stopu koja se može očekivati u 2005.godini.

I.

Y = •−+− Iytββ1

1 ( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)

912,5 584

Y = •−•+− 18,023,073,073,01

1 ( 3600 – 0,73• 1250 + 0,73•800 + 1100 –

0,1679 165 • r + 1700)

IS1 ≡ Y = •2579,0

1 ( 6071,5 – 165r)

II.

LM ≡ Y =

+−• lra

p

M

k

1

LM1 ≡ Y = •35,0

1 ( 7900 – 900 + 120r)

LM1 ≡ Y = •35,0

1 ( 7000 + 120r)

Page 130: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

130

III.

IS1 = LM1

•2579,0

1 ( 6071,5 – 165r) = •35,0

1 ( 7000 + 120r) – svaki br.iz zagrade

dijelimo sa nazivnikom! 23 542,070 – 639,782r = 20 000 + 342,857r - istovjetne zajedno!

- 639,782r – 342,857r = 20 000 – 23 542,070

- 982, 639r = - 3 542,07/: (-982,639)

.r = 3,604 %

IV. Izračun BDP-a!

YN = •35,0

1 ( 7000 + 120•3,604)

YN = •35,0

1 ( 7000 + 120•3,604)

YN = 21 235,657 > 21 000; YN >Ymax; YR = Ymax YR = 21 000 – inflacija je prisutna!

Page 131: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

131

V. Stopa rasta realnog BDP-a

ΔYR % = 100104

05•

YR

YR

ΔYR % = 100121500

21000•

ΔYR % = - 2,325 % IV. Izračun stope inflacije

∆ p% = 1001max

'•

Y

NY

∆ p% = 100121000

657,21235•

∆ p% = 1,122 %

Page 132: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

132

b) ako modelu robnih tokova iz (a) dodamo sektor vanjske trgovine s Funkcijom U = 1300 + 0,2Y, te ako izvoz iznosi 5 000 jedinica, odredite ukupan utjecaj vanjske trgovine na BDP!

E= IZVOZ U = UVOZ Uo = AUTONOMNI UVOZ .m = GRANIČNA SKLONOST UVOZU SVTB = SALDO VANJSKOTRGOVINSKE BILANCE

U = Uo – mY, SVTB = E - U U = 1 300 + 0,2Y E = 5 000 Model koji koristimo pri zadacima koji sadržavaju uvoz i izvoz: Y = C + I + G + E – U C= α + ßYd Yd =Y-T+TR T=Ta + ty I =Ia - Ir'r + Iy'y U = Uo - mY Izvođenje formule: Y = α + β (Y – Ta - tYN + TR) + Ia- Ir'r + Iy'y + G + E – Uo - mY Y = α + βY – βTa - βtYN + βTR + Ia- Ir'r + Iy'y + G + E – Uo - mY Y - βY+ βtYN – Iy'y + mY = α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E - Uo Y(1 - β + βt – Iy + m) = α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E - Uo

Y = •+−+− mIytββ1

1 ( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E- Uo) Reducirani oblik!

Page 133: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

133

I. Odredite ukupan utjecaj vanjske trgovine na BDP!

Y = •+−+− mIytββ1

1 ( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E- Uo)

IS2 ≡ Y = •4579,0

1 (9 771,5 – 165r)

II.

IS2 = LM1

•4579,0

1 (9 771,5 – 165r) = •35,0

1 ( 7000 + 120r)

21 339,812 – 360,340r = 20 000 + 342,857r 21 339,812 – 20 000 = 342,857r + 360,340r 1339,812 = 703,197r

.r = 1,905 %

Page 134: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

134

LM ≡ Y =

+−• lra

p

M

k

1

LM ≡ Y = •35,0

1 ( 7000 + 120• 1,905)

LM ≡ Y = •35,0

1 (7228,69) /: 0,35

Y'N = 20 653,142 III.

ΔYN = Y'N - YN ΔYN = 20 653,142 - 21 235,657 ΔYN = - 582,515

Page 135: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

135

c) Izračunajte kako bi smanjenje granične sklonosti uvozu za 10% utjecalo na SVTB?

.m = 0,2 – 10%

.m = 0,18

I.

IS3 ≡ Y = •+ 18,02579,0

1 (9 771,5 – 165r)

IS3 ≡ Y = •4379,0

1 (9 771,5 – 165r)

IS3 = LM1

•4379,0

1 (9 771,5 – 165r) = •35,0

1 ( 7000 + 120r)

22 314,455 – 376,798r = 20 000 + 342,857r

22 314,455 - 20 000 = 342,857r + 376,798r 2 314,455 = 719,655r 719,655r = 2 314,455/: 719,655 . r = 3,216 %

Page 136: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

136

II.

LM ≡ Y =

+−• lra

p

M

k

1

LM3 ≡ Y = ( )216,3120700035,0

1•+•

LM3 ≡ Y = ( )216,3120700035,0

1•+•

LM3 ≡ Y = ( )92,738535,0

1• /: 0,35

YN''= 21 102,628 III.

SVTB = E – U → U = Uo - mY SVTB = 5 000 – 1 300 – 0,2• 20 653,142 SVTB = - 430,628 SVTB' = 5 000 – 1 300 – 0,18•21 102,628 SVTB' = - 98,473 Δ SVTB = SVTB' - SVTB Δ SVTB = - 98,473 – (- 430,628) Δ SVTB = 332,155

Page 137: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

137

d) pokažite na primjeru pod b) promjenu multiplikatora, koja je posljedica otvaranja privrede.

=−+−

−−+− IytIyt ββββ 1

1

1

1=−

2579,0

1

4579,0

1 2,1838 – 3,8774 = - 1,6936

↑ multiplikator e) Kolika promjena autonomnih poreza (Ta) će dovesti sustav u ravnotežu kod pune zaposlenosti (u modelu otvorene privrede)? I.

LM ≡ Ymax =

+−• lra

p

M

k

1

LM ≡ 21 000 = ( )r120700035,0

1+• /• 0,35

7 350 = 7000 + 120• r 7 350 – 7000 = 120r 350 = 120r 120r = 350/: 120 .r = 2,916 %

Page 138: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

138

II. 481,305 IS3 ≡ 21 000 = •

4579,0

1 (3600-0,73•Ta +584 +1100- 165•2,916+1700+5000-

1300)

21 000 = •4579,0

1 (10 202,695 – 0,73•Ta)/•0,4579

9615,9 = 10 202,695 – 0,73• Ta 0,73• Ta = 10 202,695 – 9 615,9 0,73• Ta = 586,795 /: 0,73 Ta' = 803,828 III.

ΔTa = Ta' – Ta ΔTa = 803,828 – 1 250 ΔTa = - 446,172

Page 139: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

139

f) Kako će smanjenje efikasnosti bankarskog sustava (V) za 15% utjecati na saldo vanjsko-trgovinske bilance i na BDP (u odnosu na zadatakb.)?

V = k

1 .k = V

1

I.

V = 35,0

1 = 2,857

V' = 2,857 -15% V'= 2,428 II.

.k' = '

1

V

.k' = 428,2

1 = 0,411

IV.

LM3 ≡ Y = k

1

•+−• rla

p

M

LM3 ≡ Y = 411,0

1 ( )r•+• 1207000

Page 140: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

140

V. IS2 = LM3

•4579,0

1 (9 771,5 – 165r) = 411,0

1• (7000 + 120r)

21 339,812 – 360,340r = 17 031,630 + 291,970r 21 339,812 - 17 031,630 = 291,970r + 360,340r 4 308,182 = 652,31r 652,31r = 4 308,182/: 652,31 .r = 6,604 VI.

LM ≡ Y =

•+−• rla

P

M

k

1

LM ≡ Y = 411,0

1 ( )604,61207000 •+•

LM ≡ Y = 411,0

1 ( )48,7792• /: 0,411

YN =18 959,805

Page 141: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

141

VII.

ΔYN = YN' - YN ΔYN = 18 959,805 - 20 653,142 ΔYN = - 1 693,337 VIII.

SVTB = E – Uo - mY SVTB = 5 000 – 1 300 – 0,2 • 18 959,805

Page 142: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

142

20. Zaposleni ste kao glavni ekonomist Barclays banke. Za izradu makroekonomskih prognoza za 2006. godinu koristite sljedeći model: Y=C + I +G M/p=L C= α + ßYd L1=Ky Yd=Y-T+TR L2=a-lr T=Ta + ty I=Ia-Ir'r+Iy'y Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2006. (Ymax) 32 000 Realni BDP za 2005. (YR) 29 850 Državna potrošnja (G) 4 800 Transferi (TR) 1 060 Autonomni porezi (Ta) 2 000 Granična porezna stopa (t) 22% Realna novčana masa (M) 9 700 Autonomne investicije (Ia) 1 320 Autonomna potrošnja (α) 2 200 Granična sklonost potrošnji (β) 0,78 Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 159 Granična sklonost investiranju dohotka (Iy) 0,20 Granična sklonost likvidnosti (l) 176 Autonomna špekulacijska potražnja za novcem (a) 900 Brzina novčanog opticaja (V) 2,85 Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim kretanjima izračunajte:

Page 143: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

143

Izvođenje formule:

Y = α + ß( Y- Ta – tYN + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G Y = α + ßY – βTa – ßtYN + βTR + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y – ßY + ßtYN - Iy'y = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G Y(1 – ß + ßt – Iy) = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y = •

−+− Iytββ1

1 ( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)

a) Stopu rasta realnog BDP-a, kamatnu stopu i stopu inflacije koja se može očekivati u 2006. godini. I.

IS ≡ Y = •−+− Iytββ1

1 ( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)

1560 826,8

IS ≡ Y = •−•+− 20,022,078,078,01

1 (2200–0,78•2000+0,78• 1060+1320– 159r

0,1716 + 4800)

IS1 ≡ Y = •1916,0

1 (7 586,8 – 159r)

Page 144: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

144

II. - kako (k) ovaj puta nije zadan, do njega dolazimo pomoću V.

.k = V

1

.k = 85,2

1 = 0,35

LM ≡ Y =

+−• lra

p

M

k

1

LM ≡ Y = ( )r•+−• 176900970035,0

1

LM ≡ Y = •35,0

1 (8800 + 176r)

III.

IS = LM

•1916,0

1 (7 586,8 – 159r) = •35,0

1 (8800 + 176r)

39 597,077 – 829,853r = 25 142,857 + 502,857r

39 597,077 - 25 142,857 = 502,857r + 829,853r 14 454,22 = 1 332,71 r

1 332,71 r = 14 454,22 /: 1 332,71

.r = 10,845

Page 145: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

145

IV.

LM ≡ Y = •35,0

1 (8800 + 176• 10,845)

LM ≡ Y = •35,0

1 (10 708,72) /: 0,35

YN 2006 = 30 596,342 < 32 000 ; YN< Ymax ; YN = YR

YR 2006 = 30 596,342

V. Stopa rasta realnog BDP-a

ΔYR% = 100105

06•

YR

YR

ΔYR% = 100129850

342,30596•

ΔYR% = 2,5003 % VI. Stopa inflacije, Δp% = 0

Page 146: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

146

b) Ako modelu robnih tokova iz (a) dodamo sektor vanjske trgovine s funkcijom uvoza U=1400+0.1Y, te ako izvoz iznosi 4200 jedinica, odredite ukupan utjecaj vanjske trgovine na BDP.

Y = C + I + G + E – U

Y = •+−+− mIytββ1

1 ( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E- Uo)

E Uo

IS2 ≡ Y = •+ 1,01916,0

1 (7 586,8 + 4200 - 1400 – 159r)

IS2 ≡ Y = •2916,0

1 (10 386,8 – 159r)

IS2 = LM1

•2916,0

1 (10 386,8 – 159r) = •35,0

1 (8800 + 176r)

35 620,027 – 545,267r = 25 142,857 + 502,857r 35 620,027 - 25 142,857 = 502,857r + 545,267r 10 477,17 = 1 048,124r

. r = 9,996%

Page 147: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

147

Izračun BDP-a

YN = •2916,0

1 (10 386,8 – 159•9,996)

YN = •2916,0

1 (10 386,8 – 1 589,364)

YN = •2916,0

1 (10 386,8 – 1 589,364)

YN = 30 169,533 ΔYN = YN' - YN ΔYN = 30 169,533 - 30 596,342 ΔYN = - 426,809

Page 148: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

148

C) Pretpostavka je da su cijene u sustavu pale za 3%. Odredite promjenu nominalne ponude novca koja bi dovela sustav u istodobnu ravnotežu pri punoj zaposlenosti (u odnosu na zadatak pod a)?

p

M = 9 700 I.

IS3 ≡ Ymax = •1916,0

1 (7 586,8 – 159r)

IS3 ≡ 32 000 = •1916,0

1 (7 586,8 – 159r)/•0,1916

6 131,2 = 7 586,8 – 159r 159r = 7 586,8 – 6 131,2 159r = 1 455,6/: 159

. r = 9,154 % II.

LM ≡ 32 000 =

•+−• 154,9176900

'

35,0

1

p

M /•0,35

11 200 = −p

M ' 900 + 1 611,104

11 200 = p

M ' + 711,104

p

M ' = 11 200 – 711,104

Page 149: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

149

p

M ' = 10 488,896

Nas zanima nominalni M te: (M/p)'= M'/0,97 ΔM = M' - M Pri čemu pretpostavljamo da je M = M/p = 9 700 jer nismo ni prije znali razinu cijena ali smo pretpostavili da je 1. ΔM = 10 174,229 - 9 700 ΔM = 474, 229

Page 150: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

150

POPIS FORMULA Izračun BDP-a per capita Stopa rasta nominalnog BDP-a

YPC = ovnikasBr

YR

tan. ΔYN% 1001

04

05•

YN

YN

Stopa rasta realnog BDP-a Izračun stope inflacije

ΔYR % = 100104

05•

YR

YR ∆ p% = 1001max

'•

Y

nY

Apsolutna promjena inflacije Izračun osobne potrošnje ∆ p = ∆ p'% - ∆ p% C = α + β(YN – Ta – tYN + TR) Izračun investicijske potrošnje Struktura BDP-a

I = Ia – Ir'r + Iy'y ?100 =•Y

C ?100 =•Y

I

?100 =•Y

G

Dobivanje realnog BDP-a

YN > Ymax ; YR = Ymax ( inflacija je prisutna!).

YN < Ymax ; YR = YN (inflacija nije prisutna!).. Izračun i promjena budžetskog salda BS = Ta + tYN – G - TR BS' = Ta + tYmax – G - TR Δ BS = BS' - BS

Page 151: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

151

Set mjera koje dovode do pune zaposlenosti ΔY = Ymax - YN ΔTa

ΔY = ( )

TaIyt

∆•−+−

ββ

β

1

ΔTR

ΔY = ( )

TRIyt

∆•−+− ββ

β

1

ΔG

ΔY = ( )

GIyt

∆•−+− ββ1

1

.t

Ymax = ( )'1

1

tββ +− • ( )GITRTa +++− ββα

Δt = t' - t Novčano tržište

LM ≡ Y =

+−• lra

p

M

k

1

Robno tržište

IS ≡ Y = ( )GrIrIaTRTaIyt

+−++−•−+−

'1

1ββα

ββ

Brzina novčanog opticaja

V=k

1 → k =V

1

Page 152: Makroekonomija - zbirka zadataka

Makroekonomija – zbirka zadataka

152

SALDO VANJSKOTRGOVINSKE BILANCE SVTB = E - U Uvoz U = Uo + mY

LITERATURA 1. Petar Filipić: Folije s predavanja, Ekonomski fakultet

Split,Split,2002/2003.

2. Lena Malešević: Zadaci sa kolegija , Ekonomski fakultet Split,Split, 2005.

3. Bruno Čorić: Zadaci sa kolegija , Ekonomski fakultet Split,Split, 2005.

4. Mate Babić: Makroekonomija, Mate, Zagreb, 1995.