Click here to load reader

Makroekonomija - zbirka zadataka

  • View
    1.839

  • Download
    32

Embed Size (px)

Text of Makroekonomija - zbirka zadataka

2006

MAKROEKONOMIJABy Marija olakZbirka je prema zadacima Tine Vuko

Marija olak Za sve kolege s EFST :) :) 1/2/2006

Makroekonomija zbirka zadataka

Gdje znanost zaspe, probudi se tama! Ruska poslovica

2

Makroekonomija zbirka zadataka

KAZALO

POPIS OZNAKA U MAKROEKONOMIJI...................................4

1. AS-AD MODEL uz egzogeno tretiranje investicija.....................6

2. AS-AD MODEL uz endogeno tretiranje investicija....................41

3. IS-LM MODEL...........................................................76

4. MODEL OTVORENE PRIVREDE (UVOZ IZVOZ)............................128

POPIS FORMULA...........................................................149

LITERATURA...............................................................151

3

Makroekonomija zbirka zadataka

POPIS OZNAKA U MAKROEKONOMIJIND = NARODNI DOHODAK Y = F = FINALNA (KONANA) POTRONJA C = OSOBNA POTRONJA I = INVESTICIONA POTRONJA O = AMORTIZACIJA D = DRUTVENI PROIZVOD S = TEDNJA In = NETO INVESTICIJE G = OPA POTRONJA BS = SALDO BUDETA T = POREZI Tind = POREZI INDIREKTNI Tdir = POREZI DIREKTNI Ta = AUTONOMNI POREZI TR = TRANSFERNA PLAANJA W = OSOBNI DOHOCI M = UVOZ PROIZVODNOG SEKTORA (intermedijari) C, I, G = UVOZ SEKTORA POTRONJE = Y

4

Makroekonomija zbirka zadatakaTri = TRANSFERI OSOBNE POTRONJE IZ INOZEMSTVA TRg = TRANSFERI KOJE DRAVA PRIMA IZ INOZEMSTVA L = ZAJMOVI SEKTORA AKUMULACIJE Yd = RASPOLOIVI DOHODAK Y = DOHODAK t = POREZNA STOPA r = KAMATNA STOPA = GRANINA SKLONOST POTRONJI = AUTONOMNA POTRONJA 1 = GRANINA SKLONOST TEDNJI Ia = AUTONOMNE INVESTICIJE Ir = GRANINA OSJETLJIVOST INVESTICIJA NA KAMATU (u zadakuse Ir mnoi jo sa r ,ali bez npr. 0,05 , kako kod t = 0,22, nego samo puta 5!!!!!)

IYY = GRANINA OSJETLJIVOST INVESTICIJA NA DOHODAK IY = GRANINA SKLONOST INVESTIRANJU DOHOTKA Ty = INDUCIRANI POREZI Ymax = POTENCIJALNI, PROCIJENJENI BDP YN = NOMINALNI BDP YR = REALNI BDP

5

Makroekonomija zbirka zadatakaYPC = BDP per capita M = REALNA NOVANA MASA a = AUTONOMNA PEKULACIJSKA POTRANJA ZA NOVCEM k = PROSJENA DUINA DRANJA NOVCA OD STRANE EK. SUBJEKATA l = GRANINA SKLONOST LIKVIDNOSTI V = BRZINA NOVANOG OPTICAJA SVTB = SALDO VANJSKO-TRGOVINSKE BILANCE m = GRANINA SKLONOST UVOZU UO = AUTONOMNI UVOZ, U = UVOZ E = IZVOZ P.P. = POSTOTNI POENI p% = STOPA INFLACIJE

6

Makroekonomija zbirka zadatakaRije Makroekonomija dolazi od grke rijei makros, to znai veliko, agregatno. Prvi puta je tu rije upotrijebio 1948. godine teoretiar Howns!

1. AS-AD MODEL uz egzogeno tretiranje investicija3. Za prognoziranje ekonomske situacije u RH ekonomski odjel Natwest banke u kojem vi radite koristi sljedei model: Y=C+I+G C = + Yd Yd = Y T + TR T = Ta + Ty Na temelju prethodnih procjena i podataka dobivenih od dravne uprave privreda RH oekujete da e varijable i parametri vaeg modela u 2005. god. Imati sljedee vrijednosti:

= 2 000, = 0.65, Ta = 1100, t = 22%, => 0,22 TR = 1000, I = 3500, G = 6 000 (u milijunima $). Upravni odbor banke je od vaeg odjela traio sljedee informacije: Ivoenje formule: Y= + (Y Ta Ty + TR) + I + G Y= + y Ta tY + tr + I + G Y y+ tY = Ta + tr + I + G Y(1 + t) = Ta + tr + I + G /:.(1 + t) 7

Makroekonomija zbirka zadatakaY= 1 ( Ta + tr + I + G) 1 + t

Nominalni BDP koji e se ostvariti u 2005. godini.

YN =

1 ( Ta + tr + I + G) 1 + t715 650

YN =

1 (2000 0,65 1100 + 0,65 1000 + 3500 + 6000 1 0,65 + 0,65 0,220,143

YN =

1 (11435) 0,493

YN05 = 23 194,726

b) Ako je potencijalni BDP za 2005. god. Procijenjen na 22 000$ koliki se realni BDP, te stopa inflacije moe oekivati u RH u 2005? I. YN05 = 23 194,726

> 22 000; YN >

Ymax; YR = Ymax

YR = 22 000 $, Inflacija je prisutna!

II. Izraun stope inflacije!Yn p% = 1 * 100 Y max

8

Makroekonomija zbirka zadataka 23194,726 p% = 1 * 100 22000

p% = 5,430 %

c) Ako u 2005. god. Uslijed poveanja porodiljinih naknada, izdataka za branitelje, te poveanja mirovina doe do rasta transfernih davanja za 200$ kako e to utjecati na gospodarske pokazatelje u RH (BDP i inflaciju)?

TR = 1000 + 200 TR' = 1200 BDP' = 23458,417

BDP= 23 458,418 23 194,726 = 263,691 - porast transfernih plaanjastanovnitvu za 200 jedinica uzrokovati e rast BDP-a za 263,691

Izraun stope inflacije

p% =

Yn 1 * 100 Y max

23458,417 p% = 1 * 100 22000

p% = 6,629%

p% = p'% - p% p% = 6,629% - 5,430 % p% = 1,199 p.p. za ovaj iznos bi rasla inflacija!

9

Makroekonomija zbirka zadataka4. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu koristite sljedei model: Y=C+I+G C = + Yd Yd = Y T + TR T = Ta + Ty Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2004. i 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2005. 18000 mil.$ Potencijalni BDP za 2004. 17000 mil. $ Dravna potronja 5500 mil.$ Transferi (TR) 1200 mil.$ Autonomni porezi 1300 mil.$ Granina porezna stopa 22% Investicije 1000 mil.$ Autonomna potronja 1800 mil.$ Granina sklonost potronji 0,68 U 2005. je dolo do porasta porezne stope za jedan postotni poen u odnosu na 2004. godinu. Izvoenje formule: Y= + (Y Ta Ty + TR) + I + G Y= + y Ta tY + tr + I + G Y y+ tY = Ta + tr + I + G Y(1 + t) = Ta + tr + I + G /: 1 + t Y=1 ( Ta + tr + I + G) 1 + t

Reducirani oblik!

10

Makroekonomija zbirka zadatakaa) Procijenite realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini. Porezna stopa u 2005. = 23% - 0,23

Izraun BDP-a!

YN05 =

1 ( Ta + tr + I + G) 1 + t884 816

YN05

1 = (1800 0,68 1300 + 0,68 1200 + 1000 + 5500) 1 0,68 + 0,68 0,230,156

YN05 =

1 (8232) 0,476

YN05 = 17 294,117 YR05 =17 294,117 p05% = 0

Ymax ; YR = Ymax

inflacija je prisutna!

21

Makroekonomija zbirka zadatakaIII.

Formula za izraun stope rasta realnog BDP-a? YR2005 YR % = 1 100 YR2004 19500 YR % = 1 100 18984,962 YR % = 2,712 % - Realni BDP je rastao po stopi od 2,712%!

b) Stopu inflacije u 2005. Formula za izraun stope inflacije! Yn p% = 1 * 100 Y max 19548,872 p% = 1 * 100 19500 p% = 0,250 %

22

Makroekonomija zbirka zadatakac) Izraunajte nominalni BDP i inflaciju koji bi se mogli oekivati u 2005. Godini ako se PDV povea na 24%. I. 1 Y'N05 = ( Ta + tr + I + G) 1 + t Y'N05 =1 (10 400) 1 0,6 + 0,6 0,240,144

Y'N05 =

1 (10 400) 0,544

Y'N05 = 19 117,647 Y'R05 = 19 117,647

< 19 500; YR = YN

i inflacija nije prisutna!

II.

YN05 = Y'N05 -YN05 YN05 = 19 117,647 19 548,872

YN05 = -431,255

, iz ovoga je vidljivo da ako vlada donese odluku o poveanju

porezne stope sa 22% na 24%, da e ta promjena porezne stope dovesti do pada raspoloivog dohotka i potronje i time e uzrokovati pad domaeg proizvoda za 431,255!

23

Makroekonomija zbirka zadatakaIII.

Izraun inflacije! U ovome sluaju nije prisutna inflacija; p% = 0

d) Za koliko se postotnih poena promijenio udio investicijske potronje u BDP-u u 2005. u odnosu na 2004. godinu?

Y = C + I. + GI.

I 05 1500 100 = 100 = 7,673% Yn05 19548,871

II.I 04 1200 100 = 100 = 6,321% Yn04 18984,962

III.

I = 7,673% - 6,321% = 1,352 P.P. Udio investiciske potronje u BDP-u u Y 2005. u odnosu na 2004. se poveao za 1,352 P.P.

24

Makroekonomija zbirka zadataka6. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu koristite sljedei model: Y=C+ I + G C= + Yd Yd=Y- T+ TR T=Ta + ty Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu: Potencijalni BDP za 2005. (Ymax) 17000 mil.$ Dravna potronja (G) 5500 mil.$ Transferi (TR) 1200 mil.$ Autonomni porezi (Ta) 1300 mil.$ Granina porezna stopa (t) 21% Investicije (I) 1000 mil.$ 1800 mil.$ Autonomna potronja () Granina sklonost potronji () 0,65

Izvoenje formule: Y= + (Y-Ta ty +TR) + I + G Y= + y Ta tY + tr + I + G (PREBACIM Y y + tY = Ta + tr + I + G y (1 - + t) = Ta + tr + I + G /: (1 - + t) YN =1 ( Ta + tr + I + G) 1 + tLIJEVO, IZA ZNAKA JEDNAKOSTI! )

Reducirani oblik!

25

Makroekonomija zbirka zadatakaa) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.I.

YN05 =

1 ( Ta + tr + I + G) 1 + t845 780

YN05 =

1 (1800 0,65 1300 + 0,65 1200 + 1000 + 5500) 1 0,65 + 0,65 0,210,136

YN05 =

1 (8235) 0,486

YN05 = 16 944,444 < 17 000 ; YN Yn => p% =0!!!

26

Makroekonomija zbirka zadatakab) Odrediti za koliko postotnih poena je potrebno promijeniti poreznu stopu da bi privreda funkcionirala u uvjetima pune zaposlenosti i bez inflacije. Odgovoriti rijeima!

.tI.

Ymax =

1 ( Ta + TR + I + G ) (1 + t ')

17 000 =

1 (8 235) (1 0,65 + 0,65t ')

/ 0,35 + 0,65t'

5 950 + 11050t' = 8 235 11 050t' = 8 235 5 950 11 050t' = 2 285/: 11 050 t' = 0,206 => 20,60%

II.

t = t' t t = 20,60% - 21% = - 0,4 P.P.Da bi postigli punu zaposlenost i odsutnost iniflacije, trebali bi smanjiti poreznu stopu za 0,4 P.P.!

27

Makroekonomija zbirka zadatakac) Izraunati proraunski saldo u tom sluaju. Objasniti je li se radi o suficitu ili deficitu. BS'= Ta + t'Ymax G TR BS'= 1300 + 0,206 x 17000 5500 1200 BS'= - 1.898 - deficit!

d) Ako je osobna potronja (C) 2004. godine inila 70% BDP-a te godine, izraunajte za koliko e se postotnih poena promijeniti taj udio u 2005. godini? 2004 C 100 = 70% Y 2005 C 100 = ? Y

I.

C= YN I G C05 = 16 944,444 1

Search related