zbirka zadataka iz matematike zabavne cela zbirka

  • View
    4.352

  • Download
    46

Embed Size (px)

Text of zbirka zadataka iz matematike zabavne cela zbirka

150 ZANIMQIVIH ZADATAKAKoliko je neto zanimqivo, uglavnom je stvar linih naklonosti. Ipak, jo od davnina postoje zadaci koji zadravaju pawu veine reavalaca sve dok ne dou do reewa. Takvi zadaci vie motiviu pri traewu reewa, te ih, s pravom, smatramo zanimqivim zadacima. Ima ih i teih i lakih. 1.Godine Otac i sin imaju zajedno 71 godinu, otac i erka 67, a sin i erka imaju zajedno 42 godine. Koliko svako od wih ima godina? 2.Blizanci Brat i sestra su roeni istog dana, meseca i godine, a nisu blizanci. Da li je to mogue? 3. Jedan tap ima 2 kraja. Koliko krajeva ima pola tapa? 4. Uenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postigli sledei uspeh. Treina uenika je pogreno reila 1 zadatak, etvrtina je pogreila kod 2 zadatka, estina kod 3, a osmini nisu bila tana reewa sva etiri zadatka. Koliko je uenika pravilno reilo sve zadatke ako se zna da u razredu nije bilo vie od 30 uenika? 5. Koliko ima dvocifrenih brojeva ije su sve cifre parne? 6. Koju zajedniku osobinu imaju navedeni brojevi: a) 16; 23; 32; 61 b) 13; 22; 31; 40 7. U kutiji se nalazi: 20 belih, 19 crnih, 18 zelenih i 16 plavih kuglica. Koliko najmawe kuglica treba izvui da bi sigurno bilo: 5 plavih i 4 zelene. 8. Na proplanku su zasaene sadnice bukve i 32 sadnice hrasta. Da su zasaene jo tri sadnice bukve, bilo bi ih podjednako. Koliko je zasaeno sadnica? 9. Odredi broj koji je za 9 vei od razlike brojeva 70 i 55. 10. Stubovi pored puta Rastojawe izmeu dva mesta iznosi 666 km. Na svakom kilometarskom stubu pored tog puta napisana su dva broja koji pokazuju udaqenost od krajeva puta: 0 666; 1 665; 2 664; ... Na koliko stubova su za natpise upotrebqene samo dve cifre?

1

11. Trougao i etvorougao Koliko stranica moe imati presek trougla i konveksnog etvorougla? Odgovor ilustruj odgovarajuim crteom. 12. Broj tree desetice uveaj za: a) 7 desetica g) 77 jedinica b) 7 jedinica d) 777 jedinica v) 7 stotina 13. Brat ima 9 puta vie novca od sestre. Ako brat dobije 70 dinara, a sestra 310 imae podjednako. Koliko novca su imali na poetku? 14. Sveska je dva puta skupqa od olovke, a dva puta jeftinija od kwige. Za olovku, svesku, kwigu plaeno je 105 dinara. Koliko kota olovka, koliko sveska, a koliko kwiga? 15. Ove godine tata je stariji od mame za 3 godine. Koliko je godina tata bio stariji od mame pre 2 godine ako se zna da tata sad ima 29 godina? 16. U jednoj zgradi stanuju 3 drugara: pekar, lekar i apotekar: Oni se prezivaju Beli, Ivi i Pili. Pekar je jedinac i najmlai od trojice. Pili je oewen sestrom Belia i stariji je od lekara. Kako se preziva pekar, kako lekar a kako apotekar? 17. Na stolu se nalaze tri fotografije na dve fotografije je mama,a na dve tata moe li to biti? 18. Sa koliko rezova se moe kanap podeliti na tri dela? 19. izme Na polici se nalazi pet pari izama.Koliko ih je za desnu nogu? 20. Deak i olovke Deak ima 12 olovaka: zelenih isto koliko i utih, a crvenih dva puta vie nego plavih. Koliko olovaka svake boje ima deak? 21. Datum Koji dan u godini ima redni broj, raunajui od poetka godine, jednak proizvodu wegovog rednog broja u mesecu i rednog broja meseca? 22. Na jedan tas terazija stavqeno je 7 kuglica, a na drugi 2 kuglice i teg od 200 grama, terazije su u ravnotei. Kolika je masa jedne kuglice ako, je masa svake kuglice ista.

2

23.Seqak je preko reke morao prevesti vuka,kozu i kupus. Meutim, u amcu se pored seqaka mogao smestiti ili samo vuk, ili samo koza, ili samo kupus. Istovremeno, ako ostavi vuka sa kozom vuk e kozu pojesti, a ako ostavi kozu sa kupusom stradae kupus. Kako je seqak uspeo da preko reke preveze vuka, kozu i kupus? 24. Upii u prazne kvadratie brojeve, tako da zbirovi vodoravno, uspravno i dijagonalno budu 15. 7 4 6

25. Miki i ore tre jedan drugome u susret. ore je tri puta bri od Mikija. Kada je ore pretrao 42 metra, do susreta im je ostalo jo 35 metara. Koliko je bilo rastojawe izmeu wih na poetku? 26. Otac je obeao sinu da e mu za svaki pravilno reen zadatak dati 10 dinara, dok je sin za svaki netano reen zadatak morao vratiti ocu 5 dinara. Poto je sin uradio 20 zadataka, u tednoj kasici nalo se 80 dinara. Koliko je zadataka sin reio bez greke? 27. Moe li uenik drugog razreda u ruci poneti jedan litar vode ne koristei nikakvu ambalau? 28. Uenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postigli sledei uspeh. Treina uenika je pogreno reila 1 zadatak, etvrtina je pogreila kod 2 zadatka, estina kod 3, a osmini nisu bila tana reewa sva etiri zadatka. Koliko je uenika pravilno reilo sve zadatke ako se zna da u razredu nije bilo vie od 30 uenika? 29. Nektar koji vredno sakupqaju pele sastoji se iz 70% vode, dok med koje pele proizvedu sadri oko 17% vode. Koliko je nektara potrebno sakupiti da bi se dobilo kilogram meda? 30. Odredite 1985. cifru. Napisani su jedan za drugim prirodni brojevi 123456789001112... Koja je cifra 1985. mestu? 31. U mlekari je sir upakovan u limenke od 5 kilograma i 8 kilograma. Da li je mogue izabrati 17 limenki, a da u wima bude 100 kilograma sira?

3

32. U vowaku je obrano 51 372 kg qiva, jabuka za 38 425 kg vie od qiva, a kruaka za 52 804 kg mawe od ukupne mase qiva i jabuka. Koliko je ukupno ubrano voa? 33. Baka Stana je u jednoj kantici imala 5 kg 650 g kajmaka, a u drugoj 3 kg 870 g. Nije prodala 1 kg 250 g kajmaka. Koliko je kajmaka prodala? 34. Nastavi zapoeti niz brojeva: 4,9,19,---,79,---,---,639. 35. U jedan vagon je natovareno 8 000 kg groa, a u durgi za1 260 kg mawe nego u prvi, a u trei za 758 kg mawe nego u drugi. Koliko je kg groa natovareno u trei vagon? 36. Ako se razlici brojeva 972 384 i 108 532 doda neki broj, dobija se 1 000 000. Koji je to broj? 37. Na koliko naina 3 uenika mogu sesti na 4 stolice? 38. Imamo dva prazna lonca od kojih jedan ima zapreminu 11, a drugi 7 litara. Kako se pomou raspoloivih sudova moe, najbre, u bure sipati tano 6 litara vode? 39. Na dve grane nalazilo se ukupno 25 vrabaca. Posle izvesnog vremena sa prve grane preletelo je na drugu 5, a sa druge sasvim odletelo 7. Na prvoj grani je ostalo dva puta vie vrabaca nego na drugoj. Koliko je prvobitno vrabaca bilo na svakoj grani? 40. Da bi se numerisale stranice neke kwige bilo je potrebno 1134 cifre. Koliko stranica ima ta kwiga? 41. Posledwi petak U nekom mesecu tri utorka su imala parni datum. Koji je datum bio posledweg petka u tom mesecu? 42. Kada se nepoznati broj umawi za najmawi broj tree stotine, dobija se najvei dvocifreni broj. Odredi nepoznati broj. 43. Izraunati bez pomoi olovke i papira zbir prvih 100 brojeva. 44. Prodavac je pola kilograma kafe izmerio samo sa 5 tegova, od kojih su neki bili po 200 g, a neki od 50 g. Kako je to uspeo? 45. Po jezeru je plovilo sedam amaca.Tri amca su pristala uz obalu. Koliko je posle toga bilo amaca na jezeru?

4

46. Tatjana je od svoje majke dobila 250 dinara, a Ivana od svoje 150. Mogli bi smo pomisliti da su posle toga zajedno imale 400 dinara vie. Ipak, nije tako, jer to poveawe iznosi samo 250 dinara. Kako to da objasnimo? 47. Trouglovi Postoje li trouglovi kod kojih je jedan ugao jednak razlici dva druga ugla? 48. U korpi se nalazi 40 jabuka, od etiri vrste, i to svake vrste isti broj. Koliko najmawe jabuka treba uzeti da meu wima budu sve vrste? 49. .Za loptu trba platiti 32 dinara vie nego za reket. Koliko kota lopta a koliko reket, ako je lopta 3 puta skupqa od reketa? 50. Brat ima novca za 1 sladoled, a sestra za 4 sladoleda. Kada sestra potroi 13 dinara, a brat dobije 5 dinara, onda imaju podjednako novca. Koliko je novca ko imao? 51. U grad je krenula jedna baba. U susret su joj ila tri deaka. Svaki je nosio po dve torbe, a u svakoj torbi bila je po jedna maca. Koliko je ukupno qudi ilo u grad? 52. Na jednoj polici ima 12 kwiga. Kada bi se sa druge police premestile dve kwige na prvu, onda bi i na prvoj i na drugoj polici bio isti broj kwiga. Na treoj polici je tri puta vie kwiga nego na drugoj. Koliko kwiga ima na sve tri police? 53. Kifla je dva puta skupqa od perece, a sendvi 3 puta. Ako uenik kupi kupi kiflu ostane mu 3 dinara, a za sendvi mu nedostaje 1 dinar. Koliko kota pereca, kifla i sendvi i koliko je novca imao uenik? 54. Za 4 okoladice treba platiti 48 dinara. Koliko treba platiti za 3 okoladice koje su za tri dinara jeftinije? 55. Devojica ima 100 dinara. Za taj novac moe da kupi jedan privezak od 16 dinara i 7 manica iste cene. Kolika je cena manice? 56. Iznos od 85 dinara plaen je sa 8 novanica i to od 5 i od 20 dinara. Kako je to uiweno? 57. Mana je tri puta jeftinija od sukwe, a bro za 5 dinara skupqi od mane.Koliko kota mana, koliko bro, a koliko sukwa, ako je sukwa za 37 dinara skupqa od broa?

5

58. Tri koke za 3 dana snesu 3 jaja. Koliko e jaja snesti 15 koka za 9 dana? 59. Mladen je za jedan posao trebao da dobije 130 din i loptu. On je uradio samo1/3 posla i za to dobio 10 dinara i loptu. Koliko kota lopta? 60. U prvoj fudbalskoj ligi igra 10 klubova. Koliko e se utakmica odigrati ako svaki klub igra sa svakim 4 puta? 61. Dva deaka ive na obali reke i imaju amac u koji moe da se smesti samo jedna odrasla osoba ili najvie dva deaka. Uiteq ih je zamolio da ga prevezu preko reke. On ume da upravqa amcem, ali ne moe sam da se preveze, jer amac mora vratiti nazad. Da li deaci mogu da prevezu uiteqa preko reke i da vrate amac nazad? 62. Produi niz za jo tri lana: a) 2, 5, 8, 11, 14, b) 5, 8, 12, 17, 23, 30, c) 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 63. Tri deaka su imali ukupno 4000 dinara i ree da kupe loptu. Prvi je dao 700 dinara, drugi 620, trei 580 dinara. Koliko je dinara imao svako od wih? 64. Avion je preleteo: prvog dana 2 490 km, drugog 520 km vie, a treeg 1 857 km mawe nego oba prethodna dana. Koliko je preleteo za 3 dana? 65. Strugara je jednog meseca izrezala 26 765 dasaka, a sledeeg 4 248 dasaka vie. Od tih dasaka poslato je: u Beograd 20 065, u Novi Sad 19 540, a ostalo u Ni. Koliko je dasaka poslato u Ni? 66. U 3 balona nasuto je 59 litara vina. U drugom balonu je 2 litre vie nego u prvom, a u treem balonu 7 li