Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

 • View
  273

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

 • 7/25/2019 Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

  1/270

  UNIVERZITET U NOVOM SADU

  TEHNOLOKI FAKULTET

  Tatjana Doenovic Aleksandar Takaci

  Duan Rakic Mirjana Brdar

  Zbirka zadataka iz Matematike I- za studente Tehnolokog fakulteta -

  Novi Sad, 2008.

 • 7/25/2019 Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

  2/270

  UNIVERZITET U NOVOM SADU

  TEHNOLOKI FAKULTET

  Tatjana Doenovic Aleksandar TakaciDuan Rakic Mirjana Brdar

  Zbirka zadataka iz Matematike I- za studente Tehnolokog fakulteta -

  Novi Sad, 2008.

 • 7/25/2019 Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

  3/270

  Naziv udbenika: Zbirka zadataka iz Matematike I- za studente Tehnolokog

  fakultetaAutori: Dr Tatjana Doenovic, docent Tehnolokog fakulteta u Novom Sadu

  Dr Aleksandar Takaci, docent Tehnolokog fakulteta u Novom SaduMr Duan Rakic, asistent Tehnolokog fakulteta u Novom SaduDipl. mat. Mirjana Brdar, asistent-pripravnik Tehnolokog fakulteta u

  Novom Sadu

  Recenzenti: Dr Ratomir Paunovic, redovni profesor Tehnolokog fakulteta uNovom Sadu

  Dr Mirjana Stojanovic, redovni profesor Prirodno-matematickogfakulteta u Novom Sadu

  Lektor i korektor: Aleksandra N. Kostic

  Izdavac: Tehnoloki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad

  tampa: "Verzal", Petefi andora 63, Novi Sad

  Tira: 500 primeraka

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd

  ?????

  DOENOVIC, TatjanaZbirka zadataka iz Matematike I / Tatjana

  Doenovic, Aleksandar Takaci, Duan Rakic.- Novi Sad : Tehnoloki fakultet, 2008(Novi Sad : Verzal). - str. ; 24 cm

  Tira 500. - Bibliografija: str. - Registar

  ISBN 978-86-80995-67-0

  1. Takaci, Aleksandar

  a) Matematika

 • 7/25/2019 Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

  4/270

  PredgovorZbirka zadataka iz Matematike Inamenjena je studentima prve godine Tehno-

  lokog fakulteta u Novom Sadu, ali i svim onim studentima koji u studijskom pro-gramu imaju predmet Matematika I. Zbirka obuhvata one oblasti klasicne algebrei analize koje se izucavaju u okviru ovog kursa.

  Svi autori zbirke vec vie godina izvode vebe iz ovog predmeta, koji su vodiliakademik prof. dr Olga Hadic, prof. dr Vojislav Mudrinski i prof. dr Mirko Bu-dincevic. Steceno iskustvo posluilo im je da sadraj zbirke usklade sa nastavnimplanom i programom predmeta Matematika I.

  Zbirka sadri 11 glava. Na pocetku svake glave dat je kratak teoretski uvod,potreban za razumevanje postupaka primenjenih u detaljno analiziranim prime-rima. Na kraju svake glave dat je veliki broj zadataka za samostalan rad, a uznjih kratka uputstva i reenja koja pruaju korisniku mogucnost da proveri stecenoznanje. Izbor primera i zadataka od jednostavnijih ka sloenijim omogucava lakesavladavanje gradiva.

  Autori se iskreno zahvaljuju recenzentima dr Ratomiru Paunovicu, redovnomprofesoru Tehnolokog fakulteta u Novom Sadu i dr Mirjani Stojanovic, redovnomprofesoru Prirodno-matematickog fakulteta u Novom Sadu, na korisnim sugesti-jama i primedbama koje su nam uputili nakon paljivogcitanja rukopisa.

  Zahvaljujemo se naoj koleginici JeleniColic koja je sredila i dopunila zadatke

  koricene u zbirci.Za lektorski deo posla zahvaljujemo se profesoru knjievnosti Aleksandri Ko-stic, koja je detaljno pregledala rukopis.

  Reci zahvalnosti upucujemo naem profesoru dr Vojislavu Mudrinskom koji jedugo godina vodio predmete Matematika I i Matematika II, od koga smo sticaliznanja iz ovih oblasti i posvecenost u radu sa studentima.

  U Novom Sadu, Autorioktobra 2008. godine

 • 7/25/2019 Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

  5/270

  Sadraj

  1 Kompleksan broj 1

  2 Polinomi i racionalne funkcije 19

  3 Determinante 38

  4 Matrice 49

  5 Sistemi linearnih jednacina 66

  6 Vektori 86

  7 Analiticka geometrija 106

  8 Granicna vrednost 141

  9 Funkcije jedne realne promenljive 159

  10 Neodredjeni integral 207

  11 Odredjeni integral 236

  Literatura 263

  v

 • 7/25/2019 Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

  6/270

  vi Sadraj

 • 7/25/2019 Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

  7/270

  Glava 1

  Kompleksan broj

  Algebarski oblik kompleksnog broja

  z=a + bi,i2 = 1, a, b R,

  aje realni deokompleksnog brojaz (oznakaa =Re(z),) ab je imaginarni deokompleksnog brojaz(oznakab=Im(z)). Konjugovano kompleksan brojkompleksnog brojaz=a + bije

  z=abi.

  Kompleksni brojeviz1=a + biiz2=c + disu jednakiako i samo ako jea=cib=d. Zbirbrojevaz1=a + biiz2=c + dije kompleksan broj

  z1+z2= (a + c) + (b + d)i.

  Razlikabrojevaz1=a + biiz2=c + dije kompleksan broj

  z1 z2= (a c) + (bd)i.

  Proizvodbrojevaz1=a + biiz2=c + dije kompleksan broj

  z1 z2= (acbd) + (ad+ bc)i.

  Kolicnikbrojevaz1=a + biiz2=c + dije kompleksan brojz1z2

  =z1z2

  z2z2

  =ac + bdc2 + d2

  +bcadc2 + d2

  i.

  1

 • 7/25/2019 Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

  8/270

  2 Glava 1. Kompleksan broj

  Moduo()kompleksnog broja je

  = |z| = a2 + b2.

  Argument()kompleksnog broja je

  tg=b

  a.

  Slika 1.1.Moduo i argument kompleksnog broja

  tg

  0 0

  6

  3

  3

  4 1

  3

  3

  tg2 +

  23

  3

  34 1

  56

  3

  3

  tg

  0

  76

  3

  3

  54 1

  43

  3

  tg32

  53

  3

  74 1

  116

  3

  3

  .

  Tabela 1.1.Tangensi osnovnih uglova

  Trigonometrijski i eksponencijalni oblikkompleksnog broja dati su sa

  z=(cos+ isin), z=ei.

  Periodicnost trigonometrijskih i stepenih funkcija:

  sin=sin(+ 2k), cos=cos(+ 2k), e(+2k)i =ei,k Z.

 • 7/25/2019 Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

  9/270

  3

  Stepenovanjekompleksnih brojeva

  zn = (a + bi)n =n(cos(n) + isin(n)) =n eni.

  Periodicnost stepena imaginarne jedinice(k Z):

  i1 =i i2 = 1 i3 = i i4 =1i4k+1 =i i4k+2 = 1 i4k+3 = i i4k =1

  .

  Krunica sa centrom u tacki(a, b)i poluprecnikomrdata je jednacinom

  |z abi|2 =r2.

  Kompleksan brojz1, koji predstavljarotacijukompleksnog brojazoko koordi-natnog pocetka, za ugao, u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu,dat je sa

  z1=z ei.

  Korenovanje. Reenja jednacinezn =a + bi=(cos+ isin) =e i,n Ndobijamo uz pomoc Moavrove formule:

  zk= n(cos+ 2kn

  + isin+ 2kn

  ) = ne +2kn i, k=0, 1, . . . , n1.

  Primeri

  1. Odrediti realan i imaginaran deo sledecih kompleksnih brojeva: z1 = 2 +4i, z2= 3 + i, z3= 2iiz4= 4. Odrediti odgovarajuce konjugovano kom-pleksne brojeve.

  Reenje:

  Re(z1) =2, Im(z1) =4, Re(z2) = 3, Im(z2) =1, Re(z3) =0, Im(z3) =2,Re(z4) =4,I m(z4) =0.Konjugovano kompleksni brojevi su: z1 = 2 4i, z2 = 3 i, z3 =2i iz4=4.

  Pozicije brojeva u kompleksnoj ravni date su na slici 1.2.

 • 7/25/2019 Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

  10/270

  4 Glava 1. Kompleksan broj

  Slika 1.2.Pozicija u kompleksnoj ravni brojeva datih u primeru 1

  2. Dati su kompleksni brojeviz1=22 iz2= 4 + 5i. Odrediti:z1+z2,z1 z2,z1 z2i z1z2 .

  Reenje:

  z1+z2=22i + (4 + 5i) =22i4 + 5i= 2 + 3i,z1 z2=22i (4 + 5i) =22i + 45i=67i,z

  1 z

  2= (2

  2i)(

  4+

  5i) =

  8+

  10i+

  8i+

  10=

  2+

  18i,

  z1z2

  = 22i4 + 5i

  45i45i =

  182i41

  = 1841

  241

  i.

  3. Odrediti moduo i argument kompleksnih brojeva: z1 =1+i,z2 =1+3i,z3= 5,z4=3iiz5=

  3 i.

  Reenje:

  Za brojz1je

  = 12 + 12 =

  2 i tg=1

  1

  =1.

  Iz tabele 1.1. vidimo da za vrednost argumenta konkuriu dva ugla =

  4i

  =5

  4 , ali kako se brojz1nalazi u I kvadrantu kompleksne ravni odabiramo

  =

  4.

 • 7/25/2019 Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

  11/270

  5

  Uzmimo sadaz2i za njega je

  =

  (1)2 + (

  3)2 =

  4=2 i tg=

  3

  1 =

  3.

  Tabela 1.1.nam daje dve mogucnosti za, i to: =2

  3 i =

  53

  , a kako je

  brojz2u II kvadrantu biramo=2

  3 .

  Ako posmatramoz3, tada je

  =

  (5)2 + 02 =5 i tg= 05 =0,

  pamoe biti 0 ili, a kako je 5 na negativnom delu realne ose, sledi daje=.

  Za kompleksan brojz4je

  =

  02 + 32 =3 i tg=30

  = +,

  pa iz pozicije brojaz4u kompleksnoj ravni zakljucujemo da je=

  2.

  U slucaju brojaz5imamo da je

  = (3)2 + (1)2 =2 i tg= 13= 33i izmedju kandidata=

  6i=

  76

  biramo da je=7

  6 .

  4. Kompleksne brojeve iz prethodnog primera napisati u eksponencijalnom itrigonometrijskom obliku.

  Reenje:

  z1=1 + i=

  2 e4 i =

  2(cos

  4+ isin

  4),

  z2= 1 + 3i=2e23i

  = 2 (cos

  2

  3 + isin

  2

  3 ),z3= 5=5 ei = 5 (cos+ isin),z4=3i=3 e

  2 i = 3(cos

  2+ isin

  2),

  z5=

  3 i=2 e 76i = 2(cos76

  + isin7

  6 ).

 • 7/25/2019 Zbirka Zadataka Iz Matematike I - Tehnoloski

  12/270

  6 Glava 1. Kompleksan broj

  5. Odreditii67 ii2006.

  Reenje:

  Kako 67 pri deljenju sa 4 daje ostatak 3,to jei67 =i3 = i,dok 2006 prideljenju sa 4 daje ostatak 2, pa jei2006 =i2 = 1.

  6. Naci kompleksan brojz, takav da jez=e83i.

  Reenje:

  Izcinjenice da je 83=82+, zakljucujemo:

  z=e83i =e(82+)i =ei =cos+ isin= 1.

  7. Izracunati(1 + i)16 i (1 + 3i)9.Reenje:

  I nacin.Kako je(1 + i)2 =2ii(1 +

  3i)3 = 8, imamo da je

  (1 + i)16 =

  (1 + i)28

  = (2i)8 =28 i8 =256,