ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE ZA PRIPREMU smstz.edu.ba/.../Zbirka-zadataka...integralni-test.pdf zbirka

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE ZA PRIPREMU smstz.edu.ba/.../Zbirka-zadataka...integralni-test.pdf...

 • PEDAGOŠKI ZAVOD TK

  ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE ZA PRIPREMU EKSTERNE MATURE U SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA ZADACI ZA INTEGRALNI TEST

  TUZLA JANUAR 2020.

 • 2

  Sadržaj I Područje .............................................................................................................................................................................. 3

  Skupovi brojeva N, Z,Q, I, R. Stepeni sa cjelobrojnim eksponentom. ................................................................................... 3

  Cijeli algebarski izrazi(polinomi). Racionalni algebarski izrazi. ............................................................................................. 3

  Procentni račun, omjer, proporcija ....................................................................................................................................... 3

  II Područje ........................................................................................................................................................................... 10

  Linearna funkcija. ................................................................................................................................................................ 10

  Linearne jednačine i nejednačine. ...................................................................................................................................... 10

  Sistemi linearnih jednačina ................................................................................................................................................. 10

  III Područje .......................................................................................................................................................................... 14

  Korijeni i operacije sa korijenima. ....................................................................................................................................... 14

  Kompleksni brojevi .............................................................................................................................................................. 14

  V Područje ........................................................................................................................................................................... 17

  Kvadratna funkcija i kvadratna nejednačina. ...................................................................................................................... 17

  Kvadratna jednačina (diskriminanta, Vieteova pravila) ...................................................................................................... 17

 • 3

  I Područje

  Skupovi brojeva N, Z,Q, I, R. Stepeni sa cjelobrojnim

  eksponentom.

  Cijeli algebarski izrazi(polinomi). Racionalni algebarski izrazi.

  Procentni račun, omjer, proporcija

  Znanje i razumijevanje:

  1. Izračunati:

  2. Izračunati : =

  3. Vrijednost izraza 12-15:3-7.(-4)-9 je?

  4. Koji je najmanji zajednički sadržilac brojeva 8 i 12 ?

  5. Koliko je

  6. Izračunati: 253  =

  7. Izračunati:      3

  1 :12

  8. Kolika je vrijednost stepena ?

  9. Koji od navedenih brojeva pripada skupu iracionalnih brojeva

  (zaokruži tačan odgovor)

  a) -2 b) 2 c)- d) -

  10. Izračunaj vrijednost izraza: .

  11. Izračunaj vrijednost izraza: .

  12. Koji od navedenih brojeva ne pripada skupu cijelih brojeva

  13. Koji od datih brojeva je recipročan broju

  ?

  a) 5 b) 7 c)

  d)

  Zaokruži tačan odgovor!

 • 4

  14. Koji od brojeva nije djeljiv sa 3

  a) 5004 b)4377 c)6372 d)7013 Zaokruži tačan odgovor!

  15. Koji od brojeva je djeljiv i sa 6 i sa 15: a) 75 b) 120 c) 255 d) 168

  16. Pojednostavi izraz

  a) -2ax 3bx-8ax-bx 3a-5bx=

  b) 3a 2-4a -2(a ) =

  17. Koji oji od datih brojeva su iracionalni:

  18. Zaokruži tačan iskaz (stav).

  19. Izračunati:

  20. Izračunaj vrijednost brojnog izraza: 47 - 9·[8-(8-15)+16]=

  21. Izračunaj vrijednost brojnog izraza: 4- 10·[6+(12 - 19)+21]=

  22. Vrijednost izraza

  je: a) 2 b) 10 c) 12 d) 8

  23. Vrijednost izraza: je: a)148 b) 138 c) 158 d) 168

  24. Izračunati x iz proporcije

  25. Izračunati x iz proporcije

  26. Odredi x iz proporcije

  27. Koliko je x iz proporcije 9 : x = 18 : 34

  28. Kolika je vrijednost izraza: ?

  29. Kolilka je vrijednost izraza ?

  30. Izračunati (-18): (-2)+(-1) (-8)

  31. Poredaj po veličini date racionalne brojeve od manjeg ka većem

  .

  32. Koji od brojeva

  je racionalan?

  33. Izračunaj:

  34. Koliko je 5% od 70?

  35. Koliko iznosi 200%20 od ?

  A Kvadrat svakog realnog broja je nenegativan realan broj.

  B Kvadrat svakog realnog broja je pozitivan realan broj.

  C Kub svakog realnog broja je nenegativan realan broj.

  D Kub svakog realnog negativnog broja je pozitivan realan broj.

 • 5

  36. Zaokruži tačan odgovor:  yx 32 ?

  37. Izračunati vrijednost izraza: x

  x

  2

  3 za 2x .

  38. Vrijednost izraza  02 33

  39. Poredaj brojeve

  po veličini.

  40. Izvršiti naznačene operacije :

  41. Pravougaonik je:

  a. jednakostranični pravougli paralelogram b. jednakostranični kosougli paralelogram c. pravougli paralelogram nejednakih susjednih stranica d. kosougli paralelogram nejednakih susjednih stranica

  Primjena:

  42. Iračunaj :

  43. Izračunati vrijednost izraza :

  44. Obaviti naznačene operacije:

   

   

    

   

   1

  4 1

  2 xx

  x

  45. Vrijednost izraza

  46. Izvrši naznačene operacije

  47. Izračunati vrijednost izraza

  za

  48. Izvršiti naznačene operacije sa realnim brojevima:  

    

   

    

    1

  3

  5 :

  5

  4

  7

  3

  49. Nađi apsolutnu vrijednost broja

  i -2 +

  50. Djelimično korjenuj

  51. Izračunati

  52. Vrijednost izraza je :

  53. Izračunaj

  54. Izračunaj : 1

  PONUĐENI ODGOVORI

  A xy

  B Ne može se oduzeti

  C xy

  D -1

 • 6

  55. Izračunaj vrijednost izraza: 6·(-

  )-14:2-2·8

  56. Izračunaj:

  57. Izvrši naznačene operacije :

  58. Koji od datih brojeva nisu djeljivi sa 5: 74300, 5425, 14532, 601805, 2503004, 331105

  59. Izračunati

  60. Izračunaj

  61. Izračunaj

  62. Naći vrijednost izraza

  63. Srediti izraz:

  64. Izvrši naznačene operacije:

  65. Izvrši naznačene operacije:

  66. Uprostiti izraz:

  67. Pojednostaviti: :

  68. Skrati razlomak

  69. Pojednostaviti racionalni algebarski izraz:

  70. Skratiti razlomak: y

  xyx

  612

  36

  71. Jednostavniji oblik algebarskog izraza ba

  ba 1

  25

  6

  3 

  glasi.

  72. Spoji parove:

  1. 1 5. 1

  2. 4 6. i

  3. 3i 7. i

  4. 4i 8. i2

  73. Rastavi polinom na proste faktore

  74. Rastaviti na proste faktore : 3x2 – 12

  75. Rastavi na faktore

  76. Rastavi polinom na proste faktore

  77. Rastavi

 • 7

  78. Rastavi 79. Rastavi na proste faktore .

  80. Rastavi na proste faktore 27 + 8 .

  81. Pomnoži x3 + x - 5 sa 2x3 + x + 1

  82. Koja od ponuđenih tačaka pripada pravoj ?

  83. Koliki je ostatak pri dijeljenju polinoma P(X)= polinomom Q(X)= 2 84. Izračunati vrijednost polinoma P(x)=x3+9x2-3x+4, ako je x=3.

  85. Izračunati vrijednost polinoma za .

  86. Nađi vrijednost polinoma za

  .

  87. Odrediti zbir datih polinoma ,

  88. Podijeli date polinome: i Q

  89. Zadati su polinomi

  90. Izračinaj

  91. Ako 50 olo