of 20 /20
PEDAGOŠKI ZAVOD TK ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE ZA PRIPREMU EKSTERNE MATURE U SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA ZADACI ZA INTEGRALNI TEST TUZLA JANUAR 2020.

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE ZA PRIPREMU …smstz.edu.ba/.../Zbirka-zadataka...integralni-test.pdfzbirka zadataka iz matematike za pripremu eksterne mature u srednjim Školama tuzlanskog

 • Author
  others

 • View
  204

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE ZA PRIPREMU...

 • PEDAGOŠKI ZAVOD TK

  ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE ZA PRIPREMU EKSTERNE MATURE U SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA ZADACI ZA INTEGRALNI TEST

  TUZLA JANUAR 2020.

 • 2

  Sadržaj I Područje .............................................................................................................................................................................. 3

  Skupovi brojeva N, Z,Q, I, R. Stepeni sa cjelobrojnim eksponentom. ................................................................................... 3

  Cijeli algebarski izrazi(polinomi). Racionalni algebarski izrazi. ............................................................................................. 3

  Procentni račun, omjer, proporcija ....................................................................................................................................... 3

  II Područje ........................................................................................................................................................................... 10

  Linearna funkcija. ................................................................................................................................................................ 10

  Linearne jednačine i nejednačine. ...................................................................................................................................... 10

  Sistemi linearnih jednačina ................................................................................................................................................. 10

  III Područje .......................................................................................................................................................................... 14

  Korijeni i operacije sa korijenima. ....................................................................................................................................... 14

  Kompleksni brojevi .............................................................................................................................................................. 14

  V Područje ........................................................................................................................................................................... 17

  Kvadratna funkcija i kvadratna nejednačina. ...................................................................................................................... 17

  Kvadratna jednačina (diskriminanta, Vieteova pravila) ...................................................................................................... 17

 • 3

  I Područje

  Skupovi brojeva N, Z,Q, I, R. Stepeni sa cjelobrojnim

  eksponentom.

  Cijeli algebarski izrazi(polinomi). Racionalni algebarski izrazi.

  Procentni račun, omjer, proporcija

  Znanje i razumijevanje:

  1. Izračunati:

  2. Izračunati : =

  3. Vrijednost izraza 12-15:3-7.(-4)-9 je?

  4. Koji je najmanji zajednički sadržilac brojeva 8 i 12 ?

  5. Koliko je

  6. Izračunati: 253 =

  7. Izračunati: 3

  1:12

  8. Kolika je vrijednost stepena ?

  9. Koji od navedenih brojeva pripada skupu iracionalnih brojeva

  (zaokruži tačan odgovor)

  a) -2 b) 2 c)- d) -

  10. Izračunaj vrijednost izraza: .

  11. Izračunaj vrijednost izraza: .

  12. Koji od navedenih brojeva ne pripada skupu cijelih brojeva

  13. Koji od datih brojeva je recipročan broju

  ?

  a) 5 b) 7 c)

  d)

  Zaokruži tačan odgovor!

 • 4

  14. Koji od brojeva nije djeljiv sa 3

  a) 5004 b)4377 c)6372 d)7013 Zaokruži tačan odgovor!

  15. Koji od brojeva je djeljiv i sa 6 i sa 15: a) 75 b) 120 c) 255 d) 168

  16. Pojednostavi izraz

  a) -2ax 3bx-8ax-bx 3a-5bx=

  b) 3a 2-4a -2(a ) =

  17. Koji oji od datih brojeva su iracionalni:

  18. Zaokruži tačan iskaz (stav).

  19. Izračunati:

  20. Izračunaj vrijednost brojnog izraza: 47 - 9·[8-(8-15)+16]=

  21. Izračunaj vrijednost brojnog izraza: 4- 10·[6+(12 - 19)+21]=

  22. Vrijednost izraza

  je: a) 2 b) 10 c) 12 d) 8

  23. Vrijednost izraza: je: a)148 b) 138 c) 158 d) 168

  24. Izračunati x iz proporcije

  25. Izračunati x iz proporcije

  26. Odredi x iz proporcije

  27. Koliko je x iz proporcije 9 : x = 18 : 34

  28. Kolika je vrijednost izraza: ?

  29. Kolilka je vrijednost izraza ?

  30. Izračunati (-18): (-2)+(-1) (-8)

  31. Poredaj po veličini date racionalne brojeve od manjeg ka većem

  .

  32. Koji od brojeva

  je racionalan?

  33. Izračunaj:

  34. Koliko je 5% od 70?

  35. Koliko iznosi 200%20 od ?

  A Kvadrat svakog realnog broja je nenegativan realan broj.

  B Kvadrat svakog realnog broja je pozitivan realan broj.

  C Kub svakog realnog broja je nenegativan realan broj.

  D Kub svakog realnog negativnog broja je pozitivan realan broj.

 • 5

  36. Zaokruži tačan odgovor: yx 32 ?

  37. Izračunati vrijednost izraza: x

  x

  2

  3 za 2x .

  38. Vrijednost izraza 02 33

  39. Poredaj brojeve

  po veličini.

  40. Izvršiti naznačene operacije :

  41. Pravougaonik je:

  a. jednakostranični pravougli paralelogram b. jednakostranični kosougli paralelogram c. pravougli paralelogram nejednakih susjednih stranica d. kosougli paralelogram nejednakih susjednih stranica

  Primjena:

  42. Iračunaj :

  43. Izračunati vrijednost izraza :

  44. Obaviti naznačene operacije:

  1

  41

  2 xx

  x

  45. Vrijednost izraza

  46. Izvrši naznačene operacije

  47. Izračunati vrijednost izraza

  za

  48. Izvršiti naznačene operacije sa realnim brojevima:

  1

  3

  5:

  5

  4

  7

  3

  49. Nađi apsolutnu vrijednost broja

  i -2 +

  50. Djelimično korjenuj

  51. Izračunati

  52. Vrijednost izraza je :

  53. Izračunaj

  54. Izračunaj : 1

  PONUĐENI ODGOVORI

  A xy

  B Ne može se oduzeti

  C xy

  D -1

 • 6

  55. Izračunaj vrijednost izraza: 6·(-

  )-14:2-2·8

  56. Izračunaj:

  57. Izvrši naznačene operacije :

  58. Koji od datih brojeva nisu djeljivi sa 5: 74300, 5425, 14532, 601805, 2503004, 331105

  59. Izračunati

  60. Izračunaj

  61. Izračunaj

  62. Naći vrijednost izraza

  63. Srediti izraz:

  64. Izvrši naznačene operacije:

  65. Izvrši naznačene operacije:

  66. Uprostiti izraz:

  67. Pojednostaviti: :

  68. Skrati razlomak

  69. Pojednostaviti racionalni algebarski izraz:

  70. Skratiti razlomak:y

  xyx

  612

  36

  71. Jednostavniji oblik algebarskog izraza ba

  ba1

  25

  6

  3

  glasi.

  72. Spoji parove:

  1. 1 5. 1

  2. 4 6. i

  3. 3i 7. i

  4. 4i 8. i2

  73. Rastavi polinom na proste faktore

  74. Rastaviti na proste faktore : 3x2 – 12

  75. Rastavi na faktore

  76. Rastavi polinom na proste faktore

  77. Rastavi

 • 7

  78. Rastavi 79. Rastavi na proste faktore .

  80. Rastavi na proste faktore 27 + 8 .

  81. Pomnoži x3 + x - 5 sa 2x3 + x + 1

  82. Koja od ponuđenih tačaka pripada pravoj ?

  83. Koliki je ostatak pri dijeljenju polinoma P(X)= polinomom Q(X)= 2 84. Izračunati vrijednost polinoma P(x)=x3+9x2-3x+4, ako je x=3.

  85. Izračunati vrijednost polinoma za .

  86. Nađi vrijednost polinoma za

  .

  87. Odrediti zbir datih polinoma ,

  88. Podijeli date polinome: i Q

  89. Zadati su polinomi

  90. Izračinaj

  91. Ako 50 olovaka košta 320 KM, koliko košta 20 olovaka?

  92. Izračunaj

  93. Pomnoži stepene

  94. Izvrši naznačene operacije:

  95. Izvrši naznačene operacije:

  96. Uprosti izraz:

  97. Izračunati vrijednost izraza (x2)4: (x1)8=

  98. Koja je vrijednost polinoma za ?

  99. . Odrediti nule polinoma P(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 3)(x + 4)(x - 5).

  100. Vrijednost izraza

  je:

  a)-1 b)

  c)

  d)

  101. Uprosti izraz:

  102. Izračunati vrijednost algebarskog izraza : P(x) = , za x = - 1.

  103. Vrijednost polinoma za je:

  a)13 b) -14 c) -13 d) 14

  104. Vrijednost izraza

  je: a) -1 b)

  c)

  d)

  105. Pojednostavi izraz:

  106. Izvrši naznačene operacije:

  107. Dopuni sljedeće formule:

  11212)

  1412)

  93)

  ...........

  ...........

  2

  ..........

  22

  aac

  aab

  xxa

 • 8

  108. Pojednostavi izraz

  109. Pojednostavi izraz:

  110. Skratititi razlomak

  111. Pojednostaviti racionalni algebarski izraz:

  112. . Pojednostavi izraz :

  113. Nakon skraćivanja razlomka

  dobija se izraz:

  a) b)

  c) d)

  114. Izvrši naznačene operacije:

  115. Tri metra platna koštaju 450 KM. Koliko košta 4 metra tog platna?

  116. Tri metra platna koštaju 21 KM. Koliko koštaju 8 metra tog platna?

  117. Ako 32 kg neke robe košta 896 KM, koliko će koštati 27 kg te robe?

  118. Koristeći binomne formule pojednostavi izraz:

  119. Izvrši naznačene operacije

  .

  120. Podijeli

  121. Podijeli stepene

  122. Izračunati

  123. Cijena sveske je 2 KM. Prvo je poskupila za 10%, a zatim za još 20%. Kolika je nova cijena knjige?

  124. Cijena knjige je bila 20 KM. Knjiga je snižena 20%, koja je cijena knjige sada?

  125. 106. Ako 3 kg jabuka košta 12 KM koliko košta 7 kg jabuka?

  126. Cijena majice je prvo pojeftinila 10%, a zatim još jednom 10%. Kolika je nova cijena majice ako je

  prvobitna cijena bila 50KM?

  127. Cijena košulje je 40 KM. Nakon sniženja od 25% košulja je poskupila za 30%. Kolika je sada cijena

  košulje?

  128. Plata radnika se povećala za a zatim smanjila za . Kolika je trenutna plata radnika ako je

  početna plata bila 1000 KM?

  129. Otac ima 24 godine, a sin 3 godine. Za koliko će godina otac biti 4 puta stariji od sina?

  130. U cisternu je uliveno 37,4 tona benzina i ostalo je 6,5% cisterne prazno. Koliko tona benzina treba još

  doliti da cisterna bude puna?

  131. Tvornica je cijenu auromobila od 40000 KM snizila na 32000 KM. Koliki je procenat sniženja?

  132. Knjiga je koštala 12 KM. Ako poskupi za 20% kolika je nova cijena?

  133. Izračunati procentnu stopu(procenat) ako je procentni iznos 200 KM od glavnice 4000 KM.

  134. Zapremina kocke iznosi 512cm3. Izračunati glavnu (prostornu) dijagonalu kocke?

  Rješavanje problema:

  135. Izračunaj Izvrši naznačene operacije -4

  136. Izračunaj

 • 9

  137. Izračunaj: 10

  138. Poslije sniženja cijene robe za 30%, ista se prodaje za 4200 KM. Kolika je prvobitna cijena?

  139. Izvrši naznačene operacije:

  140. Izračunaj

  -

  141. Obavi naznačene operacije

  142. Podijeliti stepene: =

  143. Vrijednost izraza

  144. Podijeli racinalne algebarske izraze

  145. Izračunaj:

  146. Izračunati ostatak dijeljenja polinoma 2x3+x+12 binomom x-3.

  147. Ako 3 kg jabuka košta 12 KM koliko košta 7 kg jabuka?

  148. U voćnjaku je zasađeno 96 stabala krušaka i jabuka . Krušaka je dva puta više nego jabuka. Koliko je

  stabala krušaka?

  149. Ako se plati u gotovini, cijena automobila je niža za 20% i iznosi 2628 KM. Koliko bi novaca kupac

  uštedio ako plati gotovinom?

  150. Početna cijena neke robe je bila 60 KM, zatim je povećana za 25%, a onda snižena za 25%. Konačna

  cijena robe je: ista kao i početna b) veća od početne c) manja od početne d) 15 KM

  151. Odrediti broj čijih je jednako od 152. Ako jednu prostoriju osvjetljava 15 sijalica po 100W koliko treba sijalica od 60W da prostorija bude

  isto osvjetljena?

  153. Pojednostavi izraz:

  154. Koristeći binomne formule pojednostavi izraz:

  155. Naći količnik:

  .

  156. Izvrši naznačene operacije:

  157. Izračunati ostatak dijeljenja polinoma 2x3+x+12 binomom x-3.

  158. Ako se plati u gotovini, cijena automobila je niža za 20% i iznosi 2628 KM. Koliko bi novaca kupac

  uštedio ako plati gotovinom?

  159. Poredati brojeve A, B i C po veličini (od najmanjeg ka najvećem) ako je ,

  i gdje je a = -4 i b = -7.

  160. U jednom odjeljenju ima 30 učenika od čega su 20% dječaci a ostalo su djevojčice. Koliko djevojčica

  ima u tom odjeljenju?

 • 10

  II Područje

  Linearna funkcija.

  Linearne jednačine i nejednačine.

  Sistemi linearnih jednačina

  Znanje i razumijevanje:

  1. Dopuni iskaz: Linearna funkcija nkxxf je monotono rastuća ako ......................... 2. Koja od navedenih linearnih funkcija rastuća?

  a. xxf 4 b. 54 xxf c. 12

  xxf d. 5xf

  3. Funkcija f(x) = -2x + 5 je: a) rastuća b) opadajuća

  4. Da li je uređeni par brojeva 3,2 jedno od rješenja jednačine: 1223 yx ? 5. U funkciji y= 2x-3 odredi odsječak na y-osi.

  6. Izračunati vrijednost funkcije za i odredi nulu date funkcije.

  7. Odrediti nulu funkcije: 44 xxf 8. Provjeri da li tačka 2,1A pripada grafiku funkcije 13 xxf 9. Nacrtati grafik funkcije y=2x-1

  10. Riješiti jednačini .

  11. Provjeriti koji od ponuđenih brojeva je rješenje jednačine :

  a. -3 b. 4 c. 2 d. -2

  12. Rješenje jednačine pripada intervalu:

  b) c) d)

  13. Riješiti jednačinu: xxx 24513 14. Riješiti jednačinu:

  15. Riješi jednačinu:

  16. Riješiti linearnu jednačinu:

  17. Rješenje jednačine 12 – 4x + 7 = 2x – 11 je:

  18. Riješiti jednačinu 3(2 − 3x) + 6(4 x −11) =10 – x

  19. Riješi jednačinu: .

  20. Riješiti linearnu jednačinu: 4x – 2 – (x + 6) = 5x – 2 (x – 4)

  21. Metodom zamjene riješiti sistem: x +3y =25 i 2x − 5y = −27

  22. Riješiti sistem lineranih jednačina: i

  23. Rješi sistem

  2372

  710

  yx

  yx

  24. Proizvoljnom metodom riješi sistem jednačina:1

  3

  yx

  yx

 • 11

  25. Riješiti sistem lineranih jednačina 4x + 3y = -2 i 11x + 2y = 7

  26. Riješi sistem jednačina: i

  27. Riješiti sistem linearnih jednačina:2x-3y=5, 6x+y=-15.

  28. Zaokruži opći oblik sistema od dvije linearne jednačine:

  a) a1x+b1y = c1 b) 2x+3y = 1

  a2x+b2y = c2 3x+2y=5

  c) -6x+y=10 d) -x+y=20

  x+y = 0 6x+7y=46

  29. Riješiti sistem linearnih jednačina: 2x-3y=5 i 6x+y=-15.

  30. Riješiti sistem linearnih jednačina:

  31. Proizvoljnom metodom riješi sistem linearnih jednačina sa dvije nepoznate x+2y=4 i 3x-4y=2.

  32. Riješiti sistem jednačina

  .

  33. Riješiti sistem linearnih jednačina

  34. Riješiti sistem linearnih jednačina i .

  35. Riješiti sistem jednačina : 9x – 12y = -15 i 3x + 8y = -17

  36. Riješiti sistem linearnih jednačina

  37. Rješiti nejednačinu:

  38. Riješiti linearnu jednačinu

  39. Rješenje jednačine

  je:

  a) 2 b) -1 c) 3 d)

  40. Riješiti jednačinu: 12

  2

  x

  41. Riješiti jednačinu:

  42. Rješenje jednačine napisano u obliku intervala je:

  43. Rješiti nejednačinu 44. Riješi nejednačinu

  45. Reješiti nejednačinu : 3 + 5(2 – x) < x + 1

  46. Rješenje nejednačine pripada intervalu:

  a) b) c) d)

  47. Rješenje nejednačine je

  48. Riješiti jednačinu 3 (2x + 1) – 3 =

  49. Riješi nejednačinu: 2

  123

  326

  13 xxx

  50. Riješi nejednačinu

  51. Riješi nejednačinu 8423 x

 • 12

  52. Riješi nejednačinu:

  Primjena:

  53. Odrediti koordinate presječnih tačaka funkcije i koodinatnih osa i provjeriti da li tačka A(3,0)

  pripada funkciji.

  a) Presjek su tačke (3, 0) i (0, 5). A(3, 0) ne pripada funkciji

  b) Presjek su tačke (0, 3) i (5, 0). A(3, 0) pripada funkciji

  c) Presjek su tačke (0, 3) i (5, 0). A(3, 0)ne pripada funkciji

  d) Presjek su tačke (0, 3) i (0, 5). A(3, 0)ne pripada funkciji

  54. Odredi vrijednost parametra tako da prava prođe tačkom

  55. Odrediti vrijednost parametra n tako da grafik funkcije Y=2X-n prolazi tačkom A(-1,5)

  56. U kojim tačkama funkcija sijece x i y osu?

  57. Odredi vrijednost parametra tako da prava prođe tačkom

  58. Odrediti vrijednost parametra m tako da grafik funkcije na odsijeca odsječak dužine

  59. Odredi vrijednost koeficijenta tako da prava prolazi tačkom

  60. Ako tačka pripada grafiku funkcije , koliku vrijednost tada ima koeficijent k.

  61. Odrediti definiciono područje racionalnog algebarskog izraza:

  42

  24

  2

  31

  1

  3

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  62. Riješiti jednačinu: 1263234237 xxxx

  63. Riješiti jednačinu:

  -

  =

  -

  - 4

  64. Pronađi rješenje jednačine

  – 1 +

  65. Rješiti jednačinu

  .

  66. Rješiti jednačinu

  67. Riješiti jednačinu:

  68. Riješiti jednačinu:|2x-8|-10x=10(x+1)

  69. Rješenje jednačine

  je:

  70. Rješenje jednačine

  71. Proizvoljnom metodom riješi sistem jednačina:

  72. Rješenje sistema jednačina je:

 • 13

  73. Riješiti nejednačinu:

  74. Rješenje jednačine

  =

  75. U skupu riješiti nejednačinu:

  76. Riješi nejednačinu:

  77. Riješi nejednačinu: 23213 2 xxx .

  78. Riješiti nejednačinu:

  79. Riješi nejednačinu

  80. Riješi nejednačinu: 81. Riješiti jednačinu:

  Rješavanje problema:

  82. Otac ima 24, a sin 3 godine. Poslije koliko godina će otac biti četiri puta stariji od sina?

  83. Odredi parameter a tako da prava prolazi tačkom

  84. Tri jogurta i šest peciva koštaju 15 KM, a jedan jogurt i četiri peciva koštaju 7 KM. Koliko košta jogurt?

  85. Čemu je jednako iz jednakosti

  ?

  86. Kolika je površina koju funkcija y zaklapa sa x i y osom?

  87. Na livadi su guske i ovce. Ima 18 glava i 58 nogu. Koliko je ovaca, a koliko gusaka?

  88. Stub je ukopan u zemlju trećinom svoje dužine, polovinom dužine je u vodi a 2 metra izviruje iz vode.

  Izračunaj dužinu stuba.

  89. Automobil troši 8 litara benzina na 100 km. Izračunaj koliko je litara benzina potrebno za put od 1200 km.

  Koliko je kilometara moguće preći sa 48 litara benzina?

  90. Prosječna mjesečna potrošnja vode po osobi je 4 litre. Ako u zgradi živi 10 dvočlanih obitelji, 12 tročlanih,7 četveročlanih i jedna šesteročlana obitelj, kolika je prosječna mjesečna potrošnja vode u toj

  zgradi?

  91. Mario je prije podne prešao 14 km što iznosi

  puta. Kolika je dužina cijelog puta?

  92. Za

  obavljenog posla plaćeno je 240 KM. Koliko je koštao cijeli posao?

  93. Jasmin je pokosio

  livade. Koliko je m2 pokosio ako je površina livade 1092 m2 ?

  94. U bačvi ima 270 litara maslinova ulja. Vinko je

  ulja pretočio u boce. Koliko je ulja ostalo u bačvi?

  95. Ana je prvi dan pročitala

  knjige. Ako knjiga ima 330 stranica koliki je dio knjige ostao nepročitan?

  96. Flaša sa čepom košta 11KM. Ako je flaša skuplja od čepa za 10KM, koliko košta čep?

  97. Kada je učenik pročitao polovinu knjige i još 20 stranica ostalo mu je da pročita još jednu trečinu knjige.

  Koliko je strana imala knjiga?

  98. Jednu prostoriju osvjetljava 15 sijelica jačine od 60W. Koliko treba sijelica jačine 75W koje bi

  davale isto osvjetljenje?

 • 14

  III Područje

  Korijeni i operacije sa korijenima.

  Kompleksni brojevi

  Znanje i razumijevanje:

  1. Vrijednost korijena je: a) ± 2 b) -2 c) 2 d) 2i

  2. Podijeli korijene

  NN

  3. Pomnoži korijene

  4. Vrijednost izraza

  je:

  5. Odredi rješenje datog izraza

  .

  6. Izračunati: 4

  113

  7. Vrijednost izraza

  je:

  8. Imaginarni dio kompleksnog broja je: a) 2 b) 3 c) -3 d) -1

  9. Odrediti realni i imaginarni dio komplesnog broja

  10. Dati su kompleksni brojevi i . Tada je ?

  11. Dati su kompleksni brojevi Z1= 2+3i i Z2=3-4i. Odrediti Z1·Z2.

  12. Ako je Z1= -2i Z2=-2+3i koliko je . odredi

  13. Ako je z = 1-i koliko je z2=?

  14. Dat je kompleksan broj Z=-2+5i. Odrediti modul kompleksnog broja.

  15. Dati su kompleksni brojevi z1=3-4i, z2=2+i.Izračunati: i

  16. Klika je vrijednost izraza .

  17. Izvrši naznačene operacije: (3 )·4

  18. Djelimičnim korijenovanjem izračunati :

  19. Kolika je vrijednost izraza

  20. Izračunati:

  21. Izračunati

  22. Izračunaj

  =

  23. Podijeliti korijene

  24. Izračunati

  25. Izračunati:

  26. Podijeli korijene:

  27. Racionalisati nazivnike:

  28. Naći vrijednost izraza

  29. Naći vrijednost izraza 2i ◦ 4i je:

  30. Izračunaj modul kompleksnog broja z=12-5i.

 • 15

  31. Koji je imaginarni dio kompleksnog broja

  32. Imaginarni dio kompleksnog broja iz 25 33. Koji je Realni dio kompleksnog broja ?

  34. Dati kompleksni broj predstaviti u Gausovoj (Kompleksnoj) ravni: .75 iZ

  35. Podijeli korijene: 2:23 2b .

  36. Prema definiciji drugog korijena, = a)2 b) -2i c) 2i d) 4

  37. Odredi imaginarni dio datog kompleksnog broja

  38. Ako je kompleksan broj iz 1 , onda je ?2 z

  39. Dati su kompleksni brojevi z1=3-4i, z2=2+i. Izračunati: i

  40. Izračunati modul kompleksnog broja

  41. Izračunati modul kompleksnog broja .

  42. Dat je kompleksan broj . Koliko je ?

  43. U skupu kompleksnih brojeva izračunati: 42232 2iii

  44. Izračunaj:

  45. Odrediti realni i imaginarni dio komplesnog broja

  46. Izračunati modul kompleksnog z=10+10i

  47. Rezultat 13 se dobije kada se komplekni brojevi z1 = - 2 – 3i i z2 = - 2 + 3i

  a) saberu b) oduzmu c) pomnože d) podijele

  Primjena:

  48. Izraz

  ima vrijednost: a)21 b) c) 35 d) -21

  49. Kolika je vrijednost izraza .

  50. Izračunaj:

  51. Izračunati vrijednost korijena =

  52. Koristeći formulu razlike kvadrata izračunati

  53. Racionalisati nazivnik razlomka

  54. Nakon djelimičnog korjenovanja, za x Izračunati

  55. Riješi nejednačinu

  56. Izvršiti naznačene operacije sa korijenima: 5018322

  57. Izračunati

  58. Pomnoži korjene :

  59. Podijeliti

  60. Podijeli korijene:

  61. Izračunaj:

  62. Izračunaj

  63. Izračunaj

  64. Pojednostaviti izraz

 • 16

  65. Racionalisati imenilac

  66. Racionališi nazivnik razlomka: 6

  23.

  67. Dati su kompleksni brojevi i . Tada je ?

  68. U skupu kompleksnih brojeva izračunati ako je

  69. Izračunati vrijednost izraza

  70. Dati su kompleksni brojevi . Odrediti:

  71. Kolika je vrijednost izraza

  ?

  Rješavanje problema

  72. Odredi realne brojeve i iz jednačine:

  73. Izračunaj

  74. Ako je dat kompleksan broj , Koliko je ?

  75. Odredi realne brojeve i iz jednačine:

  76. Dati su kompleksni brojevi . Odrediti:

  77. Odrediti realni I imaginarni dio kompleksnog broja

  .

  78. Korjenuj date korijene, izvršavajući i druge operacije

  79. Kvadriraj .

  80. Racionališi nazivnik

  81. Nađi vrijednost Izraza

  82. Odrediti Modul kompleksnog broja

  .

  83. Kompleksnom broju u Gausovoj ravni odgovara tačka: a. b. c. d.

  84. Zadat je kompleksni broj z=3-4i. Izračunaj f(z)=

  85. Korjenuj date korijene izvršavajući i druge operacije:

  86. Korjenuj date korijene, izvršavajući i druge operacije

  87. Izračunaj

  .

 • 17

  V Područje

  Kvadratna funkcija i kvadratna nejednačina.

  Kvadratna jednačina (diskriminanta, Vieteova

  pravila)

  Znanje i razumijevanje:

  1. Rješenja kvadratne jednačine su konjugovano-kompleksni brojevi ako je:

  a) b) c) D = 0

  2. Da li je y=2 nula polinoma 1072 yyyP ? 3. Grafik funkcije: 2xy je prikazan na slici?

  (a) y

  1

  0 1 x

  -1

  (b) y

  -1 0 1 x

  -1

  (c) y

  1

  -1 0 1 x

  (d) y

  -1 0 1 x

  1

  4. Za svaku od slika odredi znak vodećeg koeficijenta a i diskriminante D.

  Slika A Slika B Slika C

  5. Riješiti jednačinu x2 + x – 30 = 0

  6. Riješiti jednačinu : 01272 xx 7. Rješiti jednačinu .

  8. Riješiti jednačinu:

  9. Izračunaj vrijednost funkcije y= 3x2-7x+2 za x=-2.

  10. Broj 5x zadovoljava rješenje nejednačine: 0652 xx . DA NE

  11. Odredi nule kvadratne funkcije y = x2 + 6x + 5.

  12. Odrediti vrijednost varijable C u funkciji f(x)=4x2+2x+C ako je f(-3)=40.

  13. Odredi rješenja jednačine : 14. Kojoj kvadratnoj jednačini pripadaju koeficijenti ?

  15. Koje od tačaka , , pripada grafiku funkcije

  16. Izračunati nule date funkcije:

  17. Izračunati vrijednost kvadratne funkcije za

  18. Napisati slobodni član kvadratne jednačine 7

 • 18

  19. Rješiti jednačinu je

  20. Rješiti jednačinu:

  je:

  21. Odredi diskriminantu kvadratne funkcije

  22. Koje od tačaka , , pripada grafiku funkcije

  23. Rješenja jednačine

  su:

  24. Koji od navedenih brojeva je jedno od rješenja kvadratne jednačine ?

  a)

  b)

  c)

  d)

  25. Riješi nejednačinu 2

  26. Riješiti nejednačinu: 92 x 27. Riješiti nejednačinu x2 + 5x ≥ 0

  Primjena:

  28. U kojoj tački grafik date funkcije siječe y-osu

  29. Odredi tačke presjeka parabole sa x-osom.

  30. Izračunati nule date funkcije:

  31. Izračunati vrijednost kvadratne funkcije za

  32. Riješiti kvadratnu jednačinu:

  33. Rješiti jednačinu

  .

  34. Riješiti kvadratnu jednačinu

  -

  =

  35. Riješiti jednačinu

  36. Riješiti jenačinu

  37. Riješiti kvadratnu jednačinu pomoću Vietovih formula

  38. U kojem intervalu je funkcija negativna?

  39. Formirati kvadratnu jednačinu čija su rješenja 32;32 21 xx

  40. Napisati kvadratnu jednačinu čija su rješenja

  41. Napisati kvadratnu jednačinu ako su zadana njezina rješenja x1 =

  i x2 = 1

  42. Zbir rješenja kvadratne jednačine je: a)-3 b) c) d)

  43. Koliki je zbir rješenja kvadrante jednačine je.

  44. Odrediti koordinate tjemena parabole .

  45. Riješiti kvadratnu jednačinu: xxxx 543522

  46. U kojem intervalu je funkcija pozitivna?

  47. Odrediti definiciono područje funkcije f(x)=

  .

  48. Vrijednosti promjenjive x u izrazu

  za koje izraz nije definisan su

  49. Riješiti nejednačinu

  - 1) < 0 .

  50. Riješiti nejednačinu:

  51. U kom intervalu je funkcija negativna?

  52. Riješiti kvadratnu nejednačinu

  53. Riješiti nejednačinu (x-3)(x )>0

 • 19

  54. Riješi nejednačinu x2+4x-12≥0.

  55. Riješi jednačinu:

  56. Koje je rješenje njednačine 0492

  1 2 x ?

  57. Riješi nejednačinu -2

  58. U kom intervalu je funkcija negativna?

  59. Riješiti kvadratnu nejednačinu

  60. Grafik kvadratne funkcije je parabola „otvorena prema_________“ i funkcija ima

  __________.

  61. Za date kompleksne brojeve iZ 321 i iZ 432 , odrediti: ?, 21 ZZ

  62. Koliki je proizvod rješenja kvadratne jednačine . 63. Za koje vrijednosti parametra b jednačina ima realna i jednaka rješenja?

  64. Za koje vrijednosti parametra jednačina ima realna različita rješenja?

  Rješavanje problema:

  65. Zbir dva broja iznosi 14, a njihov proizvod 48. Koji su to brojevi?

  66. Riješiti nejednačinu

  67. Ako su i rješenja kvadratne jednačine . Odrediti:

  .

  68. Formirati kvadratnu jednačinu čija su rješenja : x1 = - 3 x2 =

  69. Zadana je funkcija f(x) = a + 2x + b . Ako je x = 1 apcisa tjemena i ako je -

  f(3) = 0, koliko tada iznosi parametar b?

  70. Za koje vrijednosti realnog parametra m jednaćina mx2+2x(m + 1) + m + 3 = 0 ima realne nule?

  71. Za koje vrijednosti parametra jednačina ima realna različita rješenja?

  72. Za koju vrijednost parametra jednačina nema realnih rješenja?

  73. Nađi tjeme funkcije y=3

  74. Nađi tjeme funkcije

  75. Za koje vrijednosti realnog parametra m data jednačina nema realna

  rješenja?

  76. Proizvod polovine i trećine nekog broja je 24. Koji je to broj?

  77. Nađi skup svih cijelih brojeva koji pripadaju rješenju kvadratne nejednačine

  78. Zbir dva broja iznosi 14, a njihov proizvod 48. Koji su to brojevi?

  79. Riješiti nejednačinu

  80. Ako su i rješenja kvadratne jednačine . Odrediti:

  .

  81. Ako su i rješenja kvadratne jednačine , tada je

  jednako

  82. Za koje vrijednosti parametra b jednačina ima jedno dvostruko rješenje?

  83. Ako je jedno rješenje jednačine odredi drugo rješenje I k.

  84. Za koje vrijednosti realnog parametra m data nema realna rješenja?

  85. Za koje vrijednosti realnog parametra m data ima realna rješenja? 86. Za koje vrijednosti parametra m je kvadratna f-ja y= (m+5)x2+2(m+2)x+m pozitivna za svako x. 87. Za koje vrijednosti parametra m jednačina x2-2x+3m=0 nema realna rješenja?

 • 20

  88. Odrediti znak kvadratne funkcije prikazane na grafiku:

  89. Ako su X1 i X2 rješenja kvadratne jednačine odrediti X1

  2 + X2

  2

  90. Obim pravougaonika je 36. Odredi stranice tako da površi na bude maksimalma.

  91. Odrediti koeficijent c kvadratne jednačine: 0310 2 cxx , ako se zna da je proizvod njenih rješenja

  jednak 5

  2 .

  92. Grafik sa slike odgovara

  a. 422 xxy , b. 442 xxy , c. 442 xxy , d. 42 xxy