49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

Embed Size (px)

Text of 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  1/324

  Z IRKza prijemni ispit na Vojnoj akademiji

  ZADATAKA IZ MATEMATIKE

  \URI[I] DU[AN BRKI] NADA

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  2/324

  MINISTARSTVO ODBRANE

  UPRAVA ZA [KOLSTVO

  SEKTOR ZA QUDSKE RESURSE

  VOJNA AKADEMIJA

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  3/324

  JEZI^KI REDAKTOR

  Gordana Bawac, profesor

  TEHNI^KI UREDNIK

  @eqko Hr~ek, potpukovnik

  AUTORI

  Du{an \uri{i}, profesor

  Nada Brki}, profesor

  RECENZENTI

  van. prof. dr Nikola Toma{evi}

  mr Ne|eqko Jankovi}

  UREDNIK

  mr Slavi{a Savi}, pukovnik, dipl.in`.

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  4/324

  Beograd, 2005.

  DU[AN \URI[I] NADA BRKI]

  IZ MATEMATIKEZA PRIJEMNI ISPIT NA

  VOJNOJ AKADEMIJI

  ZBIRKA ZADATAKA

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  5/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  6/324

  5

  [email protected]

  Predgovor.......................................................................................................11

  Gr~ki alfabet...............................................................................................12Prvi deo

  Teorijski podsetnik iz elementarne matematike

  1. Logika i skupovi. Relacije i funkcije................................................151.1. Iskazi i logi~ke operacije ............................................................15

  1.2. Skupovi................................................................................................161.3. Relacije ...............................................................................................171.4. Funkcije .............................................................................................18

  2. Skupovi brojeva. Proporcionalnost ................................................. 21 2.1. Realni brojevi ....................................................................................21 2.2. Kompleksni brojevi ..........................................................................25 2.3. Proporcionalnost ............................................................................273. Polinomi. Racionalni algebarski izrazi ........................................ 29 3.1. Polinomi.............................................................................................29

  3.2. Racionalni algebarski izrazi....................................................... 324. Linearne jedna~ine i sistemi linearnih jedna~ina. Linearne nejedna~ine ................................................................................................33 4.1. Linearna jedna~ina ......................................................................... 33 4.2. Sistemi linearnih jedna~ina .........................................................33 4.3. Linearne nejedna~ine .......................................................................355. Kvadratne jedna~ine i nejedna~ine ......................................................36 5.1. Kvadratne jedna~ine..........................................................................36 5.2. Kvadratne nejedna~ine .....................................................................386. Linearna i kvadratna funkcija.............................................................40

  6.1. Linearna funkcija ............................................................................40 6.2. Kvadratna funkcija........................................................................... 417. Eksponencijalna funkcija. Eksponencijalne jedna~ine i nejedna~ine..............................................................................................45 7.1. Eksponencijalna funkcija ..............................................................45 7.2. Eksponencijalne jedna~ine.............................................................. 45 7.3. Eksponencijalne nejedna~ine .........................................................468. Logaritam. Logaritamska funkcija. Logaritamske jedna~ine i nejedna~ine..............................................................................................46

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  7/324

  6

  8.1. Logaritam ............................................................................................46 8.2. Logaritamska funkcija ....................................................................48 8.3. Logaritamske jedna~ine ...................................................................48

  8.4. Logaritamske nejedna~ine ...............................................................499. Osnovni pojmovi u trigonometriji i osnovni trigonometrijski identiteti ..................................................................................................50 9.1. Ugao.......................................................................................................50 9.2. Uop{tewe pojma ugla i merewe ugla .............................................52 9.3. Trigonometrijske funkcije o{trog ugla.....................................54

  9.4. Definicija trigonometrijskih funkcija proizvoqnog ugla..559.5. Svo|ewe trigonometrijskih funkcija proizvoqnog ugla na funkcije o{trog ugla ..................................................................579.6. Osnovni trigonometrijski identiteti ........................................59

  9.7. Adicione formule ............................................................................599.8. Transformacija zbira trigonometrijskih funkcija u proizvod ............................................................................................619.9. Transformacija proizvoda trigonometrijskih funkcija u zbir ....................................................................................................619.10. Grafici osnovnih trigonometrijskih funkcija......................619.11. Inverzne trigonometrijske funkcije ........................................64

  10. Trigonometrijske jedna~ine i nejedna~ine ......................................68 10.1. Osnovne trigonometrijske jedna~ine..........................................68

  10.2. Osnovne trigonometrijske nejedna~ine .....................................6911. Primena trigonometrije u planimetriji i stereometriji...........77 11.1. Povr{ina trougla ...........................................................................77 11.2. Sinusna i kosinusna teorema ........................................................77 11.3. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja .............................77 11.4. Primena trigonometrije u stereometriji .................................7912. Vektori. Podudarnost. Homotetija i sli~nost ...............................80 12.1.Vektori ...............................................................................................80 12.2. Podudarnost ......................................................................................81 12.3. Homotetija i sli~nost....................................................................8413. Geometrija trougla, ~etvorougla i mnogougla. Krug......................85 13.1. Trougao...............................................................................................85 13.2. ^etvorougao ......................................................................................88 13.3. Mnogougao..........................................................................................90 13.4. Krug.....................................................................................................9114. Poliedri...................................................................................................94 14.1. Prizma................................................................................................94 14.2. Piramida ...........................................................................................95 14.3. Zarubqena piramida .......................................................................97

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  8/324

  7

  15. Obrtna tela..............................................................................................98 15.1. Vaqak..................................................................................................98 15.2. Kupa..................................................................................................... 99

  15.3. Zarubqena kupa ..............................................................................101 15.4. Sfera i lopta .................................................................................10216. Analiti~ka geometrija u ravni.........................................................104 16.1. Rastojawe izme|u ta~aka. Podela du`i u datom odnosu ........104 Povr{ina trougla .........................................................................104 16.2. Prava u ravni..................................................................................104 16.3. Kru`nica (kru`na linija, krug) ................................................106 16.4. Elipsa...............................................................................................107 16.5. Hiperbola........................................................................................109 16.6. Parabola..........................................................................................111

  17. Binomni obrazac. Elementi kombinatorike .................................113 17.1. Binomni koeficijenti i binomni obrazac .............................113 17.2. Elementi kombinatorike ............................................................11418. Realni nizovi. Aritmeti~ka i geometrijska progresija.............117 18.1. Realni nizovi .................................................................................117 18.2. Aritmeti~ka progresija ..............................................................118 18.3. Geometrijska progresija............................................................... 11919. Grani~na vrednost i neprekidnost funkcije.................................12120. Izvod funkcije i wegova primena ....................................................123

  20.1. Izvod i pravila diferencirawa ...............................................123 20.2. Tabli~ni izvodi.............................................................................125 20.3. Primena izvoda ..............................................................................126

  Drugi deoRe{eni zadaci sa prijemnih ispita iz matematike

  1. grupa 2000. god. (tekst zadataka)..........................................................1311. grupa 2000. god. (re{ewa) ...................................................................... 132

  2. grupa 2000. god. (tekst zadataka)..........................................................1372. grupa 2000. god. (re{ewa) ...................................................................... 1383. grupa 2000. god. (tekst zadataka)..........................................................1453. grupa 2000. god. (re{ewa) ...................................................................... 1464. grupa 2000. god. (tekst zadataka)..........................................................1534. grupa 2000. god. (re{ewa) ...................................................................... 1545. grupa 2000. god. (tekst zadataka)..........................................................1615. grupa 2000. god. (re{ewa) ...................................................................... 1626. grupa 2000. god. (tekst zadataka)..........................................................168

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  9/324

  8

  6. grupa 2000. god. (re{ewa) ......................................................................1697. grupa 2000. god. (tekst zadataka)..........................................................1787. grupa 2000. god. (re{ewa) ......................................................................179

  8. grupa 2000. god. (tekst zadataka)..........................................................1858. grupa 2000. god. (re{ewa) ......................................................................1869. grupa 2000. god. (tekst zadataka)..........................................................1929. grupa 2000. god. (re{ewa) ......................................................................19310. grupa 2000. god. (tekst zadataka) ........................................................20310. grupa 2000. god. (re{ewa) .................................................................... 2041. grupa 2001. god. (tekst zadataka)..........................................................2101. grupa 2001. god. (re{ewa) ......................................................................2112. grupa 2001. god. (tekst zadataka)..........................................................2182. grupa 2001. god. (re{ewa) ......................................................................219

  3. grupa 2001. god. (tekst zadataka)..........................................................2253. grupa 2001. god. (re{ewa) ......................................................................2264. grupa 2001. god. (tekst zadataka)..........................................................2334. grupa 2001. god. (re{ewa) ......................................................................2345. grupa 2001. god. (tekst zadataka)..........................................................2435. grupa 2001. god. (re{ewa) ......................................................................244

  Tre}i deoZadaci sa prijemnih ispita iz matematike

  (sa kona~nim re{ewima i uputstvima)

  1. grupa 1997. god. ........................................................................................2532. grupa 1997. god. ........................................................................................2553. grupa 1997. god. ........................................................................................2574. grupa 1997. god. ........................................................................................2595. grupa1997. god. ........................................................................................2616. grupa 1997. god..........................................................................................2637. grupa 1997. god. ........................................................................................265

  1. grupa 1998. god..........................................................................................2672. grupa 1988. god..........................................................................................2693. grupa 1998. god..........................................................................................2714. grupa 1998. god..........................................................................................2731. grupa 1999. god..........................................................................................2752. grupa 1999. god..........................................................................................2773. grupa 1999. god..........................................................................................2794. grupa 1999. god..........................................................................................2811. grupa 2002. god..........................................................................................283

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  10/324

  9

  2. grupa 2002. god..........................................................................................2853. grupa 2002. god..........................................................................................2874. grupa 2002. god..........................................................................................289

  5. grupa 2002. god..........................................................................................2916. grupa 2002. god..........................................................................................2937. grupa 2002. god .........................................................................................2958. grupa 2002. god..........................................................................................2979. grupa 2002. god .........................................................................................29910. grupa 2002. god........................................................................................3011. grupa 2003. god .........................................................................................3032. grupa 2003. god..........................................................................................3053. grupa 2003. god..........................................................................................3074. grupa 2003. god..........................................................................................309

  5. grupa 2003. god..........................................................................................3116. grupa 2003. god..........................................................................................3137. grupa 2003. god..........................................................................................3158. grupa 2003. god..........................................................................................3179. grupa 2003. god .........................................................................................31910. grupa 2003. god .......................................................................................321

  Literatura. ..................................................................................................323

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  11/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  12/324

  11

  PREDGOVOR

  Osnovna namena ove zbirke je da se kandidati za Vojnu akademiju{to uspe{nije pripreme za prijemni ispit iz matematike.

  Zbirka se sastoji iz tri dela. U prvom delu dat je teorijskipodsetnik iz elementarne matematike. Tu se mo`e na}i pregledosnovnih pojmova, stavova i formula, ~ije je poznavawe neophodno priizradi zadataka na prijemnom ispitu. Istovremeno, sadr`aj ovog

  podsetnika ukazuje i na to kojim matemati~kim oblastima je pridatve}i zna~aj. U drugom delu nalazi se 150 kompletno re{enih zadataka,koji su raspore|eni u 15 grupa. Tre}i deo ~ine zadaci za koje su datakona~na re{ewa ili uputstva za wihovo re{avawe. Zadaci u drugom itre}em delu su sa prijemnih ispita za Vojnu akademiju koji su odr`aniu periodu od 1997. do 2003. godine. Zbirka obiluje velikim brojemslika, koje ilustruju odre|ene pojmove, postupke u re{avawu zadatakaili kona~na re{ewa.

  Ovom prilikom se posebno zahvaqujemo recenzentima dr Ni-koli Toma{evi}u i mr Ne|eqku Jankovi}u, koji su detaqno pregledalitekst zbirke, ukazali na izvesne propuste i dali niz korisnih saveta.

  Autori

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  13/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  14/324

  Prvi deo

  TEORIJSKI PODSETNIKIZELEMENTARNE MATEMATIKE

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  15/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  16/324

  15

  1. LOGIKA I SKUPOVI. RELACIJE I FUNKCIJE

  1.1. Iskazi i logi~ke operacije

  Iskazi su re~enice koje su ili ta~ne ili neta~ne.Ozna~avamo ih iskaznim slovima p,q,r ,... . Ako je iskaz p ta~an,

  onda je wegova istinitosna vrednost ("te") i pi{emo ( ) ;p =istinitosna vrednost neta~nog iskaza q je ('' '') i pi{emo

  ( )q = .

  Osnovne logi~ke operacije su: negacija ( ne), konjunkcija( i), disjunkcija( ili), implikacija( povla~i, implicira,ako...onda) i ekvivalencija ( ekvivalentno, ako i samo ako).Definicije logi~kih operacija date su slede}im istinitosnimtablicama:

  p p

  p q p q

  p q p q

  p q p q

  p q p q

  .

  Polaze}i od iskaznih slova i primewuju}i kona~an broj putalogi~ke operacije, dobijaju se iskazne formule.

  Tautologijaje iskazna formula koja je ta~na za sve vrednostiiskaznih slova koja u woj u~estvuju.

  Simboli i zovu se univerzalni i egzistencijalni kvan-tifikator (kvantor). Zapis

  ( ) ( )x x

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  17/324

  16

  ~itamo "za svaki xva`i ( )x ", a

  ( ) ( )x x

  kao "postoji xza koji va`i ( )x ".

  1.2. Skupovi

  Skupove naj~e{}e ozna~avamo velikim slovima

  , , ,..., , , ,... .A B C X Y Z Uobi~ajeni su slede}i zapisi u vezi sa skupovi-

  ma:

  x X element xpripada skupu ,X

  x X element xne pripada skupu ,X

  ( ){ }X x x= Xje skup svih elemenata x za koje va`i ( ) ,x

  prazan skup, tj. skup koji nema elemenata.

  Dva skupa su jednaka ako imaju iste elemente. Skup A je

  podskup skupa B , u oznaci ,A B ako je svaki element skupa A

  istovremeno i element skupa B . Va`i

  .A B A B B A=

  Za skupove A i B defini{u se unija ,A B presekA B irazlika \A B na slede}i na~in:

  { }

  { }

  { }

  ,

  ,

  \ .

  A B x x A x B

  A B x x A x B

  A B x x A x B

  =

  =

  =

  Ako je ,A B = onda za skupove A i B ka`emo da su disjunktni.

  Partitivni skup skupa X je skup svih wegovih podskupova.

  Ozna~ava se sa ( ).XP Ako se razmatraju samo podskupovi odre|enog

  skupa X ,onda se X ~esto zove univerzalni skup. U tom slu~aju se za

  skup ( )A XP defini{e wegov komplementsa

  \ .c

  A A X A= =

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  18/324

  17

  U op{tem slu~aju, skupove obi~no predstavqamo takozvanimVenovim dijagramima (sl. 1).

  Ure|eni par ( ),a b dobijamo ako elemente dvo~lanog skupa

  { ,a b pore|amo u niz i pri tome preciziramo da je a prvi, a bdrugi element tog niza. Sli~no se formiraju ure|ene trojke,~etvorke ili, uop{te, n -torke.

  Dekartov proizvodskupova A i ,B u oznaci ,A B defini{e

  se sa:

  ( ){ }, .A B a b a A b B = Uop{te, Dekartov proizvod skupova

  1 2, , ..., nA A A dat je sa

  ( ){ }1 2 1 2 1 1 2 2, ,..., ... .n n n nA A A a a a a A a A a A = 1.3. Relacije

  Relacija sa jednog skupa u neki drugi skup je svaki podskup

  Dekartovog proizvoda tih skupova. Dakle, je relacija sa skupa A

  u skup B ako je .A B Ako je2,A A A = onda ka`emo da je

  (binarna) relacija na .A Umesto ( ),a b pi{emo a b i

  ka`emo da je element a u relaciji sa elementom .b

  Neka je 2A . Tada za ka`emo da je:

  ( )R refleksivnaako ( )( ),a A a a

  ( )S simetri~naako ( )( ), ,a b A a b b a

  ( )A antisimetri~naako ( )( ), ,a b A a b b a a b =

  ( )T tranzitivnaako ( )( ), , .a b c A a b b c a c

  X

  cAA B

  B

  \A B

  BB

  A B

  Sl.1

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  19/324

  18

  Za relaciju ka`emo da je relacija ekvivalencije ako jerefleksivna, simetri~na i tranzitivna (skra}eno: RST ). Ako je

  relacija ekvivalencije na skupu A , onda se skup

  { }aC x A a x = zove klasa ekvivalencije elementa .a Svake dve klase ekvivalencijesu ili disjunktne ili se poklapaju. Skup svih klasa ekvivalencije

  odre|enih nekom relacijom na skupu A zove se koli~ni~ki skupi

  ozna~ava sa / .A

  Relacija koja je refleksivna, antisimetri~na i tranzitivnazove se relacija poretka(skra}eno: RAST ).

  1.4. Funkcije

  Funkcija (preslikavawe) f sa skupa A u skup B , u oznaci

  : ,f A B je takva relacija f A B kod koje je svaki element

  skupa A u relaciji sa ta~no jednim elementom skupa B . Dakle,funkcija :f A B je okarakterisana slede}im svojstvima:

  ( )( ) ( )( )

  ( )( ) ( ) ( )( )

  , ,

  , , , .

  x A y B x y f

  x A y z B x y f x z f y z

  =

  Skup A se zove domen (oblast definisanosti) funkcije f i ~esto

  ga ozna~avamo sa fD . Skup B je kodomen funkcije f . Ako

  ( ),x y f , onda pi{emo ( )y f x= i x nazivamo originalom, a ywegovom slikom pri preslikavawu f .

  Preslikavawe :f A B mo`emo smatrati ure|enom trojkom

  ( ), ,f A B pri ~emu je f pravilo tog preslikavawa koje se obi~nozadaje analti~ki (formulom), tabli~no ili grafi~ki.

  Funkcije :f A B i :g C D su jednake ako imaju iste

  domene, iste kodomene i isto pravilo preslikavawa,tj.

  ( ) ( ) ( ).f g A C B D x f x g x= = = =

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  20/324

  19

  Preslikavawe :f A B je 1 1 (injekcija) ako razli~itim

  originalima odgovaraju razli~ite slike, tj.

  ( ) ( ) ( )( )

  ( ) ( ) ( )( )

  1 2 1 2 1 2

  1 2 1 2 1 2

  1 1 ,

  , .

  f x x A x x f x f x

  x x A f x f x x x

  = =

  Preslikavawe :f A B jena (surjekcija) ako svaki element

  kodomena ima svoj original , tj.

  ( ) ( ) ( )( ) .f y B x A y f x =

  Funkcija je bijekcijaako je i 1 1 i na.

  Skup vrednosti funkcije :f A B je skup

  ( ){ } ( ).fR f x x A f A= =Identi~no preslikavawe skupa A je funkcija :Ai A A za

  koju je

  ( ) ( ) .Ax A i x x =

  Kompozicija (slo`ena funkcija) funkcija :f A B i

  :g B C je funkcija h , u oznaci h g f= , takva da je

  ( ) ( )( ) ( )( )( ).x A g f x g f x =Inverzna funkcija funkcije :f A B je funkcija

  1:f B A

  (ako postoji) za koju je

  1 Af f i

  = i1

  .Bf f i

  =

  Funkcija ima inverznu ako i samo ako je bijekcija..

  Graf (grafik )funkcije :f A B je skup

  ( )( ){ }, .fG x f x x A=

  Ako su A i B podskupovi skupa realnih brojeva R , onda za

  funkciju :f A B ka`emo da je realna funkcija realne

  promenqive. Za wu se defini{u pojmovi nadgrafa( fG ) i podgrafa

  ( fG ) (sl. 2):

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  21/324

  20

  ( ) ( ){ }

  ( ) ( ){ }

  2

  2

  , ,

  , .

  f

  f

  G x y R y f x

  G x y R y f x

  = >

  =

  = =

  , tada jedna~ina ima dva re{ewa, i pozitivno

  re{ewe ozna~avamo sa n a . Drugo re{ewe je n a . Prema tome, u

  ovom slu~aju va`i

  xy =

  0

  0

  1

  1 y sgn x =

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  25/324

  24

  n nx a x a .= =

  Za korenovawe va`e slede}e osobine:

  ( )

  ( )2 2 2

  : :n n n n n n

  m npn nm m mpnn m nm

  n n

  a b a b , a b a b ,

  a a , a a , a a ,

  x x , x x x R ,

  = =

  = = =

  = =

  ( )0;a,b m,n, p N > .Stepenovawe racionalnim izlo`iocem uvodi se sa:

  ( )0m

  n mna a n N , m Z , a= > .

  Osnovne osobine stepenovawa su:

  ( )

  ( )

  yx y x y x xy

  x xx x x

  x

  a a a , a a ,

  a aa b a b ,

  b b

  + = =

  = =

  ( )0;a,b x, y R>

  Pribli`an broj (pribli`na vrednost) nekog ta~nog broja jebroj koji se od wega "neznatno" (malo, zanemarqivo) razlikuje. Ako

  je *x pribli`na vrednost broja x, onda ka`emo da je x

  aproksimiran brojem *x . Broj

  ( )* *x x x = naziva se apsolutna gre{kabroja

  *x . Bilo koji nenegativan broj *

  xA

  koji nije mawi od apsolutne gre{ke broja *x , tj. za koji je

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  26/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  27/324

  26

  ( )0 1i ,= imaginarna jedinica,

  a Re z= realni deo kompleksnog broja z ,

  b Im z= imaginarni deo kompleksnog broja z ,

  bi ~isto imaginaran broj (za 0b ).

  Sl. 5

  Po{to su kompleksni brojevi definisani kao ure|eni paro-vi, to je jednakost kompleksnih brojeva data sa:

  1 2 1 2 1 2z z Re z Re z Im z Im z= = = .

  Za operacije nad kompleksnim brojevima1

  z a bi= + i

  2z c di= + va`i:

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )

  ( ) ( )

  1 2

  1 2

  1 2

  1

  2 2 2 2

  2

  0 0

  z z a c b d i,

  z z a c b d i,

  z z a bi c di ac bd ad bc i,

  z a bi a bi c di ac bd bc ad i , c,d ,

  z c di c di c di c d c d

  + = + + +

  = +

  = + + = + +

  + + + = = = +

  + + + +

  Celobrojni stepeni imaginarne jedinice odre|eni su sa:

  ( )4 4 1 4 2 4 31 1k k k k i , i i, i , i i k Z .+ + += = = =

  Za konjugovawe i moduo kompleksnih brojeva1

  z i2

  z va`i:

  Kompleksne brojeve pred-stavqamo u kompleksnoj (Gausovoj)ravni (sl. 5).Konjugovano kompleksni brojbroja

  z a bi= + je broj .z a bi= Moduo kompleksnog broja

  z a bi= + je2 2

  .z a b = = +

  z a bi= +

  z a bi=

  z

  z

  a

  b

  b

  0

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  28/324

  27

  ( ) ( ) ( )

  ( )

  1 2 1 2 1 2 1 2

  21 12

  2 2

  111 2 1 2 2

  2 2

  1 2 1 2 1 2

  0 ;

  0

  nn

  z z z z , z z z z

  z z , z , z z , z z zz z

  zzz z , z z z z , , z ,

  z z

  z z z z z z .

  = =

  = = =

  = = =

  + +

  2.3. Proporcionalnost

  Koli~nik realnih brojeva a i ( )0b b , tj. broj

  : aa b ,

  b=

  zove se razmerabrojeva a i b .

  Jednakost dveju razmera, tj. jednakost oblika

  : :a b c d = ,zove se proporcija. Proporcija : :a b c d = ( )0a,b,c,d je ekviva-lentna svakoj od slede}ih jednakosti:

  ( )

  ( )

  ( )

  ( ) ( )

  ( )

  1

  2 : :

  3 : :

  4 : : 0

  5 : :

  a d b c,

  a c b d ,

  b a d c,

  ak bk c d k ,

  ak b ck d .

  =

  =

  =

  =

  =

  Za brojeve1 2 1 2

  0n n

  a ,a ,...,a ,b ,b ,...,b defini{e se pro{irena

  proporcija:

  1 1 2 2: : :

  n na b a b a b= = = .

  Zapisujemo je i u obliku

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  29/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  30/324

  29

  (a) (b)

  (v) (g)

  3. POLINOMI I RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI

  3.1. Polinomi

  Polinom (polinomna funkcija) stepena n je svaka funkcija

  :nP R R takva da je

  ( )

  ( )

  1

  1 1 0

  0 1 1 0 ; 0

  n n

  n n n

  n n n

  P x a x a x a x a ,

  n N , a ,a ,...,a ,a R a .

  = + + + +

  Pri tome su:

  1 1 0n n

  a ,a ,...,a ,a

  koeficijenti polinoma,

  n

  a najstariji (vode}i) koeficijent,

  Sl. 6

  0 x

  ayx

  = ( )0a >

  0 x

  ayx

  =

  ( )0a

  Pri re{avawu nejedna~ina koristimo se osnovnim svojstvima

  relacija , , < i .> Tako, na primer, za relacije i va`i:

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( ) ( )

  0

  0

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0

  a a,

  a b b a a b,

  a b b c a c,

  a b a c b c,

  a b c ac bc,

  a b c ac bc,

  ab a b a b ,

  ab a b a b ,

  aa b a b ,

  b

  a a b a b , a,b,c R .b

  =

  + +

  >

  <

  >

  5. KVADRATNE JEDNA^INE I NEJEDNA^INE

  5.1. Kvadratne jedna~ine

  Osnovni oblik kvadratne jedna~ine po nepoznatoj xje

  ( )2 0 0ax bx c , a,b,c R, a .+ + =

  Re{ewa jedna~ine dobijamo po formuli

  2

  1 2

  4

  2,

  b b acx

  a

  =

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  38/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  39/324

  38

  Trinomna jedna~inaje jedna~ina oblika

  ( )2 0 0n nax bx c , a,b,c R, a , n N ,+ + =

  i ona se smenom nt x= svodi na kvadratnu jedna~inu2

  0at bt c .+ + =Za 2n= trinomna jedna~ina postaje bikvadratna jedna~ina

  4 20ax bx c .+ + =

  5.2. Kvadratne nejedna~ine

  Osnovni oblici kvadratnih nejedna~ina su:

  2

  2

  2

  2

  0

  0

  0

  0

  ax bx c ,

  ax bx c ,

  ax bx c ,

  ax bx c .

  + +

  + + >

  + +

  + + >

  + + < < i 0D> i ako su1

  x i ( )2 1 2x x x< realni i

  razli~iti koreni kvadratnog trinoma 2ax bx c+ + , tada va`i:

  ( )( )

  ( )

  ( ) ( )

  ( )

  2

  1 2

  1 2 1 2

  1 2 1 2

  2 1

  1 2

  0 0

  ( 0 0) 0 0

  ax bx c a x x x x

  x x x x x x x x

  x x x x x x x x

  x x x x

  x , x x , .

  + +

  +

  Sli~no se re{avaju i ostali slu~ajevi kvadratnih nejedna~i-na. Slu~aj 0a< svodimo na slu~aj 0a> mno`ewem kvadratne neje-dna~ine sa 1 i vode}i ra~una da se pri tome mewa smer nejednako-sti. Ipak, kvadratnu jedna~inu je najjednostavnije re{avati skicira-wem odgovaraju}eg grafika kvadratne funkcije.

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  41/324

  40

  0k=

  6. LINEARNA I KVADRATNA FUNKCIJA

  6.1. Linearna funkcija

  Op{ti oblik linearne funkcije je

  ( ) ( )y f x kx n, k ,n R .= = +

  Domen funkcije je ( )fD R , ,= = + a skup wenih vrednosti

  fR R= za 0k i {fR n= za 0k .=

  Grafik svake linearne funkcije je prava (sl. 7).Broj k tg= je koeficijent pravcaprave tj. tangens ugla

  koji prava zaklapa sa pozitivnim smerom x-ose. Veli~ina n jeodse~ak na y -osi, tj. ordinata prese~ne ta~ke prave sa y -osom.

  Nula linearne funkcije jen

  xk

  = za 0k . Za 0k= i 0n

  funkcija nema nula. Ako je 0k n= = , funkcija se svodi na 0y= i

  wen grafik je x-osa.

  Funkcija je striktno rastu}a za 0k> , striktno opadaju}a za0k< i konstantna za 0k .=

  Nije svaka prava grafik neke linearne funkcije. Prave pa-

  ralelne sa y -osom, tj. prave sa jedna~inom ( )x a a R= ne predstav-qaju grafik nijedne linearne funkcije

  (a) (b)

  (v) (g)Sl. 7

  nk

  n

  0

  0k

  nkxy +=

  n

  k

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  42/324

  41

  6.2. Kvadratna funkcija

  Op{ti oblik kvadratne funkcije je

  ( ) ( )2 0y f x ax bx c, a,b,c R, a .= = + + Domen funkcije je ( )fD , ,= + a skup wenih vrednosti

  24

  4f

  ac bR ,

  a

  = +

  za 0a> i

  24

  4f

  ac bR ,

  a

  =

  za 0a . funkcija je konveksna, opada za2

  b, ,

  a

  raste za2

  bx ,

  a

  +

  i za

  2

  bx

  a= ima minimum

  24

  4min

  ac by

  a

  =

  Teme parabole je wena najni`a ta~ka.

  Ako je 0a< , funkcija je konkavna, raste za2b, ,a

  opada za2

  bx ,

  a

  +

  i za

  2

  bx

  a= ima maksimum

  24

  4max

  ac by

  a

  =

  Teme parabole je wena najvi{a ta~ka.

  Ordinata prese~ne ta~ke parabole say -osom je ( )0y f c.= =

  a

  b

  2

  c

  0

  T 0a

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  43/324

  42

  Skicirawe grafika kvadratne funkcije omogu}uje jednosta-vno re{avawe odgovaraju}e kvadratnie nejedna~ine. Pri tome su odzna~aja samo broj realnih nula funkcije i znak koeficijenta .

  Broj realnih nula kvadratne funkcije, tj. broj realnih re{e-wa jedna~ine 2 0ax bx c ,+ + = zavisi od znaka diskriminante

  24D b ac.=

  Ako je 0D ,> funkcija ima dve razli~ite realne nule i para-bola u dvema ta~kama se~e x-osu (sl. 9).

  Sl. 9

  U ovom slu~aju (pod pretpostavkom da je1 2

  x x< ) va`i:

  ( )

  ( ) ( )

  ( )

  2

  1 2

  2

  1 2

  2

  1 2

  2

  1 2

  0

  0

  0

  0

  ax bx c x , x x , ,

  ax bx c x , x x , ,

  ax bx c x x ,x ,

  ax bx c x x , x ,

  + + + + + > +

  + +

  + + <

  (za 0a> )

  i

  ( )( ) ( )

  ( )

  21 2

  2

  1 2

  2

  1 2

  2

  1 2

  0

  0

  0

  0

  ax bx c x ,x x , ,

  ax bx c x ,x x , ,

  ax bx c x x , x ,

  ax bx c x x , x .

  + + + + + < +

  + +

  + + >

  (za 0a< )

  0 2x1x

  T

  0a>

  0 1x 2x

  0a +

  + + =

  + + <

  (za 0a> )

  i

  ( )

  ( )

  2

  2

  2

  2

  02

  0

  02 2

  0

  bax bx c x ,

  a

  ax bx c x ,

  b bax bx c x , , ,

  a aax bx c x , .

  + + =

  + + >

  + + < +

  + + +

  (za 0a< )

  Sl. 10

  Ako je 0D< (sl. 11), kvadratna funkcija nema realnih nula iparabola se nalazi ili iznad (za 0a> ) ili ispod (za 0a< ) x-ose iva`i:

  0

  a

  b

  2

  0a>

  T

  0

  a

  b

  2

  T

  0a

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  45/324

  44

  ( )

  ( )( )

  ( )

  2

  2

  2

  2

  0

  0

  0

  0

  ax bx c x , ,

  ax bx c x , ,

  ax bx c x ,

  ax bx c x ,

  + + +

  + + > + + + <

  + +

  (za 0a> )

  i

  ( )

  ( )

  ( )( )

  2

  2

  2

  2

  0

  0

  0

  0

  ax bx c x ,

  ax bx c x ,

  ax bx c x , ,

  ax bx c x , .

  + + + + >

  + + < + + + +

  (za 0a< )

  Sl. 11

  Kanonski oblikkvadratne funkcije je

  ( )( )2

  y a x ,= +

  pri ~emu je2

  b

  a = a

  2

  2

  4

  4

  ac b

  a

  =

  0

  0a

  T

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  46/324

  45

  7. EKSPONENCIJALNA FUNKCIJA. EKSPONENCIJALNEJEDNA^INE I NEJEDNA^INE7.1. Eksponencijalna funkcija

  Eksponencijalna funkcija je funkcija oblika

  ( ) ( )0 1xy f x a , , a .= = >

  Domen funkcije je ( )fD R , ,= = + a skup vrednosti

  funkcije ( )0fR , .= +

  Za 1a > funkcija je strogo rastu}a, a za 0 1a< < strogo

  opadaju}a.Grafici eksponencijalnih funkcija dati su na slici (sl. 12).

  Sl. 12

  7.2. Eksponencijalne jedna~ine

  Eksponencijalne jedna~ine su jedna~ine kod kojih se nepozna-ta nalazi u izlo`iocu (eksponentu) stepena.

  Pri re{avawu eksponencijalnih jedna~ina koristimo se svoj-stvom injektivnosti eksponencijalne funkcije:

  1 21 2

  x xa a x x .= =

  0

  1

  a

  1

  xa 1a >

  0

  1a

  1

  xa

  0 1a<

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  47/324

  46

  Za date funkcije g i h , re{ewe eksponencijalne jedna~ine

  ( ) ( )g x h x a a=

  je { }g hx R x D D za 1a = i ( ) ( ){ }g hx R x D D g x h x = za0 1a .<

  7.3. Eksponencijalne nejedna~ine

  Eksponencijalne nejedna~ine su nejedna~ine kod kojih senepoznata nalazi u izlo`iocu (eksponentu) stepena.

  Pri re{avawu eksponencijalnih nejedna~ina koristimo se

  svojstvom stroge monotonosti eksponencijalne funkcije xy a= :

  ra{}ewa za 1a > i opadawa za 0 1a< < .

  Za date funkcije g i h va`i:

  ( ) ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )( ) 1

  g x h x

  g h

  g x h x

  g h

  a a x D D g x h x ,a

  a a x D D g x h x ,

  < < >

  > >

  i

  ( ) ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )( )0 1

  g x h x

  g h

  g x h x

  g h

  a a x D D g x h x ,a

  a a x D D g x h x .

  < > < <

  Sli~no se postupa u slu~aju nejedna~ina sa , odnosno .

  8 . LOGARITAM I LOGARITAMSKA FUNKCIJA. LOGARITAMSKE JEDNA^INE I NEJEDNA^INE

  8.1. Logaritam

  Logaritam broja 0b > za datu osnovu (bazu) a ( )0, 1a a> , u

  oznaci alog b , je broj kojim treba stepenovati osnovu a da bi se

  dobio broj b . Broj b se zove numerus logaritma.

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  48/324

  47

  Prema tome, imamo da je

  ( )0 1 0cac log b a b , a ,a , b= = > > ,

  odnosno a

  log ba b= .

  Osnovne osobine logaritma su:

  ( )

  1 0

  1

  1

  1k

  a

  a

  a a a

  a a a

  x

  a a

  ca

  c

  a b

  aa

  log ,

  log a ,

  log b c log b log c,

  blog log b log c,

  c

  log b x log b,

  log blog b ,

  log a

  log b ,

  log a

  log b log b.k

  =

  =

  = +

  =

  =

  =

  =

  =

  (U svim navedenim relacijama pretpostavqamo da su osnove

  logaritama iz ( ) ( )0 1 1, , , + da su svi numerusi pozitivni i da suimenioci razlomaka razli~iti od nule).

  Dekadni logaritmi su logaritmi sa osnovom 10. Po dogovorupi{emo

  10

  log x log x.=

  Prirodni logaritmi su logaritmi sa osnovom

  ( )2 7182818e e , ... .= Uobi~ajeno je pisati

  e

  log x ln x.=

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  49/324

  48

  8.2. Logaritamska funkcija

  Logaritamska funkcija je funkcija oblika ( ) ( )0 1ay f x log x, a , a .= = >

  Domen logaritamske funkcije je ( )0fD , ,= + a skup

  vrednosti funkcije ( )fR , .= +

  Funkcija je strogo rastu}a za 1a ,> a strogo opadaju}a za

  0 1a .< i za date funkcije g i h , va`i

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0a alog g x log h x g x h x g x h x .= = > >

  8.4. Logaritamske nejedna~ine

  Logaritamske nejedna~ine su nejedna~ine kod kojih se nepo-znata javqa u numerusu, odnosno pod znakom logaritma.

  Pri re{avawu logaritamskih nejedna~ina koristimo se svoj-stvom stroge monotonosti logaritamske funkcije (ra{}ewa za 1a >

  i opadawa za 0 1a< < ), kao i ~iwenicom da numerus svake logari-tamske funkcije mora biti pozitivan realan broj.

  Ako su g i h date funkcije, onda va`i:

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  0

  0

  a a

  a a

  log g x log h x g x h x g x ,

  log g x log h x g x h x h x ,

  < < >

  > > > (za 1a > )

  i

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  0

  0

  a a

  a a

  log g x log h x g x h x h x ,

  log g x log h x g x h x g x .

  < > >

  > < > (za 0 1a< < )

  Sli~no se postupa u slu~aju nejedna~ina sa , odnosno .

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  51/324

  50

  9. OSNOVNI POJMOVI U TRIGONOMETRIJI I

  OSNOVNI TRIGONOMETRIJSKI IDENTITETI

  9.1. Ugao

  Ugao je unija dve poluprave sa zajedni~kim po~etkom i jedneod dve oblasti na koje te dve poluprave dele ravan (sl. 14).

  Zajedni~kipo~etakO je teme ugla, a poluprave Op iOq su kraciugla. Oznaka ugla je , pOq ili AOB , pri ~emu je pA , a

  qB . Oznaka za teme ugla pi{e se izme|u p i q , odnosno , izme|u

  A i B , dok redosled oznaka p i q , odnosno A i B nije bitan. Da

  bi smo naglasili koja od dve oblsti ravni je oblast ugla, ako je topotrebno, mo`emo to u~initi navo|ewem bilo koje ta~ke iz unutra-

  {wosti te oblasti.Ako se poluprave Op iOqpoklapaju i ako je oblast ugla ra-

  van bez polupraveOp, onda se dobijeni ugao naziva pun ugao, a ako jeoblast ugla prazan skup, onda se dobijeni ugao nazivanula-ugao.Ako

  je unija polupravih Op iOqprava, a oblast ugla poluravan, onda se

  dobijeni ugao naziva opru`en ugao. Dva ugla u ravni, pOr i rOq ,

  sa zajedni~kim krakom Ornazivaju se susednim uglovima (sl.15), akoosim ta~aka zajedni~kog kraka nemaju drugih zajedni~kih ta~aka.

  q

  O p

  r

  Sl. 15 Sl. 17O

  pq

  r

  Sl. 16

  q

  pO

  Sl. 14

  B

  O

  q

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  52/324

  51

  Ugao pOr je mawi od ugla pOq, ako se krak Or ugla pOr nalazi u

  oblasti uglapOq, a oblast ugla pOr je podskup oblasti ugla pOq .Ako je unija krakova, koji nisu zajedni~ki, prava, za uglove ka`emo

  da su naporedni (sl. 16). Ugao je prav ako je podudaran svomnaporednom uglu (sl. 17), a o{tar ili tup ako je mawi ili ve}i odsvog naporednog ugla.

  Neka je AB du` u ravni ugla pOq , takva da je OpA i

  OqB . Ugao pOq je konveksan (ispup~en) ako je pOqAB

  (sl.18; sl.20), a nekonveksan (udubqen) ako je { }BApOqAB ,=(sl.19; sl.21).

  Dva ugla su jednaka ako se izometrijskim transformacijamamogu dovesti do poklapawa.

  Uglovi sa paralelnim kracima su jednaki ako su oba o{traili oba tupa, ili su takve wihove dopune do punog ugla (sl. 22).

  Sl. 22

  q

  pO

  B

  Sl. 18

  q

  pO

  B

  Sl. 20

  q

  pO

  BSl. 21

  Sl. 19

  O

  B q

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  53/324

  52

  Uglovi sa normalnim kracima su jednaki ako su oba o{traili oba tupa, ili su takve wihove dopune do punog ugla (sl. 23).

  9.2. Uop{tewe pojma ugla i merewe ugla

  Ako kraci ugla pOq ~ine ure|en par ( )OqOp, , onda se ka`eda je ugao pOq orijentisani ozna~ava se sa ( )Op,Oq . Ako se prvi

  krak rotira oko temena O do poklapawa sa drugim krakom u smerusuprotnom od kretawa kazaqki na ~asovniku (pozitivni smer), ugao

  je pozitivan ; ina~e je negativan .

  Ako se posle rotacije od punog ugla nastavi rotacija u pozitivnomsmeru do poklapawa sa drugim krakom, dobija se ugao ve}i od punogugla.

  Ako se prvo izvr{i ( )k k N rotacija za pun ugao i nastavirotacija do poklapawa sa drugim krakom, dobija se proizvoqnoveliki pozitivni ugao. Ako se rotacije vr{e u negativnom smeru,dobijaju se negativni uglovi.

  Ugao koji je 90 -ti deo pravog ugla ima meru jedanstepen ( )1 .

  Mawe merne jedinice su jedan minut ( )1

  i jedan sekund ( )1

  , pri ~emuje:

  061 = i 061 = , odakle sledi da je

  =

  60

  11 i

  =

  =

  60

  1

  60

  1

  60

  11 .

  Sl. 23

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  54/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  55/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  56/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  57/324

  56

  Za funkcije ( )siny x = + i ( ) Rxxy += ,cos i 0

  osnovni period je

  2=T , a za funkcije ( )y tg x = + ,

  2x k

  + + i ( ) += xctgy ,

  2x k

  + + osnovni period

  je

  =T .

  Vrednosti trigonometrijskih funkcija nekih uglova date su u nared-

  noj tablici(oznaka zna~i da funkcija nijedefinisana za odre-|eni ugao).

  30 2

  6 4 3 2 2

  1 2 3sin 0 1 0 1 0

  2 2 2

  3 2 1cos 1 0 1 0 12 2 2

  33 1 0 0 0

  3

  31 3 0 0

  3

  tg

  ctg

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  58/324

  57

  9.5. Svo|ewe trigonometrijskih funkcija proizvoqnog ugla na funkcije o{trog ugla

  Kako su trigonometrijske funkcije periodi~ne, to se vre-dnosti ovih funkcija za proizvoqan ugao mogu izraziti pomo}u vre-dnosti trigonometrijskih funkcija za o{tar ugao :

  ( ) insksinsin =+= 2 , k Z ;

  cos2

  sinsin =

  = ;

  ( ) cos2 =+= koscosc , k Z ;

  ins

  2oscosc =

  = ;

  cos2

  sinsin =

  += ; ( ) inssinsin == ;

  ins2

  oscosc =

  += ; ( ) coscoscos == ;

  p

  q

  0

  Sl. 29

  p

  q

  0

  Sl. 31

  p

  q

  0

  Sl. 32

  p

  q

  0

  Sl. 30

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  59/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  60/324

  59

  Za ostale trigonometrijske funkcije svo|ewe se vr{i naosnovu prethodno navedenih formula i trigonometrijskihidentiteta.

  9.6. Osnovni trigonometrijski identiteti

  1. 1cossin 22 =+

  2.

  cos

  sin=tg , Zkk + ,

  2

  3. sin

  cos=ctg , Zkk ,

  4. 1= ctgtg , 2

  k

  5.1

  1

  cossin

  cos

  1

  coscos

  222

  22

  2

  +=

  +==

  tg ,

  Zkk + ,2

  6.1cossin

  sin

  1

  sinsin

  2

  2

  22

  22

  2

  +=

  +==

  tg

  tg ,

  Zkk + ,2

  9.7. Adicione formule

  1. ( ) sincoscossinsin +=+1.) cossin22sin =2. ( ) sincoscossinsin =3. ( ) sinsincoscoscos =+3.) 22 sincos2cos =4. ( ) sinsincoscoscos +=

  5. ( )

  tgtg

  tgtgtg

  +=+

  1 , Zkk ++ ,

  2,,

  5.)

  2

  1

  22

  tg

  tgtg

  =

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  61/324

  60

  6. ( )

  tgtg

  tgtgtg

  +

  =

  1 , Zkk + ,

  2,,

  7. ( )

  ctgctg

  ctgctgctg

  +

  =+

  1 , Zkk + ,,,

  7.)

  ctg

  ctgctg

  2

  12

  2

  =

  8. ( )

  ctgctg

  ctgctgctg

  +=

  1 , Zkk ,,,

  9. 1cos2sincos2cos 222 ==

  2

  2cos1

  cos

  2

  +=

  .

  222 sin21sincos2cos ==

  2

  2cos1sin

  2 = .

  2cos1

  2cos12

  +

  =tg

  2cos1

  2cos12

  +=ctg .

  10.

  12

  22

  2cos

  2sin

  2cos

  2sin2

  sin222

  +

  =

  +

  =

  tg

  tg

  ,

  21

  21

  2cos

  2sin

  2sin

  2cos

  cos2

  2

  22

  22

  tg

  tg

  +

  =

  +

  = .

  21

  22

  2

  tg

  tg

  tg

  =

  22

  21

  2

  tg

  tg

  ctg

  = .

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  62/324

  61

  9.8. Transformacija zbira trigonometrijskih funkcija u proizvod

  1.

  2cos

  2sin2sinsin

  +=+

  2.2

  sin2

  cos2sinsin

  +

  =

  3.2

  cos2

  cos2coscos

  +

  =+

  4.2

  sin2

  sin2coscos

  +

  =

  5.( )

  coscos

  sin

  = tgtg , Zkk + ,2,

  6.( )

  sinsin

  sin = ctgctg , Zkk ,,

  9.9. Transformacija proizvoda trigonometrijskih funkcija u zbir

  1. ( ) ( )[ ] ++= sinsin2

  1cossin

  2. ( ) ( )[ ] ++= coscos2

  1coscos

  3. ( ) ( )[ ] += coscos2

  1sinsin

  9.10. Grafici osnovnih trigonometrijskih funkcija

  1. xsiny =

  siny = 2 .

  0

  y

  1

  -1

  x 2

  Sl. 38

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  63/324

  62

  2. xcosy =

  osxcy = 2 .

  xcosxsin =

  2

  3. y=tgx

  y=tgx .

  0

  1

  -1

  y

  x2

  Sl. 39

  0 x22

  223 232 25

  Sl. 41

  0

  1

  -1

  y

  x2

  Sl. 40

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  64/324

  63

  4. y=ctgx

  y=ctgx .

  2 0 x 2 3223 232 25

  Sl.42

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  65/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  66/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  67/324

  66

  3. arctgxy =

  ( ) ( ) ,2,2: f( ) tgxxf =

  e(-

  ).

  f

  ( ) ( )2,2,:1 f

  ( ) arctgx= xf 1 .

  f 1f

  xy = .

  0 22

  Sl. 49

  0

  2

  2

  Sl. 50

  0

  2

  2

  2

  2

  Sl. 51

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  68/324

  67

  4. arcctgxy =

  ( ) ( ) ,2,2: f( ) ctgxxf =

  e(-

  ).

  f

  ( ) ( )

  1: , 0,f

  ( ) arcctgxxf =1 .

  f 1f

  xy = .

  20

  Sl. 52

  0

  2

  Sl. 53

  0

  2

  2

  Sl. 54

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  69/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  70/324

  69

  10.2. Osnovne trigonometrijske nejedna~ine

  Nejedna~ine ax sin i axcos za 1a re{ewa ovih nejedna~ina svi realni brojevi. Nejedna~ine ax sin i ax cos za 1>a nemaju re{ewa, dok su

  za 1a < re{ewa ovih nejedna~ina svi realni brojevi.

  Nejedna~ine ax sin , ax cos , ax sin i ax cos za 1a ,

  zbog periodi~nosti trigonometrijskih funkcija, mo`emo re{avatiprvo u bilo kom intervalu du`ine 2 , a zatim odrediti skup svihre{ewa. Osnovni interval treba pogodno izabrati, tako da skupre{ewa iz tog intervala opet bude jedan interval.

  1.Nejedna~inu 1,sin aax prvo re{avamo u intervalu

  2,

  2

  3 , (sl. 55). Ako je skup re{ewa ove nejedna~ine interval

  [ ]

  2,

  2

  3,

  , pri ~emu je aarcsin= i aarcsin= , onda

  je skup svih re{ewa date nejedna~ine unija intervala

  [ ] Zkkk ++ ,2,2 .

  Ako u nejedna~ini stoji znak stroge nejednakosti, onda je skupre{ewa unija otvorenih intervala ( ) Zkkk ++ ,2,2 .

  Pri re{avawu trigonometrijskih nejedna~ina, osim grafika trigo-nometrijskih funkcija pogodno je koristiti i trigonometrijskikrug.

  -1

  1

  023 2

  a

  x

  Sl. 55

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  71/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  72/324

  71

  Na slici 58 oznake2

  3,

  2,,

  su radijanske mere uglova.

  3. Nejedna~ina 1,cos aax prvo se re{ava u intervalu

  [ ], ,(sl. 59). Ako je skup re{ewa ove nejedna~ine interval

  [ ] [ ] ,, , pri ~emu je aarccos= i aarccos= , onda je skupsvih re{ewa date nejedna~ine unija intervala

  [ ] Zkkk ++ ,2,2 .Ako u nejedna~ini stoji znak stroge nejednakosti, onda je skup

  re{ewa unija otvorenih intervala ( ) Zkkk ++ ,2,2 .

  1

  a

  2

  23

  0

  Sl. 58

  0

  1

  -1

  x

  a

  Sl. 59

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  73/324

  72

  Na slici 60 oznake ,,, su radijanske mere uglova.

  4. Nejedna~inu 1cos x a , a prvo re{avamo u intervalu

  [ ]2,0 ,(sl. 61). Ako je skup re{ewa ove nejedna~ine interval

  [ ] [ ] 2,0, , gde je aarccos= i aarccos= 2 , onda je skupsvih re{ewa date nejedna~ine unija intervala

  [ ] Zkkk ++ ,2,2 .Ako u nejedna~ini stoji znak stroge nejednakosti, onda je skup

  re{ewa unija otvorenih intervala ( ) Zkkk ++ ,2,2 .

  0 1

  a

  Sl. 60

  0

  1

  -1

  a

  x 2

  Sl. 61

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  74/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  75/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  76/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  77/324

  76

  .

  Na slici 66 oznake 0 , su radijanske mere uglova.

  8. Nejedna~ina Raactgx , prvo se re{ava u intervalu

  ( ),0 . Ako je skup re{ewa ove nejedna~ine interval( ],0 , pri ~emuje arcctga= , onda je skup svih re{ewa date nejedna~ine unija

  intervala ( ] kk +, , Zk .Ako u nejdna~ini stoji znak stroge nejednakosti, onda je skup

  re{ewa unija otvorenih intervala ( ) Zkkk + ,, .

  0

  1

  a

  01-1

  Sl. 66

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  78/324

  77

  11. PRIMENA TRIGONOMETRIJE U PLANIMETRIJI I STEREOMETRIJI

  11.1. Povr{ina trougla

  Kako je sinah

  c= , to je sinah c = , pa je

  sin

  2 2ABC

  aah acP

  = =

  (sl. 67). Sli~no se dobija da je

  sin

  2 2ABC

  cch cbP

  = = i

  sin2 2

  ABCbbh baP = = .

  11.2. Sinusna i kosinusna teorema

  Ako su ba, i c naspramne stranice uglova , i

  proizvoqnog trougla ABC, a R polupre~nik opisanog kruga oko togtrougla (sl. 68) , onda va`i :

  a) Rcba

  2sinsinsin

  ===

  (sinusna teorema)

  b) cos2222 bccba +=

  cos2222 accab +=

  cos2222 abbac +=

  (kosinusna teorema).

  11.3. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

  Kompleksni broj biaz += , kao ta~ka u Gausovoj ravni (sl.69),

  odre|en je realnim brojevima a i b , a za ( ) ( )0,0, ba mo`emo gaodrediti i pomo}u rastojawa ta~ke z od koordinatnog po~etka i

  ugla koji radijus-vektor ta~ke z gradi sa pozitivnim delom

  x-ose :

  R

  c

  ba

  C

  B

  O

  Sl. 68

  c b

  a

  ah

  CB

  Sl. 67

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  79/324

  78

  2 2z a b = = + ( moduo kompleksnog broja),

  0, = a

  a

  btg , [ ) 2,0 ( argument kompleksnog broja).

  Kako iz sinb

  = sledi da je sinb = , a iz cosa

  = sledi da je

  cosa = , to je cos sinz i = + , tj. ( )cos sinz i = + {topredstavqa trigonometrijski oblik kompleksnog broja .z

  Za 0 02

  a b

  = > =i je (sl. 70), a za3

  0 02

  a b

  = < =i je (sl. 71).

  Ako je ( )2111 sincos iz += i ( )2222 sincos +=z , tada je: 1. = 21 zz ( ) ( )( )222121 sincos +++ i ,

  2. ( ) ( )( ) 0,sincos22121

  2

  1

  2

  1+=

  z

  z,

  3. ( ) Nnninz nn += ,sincos ,(Muavrova formula)

  4. { }1,...,2,1,0,2

  sin2

  cos

  ++

  += nk

  n

  k

  n

  kz nn

  .

  biz =

  Sl. 71

  biz =

  Sl. 70

  a

  x0

  b biaz +=

  Sl. 69

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  80/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  81/324

  80

  12. VEKTORI,PODUDARNOST,HOMOTETIJA I SLI^NOST

  12.1. Vektori

  Za du` AB ka`emo da je usmerena (orijentisana) ako je

  precizirano {ta je wena po~etna, odnosno krajwa ta~ka. Ako je Awena po~etna a B krajwa ta~ka, tada se ta usmerena du` ozna~ava sa

  AB

  i zove sevektor.Svaki vektor karakteri{u pravac, smer i intenzitet.Pravac vektora je odre|en pravom (nosa~em) kojoj vektor

  pripada. Za vektore koji le`e na istoj pravoj ili na paralelnim

  pravima, ka`e se da imaju isti pravac ili da su kolinearni.Smer vektora je odre|en izborom po~etne, odnosno krajwe

  ta~ke vektora. Za dati pravac postoje dva me|usobno razli~ita(suprotna) smera.

  Intenzitet (du`ina) vektora je rastojawe izme|u wegovih

  krajwih ta~aka. Intenzitet vektora a AB=

  ozna~ava se sa .a AB=

  Dva vektora su jednaka ako imaju isti pravac, smer iintenzitet. Jednakost vektora je relacija ekvivalencije u skupu svih

  vektora u prostoru. Zbog toga, vektor AB

  mo`emo poistovetiti sawegovom klasom ekvivalencije, tj. sa skupom svih vektora koji su sawim jednaki. Iz definicije jednakosti proizlazi da se radi oslobodnim vektorima, odnosno o vektorima koji se ne mewaju ako separalelno pomeraju kroz prostor.

  Suprotan vektor vektoru AB

  , u oznaci AB BA =

  , je vektor

  koji ima isti pravac i intenzitet kao vektor AB

  , ali suprotansmer.

  Nula vektor, u oznaci 0

  , je vektor ~ija se po~etna ta~ka po-klapa sa krajwom. Nula vektor nema odre|en ni pravac ni smer i we-gov intenzitet je nula.

  Jedini~ni vektor (ort)je vektor intenziteta jedan.Tri ili vi{e vektora su komplanarniako le`e u istoj ravni.

  Zbir vektora a

  i b

  , u oznaci a b+

  , je vektor koji se od ve-

  ktora a

  i b

  dobija po pravilu nadovezivawa ili po pravilu parale-lograma (sl. 75).

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  82/324

  81

  Po pravilu nadovezivawa na kraj vektora a

  stavqa se po~e-

  tak vektora b

  , pa vektor a b+

  ima po~etak u po~etku vektora a

  a

  kraj u kraju vektora b

  . Po pravilu paralelograma vektor a b+

  je

  odre|en dijagonalom paralelograma koji obrazuju vektori a

  i b

  .

  Proizvod skalara (broja) k R i vektora a

  je vektor, u ozna-

  ci ka

  , odre|en sa:

  (1) ka

  i a

  su kolinearni,

  (2) ka k a=

  ,

  (3) za 0k > vektori a

  i ka

  su istosmerni, a za 0k je preslikavawe ravni koje svake dve wene ta~ke A i B prevo-

  di u ta~ke A i B iste ravni, tako da je A B kAB. =

  Figure F i1

  F su sli~ne, u oznaci1

  F F , ako postoji tran-

  sformacija sli~nosti koja figuru F prevodi u figuru1

  F .

  Za sli~nost trouglova(sl. 78) va`e slede}a pravila:

  (1) Dva trougla su sli~na ako i samo ako su im po dve odgovaraju}estranice proporcionalne, a uglovi zahva}eni tim stranicamajednaki, tj.

  : :ABC A B C b c b c . = =

  (2) Dva trougla su sli~na ako i samo ako su im odgovaraju}e straniceproporcionalne, tj.

  : : : :ABC A B C a b c a b c . =

  (3) Dva trougla su sli~na ako i samo ako imaju jednaka po dvaodgovaraju}a ugla, tj.

  ABC A B C . = =(4) Dva trougla su sli~na ako i samo ako su im po dve odgovaraju}e

  stranice proporcionalne, uglovi naspram dveju od tih odgovaraju}ihstranica jednaki, a uglovi naspram drugih dveju stranica u obatrougla su ili oba o{tra ili oba prava ili oba tupa. Prema tome,

  : :

  .

  ABC A B C a b a b = =

  Sl. 78

  b

  C

  B

  a

  c c

  A

  B

  C

  b a

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  86/324

  85

  13. GEOMETRIJA TROUGLA, ^ETVOROUGLA I MNOGOUGLA. KRUG

  13.1. Trougao

  Navodimo neke osnovne elemente trougla.Sredwa linija trougla je du` koja spaja sredi{ta dveju

  stranica trougla. Ona je paralelna tre}oj stranici i upola je kra}aod we.

  Te`i{na du`je du` koja spaja teme trougla sa sredi{tem na-spramne stranice. Sve te`i{ne du`i se seku u ta~ki koja se zove te-`i{tetrougla. Te`i{te deli svaku te`i{nu du` u odnosu 2:1 (ra~u-

  naju}i od temena).Visina trougla je du` koja spaja teme trougla sa podno`jemnormale iz tog temena na naspramnu stranicu. Sve visine se seku uta~ki koja se zove ortocentartrougla. ^esto se termin visina kori-sti i za du`inu visine.

  Presek simetrala stranica trougla je centar opisanog krugatrougla.

  Centar upisanog krugatrougla nalazi se u preseku simetrala(bisektrisa, raspolovnica) unutra{wih uglova trougla.

  Zbir unutr{wih uglova trougla je180

  , a zbir spoqa{wih360. Svaki spoqa{wi ugao trougla jednak je zbiru dva unutra{wawemu nesusedna ugla. Naspram ve}e stranice trougla le`i ve}i ugaoi obrnuto, naspram ve}eg ugla le`i ve}a stranica trougla.

  Svaka stranica trougla mawa je od zbira a ve}a od razlikedruge dve stranice trougla.

  Jednakokraki trougaoje trougao koji ima dve stranice jedna-ke. Jednake stranice zovu se kraci, a tre}a stranica je osnovica tro-ugla.

  Jednakostrani~ni trougaoima sve stranice i sve unutra{wei spoqa{we uglove jednake. Svaki unutra{wi ugao jednakostrani-

  ~nog trougla ima 60. Kod jednakostrani~nog trougla se poklapajucentar opisanog kruga, centar upisanog kruga, te`i{te i ortocen-tar.

  Pravougli trougao je trougao koji ima jedan unutra{wi ugaoprav. Najdu`a stranica pravouglog trougla, koja se nalazi nasprampravog ugla, zove se hipotenuza, dok su preostale dve katete.

  Obim trouglaje zbir du`ina wegovih stranica.

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  87/324

  86

  Uobi~ajene su slede}e oznake za elemente trougla (sl. 79):

  a,b,c du`ine stranica,

  , , unutra{wi uglovi,

  1 1 1, , spoqa{wi uglovi,

  a b ch ,h ,h visine (du`ine visina),

  ,

  ,

  .

  s

  r

  R

  Sl. 79

  Za obim i povr{inu trougla va`e slede}e formule:

  ( ) ( )( ) ( )

  2

  2 2 2

  4

  1 1 1

  2 2 2

  a b c

  a b c s,

  a h b h c hP ,

  P s s a s b s c ,

  a b cP r s,R

  P a b sin a c sin b c sin .

  = + + =

  = = =

  =

  = =

  = = =

  CB

  ahc

  b

  a

  1

  1

  1

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  88/324

  87

  Za pravougli trougao (sl. 80) sa katetama i b i hipotenu-zom c va`i da je:

  2 2 2a b c ,+ =(Pitagorina teorema)

  2 2

  2

  2

  ca c p, h p q

  cb c q, R

  = =

  = =

  Sl. 80

  U slu~aju jednakostrani~nog trougla stranice a imamo:

  2

  33

  2

  3 32

  6 3

  3

  4

  aO a, h ,

  a ar , R r ,

  aP .

  = =

  = = =

  =

  Za sli~ne trouglove va`i da se obimi odnose kao du`ine wi-hovih odgovaraju}ih stranica, a povr{ine kao kvadrati tih du`ina

  (i kao kvadrati visina). Prema tome, ako su a,b,c i h , odnosno

  1 1 1a ,b ,c i

  1h odgovaraju}i elementi sli~nih trouglova, tada je:

  1 1 1 12 2 2 2

  2 2 2 2

  1 1 1 1 1

  O a b c

  O a b cP a b c h

  P a b c h

  = = =

  = = = =

  ch

  BC

  cb

  a

  q

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  89/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  90/324

  89

  trapeza je du` koja spaja sredi{ta krakova. Ona je paralelnaosnovicama i jednaka wihovom poluzbiru.

  Deltoid (sl. 82b) je ~etvorougao koji ima dva para jednakih

  susednih stranica. Dijagonale deltoida su me|usobno normalne.

  (b)(a)

  Sl. 82

  Tangentni ~etvorougao(sl. 83a) je ~etvorougao u koji se mo`eupisati krug. ^etvorougao je tangentan ako i samo ako su mu zbirovinaspramnih stranica jednaki.

  Tetivni ~etvorougao(sl. 83b) je ~etvorougao oko koga se mo-

  `e opisati krug. ^etvorougao je tetivan ako i samo ako su mu zbiro-vi naspramnih uglova jednaki.

  (a) (b)Sl. 83

  Neka su a i b du`ine stranica paralelograma,a

  h ib

  h odgo-

  varaju}e visine i jedan wegov unutra{wi ugao. Tada za obim ipovr{inu paralelograma va`e slede}e formule:

  m

  b

  a B

  dc

  h

  C

  b

  a

  C

  B

  1d

  2d

  r

  C

  B

  b

  a

  d

  c

  O

  R

  C

  B

  O

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  91/324

  90

  2 2

  a b

  O a b,

  P a h b h a b sin .

  = +

  = = =

  U specijalnim slu~ajevima va`i: za romb

  ( )1 2 1 2

  4

  ;2

  a

  O a,

  d dP a h d ,d

  =

  = =

  za pravougaonik

  2 2

  ;

  O a b,

  P a b

  = +

  =

  za kvadrat

  2

  4O a,

  P a .

  =

  =

  Ako su a i b du`ine osnovica trapeza, m du`ina sredwe

  linije i h visina (rastojawe izme|u osnovica), tada je

  2 2

  a b a bm , P m h h.

  + += = =

  Povr{ina deltoida, ~ije su du`ine dijagonala1

  d i2

  d ,

  ra~una se po formuli1 2

  2

  d dP

  =

  13.3. Mnogougao

  Zbir unutra{wih uglova n -tougla je ( )2 180n .

  Zbir spoqa{wih uglova konveksnog n -tougla je 360 .

  Broj dijagonala konveksnog n -tougla je( )3

  2

  n n

  Mnogougao je pravilan ako su mu sve stranice i svi unutra-{wi uglovi jednaki.

  Tangentni mnogougao je mnogougao u koji se mo`e upisatikrug.

  Tetivni mnogougao je mnogougao oko kojeg se mo`e opisatikrug.

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  92/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  93/324

  92

  kru`nim lukom je kru`ni odse~ak(sl. 85a).Dva razli~ita polupre-~nika i odgovaraju}i kru`ni luk odre|uju kru`ni ise~ak (sl. 85b).

  (a) (b)

  Sl. 85

  Ugao pod kojim se iz centra kruga vidi neki luk (tetiva) jecentralni ugaokoji odgovara tom luku (tetivi). Ugao pod kojim se izneke ta~ke na krugu vidi luk, kojem ne pripada ta ta~ka, zove seperiferijski ugao nad tim lukom. Svi periferijski uglovi nadistim lukom su jednaki. Svakoj tetivi odgovaraju dva periferijska

  ugla koji su suplementni (u zbiru daju opru`en ugao) (sl. 86a).Centralni ugao je dva puta ve}i od odgovaraju}eg (nad istim

  lukom) periferijskog ugla. Periferijski ugao nad pre~nikom jeprav.

  O{tar (tup) ugao koji je odre|en tetivom i tangentom ukrajwoj ta~ki tetive kruga jednak je o{trom (tupom) periferijskomuglu nad tom tetivom (sl. 86b).

  (a) (b)Sl. 86

  O

  2

  180

  O

  O

  r

  O

  r r

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  94/324

  93

  Sl. 87

  Obim i povr{ina kruga polupre~nika r ra~unaju se poformulama

  22O r , P r .= =

  Neka kru`nom luku odgovara centralni ugao ~ija mera ustepenima iznosi , a u radijanima . Tada je du`ina luka data sa

  180

  rl , l r ,

  = =

  a povr{ina odgovaraju}eg kru`nog ise~ka je2

  21

  360 2

  rP , P r .

  = =

  Povr{ina kru`nog prstena odre|enog krugovima

  polupre~nika1

  r i ( )2 1 2r r r> jednaka je

  ( )2 21 2P r r .=

  Krugovi neke ravni su kon-centri~niili ekscentri~niu zavi-snosti od toga da li im se centripoklapaju ili ne. Deo ravni izme|udva nejednaka koncentri~na kruga(kru`ne linije) zove se kru`ni pr-sten (sl. 87) .

  O

  1r

  2r

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  95/324

  94

  14. POLIEDRI

  14.1. Prizma

  Svaka prizma (sl. 88) ima dve osnove (baze)i omota~. Osnove~ine dva podudarna mnogougla koji se nalaze u paralelnim ravnima, aomota~ je skup bo~nih strana prizme, pri ~emu je svaka bo~na stranaparalelogram. Ako su osnove neke prizme n -touglovi, onda je re~ on -tostranoj prizmi. Stranice osnova su osnovne ivice, dok suostale ivice bo~ne ivice prizme. Dijagonala prizme je du` kojaspaja teme jedne osnove prizme sa nesusednim temenom druge osnove.Prizma je prava ako su bo~ne ivice normalne na ravni osnova; u

  protivnom je prizma kosa.

  Sl. 88

  Pravilna prizma je prava prizma ~ije su osnove pravilnimnogouglovi.

  Ako su osnove prizme paralelogrami, onda se ta prizma zoveparalelepiped. Kvadar (sl. 89) je pravi paralelepiped ~ije su osnovepravougaonici. Kocka(pravilni heksaedar) (sl. 90) je kvadar ~ije susve ivice jednake.

  Sl. 89 Sl. 90

  a

  b

  c

  a

  a

  a

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  96/324

  95

  Koristimo se standardnim oznakama: B povr{ina baze prizme,

  M povr{ina omota~a prizme,

  H visina prizme (rastojawe izme|u osnova).Povr{ina i zapremina prizme ra~unaju se po formulama:

  2P B M ,

  V B H .

  = +

  =

  Ako su a, b i c du`ine ivica kvadra, onda su povr{ina i

  zapremina kvadra date sa:

  ( )2P a b a c b c ,V a b c.

  = + +

  =

  Za kocku, ~ija je du`ina ivice a , va`i:

  2

  6P a= i3

  V a .=

  14.2. Piramida

  Svaka piramida (sl. 91) ima jednu osnovu (bazu) i omota~.Osnova piramide je mnogougao, a omota~ je skup bo~nih stranapiramide. Svaka bo~na strana je neki trougao. Ako je osnovapiramide n -tougao, onda je re~ o n -tostranoj piramidi. Straniceosnove su osnovneivice, dok su ostale ivice bo~ne ivicepiramide.Zajedni~ka ta~ka svih bo~nih strana jevrh piramide.

  Sl. 91

  H

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  97/324

  96

  Piramida je pravilnaako joj je osnova pravilan mnogougao iako se podno`je normale kroz wen vrh na ravan osnove poklapa sasredi{tem osnove. Sve bo~ne ivice pravilne piramide su jednake.

  Visine bo~nih strana pravilne piramide zovu se apoteme. Trostrana piramida zove se i tetraedar. Pravilni tetraedarje tetraedar ograni~en sa ~etiri jednakostrani~na trougla.

  Koristimo se slede}im standardnim oznakama:

  B povr{ina baze piramide, M povr{ina omota~a piramide,

  H visina piramide (odstojawe vrha piramide od ravni osnove), s du`ina bo~ne ivice pravilne piramide,

  h

  apotema pravilne piramide.Povr{ina i zapremina piramide ra~unaju se po formulama:

  3

  P B M ,

  B HV

  = +

  =

  Sl. 92 Sl. 93

  Za pravilnu n -tostranu piramidu (sl. 92) va`i:

  2 2 2

  2 2

  a r a hB n , M n , s H R ,

  = = = +

  pri ~emu su r i R polupre~nici upisane, odnosno opisane

  kru`nice osnove piramide.Za pravilni tetraedar (sl. 93) ivice a imamo da je:

  23P a= i

  32

  12

  aV =

  a

  a

  R

  s

  h

  H

  a

  a

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  98/324

  97

  14.3. Zarubqena piramida(sl. 94)

  Ako piramidu prese~emo nekom ravni paralelnom sa ravni

  osnove i koja ne sadr`i vrh piramide, onda se deo piramide sa onestrane ravni sa koje nije vrh zove zarubqena piramida. Svakazarubqena piramida ima dve osnove (baze)i omota~. Osnove (dowa igorwa) su sli~ni mnogouglovi koji se nalaze u paralelnim ravnima.Omota~ je skup bo~nih strana, pri ~emu je svaka od wih neki trapez.Stranice osnova su osnovne ivice, a ostale su bo~ne ivice zarub-qene piramide. Zarubqena piramida je n -tostrana ako su joj osnoven -touglovi.

  Sl. 94

  Zarubqena piramida je pravilna ako je takva piramida odkoje je ona nastala.

  Za zarubqenu piramidu obi~no se koriste slede}e oznake:

  1

  B povr{ina dowe baze,

  2

  B povr{ina gorwe baze,

  M povr{ina omota~a,

  H

  visina (rastojawe izme|u osnova).Povr{ina i zapremina zarubqene piramide ra~unaju se poslede}im formulama:

  ( )

  1 2

  1 1 2 23

  P B B M ,

  HV B B B B .

  = + +

  = + +

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  99/324

  98

  15. OBRTNA TELA

  15.1. Vaqak

  Svaki (kru`ni) vaqak (sl. 95) ima dve osnove (baze) i omota~.Osnove vaqka su podudarni krugovi koji le`e u paralelnim ravni-ma, a izvodnice su mu ili normalne na ravan osnove (pravi vaqak)ili nisu (kosi vaqak). Omota~ pravog vaqka (u razvijenom obliku) jepravougaonik ~ije su dimenzije odre|ene obimom osnove i du`inomizvodnice (visine).

  Uobi~ajene su slede}e oznake:

  R polupre~nik osnove (baze) vaqka,

  H

  visina vaqka,B povr{ina baze vaqka,

  M povr{ina omota~a vaqka.

  Sl. 95

  Za svaki vaqak je

  2B R= ,

  a za pravi vaqak 2M R H= .

  Povr{ina i zapremina vaqka ra~unaju se po formulama:

  2

  2P B M ,

  V B H R H .

  = +

  = =

  Ako je vaqak prav, onda je

  ( )22 2 2P R R H R R H = + = + .

  R

  H

  H

  R

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  100/324

  99

  Sl. 96

  15.2. Kupa

  Svaka (kru`na) kupa (sl. 97) ima jednu osnovu (bazu)i omota~.Osnova kupe je krug, a wene izvodnicezaklapaju sa ravni osnove ilikonstantan ugao (prava kupa) ili ne (kosa kupa). Omota~ prave kupe(u razvijenom obliku) je kru`ni ise~ak ~iji je polupre~nikodgovaraju}eg kruga jednak du`ini izvodnice, a du`ina luka jednakaobimu osnove. Kod prave kupe se podno`je normale kroz vrh kupe naravan osnove poklapa sa centrom osnove.

  Koristimo se slede}im standardnim oznakama:R polupre~nik osnove (baze) kupe,

  H visina kupe,s du`ina izvodnice prave kupe,

  B povr{ina baze kupe,

  M povr{ina omota~a kupe.

  Pravi vaqak je pravilan (sl. 96) ako je 2R H= , tj. ako je wegovosni presek kvadrat.

  2R

  H=2R

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  101/324

  100

  Sl. 97Za svaku kupu je

  2B R= ,

  a za pravu kupu M R s= .

  Povr{ina i zapremina kupe ra~unaju se po formulama:

  2

  3 3

  P B M ,

  B H R HV

  = +

  = =

  Ako je kupa prava, onda je

  ( )2P R R s R R s= + = + .

  Sl. 98

  Prava kupa je pravilna (sl. 98) ako je

  2R s= , tj. ako je wen osni presek je-dnakostrani~ni trougao.

  R

  s

  R

  sH

  2R

  s=2R

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  102/324

  101

  15.3. Zarubqena kupa

  Zarubqena (kru`na) kupa (sl. 99) nastaje presecawem (kru`-

  ne) kupe nekom ravni koja je paralelna sa osnovom kupe. Ima dve os-nove(baze) i omota~. Osnove su krugovi koji se nalaze u paralelnimravnima. Zarubqena kupa mo`e biti pravaili kosa, u zavisnosti odtoga da li je nastala presecawem prave ili kose kupe.

  Obi~no se koristimo slede}im oznakama za zarubqenu kupu:

  1B povr{ina dowe baze,

  2B povr{ina gorwe baze,

  M povr{ina omota~a,

  R polupre~nik dowe osnove,r polupre~nik gorwe osnove,

  H visina zarubqene kupe (rastojawe izme|u osnova),s du`ina izvodnica prave zarubqene kupe.

  Sl. 99

  Za svaku zarubqenu kupu je

  2 2

  1 2B R , B r= = ,

  a za pravu zarubqenu kupu

  ( )M s R r .= +Povr{ina i zapremina zarubqene kupe ra~unaju se po formu-

  lama:

  r

  R

  s

  r

  R

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  103/324

  102

  ( ) ( )

  1 2

  2 2

  1 1 2 2

  1

  3 3

  P B B M ,

  HV B B B B R Rr r

  = + +

  = + + = + +

  Ako je zarubqena kupa prava, onda je

  ( )2 2P R r s R r .= + + +

  5.4. Sfera i lopta

  Sfera (sferna povr{) je skup svih ta~aka u prostoru koje suna podjednakom odstojawu od jedne fiksirane ta~ke. Fiksiranata~ka je centar sfere, a pomenuto odstojawe je polupre~nik sfere.Deo prostora ograni~en sferom zove se lopta (kugla) (sl. 100).

  Sl. 100Ako loptu preseca neka ravan, onda se deo lopte sa jedne

  strane ravni zove loptin odse~ak, a odgovaraju}i deo sferne povr{ije kapicaili kalota(sl. 101).

  . 101

  Neka je R polupre~nik lop-te. Tada su wena povr{ina i zapre-mina date formulama:

  2

  3

  4

  43

  P R ,

  V R .

  =

  =

  Neka je h visina kalote.Tada je povr{ina kalote

  2P R h,=

  a zapremina loptinog odse~ka

  ( ) ( )2

  2 23 3

  3 6

  h hV R h r h ,= = +

  pri ~emu je rpolupre~nik osno-ve (prese~nog kruga) loptinogodse~ka.

  R

  h

  R

  r

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  104/324

  103

  Ako se lopta prese~e sa dve paralelne ravni, onda se deo lop-te izme|u tih ravni naziva loptin sloj, a odgovaraju}i deo sfernepovr{i je loptin (sferni) pojas(sl. 102).

  Sl. 102

  Neka je h visina sloja i

  neka su1

  r i2

  r polupre~nici

  prese~nih krugova. Tada je povr-{ina sfernog pojasa 2P R h,=

  a zapremina loptinog sloja

  ( )

  2 2 2

  1 23 3

  6

  hV r r h .

  = + +

  2r

  O R

  1rh

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  105/324

  104

  16. ANALITI^KA GEOMETRIJA U RAVNI

  16.1. Rastojawe izme|u ta~aka. Podela du`i u datom odnosu.

  Povr{ina trougla

  Rastojaweizme|u ta~aka ( )1 1

  A x , y i ( )2 2

  B x , y dato je sa

  ( ) ( ) ( )2 2

  2 1 2 1d A,B AB x x y y .= = +

  Ako ta~ka ( )C x , y deli du` AB u odnosu , tj. ako jeAC

  ,BC

  = tada

  je1 2 1 2

  1 1

  x x y yx , y

  + + = =

  + + U specijalnom slu~aju, za =1, tj. ako je Csredi{te du`i AB,va`i

  1 2 1 2

  2 2

  x x y yx , y

  + += =

  Povr{ina trougla sa temenima ( ) ( ) ( )1 1 2 2 3 3A x , y , B x , y , C x , y

  ra~una se po formuli( ) ( ) ( )1 2 3 2 3 1 3 1 2

  1

  2P x y y x y y x y y .= + +

  16.2. Prava u ravni

  Op{ti (implicitni) oblikjedna~ine prave je

  ( )2 20 0Ax By C , A B .+ + = + >

  Eksplicitni (glavni) oblikjedna~ine prave je y kx n,= +

  pri ~emu je kkoficijent pravca prave, a n odse~ak na y -osi.

  Jedna~ina prave koja prolazi kroz ta~ku ( )1 1 1

  M x , y i ~iji je

  koeficijent pravca kdata je sa

  ( )1 1y y k x x . =

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  106/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  107/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  108/324

  107

  16.4. Elipsa

  Elipsa (sl. 103) je skup svih ta~aka u ravni ~iji je zbir

  odstojawa od dve fiksirane ta~ke konstantan. Fiksirane ta~ke zovuse `i`e ili fokusi elipse. Ako je taj zbir odstojawa 2a i ako su

  `i`e ( )1

  0F c, i ( )2

  0F c, , ( )0 c a ,< < tada je jedna~ina elipse

  2 2 2 2 2 2b x a y a b+ = ili2 2

  2 21

  x y

  a b+ = ,

  pri ~emu je 2 2 2b a c .= To je tzv. kanonski oblik jedna~ine elipse.

  Sve ta~ke unutar elipse

  2 2

  2 2 1x ya b+ = zadovoqavaju relaciju

  2 2

  2 21

  x y,

  a b+ < dok za ta~ke van te elipse va`i da je

  2 2

  2 21

  x y.

  a b+ >

  Sl. 103

  r < d

  d

  r

  0

  M

  b

  a

  1r2r

  2F1F

  ax=

  ax =

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  109/324

  108

  Parametri a i b su du`ine velike, odnosno male poluoseelipse.

  Du`ine potega (fokalni radijusi) ta~ke ( )M x, y na elipsi

  su:

  ( )1 2 1 2

  2c c

  r a x, r a x, r r a .a a

  = + = + =

  Linearni ekscentricitet (rastojawe `i`e od centra elip-

  se) je parametar 2 2c a b= .

  Numeri~ki ekscentricitetje parametar2 2

  1c a b

  .a a

  = = d

  0

  1r

  2r

  2F

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  111/324

  110

  ( )1 2 1 2 2c c

  r x a, r x a, r r aa a

  = + = = (za desnu granu),

  ( )1 2 1 2 2c c

  r x a, r x a, r r aa a= = + = (za levu granu).

  Linearni ekscentricitet (rastojawe `i`e od centra

  hiperbole) je parametar 2 2c a b= + .

  Numeri~ki ekscentricitetje parametar2 2

  1c a b

  .a a

  + = = >

  Direktrisehiperbole su pravea

  x=

  ia

  x=

  , tj.2

  ax

  c= i

  2ax

  c= Osnovno svojstvo direktrisa je da va`i 1

  r,

  d= > pri ~emu

  je rfokalni radijus proizvoqne ta~ke hiperbole, a d odstojawete ta~ke od odgovaraju}e (istostrane) direktrise.

  Jedna~ine asimptotahiperbole su:b

  y xa

  = ib

  y x.a

  =

  Uslov dodiraprave y kx n= + i hiperbole

  2 2

  2 2 1

  x y

  a b = je

  2 2 2 2a k b n . =

  Jedna~ina tangente hiperbole u wenoj ta~ki ( )0 0M x , y je

  0 02 2

  1xx yy

  .a b

  =

  Ako je centar hiperbole u ta~ki ( )0 0S x , y i ako su wenepoluose (du`ina a i b ) paralelne koordinatnim osama, onda je wenajedna~ina

  ( ) ( )

  2 2

  0 0

  2 21

  x x y y.

  a b

  =

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  112/324

  111

  16.6. Parabola

  Parabola (sl. 105) je skup svih ta~aka u ravni koje su

  podjednako udaqene od jedne fiksirane ta~ke i fiksirane prave kojane sadr`i tu ta~ku. Fiksirana ta~ka je `i`a (fokus), a fiksiranaprava direktrisa parabole.

  Ako je `i`a parabole u ta~ki 02

  pF ,

  , a direktrisa prava

  2

  px= , tada je jedna~ina parabole

  2 2y px.=

  To je tzv. kanonski oblik jedna~ine parabole sa parametrom{ }0p R\ .

  Ekscentricitetparabole je 1r .d

  = =

  Sl. 105

  M

  F

  0

  dr=

  2

  p

  d

  r

  0>p

  2

  px =

  2

  px =

  F

  0

  0

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  113/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  114/324

  113

  17. BINOMNI OBRAZAC.ELEMENTI KOMBINATORIKE

  17.1. Binomni koeficijenti i binomni obrazac

  Faktorijelprirodnog broja n , u oznaci !n , je proizvod svihuzastopnih prirodnih brojeva od 1 do n . Dakle,

  ! 1 2 3n n .=

  Po definiciji je 0!=1.Binomni koeficijentise defini{u sa:

  ( )( ) ( ) ( )

  ( ) ( )( )

  01 1!

  ! ! !

  1 11

  0 !

  n n n n k n n,k N , n k ,k k n k k

  k, R, k N .

  k k

  +

  = =

  + = =

  Za binomne koeficijente va`e slede}e osobine:

  10 1 1

  1

  1 1

  n n n n, n,

  n nn n

  ,k n k

  n n n.

  k k k

  = = = =

  =

  + + =

  + +

  Za stepenovawe izraza ( )a b a,b C + prirodnim brojem nva`i tzv. binomni obrazac(Wutnova binomna formula):

  ( ) 0 1 1 1 1 0

  0

  0 1 1

  n n n n n

  n

  n k k

  k

  n n n na b a b a b ... a b a b

  n n

  na b .

  k

  =

  + = + + + +

  =

  .

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  115/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  116/324

 • 7/22/2019 49763201 Zbirka Za Prijemni Ispit Iz Matematike

  117/324

  116

  Varijacija sa ponavqawem k-te klase nekog n - skupa je svaka

  ure|ena k-torka (ne obavezno razli~itih) elemenata iz tog skupa.Wihov ukupan broj je

  k kn

  V n= .

  Permutacija n -skupa je svaka wegova varijacija bez ponavqa-wa n -te klase. Zato je wihov ukupan broj

  ( )1 2 1 !nn nP V n n n= = = .

  Permutacija sa ponavqawemje permutacija m -multiskupa sa

  specifikacijom 1 21 2 nkk k

  na a ...a . Wihov ukupan broj je

  ( ) ( )1 2 1 21 2

  !

  ! ! !m n nn

  mP k ,k ,...,k k k ... k m .k k ...k

  = + + + =

  Isak Wutn16431727

 • 7/22