Zbirka zadataka OS

 • Upload
  bozapub

 • View
  444

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Praktikum iz Operativnih Sistema

Text of Zbirka zadataka OS

 • Fakultet za kompjuterske nauke, Megatrend Univerzitet

  Prof. dr Branimir M. Trenki

  Predmet:

  PRAKTIKUM IZ OPERATIVNIH SISTEMA

  - Zbirka zadataka sa reenjima -

  Beograd, 2012

 • Rasporeivanje skupa aperiodinih poslova

  1. Posmatramo skup od pet poslova koji se istovremeno aktiviraju u trenutku t = 0, sa vremenskim parametrima (vreme izvravanja u najgorem sluaju i deadline-ovi) datim u tabeli:

  Nacrtati vremenski dijagram rasporeda izvravanja saglasno EDD algoritmu. Da li je raspored izvodljiv? Identifikovati posao koji e ostvariti maksimalno prekoraenje i izraunati koliko je to vreme u vremenskim jedinicama. Izvriti test garancije (rasporedljivosti).

  Reenje:

  Maksimalno prekoraenje:

  Li = fi di

  L1 = f1 d1 = 1 3 = -2;

  L2 = f2 d2 = 8 10 = -2;

  L3 = f3 d3 = 4 7 = -3;

  L4 = f4 d4 = 7 8 = -1;

  L5 = f5 d5 = 3 5 = -2;

  Lmax = max(Li) = L4 = -1

 • Verifikacija rasporedljivosti:

  Poslove preraspodeliti u rastui niz po duini trajanja izvravanja poslova

  1

  i

  k ik

  i C D=

  C2 = C5 i C5 = C2

  i = 1

  C1 = 1 3 OK!

  i = 2

  C1 + C2 = 3 5 OK!

  i = 3

  C1 + C2 + C3 = 4 7 OK!

  i = 4

  C1 + C2 + C3 + C4 = 7 8 OK!

  i = 5

  C1 + C2 + C3 + C4 + C5 = 8 10 OK!

 • 2. Posmatramo skup od pet poslova koji se istovremeno aktiviraju u trenutku t = 0, sa vremenskim parametrima (vreme izvravanja u najgorem sluaju i deadline-ovi) datim u tabeli:

  Nacrtati vremenski dijagram rasporeda izvravanja saglasno EDD algoritmu. Da li je raspored izvodljiv? Identifikovati posao koji e ostvariti maksimalno prekoraenje.

  Reenje

  :

  Maksimalno prekoraenje:

  Li = fi di

  L1 = f1 d1 = 1 2 = -1;

  L2 = f2 d2 = 4 5 = -1;

  L3 = f3 d3 = 2 4 = -2;

  L4 = f4 d4 = 10 8 = 2;

  Lmax = max(Li) = L4 = 2

 • 3. Proveriti da li EDD algoritam daje izvodljiv raspored za sledei skup poslova:

  Izraunati srednje vreme odziva i maksimalno prekoraenje za dati skup poslova pri dobijenom rasporedu.

  Reenje

  Vremenski dijagram rasporeda dobijenog primenom EDD algoritma za dati skup aperiodunih poslova:

  :

  Na osnovu dijagrama moemo zakljuiti da je dati skup rasporedljiv primenom EDD algoritma. Srednje vreme odziva:

  Maksimalno prekoraenje:

  Li = fi di L1 = f1 d1 = 5 8 = -3;

  L2 = f2 d2 = 15 15 = 0;

  L3 = f3 d3 = 2 3 = -1;

  L4 = f4 d4 = 9 11 = -2;

  Lmax = max(Li) = L2 = 0

  ( )

  ( )

  1

  1

  1 315 0 15 0 2 0 9 0 7.754 4

  n

  i ii

  R f an

  R

  =

  =

  = + + + =

 • 4. Procesor treba da izvri skup poslova { }A,B,C,D,E,F,G,H . Vreme aktiviranja, trajanje izvravanja i deadline-ovi su dati u sledeoj tabeli:

  A B C D E F G H

  a 1 3 0 9 4 7 18 16

  C 3 3 4 2 1 6 2 4

  d 11 10 21 16 9 26 23 24

  Nacrtati raspored izvravanja poslova rasporeenih EDF algoritmom. Da li algoritam daje izvodljiv raspored? Izraunati srednje vreme odziva i maksimalno prekoraenje za dati skup poslova pri dobijenom rasporedu.

  Reenje

  Vremenski dijagram rasporeda dobijenog primenom EDF algoritma za dati skup aperiodunih poslova:

  :

 • Srednje vreme odziva:

  Maksimalno prekoraenje:

  Li = fi di LA = fA dA = 8 11 = -3;

  LB = fB dB = 7 10 = -3;

  LC = fC dC = 13 21 = -8;

  LD = fD dD = 11 16 = -5;

  LE = fE dE = 5 9 = -4;

  LF = fF dF = 25 26 = -1;

  LG = fG dG = 20 23 = -3;

  LH = fH dH = 22 24 = -2;

  Lmax = max(Li) = LF = -1

  ( )

  ( )

  1

  1

  1 537 4 13 2 1 18 2 6 6.6258 8

  n

  i ii

  R f an

  R

  =

  =

  = + + + + + + + =

 • 5. Posmatramo skup od pet sa vremenskim parametrima (vreme aktiviranja, vreme izvravanja u najgorem sluaju i deadline-ovi) datim u tabeli:

  Nacrtati vremenski dijagram rasporeda izvravanja saglasno EDF algoritmu. Da li je raspored izvodljiv?

  Reenje:

  Sa nacrtanog vremenskog dijagrama izvravanja moemo zakljuiti da je raspored izvodljiv. Jer ni jedan posao u rasporedu nije prekoraio svoj deadline.

 • 6. Dato je sedam poslova, A, B, C, D, E, F i G, nacrtati graf prvenstva na osnovu sledeih relacija prvenstva:

  Zatim, predpostavljajui da su svi poslovi aktivirani u trenutku t = 0 i da svi imaju relativni deadline D jednak 25 i vremena izvravanja 2, 3, 3, 5, 1, 2, 5, respektivno, nacrtati vremenski dijagram rasporeda izvravanja saglasno EDF* algoritmu.

  Reenje

  Rezultujui graf prvenstva:

  :

  Skup poslova sa modifikovanim parametrima saglasno Chetto and Chetto algoritmu:

 • Rasporeivanje skupa periodinih poslova

  1. Verifikovati rasporedljivost i nacrtati vremenski dijagram rasporeda izvravanja saglasno RM algoritmu za sledei skup periodinih poslova:

  Reenje

  Faktor iskorienosti (optereenja) procesora za dati skup poslova:

  :

  Takoe, najnia donja granica iskorienosti za dati skup poslova je:

  Prema tome, budui da je lubU U , moemo zakljuiti da je dati skup poslova rasporedljiv algoritmom RM, to moemo pokazati i vremenskim dijagramom rasporeda izvravanja:

 • 2. Verifikovati rasporedljivost i nacrtati vremenski dijagram rasporeda izvravanja saglasno RM algoritmu za sledei skup periodinih poslova:

  Reenje

  Faktor iskorienosti (optereenja) procesora za dati skup poslova:

  :

  to je vee od najnie donje granice iskorienosti za skup od 3 periodina posla, Ulub(3) (vidi predhodni primer!). Znai, ne moemo verifikovati rasporedljivost pomou ovog postupka (Liu & Layland test). Pokuavamo sa postupkom hiperbolike granice:

  to je manje od 2, pa prema tome, moemo zakljuiti da je dati skup poslova rasporedljiv

  algoritmom RM, to moemo pokazati i vremenskim dijagramom rasporeda izvravanja:

 • 3. Verifikovati rasporedljivost i nacrtati vremenski dijagram rasporeda izvravanja saglasno RM algoritmu za sledei skup periodinih poslova:

  Reenje

  Primenom postupka (Liu & Layland test) imamo:

  :

  Znai, ne moemo verifikovati rasporedljivost pomou ovog postupka. Pokuavamo sa

  postupkom hiperbolike granice:

  Prema tome, ne moemo nita zakljuiti ni primenom ovog postupka.

 • 4. Verifikovati rasporedljivost i nacrtati vremenski dijagram rasporeda izvravanja saglasno RM algoritmu za sledei skup periodinih poslova:

  Reenje

  :

  Vremenski dijagram rasporeda izvravanja generisan saglasno RM algoritmom:

  nije rasporedljiv!

 • 5. Verifikovati rasporedljivost i nacrtati vremenski dijagram rasporeda izvravanja saglasno EDF algoritmu za sledei skup periodinih poslova:

  Reenje

  Budui da imamo:

  :

  dati skup poslova je rasporedljiv sa EDF-om.

  Vremenski dijagram rasporeda izvravanja generisan saglasno EDF algoritmom:

 • Procedure za verifikaciju rasporedljivosti skupa periodinih

  poslova

  1. Verifikovati rasporedljivost i nacrtati vremenski dijagram rasporeda izvravanja saglasno RM algoritmu za sledei skup periodinih poslova:

  Reenje

  Primenom postupka (Liu & Layland test) imamo:

  :

  Znai, ne moemo verifikovati rasporedljivost pomou ovog postupka. Pokuavamo sa

  postupkom hiperbolike granice:

  Prema tome, ne moemo nita zakljuiti ni primenom ovog postupka.

  Primenjujemo trei postupak koji se bazira na vremenu odziva (Response Time) Response Time Analiza.

  Proraunavamo vreme odziva za svaki posao i testiramo da li je dobijeno vreme manje ili

  jednako relativnom deadline-u (koji je u ovom sluaju jednak periodi).

  Za prvi posao imamo: R1 = C1 = 1 4

  Prema tome, posao 1 nee prekoraiti svoj deadline.

  Za posao 2 imamo:

 • Dakle, R2 = 3, a kako je R2 D2 = 6, posao 2 nee prekoraiti svoj deadline.

  Za posao 3 imamo:

  Dakle, R3 = 10, a kako je R3 D3 = 10, posao 3 nee prekoraiti svoj deadline.

  Pa prema tome zakljuujemo da je dati skup poslova rasporedljiv algoritmom RM, kao to se

  moe videti sa vremenskog dijagrama:

 • 2. Verifikovati rasporedljivost i nacrtati vremenski dijagram rasporeda izvravanja saglasno EDF algoritmu za sledei skup periodinih poslova:

  Reenje

  Primenom postupka zasnovanom na potrebnom procesorskom vremenu test verifikacije rasporedljivosti se bazira na relaciji:

  :

  gde je

  Za dati skup poslova imamo da je

  Provera u kontrolnim takama:

  L g(0,L) rezultat 4 2 OK 5 4 OK 8 8 OK

  11 10 OK 12 12 OK 17 14 OK 20 20 OK 23 22 OK

 • Pa prema tome zakljuujemo da je dati skup poslova rasporedljiv algoritmom EDF, kao to se

  moe videti sa vremenskog dijagrama:

 • 3. Verifikovati rasporedljivost i nacrtati vremenski dijagram rasporeda izvravanja saglasno DM algoritmu za sledei skup periodinih poslova:

  Reenje

  Primenjujemo postupak verifikacije koji se bazira na vremenu odziva (Response Time) Response Time Analiza.

  :

  Proraunavamo vreme odziva za svaki posao i testiramo da li je dobijeno vreme manje ili

  jednako relativnom deadline-u. Redosled poslova mora biti ureen po rastuim relativnim deadline-ovima (1 = 2 i 2 = 1)

  Za prvi posao imamo: R1 = C1 = 2 4

  Prema tome, posao 1 nee prekoraiti svoj deadline.

  Za posao 2 imamo:

  ( )

  ( )( )

  20

  2 1 21

  01 2

  2 2 11

  2 2 4

  42 2 48

  jj

  R C C C

  RR C CT

  =

  = = + = + =

  = + = + =

  Dakle, R2 = 4, a kako je R2 D2 = 5, posao 2 nee prekoraiti svoj deadline.

  Za posao 3 imamo:

 • ( )

  ( )( ) ( )

  ( )

  ( )

  30

  3 1 2 31

  0 01 3 3

  3 3 1 21 2

  23

  33

  2 2 4 8

  8 84 2 3 4 2 6 1 28 6

  12 124 2 3 4 4 6 1 48 6

  14 144 2 3 4 4 6 14.8 6

  jj

  R C C C C

  R RR C C CT T

  R

  R

  =

  = = + + = + + =

  = + + = + + = + + = = + + = + + = = + + = + + =

  Dakle, ne vai da je R3 D3 jer je R3 = 14 dok je D3 = 8. Zakljuujemo da raspored nije izvodljiv.

 • Rasporeivanje hibridnog skupa poslova

  1. Dat je skup periodinih poslova:

  Zajedno sa ovim skupom periodinih poslova, rasporediti sledei skup aperiodinih poslova

  koristei Server sa prozivkom (Polling Server) sa fiksnom (statikom) dodelom prioriteta kome je omoguena maksimalna mogua iskorienost procesora i srednji prioritet.

  Reenje

  Koristei izraz za precizno izraunavanje Ulub vrednosti

  :

  a kako je uslov rasporedljivosti Up + Us U lubPS+RM imamo da je

  dalje

 • Za n = 2 i Up = 0.45 dobijamo maksimalnu mogucu iskorienost procesora koja se moe dodeliti severu

  Dalje, s obzirom da server ima srednji prioritet, po pravilu RM algoritma, setujemo periodu TS = 6 i CS = 2 (saglasno USmax) .

  Rezultujui vremenski raspored je dat na sledeoj slici:

 • 2. Izraunati maksimalni mogui faktor optereenja procesora koji moe biti dodeljen Dinamikom Sporadinom Serveru (DSS) a da se garantuje izvodljivost rasporeda u sluaju

  korienja EDF algoritma za rasporeivanje sledeih periodinih poslova:

  Reenje

  Za bilo koji dinamiki server (pod EDF-om) mora biti zadovoljeno

  :

  1p sU U+

  Kako je Up = 2/3, maksimalni faktor optereenja koji moe biti dodeljen Dinamikom Sporadinom Serveru je

  11 .3s p

  U U= =

 • 3. Zajedno sa periodinim poslovima datim u Primeru 1., rasporeuju se i sledei skup aperiodinih poslova sa Dunamikim Sporadinim Serverom (DSS) sa CS = 2 i TS = 6.

  Nacrtati rezultujui vremenski dijagram izvravanja.

  Reenje

  Proraun tekuih deadline-ova servera (t.j. vremena obnavljanje budeta, RA) za date aperiodine poslove daje:

  :

  ( ): 0 postoji aperiodicni zahtev na cekanjuS A S

  A S

  RT d t Tt C

  = = +

  >

  1 1

  2 1

  3 3

  1 6 77 6 1 315 6 21

  S

  S

  S

  d a Td d Td a T

  = + = + =

  = + = + =

  = + = + =

  Rezultujui vremenski dijagram rasporeda proizvedenog sa EDF+DSS je:

 • tA tI tA tI tA tI

  RA=2 RA=2 RA=1

 • 4. Reiti isti problem rasporeivanja opisan u zadatku 3, koristei Server sa Totalnim Opsegom (TBS) sa faktorom iskorienosti 1/3.

  Reenje

  Proraun deadline-ova za aperiodine poslove na osnovu TBS servera:

  :

  ( )1

  0

  max ,

  0

  kk k k

  S

  Cd a dU

  d

  = + =

  11 1

  22 1

  33 3

  10

  13

  18.

  S

  S

  S

  Cd aUCd dUCd aU

  = + =

  = + =

  = + =

  Rezultujui vremenski dijagram rasporeda proizvedenog sa EDF+TBS je:

 • 5. Reiti isti problem rasporeivanja opisan u Primeru 2. koristei Server sa Konstantnim Opsegom (CBS) sa CS = 2 i TS = 6.

  Reenje

  Dogaaji kojima se upravlja sa CBS-om:

  :

  vreme dogaaj akcija

  t = 1 aktiviranje instance cs = Qs, ds = a1 + Ts = 7

  t = 4 cs = 0 cs = Qs, ds = ds + Ts = 13

  t = 5 aktiviranje instance ostaje tekui deadline

  t = 11 cs = 0 cs = Qs, ds = ds + Ts = 19

  t = 15 aktiviranje instance cs = Qs, ds = a3 + Ts = 21

  Rezultujui vremenski dijagram rasporeda proizvedenog sa EDF+CBS je:

 • 6. Dva periodina posla su data tabelarno:

  Nacrtati vremenske dijagrame rasporeda primenom Polling Server-a sa fiksnom dodelom prioritera ako se javljaju sledei aperiodini zahtevi za izvravanjem:

  Za Polling Server-e sa parametrima Cs = 1, Ts = 4 ; Cs = 2 , Ts = 7 Cs = 2 Ts = 4 proveriti dovoljan uslov izvodljivosti hibridnog skupa poslova. Nacrtati vremenske dijagrame u jednom

  hiperperiodu. Za trei server proveriti izvodljivost analizom interferencije periodinih poslova.

  Reenje

  Analiza rasporedivosti obuhvata

  :

  - rasporedivost periodinih taskova

  - rasporedivost aperiodinih taskova

  Dovoljan uslov ukupne rasporedivosti se procenjuje uvoenjem dodatnog periodinog posla ekvivalentnog serveru. Prema tome, test rasporedivosti pri RM (dovoljan uslov) je:

  Up + U

  s

 • Dakle dovoljan uslov rasporedivosti datog hibridnog skupa poslova u pogledu optereenja

  procesora izazvano serverom je:

  0.32976315.SS

  CT

  Polling server 1

  Cs = 1, Ts = 4. Ovi koeficijenti ispunjavaju dovoljan uslov jer je / = 0.25 0.32976315. :

  Polling server 2

  Cs = 2, Ts = 7. Ovi koeficijenti ispunjavaju dovoljan uslov jer je / = 0.2857 0.32976315. :

 • Polling server 3

  Dovoljan uslov: Cs = 2, Ts = 4. Ovi koeficijenti ne ispunjavaju dovoljan uslov jer je / = 0.5 to je vee od 0.32976315. :

  Interferencija periodinih taskova na rasporedivost skupa poslova je svojstvo koje je inkorporirano u postupak za dobijanje potrebnog i dovoljnog uslova rasporedivosti a koji se bazira na vremenu odziva (Response Time) Response Time Analiza.

  Proraunavamo vreme odziva za svaki posao i testiramo da li je dobijeno vreme manje ili jednako relativnom deadline-u (koji je u ovom sluaju jednak periodi). Poslove prethodno treba poredati u opadajui redosled to se tie prioriteta. Najvei prioritet ima server jer ima najkrau

  periodu (Ts = 4).

  Za prvi posao imamo: RS = CS = 2 4.

  Prema tome, Server kao periodini posao nee prekoraiti svoj deadline (u ovom sluaju definisan periodom).

  Za posao 1 imamo:

  ( )

  ( )( )

  10

  1 11

  01 1

  1 1

  2 1 3

  31 2 34

  S j Sj

  SS

  R C C C C

  RR C CT

  =

  = + = + = + =

  = + = + =

  Dakle, R1 = 3, a kako je R1 D1 = 5, posao 1 nee prekoraiti svoj deadline.

  Za posao 2 imamo:

  ( )

  ( )( ) ( )

  ( )

  ( )

  20

  2 1 21

  0 01 2 2

  2 2 11

  22

  32

  2 1 2 5

  5 52 2 1 2 4 1 74 5

  7 72 2 1 2 4 2 84 58 82 2 1 2 4 2 8 .4 5

  S j Sj

  SS

  R C C C C C

  R RR C C CT T

  R

  R

  =

  = + = + + = + + =

  = + + = + + = + + = = + + = + + = = + + = + + =

 • Dakle, R2 = 8, a kako je R2 D2 = 8, posao 2 nee prekoraiti svoj deadline.

  Pa prema tome zakljuujemo da je dati hibridni skup poslova rasporedljiv algoritmom RM i primenom Polling Server-a, kao to se moe videti sa vremenskog dijagrama: