Operativni Sistemi Zbirka Resenih Zadataka

 • View
  317

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of Operativni Sistemi Zbirka Resenih Zadataka

 • 7/24/2019 Operativni Sistemi Zbirka Resenih Zadataka

  1/215

  Borislav oreviDragan Pleskonji

  Nemanja Maek

  Operativni sistemiZbirka reenih zadataka

  Via elektrotehnika kolaBeograd, 2004.

 • 7/24/2019 Operativni Sistemi Zbirka Resenih Zadataka

  2/215

  Autori: dr Borislav orevimr Dragan Pleskonji

  Nemanja Maek

  Recenzenti: prof. dr Borivoj Lazimr Slobodan Obradovi

  Izdava: Via elektrotehnika kola u Beogradu

  Za izdavaa: mr Dragoljub Martinovi

  Lektor: Milena Dori

  Tehnika obrada: Nemanja Maek, Borislav orevi, Dragan Pleskonji

  Dizajn: Jovana Lazovi (MASSVision)

  tampa: MST Gajitampano u 200 primeraka

  CIP ,

  004.451(075.8)(076)

  , Operativni sistemi: zbirka reenih

  zadataka / Borislav orevi, DraganPleskonji, Nemanja Maek. Beograd : Viaelektrotehnika kola, 2005 (Beograd : MSTGaji). VI, 205 str. ; 24 cm

  Tira 200. Bibliografija: str. 205.

  ISBN 86-85081-15-71. , 2. ,

  ) COBISS.SR-ID 120862988

 • 7/24/2019 Operativni Sistemi Zbirka Resenih Zadataka

  3/215

  III

  Predgovor

  Zbirka reenih zadataka iz operativnih sistema je prvenstveno namenjenaosnovnom kursu iz nastavnog predmeta Operativni sistemi, koji autori izvode

  na Vioj elektrotehnikoj koli u Beogradu, a mogu je koristiti i studenti kojinastavu iz istog ili srodnih predmeta pohaaju na drugim fakultetima ili viimkolama, odnosno i svi koji ele da provere svoje znanje iz ove oblasti. Zbirku,takoe, mogu koristiti i nastavnici kao pomonu nastavnu literaturu potrebnukao struni podsticajpri izvoenju nastave iz predmeta Operativni sistemi.

  Zbirka je nastala kao rezultat viegodinjeg iskustva koje su autori stekliprilikom praktinog i teorijskog rada i izvoenja nastave na Viojelektrotehnikoj koli u Beogradu.

  Zbirka zadataka omoguava itaocima da potpuno i pouzdano shvate ibolje razumeju koncepte i algoritme koriene pri projektovanju pojedinihdelova savremenih operativnih sistema. Koncepti i znaajniji algoritmi,obraeni u ovoj knjizi, uglavnom su zasnovani na implementacijama u

  postojeim besplatnim i komercijalnim operativnim sistemima.

  Pretpostavljamo da itaoci koji ele da se bave izuavanjem ove materijepoznaju osnove arhitekture raunara, operativnih sistema i raunarskih mrea saaspekta prosenog korisnika, kao i osnovne strukture podataka i osnove

  programiranja na jeziku C.

  U zbirci su kroz pitanja i reene zadatke najpre obraeni konceptisavremenih operativnih sistema, a potom administracija Linux sistema. Na

  kraju zbirke priloeni su i primeri testova sa prvog i drugog dela ispita iznavedenog predmeta.

  Autori se zahvaljuju svima koji su na bilo kakav nain pomogli urealizaciji ove knjige.

  Autori

 • 7/24/2019 Operativni Sistemi Zbirka Resenih Zadataka

  4/215

 • 7/24/2019 Operativni Sistemi Zbirka Resenih Zadataka

  5/215

  V

  Sadraj

  PREDGOVOR ....................................................................................................III

  SADRAJ.......................................................................................................... V

  1. UVOD U OPERATIVNE SISTEME .............................................................. 1

  2. KERNEL, PROCESI I NITI ............................................................................ 7

  3. RASPOREIVANJE PROCESA I DODELA PROCESORA ..................... 14

  4. SINHRONIZACIJA PROCESA.................................................................... 27

  5. ZASTOJ......................................................................................................... 35

  6. UPRAVLJANJE MEMORIJOM .................................................................. 47

  7. VIRTUELNA MEMORIJA .......................................................................... 56

  8. ULAZNO-IZLAZNI PODSISTEM ............................................................... 67

  9. SEKUNDARNE MEMORIJE ....................................................................... 74

  10. SISTEMI DATOTEKA ............................................................................... 91

  11. DISTRIBUIRANI SISTEMI ..................................................................... 105

  12. ZATITA I SIGURNOST ......................................................................... 118

  13. KORISNIKI INTERFEJS ....................................................................... 121

  14. WINDOWS FAMILIJA OPERATIVNIH SISTEMA .............................. 123

  15. LINUX ....................................................................................................... 128

  16. MAC OS X ................................................................................................ 132A. ADMINISTRACIJA LINUX SISTEMA ................................................... 134

  Blok ureaji i administracija sistema datoteka................................................ 134

  Korisnici i grupe .............................................................................................. 140

  Vlasniki odnosi i prava pristupa.................................................................... 142

  Rad sa datotekama iz komandne linije ............................................................ 144

  Shell programiranje ......................................................................................... 150Backup i arhiviranje. Instalacija softverskih paketa. ...................................... 152

 • 7/24/2019 Operativni Sistemi Zbirka Resenih Zadataka

  6/215

  VI

  Mreno okruenje ............................................................................................ 154

  tampanje i administracija tampaa.............................................................. 156

  Procesi ............................................................................................................. 158Podizanje i obaranje sistema ........................................................................... 160

  Konfigurisanje jezgra ...................................................................................... 161

  Disk kvote ........................................................................................................ 162

  Sigurnost i zatita............................................................................................ 163

  B. PRIMER TESTA SA PRVOG DELA ISPITA........................................... 165

  C. PRIMER TESTA SA DRUGOG DELA ISPITA ....................................... 198LITERATURA ................................................................................................ 209

 • 7/24/2019 Operativni Sistemi Zbirka Resenih Zadataka

  7/215

  1

  1. Uvod u operativne sisteme

  Pitanja navedena u ovom poglavlju odnose se na osnovne pojmove,

  funkcije i karakteristike operativnih sistema, kao i na njihovu klasifikaciju

  prema razliitim kriterijumima. Razmotreni su pojmovi monolitnog ihijerarhijskog modela operativnog sistema, mikrokernel arhitektura,

  razdvajanje korisnikog i sistemskog reima rada, privilegovani instrukcijskiset i mehanizam sistemskih poziva.

  1.1. Koji su osnovni ciljevi koje je neophodno da operativni sistempostigne pri posredovanju izmeu korisnika i raunarskog sistema?

  Operativni sistem treba da:

  izvrava korisnike programe i olaka reavanje korisnikih problema,

  korienje raunarskog sistema uini podesnijim za korisnika,

  omogui efikasnije korienje hardvera raunarskog sistema.

  1.2. Navedite osnovne funkcije operativnog sistema.

  upravljanje poslovima (rasporeivanje i sekvenciranje poslova) i

  interpretacija komandnog jezika,

  upravljanje resursima,

  rukovanje ulazno/ izlaznim operacijama,

  rukovanje grekama i prekidima,

  viestruki pristup,

  zatita resursa od zlonamernih napada, sluajnih greaka korisnika i

  greaka u korisnikim programima i samom operativnom sistemu,

  obezbeivanje dobrog interfejsa zaoperatora i korisnika,

  obraun korienja raunarskih resursa.

 • 7/24/2019 Operativni Sistemi Zbirka Resenih Zadataka

  8/215

  2

  1.3. Navedite osnovne karakteristike operativnih sistema.

  konkurentnost, odnosno postojanje vie simultanih, paralelnih aktivnosti,

  kao to je koegzistencija vie programa u memoriji, deoba resursa,

  postojanje dugotrajne memorije,

  determinizam po pitanju izvravanja programa i nedeterminizam po

  pitanju optereenja.

  1.4. a. Definiite efikasnost i premaenje operativnog sistema.

  b. Na osnovu kojih kriterijuma se odreuje efikasnost operativnogsistema?

  (a) Efikasnost e je odnos vremena u kom procesor radi za korisnika i

  ukupnog vremena potrebnog da se odreeni posao ili grupa poslovaobavi, tj: e=tkorisno/tukupno (0

 • 7/24/2019 Operativni Sistemi Zbirka Resenih Zadataka

  9/215

  3

  optereuje procesor i memoriju, ali optimizuje interakciju izmeu korisnika isistema i kao takav smatra se prihvatljivim gubitkom.

  1.7. Zato ne postoje viekorisniki jednoprocesni operativni sistemi?

  Viekorisniki operativni sistemi obezbeuju vie virtuelnih maina, tj.omoguavaju veem broju korisnika da koriste sistem istovremeno. Svakikorisnik u sistem donosi nove procese i zahteva njihovo izvrenje. U optemsluaju vie korisnika moe zahtevati izvrenje svojih procesa poev od istogtrenutka. Takvi procesi se moraju izvravati paralelno ili kvaziparalelno, to na

  jednoprocesnim operativnim sistemima nije mogue.

  1.8. Navedite primere (a) jednokorisnikih jednoprocesnih, (b)jednokorisnikih vieprocesnih i (c) viekorisnikih vieprocesnihoperativnih sistema.

  (a) MS-DOS

  (b) OS/2, Microsof