37
Mentor: prof dr Dejan P etrović Student: Dragomir Ćoso

Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Mentor: prof dr Dejan Petrović

Student: Dragomir Ćoso

Page 2: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

OSNOVNE KARAKTERISTIKE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

Projekat

Projekat je složeni neponovljivi poslovni poduhvat koji se preduzima u budućnosti da bi se dostigli ciljevi u predviđenom vremenu i sa predviđenim troškovima.

Prof.dr Petar Jovanović

Page 3: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

OSNOVNE KARAKTERISTIKE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

Upravljanje projektom

Upravljanje projektom predstavlja naučno zasnovan i u praksi potvrđen koncept kojim se uz pomoć naučno zasnovanih metoda organizacije, planiranja i kontrole vrši racionalno usklađivanje svih potrebnih resursa i koordinacija obavljanja potrebnih aktivnosti da bi se određeni projekat realizovao na najefikasniji način.

Prof.dr Petar Jovanović

Page 4: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

OSNOVNE KARAKTERISTIKE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

Područja upravljanja projektom

o Upravljanje ljudskim resursimao Upravljanje ugovaranjemo Upravljnje kvalitetom projektao Upravljanje rizikom projektao Upravljanje komunikacijama u projektuo Upravljanje promenama u projektu

Prof.dr Petar Jovanović

Page 5: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

o Scrum

o Metoda dinamičkog razvoja sistema

o Crystal

o Uticaj agilnih metoda razvoja na upravljanje projektom

o Adaptivno projektno okruženje

o Ostala projektna okruženja

EKSTREMNO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Prof.dr Petar Jovanović

Page 6: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

SERVISI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA NA DALJINU

E-learning

Fotografija preuzeta sa www.flickr.com

Page 7: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

SERVISI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA NA DALJINU

E-mail

Fotografija preuzeta sa www.flickr.com

Page 8: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

SERVISI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA NA DALJINU

Internet forum

Fotografija preuzeta sa www.fonforum.org

Page 9: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

SERVISI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA NA DALJINU

Internet chat

Fotografija preuzeta sa www.flickr.com

Page 10: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

SERVISI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA NA DALJINU

Internet telefon – Skype

Fotografija preuzeta sa www.flickr.com

Page 11: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

SERVISI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA NA DALJINU

Telekonferencije

Fotografija preuzeta sa www.flickr.com

Page 12: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

SERVISI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA NA DALJINU

Videokonferencije

Fotografija preuzeta sa www.flickr.com

Page 13: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

KARAKTERISTIKE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Definisanje MSP

Prema definiciji Evropske Unije

Mikro Mala Srednja

Broj zaposlenih 10 50 250

Ukupan prihod 7 mil € 40 mil €

Ukupna sredstva (aktiva) 5 mil € 27 mil €

Prema definiciji Svetske banke

Mikro Mala Srednja

Broj zaposlenih 10 50 300

Ukupan prihod 0.1 mil € 3 mil € 15 mil €

Ukupna sredstva (aktiva) 0.1 mil € 3 mil € 15 mil €

Page 14: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Prednosti MSP

o Bolja kontrola i nadzor nad procesima, jer se rukovodi direktnim uključivanjem u proces

o Lakše prilagođavanje promenama, jer preduzeće nema krutu strukturu i usko specijalizovane radnike

o Kraće linije komunikacije i bolja informisanost svih zaposlenih.

KARAKTERISTIKE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Page 15: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Nedostaci MSP

o Ograničeni finansijski resursi

o Jedan čovek zadužen je za veći broj aktivnosti

o Za mnoge poslove angažuju se specijalizovane organizacije

o Veća fluktuacija zaposlenih

o Ograničeni ljudski resursi

o Nalozi za rad retko se formiraju u pisanom obliku

KARAKTERISTIKE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Page 16: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

VIRTUALNI PROJEKTNI MENADŽMENT U MSP

Virtualne organizacije kao savremeno rešenje za upravljanje projektima

Glavne prednosti virtuelnog projektnog manadžmenta u MSP su:

o Brže komuniciranje, a time efikasniji rad projektnih timovao Smanjenje troškova korišćenja prostora, putovanja, telefoniranje i dr.o Povevćanje produktivnosti obavljanja aktivnosti i dr.

Page 17: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Način funkcionisanja virtualnih organizacija

o Visoko dinamično okruženje

o Svaki član virtualne organizacije radi svoj deo posla

o Svaki član virtualne organizacije učestvuje u raspodeli profita

o Nakon završetka projekta proejktni tim se raspušta ili prelazi na novi projekat

VIRTUALNI PROJEKTNI MENADŽMENT U MSP

Page 18: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

VIRTUALNI PROJEKTNI MENADŽMENT U MSP

Parametri virtualne organizacije u MSP

o Integrativnost

o Distributivnost

o Agilnost

o Virtuelnost

Page 19: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Upravljanje virtualnim timovima u MSP

Virtualni projektni menadžer

Komuniciranje unutar virtualnog projektnog tima

VIRTUALNI PROJEKTNI MENADŽMENT U MSP

Page 20: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

PRIMER IZ PRAKSE

Projekat EXIT Trip – turistički segment EXIT festivala

o Izabrani delovi načina rada

o Tri MSP: EXIT Tim, Puzzle Group i IntoExit

o Kratke crte projekta

Page 21: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

EXITEXIT

Informacije

Dnevne aktivnosti

Before&After Exit

EXITEXIT

Oficijalni

EXIT

tourističkiservis

Prevoz

Smeštaj

Hrana i piće

Projekat EXIT Trip – turistički segment EXIT festivala

Page 22: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

EXIT

Projekat EXIT Trip – turistički segment EXIT festivala

Page 23: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Projekat EXIT Trip – turistički segment EXIT festivala

Page 24: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Projekat EXIT Trip – turistički segment EXIT festivala

Page 25: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Projekat EXIT Trip – turistički segment EXIT festivala

Page 26: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

PRIMER IZ PRAKSE

Određivanje vizuelnog identiteta

Page 27: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Određivanje boje podloge

PRIMER IZ PRAKSE

Page 28: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Definisanje To Do liste

PRIMER IZ PRAKSE

Page 29: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Određivanje gantograma ključnih događaja

PRIMER IZ PRAKSE

Page 30: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Određivanje gantograma ključnih događaja, grupni prikaz

PRIMER IZ PRAKSE

Page 31: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Dobijanje automatskih zaduženja i podsetnici za realizaciju

PRIMER IZ PRAKSE

Page 32: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Komunikacija preko Chat-a

PRIMER IZ PRAKSE

Page 33: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

Prikaz tema i vremena sastanaka virtuelnog projektnog tima

PRIMER IZ PRAKSE

Page 34: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

„On line“ dostupnost potrebne dokumentacije

PRIMER IZ PRAKSE

Page 35: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

o Ostvaren profit

o 2500 mladih

o Nastavak i naredne godine

Konkretni rezultati projekta

PRIMER IZ PRAKSE

Page 36: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

ZAKLJUČAK

o Moderan način rešavanja poslovnih poduhvata

o Koncept budućnosti

o Odgovor na brze promene na tržištu

o Ušteda sredstava uz vrhunske rezultate

o Bez fizičkih ograničenja

Page 37: Upravljanje Projektima Na Daljinu U Msp

HVALA NA PAŽNJI!!!