of 28 /28
UČENJE NA DALJINU

UČENJE NA DALJINU

 • Author
  deidra

 • View
  116

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UČENJE NA DALJINU. - PowerPoint PPT Presentation

Text of UČENJE NA DALJINU

 • UENJE NA DALJINU

 • Uenje na daljinu (distance learning, distance education) je obrazovanje koje se nudi uenicima, studentima i radnicima koji su fiziki udaljeni od uitelja ili izvora informacija, a najee ukljuuje korienje novih informacionih tehnologija i novih interaktivnih nastavnih metoda.

 • Razliita literatura prikazuje razliite definicije uenja na daljinu kao sljedee:Svaki oblik uenja koji ne implicira tradicionalno okruenje u uionici koja podrazumeva istovremeno prisustvo uenika i nastavnika na istom mestu. Primjeri uenja na daljinu ukljuuju dopisne kurseve, videokonferencije i on-line nastavu. Dostizanje znanja i vjetina kroz dostavljene informacije i uputstva, primjenom razliitih tehnologija i ostalih formi uenja na daljinu.Obrazovanje na daljinu je sistem i proces povezivanja polaznika sa distribuiranim obrazovnim resursima.Obrazovanje ili obuka koja se nudi uenicima na razliitom mestu (fiziki udaljeni) od nastavnika ili izvora informacija.

 • Uenje na daljinu nastalo je davno, ne u obliku u kojem ga mi danas poznajemo i koristimo, ali ono je imalo istu ulogu prevazii fiziku udaljenost radi prenoenja znanja.

  Pionir Distance Learning-a bio jeIsaac Pitman, uitelj stenografije. On je primijenio uenje na daljinu u radu sa svojim studentima jo 1840. godine u Engleskoj. Zadavao im je da prepisuju kratke poruke iz Biblije i vraaju mu na pregled potom. Odravao je komunikaciju sa studentima irom zemlje i podjednako uspjeno im prenosio znanje. Takav nain obuavanja studenata, pretea je dananjeg uenja na daljinu, pokazao je odmah svoju kvalitativnu, ekonominu stranu i slobodniju primjenu, u odnosu na tradicionalne metode.

 • Vremenska crta razvoja e-obrazovanja, koja kree od tradicionalne nastave koja se odvija u uionicama, preko nastave koja se odvija pomou IKT (informaciono-komunikacione tehnologije)

 • Razlikuju se dva oblika e-obrazovanja: mjeovito ili hibridno obrazovanje (blended learning or hybrid learning) kombinacija tradicionalne nastave u uionici i nastave uz pomo tehnologija. isto e-obrazovanje (pure e-learning) je oblik nastave pri kojem uenici ue samostalno i on-line. Dva pojma e-obrazovanje i uenje na daljinu se esto poistovjeuju ali postoji mala razlika izmeu njih. Ova dva pojma se mogu spojiti putem zajednike oblasti (on-line obrazovanje) ali isto tako se izmeu njih javljaju i razliitosti jer postoje vrste e-obrazovanja koje se ne odvijaju on-line, i oblici uenja na daljinu koji ne koriste IKT (npr. dopisni kursevi putem obine pote).

 • Metode distribucije materijala

  Metoda za distribucijuOsobinePotrebe organizatora i/ili polaznikaObina potaStarija metodaSporaUkljuuje video, audio, diskete,CD-ROMLako se kopiraMalo interakcije s nastavnikomReprodukcijaSlanje poteAudiokaseteOgraniene na zvukNeodgovarajue za uenike sa posebnim potrebamaLako se mogu kopiratiMalo interakcije s nastavnikomMoe ih koristiti u isto vrijeme i grupa i pojedinacTalenat za snimanjeSnimanje kaseteUmnoavanje kaseteSlanje ili dostavljenjeVideokaseteLako se mogu kopiratiMalo interakcije s nastavnikomMoe ih koristiti u isto vrijeme i grupa i pojedinacTalenat za snimanjeSnimanje/ureivanje kaseteUmnoavanje kaseteSlanje ili dostavljenjee-mailBra metoda distribucijeOgraniena na uenike koji mogu koristiti e-mailMoe ukljuivati pridodane dokumente i grafikuMoe se slati pojedincu ili grupiMoe osigurati uestaliju komunikaciju meu uenicima i nastavnicimaPristup raunaru i e-mail-u

 • Metoda za distribucijuOsobinePotrebe organizatora i/ili polaznikaWWW siteBra metoda distribucijeOgraniena na uenike koji imaju pristup na internetMoe ukljuiti hipermedijske materijaleMaterijale mogu koristiti pojedinci ili grupa istovremenoSadraj se esto obnavljaMoe ukljuiti ogranieni pristup za uenike (sigurnost)Ograniena istovremena interakcijaPristup do raunara, Interneta i Web preglednikaTelekonferencijaUkljuuje pojedince ili grupu istovremenoOgranieno vrijeme i mjestoMoe se snimati i kasnije koristitiOmoguuje jednosmjernu ili dvosmjernu audio ili audio-video komunikacijuMogunosti za telekonferencijuukluujui monitore, kamere,kablove... tj. specijalno opremljena uionicaVideokonferencijaUkljuuje pojedince ili grupu istovremenoOgranieno vrijeme i mjestoOmoguuje jednosmjernu ili dvosmjernu audio ili audio-video komunikacijuMogunosti za videokonferencijuukljuujui raunare iprograme, te vezu na LAN ili WAN

 • CJELOIVOTNO UENJEUENJE TOKOM CIJELOG IVOTA

 • Na zasjedanju Evropskog vea u Lisabonu 2000. godine donijet jeMemorandum o doivotnom uenju (Memorandum on lifelong learning, Europian Comision) koji potvruje da je Evropa ula u "vrijeme znanja" sa svim onim implikacijama koje ta injenica ima na kulturni, ekonomski i drutveni ivot.Evropsko vee je takoe zakljuilo da je unapreenje uenja nuno za uspjenu tranziciju ka drutvu i ekonomiji utemeljenim na znanju.

 • MOZAK - KAKO ODRASLI UEAko trebaju i ele,Povezujui uenje sa iskustvima iz prolosti, sadanjosti ili budunosti,Prakticiranjem onoga to su nauili,Uz pomo i usmjeravanje,U neformalnom okruenju i okruenju koje ga ne ugroava.

 • Eksperimenti u Briselu su pokazali da:Prosjena osoba razmilja brzinom od 800 rijei u minuti, ali prosjean govornik govori samo 120 rijei u minuti stoga se mora uesnicima ponuditi neto interesantno kako bi iskoristili preostalih 680 rijei u minuti!Mozak se samoiskljuuje nakon samo 10 minuta bez stimulacije zato moramo koristiti razliite medije i davati multi-kanalne poruke.Kada je poruka jednom data, nakon godinu dana mozak pamti 10% informacije; kada je data est puta, sjeanje raste za 90% - mi moramo ponavljati, obnavljati i pregledati.Mozak preferira: zaobljene dijagrame i figure nad etvrtastim; Times i Helvetica veliinu i oblik slova; tamna slova na svijetloj podlozi; boju, boju, boju!!!

 • SJEANJE: 5 OSNOVNIH FAKTORA

  Prvo - Prije emo upamtiti poetak nekog dogaaja ili prvi u seriji dogaaja.Pregled - Sjeanje znatno opada nakon 24 sata bez ponovnog pregleda.Posebnost - Neobinih se stvari sjeamo izvanredno dobro.Vezanost - Sjeanje je jako za stvari koje su povezane mnemotehnikom ili analogijomPosljednje - Prije emo upamtiti kraj nekog dogaaja ili posljednji u seriji dogaaja.

 • SJEANJE U VREMENU

 • MOZAK - LIJEVO i DESNOLOGIKIGovor Raunanje Intelektualna analiza itanje Pisanje Imenovanje Redanje Rasporeivanje Sloene motorike radnje Kritika Vrednovanje LogikaKREATIVANKrerativnost (nove kombinacije)Umjetnika aktivnostMuzika sposobnost / ritamEmocijeSpoznavanjeRazumijevanjePercepcija apstraktnih uzorakaOrijentacija u prostoruIzraz licaHolistika sposobnostIntuicijaPredodbeBojaKontrolie desnu polovinu tijelaKontrolie lijevu polovinu tijela

 • Smao pmaetni ljdui mgou titai ovo.Moete li vejoratvi da ja svtanro mgou rzmjautei to sam npaiaso. Femnoleanla slia ljoduksg mzoga, pemra itsrainjvau na Cmabrigde Uinervtisjyu, njie btino po kjoem rdeu su sovla solnea, vano je smao da su pvro i poljsdenje sovlo na pavrom mesjtu.Osatatk moe btii u ptpouonm nredu a vi jo ujviek metoe titai bez porbemla. Ovo je ztao to ljoduksi mzoak ne tia skvao sovlo pobesno, ngeo rjie kao cjielu. Zidvljauuje zar ne? A ja sam ujivek msilio kkao je tonsot psianja vana!

 • Pred dananje obrazovanje postavljaju se mnogi zahtevi: laki pristup (fleksibilno organizovana nastava - prilagodljivost potrebama i izazovima u vremenu i prostoru, otvorenost prema pozitivnim iskustvima), uvoenje interaktivnog sistema uenje (rad u grupama), inkluzija (ukljuivanje osoba sa posebnim potrebama), efikasnost (postizanje visokog kvaliteta i prolaznosti sa to manje finansijskih sredstava),konkurentnost (atraktivnost i uvaavanje na irem planu), i jo mnogo toga.

 • Sistemom on-line uenja na daljinu, uenicima se omoguava 24-satni kontakt sa gradivom (nastavnim materijalom u elektronskom obliku). On-line predavanja osmiljena su kao pomo pri uenju dok se tokom procesa uenja, za neke predmete, mora koristiti i odgovarajui udbenik. Nastavne jedinice predstavljaju osnovni element nastavnog sadraja koji je prilagoen potrebama uenika. Korisnik (uenik) koji je registrovan na on-line sistem uenja, svaku nastavnu jedinicu pokree preko odgovarajuih linkova na stranicama web sajta, naravno, korisnik mora da bude konektovan na Internet i prijavljen kao korisnik on-line sistema. Multimedijalne tehnologije

 • Pregledanje otvorenog nastavnog materijala moe se vriti on-line ili off-line. Ako je on-line sistemom predvieno, broj pristupa nastavnim materijalima, aktivnosti na forumu i postavljanje pitanja vezanih za nastavnu jedinicu se biljee u bazi sistema, i tako da nastavnik ima uvid u rad uenika, moe da prati njegovo napredovanje i da ga usmerava na pretraivanje novih obrazovnih materijala.

 • Prednostiuenja na daljinusmanjenje trokova stanarine i ostalih trokova vezanih za boravak u mjestu studiranja. mogunost da se bira studijskih program i studira van mjesta svog prebivalita bez potrebe za njegovom promjenom.mogunost da se radi za vrijeme studiranja nezavisno od mjesta odravanja studija.usljed nekog od trajnih ili privremenih fizikih problema, oteenja ili bolesti, ne mora se fiziki biti na nastavi.samoorganizovanje vremena za uenje (visoka motivacija, planiranje vremena i sposobnost za analizu i sintezu sadraja koji se ui) i dr.omoguavanje stalnog uenja (lifelong learning) i profesionalno usavravanje.Samostalno uenje i interakcija .

 • vlastiti tempo - uenici prolaze kroz materijal za uenje onom brzinom i onoliko puta koliko ele.mjesto uenja moe se odabrati zavisi od medija koji se koristi za distribuiranje materijala za uenje (ui se na poslu, kod kue...)dostupnost tema koje ne nude kursevi/programi u tom podruju uenici pronalaze i pohaaju programe koji ih zanimaju, i ako ih ne nude obrazovne ili poslovne institucije u mjestu u kojem ive ili rade.uestvovanje u najkvalitetnijim ili najprestinijim programima uenik moe pohaati neke kurseve na kvalitetnim institucijama ili koje dre poznati strunjaci bez promjene mjesta boravkaodabiranje svog naina uenja aktivno ili pasivno uenje, razliiti nivoi interakcije: klasini pisani materijal uz voenje vlastitih biljeki, interaktivne simulacije, diskusija sa ostalim uenicima (e-mail, telekonferencije, ...), vie multimedije - grafike, animacije, zvuka,...

 • Tradicinalni nain obrazovanja

 • Savremeni nain obrazovanja

 • NedostatciNedostatak za nastavnike jeste da ova vrsta poduavanja zahteva vie rada, potrebno je vreme da se nastava pripremi, kao i da se savlada korienje tehnologija i softvera. Nastavnici moraju, na nov nain, osmisliti predavanja nastavnog sadraj, koje se ranije odvijalo u uionici, da bi ga na najbolji nain prezentovali putem on-line sistema, tako da se esto zahtevaju izmene strategije samog predavanja. Predavanje preko Interneta zahteva i vei nivo interakcije i razmene miljenja i informacija sa uenicima, a takoe oduzimaju mnogo vremena na razmeni elektronske pote.

 • Nedostatak je i gubitak direktnog kontakta s ljudima, jer ovaj vid komunikaciji moe dovesti do nerazumevanja i konfuzije. Kada niste u mogunosti videti govor neijeg tela, nekada je teko oceniti ta ta osoba zaista misli, zbog toga se moe desiti da se ale shvate kao uvrede, a pohvale mogu zvuati sarkastino. On-line komunikacija najbolje funkcionie izmeu osoba koje su ve imale direktan kontakt, to im je omoguilo da steknu meusobno poverenje.

 • Omoguavanjem samostalnijeg odreivanja naina i vremena uenja, on-line uenje uenicima donosi i veu odgovornost. U odreenim oblicima on-line uenja uenici se sami moraju motivisati, individualno procenjivati potrebu za uenjem, to moe dovesti do spornih rezultata i objektivno slabog napretka u procesu uenja. esto su on-line sadraji zapravo Internet verzija tekstualnih prirunika, to je polaznicima ponekad zamorno za itanje s ekrana, pa i dosadno, zbog toga je potrebno posebnu panju posvetiti dizajnu i izradi interaktivnih i multimedijalnih sadraja za uenje.

 • Finansijski problemi nastaju na poetku uvoenja on-line sistema uenja na daljinu kada je potrebno izdvojiti znaajna sredstva za kupovinu potrebnih ureaja, izradu nastavnih materijala i dodatnu edukaciju nastavnog osoblja.