HAPPYWEEK 161 - 2016.03.14

 • View
  639

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 14.3. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 161

  ENERGIE DN

  Tden od 14.3. 2016KONZULTACE

  byznys:

  VYUIJTE

  CEL SVJ

  POTENCIL

  OPICE A RODINA V ROCE 2016

  KOLA IVOTA

  bydlen:

  PODPOTE

  VZTAHY

  INTERIREM

  VZTAHY

  A KORELTY

  SEMIN:

  VZTAHY -

  RODINA

  Pednka pdf: 2016 ROK

  OHNIV OPICE

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Mon si ze koly pamatujeterzn matematick vzoreky,tabulku prvk z chemie, zkonyfyziky i autory knih psanch pedstovkami let. Co si ale ze kolyurit nepamatujete je, jak poznatkdo jste, m mte v ivot bt, jaksi vybrat sprvnho partnera, jakvychovvat sv dti, jak si nastavitivotn hodnoty atd.

  KOLA IVOTA

  Vzdln bylo dlouhou dobu povaovno za jakousikulturn zleitost. Kdo neznal dla klasik, bylpovaovn za nekulturn bytost. S rozvojem vzdlvnse bohuel lovk vzdaloval od zkladnch a zsadnchznalost pro astn a naplnn ivot. Po njakou dobutento nedostatek vzdln nahrazovala role rodi,kte mli sv dti pipravit na ten skuten,kadodenn ivot. Ale s postupem doby se ji anirodie neumli v bnm ivot orientovat. A takjsme dospli do fze, kdy nae generace jsou v historiitmi nejvzdlanjmi. Mme nejvce vysokokolkna hlavu v historii lidstva. Lid maj stle vt znalostia dovednosti. Umme zkoumat vci, kter se nachzejmimo nai planetu, umme se podvat na vci pouhmokem neviditeln. Zd se ale, e vme vce ovzdlenm vesmru ne sami o sob. Umme spotatsloit matematick lohy, ale ji si neumme spotat,kolik eho v ivot budeme potebovat, abychom ivotlehce zvldali. Znme spisovatele dvnovku, istedovku, ale nevme, kdo je nae tetika zbabiiny strany. Rozvoj naeho poznn ns totlnvzdlil od sebe samch. Uchvacuj ns dalek svtygalaxi, kter s nam ivotem urit nebudou mtnikdy nic spolenho, ale neumme si poradit svlastnmi dtmi. K emu to vechno vzdln? K tomu,abychom se mohli plcat po rameni, co vechnoznme a umme? Ale a pijdeme dom, taknebudeme umt vyjt se svoj enou i manelem?Pokud neznte sami sebe, dn velk vzdln vmtst do ivota nepinese. Kad mus zat sm usebe. Teprve pak se me poutt na dal cestu,udlat dal krok. Bez poznn sebe sama si neumtenastavit svj ivot. Umte navzat spojen sastronautem na obn drze, ale neumte navzatkontakt se svm partnerem. Je as se vrtit zptky nazem. Objevit znovu sv zklady a koeny a budovat tonov na jejich zklad, s jejich znalost.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Vztah je o spojen dvou samostatnch entit. Aby mohlo ke

  spojen vbec dojt, mus jedna z entit bt tzv. jinov a

  druh jangov. Ve v nmi znmm vesmru se dje na

  zklad souladu dvou rozdlnch polarit: plus a mnus. Bez

  tchto polarit nic neexistuje. Neme bez nich vzniknout

  ani vztah.

  VZTAHY A KORELTY

  Pokud porovnte psoben energi partner na sebe

  navzjem (tedy porovnn dvou Astrotyp), vytvote

  tzv. korelt. Ten vm uke jak na sebe dva partnei

  budou psobit, jak se budou navzjem ovlivovat, jak

  na sebe budou reagovat apod. Korelt vm umon

  poznat, na jak rovni se partnei mohou mezi sebou

  vyerpvat, nebo naopak posilovat. Uvidte, kde hroz

  konflikty a jak je jim mon pedchzet. Z koreltu tak

  vytete, jak vztah mezi dvma partnery nastavit tak, aby

  byl celkov harmonick, aby se partnei doplovali,

  dobjeli se navzjem energi, aby se nevyerpvali a aby

  spolu nebojovali. Znte-li vsledek koreltu, jste

  schopni vztah harmonizovat a nastavit v nm

  rovnovhu. Tm vytvote dlouhodob se rozvjejc a

  pjemn vztah pro oba partnery. Vznikne tm tak nmi

  propagovan JEDNO, tedy nov a silnj entita

  (spojen z entit obou partner), kter kr po spolen

  cest ke spolenmu cli. Dky tomu tak vztah pin

  naplnn a tst.

  Ve je energi. I kad lovk je energi. Z toho vyplv,

  e vztah je spojenm dvou energi. Kad partner m svoji

  vlastn energii, kterou lze vyjdit jeho Astrotypem. Z

  nho lze vyst, je-li partner vce jangov, jinov, nebo

  jestli m energie Jinu a Jangu v rovnovze. Dle vm

  Astrotyp uke, kter elementy u partnera pevauj (pt

  element: Devo, Ohe, Zem, Kov a Voda). V Astrotypu

  tak najdete charakteristiku osobnosti svho partnera, tj.

  jak se bude chovat, jak na rzn vci i aktivity bude

  reagovat, co se mu lb, co ho natve apod. Charakter

  osobnosti je vyjden pomoc zvrokruhu. Kad zve tak

  symbolizuje charakter danho lovka.

  MU ENA

  BUVOL VODA + HAD OHE +

  KRYSA VODA + [ BUVOL VODA -

  DEVO + [ DEVO -

  ZEM 0 = ZEM 0

  OPICE KOV + K OHE +

  OPICE KOV + VEP VODA -

  MU

  BUVOL VODA +

  KRYSA VODA +

  DEVO +

  ZEM 0

  OPICE KOV +

  OPICE KOV +

  Korelt vm jasn uke, kter z partner je ve

  vztahu silnj. Zjistte, jak na sebe partnei budou

  psobit na mentln a intelektuln rovin, kdo je

  psychicky silnj, jak spolu budou komunikovat, jak

  na sebe budou psobit na fyzick a sexuln rovni.

  Dozvte se tak, jak spolu lad jejich dleit ivotn

  hodnoty (nebo jsou-li naopak antagonistick).

  SEMIN: VZTAHY - RODINAPartnersk korelt zskte na naem novm semini

  VZTAHY RODINA. Naute se s nm pracovat a

  budete si tak umt nastavit harmonick a astn vztah se

  svm partnerem, kter pak budete dlouhodob budovat a

  rozvjet. Korelt si mete na semini vytvoit i se

  svmi dtmi.

  Kdy: 19.3. od 10:00 do 18:00

  Kde: Lidick 6, Praha 5

  Pihlky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  Cena: 1,800 K

  Astrotyp typologie a

  charakter osobnosti

  Korelt vztahu

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  JI TUTO

  SOBOTU

  Praktick semin, na kterm si nastavte vztahy se svm partnerem i svmi dtmi.

  Dozvte se, jak maj bt nastaven zkladn energie vztahu a rodiny. Naute se

  zkladn pravidla, dky kterm si vytvote harmonick vztah a rodinu. Vytvote si

  vzjemn korelty. Dky nim se dozvte:

  Kdo koho a jak nabj energi

  Kdo koho a m vyerpv

  Jak se navzjem ovlivujete

  Jak si navzjem mete vyjt vstc

  Jak si sladte sv energie tak, abyste si vytvoili vzjemnou harmonii a rovnovhu

  Jak si nastavte vzjemn souit a pravidla

  Kdy: 19.3. od 10:00 do 18:00

  Kde: Lidick 6, Praha 5

  Cena: 1,800 K

  Pihlky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  Semin

  VZTAHY A RODINA

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  OPICE A RODINA V ROCE

  2016

  Opici v rodin muste letos

  opravdu hldat. Jej energie

  jsou zameny spe na sebe, ne

  na okol. Proto se me letos stt,

  e se jednotliv lenov rodiny

  budou chtt vce v rmci rodiny

  prosadit. A mon i na kor

  ostatnch. To samozejm me

  vst k pomrn nepjemnm

  rodinnm konfliktm mezi

  jednotlivmi leny rodiny. Opice

  m vak schopnost se spojovat

  a tak v rmci rodiny mohou

  vznikat i jaksi zjmov

  skupinky, kter budou mezi

  sebou bojovat.

  Pesto, e m Opice sklony

  prosazovat sebe sama, m tak

  smysl pro rodinu, jako celek.

  Bere ji za svou. Pokud se vm

  tedy poda v tomto roce u vech

  len rodiny vytvoit pevn siln

  vztah k rodin, k jejm zjmm,

  pak bude Opice dodvat rodin

  svoji slu. Je ale dleit, aby

  vichni lenov rodiny chpali a

  vnmali dleitost rodinnch

  zjm i sami pro sebe. Budou tak

  podporovat rodinn zjmy,

  protoe je budou povaovat za

  sv.

  Protoe je Opice velmi bystr a

  chytr, mohli byste jej energii

  letos vyut k een i pomrn

  sloitjch rodinnch situac. Je

  ale dleit, abyste v rodin

  vnmali, e een takov situace

  je zlepen nejen pro rodinu jako

  celek, ale i pro kadho

  jednotlivho lena rodiny. Pokud

  tedy budete njakou takovou

  situaci eit, pak ji ete s

  kadm lenem rodiny a ukate

  kadmu z nich, jak i pro nj

  osobn bude toto een situace

  vhodou. Pak se jednotliv

  lenov rodiny dokou spojit v

  opravdu silnou energii, kter

  doke eit tm cokoliv.

  Nezapomnejte letos hlavn na

  lehkost a hravost, kterou Opice

  miluje. Snate si s rodinou co

  nejvce uvat pjemn a

  hrav situace. Uvejte si a

  vyhbejte se zbytenm

  konfliktm.

  Rodina bude pod silnou vldou Opice v roce 2016. Opice je zve, kter ije v tlupch, rodinch a

  proto m k energii rodiny velmi siln vztah. Proto jej vliv na vai rodinu bude v tomto roce velmi

  vznamn. Sla Opice me vai rodinu posilnit, nebo naopak velmi oslabit. Zle, budete-li se Opic

  dit, nebo s n bojovat.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Nedostali jste se na nae vyprodan pednky ani semine na tma 2016 Rok

  Ohniv Opice?

  Nevad. Pipravili jsem pro vs e-Book

  2016 Rok Ohniv OpiceNa 206 strnkch se dozvte, co vs tento rok ek, na co se mte pipravit, eho

  vyut a eho se naopak radji vyvarovat. Tento rok byste mli bt opravdu

  pipraveni.

  E- Bood si mete objednat na dasa@byu.cz nebo 602 556 479.

  Cena 206-ti strnkovho e-Booku je 250 K.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  OBJEVTE SVJ PIROZEN TALENT

  NASTAVTE SI SVJ IVOT PODLE

  SVCH SILNCH STRNEK A

  SCHOPNOST

  DOSHNETE SPCHU S MENM

  SILM A BUDETE T NAPLNN IVOT

  SVJ IVOT

  OBJEDNEJTE SI ZPRACOVN PROFILU

  A CHARAKTERU SV OSOBNOSTI NA

  dasa@byu.cz nebo na 602 556 479

  KDO

  JSTE

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  LEDEN NOR BEZEN DUBEN KVTEN ERVEN

  Rok Opice

  Vyut