HAPPYWEEK 160 2016.03.07

 • View
  440

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 160 2016.03.07

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 7.3. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 160

  ENERGIE DN

  Tden od 7.3. 2016KONZULTACE

  byznys:

  PRO KOHO

  CHCETE

  DLAT?

  JAK OPICE OVLIVN V VZTAH

  V ROCE 2016

  NECHTJTE BT

  SINGLE

  bydlen:

  SPRVN

  PJEZD

  K DOMU

  VZTAHY CO VS

  VE KOLE

  NENAUILI

  SEMIN:

  VZTAHY -

  RODINA

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Modern doba je velmi hektick a rychl.Od poloviny minulho stolet je velk tlakna prosazen sebe sama, na silnouindividualitu. Tento siln trend neovlivniljen ivoty jednotlivc, ale celch generaci celou spolenost. Oslava maximlnsvobody a nezvislosti jaksi opomnlajeden zsadn fakt: lovk nen tvorsamostatn

  NECHTJTE BT SINGLE

  Mon jste se ve kole setkali s poukou: lovk je tvorspoleensk. Bohuel tato jednoduch pouka je a mocjednoduch a nen vbec pesn. Bez ujasnn je dokoncezavdjc. Na prvn pohled znamen, e lovk m rdspolenost. Modern doba to posunula jet dl lovk serd BAV ve spolenosti. Bohuel ale bylo opomenuto, elovk nepotebuje spolenost jen pro zbavu, ale pro celivot. Nejprve se lovk vyvjel v tlupch, pak v uritchkomunitch a z tch se vyvinula rodina. A rodina je zaloenana vztahu DVOU lid zakldaj vztah prv proto, abymohla vzniknout rodina, aby mohly pokraovat dalgenerace potomk. Nejde o nic jinho, ne o zkladnprodn zkon: PET. Tlak na individualitu vak tutopotebu pet patn vyloil. Vnm peit jednotlivce.k frze ve smyslu: chcete-li pet, muste bt siln aprosadit se. Peit bylo pak pouito pro konkurenci apodnikn. Ale toto peit je jen krtkozrak, protoe jezameno na peit danho jednotlivce. Prod ale vbecnezle na jednotlivci. Prodn zkony jsou nastaveny napeit IVOTA. Tj. kad jednotlivec mus zajistit pokraovnivota prostednictvm novch generac. Nejde tedy o peitFranty, Pepy i Marcely. Jde o peit lid, jejich rodin, jejichnroda, lidstva jako takovho. Lid se tak zamili jen samina sebe, e tento zkladn pirozen fakt pln zapomnli.Nen proto vbec nhodou, e vyspl nrody (zpadnkultura) strnou a tm vymraj. Je to dsledek prv trenduzamenho na prosazen individuality. Ale to nen jedinproblm, kter tento trend zpsobil. Vymrn je totidsledkem nefungujcch vztah mezi partnery. Poet tzv.singles, tj. lid, kte ij sami, roste. Ze sociologickchprzkum jasn vyplynulo, e prv tzv. singles jsouNEJNEASTNJ skupinou ve spolenosti. Bt sm pinzpotku ten krsn pocit svobody a nezvislosti, ktermodern doba tak siln propaguje. Ale tato neomezensvoboda a nezvislost pin do ivota lovka velkounerovnovhu. Protoe svoboda a nezvislost je jen jednou zpoteb lovka. Pokud se vak zamte jen na ni, nebudouuspokojeny dal poteby, kter k ivotu potebujete. ivotbez partnera nen pro lovka pirozen. Partnerstv mteve svm DNA ji mnoho tisc let. Pokud tedy ijete sami,nemete se ve svm ivot ctit spokojen. I kdybyste kadden trvili na njak t spoleensk party. Bude vmchybt partner. Bt sm je velmi vyerpvajc. Nen to jen vtom, e jste na vechno sami. Nejhor je samota, kterouprovte kad den, kad veer. Samota je vyerpvajc.Zpsobuje pocity smutku a strachu. To je energie Vody,kter ve svm dsledku znamen i smrt. Nezstvejte sami.Potebujete vedle sebe ctit teplo milovanho lovka.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Tet nejdleitj oblast ivota lovka a chyb ve kolnch osnovch. Z

  hlediska peit lidstva je to mon nejdleitj oblast. Zkladn funkc

  vztahu je zrozen novho potomka, nov generace. Bez fungujcch vztah

  me v konenm dsledku lidstvo pomalu vymrat. Ale to nen jedin funkce

  vztahu.

  VZTAHY CO VS VE KOLE NENAUILI

  Proto jsou eny Jin a mui Jang. Podvejte se na znm symbol Jin/Jang a

  vidte, jak se tyto dv energie krsn dopluj a vytv JEDNO. Aby k tomu

  ale mohlo ve vaem ivot dojt, mus bt splnny tyto ti podmnky:

  1. Odevzdn

  2. Pijet

  3. Zodpovdnost

  Kad partner se mus tomu druhmu bezmezn odevzdat. Druh partner pak

  mus svho partnera bezpodmnen pijmout. Oba pak mus pevzt troj

  zodpovdnost: Za sebe

  Za partnera

  Za vztah svj spolen ivot

  Pokud ani vy ani v partner nespln tyto ti zsadn podmnky, nikdy

  nezaijete vztah, kter vytv JEDNO. V vztah pak bude pouhm vztahem

  mezi dvma individualitami, kter budou t svj ivot, pjdou kad po sv

  vlastn cest a budou s partnerem jen sdlet urit sti svch ivot. Tento typ

  vztahu vak vede ke konfliktm, protoe kad individualita bude prosazovat

  sebe nad tou druhou. K tomu vak neme dojt ve vztahu, kter tvo JEDNO.

  Protoe zde nejsou dv entity, dv individuality, ale pouze JEDNA ENTITA.

  Pokud se chcete nauit, jak si vytvoit celoivotn, lskypln a astn vztah se

  svm partnerem a vybudovat astnou a prosperujc rodinu, PIHLASTE SE

  NA SEMIN VZTAHY RODINA. Kon se 19.3. od 10:00 do 18:00.

  Naute se zkladn zsady pro vytvoen a budovn vztahu a rodiny. Zskte

  osobn Astrotypy pro sebe, svho partnera a sv dti. Udlte si mezi nimi

  korelt a zjistte, jak na sebe vzjemn psobte, jak se ovlivujete. Co vs

  vzjemn posiluje i oslabuje. Na zklad koreltu si pak nastavte pevn

  zklady svho vztahu.

  Pihlaste se na semin na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479.

  Jin podpr Jang. Jang chrn Jin.

  Z hlediska ivota lovka je vztah velice dleit. Kdy se podvte na

  tverec rovnovhy, pak zjistte, e oblast vztahu navazuje na oblast

  karira/povoln/podnikn (tj. ivotn cesta). Vztah tak potebujete pro svoji

  cestu ivotem. Nemte bt na nic v ivot sami. Po sv ivotn cest mte

  kret se svm partnerem. Je dleit, aby tato cesta byla pro vs spolen.

  Vztah je o splynut dvou entit (tj. dvou lid) v jednu entitu pr. Ze dvou lid

  se tak stv to, emu kme JEDNO. Tato nov entita mus mt svoji ivotn

  cestu a sv ivotn cle, sny a vize, za ktermi jde. Aby mohlo vzniknout

  JEDNO, mus dojt ke splynut pvodnch dvou nezvislch entit. A k tomuto

  splynut me dojt pouze propojenm obou partner. KARIRA

  VZTAH

  JANG

  JIN

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Praktick semin, na kterm si nastavte vztahy se svm partnerem i svmi dtmi.

  Dozvte se, jak maj bt nastaven zkladn energie vztahu a rodiny. Naute se

  zkladn pravidla, dky kterm si vytvote harmonick vztah a rodinu. Vytvote si

  vzjemn korelty. Dky nim se dozvte:

  Kdo koho a jak nabj energi

  Kdo koho a m vyerpv

  Jak se navzjem ovlivujete

  Jak si navzjem mete vyjt vstc

  Jak si sladte sv energie tak, abyste si vytvoili vzjemnou harmonii a rovnovhu

  Jak si nastavte vzjemn souit a pravidla

  Kdy: 19.3. od 10:00 do 18:00

  Kde: Lidick 6, Praha 5

  Cena: 1,800 K

  Pihlky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  Semin

  VZTAHY A RODINA

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  JAK OPICE OVLIVN VAE

  VZTAHY V ROCE 2016

  Opice bude mt velmi siln vliv na to, jak se vm

  bude ve vztahu dait. Me ho pjemn poslit, ale

  je tu t hrozba: me vztah pln zniit. Nejvce

  ohroen jsou ty vztahy, kter netvo potebn

  JEDNO. Zde bude Opice ovlivovat kadho z

  partner zvl. A jak ji vte z naich pednek a

  semin na tma 2016 Rok Ohniv opice

  (objednejte si e-Book), Opice je zamena vce na

  sebe, ne na okol. Hj pedevm svj vlastn

  zjem. A tento jej pstup bude velmi negativn

  zasahovat do partnerskch vztah. Opice je letos

  velmi siln, vbun a aktivn, proto hdky a boje

  mohou bt velmi nebezpen a vyerpvajc.

  Pokud dojde k velkmu vbuchu Opice, me

  cel v vztah rozmetat. Opice si pi hjen sebe

  sama nebere s nikm a nim velk servtky.

  Pokud vak v vztah tvo JEDNO, pak se

  nemuste nieho bt. Tady mte naopak velkou

  pleitost si svj vztah vylepit a zpjemnit.

  Opice je letos ohniv, take pin s sebou ohe

  lsky, vn, sexu a tepla domova. Vyuijte

  ohnivou energii v tomto roce co nejvce. V vztah

  se tm zpest, posl a pokud njakou dobu

  vadnul, Ohe mu dod nov ivot. Dal dobrou

  zprvou pro v vztah je hravost Opice. Pokud ji

  vlote do svho vztahu, pak se vae lska nejen

  posl, ale tak jakoby odleh. Tk pocity

  zvazk a zodpovdnosti budou odleheny

  hravost a veselost. Dopejte si proto s partnerem

  rzn hrtky, hry, zbavu apod. V vztah se tm

  krsn uvoln a budete se ctit astnj.

  Vldu Opice v roce 2016 poctte vichni a to ve vech 9 hlavnch oblastech ivota. Jej vliv pomrn

  siln poctte tak ve vztazch, kter jsou (hned po oblastech J a ivotn cesta/povoln) tet

  nejdleitj oblast ivota. A tak jako v ostatnch oblastech, mli byste na Opici bt pipraveni i v

  oblasti vztah.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Nedostali jste se na nae vyprodan pednky ani semine na tma 2016 Rok

  Ohniv Opice?

  Nevad. Pipravili jsem pro vs e-Book

  2016 Rok Ohniv OpiceNa 206 strnkch se dozvte, co vs tento rok ek, na co se mte pipravit, eho

  vyut a eho se naopak radji vyvarovat. Tento rok byste mli bt opravdu

  pipraveni.

  E- Bood si mete objednat na dasa@byu.cz nebo 602 556 479.

  Cena 206-ti strnkovho e-Booku je 250 K.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  OBJEVTE SVJ PIROZEN TALENT

  NASTAVTE SI SVJ IVOT PODLE

  SVCH SILNCH STRNEK A

  SCHOPNOST

  DOSHNETE SPCHU S MENM

  SILM A BUDETE T NAPLNN IVOT

  SVJ IVOT

  OBJEDNEJTE SI ZPRACOVN PROFILU

  A CHARAKTERU SV OSOBNOSTI NA

  dasa@byu.cz nebo na 602 556 479

  KDO

  JSTE

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  LEDEN NOR BEZEN DUBEN KVTEN